Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Nhà điều hành sản xuất kinh doanh và cho thuê

214 629 0
  • Loading ...
1/214 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:41

NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ Phn m u : GII THIU CễNG TRèNH Phn I : KIN TRC I./ GII THIU CHUNG V KIN TRC CễNG TRèNH II./ CC GII PHP KIN TRC Phn II : KT CU CHNG I : LA CHN GII PHP KT CU CHNG II : S LM VIC CA KT CU I./ Lp mt bng kt cu Chn kớch thc sn Chn s b kớch thc dm 10 Chn s b chiu dy vỏch cng 12 Xỏc nh s b kớch thc ct 13 CHNG III : TNH TON SN TNG 16 I./ S v s liu tớnh toỏn 16 II./ Tớnh toỏn ti trng 17 III./ Tớnh ni lc 19 CHNG 4: TNH TON KHUNG K4 TRC 29 I./ S tớnh v s liu tớnh 28 II./ Xỏc nh cỏc loi ti trng 30 Tnh ti 30 Hot ti 35 III./ Tớnh toỏn ti trng tỏc dng lờn khung K4 trc nhp AC 33 Tớnh toỏn tnh ti truyn vo khung K4 34 Tớnh toỏn hot ti truyn vo khung K4 81 Hot ti giú 102 IV T hp v tớnh ct thộp cho khung trc Vt liu tớnh toỏn Nguyờn tc tớnh toỏn Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 Mã sinh viên: 091225 104 104 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ Tớnh toỏn ct thộp khung 105 3.1 Tớnh toỏn ct thộp cho ct khung 3.12 Tớnh toỏn ct ct 116 3.2 Tớnh toỏn ct thộp dm khung 116 3.21 Tớnh ct cho dm 119 3.22 Tớnh toỏn ct treo cho dm 105 CHNG IV : TNH MểNG A./ ỏnh giỏ c im cụng trớnh 124 B./ ỏnh giỏ iu kin a cht cụng trỡnh 125 C./ La chn gii phỏp nn múng 129 La chn loi nn múng 129 Gii phỏp mt bng múng 130 D./ Tớnh toỏn khung K4 trc 132 I./ Xỏc nh sc chu ti ca cc II./ Tớnh múng M1 di ct trc B 135 Xỏc nh s lng cc v b trớ cc múng Kim tra nn múng cc theo iu kin bin dng 137 Tớnh toỏn kim tra cc 144 Tớnh toỏn bn v cu to i cc 145 III./ Tớnh múng M2 di ct trc B 149 Xỏc nh s lng cc v b trớ cc múng 149 Kim tra nn múng cc theo iu kin bin dng 150 Tớnh toỏn kim tra cc 156 Tớnh toỏn bn v cu to i cc 157 PHN III : THI CễNG CHNG I KHI QUT C IM CễNG TRèNH V KHI 160 LNG THI CễNG 1./ c im v kt cu cụng trỡnh Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 Mã sinh viên: 091225 161 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ 2./ c im v iu kin t nhiờn 162 3./ Tớnh lng thi cụng chớnh 162 CHNG II : CC BIN PHP K THUT THI CễNG CHNH 163 Bin phỏp k thut thi cụng tri li o c nh v cụng trỡnh 163 Bin phỏp k thut thi cụng cc 165 Bin phỏp k thut thi cụng t 178 K thut thi cụng lp t h múng 186 Bin phỏp thi cụng khung, sn, múng, ging múng btct ton 187 CHNG III : TIN THI CễNG 1./ Lp tin thi cụng theo s ngang 249 2./ Tớnh toỏn thit k tng mt bng thi cụng 249 3./ Thit k b trớ tng mt bng thi cụng 250 CHNG IV : AN TON LAO NG 260 Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ LI CM N ỏn tt nghip l cụng trỡnh tng hp tt c kin thc thu nhp c quỏ trỡnh hc ca mi sinh viờn di mỏi trng i Hc õy cng l sn phm u tay ca mi sinh viờn trc ri gh nh trng i vo cụng tỏc thc t Giai on lm ỏn tt nghip l tip tc quỏ trỡnh hc mc cao hn, qua ú chỳng em cú dp h thng hoỏ kin thc, tng kt li nhng kin thc ó hc, nhng hin i v thit thc ca khoa hc k thut, nhm giỳp chỳng em ỏnh giỏ cỏc gii phỏp k thut thớch hp ỏn tt nghip l cụng trỡnh t lc ca mi sinh viờn nhng vai trũ ca cỏc thy giỏo vic hon thnh ỏn ny l ht sc to ln Sau thỏng thc hin ti vi s hng dn, giỳp tn tỡnh ca cỏc thy giỏo: THY HDKT + KC THY HDTC : THS LI VN THNH : THS ON TH MNH ó giỳp em hon thnh ti Nh iu hnh sn xut kinh doanh v cho thuờ ng Gii Phúng - H Ni ti c chia lm phn chớnh: Phn I : Kin trỳc (10%) Phn II : Kt cu (45%) Phn III : Thi cụng (45%) Sau cựng em nhn thc c rng, mc dự ó cú nhiu c gng nhng vỡ kinh nghim thc t ớt i, thi gian hn ch nờn ỏn khụng th trỏnh nhng thiu sút Em kớnh mong nhn c ý kin úng gúp ca thy cụ v bn bố em cú th hon thin hn kin thc ca mỡnh Em xin gi li cm n sõu sc n cỏc thy giỏo hng dn: TS.Li Vn Thnh, ThS.on Th Mnhv cỏc thy giỏo ó ch bo giỳp v to mi iu kin thun li em hon thnh tt ỏn tt nghip ny Em xin chõn thnh cm n Hi Phũng, ngy thỏng nm Sinh viờn NGUYN TH DUYấN Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ PHN M U GII THIU CễNG TRèNH Nhng nm gn õy, cựng vi s phỏt trin nng ng ca nn kinh t th trng, ngnh xõy dng c bn, c bit l lnh vc xõy dng dõn dng ngy cng phỏt trin sụi ng Cha bao gi vic u t vo xõy dng c s vt cht, nh ca, cỏc khu ch sut, cỏc cụng trỡnh cụng cng li c mi ngnh, mi gii, cỏc t chc cỏi nhõn v th chỳ ý c bit v c s quan tõm nh bõy gi Vic m rng quan h i ngoi ũi hi phi xõy dng mt c s vt cht mnh Chớnh vỡ vy qui mụ xõy dng cng cn phi nõng cao Hng lot cỏc cụng ty nc ngoi hin ang xụ vo u t lm n Vit Nam em theo nhng cụng ngh v k thut xõy dng mi iu ú ũi hi chỳng ta phi kt hp c nhng cụng ngh truyn thng trc v cụng ngh k thut mi hin i Thnh ph ca chỳng ta ngy cng phỏt trin Vic xõy dng nh cao tng l nhu cu tt yu Cỏc cụng trỡnh cao tng vi cỏc thit k muụn hỡnh muụn v, kt hp hi hũa cỏc kin trỳc c truyn ca dõn tc vi nhng ng nột khe khon mang phong cỏch ca kin trỳc hin i xut hin ngy cng nhiu H Ni cng nh cỏc thnh ph khỏc Cỏc vt liu xõy dng mi cng nh cỏc thit b xõy dng hin i ang c ỏp dng khụng nhng lm tng thờm v p ca cụng trỡnh m nú cũn gúp phn y nhanh tin v nõng cao cht lng ca cụng trỡnh Vic xõy dng nh cao tng Vit Nam hin ang trờn phỏt trin rng ln Xut phỏt t nhu cu cú thờm khụng gian cho cỏc hot ng ca ụ th ụng ỳc vi giỏ thnh t ngy cng cao, cỏc nh u t ó v ang xõy dng cỏc nh cao tng Hn na, nh cao tng gn nh cú cỏc chc nng tng hp tin li giao dch, sinh hot, vui chi gii trớ thi cụng t hiu qu c v kinh t ln kin trỳc, tin li s dng, cỏc nh xõy dng cn trung u t nghiờn cu cú c nhng hng i c th hoc ci to, hoc thit k ch to mi, hoc nhp khu v chuyn giao cụng ngh n nay, ch riờng thnh ph ln l thnh ph H Chớ Minh v thnh ph H Ni ó cú hng chc nh cao tng ( tớnh t tng tr lờn ) ó v ang c xõy dng Cỏc cụng trỡnh in hỡnh cú cht lng cao nh khỏch sn Harbour View 22 tng, Vinametric 12 tng, Si gũn New world 14 tng, Equatorian 14 tng, International Burotel 16 tng ó v ang c thi cụng ti thnh ph H Chớ Minh khu vc H Ni, in hỡnh l khu nh lm vic v cho thuờ HITC ca cụng ty Schmidt Vit nam gm tng v 19 tng Cng nh nhiu sinh viờn khỏc ỏn tt nghip ca em l nghiờn cu tớnh toỏn nh nhiu tng ỏn ny l mt cụng trỡnh thc t ang c xõy dng ti H Ni a im xõy dng l 813 ng Gii Phúng - H Ni Sau ó nghiờn cu rt k h s kin trỳc v nhng yờu cu v kh nng thc thi ca cụng trỡnh, em ó quyt nh dựng gii phỏp kt cu chớnh ca nh l khung bờ Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ tụng ct thộp ton kt hp vi h lừi cng chu ti trng ngang v mụ men xon Vic b trớ h chu lc ũi hi phi hp lý v phự hp vi yờu cu kin trỳc - V trớ cụng trỡnh : Cụng trỡnh nm trờn ng Gii Phúng - Trc ng chớnh ca Thnh ph ni tuyn Quc l 1A - a im cụng trỡnh : Nm trờn khu t cú mt bng hn ch, xung quanh l khu dõn c Khu t khụng rng lm, vic quy hoch ca khu t phi theo quy hoch ca thnh ph Nhn bit c tm quan trng ca tin hc mi lnh vc, c bit l lnh vc xõy dng Trong ỏn ny, em cú s dng mt s chng trỡnh ni ting ca nc ngoi nh Sap, Microsoft Project, Microsoft Exel Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ PHN MT : THIT K KIN TRC I.GII THIU CHUNG V KIN TRC CễNG TRèNH Nh iu hnh sn xut kinh doanh v cho thuờ l mt cụng trỡnh thc t ó c xõy dng ti s 813 NG GII PHểNG- H NI vi din tớch mt bng khong 300m2 Cụng trỡnh nm trung tõm thnh ph, cỏch xa ni sn xut,m bo iu kin thun li v c lm vic ln ngh ngi V tng th nh iu hnh sn xut kinh doanh v cho thuờ c thit k theo dng nh cao tng xõy chen thnh ph, ba mt u cú cụng trỡnh xung quanh vỡ vy khụng to c hỡnh kin trỳc khụng gian m hỡnh ch yu l mt ng v phỏt trin theo chiu cao Nh iu hnh sn xut kinh doanh v cho thuờ m bo tiờu chun, vi 10 tng chớnh v mt tng ph II.CC GII PHP KIN TRC 1.Gii phỏp thit k mt bng: Cụng trỡnh bao gm 11 tng c b trớ nh sau: +Tng 1(0,00 m) bao gm gian tin snh v phũng k thut, phũng ngh bo v - lỏi xe, phũng trc, khu tolet ngoi cũn cú mt gara ụtụcú th cha xe vi ng lờn xung + Tng (+2,7 m): Gm m i snh, phũng i, phũng t chc hnh chớnh ca cụng ty, phũng tip khỏch, khu tolet + Tng (+6,8 m): gm mt phũng hp vi sc cha 40 ngi khụng gian rng rói, thoỏng mỏt, ngoi cũn mt phũng hp sc cha 20 ngi, cỏc phũng giỏm c-phú giỏm c, phũng tip tõn, phc v + Tng (+10,4 m): gm cỏc phũng lm vic cho nhõn viờn cụng ty, phũng k toỏn, phũng cụng on + Tng 5ữ9 ( +14,0 ữ +28,4 m): L khu cho thờu phũng v phũng ngh ca khỏch Cỏc phũng c trang thit b bo v ( bỏo chỏy),thit b in.iu ho ni vi trung tm kim soỏt ti tng ỏp mỏi + Tng 10(+32,0 m): Tng ny bao gm mt cng tin gii khỏt v sõn tri.phũng ch bin phc v Vi khụng khớ thiờn nhiờn thoỏng mỏt trờn cao thỡ õy l mt v trớ lý tng ngh ngi,th gión + Tng 11( +36,6 m): Tng ny cú b nc cung cp cho ton nh v b nc phũng ho, phũng bm nc, phũng thit b thang mỏy, phũng k thut in 2.Gii phúng mt ng Mt ng cụng trỡnh c thit k hi ho, kt hp c nhng nột kin trỳc c truyn v hin i Mt trc nh c p kớnh khung nhụm to cho cụng trỡnh v sang trng, uy nghi Gii phỏp giao thụng ni b Ton b cụng trỡnh gm mt thang mỏy m bo giao thụng gia cỏc tng trng hp thang mỏy hng, ta b trớ thờm cu thang dnh cho ngi i b Cỏc Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ cu thang c thit k m bo cho vic lu thụng gia cỏc tng v yờu cu v cu ho Gii phỏp chiu sỏng cho cụng trỡnh Do cụng trỡnh l mt nh iu hnh sn xut kinh doanh v cho thuờ nờn cỏc yờu cu v chiu sỏng l rt quan trng Phi m bo ỏnh sỏng t nhiờn cho cỏc phũng, nht l phũng lm vic Mt khỏc cụng trỡnh cú nhiu phũng chc nng ln nờn vic ly ỏnh sỏng t nhiờn l khỏ cn thit Chớnh vỡ vy m cỏc tng ca cụng trỡnh u c thu vo so vi biờn gii t l 1,5 m cỏc ca s ca cỏc phũng bao gi cng m bo ỏnh sỏng t nhiờn cho dự cỏc cụng trỡnh xung quanh cng xõy cao tng Cỏc hnh lang c b trớ ly ỏnh sỏng nhõn to C cu thang cng u c ly ỏnh sỏng t nhiờn, ngoi cũn cỏc trn ốn phc v chiu sỏng thờm Gii phỏp thụng giú Tt c cỏc h thng ca u cú tỏc dng thụng giú t nhiờn cho cụng trỡnh cỏc phũng ngh, phũng hp, phũng lm vic u m bo thụng giú t nhiờn Tuy nhiờn H Ni nm vựng nhit i giú nờn ũi hi cụng trỡnh phi m bo thụng giú cng nh nhit cỏc phũng n nh quanh nm Ngoi ti nhng phũng ụng ngi thỡ ch dựng thụng giú t nhiờn l khụng m bo Chớnh vỡ vy nh iu hnh sn xut kinh doanh v cho thuờ cũn c thit k h thng thụng giú nhõn to theo kiu trm iu hũa trung tõm c t ti tng trt ca ngụi nh T õy cú cỏc ng ng to i ton b ngụi nhv ti tng phũng cng cú th thay i trng thỏi lm vic cho tng phũng Thit k in nc - Tt c cỏc khu v sinh v phũng phc v u c b trớ cỏc ng cp nc v thoỏt nc ng ng cp nc c ni vi b nc trờn mỏi Ti tng trt cú b nc d tr v nc c bm lờn tng mỏi Ton b h thng thoỏt nc trc h thng thoỏt nc thnh ph phi qua trm s lý nc thi nc thi m bo cỏc tiờu chun ca u ban mụi trng thnh ph - H thng thoỏt nc ma cú ng ng riờng a thng h thng thoỏt nc thnh ph - H thng nc cu ho c thit k riờng bit gm mt trm bm ti tng trt, mt b cha riờng trờn mỏi v h thng ng ng riờng i ton b ngụi nh Ti cỏc tng u cú cỏc hp cha chỏy t ti u hnh lang, cu thang - H thng in c thit k theo dng hỡnh cõy Bt u t trm iu khin trung tõm, t õy dn n tng tng v tip tc dn n ton b cỏc phũng tng ú Ti tng trt cũn cú mỏy phỏt in d phũng m bo vic cung cp in liờn tc cho ton b khỏch sn 24\24 h H thng thụng tin vin thụng Cng nh nhng cụng trỡnh nh cao tng khỏc ó v ang xõy dng H Ni yờu cu v thụng tin vin thụng l rt cn thit Chớnh vỡ vy nh iu hnh sn xut kinh doanh v cho thờu c trang b h thng thụng tin liờn lc hin i nht Ti cỏc phũng u trang b Telephon, fax, telex (theo yờu cu) t ng liờn lc nc v quc t H thng m bo an ton Mt nhng tiờu chun ca nh iu hnh sn xut kinh doanh v cho thuờ l an ton cho khỏch hng khụng cú s c nh ( chp hay mt in, ho hon ) v iu ny thỡ nh iu hnh sn xut kinh doanh v cho thuờ hon ton m Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ bo Thy vy h thng in nc, iu ho u mt trung tõm iu khin Ti tt c cỏc phũng, hnh lang u cú gn thit b bỏo chỏy, bỏo khúi, bỏo chp in c t ng liờn lc vi phũng iu khin trung tõm Nh vy ti phũng iu khin trung tõm cú th theo dừi mi hot ng ca cỏc thit b khỏch sn nh h thng mỏy tớnh Nu mt khu vc no cú s c thỡ phũng iu khin trung tõm s cụ lp khu vc ú lp tc, ng thi mỏy tớnh s a nguyờn nhõn v gii phỏp gii quyt ng sõn, cõy xanh ng cú sõn ca thnh ph to iu kin tt cho khỏch hng vo Mt sõn v ng c bờtụng v m cht Cõy xanh c quy hoch hi ho, phự hp ni tip to thnh mng li ly búng mỏt Cỏc chu hoa cõy cnh c b trớ phự hp theo kiu dỏng cụng trỡnh to cho khỏch quan mt cm giỏc d chu, thoi mỏi Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ PHN II : KT CU CHNG I: LA CHN GII PHP KT CU I LA CHN GII PHP CHUNG Theo yờu cu v cng kt cu Do chiu cao ca cụng trỡnh khỏ ln 39 (m) nờn ti trng giú ln m bo yờu cu v cng , cng v n nh ta la chn gii phỏp kt cu Khung Vỏch cng vỡ nu s dng khung kt cu thun tuý khung s khú m bo cng ca ton h di tỏc dng ca lc ngang hoc kớch thc ca cu kin ln s nh hng ti kin trỳc Hn na cụng trỡnh cú s dng thang mỏy nờn ta kt hp lừi thang mỏy vi h khung cựng chu lc ngang l hp lý Theo yờu cu linh hot v cụng nng s dng Trong quỏ trỡnh s dng mt bng cn linh hot ỏp ng cỏc chc nng khỏc nờn kớch thc cỏc phũng cú th thay i cho phự hp vi yờu cu thay i ú Vỡ vy ta chn kt cu Khung Vỏch cng chu lc, tng ch cú tỏc dng ngn cỏch bao che nờn thay i kớch thc phũng cng d dng II Phõn tớch s lm vic ca kt cu - Vỏch cng: Chu phn ti trng ngang v mt phn ti trng thng ng theo din truyn ti - Khung chu mt phn ti trng ng v mt phn ti trng ngang H khung Vỏch cng liờn kt vi to thnh mt h khụng gian chu lc Tuy nhiờn chu lc cỏc ct cú bc ct cú khong cỏch u nờn ti trng thng ng cỏc khung chu ging i vi ti trng ngang ta tin hnh phõn phi theo cng ca khung - Sn: + Liờn kt cỏc kt cu chng lc ngang thnh h khụng gian + Phõn phi ti trng ngang cho cỏc kt cu chng lc ngang CHNG II: S LM VIC CA KT CU I LP MT BNG KT CU Bc khung chớnh l 5,1 (m) Nhp dm ca khung ln nht l 5,4 (m) Da vo mt bng kin trỳc v cỏch sp xp cỏc kt cu chu lc chớnh ta xỏc nh c mt bng kt cu ca cụng trỡnh Chn s b chiu dy bn sn Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 10 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ c) K thut ln sn c.1) Cụng tỏc chun b - Cụng tỏc chun b ging nh i vi quột vụi, b matớt + Lm sch b mt + Lm nhn phng b mt bng ma tớt c.2) Trỡnh t ln sn - Bt u t trn n cỏc p tng, mỏ ca, ri n cỏc ng ch v kt thỳc vi sn chõn tng - Tng sn nc u mu, nc trc trc khụ mi sn nc sau v cựng chiu vi nc trc, vỡ ln sn d u mu, thng khụng li vt Ru-lụ c.3) Thao tỏc - sn vo khay (khong 2/3 khay) - Nhỳng t t Ru-lụ vo khay sn ngp khong1/3 (khụng quỏ lừi Ru - lụ) - Kộo Ru - lụ lờn sỏt li, y i y li ln trờn mt nc sn, cho v Ru - lụ thm u sn, ng thi sn va gt vo li - a Ru - lụ ỏp vo tng v y cho Ru - lụ quay ln t di lờn theo ng thng ng n ng biờn (khụng chm quỏ ng biờn) kộo Ru - lụ theo vt c quỏ im ban u, sõu xung im dng chõn tng hay kt thỳc mt u sn, tip tc y Ru - lụ lờn n sn bỏm ht vo b mt d) B ma tớt d.1) Cỏch pha trn d.1.1) i vi loi ma - tớt t pha - Cõn ong vt liu theo t l pha trn - Trn khụ u (nu cú t loi bt tr lờn) - nc pha (du hoc keo) theo t l vo bt ó trn trc - Khuy u cho ncv bt hũa ln vi chuynsang dng nhóo, d.1.2) i vi dng ma - tớt pha sn õy l loi bt hn hp khụ c pha ch ti cụng xng v úng thnh bao cú trng lng 10, 25, 40 kg pha trn ch cn nc sch theo ch dn, khuy cho u cho bt tr lờn dng do, nhóo d.2) K thut b ma tớt d.2.1) Yờu cu k thut - B mt sau cn m bo cỏc yờu cu sau: + Phng, nhn, búng, khụng r, khụng búng rp + B dy lp b khụng quỏ 1mm + B mt ma tớt khụng sn ph phi u mu d.2.2) Dng c - Dng c b ma tớt gm bn b, dao b v s dng c khỏc nh xụ, hc Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 200 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ cha ma tớt + Bn b nờn cú din tớch ln d thao tỏc v nng sut cao + Dao b ln cú th thay bn b b ma tớt lờn mt trỏt + Dao b nh xỳc ma tớt v b nhng ch hp - Ngoi cũn dựng ming b bng thộp múng 0,1 ữ 0,15 mm ct hỡnh ch nht kớch thc 10 x 10 cm dựng lm nhn b mt, ming cao su ct hỡnh ch nht kớch thc x cm dựng b ma - tớt cỏc gúc lừm d.2.3) Chun b b mt - Cỏc loi mt trỏt u cú th b ma tớt, nhng tt nht l mt trỏt bng va tam hp - Dựng bay hay dao b ma tớt ty nhng cc vụi, va khụ bỏm vo b mt - Dựng bay hoc dao cy ht nhng g mc, r cõy bỏm vo mt trỏt, trỏt vỏ li - Quột sch bi bn, mng nhn bỏm trờn b mt - C ty lp vụi c bng cỏch ti nc b mt, dựng c hay giy rỏp ỏnh k hoc co bng dao b ma - tớt - Ty sch nhng vt bn du m bỏm vo tng - Nu b mt trỏt bng cỏt ht to, dựng giy rỏp s ỏnh rng bt nhng ht to bỏm trờn b mt, vỡ b ma tớt nhng ht cỏt to ny d b bt lờn bỏm ln vi ma - tớt, khú thao tỏc d.2.4) B ma - tớt m bo b mt ma tớt t cht lng tt, thng b ln Ln 1: Nhm ph kớn v to phng b mt - Dựng dao xỳc ma tớt lờn mt bn b lng va phi, a bn b ỏp nghiờng vo tng v kộo lờn phớa trờn cho ma tớt bỏm ht b mt, sau ú dựng cnh ca bn b gt i gt li dn cho ma - tớt bỏm kớn u - B theo tng di, b t trờn xung, t gúc ra, ch lừm b ma tớt cho phng - Dựng dao xỳc ma - tớt lờn dao b ln lng va phi, a dao ỏp nghiờng vo tng v thao tỏc nh trờn Ln 2: Nhm to phng v lm nhn - Sau ma tớt ln trc khụ, dựng giy rỏp s lm phng, nhn nhng ch li, gn lờn vt b li, giy rỏp phi luụn a sỏt b mt v di chuyn theo vũng xoỏy c - B ma tớt ging nh b ln - Lm nhn búng b mt: Khi ma tớt cũn t dựng cnh di ca bn b hay dao b gt phng, va gt va mit nh lờn b mt ln cui, nhng gúc lừm dựng ming cao su b Ln 3: Hon thin b mt ma - tớt Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 201 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ - Kim tra trc tip bng mt, phỏt hin nhng vt xc, ch lừm b dm cho u - ỏnh giy rỏp lm phng, nhn nhng ch li, giỏp ni hoc gn lờn vt b ln trc li - Sa li cỏc cnh, giao tuyn cho thng Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 202 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ CHNG III: THIT K T CHC THI CễNG Lp tin thi cụng theo s ngang 1.1- Phõn tớch cụng ngh thi cụng Cụng trỡnh thi cụng l nh nhiu tng vỡ vy cụng ngh thi cụng ca cụng trỡnh c thc hin nh sau: - Thi cụng phn nn múng: + Thc hin cụng tỏc o t bng mỏy o gu nghch, phn t tha c tr i bng ụtụ Ngoi cũn tin hnh o t bng phng phỏp th cụng + Cụng tỏc bờ tụng thỡ dựng bờ tụng thng phm, bờ tụng c chuyn n cụng trng sau ú dựng mỏy bm bm bờ tụng phc v cụng tỏc bờ tụng - Thi cụng phn thõn: + Cụng trỡnh dựng bờ tụng thng phm, bờ tụng c tr n cụng trng bng ụtụ, sau thc hin cụng tỏc bờ tụng ta dựng mỏy bm bờ tụng + Vn chuyn lờn cao, cụng trỡnh ny ta dựng cn trc thỏp kt hp thng chuyờn tr ngi - Thi cụng phn hon thin: thc hin trc ngoi sau, bờn thỡ theo trỡnh t t di lờn, bờn ngoi t trờn xung 1.2- Lp danh mc th t cỏc hng mc xõy lp theo cụng ngh thi cụng ca thit k (th t cỏc hng mc xõy lp theo cụng ngh thi cụng c trỡnh by bng lng) 1.3- Lp biu thc tớnh toỏn v nhu cu nhõn lc, c mỏy, vt liu v thi gian thi cụng cho tng hng mc xõy lp.(Trỡnh by bng tớnh lng) 1.4- Lp tin thi cụng theo s ngang (S dng chng trỡnh Project lp s ngang) 1.5- Lp biu cung ng ti nguyờn (Sau lp c s ngang chng trỡnh Project ta s cú biu cung ng ti nguyờn) 2.Tớnh toỏn thit k tng mt bng thi cụng 2.1- Tớnh toỏn thit k h thng giao thụng 2.1.1 La chn thit b chuyn Nh iu hnh sn xut kinh doanh v cho thuờ l mt cụng trỡnh thc t ang c xõy dng ti s 813 ng Gii Phúng - H Ni vi din tớch mt bng khong 300 (m2) Cụng trỡnh nm trung tõm thnh ph Khong cỏch chuyn nguyờn vt liu, thit b n cụng trng l ngn (nh hn 15 km) nờn chn phng tin chuyn bng ụtụ l hp lý, ú phi thit k ng cho ụtụ chy cụng trng 2.1.2 Thit k ng chuyn - Do iu kin mt bng nờn ta thit k ng ụtụ chy xung quanh mt cụng trỡnh Vỡ thi gian thi cụng cụng trỡnh ngn (theo tin thi cụng l 211 ngy), tit kim m m bo yờu cu k thut ta tin hnh thit k mt ng cp thp nh sau: x than, x qung, gch v ri lờn mt t t nhiờn ri lu m k Xe ụtụ di nh xe ch thộp thỡ i thng vo cng phớa ụng - Tõy, cũn cỏc xe ngn thỡ cú th i cng phớa Nam - Bc nờn bỏn kớnh ch vũng ch cn l m - Thit k ng mt ln xe theo tiờu chun l: mi iu kin ng mt ln xe phi m bo: + B rng mt ng: b = m + B rng nn ng tng cng l: m.( vỡ khụng cú b rng l ng) Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 203 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ 2.2- Tớnh toỏn thit k kho bói cụng trng 2.2.1 La chn cỏc loi kho bói cụng trng - Trong xõy dng, kho bói cú rt nhiu loi khỏc nhau, nú úng vai trũ quan trng vic m bo cung cp cỏc loi vt t, nhm thi cụng ỳng tin - Do a hỡnh cht hp nờn cú th b trớ mt s kho bói ngoi cụng trng: kho xng, kho g v vỏn khuụn, bói cỏt Cũn mt s kho bói khỏc c a vo tng ca cụng trỡnh 2.2.2.Tớnh toỏn din tớch tng loi kho bói .Kho g v vỏn khuụn : Chn S = 40 m2 Do a hỡnh cht hp nờn cỏc kho bói c a vo tng ca cụng trỡnh 2.3- Tớnh toỏn thit k nh tm cụng trng 2.3.1 La chn kt cu nh tm cụng trỡnh V mt k thut, cú th thit k cỏc loi nh tm d thỏo lp v di chuyn n ni khỏc, cú th tn dng s dng nhiu ln cho cỏc cụng trng sau Vỡ vy õy em la chn kt cu nh tm cụng trng l khung nh bng thộp, cỏc tm tng nh, mỏi tụn 2.3.2 Tớnh toỏn din tớch nh tm cụng trng a) Tớnh s lng cỏn b cụng nhõn viờn trờn cụng trng - S cụng nhõn xõy dng c bn trc tip thi cụng + Da vo biu nhõn lc cú th xỏc nh c s nhõn cụng lm vic trc tip cụng trng: A = Ntb (ngi) + Trong ú Ntb l quõn s lm vic trc tip trung bỡnh hin trng c tớnh theo cụng thc: Ni ti Ni ti N = = = 68 (ngi) tb T ti xd - S cụng nhõn lm vic cỏc xng ph tr A 68 = 20 B=m = 14 (ngi) 100 100 ( m = 20% ữ 30% cụng trng xõy dng cỏc cụng trỡnh dõn dng hay cỏc cụng trỡnh cụng nghip thnh ph) - S cỏn b cụng nhõn k thut C = 4% (A + B) = 4% (68 + 14) = (ngi) - S cỏn b nhõn viờn hnh chớnh D = 5% (A + B) = 5% (68 + 14) = (ngi) - Tng s cỏn b cụng nhõn viờn cụng trng G = 1,06 (68 + 14 + + 4) = 96 (ngi) b) Tớnh din tớch cỏc cụng trỡnh phc v - Din tớch nh lm vic ca ban ch huy cụng trỡnh: + S cỏn b l ngi vi tiờu chun m2 / ngi + Din tớch s dng l : S = = 32 (m2) - Din tớch khu ngh tra + Din tớch tiờu chun cho mi ngi l 1(m2) + Din tớch s dng l : S = (68 + 14) = 82 (m2) Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 204 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ - Din tớch khu v sinh + Tiờu chun 0,25 m2 / ngi + Din tớch s dng l : S = 0,25 96 = 24 (m2) 2.4- Tớnh toỏn thit k cp nc cho cụng trng 2.4.1 La chn v b trớ mng cp nc - Khi vch tuyn mng li cp nc cn da trờn cỏc nguyờn tc: + Tng chiu di ng ng l ngn nht + ng ng phi bao trựm cỏc i tng dựng nc + Chỳ ý n kh nng phi thay i mt vi nhỏnh ng ng cho phự hp vi cỏc giai on thi cụng + Hng chyn chớnh ca nc i v cui mng li v v cỏc im dựng nc ln nht + Hn ch b trớ cỏc ng ng qua cỏc ng ụtụ cỏc nỳt giao thụng - T cỏc nguyờn tc trờn nc phc v cho cụng trng c ly t mng li cp nc ca thnh ph Trờn cụng trng c b trớ xung quanh cỏc khu nh tm phc v sinh hot cho cụng nhõn viờn v ng ng nc cũn c kộo vo ni b trớ mỏy trn bờ tụng phc v cụng tỏc trn va 2.4.2 Tớnh toỏn lu lng nc dựng v xỏc nh ng kớnh ng cp nc a) Lng nc thi cụng Qsx = 1,2 (S A Kg ) / (3600 n) Trong ú : S : S lng cỏc im s dng nc A : Lng nc tiờu th tng im Kg : H s s dng nc khụng iu ho; Kg = 1,25 n : H s s dng nc gi 1,2 : H s tớnh vo nhng mỏy cha k ht - Tiờu chun nc dựng trn va : 200 ữ 400 (l/m3) - Cn c trờn tin thi cụng, ngy s dng nc nhiu nht l ngy trỏt Lng nc cn thit tớnh nh sau: + Cho trm trn va : 18,5 250 = 4625 (l) + Nc bo dng cho bờtụng : 18,5 300 = 5550 (l) Tng cng : A = 10175 (l) = 10,175 (m3) Qsx = 1,2 (10175 1,25) / (3600 8) = 0,5299 (l/s) b) Lng nc sinh hot Qsh = P n1 Kg / (3600 n) Trong ú: P : Lng cụng nhõn cao nht ngy; P = 150 ngi n1 : Lng nc tiờu chun cho mt cụng nhõn; n1 = 20 l/ngi.ngy Kg: H s khụng iu ho; Kg = 2,5 n = gi Qsh = 150 20 2,5 / (3600 8) = 0,26 (l/s) c) Lng nc phũng ho Vi tng s cụng nhõn P = 150 ngi < 1000 nờn ta cú : Qph = (l/s) > Qsx + Qsh Tng lng nc cn thit : Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 205 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ Q = 1,05.( Qph + Q sx + Q sh 0,5299 + 0,26 )=1,05.( + )=5.66 (l/s) 2 d) Xỏc nh tit din ng dn nc - ng kớnh ng cp nc : D= 4Q = v 1000 5,66 = 0,085 (m) 3,14 1000 Vy ta chn dng kớnh ng cp nc cho cụng trỡnh i vi ng cp nc chớnh l ng trn 100 (mm) Cỏc ng ph n a im s dng l 32 (mm) on u v cui thu hp thnh 15 (mm) 2.5- Tớnh toỏn hit k cp in cụng trng 2.5.1 Tớnh toỏn nhu cu s dng in cho cụng trng a) Cụng sut cỏc phng tin thi cụng STT Tờn mỏy S lng Mỏy ct, un thộp Mỏy ca liờn hip m dựi 4 Cn cu Mỏy trn Tng cụng sut : P1 = 105,4 (KW) b) Cụng sut dựng cho in chiu sỏng STT Ni tiờu th Cụng sut mỏy 3,5 KW KW 1,2 KW 90 KW 4,1 KW Cụng sut cho n v (W) 15 0,5 8000 2500 Tng cụng sut 3,5 KW KW 4,8 KW 90 KW 4,1 KW Din tớch chiu sỏng 64 95 110 0,25 0,2 Cụng sut 960 285 30 55 1250 500 Nh ban ch huy Kho Ni t cn cu Bói vt liu Cỏc ng dõy dn chớnh Cỏc ng dõy dn ph Tng cụng sut : P2 = 3,08 (KW) Tng cụng sut in phc v cho cụng trỡnh l : P = 1,1 (R1 P1 / cos + K2 P2) Trong ú : 1,1 : H s k n s tn tht cụng sut mch in cos : H s cụng sut; cos = 0,75 K1 = 0,75; K2 = P = 1,1 (0,75 105,4 / 0,75 + 3,08) = 119,33 (KW) 2.5.2 Tớnh toỏn la chn tit din dõy dn a) Chn dõy dn theo bn - m bo cho dõy dn quỏ trỡnh hnh khụng b ti trng bn thõn hoc nh hng ca ma bóo lm t dõy gõy nguy him, ta phi chn dõy dn cú tit din ln Theo qui nh ta chn tit din dõy dn i vi cỏc trng hp sau: + Dõy bc nha cỏch in cho mng chiu sỏng : S = (mm2) Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 206 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ + Dõy ni vi cỏc thit b di ng : S = 2,5 (mm2) + Dõy ni vi cỏc thit b tnh nh : S = 2,5 (mm2) + Dõy ni vi cỏc thit b tnh ngoi nh : S = (mm2) b) Chn tit din dõy dn theo iu kin tn tht in ỏp S = 100 P l / (k Vd2 [u]) Trong ú: P : Cụng sut truyn ti tng cng trờn ton mch l : Chiu di ng dõy [u] : Tn tht in ỏp cho phộp k : H s k n nh hng ca dõy dn Vd : in th dõy dn c) Tớnh toỏn tit din dõy dn chớnh t trm in n u ngun cụng trỡnh - Chiu di dõy dn : l = 100 (m) - Ti trng trờn 1m ng dõy : q = 119,33 / 100 = 1,1933 (KW/m) - Tng mụmen ti : P l = q l2 / = 1,1933 1002 / = 5966,5 (KWm) - Dựng loi dõy dn ng k = 57 - Tit din dõy dn vi: [u] = 5% S = 100 5966,5 103 / (57 3802 5) = 14,5 (mm2) Chn dõy dn cú tit din 16 (mm2) d) Tớnh toỏn tit din dõy dn t trm u ngun n cỏc mỏy thi cụng - Chiu di dõy dn : l = 80 (m) - Tng cụng sut s dng : P = 105,4 (KW) - Ti trng trờn 1m ng dõy : q = 105,4 / 80 = 1,3175 (KW/m) - Tng mụ men ti trng : P l = ql2 / = 1,3175 802 / = 4216 (KWm) - Dựng loi dõy dn ng k = 57 - Tit din dõy dn vi: [u] = 5% S = 100 4216 103 / (57 3802 5) = 10,244 (mm2) Chn dõy dn cú tit din 16 (mm2) e) Tớnh toỏn tit din dõy dn t trm u ngun n mng chiu sỏng - Chiu di dõy dn : l = 200 (m) - Tng cụng sut s dng : P = 3,08 (KW) - Ti trng trờn 1m ng dõy: q = 3,08 / 200 = 0,0154 (KW/m) - Tng mụ men ti trng: P l = ql2 / = 0,0154 2002 / = 308 (KWm) - Dựng loi dõy dn ng k = 57 - Tit din dõy dn vi: [u] = 5% S = 100 308 103/ (57 3802 5) =1,439 (mm2) - Chn dõy dn cú tit din (mm2) Vy ta chn dõy dn cho mng in trờn cụng trng l loi dõy ng cú tit din S = 16 (mm2) vi [I] = 300 (A) f) Kim tra dõy dn theo iu kin cng vi dũng pha Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 207 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ I = P / (1,73 Ud cos).s Trong ú : P = 119,33 cos = 0,75 I = 119,33 103 / (1,73 380 0,75) = 242 (A) < [I] = 300 (A) Dõy dn m bo iu kin cng 2.5.3.B trớ mng li dõy dn v v trớ cp in ca cụng trng - Nguyờn tc vch tuyn l cho ng dõy ngn nht, ớt chng ngi vt nht, ng dõy phi mc mt bờn ng i d thi cụng, hnh sa cha, v kt hp c vi vic b trớ ốn ng, ốn bo v, ng dõy truyn m bo kinh t, nhng phi chỳ ý khụng lm cn tr giao thụng v s hot ng ca cỏc cn trc sau ny Phi trỏnh nhng ni no s lm mng rónh - T nhng nguyờn tc vch tuyn trờn in phc v cho cụng trng c ly t mng li cp in ca thnh ph Trờn cụng trng mng li in c b trớ xung quanh cỏc khu nh tm v c kộo c n v trớ cn trc thỏp phc v cho vic iu chnh mỏy thc hin thi cụng cụng trỡnh Thit k b trớ tng mt bng thi cụng 3.1- B trớ cn trc thỏp, mỏy v cỏc thit b xõy dng trờn cụng trng 3.1.1 B trớ cn trc thỏp a) La chn loi cn trc, s lng - Theo nh ó trỡnh by phn trờn thỡ ta ó chn loi cn trc thỏp TURM 290 HC ca c, cú cỏc thụng s k thut: [R] = 60(m); [H] = 72,1(m); [Q] = 4(Tn) - Do iu kin mt bng cng nh din tớch cụng trỡnh nờn ta chn cn trc thỏp c nh ti ch, i trng trờn cao Cn trc thỏp c t chớnh gia cụng trỡnh theo chiu di cú th phc v thi cụng im xa nht trờn mt bng b) Tớnh toỏn khong cỏch an ton L = a + (1,2 + 0,3 + 1) = 1,5 + (1,2 + 0,3 + 1) = (m) Trong ú: a : 1/2 b rng chõn cn trc 1,2 m: Chiu rng giỏo thi cụng cụng trỡnh 0,3 m: Khong cỏch t giỏo thi cụng n mộp cụng trỡnh m : Khong h an ton ca cn trc Vy khong cỏch an ton t tõm cn trc n mộp cụng trỡnh mt khong l m c) B trớ trờn tng mt bng - Cn trc thỏp c b trớ phớa tõy cụng trỡnh, cú v trớ t chớnh gia cỏch mộp cụng trỡnh mt khong 2,5 m ( hay cũn gi l khong cỏch an ton) 3.1.2 b trớ thng ti a) La chn loi thng ti, s lng - Vn thng c s dng chuyn vt liu lờn cao - Chn loi mỏy thng : S dng thng PGX- 800 -16 Bng 13: Bng thụng s k thut ca mỏy thng Sc nõng 0,8t Cụng sut ng c 3,1KW cao nõng 50m Chiu di sn ti 1,5m Tm vi R 1,3m Trng lng mỏy 18,7T Vn tc nõng 16m/s Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 208 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ - Vn thng c s dng chuyn ngi lờn cao: em cng chn loi thng trờn Vn thng chuyn ngi lờn cao c b trớ phớa i din bờn cụng trỡnh so vi cn trc thỏp b) B trớ trờn tng mt bng - Nhng cụng trỡnh xõy dng nh cao tng cú cn trc thỏp thỡ thng ti phi tuõn theo nguyờn tc: Nu cn trc thỏp ng c nh, thỡ nờn b trớ thng ti v phớa cụng trỡnh khụng cú ng cn trc thỏp, dón mt bng cung cp, chuyờn ch vt liu hoc bc xp cu kin nhng nu mt bng phớa khụng cú cn trc hp, khụng np v s dng thng ti, thỡ cú th lp thng ti v cựng phớa cú cn trc, v trớ cng xa cn trc cng tt - Da vo nguyờn tc trờn, trờn tng mt bng thng ti c b trớ c b trớ vo hai bờn cụng trỡnh phớa khụng cú cn trc thỏp nhm thun tin cho vic chuyờn ch vt liu, dón mt bng cung cp v bc xp cu kin 3.1.3 B trớ mỏy trn bờ tụng a) La chn mỏy, s lng - õy s dng ngun bờ tụng thng phm vỡ vy m ta chn ụtụ chuyn bờ tụng thng phm v ụtụ bm bờ tụng + ễ tụ chuyn bờ tụng thng phm : Mó hiu KamAZ-5511 + ễ tụ bm bờ tụng: Mó hiu Putzmeister M43 bm bờtụng lờn cỏc tng di 12 tng b) B trớ trờn tng mt bng Vỡ thng ti chuyờn chuyn cỏc loi nguyờn vt liu cú trng lng nh v kớch thc khụng ln nh: gch xõy, gch p lỏt,va xõy, trỏt, cỏc thit b v sinh, thit b in Nờn õy vic b trớ mỏy trn bờ tụng c b trớ nhng ni cú thang ti tc l hai bờn cụng trỡnh ni khụng cú cn trc thỏp 3.2- B trớ ng chuyn - Khi thit k quy hoch mng li ng cụng trng, cn tuõn theo cỏc nguyờn tc chung sau: + Trit s dng tuyn ng hin cú cỏc a phng v kt hp s dng cỏc tuyn ng vnh cu xõy dng + Cn c vo cỏc s ng chuyn hng thit k hp lớ mng li ng, m bo thun tin vic chuyn cỏc loi vt liu, thit b V gim ti a ln bc xp + m bo an ton xe chy v tng nng sut chuyn, iu kin thun li nờn thit k ng cụng trng l ng mt chiu + Trỏnh lm ng qua khu t trng trt, khu ụng dõn c, trỏnh xõm phm v giao ct vi cỏc cụng trỡnh khỏc nh kờnh mng, ng in, ng nc trỏnh i qua vựng a cht xu - Qua nhng nguyờn tc trờn em b trớ ng cụng trng l ng mt chiu vũng quanh cụng trỡnh xõy dng, i t ng Gii Phúng i vo thụng qua cng chớnh Trờn cụng trng c b trớ cng, mt cng i t ng Gii Phúng vo, cũn cng i t ng phớa Tõy cụng trỡnh giỳp cho vic chuyn cỏc nguyờn vt liu c d dng trỏnh gõy va chm 3.3- B trớ kho bói cụng trng, nh tm - Nh tm cụng trng c b trớ sỏt hng ro bo v phớa Tõy, Bc, Nam Cỏc nh tm c b trớ nh vy l thun tin khụng lm nh hng n cỏc cụng tỏc thi Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 209 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ cụng cng nh chuyn trờn cụng trng, khu ngh ngi lm vic ca cỏn b cụng nhõn viờn c b trớ ni cú hng giú tt, trỏnh n to iu kin lm vic tt nht cho cỏn b cụng nhõn viờn - Cỏc kho bói: cú mt s kho bói c b trớ mộp phớa Tõy cụng trỡnh ni cú cn trc thỏp, b trớ xung quanh cn trc thỏp giỳp thun tin cho vic cu lp vt liu lờn cao, mt s cỏc kho bói khỏc iu kin din tớch mt bng hp nờn c a vo tng ca cụng trỡnh, mt s kho khỏc thỡ c t v trớ ni cú thng thun tin cho vic chuyn vt liu lờn cao CHNG IV: AN TON LAO NG 1- An ton lao ng thi cụng cc ộp - Khi thi cụng cc ộp cn phi hng dn cụng nhõn, trang b bo h, kim tra an ton cỏc thit b phc v - Chp hnh nghiờm chnh ngt quy nh an ton lao ng v s dng, hnh mỏy ộp, ng c in, cn cu, mỏy hn in cỏc h ti, cỏp, rũng rc - Cỏc i trng phi c chng xp theo nguyờn tc to thnh n nh Khụng c i trng nghiờng, ri, quỏ trỡnh th cc - Phi chp hnh nghiờm ngt quy ch an ton lao ng trờn cao: Phi cú dõy an ton, thang st lờn xung 2- An ton lao ng thi cụng o t a) o t bng mỏy o gu nghch - Trong thi gian mỏy hot ng, cm mi ngi i li trờn mỏi dc t nhiờn, cng nh phm vi hot ng ca mỏy khu vc ny phi cú bin bỏo - Khi hnh mỏy phi kim tra tỡnh trng mỏy, v trớ t mỏy, thit b an ton phanh hóm, tớn hiu, õm thanh, cho mỏy chy th khụng ti - Khụng c thay i nghiờng ca mỏy gu xỳc ang mang ti hay ang quay gn Cm hóm phanh t ngt - Thng xuyờn kim tra tỡnh trng ca dõy cỏp, khụng c dựng dõy cỏp ó ni - Trong mi trng hp khong cỏch gia ca bin mỏy v thnh h o phi >1m - Khi t vo thựng xe ụ tụ phi quay gu qua phớa sau thựng xe v dng gu gia thựng xe Sau ú h gu t t xung t b) o t bng th cụng - Phi trang b dng c cho cụng nhõn theo ch hin hnh - o t h múng sau mi trn ma phi rc cỏt vo bc lờn xung trỏnh trt, ngó - Trong khu vc ang o t nờn cú nhiu ngi cựng lm vic phi b trớ khong cỏch gia ngi ny v ngi m bo an ton - Cm b trớ ngi lm vic trờn ming h o ang cú ngi lm vic bờn di h o cựng khoang m t cú th ri, l xung ngi bờn di 3- An ton lao ng cụng tỏc bờ tụng a) Lp dng, thỏo d dn giỏo - Khụng c s dng dn giỏo: Cú bin dng, rn nt, mũn g hoc thiu cỏc b phn: múc neo, ging - Khi h gia sn cụng tỏc v tng cụng trỡnh > 0,05 (m) xõy v 0,2 (m) trỏt Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 210 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ - Cỏc ct gin giỏo phi c t trờn vt kờ n nh - Cm xp ti lờn gin giỏo, ni ngoi nhng v trớ ó qui nh - Khi dn giỏo cao hn 6m phi lm ớt nht sn cụng tỏc: Sn lm vic bờn trờn, sn bo v bờn di - Khi dn giỏo cao hn 12 (m) phi lm cu thang dc ca cu thang < 60 o - L hng sn cụng tỏc lờn xung phi cú lan can bo v phớa - Thng xuyờn kim tra tt c cỏc b phn kt cu ca dn giỏo, giỏ , kp thi phỏt hin tỡnh trng h hng ca dn giỏo cú bin phỏp sa cha kp thi - Khi thỏo d dn giỏo phi cú ro ngn, bin cm ngi qua li Cm thỏo d dn giỏo bng cỏch git - Khụng dng lp, thỏo d hoc lm vic trờn dn giỏo v tri ma to, giụng bóo hoc giú cp tr lờn b) Cụng tỏc gia cụng, lp dng vỏn khuụn - Coffa dựng kt cu bờ tụng phi c ch to v lp dng theo ỳng yờu cu thit k thi cụng ó c duyt - Coffa ghộp thnh ln phi m bo vng chc cu lp v cu lp phi trỏnh va chm vo cỏc b kt cu ó lp trc - Khụng c trờn coffa nhng thit b vt liu khụng cú thit k, k c khụng cho nhng ngi khụng trc tip tham gia vo vic bờ tụng ng trờn vỏn khuụn - Cm t v cht xp cỏc tm coffa cỏc b phn ca coffa lờn chiu ngh cu thang, lờn ban cụng, cỏc li i sỏt cnh l hng hoc cỏc mộp ngoi ca cụng trỡnh Khi cha ging kộo chỳng - Trc bờ tụng cỏn b k thut thi cụng phi kim tra coffa, nờn cú h hng phi sa cha Khu vc sa cha phi cú ro ngn, bin bỏo c) Cụng tỏc gia cụng, lp dng ct thộp - Gia cụng ct thộp phi c tin hnh khu vc riờng, xung quanh cú ro chn v bin bỏo - Ct, un, kộo ct thộp phi dựng nhng thit b chuyờn dng, phi cú bin phỏp ngn nga thộp vng ct ct thộp cú on di hn hoc bng 0,3 (m) - Bn gia cụng ct thộp phi c c nh chc chn, nu bn gia cụng ct thộp cú cụng nhõn lm vic hai giỏ thỡ gia phi cú li thộp bo v cao ớt nht l 1,0 (m) Ct thộp ó lm xong phi ỳng ch quy nh - Khi nn thng thộp trũn cun bng mỏy phi che chn bo him trc cun trc m mỏy, hóm ng c a u ni thộp vo trc cun - Khi gia cụng ct thộp v lm sch r phi trang b y phng tin bo v cỏ nhõn cho cụng nhõn - Khụng dựng kộo tay ct cỏc thộp thnh cỏc mu ngn hn 30 (cm) - Trc chuyn nhng tm li khung ct thộp n v trớ lp t phi kim tra cỏc mi hn, nỳt buc Khi ct b nhng phn thộp tha trờn cao cụng nhõn phi eo dõy an ton, bờn di phi cú bin bỏo Khi hn ct thộp ch cn tuõn theo cht ch qui nh ca quy phm - Buc ct thộp phi dựng dng c chuyờn dựng, cm buc bng tay cho phỏp thit k - Khi dng lp ct thộp gn ng dõy dn in phi ct in, trng hp khụng ct c in phi cú bin phỏp ngn nga ct thộp v chm vo dõy in d) v m bờ tụng Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 211 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ - Trc bờ tụngcỏn b k thut thi cụng phi kim tra vic lp t vỏn khuụn, ct thộp, dn giỏo, sn cụng tỏc, ng chuyn Ch c tin hnh sau ó cú bn xỏc nhn - Li qua li di khu vc ang bờ tụng phi cú ro ngn v bin cm Trng hp bt buc cú ngi qua li cn lm nhng tm che phớa trờn li qua li ú - Cm ngi khụng cú nhim v ng sn rút va bờ tụng Cụng nhõn lm nhim v nh hng, iu chnh mỏy, vũi bm bờ tụng phi cú gng, ng - Khi dựng m rung m bờ tụng cn: + Ni t vi v m rung + Dựng dõy buc cỏch in ni t bng phõn phi n ng c in ca m + Lm sch m rung, lau khụ v qun dõy dn lm vic + Ngng m rung t ữ phỳt sau mi ln lm vic liờn tc t 30 ữ 35 phỳt + Cụng nhõn hnh mỏy phi c trang b ng cao su cỏch in v cỏc phng tin bo v cỏ nhõn khỏc e) Bo dng bờ tụng - Khi bo dng bờ tụng phi dựng dn giỏo, khụng c ng lờn cỏc ct chng hoc cnh coffa, khụng c dựng thang ta vo cỏc b phn kt cu bờ tụng ang bo dng - Bo dng bờ tụng v ban ờm hoc nhng b phn kt cu bi che khut phi cú ốn chiu sỏng g) Thỏo d vỏn khuụn - Ch c thỏo d vỏn khuụn sau bờ tụng ó t cng qui nh theo hng dn ca cỏn b k thut thi cụng - Khi thỏo d coffa phi thỏo theo trỡnh t hp lý phi cú bin phỏp phng coffa ri, hoc kt cu cụng trỡnh b sp bt ng Ni thỏo coffa phi cú ro ngn v bin bỏo - Trc thỏo coffa phi thu gn ht cỏc vt liu tha v cỏc thit b t trờn cỏc b phn cụng trỡnh sp thỏo vỏn khuụn - Khi thỏo vỏn khuụn phi thng xuyờn quan sỏt tỡnh trng cỏc b phn kt cu, nu cú hin tng bin dng phi ngng thỏo v bỏo cỏo cho cỏn b k thut thi cụng bit - Sau thỏo vỏn khuụn phi che chn cỏc l hng ca cụng trỡnh khụng c coffa ó thỏo lờn sn cụng tỏc hoc nỏm coffa t trờn xung, coffa sau thỏo phi c vo ni qui nh - Thỏo d coffa i vi nhng khoang bờ tụng ct thộp cú khu ln phi thc hin y yờu cu nờu thit k v chng tm thi 4- Cụng tỏc lm mỏi - Ch cho phộp cụng nhõn lm cỏc cụng vic trờn mỏi sau cỏn b k thut ó kim tra tỡnh trng kt cu chu lc ca mi v cỏc phng tin bo m an ton khỏc - Ch cho phộp vt liu trờn mỏi nhng v trớ thit k qui nh - Khi cỏc vt liu, dng c trờn mỏi phi cú bin phỏp chng ln, trt theo mỏi dc - Khi xõy tng chn mỏi, lm mỏng nc cn phi cú dn giỏo v li bo him - Trong phm vi ang cú ngi lm vic trờn mỏi phi cú ro ngn v bin cm bờn di trỏnh dng c v vt liu ri vo ngi qua li Hng ro ngn phi t rng mộp ngoi ca mỏi theo hỡnh chiu bng vi khong > (m) 5- Cụng tỏc xõy v hon thin a) Xõy tng Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 212 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ - Kim tra tỡnh trng ca gin giỏo giỏ phc v cho cụng tỏc xõy, kim tra li vic sp xp b trớ vt liu v v trớ cụng nhõn ng lm vic trờn sn cụng tỏc - Khi xõy n cao cỏch nn hoc sn nh 1,5 (m) thỡ phi bc gin giỏo, giỏ - Chuyn vt liu (gch, va) lờn sn cụng tỏc cao trờn (m) phi dựng cỏc thit b chuyn Bn nõng gch phi cú chc chn, m bo khụng ri nõng, cm chuyn gch bng cỏch tung gch lờn cao quỏ (m) - Khi lm sn cụng tỏc bờn nh xõy thỡ bờn ngoi phi t ro ngn hoc bin cm cỏch chõn tng 1,5 (m) nu cao xõy < 7,0 (m) hoc cỏch 2,0 (m) nu cao xõy > 7,0 (m) Phi che chn nhng l tng tng tr lờn nu ngi cú th lt qua c - Khụng c phộp : + ng b tng xõy + i li trờn b tng + ng trờn mỏi ht xõy + Ta thang vo tng mi xõy lờn xung + dng c hoc vt liu lờn b tng ang xõy - Khi xõy nu gp ma giú (cp tr lờn) phi che y chng xõy cn thn b xúi l hoc sp , ng thi mi ngi phi n ni n np an ton - Khi xõy xong tng biờn v ma bóo phi che chn b) Cụng tỏc hon thin S dng dn giỏo, sn cụng tỏc lm cụng tỏc hon thin phi theo s hng dn ca cỏn b k thut Khụng c phộp dựng thang lm cụng tỏc hon thin trờn cao Cỏn b thi cụng phi m bo vic ngt in hon thin chun b trỏt, sn, lờn trờn b mt ca h thng in Trỏt : - Trỏt trong, ngoi cụng trỡnh cn s dng gin giỏo theo quy nh ca quy phm, m bo n nh, vng chc - Cm dựng cht c hi lm va trỏt mu - a va lờn sn tng trờn cao hn (m) phi dựng thit b chuyn lờn cao hp lý - Thựng, xụ cng nh cỏc thit b cha ng va phi nhng v trớ chc chn trỏnh ri, trt Khi xong vic phi c sch s v thu gn vo ch Quột vụi, sn: - Gin giỏo phc v phi m bo yờu cu ca quy phm ch c dựng thang ta quột vụi, sn trờn din tớch nh cao cỏch mt nn nh (sn) < (m) - Khi sn nh hoc dựng cỏc loi sn cú cha cht c hi phi trang b cho cụng nhõn mt n phũng c, trc bt u lm vic khong 1gi phi m tt c cỏc ca v cỏc thit b thụng giú ca phũng ú - Khi sn, cụng nhõn khụng c lm vic quỏ gi - Cm ngi vo bung ó quột sn, vụi, cú pha cht c hi cha khụ v cha c thụng giú tt Trờn õy l nhng yờu cu ca quy phm an ton xõy dng Khi thi cụng cỏc cụng trỡnh cn tuõn th nghiờm ngt nhng quy nh trờn Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 213 Mã sinh viên: 091225 Trang: NH IÊU HNH SN XUT KINH DOANH V CHO THUÊ Sinh viên : Nguyễn Thị Duyên - Lớp XD901 214 Mã sinh viên: 091225 Trang:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Nhà điều hành sản xuất kinh doanh và cho thuê, Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Nhà điều hành sản xuất kinh doanh và cho thuê, Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Nhà điều hành sản xuất kinh doanh và cho thuê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay