MỘT số vấn đề về hợp ĐỒNG TRỌN gói

4 657 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:10

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI Theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực từ 01/7/2014) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực từ 15/8/2014) hình thức hợp đồng hợp đồng trọn gói Khi định áp dụng loại hợp đồng đơn giá cố định đơn giá điều chỉnh người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng phù hợp so với hợp đồng trọn gói Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa(không 10 tỷ đồng); xây lắp, hỗn hợp (không 20 tỷ đồng) có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói; Hợp đồng trọn gói hợp đồng có giá cố định suốt thời gian thực toàn nội dung công việc hợp đồng Việc toán hợp đồng trọn gói thực nhiều lần trình thực toán lần hoàn thành hợp đồng Tổng số tiền mà nhà thầu toán hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng giá ghi hợp đồng Đối với gói thầu xây lắp, trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế duyệt; nhà thầu bên mời thầu phát bảng số lượng, khối lượng công việc chưa xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế; Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư dự án, bên mời thầu mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung đơn vị có nhu cầu mua sắm mua sắm tập trung chịu trách nhiệm tính xác số lượng, khối lượng công việc Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hợp đồng chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị mua sắm tập trung đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu tư vấn phải có quy định trách nhiệm bên việc xử lý, đền bù việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc Trong chờ thông tư hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH, để hiểu rõ hình thức hợp đồng này, xem nội dung viết “Những điều cần lưu ý thực hợp đồng trọn gói” tác giả Lê Vinh -Bài đăng tờ Kinh tế xây dựng- số 2/2011 Viện KTXD “Theo Luật đấu thầu 2003 nghị định 85/2009 hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng “Hình thức trọn gói áp dụng cho phần công việc xác định rõ số lượng, khối lượng Giá hợp đồng không thay đổi suốt thời gian thực hợp đồng Chủ đầu tư toán cho nhà thầu giá ghi hợp đồng nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng” Theo Nghị định 48/2010 hướng dẫn Hợp đồng xây dựng “Giá hợp đồng trọn gói giá hợp đồng không thay đổi suốt trình thực hợp đồng khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng ký kết” Như ta thấy Luật nghị định Chính phủ quy định rõ ràng: Hợp đồng trọn gói trọn gói khối lượng giá trị Vậy thực loại hình hợp đồng có nhiều vướng mắc xảy gây lúng túng cho Chủ đầu tư nhà thầu, cần điểm qua số điểm cần lưu ý áp dụng hình thức hợp đồng Luật nghị định Chính phủ quy định rõ: Hợp đồng trọn gói trọn gói khối lượng giá trị Vậy thực loại hình hợp đồng có nhiều vướng mắc xảy gây lúng túng cho Chủ đầu tư nhà thầu, cần điểm qua số điểm cần lưu ý áp dụng hình thức hợp đồng Khối lượng cần tính toán xác trước ký hợp đồng Theo quy định Mục Điều 48- Nghị định 85/2009 “Đối với công việc xây lắp, trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế duyệt, nhà thầu (bao gồm nhà thầu định thầu) bên mời thầu phát bảng khối lượng công việc bóc tách từ thiết kế chưa xác, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, định việc bổ sung khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế Đối với công việc xây lắp này, sau hợp đồng theo hình thức trọn gói ký kết, khối lượng công việc thực tế nhà thầu thực để hoàn thành theo thiết kế (nhiều hay khối lượng công việc nêu hợp đồng) không ảnh hưởng tới số tiền toán cho nhà thầu”, “Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tính xác số lượng, khối lượng công việc Trường hợp có thất thoát xảy (do tính toán sai số lượng, khối lượng công việc) cá nhân, tổ chức thuộc chủ đầu tư làm sai có trách nhiệm đền bù xử lý theo quy định pháp luật Trường hợp hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, lập dự toán có quy định việc xử lý việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc chủ đầu tư đền bù theo thỏa thuận hợp đồng với nhà thầu tư vấn này” Như hình thức hợp đồng trọn gói nên áp dụng cho gói thầu có khối lượng công việc xác định xác trước thực hiện, đặc biệt với gói thầu xây lắp, sau khối lượng làm toán cho nhà thầu mà không cần phải tính toán lại trừ có phát sinh thêm khối lượng thiết kế Hiện có số trường hợp nhà thầu bị đơn vị tra kiểm toán cắt khối lượng mà thi công xong tính toán lại coi thấp so với khối lượng hợp đồng, thiết nghĩ điều sai với quy định trích dẫn Việc thất thoát khối lượng hoàn toàn thuộc trách nhiệm Chủ đầu tư đơn vị tư vấn Điều chỉnh khối lượng đơn giá nào? Mặc dù coi trọn gói cố định trường hợp bất khả kháng hợp đồng cần có thỏa thuận cụ thể, tức tình thực tiễn xảy nằm tầm kiểm soát khả lường trước chủ đầu tư, nhà thầu, không liên quan đến sai phạm sơ xuất chủ đầu tư, nhà thầu, như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch, cấm vận Ngoài với tường hợp khối lượng phát sinh thiết kế quy định rõ Điều 35- Nghị định 48/2010: “Trường hợp có phát sinh hợp lý công việc phạm vi hợp đồng ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng khối lượng nằm phạm vi công việc phải thực theo thiết kế; hợp đồng tư vấn khối lượng nằm nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) Trường hợp này, điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư không vượt tổng mức đầu tư phê duyệt chủ đầu tư nhà thầu tính toán, thỏa thuận ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp làm vượt tổng mức đầu tư phê duyệt phải Người có thẩm quyền định đầu tư xem xét, định; trường hợp thỏa thuận không khối lượng công việc phát sinh hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực gói thầu theo quy định hành” Hồ sơ toán hợp đồng trọn gói Tại điều 48 nghị định 85/2009 quy định: việc toán hợp đồng trọn gói thực nhiều lần toán lần hoàn thành hợp đồng Tổng số tiền mà chủ đầu tư toán cho nhà thầu nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng giá ghi hợp đồng Nếu trường hợp bất khả kháng quy định hợp đồng xảy toán theo thỏa thuận hợp đồng Hoặc điều 18 Nghị định 48/2010 “Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với giai đoạn toán mà bên thỏa thuận hợp đồng, toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết” Tại điều 19 Nghị định 48/2010 quy định rõ thành phần hồ sơ toán hợp đồng trọn gói Tương tự khoản Điều 58 Nghị định 85/2009 quy định việc không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết biên nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành Một điều đáng ý gây nhiều thắc mắc cho nhà thầu việc kiểm tra hóa đơn chứng từ toán hợp đồng trọn gói, theo liệu nhà thầu có bị đối trừ phần giá trị giá hóa đơn mua vật tư thấp so với giá vật tư chiết tính kèm hợp đồng, trường hợp định mức đơn giá hợp đồng trọn gói khác với định mức nhà nước công bố toán hay kiểm toán có phải điều chỉnh lại? Điều Nghị định 85/2009 quy định rõ “Đối với nhà thầu lựa chọn thông qua hình thức lựa chọn nhà thầu trừ hình thức định thầu, việc toán phải vào giá hợp đồng điều khoản toán nêu hợp đồng, không theo dự toán quy định, hướng dẫn hành Nhà nước định mức, đơn giá; không vào đơn giá hóa đơn tài yếu tố đầu vào nhà thầu vật tư, máy móc, thiết bị yếu tố đầu vào khác” Qua số quy định hợp đồng trọn gói, thấy với khối lượng công việc xây lắp thực theo hình thức đòi hỏi việc tính toán khối lượng ban đầu phải cẩn thận, xác đến chi tiết Ngoài ra, với biến động giá nguyên nhiên liệu, vật liệu khó lường giai đoạn việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói rủi ro nhà thầu Chủ đầu tư Do cần có cân nhắc kỹ trước phê duyệt hình thức hợp đồng kế hoạch đấu thầu Chủ đầu tư dự án.” In trang
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số vấn đề về hợp ĐỒNG TRỌN gói, MỘT số vấn đề về hợp ĐỒNG TRỌN gói, MỘT số vấn đề về hợp ĐỒNG TRỌN gói

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay