IT4408 bai 05

11 198 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 05:16

Bài thực hành số Mục tiêu: - Giới thiệu sở liệu MySQL - Tạo quản lý CSDL phpMyAdmin Nội dung: - Xây dựng trang đơn giản PHP kết nối MySQL Yêu cầu: Sinh viên thực hành tập Tạo quản lý sở liệu phpMyAdmin MySQL sở liệu quan hệ sử dụng cho ứng dụng Web có quy mô vừa nhỏ Cũng giống sở liệu quan hệ khác, làm việc với sở liệu MySQL, cần:  đăng ký kết nối,  tạo sở liệu,  thiết kế đối tượng bảng (table)  tạo đối tượng truy vấn (query) xử lý liệu Bước 1: Mở công cụ phpMyAdmin:  Mở trình duyệt Web, nhập địa http://localhost/phpMyAdmin nhấn Enter Xuất hình đăng nhập:  Nhập thông tin đăng nhập: User name: root Password: 123456 sau nhấn OK  Xuất hình phpMyAdmin: Page |1 Bước 2: Tạo sở liệu  Trong mục Create new database, khai báo: o Ô phía nhập tên CSDL: qlsinhvien o Ô chọn utf8_general_ci (mã hóa unicode để hiển thị tiếng việt)  Nhấn Create Bước 3: Tạo bảng liệu (Table)  MySQL hệ thống liệu quan hệ liệu lưu trữ quản lý theo bảng Mỗi bảng MySQL gồm nhiều cột liệu, cột liệu xác định qua tên cột kiểu liệu tương ứng cột  Tạo bảng liệu với tên khoa, bảng chứa thông tin khoa sinh viên theo học, cấu trúc bảng gồm cột: MaKH trường khóa chính, TenKhoa chứa thông tin tên khoa viện Page |2 Field MaKH TenKhoa  Type Varchar Varchar Length/Values 30 Trước hết chọn database: nhấn vào qlsinhvien khung bên trái (hiện thời chưa có bảng nào)   Mục Name: khai báo tên bảng muốn tạo, bảng khoa Mục Number of fields: khai báo số cột (số trường liệu – field) bảng, nhập giá trị (do bảng khoa có hai cột liệu) Nhấn nút Go Tiếp theo khai báo cột (các trường liệu) bảng liệt kê  Chú ý: trường MaKH khóa chính, phải tích đánh dấu vào cột có ký   hiệu hình chìa khóa: Nhấn nút Save Tiếp tục tạo bảng sau: o o Page |3 SINHVIEN (Bảng Sinh Viên chứa thông tin sinh viên, khóa trường MaSV) Field MaSV Username Password HoSV TenSV GioiTinh NgaySinh NoiSinh DiaChi MaKH HocBong Type Varchar Varchar Varchar Varchar Varchar Char DateTime Varchar Varchar Varchar Int Length/Values 30 30 30 15 50 50 MONHOC (Bảng Môn học chứa thông tin môn học, khóa trường MaMH) Field MaMH TenMH SoTiet Type Varchar Varchar Int Length/Values 50 KETQUA (Bảng Kết chứa thông tin sinh viên học môn học kết điểm tương ứng) Field MaSV MaMH Diem Type Varchar Varchar Int Length/Values 6 Bước 4: Nhập liệu cho bảng  Chọn bảng để nhập liệu   Nhấn vào liên kết Insert ( ) Nhập liệu vào ô cột Value   Nhấn nút Go Thực nhập liệu cho bảng tạo sau, ý trường khóa liệu không trùng nhau: Bảng Khoa MaKhoa AV TH TR VL Page |4 TenKhoa Anh văn Tin Học Triết Học Vật Lý Bảng SinhVien MaSV Usernam e Passw ord GioiTi nh NgaySinh NoiSinh A01 haint 123 Nguyễn thị Hải Nữ 23/02/77 Sài gòn A02 chinhtv 123 Trần văn Chính Nam 24/12/77 Sài gòn A03 yentb 123 Lê Bạch Yến Nữ 21/02/96 Hà Nội B01 maitt 123 Trần Thanh Mai Nữ 12/08/77 Bến tre B02 thuytt 123 Trần thu Thủy Nữ 01/01/77 Sài gòn B03 thanhlt 123 Lê thị Thanh Nữ 01/01/75 Sài gòn B04 kimtt 123 Trần trọng Kim Nam 20/12/77 Sài gòn C01 thienth 123 Tào hồng Thiên Nam 01/07/78 Sài gòn C02 chauhm 123 Châu Nam 03/05/76 Sài gòn C03 huongpq 123 Hương Nữ 05/05/79 Sài gòn HoSV Hòang minh Phan quỳnh TenSV DiaChi MaKhoa HocBong TH 10000 TH 120000 765 PasTeur TH 140000 32 Lê lai TH 12 B Võ văn Tần 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm 45 Nguyễn Thái sơn 345 Nguyễn Kiệm 123 Lê văn sỹ 56 Hòang Diệu 102 Kỳ Đồng 234 Phạm văn hai Bảng MONHOC MaMH 01 02 03 04 05 06 TenMH Cơ sở Dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo Truyền Tin Đồ Họa Văn Phạm Đàm thọai SoTiet 45 45 45 60 60 60 Bảng KETQUA MaSV A01 A01 A02 A02 A03 A03 B01 B01 B02 B02 B03 B04 B04 MaMH 01 03 01 05 01 03 03 02 04 01 03 05 06 Bước 5: Xem liệu bảng  Chọn table muốn xem liệu  Nhấn liên kết Browse Page |5 Diem 3 10 TH AV AV TH AV AV 120000 o  Mỗi lần 30 records Hiệu chỉnh/xóa: o Sửa record: Nhắp nút Edit (cây viết) dòng chứa record o Xóa record : Nhắp nút Drop (dấu chéo) dòng chứa record Bước 6: Export Table (bảng): xuất table file sql  Chọn database: qlsinhvien  Nhấn link Export  Export: chọn table cần export  Chọn kiểu file SQL  Save as file: click chọn  Nhắp nút Go  Nhắp nút Save  Khai báo: tên file, vị trí lưu trữ  Nhắp nút Save Bước 7: Import Table (bảng)  Chọn database  Nhắp link Import  Nhắp nút Browse để chọn file sql  Nhắp nút Go Bước 8: Thực thi truy vấn SQL  Chọn CSDL qlsinhvien, sau nhấn vào tab liên kết SQL  Nhập truy vấn SQL sau nhấn nút Go để thực thi Page |6 Bài 1: Truy vấn liệu với SELECT  Xây dựng trang PHP có tên khoa_select.php dùng để liệt kê danh sách khoa bảng KHOA  Các bước thực trên, bước xử lý kết truy vấn: để duyệt qua liệu lấy truy vấn SELECT sử dụng hàm mysql_num_rows để biết số mẩu tin trả hàm mysql_fetch_array để đọc mẩu tin mảng sau trình bày giá trị từ mảng  Xây dựng trang với nội dung sau: ::Quan ly sinh vien:: Tong so mau tin tim thay: Mã khoa Tên khoa   Khong tim thay thong tin hang hoa! Bài 2: Thêm mẩu tin với truy vấn INSERT  Thiết kế form yêu cầu người sử dụng nhập hai giá trị sau submit đến trang để thực thi việc thêm giá trị vừa nhập vào sở liệu  Trước tiên xây dựng trang khoa_insert.php, khai báo đoạn javascript để kiểm tra liệu nhập khai báo thể form hai thẻ input lại text yêu cầu người sử dụng nhập ID Name sau: :: Quan ly sinh vien:: function checkInput() { if (document.frmPHP.txtID.value=="") { alert("Invalid ID, Please enter ID"); Page |8 document.frmPHP.txtID.focus(); return false; } if (document.frmPHP.txtName.value=="") { alert("Please enter Name"); document.frmPHP.txtName.focus(); return false; } return true; } Please enter ID and Name ID: Name: Xây dựng trang khoa_doinsert.php Page |9 :: Quan ly sinh vien:: Them mau tin P a g e | 10 :: Quan ly sinh vien:: Them mau tin
- Xem thêm -

Xem thêm: IT4408 bai 05 , IT4408 bai 05 , IT4408 bai 05

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay