BÁO CÁO VỀ DẦM NỨT TORSION

10 195 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 06:23

Báo Cáo New pearl BÁO CÁO VỀ DẦM NỨT VỀ BÁO CÁO CỦA RECTIE: Báo cáo cuối Rectie nguyên nhân gây nứt, bao gồm: + Nứt do ngót bê tông + Nứt lực Xoắn vượt giới hạn Trong nguyên nhân trên, K&B nhận thấy nguyên nhân gây nứt “co ngót”, điều chứng minh báo cáo Rectie Kumho Về nguyên nhân nứt lực xoắn vượt giới hạn, K&B loại bỏ nguyên nhân lý sau đây: Tất biểu bên vết nứt “nằm ngang thẳng đứng” Nếu dầm bi nứt xoắn vết nứt phải xiên góc α ( 30o – 60o) Xin vui long xem them TC ACI – 318 trang 174 Hình – Biểu vết nứt tác dụng lực xoắn Về mặt tính toán, tư vấn thiết kế kiểm tra lại theo tinh thần TC ACI – 318 trình bày bảng sau Công ty Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng INTELCONS Báo Cáo Dầm tầng Bê tông Cốt thép Nội lực tính toán fy f'c Mu(KN.m) (Mpa) (Mpa) D91501 D91519 D91502 New pearl Tiết diện Vu(KN) Tu(KN.m) Tính toán đặc trưng tiết diện Kiểm tra điều kiện cần tính toán bw d Tcr φTcr (mm) (mm) (KN.m) (KN.m) Chọn cốt thép dọc Chọn cốt đai φ a Cốt thép lớp Av/s(mm2/mm) n Cốt thép lớp Kết luận φ φ n (mm) (mm) GỐI A 32 390 234 67.59 12.67 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 18 Đạt GỐI C 32 390 201 81.98 11.79 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 18 Đạt GỐI E 32 390 180 78.24 11.35 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 18 Đạt GỐI G 32 390 187 79.1 11.88 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 18 Đạt GỐI I 32 390 218 75.18 12.85 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 18 Đạt GỐI A 32 390 289 98.87 12.15 600 350 43.3 32.5 Need 10 100 0.785 10 20 18 Đạt GỐI C 32 390 244 102.34 6.42 600 350 43.3 32.5 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI E 32 390 240 101.56 3.89 600 350 43.3 32.5 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI G 32 390 224 98.47 5.97 600 350 43.3 32.5 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI I 32 390 265 95.41 11.61 600 350 43.3 32.5 Need 10 100 0.785 10 20 18 Đạt GỐI A 32 390 150 20.93 17.04 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI C 32 390 10 31.48 3.84 300 500 26.3 19.7 No Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI G 32 390 155 30.6 17.43 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI I 32 390 11 17.95 5.85 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt Công ty Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng INTELCONS No Need No Need No Need Báo Cáo New pearl GỐI C 32 390 162 1.31 300 500 26.3 19.7 No Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI D 32 390 284 58.49 37.37 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 22 22 Đạt D91504 GỐI D 32 390 257 2.79 24.25 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 22 Đạt GỐI F 32 390 344 9.44 14.24 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 22 Đạt D91505 GỐI A 32 390 156 118.62 12.88 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI C 32 390 236 139.68 8.19 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI F 32 390 11 18.13 0.8 300 500 26.3 19.7 No Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI G 32 390 11 73.79 7.75 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI I 32 390 11 71.37 13.68 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI C 32 390 18 3.33 1.5 300 500 26.3 19.7 No Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI D 32 390 143 47.26 26.99 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI F 32 390 260 27.8 19.84 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI G 32 390 12 3.52 4.23 300 500 26.3 19.7 No Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI D 32 390 251 2.23 15.13 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 22 Đạt GỐI F 32 390 310 8.01 9.55 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 22 Đạt GỐI A 32 390 165 26.54 10.42 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI C 32 390 17 28.35 0.43 300 500 26.3 19.7 No Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI G 32 390 151 26.41 10.73 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI I 32 390 15 28.39 1.55 300 500 26.3 19.7 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI A 32 390 255 86.9 6.76 600 350 43.3 32.5 10 100 0.785 10 20 18 Đạt D91503 D91505A D91503 D91504 D91502 D91520 Công ty Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng INTELCONS No Need No Need Báo Cáo New pearl GỐI C 32 390 227 103.5 10.06 600 350 43.3 32.5 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI E 32 390 219 97 5.7 600 350 43.3 32.5 No Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI G 32 390 215 104.92 10.7 600 350 43.3 32.5 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI I 32 390 235 83.88 6.52 600 350 43.3 32.5 No Need 10 100 0.785 10 20 18 Đạt GỐI 32 390 53.1 78.46 29.15 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 44.5 75.86 37.28 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 9.41 12.38 14.34 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 28.6 24 5.01 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 133 122.61 21.18 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 133 122.75 21.14 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 36.1 23.9 5.08 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 18 Đạt GỐI 32 390 8.28 11.79 10.41 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 60.3 51.48 30.28 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 10 32 390 40.2 51.11 26.29 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 75.9 116.54 1.82 300 500 26.3 19.7 No Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI 32 390 81.8 94.28 5.17 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI 32 390 151 106.33 14.71 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt D91509 GỐI 32 390 151 68.64 26.09 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 143 69.27 26.25 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt D91508 GỐI 32 390 144 90.57 11.81 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI 32 390 84.7 101.67 2.41 300 500 26.3 19.7 No 10 100 0.785 20 18 Đạt D91506A D91507 D91506 D9158A Công ty Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng INTELCONS Báo Cáo New pearl Need D91510A GỐI 10 32 390 50.4 107.33 0.9 300 500 26.3 19.7 GỐI 32 390 57.7 115.52 300 500 26.3 19.7 GỐI 32 390 61 122.98 300 500 26.3 19.7 GỐI 32 390 45 34.64 300 500 26.3 19.7 Dầm tầng Bê tông Cốt thép Nội lực tính toán fy f'c Mu(KN.m) (Mpa) (Mpa) D3705 D3705A D3703 D37- Tiết diện Vu(KN) Tu(KN.m) Tính toán đặc trưng tiết diện No Need No Need No Need No Need 10 100 0.785 20 18 Đạt 10 100 0.785 20 18 Đạt 10 100 0.785 20 18 Đạt 10 100 0.785 20 18 Đạt Kiểm tra điều kiện cần tính toán bw d Tcr φTcr (mm) (mm) (KN.m) (KN.m) Chọn cốt thép dọc Chọn cốt đai φ a Cốt thép lớp Av/s(mm2/mm) n Cốt thép lớp Kết luận φ φ n (mm) (mm) GỐI A 32 390 139 119.14 13.17 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI C 32 390 9.47 137.74 9.56 300 500 26.3 19.7 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI F 32 390 176 18.81 0.4 300 500 26.3 19.7 Need No Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI G 32 390 239 113.71 6.8 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI I 32 390 125 71.8 17.15 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI C 32 390 16 3.37 1.49 300 500 26.3 19.7 No Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI D 32 390 133 46.3 26.64 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 22 22 Đạt GỐI D 32 390 214 11.92 11.89 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 22 Đạt Công ty Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng INTELCONS 10 Báo Cáo 04 D3702 D3720 D3701 D3707 D3706 D37- New pearl GỐI F 32 390 288 7.93 9.36 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 22 Đạt GỐI A 32 390 157 26.37 10.48 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI C 32 390 15.4 28.12 4.25 300 500 26.3 19.7 No Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI G 32 390 13.5 28.16 6.08 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI I 32 390 148 18.63 10.79 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI A 32 390 250 96.62 20.55 600 350 43.3 32.5 Need 10 100 0.785 10 20 18 Đạt GỐI C 32 390 225 106.75 16.06 600 350 43.3 32.5 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI E 32 390 202 98.74 1.18 600 350 43.3 32.5 No Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI G 32 390 216 107.54 15.94 600 350 43.3 32.5 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt GỐI I 32 390 236 96.7 20.31 600 350 43.3 32.5 Need 10 100 0.785 10 20 18 Đạt GỐI A 32 390 218 108.65 20.36 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 18 Đạt GỐI C 32 390 187 71.44 18.51 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 18 Đạt GỐI E 32 390 172 74.56 17.28 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 18 Đạt GỐI G 32 390 180 72.01 18.5 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 18 Đạt GỐI I 32 390 208 108.9 20.36 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 25 18 Đạt GỐI 32 390 49.9 28 4.24 300 500 26.3 19.7 No Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 28 25.37 5.02 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 8.36 10.27 10.5 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 43.2 94.06 11.84 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 11 32 390 68.2 99.72 12.04 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 18 18 Đạt GỐI 32 390 135 89.77 11.69 300 500 26.3 19.7 Need 10 100 0.785 20 18 Đạt Công ty Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng INTELCONS 11 Báo Cáo New pearl GỐI 32 390 85.9 95.71 4.43 300 500 26.3 19.7 GỐI 11 32 390 110 164.43 2.76 300 500 26.3 19.7 GỐI 32 390 32.9 28.39 300 500 26.3 19.7 GỐI 32 390 95.8 209.63 300 500 26.3 19.7 GỐI 11 32 390 103 22.12 300 500 26.3 19.7 08 D3710A Công ty Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng INTELCONS No Need No Need No Need No Need No Need 12 10 100 0.785 20 18 Đạt 10 100 0.785 20 18 Đạt 10 100 0.785 20 18 Đạt 10 100 0.785 20 18 Đạt 10 100 0.785 20 18 Đạt Báo Cáo New pearl VỀ BÁO CÁO CỦA WSP: Tư vấn thiết kế lo ngại độ tin cậy tính toán WSP lý sau: Công trình New Pearl tính toán với TC ACI – 318, kết luận WSP lại dựa chủ yếu vào phân tích theo TC BS8110-1997 Đó hoàn toàn TC riêng biệt, vậy, lấy TC BS8110-1997 để kết luận cho công trình tính toán theo TC ACI – 318 Do K&B không chấp nhận phân tích tính toán kết cấu dựa vào TC BS8110-1997 Theo tính toán kiểm tra WSP theo TC ACI – 318 Tất vị trí dầm thỏa lưc xoắn vị trí dầm D37-08 (GL: 7-9) D37-08A (Gl: 3-5) Tuy nhiên vị trí dầm có bất thường việc nhập nội lực Moment xoắn, cụ thể lực xoắn nhập phụ lục tính toán không khớp với biểu đồ lực xoắn trang 48 Công ty Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng INTELCONS Báo Cáo New pearl Hình – Sự khác biệt nội lực bảng tính biểu đồ nội lực Tu Theo tính toán kiểm tra WSP theo TC ACI – 318 Tất vị trí dầm thỏa lưc cắt vị trí dầm D37-19 D37-20 Tuy nhiên vị trí dầm có bất thường việc nhập nội lực cắt, cụ thể lực cắt nhập phụ lục tính toán không khớp với biểu đồ lực cắt trang 47 Công ty Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng INTELCONS Báo Cáo New pearl Hình – Sự khác biệt nội lực bảng tính biểu đồ nội lực Vu Từ lý trên, tư vấn thiết kế không chấp nhận kết tính toán WSP tính toán độ tin cậy số liệu KẾT LUẬN: Từ sở trên, thấy nguyên nhân gây nứt chủ yếu công trình “co ngót bê tong” Nguyên nhân nứt xoắn không phù hợp với biểu thực tế (vết nứt thẳng góc năm ngang) tính toán xoắn theo tinh thần ACI Công ty Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng INTELCONS
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO VỀ DẦM NỨT TORSION, BÁO CÁO VỀ DẦM NỨT TORSION, BÁO CÁO VỀ DẦM NỨT TORSION, VỀ BÁO CÁO CỦA RECTIE:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay