IT4408 bai 08

7 203 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 05:17

Bài thực hành số Mục tiêu: - Làm quen với biến session cookie Nội dung: - Xây dựng ứng dụng đơn giản: form nhập liệu, form đăng ký,… Yêu cầu: Sinh viên thực hành tập Bài 1: Làm việc với cookie a -Thiết lập cookie: - Để thiết lập cookie ta sử dụng cú pháp: Setcookie("tên cookie","giá trị", thời gian sống) + Tên cookie tên mà đặt cho phiên làm việc + Giá trị thông số tên cookie Ví dụ: Setcookie("username","admin", time() +3600) + Như ví dụ ta thấy với tên username giá trị admin, có thời gian sống tính từ thời điểm thiết lập b - Sử dụng cookie: - Để sử dụng lại cookie vừa thiết lập, sử dụng cú pháp: Cú pháp: $_COOKIE["tên cookies"] + Tên cookie tên mà thiết lập phía Ví dụ: Tạo trang cookie.php với nội dung sau: Test page 1 Click here Tiếp tục tạo trang cookie2.php với nội dung sau: Result Page c- Hủy Cookie: - Để hủy cookie tạo ta dùng cách sau: 1|Page + Cú pháp: setcookie("Tên cookie") Gọi hàm setcookie với tên cookie mà + Dùng thời gian hết hạn cookie thời điểm khứ Ví dụ: setcookie("name","Kenny Huy",time()-3600); Ví dụ: Tiếp tục tạo trang cookie3.php với nội dung sau: Test page 1 Click here Bài 2: Làm việc với session a- Thiết lập session: - Để thiết lập session ta sử dụng cú pháp: session_start() - Đoạn code phải nằm kịch HTML Hoặc lệnh echo, printf - Để thiết lập giá trị session, việc cho phép bắt đầu thực thi session Chúng ta phải đăng ký giá trị session Để tiện cho việc gán giá trị cho session - Ta có cú pháp sau: session_register("Name") Ví dụ: b- Sử dụng giá trị session: - Giống với cookie Để sử dụng giá trị session ta sử dụng mã lệnh sau: - Cú pháp: $_SESSION["name"] - Với Name tên mà sử dụng hàm session_register("name") để khai báo Ví dụ: Tạo trang session.php với nội dung sau: Test page 1 Click here 2|Page Tạo trang session2.php với nội dung sau: Result Page c- Hủy bỏ session: - Để hủy bỏ giá trị session ta có cách sau: session_destroy() // Cho phép hủy bỏ toàn giá trị session session_unset()// Cho phép hủy bỏ session Ví dụ: Tạo trang session3.php với nội dung sau: Test page 1 Click here Bài 3: Xây dựng trang đăng nhập: tiếp tục sử dụng sở liệu qlsinhvien với bảng SinhVien trước SINHVIEN (Bảng Sinh Viên chứa thông tin sinh viên, khóa trường MaSV) Field MaSV Username Password HoSV TenSV GioiTinh NgaySinh NoiSinh DiaChi MaKH HocBong Type Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar Char DateTime Varchar Varchar Varchar Int Length/Values 30 30 30 15 50 50 Xây dựng trang Web cho đăng nhập phải cung cấp tên đăng nhập mật kh u sau: 3|Page Nếu đăng nhập thành c ng th chuyển sang trang em th ng tin c nh n sinh viên, sinh viên chỉnh sửa th ng tin c nh n ng c ch nhấn vào nút ửa th ng tin c nh n Nếu người d ng nhấn vào nút Đăng uất th hủy bỏ phiên làm việc người d ng kh ng thể em th ng tin c nh n Trước hết xây dựng trang đăng nhập: Lab8.php Untitled Document div{font-size:18px; color:#FF0000} 4|Page ĐĂNG NHẬP Tên đăng nhập: Mật khẩu:
- Xem thêm -

Xem thêm: IT4408 bai 08 , IT4408 bai 08 , IT4408 bai 08

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay