Phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng

110 171 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:39

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ ÁNH DƯƠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ ÁNH DƯƠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thị Hồng Nhung THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân, xuất phát từ yêu cầu phát sinh công việc để hình thành hướng nghiên cứu Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Ánh Dương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy cô Trường đại học kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tận tình truyền đạt kiến thức quy báu suốt thời gian học tập trường Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến PGS TS Nguyễn Thị Hồng Nhung, người nhiệt tình hướng dẫn, bảo suốt trình viết luận văn Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, Anh/ Chị đồng nghiệp phòng Đào tạo & Công tác HSSV, phòng Kế hoạch - tài chính, phòng Tổng hợp cung cấp thông tin số liệu để hoàn thành luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp gia đình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm ủng hộ tinh thần cho suốt thời gian học tập Trong trình thực luận văn, cố gắng hoàn thiện đề tài qua nghiên cứu số liệu, khảo sát thực tế tiếp thu ý kiến thầy cô đề tài chắn không tránh khỏi thiếu sót giới hạn nguồn lực Tôi mong nhận đóng góp ý kiến quý báu từ Thầy/ Cô, bạn đọc Mọi thông tin xin gửi địa email: doanhduonghp@gmail.com Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Ánh Dương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực 1.2 Yêu cầ u và nội dung phát triển nguồn nhân lực 1.2.1 Yêu cầ u của viê ̣c phát triể n nguồ n nhân lực của mô ̣t tổ chức nói chung và của mô ̣t sở đào ta ̣o đa ̣i ho ̣c, cao đẳ ng nói riêng 1.2.2 Nô ̣i dung phát triể n nguồ n nhân lực 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 16 1.3.1 Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến quy mô nguồn nhân lực 16 1.3.2 Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực 19 1.3.3 Các yế u tố ảnh hưởng đế n phát triể n nguồ n nhân lực của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng 26 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.4 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số học cho Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng 32 1.4.1 Bài học kinh nghiê ̣m ta ̣i Việt Nam 32 1.4.2 Kinh nghiệm số trường đại học, cao đẳng địa bàn thành phố Hải Phòng 34 1.4.3 Bài ho ̣c kinh nghiê ̣m rút cho Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng 37 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 38 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 39 2.2.3 Phương pháp phân tích, đánh giá 40 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 41 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS 42 3.1 Tổng quan Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng 42 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 42 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 44 3.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức quản lý 46 3.1.4 Đặc điểm nguồn lực trường 49 3.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics 51 3.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực 51 3.2.2 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực 52 3.2.3 Kỹ nguồn nhân lực 52 3.2.4 Nhận thức nguồn nhân lực 53 3.2.5 Động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 55 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.2.6 Một số biện pháp phát triển nguồn nhân lực áp dụng Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics 55 3.3 Đánh giá phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics 56 3.3.1 Phân tích nguồn nhân lực theo hệ thống tiêu 56 3.3.1 Thành tựu đạt 67 3.3.2 Hạn chế tồn 70 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020 73 4.1 Định hướng phát triển trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng 73 4.1.1 Định hướng chung 73 4.1.2 Định hướng cụ thể 74 4.2 Cơ hội thách thức 78 4.2.1 Cơ hội 78 4.2.2 Thách thức 79 4.3 Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics đến năm 2020 80 4.3.1 Giải pháp hoàn thiện cấu nguồn nhân lực theo ngành đào tạo 81 4.3.2 Giải pháp phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 83 4.3.3 Giải pháp phát triển kỹ cán bộ, giảng viên, công nhân viên 87 4.3.4 Giải pháp nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 92 4.3.5 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 93 4.4 Một số kiến nghị đến bên liên quan 96 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 101 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH : Ban giám hiệu CBGV : Cán bộ, giảng viên CNTT : Công nghệ thông tin ĐH : Đại học CĐ : Cao đẳng GD&ĐT : Giáo dục đào tạo HSSV : Học sinh, sinh viên ILO : Tổ chức lao động giới KH-CN : Khoa học - công nghệ KT-XH : Kinh tế - xã hội NCKH : Nghiên cứu khoa học Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thống kê trình độ đội ngũ CBGV trường Viettronics 50 Bảng 3.2 Trình độ chuyên môn đội ngũ CBGV từ năm 2009 đến năm 2014 62 Bảng 3.3 Chất lượng đội ngũ CBGV từ năm 2009 đến năm 2014 63 Bảng 3.4 Đánh giá sự phát triể n trình đô ̣ tin ho ̣c 64 Bảng 3.5 Đánh giá sự phát triể n trình đô ̣ ngoa ̣i ngữ 65 Bảng 3.6 Các yếu tố tác động đến hài lòng đội ngũ CBGV 66 Bảng 4.1 Dự kiến quy mô đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 75 Bảng 4.2 Dự báo cấu nguồn nhân lực theo ngành đào tạo đến năm 2020 Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics 75 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics 46 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Cơ cấu độ tuổi đội ngũ CBGV 56 Biể u đồ 3.2 Biể u đồ phát triể n cấ u đô ̣ tuổ i 58 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu giới tính đội ngũ CBGV 59 Biểu đồ 3.4 Cơ cấu thâm niên công tác đội ngũ CBGV 60 Biể u đồ 3.5 Biể u đồ thố ng kê trình đô ̣ tha ̣c sỹ 63 Biểu đồ 3.6 Thống kê trình độ tin học đội ngũ CBGV 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền giáo dục Việt Nam thập kỷ tới phát triển bối cảnh giới có nhiều thay đổi nhanh phức tạp Toàn cầu hoá hội nhập quốc tế giáo dục trở thành xu tất yếu Cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin truyền thông, kinh tế trí thức ngày phát triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến phát triển giáo dục giới Tuy nghiệp phát triển giáo dục đào tạo đạt thành tựu đáng ghi nhận như: Quy mô giáo dục sở giáo dục tăng nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu học tập nhân dân, công tác quản lý chất lượng giáo dục bước chuyển biến theo hướng tích cực, nghiệp giáo dục quan tâm có hiệu toàn xã hội … Nhưng giáo dục đào tạo nước nhà đứng trước thách thức to lớn yêu cầu đòi hỏi chất lượng chương trình giáo dục, phương thức quản lý, nội dung, phương pháp giáo dục, đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu, tác động mặt trái kinh tế thị trường vào giáo dục đào tạo Phát triể n nguồ n nhân lực đủ về số lươ ̣ng, hơ ̣p lý về cấ u, có chấ t lượng cao tương xứng với cấ p bâ ̣c và trình đô ̣ đào tạo nhằ m đáp ứng yêu cầ u công tác điề u kiê ̣n kinh tế thị trường ca ̣nh tranh hô ̣i nhâ ̣p quố c tế đòi hỏi bức thiế t của mỗi quan, đơn vi,̣ mỗ i ngành nghiệp công nghiêp̣ hóa, hiêṇ đa ̣i hóa đấ t nước Đă ̣c biêṭ đố i với sở giáo du ̣c - đào ta ̣o nói chung, giáo dục nghề nghiêp̣ nói riêng, thì việc phát triể n nguồn nhân lực để nâng cao chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o càng trở nên cấ p thiết Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (VTC) sở đào tạo nguồn nhân lực Tổng Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Việt Nam Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng kinh tế - kỹ thuật, trung cấp kinh tế - kỹ thuật, cao đẳng nghề trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 87 có phận lại thiếu CBGV, từ năm học 2013 - 2014 nhà trường bắt đầu xây dựng sách bố trí lại lao động theo hướng tinh giản, tiết kiệm Trong cắt giảm 20% số lượng CBGV khoa, phòng, trung tâm thừa người, điều động số cán có chuyên môn trở khoa giảng dạy, khắc phục tình trạng thiếu CBGV khoa Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin * Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Việt Nam hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, phía nhà trường cần tiết kiệm chi tiêu cho khoản mục chưa thực cần thiết để tập trung kinh phí đầu tư cho học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo bậc Tiến sỹ 4.3.3 Giải pháp phát triển kỹ cán bộ, giảng viên, công nhân viên 4.3.3.1 Nội dung phát triển kỹ * Phát triển kỹ năng, kiến thức theo ngành nghề Việc bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức theo ngành nghề cần phải thực thường xuyên chủ yếu đường tự nghiên cứu, tự cập nhật kiến thức thuộc lĩnh vực giảng dạy, đường tham gia hội nghị, hội thảo chuyên đề, … đơn vị chuyên môn tổ chức Nhà trường cần phải định kỳ tổ chức hội thảo khoa học chuyên ngành, mời chuyên gia hàng đầu, có uy tín nước đến giảng bài, gửi tham luận, cho ý kiến đánh giá bồi dưỡng giảng viên theo chuyên đề Bên cạnh nhà trường cử giảng viên tham gia hội thi tay nghề để phát triển kỹ nghề ngày thành thạo; đồng thời cung cấp, cập nhật thông tin, tri thức thuộc chuyên môn, chuyên ngành cách liên kết với viện nghiên cứu, trường đại học, sở để giảng viên có khối lượng thông tin, tri thức phong phú * Bồi dưỡng kỹ sử dụng ngoại ngữ Theo thống kê cho thấy, trình độ ngoại ngữ đội ngũ CBGV nhà trường nhiều hạn chế, số lượng CBGV có chứng A 12%, Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 chứng B 65%, chứng C 11%, chứng IELTS 5% 6% CBGV có đại học Đây vấn đề cần nhà trường quan tâm thời gian đến năm 2020 ngoại ngữ yêu cầu quan trọng để giảng viên có đủ điều kiện học tập sau đại học trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ (trình độ Thạc sỹ yêu cầu chứng ngoại ngữ tiếng Anh đạt B1 khung Châu Âu làm Luận văn tốt nghiệp) Do đó, nhà trường cần có sách, kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho CBGV cách tích cực hiệu với biện pháp, hình thức đa dạng linh hoạt như: Giao cho tổ môn Ngoại ngữ việc tổ chức khóa đào tạo ngoại ngữ cấp chứng trường cho CBGV toàn trường Hỗ trợ, khuyến khích kinh phí, thời gian cho CBGV học thêm ngoại ngữ sau làm việc Hỗ trợ phương tiện cho CBGV rèn luyện ngoại ngữ trường như: phòng học ngoại ngữ, đĩa CD, DVD ngoại ngữ Trong thời gian đến năm 2020, nhà trường phấn đấu có 30% số CBGV thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh, có khả đọc dịch lưu loát tài liệu tham khảo có khả giao lưu, tham gia hội thảo khoa học tiếng nước * Bồi dưỡng kiến thức tin học, công nghệ thông tin Bên cạnh việc phát triển kỹ sử dụng ngoại ngữ việc phát triển kiến thức tin học, công nghệ thông tin yêu cầu cần thiết đội ngũ CBGV trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, lĩnh vực sống thấy xuât tin học công thương nghiệp, thể thao văn hóa giáo dục đào tạo Để đáp ứng phát triển khoa học công nghệ, đội ngũ CBGV nhà trường cần phải có kiến thức trình độ định công nghệ thông tin để cập nhật kiến thức, đổi phương pháp giảng dạy, theo kịp với yêu cầu phát triển giáo dục đại soạn giảng giáo án điện tử; áp dụng soạn đề thi, thi chấm thi trắc nghiệm; khai thác, sử Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 dụng tài nguyên hệ thống internet, thư viện điện tử; quản lý điều tiết đăng ký học tín qua cổng thông tin điện tử nhà trường Để đạt mục tiêu đến năm 2020, 100% đội ngũ CBGV nhà trường đạt chứng B tin học, 80% đạt trình độ C trở lên, nhà trường cần lập kế hoạch cụ thể để sửa chữa, thay thế, bổ sung hệ thống phòng máy tính có cung cấp trnag thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học đại cho đội ngũ CBGV (máy chiếu, máy scan, …) cho khoa chuyên môn phòng ban, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giảng viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ sử dụng phương tiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học Cải thiện hệ thống mạng Internet trường để CBGV học sinh sinh viên thuận tiện tra cứu liệu khai thác tối đa tài nguyên hệ thống thư viện điện tử * Bồi dưỡng kiến thức thực tế Đội ngũ giảng viên trường, đặc biệt GV hướng dẫn thực hành chuyên ngành yêu cầu phải giỏi lý luận cần phải có hiểu biết sâu sắc thực tế sở sản xuất, kiến thức thực tế bổ sung cách hiệu cho kiến thức lý luận người GV trình giảng dạy Chính hàng năm nhà trường khoa, môn chuyên ngành cần có kế hoạch sách cụ thể để bố trí GV thực tế sơ sở sản xuất Trong năm tới, việc bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tế chuyên ngành cho ĐNGV cần tổ chức thường xuyên, định kỳ, hàng năm theo hình thức luân phiên Giảng viên trẻ, công tác môn, khoa chuyên ngành cần phải tìm hiểu thực tế khoảng thời gian tương đối dài hơn, từ tháng đến năm, để họ có đủ thời gian làm quen, thích nghi tích lũy kinh nghiệm thực tế sở sản xuất GV có thâm niên giảng dạy thời Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 90 gian thực tế ngắn hơn, từ tháng đến tháng, khoảng thời gian đủ để họ liên hệ gắn kết lý luận thực tiễn, bổ sung thiếu lý luận, cập nhật thông tin chuyên ngành, kiến thức KHKT tiên tiến đưa vào áp dụng sản xuất Kết thúc đợt thực tế cán GV, thiết phải có báo cáo cụ thể công việc thực người, có nhận xét đánh giá đơn vị sở Từ đó, nhà trường có sở đánh giá xác công tác bồi dưỡng kiến thức thực tế ĐNGV Việc thực tế sở sản xuất giúp ĐNGV kiểm nghiệm kiến thức lý luận truyền đạt cho sinh viên, đồng thời có hội để tích lũy, cập nhật, bổ sung kịp thời kinh nghiệm thực tế, kiến thức KHKT tiên tiến đưa vào áp dụng sản xuất * Bồi dưỡng kỹ năng, trình độ nghiệp vụ sư phạm Năng lực sư phạm hình thành thông qua trình học tập, nghiên cứu nội dung thuộc khoa học giáo dục như: Giáo dục học, Lý luận dạy học; Phương pháp dạy học; Phương pháp NCKH, Ngoài phải thường xuyên rèn luyện, tích lũy kỹ sư phạm đảm bảo cho người học nhận thông tin cần thiết cách nhanh nhất, hiệu Cần phải xác định lực sư phạm tiêu chí chủ yếu để đánh giá giảng viên Nhà trường cần tổ chức thường xuyên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với nội dung cụ thể phù hợp với đối tượng, với giảng viên trẻ vào nghề khác với giảng viên có thâm niên giảng dạy lâu năm; báo cáo chuyên đề theo định kỳ hàng năm với nội dung thành tựu, tiến khoa học giáo dục đại học đại phương thức đào tạo mới, quan điểm tiếp cận mới, phương pháp dạy học đại học mới, phương pháp kiểm tra đánh giá giáo dục đại học đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; phương pháp dạy học môn; tâm lý học sư phạm thời đại bùng nổ thông tin tổ chức phong trào thi đua dạy giỏi từ cấp môn, khoa đến cấp trường để giảng viên có thái độ tích cực rèn luyện kỹ sư phạm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 91 Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cần tập trung vào bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giảng dạy lớp, kỹ khai thác truyền đạt thông tin, kỹ biên soạn tài liệu dạy học, kỹ xử lý tình sư phạm, kỹ sử dụng phương tiện dạy học đại; lực tổ chức hoạt động giáo dục, điều khiển hoạt động sinh viên, lực tự bồi dưỡng chuyên môn, lực tự học, lực nghiên cứu khoa học Việc bồi dưỡng giảng viên nghiệp vụ sư phạm không nhằm nâng cao nhận thức mà nhằm phát triển kỹ sư phạm người giảng viên cho sau bồi dưỡng người giảng viên làm tốt nhiệm vụ đem đến hiệu cao công tác giáo dục đào tạo * Bồi dưỡng nâng cao lĩnh trị, đạo đức, lối sống Bồi dưỡng nâng cao lĩnh trị, đạo đức, lối sống cho ĐNGV nhà trường cao đẳng, đại học nói chung góp phần quan trọng để giữ vững ổn định tính định hướng xã hội chủ nghĩa Giáo dục Đại học Việt Nam Để định hướng đắn cho hoạt động học tập, rèn luyện nhân cách người cán kỹ thuật tương lai sinh viên, huy động, tập hợp sức mạnh lực lượng việc thực đường lối sách Đảng Nhà nước, nhiệm vụ trị nhà trường đòi hỏi người giảng viên phải có lĩnh trị vững vàng, có đạo đức, lối sống sáng, gương mẫu Người GV dừng mức độ chấp hành, tuân thủ theo đường lối, sách, pháp luật, quy tắc đạo đức thông thường mà cần phải đạt đến mức độ mẫu mực để thực gương sáng cho sinh viên noi theo Bản lĩnh trị vững vàng, kiên định, đạo đức, lối sống sáng người GV tự nhiên có mà hình thành qua trình học tập, rèn luyện bồi dưỡng thường xuyên lý luận trị qua đợt sinh hoạt trị tư tưởng nhà trường Nhà trường cần coi công việc thường xuyên, trách nhiệm riêng Đảng ủy, Ban Giám hiệu mà trách nhiệm toàn thể cán Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 bộ, GV nhà trường phải tổ chức nhiều hình thức phong phú, với chuyên đề có chiều sâu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận trị cao cấp Tổ chức thi tìm hiểu Đảng, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội Thời gian từ đến 2020 nhà trường cần có kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng trình độ lý luận trị cao cấp cho cán số GV chưa đạt trình độ cao cấp lý luận trị góp phần nâng cao trình độ lý luận trị có cho ĐNGV, vừa tạo điều kiện để GV phấn đấu đạt chuẩn chức danh GV chính, giảng viên cao cấp theo Quy định Bộ GD&ĐT 4.3.3.2 Hình thức thực Hàng năm, theo tình hình điều kiện thực tế khoa, môn giảng viên, gia đình áp dụng hình thức đào tạo, bồi dưỡng đa dạng phù hợp với khả năng, trình độ đội ngũ CBGV Nhà trường cần lập kế hoạch cụ thể, theo thực tế tình hình giảng dạy, thi cử để điều tiết tỷ lệ học nâng cao trình độ hợp lý để vừa đảm bảo nhu cầu học tập quyền lợi giảng viên, vừa đảm bảo thực tốt kế hoạch chung nhà trường Với số giảng viên trẻ trường, tùy theo tình hình thực tế chuyên môn giảng dạy, nhà trường cử giảng viên đào tạo nước theo chuyên ngành, theo tiêu, suất học bổng Bộ tổ chức xã hội dành cho đội ngũ CBGV trường hàng năm Để có tiêu học bổng, nhà trường cần thực liên kết sở đào tạo đại học nước Bên cạnh phối kết hợp với sở đào tạo tổ chức hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBGV đào tạo có cấp văn bằng, đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ, … 4.3.4 Giải pháp nâng cao nhận thức nguồn nhân lực Xuất phát từ thực trạng cần nâng cao nhận thức người lao động yêu cầu phát triển nhà trường, nhận thấy mục tiêu nâng cao nhận Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 thức nguồn nhân lực cần thiết để trì thái độ tích cực, hành vi đắn với công việc mối quan hệ xã hội khác đội ngũ CBGV nhà trường Để thực mục tiêu trên, tác giả đề giải pháp: - Các tổ chức đoàn thể, tổ chức trị xã hội nhà trường thường xuyên tuyên truyền chủ trương sách Nhà nước liên quan đến giáo dục - đào tạo nhằm tạo chuyển biến tích cực nhận thức giảng viên, cán quản lý nhân viên nhà trường - Thực có hiệu quy chế dân chủ sở, quy chế phối hợp cụ thể việc triển khai lấy ý kiến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung văn nội - Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp - Làm cho giảng viên nhận thức nhiệm vụ giảng dạy gắn liền với nghiên cứu khoa học - Đối với cán quản lý, cụ thể nhân phận liên quan đến nguồn nhân lực phải nhận thứ vai trò quan trọng phận phát triển nhà trường, tránh cấu nhân lực dư thừa, thiếu lực, đạo đức tư cách - Cần có thống đạo chủ trương từ Đảng ủy, Ban giám hiệu, tổ chức đoàn thể để triển khai kịp thời văn nhằm nâng cao nhận thức, động viên quán triệt tuyên truyền dẫn để người có chung nhận thức, hình thành thái độ tích cực công việc kết công việc có hiệu cao 4.3.5 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực Từ kết khảo sát đội ngũ CBGV nhà trường cho thấy đội ngũ CBGV gắn bó với nhà trường với nhiều lý khác Trong lý động lực thúc đẩy lý quan trọng nguồn nhân lực người lao động làm mong muốn nhận khoản thù lao xứng đáng với công sức họ bỏ hay nhận động lực thúc đẩy tương xứng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 Xuất phát từ thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy người lao động yêu cầu phát triển nguồn nhân lực nhà trường để xác định mục tiêu đề giải pháp phù hợp với giai đoạn cụ thể, tác giả đưa mục tiêu sau: Tạo động lực thúc đẩy rõ rệt để đạt chuyển biến tích cực hành động góp phần nâng cao suất, chất lượng hiệu công việc Từ tác giả luận văn đề xuất giải pháp để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động sau: - Chế độ lương, thưởng hợp lý, thu nhập phù hợp nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần giảng viên, cán công nhân viên nhà trường Tiền lương vấn đề thiết thực nhạy cảm sách có liên quan đến người Tiền lương động lực quan trọng kích thích người làm việc hăng hái, tích cực Song vấn đề phức tạp quản lý nguồn nhân lực mà nhà quản lý phải giải Chế độ trả lương nhà trường chưa đáp ứng nhu cầu chi tiêu đội ngũ CBGV Ngoài tiền lương ra, nhà trường linh động sách khen thưởng CBGV, làm cho việc khen thưởng thực gắn kết người lao động đơn vị; công nhận khen thưởng xứng đáng lực mức độ cống hiến đối tượng Để khuyến khích vật chất tinh thần đội ngũ CBGV đạt hiệu cao, nhà trường cần kết hợp vận dụng cách linh hoạt chế độ tiền lương hình thức trả lương, tiền lương, tiền vượt giờ, tiền chấm thi, sáng kiến cải tiến giảng dạy, nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao Bên cạnh chế tiền lương, chế đãi ngộ không tiền giấy khen, khen, danh hiệu thi đua khen thưởng đột xuất thường xuyên năm học cần nhà trường thực bình bầu đề nghị cách kịp thời hợp lý - Xây dựng quy định quy hoạch, bổ nhiệm dựa sở lực, phẩm chất đạo đức chủ yếu, nhằm kích thích tạo hội cho người lao động phấn đấu vươn lên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 Trên thực tế Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics chưa có quy định quy hoạch, bổ nhiệm dựa lực, phẩm chất đạo đức Đội ngũ cán bổ nhiệm dựa sở ý kiến lãnh đạo nhà trường Đây vấn đề cần nhanh chóng giải để đưa người có thực tài lên hàng ngũ lãnh đạo, giúp cho nhà trường có chiến lược phát triển bền vững - Cải thiện môi trường làm việc, điều kiện làm việc hợp lý, đảm bảo trì sức khỏe nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đổi phương pháp giảng dạy, tích cực nghiên cứu khoa học hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học Nhà trường cần chăm lo nhiều đến hoạt động văn hóa thể thao như: tổ chức buổi giao lưu, hội diễn văn nghệ, trận thi đầu thể thao quần vợt, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, … để người tăng cường sức khỏe, có hội quan hệ ngoại giao, đoàn kết hiểu biết nhiều hơn, thoải mái tinh thần làm việc có hiệu Hàng năm tổ chức dịp nghỉ lễ để động viên đội ngũ CBGV, tạo động lực cho CBGV năm học - Xây dựng môi trường hoạt động thuận lợi, hòa đồng, cởi mở, dân chủ, đoàn kết, kích thích giảng viên hăng hái nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm khả nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV nhà trường - Các chế độ, sách đội ngũ nhà giáo cán quản lý cần luật hóa để đảm bảo giá trị pháp lý hiệu lực thi hành cao Có sách đãi ngộ giảng viên có học vị thạc sỹ, đặc biệt giảng viên có học vị tiến sỹ, giảng viên cao cấp; khuyến khích thành lập quỹ phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý hay gọi quỹ phát triển nguồn nhân lực nhà trường Lãnh đạo nhà trường phải đạo triển khai thực tốt quy chế dân chủ nhà trường, công khai bàn bạc thảo luận với tập thể CBGV trước vấn đề mục tiêu, kế hoạch phát triển, quyền lợi nghĩa vụ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 CBGV nhà trường Hiện Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics có mức đãi ngộ học vị thạc sỹ 200.000 vnd/tháng, học vị tiến sỹ 400.000 vnd/tháng Trong thời gian tới nhà trường phấn đấu tăng mức đãi ngộ lên 1,5 lần so với ban đầu - Tổ chức phát huy tốt vai trò hoạt động Công đoàn, thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBGV trường, làm cho người biết chia sẻ với vui buồn, thông qua hoạt động thăm hỏi gia đình GV bị ốm đau, hiếu hỷ, hoạn nạn… xây dựng tập thể GV đoàn kết thân ái, giúp đỡ lẫn trình thực nhiệm vụ - Tôn vinh đội ngũ giảng viên nhà trường, cho thấy lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng nghiệp giáo dục nước nhà, để từ đội ngũ giảng viên yên tâm làm việc công hiến giá trị văn hóa nhà trường 4.4 Một số kiến nghị đến bên liên quan Kiến nghị Tổng Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Việt Nam - Tăng cường đầu tư kinh phí, có chế để huy động đóng góp nguồn lực, xây dựng sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, đại hóa trường lớp, phòng học theo hướng tiên tiến, đại đạt chuẩn khu vực quốc tế - Nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung tổ chức biên chế nhà trường phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo tình hình - Kịp thời bổ sung chế độ sách sử dụng, đề bạt, đãi ngộ tạo điều kiện cho CBGV phát triển toàn diện Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97 KẾT LUẬN Qua toàn bô ̣ nô ̣i dung khảo sat và phân tích luâ ̣n văn, tác giả rút mô ̣t số kế t luâ ̣n sau: Một là, chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o của nhà trường phu ̣ thuô ̣c phầ n nhiề u vào chất lượng đô ̣i ngũ, mô ̣t nhà trường ma ̣nh thì trước hết đô ̣i ngũ CBGV phải ma ̣nh, ngoài các yế u tố ảnh hưởng khác thì yế u tố thuô ̣c về đô ̣i ngũ CBGV đóng mô ̣t vai trò rấ t lớn sự phát triể n của nhà trường Hai là, phát triển nguồn nhân lực nhà trường đặc biệt phát triển đội ngũ CBGV trình chuẩn bị lực lượng để đáp ứng mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo nhà trường cao đẳng, đại học, trình phải ý toàn diện số lượng chất lượng đội ngũ CBGV (Cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tình cảm nghề nghiệp, phẩm chất trị, đạo đức ) Ba là, đội ngũ CBGV nhà trường đội ngũ CBGV nhà trường đảm bảo số lượng chất lượng, đảm nhiệm nhiệm vụ giảng dạy nghiên cứu khoa học Công tác phát triển đội ngũ CBGV Đảng uỷ, BGH, Lãnh đạo khoa, môn đội ngũ CBGV nhà trường nhận thức vị trí, ý nghĩa nhận quan tâm tổ chức thực mức độ định Tuy nhiên, qua nghiên cứu nhận thấy công tác phát triển đội ngũ CBGV nhà trường số hạn chế: - Chưa có quy hoạch, chưa có tính chiến lược lâu dài, cấu đội ngũ CBGV chưa cân đối, chưa phù hợp môn học, … - Cơ chế quản lý chưa hợp lý, sở vật chất phục vụ giảng dạy nghiên cứu khoa học chưa đáp ứng thực tế Bố n là, cần thực hiêṇ các biê ̣n pháp đươ ̣c đề sau đây: - Hoàn thiêṇ cấ u nguồ n nhân lực theo ngành đào ta ̣o Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 98 - Nâng cao trình đô ̣ chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣ của đô ̣i ngũ CBGV mô ̣t cách toàn diện và hơ ̣p lý - Bên ca ̣nh viêc̣ nâng cao trình đô ̣ chuyên môn, nghiê ̣p vu ̣ cầ n chú ý phát triển kỹ của người lao đô ̣ng kỹ tin ho ̣c, ngoa ̣i ngữ, làm viêc̣ độc lâ ̣p, làm viê ̣c nhóm - Nâng cao tinh thầ n, trách nhiê ̣m, phẩ m chấ t đa ̣o đức, tâm huyế t với nghề nghiê ̣p cho đội ngũ CBGV - Ta ̣o đô ̣ng lực thúc đẩ y người lao đô ̣ng để ho ̣ yên tâm với công viêc,̣ gắ n bó với nhà trường Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình lâu dài, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức tiền Vì tùy theo nhu cầu tình hình thực tế nhà trường năm học cần có biện pháp thích hợp hiệu Luận văn “Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng” đầu tư, tìm tòi nghiên cứu, song tránh khỏi thiếu sót, hạn chế khả điều kiện nghiên cứu tác giả Tác giả mong muốn nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy cô giáo, nhà nghiên cứu, chuyên gia để đề tài có tính thực tiễn tính khả thi cao Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD - ĐT (2003), Điều lệ trường cao đẳng, (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ - BGD&ĐT ngày 10/12/2003) Bộ luật lao động (1994), Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung (2002, 2006, 2007) Mai Quốc Chánh (1999), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội PGS.TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Khánh Đức (2002), Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực, NXB Giáo dục, Hà Nội ThS Nguyễn Vân Điềm - PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào công nghiệp hoá, đại hoá Phạm Xuân Hậu - Nguyễn Đức Vũ (2004), “Quản lý bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên đại học thực tế số suy nghĩ”, Tạp chí giáo dục số 101 Phạm Thành Nghi, Vũ Hoàng Ngân ( ĐCB-2004), Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Khoa học xã hội, HN 10 Luật Giáo dục (2005), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội 11 Quyết định số 711/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 20112020, Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/06/2012 12 George T.Milkovich and John W.Boudreau (1991), Hurman Resource Management 13 Mạc Văn Trang (2003), Quản lý nguồn nhân lực, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục 14 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sâm (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Từ điển Giáo dục học (2001), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 100 16 Nguyễn Thị Thanh (2001), Một số biện pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán giảng viên trường Đại học sân khấu điện ảnh, Hà Nội 17 Phạm Văn Thanh (1999), "Thực trạng số giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đại học - Cao đẳng", Tạp chí Đại học Giáo dục chuyên nghiệp (số 10) 18 Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 101 PHỤ LỤC PHIẾU LẤY Ý KIẾN Để phục vụ cho đề tài luận văn thạc sỹ “Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng” Kính mong quý Thầy/ Cô dành chút thời gian để trả lời câu hỏi sau Những ý kiến Quý Thầy/ Cô giữ bí mật, câu trả lời sai, thông tin phục vụ cho luận văn tốt nghiệp Mức độ đánh giá theo tiêu chí theo thứ tự từ đến 5, thể hiện: - Rất kém, - Kém, - Trung bình, - Tốt, 5- Rất tốt Quý Thầy/ Cô đánh dấu (X) vào ô có lựa chọn phù hợp NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN Stt Tiêu chí đánh giá Được khẳng định cá nhân nghề nghiệp Được quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời Có hội thăng tiến Môi trường làm việc tốt Lương thưởng phúc lợi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Mức độ đánh giá http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... về phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng Chương 4: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng đến năm 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 5 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN... việc phát triển nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng - Về thời gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014, các giải pháp đề xuất trong đề tài có ý nghĩa trong thời gian đến năm 2020 - Nội dung: Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics. .. và phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển nguồn nhân lực - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng và nội dung phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3 - Phân tích thực trạng nguồn nhân lực Trường Cao. .. trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển số lượng, phương hướng phát triển nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng, là tài liệu giúp Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng xây dựng kế hoạch, giải pháp để phát triển nguồn nhân lực của nhà trường tốt hơn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn... thực trạng nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng từ năm 2009 đến năm 2014 - Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu trong luận văn 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng từ năm 2009 đến năm 2014 3.2 Phạm... đóng góp mới của đề tài - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục - đào tạo - Khái quát thực trạng nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng giai đoạn 2009 - 2014 - Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực phù hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng trong thời gian tới 5 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết... Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng, các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, phát triển nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng 4 Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu 4.1 Ý nghĩa khoa học của đề tài Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa... cần thiết phải thực hiện đề tài: Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng Tác giả luận văn nhằm luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực của nhà trường đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay và những năm tới 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đề tài phân tích thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, ... như phát huy truyền thống của dân tộc và góp phần tổ điểm thêm bức tranh muôn màu của nhân loại Do vậy, phát triển nguồn nhân lực phải được tiến hành trên cả ba mặt: phát triển nhân cách, phát triển sinh thể, đồng thời tạo ra môi trường xã hội thuận lợi cho nguồn nhân lực phát triển (Xem Tạp chí giáo dục số 32 - năm 2002) Tóm lại, cho dù có nhiều cách tiếp cận thì chung nhất phát triển nguồn nhân lực. .. nhất hướng người lao động đến sự phát triển toàn diện Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 8 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực Cũng giống như khái niệm nguồn nhân lực, khái niệm phát triển nguồn nhân lực cũng được hiểu theo nhiều quan điểm khác nhau: - Theo Tổ chức Lao động quốc tế ILO (International Labour Organization): Phát triển nguồn nhân lực bao hàm không chỉ là sự chiếm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng, Phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng, Phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics Hải Phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay