IT4408 bai 04

8 195 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 05:16

Bài thực hành số Mục tiêu: - Truyền xử lý liệu trang Web PHP Nội dung: - Xây dựng trang đơn giản với PHP Yêu cầu: Sinh viên thực hành tập Lý thuyết: truyền liệu qua Form trang PHP - Dữ liệu từ Form truyền đến trang PHP (được khai báo thuộc tính ACTION Form) sau người dùng nhấn vào nút có kiểu submit - Phương thức liệu từ Form truyền đến trang PHP quy định thuộc tính METHOD Form Có phương thức truyền: Get Post - Trang PHP truy xuất liệu Form thông qua đối tượng $_GET[], $_POST[] tùy theo giá trị METHOD tương ứng  $_GET[“tên điều khiển”]: lấy liệu form phương thức truyền GET  $_POST[“tên điều khiển”]: lấy liệu form phương thức truyền POST Chú ý tên điều khiển giá trị thuộc tính name điều khiển form Mỗi tập soạn thảo file php riêng! Bài 1: Truyền liệu với phương thức POST Xây dựng trang Web cho phép người dùng nhập thông tin: họ tên, giới tính: Sau nhấn nút submit liệu chuyển hiển thị trang mới: Hướng dẫn: Tạo hai trang web php với nội dung sau: trang thứ ex1.php khai báo thẻ form ô nhập liêu: Page |1 ::Welcome to PHP Name: Gender : Male Female   Tạo trang thứ hai ex1-1.php để nhận xử lý liệu từ trang thứ truyền sang: ::Welcome to PHP Form variable Name : Gender : Trong ví dụ thấy liệu form với phương thức POST truyền lấy qua mảng $_POST[“tên biến”] Page |2 Bài 2: Truyền liệu với phương thức GET Xây dựng ứng dụng minh họa truyền liệu qua phương thức GET: trang web thứ cho phép người dùng chọn thông tin Province Industry: Trang web thứ hai hiển thị lại kết người dùng chọn: Hướng dẫn: Xây dựng trang web: ex2.php với nội dung sau: ::Welcome to PHP Province : Ha Noi Ho Chi Minh Hue Industry : Automobile Foods Enginering Garment   Page |3 Xây dựng trang Web thứ hai ex2-1.php để nhận hiển thị liệu trang ex2.php truyền sang: ::Welcome to PHP Form variable Province : Industry : Bài 3: Yêu cầu : Viết trang web thực phép tính số Trang Nhập liệu: Cho người dùng chọn phép tính, nhập giá trị số Trang Kết quả: Hiện phép tính chọn, giá trị số kết phép tính Trong trang này, có link cho người dùng quay trang trước - Hướng dẫn : + Viết hàm cộng, trừ, nhân, chia cho số Page |4 + Sử dụng đối tượng window.history javascript để quay lại trang trước Quay lại trang trước Bài 4: Yêu cầu:  Xây dựng trang Web cho người dùng nhập giá trị bán kính tính diện tích, chu vi hình tròn Yêu cầu thiết kế: Stt Đối tượng Form Điều khiển Yêu cầu chức Stt Đối tượng Nút lệnh Tính Yêu cầu  Đặt tên cho Form  Thiết lập phương thức cho Form post  Và action Form tên trang  Sử dụng điều khiển TextField, Button  Các TextField Diện tích Chu vi không cho phép nhập liệu chỉnh sửa Yêu cầu xử lý chức  Khi chọn, thực tính o Diện tích hình tròn = PI * Bán kính o Chu vi hình tròn = * PI * Bánh kính Bài 5: Yêu cầu:  Xây dựng trang Web toán tiền điện: Yêu cầu thiết kế: Page |5 Ghi Ghi Hằng số PI = 3.14 Stt Đối tượng Form Điều khiển Yêu cầu chức Stt Đối tượng Nút lệnh Tính Yêu cầu Ghi  Đặt tên cho Form  Thiết lập phương thức cho Form post  Và action Form tên trang  Sử dụng điều khiển TextField, Button  TextField Số tiền toán không cho phép nhập liệu chỉnh sửa  Giá trị mặc định đơn giá 2000 Yêu cầu xử lý chức  Khi chọn, thực tính o Số tiền toán = (Chỉ số -Chỉ số cũ) * Đơn giá Ghi Bài 6: Yêu cầu:  Thiết kế Form Kết học tập Yêu cầu thiết kế: Stt Đối tượng Form Điều khiển Yêu cầu chức Stt Đối tượng Nút lệnh Xem kết Page |6 Yêu cầu  Đặt tên cho Form  Thiết lập phương thức cho Form post  Và action Form tên trang  Sử dụng điều khiển TextField, Button  Các TextField Điểm trung bình, Kết quả, Xếp loại học lực không cho phép nhập liệu chỉnh sửa Ghi Yêu cầu xử lý chức  Khi chọn, thực tính: o ĐTB= (HK1 + HK2*2 ) /3 o Xét kết quả:  Được lên lớp: ĐTB >=5  Ở lại lớp: ĐTB =8  Khá: 6.5 < ĐTB
- Xem thêm -

Xem thêm: IT4408 bai 04 , IT4408 bai 04 , IT4408 bai 04

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay