Hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Y Dược Thái Bình

141 164 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:43

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐỖ ANH VĂN HOÀN THIỆN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐỖ ANH VĂN HOÀN THIỆN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÁI BÌNH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS PHÍ THỊ HIẾU THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu công bố tổ chức cá nhân tham khảo sử dụng quy định Các kết trình bày đề tài trung thực chưa công bố công trình khác Thái Nguyên, tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Anh Văn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo - người hướng dẫn khoa học: TS Phí Thị Hiếu, tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa, thầy giáo cô giáo Khoa Tâm lý - Giáo dục Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quàn lý Đào tạo Đại học, Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục khảo thí Trường Đại học Y Dược Thái Bình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình thực luận văn Tôi xin cảm ơn người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ hoàn thiện luận văn Thái Nguyên, tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Anh Văn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Một số khái niệm liên quan tới đề tài 11 1.2.1 Chương trình đào tạo chương trình đào tạo đại học hệ quy 11 1.2.2 Học chế tín 14 1.2.3 Chương trình đào tạo đại học hệ quy theo học chế tín 16 1.2.4 Hoàn thiện hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ quy theo học chế tín 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNiii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3 Một số vấn đề hoàn thiện quản lý hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ quy theo học chế tín trường Đại học Y Dược 21 1.3.1 Mục tiêu hoàn thiện chương trình 21 1.3.2 Nội dung hoàn thiện chương trình đào tạo đại học ngành Y theo học chế tín 22 1.3.3 Nội dung quản lý hoàn thiện chương trình đào tạo đại học ngành Y hệ quy theo học chế tín 25 1.4 Một số vấn đề chương trình đào tạo đại học hệ quy theo học chế tín trường Đại học Y Dược Thái Bình 29 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện chương trình đào tạo đại học ngành Y hệ quy theo học chế tín 31 1.5.1 Yếu tố chủ quan 31 1.5.2 Yếu tố khách quan 32 Kết luận chương 34 Chƣơng THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN VÀ QUẢN LÝ HOÀN THIỆN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÁI BÌNH 35 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 35 2.1.1 Vài nét khách thể khảo sát 35 2.2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 36 2.2 Thực trạng chương trình hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ quy theo học chế tín trường Đại học Y Dược Thái Bình 38 2.2.1 Thực trạng nhận thức CTĐT hoàn thiện CTĐT đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín trường Đại học Y Dược Thái Bình 38 2.2.2 Thực trạng chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín trường Đại học Y Dược Thái Bình 41 2.2.3 Thực trạng chất lượng sinh viên tốt nghiệp ngành Y đa khoa so với chuẩn đầu 54 2.2.4 Thực trạng hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ quy theo học chế tín trường Đại học Y Dược Thái Bình 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNiv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.2.5 Thực trạng quản lý hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ quy theo học chế tín trường Đại học Y Dược Thái Bình 61 2.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ quy theo học chế tín trường Đại học Y Dược Thái Bình 67 2.2.7 Đánh giá khái quát thực trạng chương trình đào tạo, hoàn thiện chương trình đào tạo quản lý hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ quy theo học chế tín trường Đại học Y Dược Thái Bình 70 Kết luận chương 72 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOÀN THIỆN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÁI BÌNH 75 3.1 Nguyên tắc định hướng cho việc đề xuất biện pháp 75 3.1.1 Đảm bảo lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối Đảng 75 3.1.2 Đảm bảo tính hệ thống biện pháp 75 3.1.3 Đảm bảo tính đồng biện pháp 76 3.1.4 Đảm bảo tính thực ti n biện pháp 77 3.1.5 Đảm bảo tính khả thi biện pháp 77 3.1.6 Đảm bảo tính khách quan, xác toàn diện 78 3.2 Các biện pháp quản lý hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ quy theo học chế tín trường Đại học Y Dược Thái Bình 78 3.2.1 Thiết lập quy trình hoàn thiện chương trình đào tạo khoa học 78 3.2.2 Bồi dưỡng lực phát triển chương trình đào tạo theo học chế tín cho đội ngũ cán quản lý, giảng viên, chuyên viên 80 3.2.3 Tham khảo chương trình tiên tiến, tăng cường tham gia bên liên quan việc xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo 82 3.2.4 Tăng cường nguồn lực đáp ứng yêu cầu hoàn thiện chương trình đào tạo 84 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết hoàn thiện chương trình đào tạo 87 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNv http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 91 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 91 3.4.1 Mục đích, đối tượng khảo nghiệm 91 3.4.2 Nội dung cách tiến hành khảo nghiệm 92 3.4.3 Kết khảo nghiệm 92 Kết luận chương 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNvi http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVSKBMTE Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em CBNT Cán Nhà trường CBQL Cán quản lý CLGD Chất lượng giáo dục CSV Cựu sinh viên CTĐT Chương trình đào tạo ĐH Đại học ĐT Điều trị GDCN Giáo dục chuyên nghiệp GDĐC Giáo dục Đại cương GDĐH Giáo dục Đại học GDSK Giáo dục sức khỏe GMHS Gây mê hồi sức GV Giảng viên HCTC Học chế tín HSCC Hồi sức cấp cứu KHHGD Kế hoạch hóa gia đình KHKT Khoa học kỹ thuật KT-XH Kinh tế - Xã hội NCKH Nghiên cứu khoa học NSDLĐ Nhà sử dụng lao động QLGD Quản lý giáo dục SDLĐ Sử dụng lao động SV Sinh viên TB Trung bình TC Tín TC-BH Triệu chứng bệnh học TCQLYT Tổ chức quản lý y tế YTQG Y tế quốc gia Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNiv http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Bảng so sánh khái niệm phát triển chương trình khái niệm hoàn thiện chương trình 20 Bảng 2.1 Nhận thức đội ngũ CBQL, GV, SV, NSDLĐ CSV tầm quan trọng chương trình đào tạo đại học hệ quy theo học chế tín 39 Bảng 2.2 Nhận thức đội ngũ CBQL, GV, SV CSV cần thiết việc hoàn thiện chương trình đào tạo đại học theo học chế tín 40 Bảng 2.3 Đánh giá CBQL, GV, SV, NSDLĐ CSV mức độ phù hợp kiến thức, kỹ thái độ mục tiêu chương trình đào tạo 41 Bảng 2.4 Đánh giá mức độ đáp ứng nội dung chương trình đào tạo so với yêu cầu kiến thức mục tiêu chương trình 42 Bảng 2.5 Đánh giá đội ngũ CBQL mức độ đáp ứng nội dung chương trình đào tạo so với yêu cầu kỹ mục tiêu chương trình 43 Bảng 2.6 Đánh giá mức độ đáp ứng nội dung chương trình đào tạo so với yêu cầu thái độ mục tiêu chương trình 44 Bảng 2.7 Đánh giá mức độ đáp ứng chương trình đào tạo so với số đặc điểm yêu cầu chương trình đào tạo theo học chế tín 45 Bảng 2.8 Đánh giá đội ngũ CBQL, GV, SV, NSDLĐ, CSV cần thiết số môn học kiến thức giáo dục đại cương 47 Bảng 2.9 Đánh giá đội ngũ CBQL, GV, SV, NSDLĐ, CSV cần thiết số môn học thuộc khối kiến thức sở ngành 48 Bảng 2.10 Đánh giá đội ngũ CBQL, GV, SV, NSDLĐ, CSV cần thiết số môn học thuộc khối kiến thức ngành 50 Bảng 2.11 Đánh giá đội ngũ CBQL, GV, SV, NSDLĐ, CSV cần thiết số môn học danh mục kiến thức bổ trợ 52 Bảng 2.12 Đánh giá đội ngũ CBQL, NSDLĐ chất lượng sinh viên tốt nghiệp ngành Y đa khoa so với yêu cầu kiến thức chuẩn đầu 54 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNv http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho sinh viên ngành Y đa khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Thái Bình) Để đánh giá thực trạng chương trình đào tạo việc hoàn thiện chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình Đề nghị Anh (Chị) vui lòng cho cho biết ý kiến vấn đề sau đây: Nếu đồng ý Anh (Chị) đánh dấu √ vào ô  nội dung ô tương ứng bảng Theo Anh (Chị) chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín có vai trò công tác đào tạo nay? Rất quan trọng ; Quan trọng ; Ít quan trọng ; Không quan trọng  Anh (Chị) cho biết mức độ cần thiết việc hoàn thiện chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín công tác đào tạo nay? Rất cần thiết ; Cần thiết ; Ít cần thiết ; Không cần thiết  Anh (Chị) đánh mục tiêu chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa nay? Hoàn toàn phù hợp ; Phù hợp ; Ít phù hợp ; Không phù hợp ; Anh (Chị) đánh giá mức độ đáp ứng chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín so với số đặc điểm yêu cầu chương trình đào tạo theo học chế tín (nội dung chương trình câu 5, 6, 7) Đặc điểm yêu cầu chƣơng trình đào tạo theo học chế tín Chương trình đào tạo phù hợp với trình độ sinh viên Thời lượng chương trình đủ để phát triển kiến thức kỹ theo mục tiêu đào tạo Tỉ lệ học phần lý thuyết thực hành hợp lý Các môn học tích hợp kiến thức kỹ theo chuẩn đầu Chương trình có hiệu đào tạo cao, có nhiều môn học tự chọn đáp ứng nhu cầu người học Chương trình có tính mềm dẻo khả thích ứng cao Chương trình đào tạo đạt hiệu cao mặt quản lý giảm giá thành đào tạo CTĐT đảm bảo đủ lực liên thông lên chương trình sau đại học Mức độ đáp ứng Tốt Khá TB Yếu Anh (Chị) đánh giá cần thiết số môn học kiến thức giáo dục đại cương chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín Môn học Rất cần thiết Mức độ cần thiết Cần Ít Không thiết cần thiết cần thiết Ngoại ngữ I Ngoại ngữ II Ngoại ngữ III Ngoại ngữ IV (Chuyên ngành) Tin học đại cương Tin học ứng dụng Xác suất Thống kê y học Dân số học - Truyền thông GDSK Sinh học - Di truyền 10 Lý sinh 11 Hóa học 12 Tâm lý y học - Y đức Anh (Chị) đánh giá cần thiết số môn học thuộc khối kiến thức sở ngành chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín Môn học Giải phẫu I Giải phẫu II Mô phôi Sinh lý I Sinh lý II Hoá sinh Vi sinh Ký sinh trùng Giải phẫu bệnh 10 Sinh lý bệnh - Mi n dịch 11 Dược lý 12 Phẫu thuật thực hành 13 Dinh dưỡng n toàn thực phẩm 14 Sức khỏe môi trường Sức khỏe nghề nghiệp 15 Dịch t học 16 Phương pháp nghiên cứu khoa học 17 Nhà nước - pháp luật 18 Điều dưỡng 19 Chẩn đoán hình ảnh 20 Huyết học - Truyền máu Rất cần thiết Mức độ cần thiết Cần Ít Không thiết cần thiết cần thiết Anh (Chị) đánh giá cần thiết số môn học thuộc khối kiến thức ngành chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín Môn học 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Nội sở I Nội sở II Nội bệnh lý I Nội bệnh lý II Nội điều trị - Hồi sức cấp cứu Nội điều trị II Ngoại sở Chấn thương I (Triệu chứng - Bệnh học) Ngoại bệnh lý Ngoại điều trị - Gây mê hồi sức Chấn thương (Điều trị) Phụ sản I Phụ sản II Phụ sản III Nhi khoa I Nhi khoa II Nhi khoa III Truyền nhi m I Truyền nhi m II Y học cổ truyền I Y học cổ truyền II Lao Răng hàm mặt Tai mũi họng Mắt Da li u Phục hồi chức Thần kinh Tâm thần Pháp Y Ung thư Kỹ tiền lâm sàng Y học gia đình Chương trình Y tế quốc gia Bảo vệ SK bà mẹ trẻ em - KHHGD Tổ chức - Quản lý y tế Mức độ cần thiết Rất Cần Ít Không cần thiết thiết cần thiết cần thiết Anh (Chị) đánh giá cần thiết số môn học danh mục kiến thức bổ trợ chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy Môn học 10 11 12 13 14 15 Rất cần thiết Mức độ cần thiết Cần Ít thiết cần thiết Không cần thiết Nhà nước pháp luật Phương pháp nghiên cứu khoa học Gây mê hồi sức Dị ứng Y học hạt nhân Hóa sinh lâm sàng Chấn thương chỉnh hình Y học thảm họa Y học biển Pháp y Quản trị bệnh viện Kinh tế y tế Dược lý lâm sàng Vi sinh Sinh lý bệnh Ngoại trừ lực xác định chuẩn đầu ngành Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Thái Bình Theo Anh (Chị) Bác sĩ đa khoa cần có thêm lực nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội? Để có lực cần bổ sung nội dung vào chương trình đào tạo? 10 Anh (Chị) vui lòng cho biết chức vụ, đơn vị học tập công tác? Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý nhân lực ngành y) Để đánh giá thực trạng chương trình đào tạo việc hoàn thiện chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình xin Ông (Bà) vui lòng cho cho biết ý kiến vấn đề sau đây: Nếu đồng ý Ông (Bà) đánh dấu √ vào ô  nội dung ô tương ứng bảng Theo Ông (Bà), chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín có vai trò công tác đào tạo nay? Rất quan trọng ; Quan trọng ; Ít quan trọng ; Không quan trọng  Ông (Bà) cho biết mức độ cần thiết việc hoàn thiện chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín công tác đào tạo nay? Rất cần thiết ; Cần thiết ; Ít cần thiết ; Không cần thiết  Ông (Bà) đánh mục tiêu chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa nay? Hoàn toàn phù hợp ; Phù hợp ; Ít phù hợp ; Không phù hợp ; Ông (Bà) đánh giá mức độ cần thiết số môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín Môn học Ngoại ngữ I Ngoại ngữ II Ngoại ngữ III Ngoại ngữ IV (Chuyên ngành) Tin học đại cương Tin học ứng dụng Xác suất Thống kê y học Dân số học - Truyền thông GDSK Sinh học - Di truyền 10 Lý sinh 11 Hóa học 12 Tâm lý y học - Y đức Rất cần thiết Mức độ cần thiết Cần Ít Không thiết cần thiết cần thiết Ông (Bà) đánh giá mức độ cần thiết số môn học thuộc khối kiến thức sở ngành chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín Môn học Giải phẫu I Giải phẫu II Mô phôi Sinh lý I Sinh lý II Hoá sinh Vi sinh Ký sinh trùng Giải phẫu bệnh 10 Sinh lý bệnh - Mi n dịch 11 Dược lý 12 Phẫu thuật thực hành 13 Dinh dưỡng an toàn thực phẩm 14 Sức khỏe môi trường Sức khỏe nghề nghiệp 15 Dịch t học 16 Phương pháp nghiên cứu khoa học 17 Nhà nước - pháp luật 18 Điều dưỡng 19 Chẩn đoán hình ảnh 20 Huyết học - Truyền máu Rất cần thiết Mức độ cần thiết Cần Ít Không thiết cần thiết cần thiết Ông (Bà) đánh giá mức độ cần thiết số môn học thuộc khối kiến thức ngành chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín Môn học 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nội sở I Nội sở II Nội bệnh lý I Nội bệnh lý II Nội điều trị - Hồi sức cấp cứu Nội điều trị II Ngoại sở Chấn thương I (Triệu chứng - Bệnh học) Ngoại bệnh lý Ngoại điều trị - Gây mê hồi sức Chấn thương (Điều trị) Phụ sản I Phụ sản II Phụ sản III Nhi khoa I Nhi khoa II Nhi khoa III Truyền nhi m I Truyền nhi m II Y học cổ truyền I Y học cổ truyền II Lao Răng hàm mặt Tai mũi họng Mắt Da li u Phục hồi chức Thần kinh Tâm thần Pháp Y Ung thư Kỹ tiền lâm sàng Rất cần thiết Mức độ cần thiết Cần Ít Không thiết cần thiết cần thiết Ông (Bà) đánh giá mức độ cần thiết số môn học danh mục kiến thức bổ trợ chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy Môn học Rất cần thiết Mức độ cần thiết Cần Ít Không thiết cần thiết cần thiết Nhà nước pháp luật Phương pháp nghiên cứu khoa học Gây mê hồi sức Dị ứng Y học hạt nhân Hóa sinh lâm sàng Chấn thương chỉnh hình Y học thảm họa Y học biển 10 Pháp y 11 Quản trị bệnh viện 12 Kinh tế y tế 13 Dược lý lâm sàng 14 Vi sinh 15 Sinh lý bệnh Ông (Bà) đánh giá thực trạng chất lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Y đa khoa so với yêu cầu kiến thức chuẩn đầu Yêu cầu kiến thức sinh viên tốt nghiệp cần trình bày áp dụng đƣợc Những quy luật cấu tạo, hoạt động, chức thể người trạng thái bình thường bệnh lý Những quy luật tác động qua lại môi trường sống sức khoẻ người, biện pháp trì cải thiện điều kiện sống để bảo vệ nâng cao sức khỏe Những nguyên tắc chẩn đoán, điều trị phòng bệnh Luật pháp, sách Nhà nước công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khoẻ nhân dân Phương pháp luận khoa học công tác phòng bệnh, chữa bệnh nghiên cứu khoa học Mức độ sinh viên tốt nghiệp đạt đƣợc Tốt Khá TB Yếu Ông (Bà) đánh giá thực trạng chất lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Y đa khoa so với yêu cầu kỹ chuẩn đầu Yêu cầu kỹ sinh viên tốt nghiệp cần đạt đƣợc Mức độ sinh viên tốt nghiệp đạt đƣợc Tốt Khá TB Yếu Thực công tác tư vấn giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khoẻ nhân dân Đề xuất biện pháp xử lý thích hợp để chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường sức khoẻ cộng đồng môi trường sức khoẻ Chẩn đoán xử lý bệnh thông thường trường hợp cấp cứu thông thường Chẩn đoán định hướng số bệnh chuyên khoa Thực số xét nghiệm đơn giản cộng đồng Chỉ định đánh giá số xét nghiệm kỹ thuật thăm dò chức phục vụ cho chẩn đoán bệnh thông thường Phát sớm bệnh dịch địa phương công tác Đề xuất biện pháp phòng chống dịch phù hợp tham gia tổ chức phòng chống dịch Áp dụng y học cổ truyền công tác phòng chống chữa bệnh 10 Có khả tự học để nâng cao trình độ, phấn đấu vươn lên 11.Sử dụng tối thiểu ngoại ngữ để đọc hiểu tài liệu chuyên môn 10 Ông (Bà) đánh giá thực trạng chất lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Y đa khoa so với yêu cầu thái độ chuẩn đầu Yêu cầu thái độ sinh viên tốt nghiệp cần đạt đƣợc Tận tụy với nghiệp chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh Tôn trọng chân thành hợp tác với đồng nghiệp giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp ngành Trung thực, khách quan, khiêm tốn, có tinh thần học tập vươn lên Coi trọng việc kết hợp y học đại với y học cổ truyền Lắng nghe ý kiến cộng đồng nhu cầu sức khoẻ giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng Mức độ sinh viên tốt nghiệp đạt đƣợc Tốt Khá TB Yếu 11 Ngoại trừ lực xác định chuẩn đầu ngành Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Thái Bình Theo Ông (Bà) Bác sĩ đa khoa cần có thêm lực nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội? Để có lực CTĐT cần có nội dung gì? 12 Ông (Bà) vui lòng cho biết chức vụ đơn vị công tác? Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cựu sinh viên trƣờng y) Để đánh giá thực trạng chương trình đào tạo việc hoàn thiện chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình xin Ông (Bà) vui lòng cho cho biết ý kiến vấn đề sau đây: Nếu đồng ý Ông (Bà) đánh dấu √ vào ô  nội dung ô tương ứng bảng Theo Ông (Bà), chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín có vai trò công tác đào tạo nay? Rất quan trọng ; Quan trọng ; Ít quan trọng ; Không quan trọng  Ông (Bà) cho biết mức độ cần thiết việc hoàn thiện chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín công tác đào tạo nay? Rất cần thiết ; Cần thiết ; Ít cần thiết ; Không cần thiết  Ông (Bà) đánh mục tiêu chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa nay? Hoàn toàn phù hợp ; Phù hợp ; Ít phù hợp ; Không phù hợp ; Ông (Bà) đánh giá mức độ cần thiết số môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín Môn học Ngoại ngữ I Ngoại ngữ II Ngoại ngữ III Ngoại ngữ IV (Chuyên ngành) Tin học đại cương Tin học ứng dụng Xác suất Thống kê y học Dân số học - Truyền thông GDSK Sinh học - Di truyền 10 Lý sinh 11 Hóa học 12 Tâm lý y học - Y đức Rất cần thiết Mức độ cần thiết Cần Ít Không thiết cần thiết cần thiết Ông (Bà) đánh giá mức độ cần thiết số môn học thuộc khối kiến thức sở ngành chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín Môn học Giải phẫu I Giải phẫu II Mô phôi Sinh lý I Sinh lý II Hoá sinh Vi sinh Ký sinh trùng Giải phẫu bệnh 10 Sinh lý bệnh - Mi n dịch 11 Dược lý 12 Phẫu thuật thực hành 13 Dinh dưỡng an toàn thực phẩm 14 Sức khỏe môi trường Sức khỏe nghề nghiệp 15 Dịch t học 16 Phương pháp nghiên cứu khoa học 17 Nhà nước - pháp luật 18 Điều dưỡng 19 Chẩn đoán hình ảnh 20 Huyết học - Truyền máu Rất cần thiết Mức độ cần thiết Cần Ít Không thiết cần thiết cần thiết Ông (Bà) đánh giá mức độ cần thiết số môn học thuộc khối kiến thức ngành chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy theo học chế tín Môn học Nội sở I Nội sở II Nội bệnh lý I Nội bệnh lý II Nội điều trị - Hồi sức cấp cứu Nội điều trị II Ngoại sở Chấn thương I (Triệu chứng - Bệnh học) Ngoại bệnh lý 10 Ngoại điều trị - Gây mê hồi sức 11 Chấn thương (Điều trị) 12 Phụ sản I 13 Phụ sản II 14 Phụ sản III 15 Nhi khoa I 16 Nhi khoa II 17 Nhi khoa III 18 Truyền nhi m I 19 Truyền nhi m II 20 Y học cổ truyền I 21 Y học cổ truyền II 22 Lao 23 Răng hàm mặt 24 Tai mũi họng 25 Mắt 26 Da li u 27 Phục hồi chức 28 Thần kinh 29 Tâm thần 30 Pháp Y 31 Ung thư 32 Kỹ tiền lâm sàng Mức độ cần thiết Rất Cần Ít Không cần thiết thiết cần thiết cần thiết Ông (Bà) đánh giá mức độ cần thiết số môn học danh mục kiến thức bổ trợ chương trình đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ quy Môn học Rất cần thiết Mức độ cần thiết Cần Ít Không thiết cần thiết cần thiết Nhà nước pháp luật Phương pháp nghiên cứu khoa học Gây mê hồi sức Dị ứng Y học hạt nhân Hóa sinh lâm sàng Chấn thương chỉnh hình Y học thảm họa Y học biển 10 Pháp y 11 Quản trị bệnh viện 12 Kinh tế y tế 13 Dược lý lâm sàng 14 Vi sinh 15 Sinh lý bệnh Ngoại trừ lực xác định chuẩn đầu ngành Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Thái Bình Theo Ông (Bà) Bác sĩ đa khoa cần có thêm lực nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội? Để có lực CTĐT cần có nội dung gì? Ông (Bà) vui lòng cho biết chức vụ đơn vị công tác? Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý Trƣờng Đại học Y Dƣợc Thái Bình) Để khảo sát biện pháp đề xuất để nâng cao hiệu quản lý hoàn thiện chương trình đào tạo đại học y đa khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình xin Thầy (Cô) vui lòng cho cho biết ý kiến tính cần thiế, tính khả thi biện pháp sau đây: Nếu đồng ý Thầy (Cô) đánh dấu √ vào nội dung ô tương ứng bảng Mức độ cần thiết Biện pháp Cần Bình thiết thƣờng Mức độ khả thi Không Khả Bình cần thi thƣờng thiết Không khả thi Thiết lập quy trình hoàn thiện chương trình đào tạo cách khoa học Bồi dưỡng lực phát triển chương trình đào tạo theo học chế tín cho đội ngũ cán quản lý, giảng viên, chuyên viên Tham khảo chương trình tiên tiến, tăng cường tham gia bên liên quan việc xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo Tăng cường nguồn lực đáp ứng yêu cầu hoàn thiện chương trình đào tạo Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết hoàn thiện chương trình đào tạo Xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay