IT4408 bai 02

8 162 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 05:16

Bài thực hành số Mục tiêu: - Làm quen với ngôn ngữ lập trình PHP Nội dung: - Xây dựng trang đơn giản với PHP Yêu cầu: Sinh viên thực hành tập Thực hành ngôn ngữ PHP Mỗi tập soạn thảo file php riêng! Bài 1: Làm việc với biến kiểu liệu: soạn thảo trang variables.php, lưu vào thư mục C:\AppServ\www, từ trình duyệt web bạn truy cập tới trang sau: http://localhost/variables.php ::Welcome to PHP Variable Cho biết kết đoạn chương trình trên: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 2: Tầm vực biến, sư dụng biến toàn cục: soạn thảo trang scope.php, lưu vào thư mục C:\AppServ\www, từ trình duyệt web bạn truy cập tới trang sau: http://localhost/scope.php ::Welcome to PHP Scope of Variable Cho biết kết đoạn chương trình trên: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 3: Làm việc với giá trị hằng: soạn thảo trang constant.php, lưu vào thư mục C:\AppServ\www, từ trình duyệt web bạn truy cập tới trang sau: http://localhost/constant.php ::Welcome to PHP Constant Cho biết kết đoạn chương trình trên: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 4: Khai báo mảng, soạn thảo trang array.php, lưu vào thư mục C:\AppServ\www, từ trình duyệt web bạn truy cập tới trang sau: http://localhost/array.php ::Welcome to PHP Array on demenssion Cho biết kết đoạn chương trình trên: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 6: Câu lệnh điều kiện IF, soạn thảo trang if.php, lưu vào thư mục C:\AppServ\www, từ trình duyệt web bạn truy cập tới trang sau: http://localhost/if.php ::Welcome to PHP ELSEIF Statement Cho biết kết đoạn chương trình trên: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 7: Câu lệnh Switch ::Welcome to PHP SWITCH Statement Cho biết kết đoạn chương trình trên: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 8: Câu lệnh lặp While ::Welcome to PHP While Statement Cho biết kết đoạn chương trình trên: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 9: Câu lệnh lặp For ::Welcome to PHP FOR Statement Cho biết kết đoạn chương trình trên: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 10: Câu lệnh lặp Do While ::Welcome to PHP Do While Statement Cho biết kết đoạn chương trình trên: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 11: Hãy in dãy số từ đến 200 đó:  Các số chẵn in đậm có font chữ màu đỏ  Các số lẻ in nghiêng có font chữ màu xanh
- Xem thêm -

Xem thêm: IT4408 bai 02 , IT4408 bai 02 , IT4408 bai 02

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay