IT4408 bai 06

13 200 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 05:16

Bài thực hành số Mục tiêu: - Giới thiệu sở liệu MySQL - Tạo quản lý CSDL phpMyAdmin Nội dung: - Xây dựng trang đơn giản PHP kết nối MySQL Yêu cầu: Sinh viên thực hành tập Tạo quản lý sở liệu phpMyAdmin MySQL sở liệu quan hệ sử dụng cho ứng dụng Web có quy mô vừa nhỏ Cũng giống sở liệu quan hệ khác, làm việc với sở liệu MySQL, cần:  đăng ký kết nối,  tạo sở liệu,  thiết kế đối tượng bảng (table)  tạo đối tượng truy vấn (query) xử lý liệu Bước 1: Mở công cụ phpMyAdmin:  Mở trình duyệt Web, nhập địa http://localhost/phpMyAdmin nhấn Enter Xuất hình đăng nhập:  Nhập thông tin đăng nhập: User name: root Password: 123456 sau nhấn OK  Xuất hình phpMyAdmin: Page |1 Bước 2: Tạo sở liệu  Trong mục Create new database, khai báo: o Ô phía nhập tên CSDL: qlcanbo o Ô chọn utf8_general_ci (mã hóa unicode để hiển thị tiếng việt)  Nhấn Create Bước 3: Tạo bảng liệu (Table) Page |2   MySQL hệ thống liệu quan hệ liệu lưu trữ quản lý theo bảng Mỗi bảng MySQL gồm nhiều cột liệu, cột liệu xác định qua tên cột kiểu liệu tương ứng cột Tạo bảng liệu với tên Vien, bảng chứa thông tin khoa sinh viên theo học, cấu trúc bảng gồm cột: Mavien trường khóa chính, Tenvien chứa thông tin tên khoa viện Field Mavien Tenvien  Length/Values 30 Trước hết chọn database: nhấn vào qlsinhvien khung bên trái (hiện thời chưa có bảng nào) Mục Name: khai báo tên bảng muốn tạo, bảng Vien Mục Number of fields: khai báo số cột (số trường liệu – field) bảng, nhập giá trị (do bảng Vien có hai cột liệu) Nhấn nút Go Tiếp theo khai báo cột (các trường liệu) bảng liệt kê o o   Type Varchar Varchar Page |3  Chú ý: trường Mavien khóa chính, phải tích đánh dấu vào cột có ký   hiệu hình chìa khóa: Nhấn nút Save Tiếp tục tạo bảng sau: Canbo (Bảng cán chứa thông tin cán bộ, khóa trường MaCB) Page |4 Field MaCB Username Password HoCB TenCB GioiTinh NgaySinh NoiSinh DiaChi Mavien Chucdanh Sodienthoai Email Type Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar Char DateTime Varchar Varchar Varchar Int Varchar Varchar Length/Values 30 30 30 15 50 50 10 12 50 MONHOC (Bảng Môn học chứa thông tin môn học, khóa trường MaMH) Field MaMH TenMH SoTiet Type Varchar Varchar Int Length/Values 50 Giangday (Bảng Giang day chứa thông tin giang vien day môn học vào kỳ học , lớp nào, sinh viên ) Field MaCB MaMH Maky Malop Sosv Type Varchar Varchar Varchar Varchar Int Length/Values 6 6 Bước 4: Nhập liệu cho bảng  Chọn bảng để nhập liệu   Nhấn vào liên kết Insert ( ) Nhập liệu vào ô cột Value   Nhấn nút Go Thực nhập liệu cho bảng tạo sau, ý trường khóa liệu không trùng nhau: Bảng Khoa Page |5 Mavien IT TT CK EM Tenvien CNTT & TT Toán tin ứng dụng Cơ khí Môi trường Bảng Canbo MaC B Username Passw ord HoSV TenSV Gioi Tinh NgaySinh NoiSinh A01 Haint 12345 Nguyễn thị Hải Nữ 23/02/77 Hà Nội A02 Chinhtv 12345 Trần văn Chính Nam 24/12/77 Huế A03 Yentb 12345 Lê Bạch Yến Nữ 21/02/96 B01 Maitt 12345 Trần Thanh Mai Nữ 12/08/77 B02 Thuytt 12345 Trần thu Thủy Nữ 01/01/77 B03 Thanhlt 12345 Lê thị Thanh Nữ 01/01/75 B04 Kimtt 12345 Trần trọng Kim Nam 20/12/77 C01 Thienth 12345 Tào hồng Thiên Nam 01/07/78 C02 Chauhm 12345 Hòang minh Phan quỳnh Châu Nam 03/05/76 C03 huongpq Hương Nữ 05/05/79 12345 Nghệ An Thanh Hóa Hòa Bình Hà Nội Nam Định Nam Định Thái bình Hà Nội DiaChi 12 B Võ văn Tần 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm Mavien IT GS IT PGS 765 PasTeur IT TS 32 Lê lai TT TS TT ThS CK TS CK ThS EM TS EM ThS IT TS 45 Nguyễn Thái sơn 345 Nguyễn Kiệm 123 Lê văn sỹ 56 Hòang Diệu 102 Kỳ Đồng 234 Phạm văn hai Bảng Hocphan MaHP IT1110 TenMH Tin học đại cương IT3600 IT3910 IT3040 IT4080 IT4408 Lập trình hướng đối tượng Project Kỹ thuật lập trình Nhập môn công nghệ phần mêm Thiết kế lập trình web Bảng Giangday Page |6 Khoiluong 4(3-1-1-8 2(2-1-0-4) 3(0-0-6-12) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(2-0-1-6) Chucdanh Loaigio LT-BT-TN LT-BT DA BT-TN LT-BT LT-TN MaCB MaMH Maky A01 A01 01 03 20152 A02 Malop sosv 20152 561234 561235 100 120 01 20152 561236 80 A02 05 20152 561237 56 A03 01 20152 561238 78 A03 03 20152 561239 67 B01 03 20152 561240 78 B01 02 20152 561241 98 B02 04 20152 561242 69 B02 01 20152 561243 56 B03 03 20152 561244 76 B04 05 20152 561245 42 B04 06 20152 561246 28 Bước 5: Xem liệu bảng  Chọn table muốn xem liệu  Nhấn liên kết Browse o Mỗi lần 30 records  Hiệu chỉnh/xóa: o Sửa record: Nhắp nút Edit (cây viết) dòng chứa record o Xóa record : Nhắp nút Drop (dấu chéo) dòng chứa record Bước 6: Export Table (bảng): xuất table file sql  Chọn database: qlsinhvien  Nhấn link Export  Export: chọn table cần export  Chọn kiểu file SQL  Save as file: click chọn  Nhắp nút Go  Nhắp nút Save  Khai báo: tên file, vị trí lưu trữ Page |7  Nhắp nút Save Bước 7: Import Table (bảng)  Chọn database  Nhắp link Import  Nhắp nút Browse để chọn file sql  Nhắp nút Go Bước 8: Thực thi truy vấn SQL  Chọn CSDL qlcanbo, sau nhấn vào tab liên kết SQL  Nhập truy vấn SQL sau nhấn nút Go để thực thi Bài 0: Kết nối PHP MySQL: Xây dựng trang Web liệt kê thông tin cán có CSDL Xây dựng trang danh_sach_cb.php sau: ::Quan ly can bo:: Danh sach can bo Page |8 Bài 1: Truy vấn liệu với SELECT  Xây dựng trang PHP có tên vien_select.php dùng để liệt kê danh sách khoa bảng KHOA  Các bước thực trên, bước xử lý kết truy vấn: để duyệt qua liệu lấy truy vấn SELECT sử dụng hàm mysql_num_rows để biết số mẩu tin trả hàm mysql_fetch_array để đọc mẩu tin mảng sau trình bày giá trị từ mảng  Xây dựng trang với nội dung sau: ::Quan ly can bo:: Tong so mau tin tim thay: Mã vien Tên vien   Khong tim thay thong tin hang hoa! Bài 2: Thêm mẩu tin với truy vấn INSERT  Thiết kế form yêu cầu người sử dụng nhập hai giá trị sau submit đến trang để thực thi việc thêm giá trị vừa nhập vào sở liệu  Trước tiên xây dựng trang vien_insert.php, khai báo đoạn javascript để kiểm tra liệu nhập khai báo thể form hai thẻ input lại text yêu cầu người sử dụng nhập ID Name sau: :: Quan ly can bo:: function checkInput() { P a g e | 10 if (document.frmPHP.txtID.value=="") { alert("Invalid ID, Please enter ID"); document.frmPHP.txtID.focus(); return false; } if (document.frmPHP.txtName.value=="") { alert("Please enter Name"); document.frmPHP.txtName.focus(); return false; } return true; } Please enter ID and Name ID: Name: P a g e | 11 Xây dựng trang khoa_doinsert.php :: Quan ly sinh vien:: Them mau tin P a g e | 12 :: Quan ly can bo:: Them mau tin
- Xem thêm -

Xem thêm: IT4408 bai 06 , IT4408 bai 06 , IT4408 bai 06

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay