IT4408 bai 09

5 200 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 05:17

Bài thực hành số Mục tiêu: - Làm quen với biến session cookie Nội dung: - Xây dựng ứng dụng đơn giản: form nhập liệu, form đăng ký,… Yêu cầu: Sinh viên thực hành tập Bài 1: Xây dựng trang đăng nhập: tiếp tục sử dụng sở liệu qlbanhang với bảng nhanvien trước nhanvien (Bảng nhan viên chứa thông tin nhân viên, khóa trường id_nv) Field Id_nv Password tennv dienthoai diachi Xây dựng trang Web sa ch hi đăng nhậ Type Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar hải cung c ếu đăng nhậ th nh c ng th chu ển sang trang thể ch nh sửa th ng tin c nh n ng c ch nh n v ếu ngư i ng nh n v tin c nh n n t Length/Values 10 30 12 50 t n đăng nhậ v ật h u sau: th ng tin c nh n nhân viên, nhân viên có n t ửa th ng tin c nh n ăng u t th hủy bỏ phiên làm việc v ngư i ng h ng thể Trước hết xây dựng trang đăng nhập: Lab9.php 1|Page th ng Untitled Document div{font-size:18px; color:#FF0000} ĐĂNG NHẬP mã nhân viên: Mật khẩu:
- Xem thêm -

Xem thêm: IT4408 bai 09 , IT4408 bai 09 , IT4408 bai 09

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay