IT4408 bai 07

8 189 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 05:16

Bài thực hành số Mục tiêu: Để kết nối sở liệu mySQL PHP, có nhiều cách ứng với nhiều phương thức kết nối sở liệu, phần tập trung tìm hiểu cách kết nối sở liệu mySQL từ PHP gói Nội dung:  Khai báo kết nối sở liệu  Truy vấn liệu  Thêm mẩu tin  Cập nhật mẩu tin  Xoá mẩu tin Yêu cầu: Sinh viên thực hành tập Bài 0: Nhắc lại sở liệu qlsinhvien chưa tồn thực import từ file sql  Bảng liệu KHOA chứa thông tin khoa: Field MaKH TenKhoa Type Varchar Varchar Length/Values 30 Kết nối CSDL  Để kết nối sở liệu mySQL sử dụng khai báo với tên server địa IP với username password: mysql_connect (server, username, password);  Hàm mysql_select_db("Tên CSDL", $link); để chọn tên sở liệu sau mở kết nối thành công, biến $link có giá trị false kết nối sở liệu không thành công  Sau mở kết nối sở liệu xử lý xong cần đóng kết nối sở liệu với cú pháp sau: mysql_close($link);  Các bước để thao tác với sở liệu: Tạo kết nối với hàm mysql_connect Lựa chọn CSDL với hàm mysql_select_db Thực thi truy vấn với hàm mysql_query Xử lý kết truy vấn Đóng kết nối với hàm mysql_close Bài 1: Tạo sở liệu qlbanhang: 1|Page Gồm bảng sau: Bảng : sanpham: Bảng: Khachhang Bảng: Nhanvien Bảng: Hoadon Dữ liệu bảng sau: Bảng sản phẩm: Bảng khachhang: 2|Page Bảng nhanvien Bảng Hoadon Bài 1: Truy vấn liệu với SELECT  Xây dựng trang PHP có tên sanpham_select.php dùng để liệt kê danh sách khoa bảng sanpham  Các bước thực trên, bước xử lý kết truy vấn: để duyệt qua liệu lấy truy vấn SELECT sử dụng hàm mysql_num_rows để biết số mẩu tin trả hàm mysql_fetch_array để đọc mẩu tin mảng sau trình bày giá trị từ mảng  Xây dựng trang với nội dung sau: ::Quan ly bán hàng:: Tong so mau tin tim thay: Mã SP Tên SP Đơn giá   Khong tim thay thong tin san pham! Bài 2: Thêm mẩu tin với truy vấn INSERT  Thiết kế form yêu cầu người sử dụng nhập hai giá trị sau submit đến trang để thực thi việc thêm giá trị vừa nhập vào sở liệu 4|Page  Trước tiên xây dựng trang sanpham_insert.php, khai báo đoạn javascript để kiểm tra liệu nhập khai báo thể form hai thẻ input lại text yêu cầu người sử dụng nhập ID Name sau: :: Quan ly ban hang :: function checkInput() { if (document.frmPHP.txtid_sp.value=="") { alert("Invalid ID, Please enter ID"); document.frmPHP.txtid_sp.focus(); return false; } if (document.frmPHP.txttensanpham.value=="") { alert("Please enter Name"); document.frmPHP.txttensanpham.focus(); return false; } if (document.frmPHP.txtdongia.value=="") { alert("Please enter Name"); document.frmPHP.txtdongia.focus(); return false; } return true; } Please enter ma sp, ten san phẩm, đơn giá ma sp: 5|Page Ten san pham: Đơn giá: Xây dựng trang sanpham_doinsert.php :: Quan ly ban hang:: Them mau tin :: Quan ly bán hàng:: Them mau tin
- Xem thêm -

Xem thêm: IT4408 bai 07 , IT4408 bai 07 , IT4408 bai 07

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay