Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ giai đoạn 2010 2014

87 154 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:03

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH VIẾT SƠN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG - TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH VIẾT SƠN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG - TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Chí Hiểu PHÒNG QLĐTSĐH KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Đinh Viết Sơn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất, ý kiến đóng góp lời bảo quý báu tập thể cá nhân Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đầu tiên xin chân thành cảm ơn sâu sắc TS Nguyễn Chí Hiểu người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đoan Hùng quan ban ngành khác có liên quan tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết để thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ tận tình, quý báu đó! Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Đinh Viết Sơn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Khái quát tra đất đai .4 1.1.2 Khái quát khiếu nại, tố cáo giải tranh chấp đất đai 1.2 Cơ sở pháp lý 19 1.3 Tình hình thực Thanh tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai nước .21 1.3.1 Công tác tra đất đai phạm vi nước 21 1.3.2 Tình hình giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 23 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn huyện Đoan Hùng 26 2.2.2 Sơ lược công tác quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Đoan Hùng 26 2.2.3 Đánh giá công tác Thanh tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 – 2014 26 2.2.4 Thuận lợi, khó khăn, tồn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Thanh tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu .27 2.3.1 Thu thập số liệu thứ cấp 27 2.3.2 Phương pháp vấn trực tiếp .27 2.3.4 Phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp số liệu .28 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội .29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .29 3.3 Đánh giá công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 – 2014 41 3.3.1 Đánh giá công tác tra đất đai địa bàn huyện huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 – 2014 41 3.3.2 Đánh giá công tác giải khiếu nại, tố cáo giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 – 2014 53 3.4 Thuận lợi, khó khăn, tồn đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác Thanh tra, giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Đoan Hùng 66 3.4.1 Thuận lợi .66 3.4.2 Khó khăn, tồn nguyên nhân 67 3.4.3 Đề xuất số giải pháp 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 Kết luận .75 Kiến nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Một số tiêu phát triển kinh tế - xã hội 34 Bảng 3.2: Kết sản xuất ngành nông nghiệp 35 Bảng 3.3: Hiện trạng sử dụng đất địa bàn huyện Đoan Hùng năm 2013 39 Bảng 3.4: Kết tổng hợp số đợt tra theo chuyên đề địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 – 2014 42 Bảng 3.5: Kết công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 43 Bảng 3.6: Kết tra đối tượng vi phạm công tác cho thuê đất địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 – 2014 45 Bảng 3.7: Kết Thanh tra công tác thu hồi đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 - 2014 46 Bảng 3.8: Kết số lượt tiếp dân đơn thư địa bàn 55 Bảng 3.9: Kết giải khiếu nại địa bàn huyện Đoan Hùng 57 Bảng 3.10: Kết xác minh đơn thư tố cáo liên quan đến đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 – 2014 60 Bảng 3.11: Số lượng đơn thư việc tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 – 2014 62 Bảng 3.12: Kết giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 - 2014 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 3.1: Bản đồ hành hành huyện Đoan hùng, tỉnh Phú Thọ 30 Hình 3.2: Biểu đồ cấu loại đất địa bàn huyện Đoan Hùng 41 Hình 3.3: Đồ thị thể kết giao đất, cho thuê đất theo đối tượng sử dụng đất địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 - 2014 44 Hình 3.4: Đồ thị số lượng đơn thư liên quan đến đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 - 2014 56 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn đất nước, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở văn hoá, y tế, xã hội, an ninh quốc phòng Đất đai có ý nghĩa kinh tế trị sâu sắc nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Đất đai yếu tố cấu thành lãnh thổ quốc gia, đất đai gắn liền với lịch sử dân tộc tình cảm người sống Đất đai không bao gồm mặt đất mà bao gồm mặt nước bề mặt trái đất, tất tài nguyên bề mặt đất lòng đất Chính vai trò tính chất quan trọng đất nên Đảng Nhà nước ta quan tâm đến vấn đề đất đai, ban hành nhiều văn Pháp luật quản lý sử dụng đất đai Theo Luật đất đai 2003, đến Luật đất đai năm 2013 công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất đai coi nội dung quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai cần thực tốt Trong thực tế nhiều địa phương, đơn vị, cá nhân thực tốt chức quản lý, sử dụng đất theo quy định pháp luật Bên cạnh địa phương, đơn vị số phận cá nhân thực chức quản lý lỏng lẻo, yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu xã hội Do trình sử dụng đất thường xuyên xẩy tranh chấp chủ sử dụng đất, vi phạm pháp luật như: lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền, không thực nghĩa vụ người sử dụng đất, chậm đưa đất vào sử dụng theo tiến độ dự án, … Việc sử lý vụ việc vi phạm pháp luật đất đai thiếu nghiêm minh, không triệt để làm gia tăng vụ việc khiếu nại tố cáo lĩnh vực quản lý sử dụng đất, vấn đề phức tạp, cấp bách địa bàn nước, có nơi trở thành điểm nóng tác động xấu đến mặt đời sống kinh tế xã hội địa phương, làm giảm niềm tin nhân dân việc thực pháp luật vai trò quản lý Nhà nước đất Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn đai bị giảm sút Do công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai việc làm cần thiết Huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ huyện miền núi, cửa ngõ thủ đô Hà Nội tỉnh phía bắc Chính thời gian qua, việc quản lý sử dụng đất đai vấn đề nóng bỏng phức tạp địa bàn huyện Công nghiệp hóa đô thị hóa diễn mạnh kéo theo giá đất thị trường tăng cao, nên tình hình sử dụng đất không mục đích, tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất đai vấn đề cộm dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo, giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện ngày gia tăng với nhiều tính chất mức độ phức tạp Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2014” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá công tác tra, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2014, từ đề xuất số biện pháp đẩy mạnh công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Nắm vững văn bản, quy định Nhà nước công tác tra giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai - Phản ánh thực trạng công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2014 - Đưa gia giải pháp cụ thể triển khai thực địa phương, từ chọn giải pháp tối ưu để thực địa phương Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Giúp học viên củng cố kiến thức học nhà trường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 65 + Tranh chấp ranh giới sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân có số lượng lớn với 45 vụ (chiếm 39,1% tổng số vụ giải quyết) Loại tranh chấp hộ gia đình sử dụng đất liền kề chưa xác định cụ thể ranh giới cụ thể, mốc ranh giới vật dễ thay đổi theo thời gian Hoặc trường hợp nhận chuyển nhượng mà rõ ranh giới Ở đất giao tái định cư thường địa xã cắm mốc không xác dẫn đến người xây nhà trước thường lấn chiếm đất bên cạnh Loại tranh chấp vụ tiến hành giải vụ việc chuyển lên UBND cấp tỉnh + Tranh chấp hợp đồng cho thuê chuyển nhượng quyền sử dụng đất có số lượng lớn thứ với 24 vụ (chiếm 20.9% tổng số vụ giải quyết) Loại tranh chấp hai bên vi phạm hợp đồng cho thuê: không trả tiền thuê thời hạn, sử dụng đất tài sản trái mục đích, đòi lại đất trước thời hạn Hay tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng phát sinh hợp đồng chuyển nhượng không làm theo quy định pháp luật, dẫn đến quy định không rõ ràng nghĩa vụ tài chính, thông tin đất tư cách pháp nhân bên hợp đồng Nhiều hợp đồng phát sinh từ lâu khiến việc giải gặp nhiều khó khăn, vụ việc chuyển tiếp lên cấp tỉnh Hiện nay, vụ việc tiến hành giải + Tranh chấp QSDĐ thành viên gia đình thừa kế phân chia tài sản sau ly hôn có 19 vụ (chiếm 16.5% tổng số vụ giải quyết) Chủ yếu người có quyền sử dụng đất chết không để lại di chúc di chúc không hợp pháp người có quyền thừa kế không tự thỏa thuận Tương tự, gia đình ly hôn không xác định nguồn tài để có đất hai vợ chồng nên tòa không phân chia đất, tranh chấp xảy khó tránh khỏi Huyện giải triệt để vụ việc, khiếu kiện, vụ tiến hành giải + Tranh chấp ngõ chung có số lượng 10 vụ (chiếm 8.7% tổng số vụ giải quyết) Chủ yếu người nhận chuyển nhượng không tính đến đường riêng cho gia đình, người chuyển nhượng hứa cho đường chung có quan hệ làng xóm không tốt dẫn đến tranh chấp Đây dạng tranh chấp có số lượng lại khó giải theo pháp luật Chủ yếu giải thông qua Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 66 hòa giải sở, thấu tình đạt lý Rút kinh nghiệm thẩm định hồ sơ chuyển nhượng, Phòng TNMT không phê duyệt hồ sơ đường chung đường chung không rõ ràng + Tranh chấp tài sản gắn liền với đất có số lượng 15 vụ (chiếm 13.04 % tổng số vụ giải quyết) Chủ yếu tài sản bên mượn đất lẫn nhau, tài sản ly hôn Các vụ việc thuộc thẩm quyền giải tòa án tòa giải triệt để Hiện vụ tiến hành giải 3.4 Thuận lợi, khó khăn, tồn đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác Thanh tra, giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Đoan Hùng 3.4.1 Thuận lợi Trong thời gian qua công tác Thanh tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng nói riêng tỉnh Phú Thọ nói chung đạt kết đáng kể, nguyên nhân do: - Trong năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ UBND huyện địa bàn tỉnh bám sát đạo Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, ban hành kịp thời văn đạo nhằm tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn thành phố, quan tâm trực tiếp tiếp công dân Thường trực Tỉnh Ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần giải kịp thời xúc nhân dân, đặc biệt vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài - Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành thực quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật đạt nhiều kết tích cực, Công tác tập huấn pháp luật tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức, trao đổi nghiệp vụ liên sở ngành nên tình hình giải khiếu nại Thành phố, huyện, sở - ngành có chuyển biến tốt Nhiều trường hợp sau giải thích, công dân tự nguyện rút đơn khiếu nại, hồ sơ giải khiếu nại nhìn chung đảm bảo chất lượng, tỷ lệ định giải khiếu nại cấp huyện bị sửa đổi thấp Các vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng xúc kéo dài quan tâm giải đạt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 67 kết tích cực - Các ngành cấp thực nghiêm túc văn đạo cấp trênliên quan đến công tác thi hành Luật khiếu nại, Luật Tố cáo văn đạo điều hành, đặc biệt công tác giải khiếu nại, tố cáo, ngành, cấp thực quy trình giải đơn thư; kết hợp thường xuyên với tuyên truyền, tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật khiếu nại, tố cáo cán quần chúng nhân dân; - Kế hoạch 1130/KH-TTCP, triển khai thực khẩn trương, nghiêm túc quy trình giúp Lãnh đạo thành phố nắm tình hình vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài công dân thành phố; đặc biệt chủ động có phối hợp chặt chẽ Trung ương địa phương góp phần giải nhanh khiếu nại công dân địa phương, đồng thời hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên trung ương Đặc biệt thực Kế hoạch 1130 góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp Ủy Đảng, quyền cấp, đồng thời tạo niềm tin nhân dân Đảng, Nhà nước trách nhiệm cán bộ, công chức nâng lên - Công tác tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng quan nhà nước việc chấp hành thực quy định pháp luật khiếu nại, luật tố cáo quan tâm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trách nhiệm Thủ tưởng quan hành nhà nước 3.4.2 Khó khăn, tồn nguyên nhân Trong năm qua bên cạnh đạt kết được, công tác Thanh tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện có khó khăn, hạn chế: - Về lãnh đạo, đạo: Cấp uỷ, quyền đôi lúc coi nhẹ công tác giải khiếu nại, tố cáo công dân, chưa huy động vai trò tổ chức quần chúng, chưa phát giải kịp thời, có nơi có biểu đùn đẩy trách nhiệm, thiếu thống nhất, tập trung, trọng vào vấn đề phát triển kinh tế địa phương, chưa quan tâm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 68 đầy đủ đến vấn đề xã hội phát sinh từ vấn đề thu hồi đất như: tái định cư, đời sống, việc làm, nghề nghiệp… Việc thực không quy định sách pháp luật đất đai giải chưa phù hợp với sách pháp luật tranh chấp, khiếu nại đất đai thời gian qua chiếm số lượng nhiều cấp 54%, cấp tỉnh giải chưa phù hợp với sách pháp luật khoảng 20% Các định giải có hiệu lực pháp luật chậm thi hành Công tác hòa giải cấp sở chưa quan tâm mức, nhiều địa phương không bố trí cán có đủ lực, phẩm chất, kinh nghiệm đảm nhiệm công việc nên việc hòa giải đạt hiệu chưa cao Đội ngũ cán làm công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai yếu lực Việc giải đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai mang nặng mệnh lệnh hành chính, nhiều định giải chưa thấu tình đạt lý Việc tổ chức thực định giải có hiệu lực pháp luật thiếu kiên quyết, dẫn đến vụ việc không giải dứt điểm, khiếu kiện kéo dài Hình thức văn giải số vụ việc chưa bảo đảm theo quy định pháp luật việc ban hành công văn, thông báo để thay định giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai - Về phân công trách nhiệm quản lý tham mưu giải quyết: Lực lượng trực tiếp giúp cấp có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai chưa phân công nhiệm vụ rành mạch Việc phân công thực nhiệm vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp giải khiếu nại, tranh chấp đất đai không thống nhất: cấp tỉnh có vụ việc giao cho Thanh tra tỉnh, có vụ việc giao cho Sở Tài nguyên Môi trường; cấp huyện có nơi giao cho Thanh tra huyện, có nơi giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường Hiện nay, việc thẩm tra, xác minh kết luận, kiến nghị việc giải khiếu nại đất đai thuộc thẩm quyền giải Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp không giao cho ngành Tài nguyên Môi trường Tình trạng nêu tăng thêm khó khăn việc giải tranh chấp, Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 69 khiếu nại đất đai công dân lúng túng việc xác định thẩm quyền tham mưu giải - Về công tác quản lý đất đai: Những tồn lịch sử để lại trưng dụng, trưng thu, trưng mua, thu hồi đất chưa có định, chưa bồi thường bồi thường không lưu hồ sơ chứng Công tác kiểm kê trước trưng dụng, trưng thu, trưng mua, thu hồi đất không thực thực sơ sài, không lưu sổ sách Việc thực không triệt để quy định pháp luật đất đai cấp làm cho hồ sơ địa không đồng bộ, sổ sách, đồ, tư liệu thiếu; trước đây, việc ban hành văn quy hoạch đất đai chậm, thiếu văn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm dẫn đến công tác quản lý đất đai giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai gặp nhiều khó khăn Công tác lưu trữ tư liệu địa chưa tốt nên việc tra cứu gặp nhiều khó khăn Công tác quản lý đất đai số nơi chưa quan tâm mức, cấp huyện, xã nơi trực tiếp với người dân trình độ, lực cán hạn chế, cấu, tổ chức hay bị thay đổi - Về sách, pháp luật: Việc quy định đền bù thiệt hại đất thuộc khu vực nông thôn quy định: “người bị thu hồi đất đền bù đất có mục đích sử dụng, trường hợp đất để đền bù đền bù tiền” Thực tế nhiều nơi quỹ đất công ích không có, địa phương không giao đất khác mà đền bù tiền, khung giá Nhà nước thấp so với thực tế, mà người dân không đủ điều kiện để tái tạo lại sống Nhiều nơi quy hoạch khu tái định cư thu hồi đất, sau đầu tư sở hạ tầng bán với giá cao, nhiều người không đủ tiền mua lại nhà nhà + Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 quy định định giải khiếu nại cuối định có hiệu lực thi hành người khiếu nại không quyền khiếu nại tiếp (nhưng lại quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét lại có vi phạm pháp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70 luật) Nghị định số 67/1999/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo quy định định giải khiếu nại cuối xem xét lại hoạt động kiểm tra, tra thực chức quản lý nhà nước Nghị định số 62/2002/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 67/1999/NĐ-CP, đến Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2005 thay Nghị định số 67/1999/NĐ-CP Nghị định số 62/2002/NĐ-CP quy định việc xem xét lại định giải khiếu nại cuối mở rộng Như vậy, từ quy định có định giải khiếu nại cuối người khiếu nại không quyền khiếu nại, đến việc có định giải khiếu nại cuối người khiếu nại quyền khiếu nại dẫn đến việc có định giải khiếu nại cuối người dân tiếp khiếu không thoả mãn, yêu cầu với hy vọng tiếp tục xem xét giải quyết, tạo nên tình trạng khiếu nại “không có điểm dừng” Các quan ban hành định giải khiếu nại cuối không dám tổ chức thi hành Thực tế hàng năm quan Trung ương nhận hàng nghìn lượt đơn có định giải khiếu nại cuối Riêng Bộ Tài nguyên Môi trường số đơn có định giải khiếu nại cuối chiếm đến 2/3 số đơn khiếu tố nhận + Việc quy định thẩm quyền giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai có hai đường: quan hành giải quyết, hai Toà án (Toà Dân Toà Hành chính), nhiên chất phải xem xét quyền sử dụng đất, việc áp dụng pháp luật để giải có khác việc giải vụ việc quan hành Toà án (Công văn số 169/2002/KHXX ngày 15 tháng 11 năm 2002 Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn Toà án nhân dân cấp đường lối giải khiếu kiện, tranh chấp đòi lại đất giao cho người khác sử dụng) Việc hướng dẫn thẩm quyền giải quan hành Toà án chưa cụ thể, chưa rõ ràng dẫn đến tình trạng đùn đẩy giải Toà án quan hành - Về phía người khiếu kiện: + Nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai cấp, ngành Trung ương địa phương nỗ lực cố gắng vận dụng sách giải có lý, có tình, phù hợp với tình hình thực tế với quy định pháp luật, Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 71 đối thoại trực tiếp nhiều lần nhiều động khác người khiếu nại cố tình đeo bám, khiếu kiện làm cho tình hình trở nên phức tạp + Một số đối tượng khiếu nại có hành vi vượt giới hạn, vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi khích gây trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng đến công tác hoạt động bình thường quan nhà nước tình trạng người khiếu nại gửi đơn tràn lan, vượt cấp đến nơi thẩm quyền giải diễn phổ biến 3.4.3 Đề xuất số giải pháp 3.4.3.1 Giải pháp tập trung xử lý số đơn thư tồn đọng - Cơ quan Thanh tra quan Tài nguyên Môi trường cấp phối hợp rà soát đơn thư có, tập trung giải dứt điểm đơn thư chưa giải đơn thư giải chưa phù hợp với pháp luật tình hình thực tế Bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật giải khiếu nại, tố cáo, thẩm quyền thời hạn giải Khắc phục có hiệu tình trạng quan có thẩm quyền trách nhiệm giải không giải quyết, dẫn tới khiếu nại vượt cấp Những quan, địa phương có nhiều đơn, thư tồn đọng có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo cần xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu - Đối với đơn thư thuộc thẩm quyền giải Toà án, kể khiếu nại án, đề nghị Toà án giải dứt điểm theo quy định Sớm ban hành Thông tư liên tịch Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Tài nguyên Môi trường giải tranh chấp đất đai nhằm phân định rõ ranh giới giải hệ thống hành hệ thống án, quy định trình tự, thủ tục người khiếu nại, tố cáo chuyển thủ tục từ hệ thống hành sang hệ thống án (Bộ Tài nguyên Môi trường chuẩn bị dự thảo từ lâu quan có liên quan chậm có ý kiến cuối để ký ban hành) - Những đơn thư quan hành tòa án giải pháp luật vận dụng pháp luật phù hợp với thực tế mà người khiếu nại không đồng ý tổ chức đối thoại để thuyết phục người khiếu nại chấp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 72 hành Trường hợp người khiếu nại cố tình không chấp hành có hành động kích động, gây rối cần áp dụng biện pháp xử lý theo quy định pháp luật 3.4.3.2 Giải pháp hạn chế phát sinh đơn thư Hạn chế phát sinh đơn thư phải đặt thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công tác quản lý đất đai Nhiệm vụ có liên quan chặt chẽ đến việc tổ chức thi hành chấp hành pháp luật đất đai Các địa phương tăng cường lãnh đạo, đạo công tác quản lý sử dụng đất đai, thường xuyên kiểm tra, tra, phát hiện, chấn chỉnh yếu kém, xử lý nghiêm, kịp thời, pháp luật trường hợp vi phạm; tập trung kiểm tra, tra, chấn chỉnh vào công việc sau: - Việc thực quy định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất để thực dự án; - Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Việc sử dụng đất dự án Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; - Việc thi hành chế độ công vụ cán bộ, công chức, người có thẩm quyền trách nhiệm trực tiếp giải thủ tục hành đất đai 3.4.3.3 Giải về đổi tổ chức, chế giải khiếu nại Thực ý kiến đạo Thường trực Bộ Chính trị Công văn số 5077-CV/VPTW ngày 22 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ Văn số 5748/VPCP-KNTC ngày 01 tháng năm 2008, Thanh tra Chính phủ phối hợp với bộ, ngành xây dựng mô hình thí điểm quan tài phán hành lĩnh vực đất đai lồng ghép Đề án tài phán hành Đề án có mục đích đổi chế giải khiếu nại hành tài phán hành nói chung giải khiếu nại đất đai nói riêng 3.4.3.4 Giải pháp tăng cường lãnh đạo Đảng giám sát quan dân cử Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 Sự lãnh đạo Đảng nhân tố bảo đảm thắng lợi lĩnh vực công tác Công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo khâu yếu, xúc, cần có lãnh đạo, đạo sâu sát, liệt có hiệu cấp uỷ đảng Mặt khác, đề nghị Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật đất đai pháp luật khiếu nại, tố cáo, bảo đảm pháp luật đất đai pháp luật khiếu nại, tố cáo thi hành nghiêm chỉnh 3.4.3.5 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, tra Các quan Thanh tra Tài nguyên Môi trường cần tập trung tra trách nhiệm quản lý Nhà nước tài nguyên môi trường địa phương nhằm phát hiện, chấn chỉnh yếu kém, xử lý nghiêm, kịp thời, pháp luật trường hợp vi phạm Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo thủ trưởng cấp, ngành việc chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo Kiên xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thiếu trách nhiệm công tác giải khiếu nại, tố cáo công dân người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội 3.4.3.6 Giải pháp tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với công dân Phải tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với công dân để giải đảm bảo xác, khách quan có tình, có lý có tính thuyết phục cao Đối với trường hợp giải thoả đáng, sách, pháp luật, quan chức năng, có thẩm quyền phải phối hợp với quan, đoàn thể nhân dân địa phương giải thích, động viên, thuyết phục họ thực chấm dứt khiếu nại Đối với người có vai trò chủ chốt đoàn khiếu kiện đông người cố tình lợi dụng khiếu nại để kích động, lôi kéo khiếu nại trái pháp luật phải kiên xử lý theo quy định 3.4.3.7 Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho công dân để họ thực quyền khiếu nại, tố cáo quy định pháp luật; hạn chế khiếu kiện không quan thẩm quyền Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 74 giải khiếu kiện đông người, vượt cấp trái với quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Đoan Hùng huyện nằm phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ Huyện có tổng diện tích tự nhiên 30.261,34 ha, cách thành phố Việt Trì 56 km phía Tây Bắc, có Quốc lộ 2, Quốc lộ 70 Đường tỉnh lộ chạy qua địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế - văn hoá địa phương huyện Huyện giai đoạn phát triển, thực dự án đầu tư tình trạng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai địa bàn huyện ngày có xu hướng - Theo kết thống kê đến tháng 11/2014 địa bàn huyện Đoan Hùng triển khai tổng cộng 480 Đoàn tra, kiểm tra 1.751 đơn vị, đối tượng, đó: + 213 Đoàn theo Kế hoạch + 267 Đoàn đột xuất Riêng lĩnh vực đất đai: 166 Đoàn chiếm 34,6% Các Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh tiến hành thu hồi đất đai 1.285 đối tượng với diện tích 1.955,12 - Để thực tốt công tác giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai tốt công tác tiếp nhận, giải đơn thư phải thực theo quy định pháp luật đồng thời phải linh hoạt Cán tiếp dân dành thời gian hợp lý để trao đổi, đối thoại, giải thích, hướng dẫn với thái độ cởi mở, chân thành, thấu tình đạt lý, làm rõ sai trả lời chỗ, kịp thời, thỏa đáng chuyển đến quan chuyên môn giải nên người dân đồng thuận cao, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng công dân, từ không xảy xúc, điểm nóng khiếu kiện, tố cáo đông người Giai đoạn 2010 – 2014 địa bàn huyện Đoan Hùng tiếp nhận 1.964 đơn thư Trong có 826 đơn thu liên quan đến đất đai - Giai đoạn 2010 – 2014, đơn khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng ngày có xu hướng tăng công tác tiếp nhận đơn giải vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp địa bàn huyện tốt giải 90% vụ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 76 Kiến nghị Để nâng cao hiệu công tác Thanh tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng nói riêng nước nói chung, đề tài mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: - Một là, Nhà nước cần ban hành Nghị định xử lý vi phạm hành lĩnh vực khiếu nại, lĩnh vực tố cáo, lĩnh vực tra hướng dẫn biện pháp xử lý người khiếu nại, người tố cáo có hành vi vi phạm quy định khoản Điều Luật Khiếu nại, khoản 10 Điều Luật Tố cáo; - Hai là, Thanh tra Chính phủ xây dựng quy chế phối hợp Bộ, ngành Trung ương, Thanh tra Chính phủ Ủy ban nhân dân thành phố công tác Tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo công dân địa bàn Sớm ban hành Thông tư hệ thống mẫu biểu công tác giải khiếu nại, tố cáo Để tăng cường liên thông theo dõi kết giải đơn thư cấp, Thanh tra Chính phủ cần Xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý đơn khiếu nại, tố cáo kết nối liên thông Thanh tra Chính phủ với quan Thanh tra cấp - Ba là, quyền địa phương: + Tiến hành tổ chức thực định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật, nơi chưa chưa thực trình tự thủ tục, chậm thực định hay giải không dứt điểm dẫn đến khiếu nại kéo dài cần đưa chế tài xử lý + Tổ chức hoạt động nhằm tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai cho người dân + Nâng cao hiệu công tác hòa giải cấp sở, quyền địa phương cần quan tâm đến công tác hòa giải, tập huấn nâng cao lực cho cán bộ, bó trí cán có kinh nghiệm phụ trách công việc hoà giải sở để đạt hiệu cao + Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ mạnh việc tham mưu giải công việc giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2012), Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại Chính phủ (2012), Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết số điều Luật tố cáo Chính phủ (2012), Nghị định 83/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 quy định chi tiết số điều Luật tố cáo Quốc hội nước CHXHCNVN (1999), Nghị 228/1999/NQ-UBTVQH việc Đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân Quốc hội nước CHXHCNVN (2003), Luật đất đai 2003, Nxb Chính trị quốc gia Quốc hội nước CHXHCNVN (2010), Luật Thanh tra, Nxb Chính trị quốc gia Quốc hội nước CHXHCNVN (2011), Luật Tố cáo,, Nxb Chính trị quốc gia Quốc hội nước CHXHCNVN (2011), Luật Khiếu nại, Nxb Chính trị quốc gia Quốc hội nước CHXHCNVN (2013), Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị quốc gia 10 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đoan (2011), Tổng hợp báo cáo kết công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất huyện Đoan Hùng năm 2010 11 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đoan (2012), Tổng hợp báo cáo kết công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất huyện Đoan Hùng năm 2011 12 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đoan (2013), Tổng hợp báo cáo kết công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất huyện Đoan Hùng năm 2012 13 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đoan (2014), Tổng hợp báo cáo kết công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất huyện Đoan Hùng năm 2013 14 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đoan (2014), Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai huyện Đoan Hùng năm 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 15 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đoan (2015), Tổng hợp báo cáo kết công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất huyện Đoan Hùng năm 2014 16 Phòng Thống kê huyện Đoan Hùng (2014), Báo cáo tình hình dân số, lao động huyện Chợ Đồn năm 2014 17 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ (2011), Tổng hợp báo cáo kết công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Phú Thọ năm 2010 18 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ (2012), Tổng hợp báo cáo kết công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Phú Thọ năm 2011 19 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ (2013), Tổng hợp báo cáo kết công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Phú Thọ năm 2012 20 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ (2014), Tổng hợp báo cáo kết công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Phú Thọ năm 2013 21 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ (2015), Tổng hợp báo cáo kết công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Phú Thọ năm 2014 22 Thanh tra Chính phủ (2008), Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP mẫu văn hoạt động tra, giải Khiếu nại Tố cáo 23 Thanh tra Chính phủ (2013), Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 định quy trình giải tố cáo 24 Thanh tra Chính phủ (2013), Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 định quy trình giải tố cáo 25 Phan Thảo (2015), Chủ động năm tình hình khiếu nại, tốc cáo nước, http://www.sggp.org.vn, ngày 5/6/2015 26 Tổng cục thi hành án dân (2010), Quyết định 1415/2010/QĐ-TCTHADS ngày tháng năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức giải khiếu nại, tố cáo Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 79 27 Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ (2014), Báo cáo tình hình khí hậu tỉnh Phú Thọ 28 UBND huyện Đoan Hùng (2010), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) 29 UBND huyện Đoan Hùng (2010), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) 30 UBND huyện Đoan Hùng (2010), Báo cáo tiếp dân, công tác giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai năm 2010 phương hướng năm 2011 31 UBND huyện Đoan Hùng (2011), Báo cáo tiếp dân, công tác giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai năm 2011 phương hướng năm 2012 32 UBND huyện Đoan Hùng (2012), Báo cáo tiếp dân, công tác giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai năm 2012 phương hướng năm 2013 33 UBND huyện Đoan Hùng (2013), Báo cáo tiếp dân, công tác giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai năm 2013 phương hướng năm 2014 34 UBND huyện Đoan Hùng (2014), Báo cáo tiếp dân, công tác giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai năm 2014 phương hướng năm 2015 35 UBND huyện Đoan Hùng (2014), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng năm 2014 phướng hướng phát triển năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ giai đoạn 2010 2014 , Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ giai đoạn 2010 2014 , Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ giai đoạn 2010 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay