DC ON TAP THUY VAN MOI TRUONG

28 343 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 04:37

ƠN TẬP THỦY VĂN (CÂU NGẮN) Tài ngun nước thường đánh giá yếu tố ? Tài ngun nước trái đất đánh giá yếu tố: - Số lượng đặc trưng biểu thị mức độ phong phú tài ngun nước lãnh thổ hay khơng gian; - Chất lượng nước bao gồm đặc trưng hàm lượng chất hồ tan khơng hồ tan nước có lợi có hại theo tiêu chuẩn đối tượng sử dụng; - Động thái nước đánh giá thay đổi đặc trưng dòng chảy theo thời gian, trao đổi nước khu vực chứa nước, vận chuyển quy luật chuyển động nước sơng, nước ngầm, q trình trao đổi chất hồ tan, truyền mặn,… Vòng tuần hồn nước ý nghĩa ? Khái niệm: tồn vận động nước mặt đất, lòng đất bầu khí trái đất Nước trái đất ln vận động chuyển từ trạng thái sang trạng thái khác, từ thể lỏng sang thể thể rắn ngược lại Trình bày vòng tuần hồn nước: Nước tự nhiên khơng ngừng hẳn tuần hồn tác dụng lượng mặt trời trọng lực trái đất Nước mặt biển, đại dương, mặt sơng hồ mặt đất từ sinh vật mặt trời đốt nóng, khơng ngừng bốc phát tán vào khí Hơi nước khí tập trung thành khối mây Khi gặp lạnh, nước ngưng tụ thành mưa rơi xuống mặt đất, mặt biển đại dương Một phần nước mưa bốc trở lại khí quyển, phần thấm xuống đất thành dòng chảy ngầm đổ sơng, biển Cứ nước từ Trái Đất bay vào khí quyển, từ khí đổ lại vào đất tạo chu trình khép kín, hình thành vòng tuần hồn nước thiên nhiên Ý nghĩa: có vai trò quan trọng q trình trao đổi lượng vật chất góp phần trì sống trái đất (tái phân bố nhiệt độ bề mặt trái đất, vận động dòng chuyển dịch khơng khí nước trái đất, tạo điều kiện thực chu trình sinh địa hóa khác trái đất, ) Khái niệm lưu vực, đường phân lưu Phân loại đường phân lưu Lưu vực: lưu vực sơng phần mặt đất mà nước (kể nước mặt nước ngầm) chảy sơng phần diện tích khu vực tập trung nước sơng Đường phân lưu: đường giới hạn lưu vực sơng, dùng để xác định diện tích lưu vực Phân loại đường phân lưu: đường phân lưu nước mặt nước ngầm - Đường phân lưu nước mặt đường nối liên tục điểm cao xung quanh lưu vực giới hạn lưu vực khác Nước mưa rơi xuống đường phân lưu chảy phía đương phân lưu lưu vực khác kế cận theo sườn dốc chúng - Đường phân lưu nước ngầm đường giới hạn lòng đất mà theo nước ngầm chảy hai phía đối lập nhau; phân chia tập trung nước ngầm lưu vực Ngun tắc xác định lưu vực Các phương pháp phân định lưu vực - Ngun tắc xác định lưu vực sơng: o Xác định vị trí địa lý ranh giới lưu vực o Thu thập liệu liên quan đến đặc trưng hình học lưu vực: diện tích lưu vực, chiều dài lưu vực, chiều rộng lưu vực, độ cao bình qn lưu vực, độ dốc trung bình lưu vực, mật độ lưới sơng - Phương pháp xác định lưu vực sơng phổ biến sử dụng đồ cao độ địa hình, tạo đường đồng cao độ, sau khoanh lưu vực theo cao độ lớn khu vực nghiên cứu phương pháp xác định lưu vực sơng: cổ điển (sử dụng đồ địa hình in giấy) kỹ thuật số (sử dụng cơng cụ hỗ trợ hệ thống thơng tin địa lý GIS đồ kỹ thuật số) o Phương pháp xác định đường phân thuỷ (ranh giới) lưu vực sơng đồ địa hình thực theo bước sau:  Bước 1: Xác định vị trí cần nghiên cứu  Bước 2: Xác định đường chia nước lưu vực Việc xác định thực cách nối điểm cao độ cao khu vực  Bước 3: Sau xác định đường chia nước lưu vực, việc xác định diện tích lưu vực đặc trưng cần thiết khác Diện tích lưu vực thường thực phương pháp đếm vng dùng máy đo diện tích chạy theo đường phân nước xác định đồ địa hình o Các bước để xác định lưu vực sơng cách tự động dựa đồ số dạng raster (ơ lưới) sau:  Bước 1: Chuẩn bị số liệu cao độ số DEM  Bước 2: Xử lý số liệu cao độ số (Xử lý số liệu cao độ -Fill DEM)  Bước 3: Tính tốn xác định hướng dòng chảy theo mơ hình hướng (Flow Direction)  Bước 4: Xác định liên kết hướng dòng chảy lưới (Flow Accumulation)  Bước 5: Xác định lưu vực sơng tính tốn đặc trưng Các đại lượng đặc trưng cho độ ẩm khơng khí Ẩm độ khơng khí (air humidity/ moisture) lượng nước chứa khơng khí tầng khơng khí sát mặt đất lúc có nước: nước từ hồ ao, sơng, biển, bốc tỏa ra, nước từ hơ hấp thực động vật nước từ hoạt động cơng nghiệp, lò phát - Áp suất nước (e): gọi sức trương nước phần áp suất nưóc chứa khơng khí gây biểu thị milimét cột thủy ngân (mmHg) milibar (mb): mb = 10-3 bar = 102 N/m2 = 3/4 mmHg Ở nhiệt độ định, áp suất nưóc ứng với giới hạn tối đa nước khơng khí gọi áp suất nước bão hòa hay áp suất cực đại nước khơng khí ký hiệu E, tính theo cơng thức: - Trong 6,1 áp suất bão hòa nhiệt độ °C 7,6 242 hệ số thực nghiệm t nhiệt độ khơng khí Độ ẩm tuyệt đối (a): gọi mật độ nước, lượng nước có đơn vị thể tích khơng khí, đơn vị thường dùng g/m3 hay g/cm3 Giữa độ ẩm tuyệt đối a áp suất nước (e) có mối liên hệ sau: (g/m3 ) - Trong đó: t nhiệt độ khơng khí (t °C) α hệ số dãn nở khơng khí, α = 0,0036 e áp suất nước đo mmHg, trường hợp e tính milibar hệ số trước e (là 1,06) thay 0,8 Ghi chú: Tỷ số [(1,06)/(1+α.t)] ≈ 1, nên trị số độ ẩm tuyệt đối a áp suất nước e gần Độ ẩm tương đối (R): tỷ số áp suất nước trạng thái thực tế e với áp suất nước trạng thái bão hòa E, nhiệt độ R thường tính %: Vì e ≤ E nên R% ≤ 100 % Trong nơng nghiệp, ta thường sử dụng độ ẩm tương đối để số lượng nước khơng khí Độ ẩm tương đối R tính gần từ: Trong : T nhiệt độ khơng khí tính theo độ Celsius - Td nhiệt độ điểm sương (dewpoint) Td định nghĩa nhiệt độ mà nước khơng khí đạt tới trạng thái bão hòa Td nhiệt độ có áp suất nước bão hòa E áp suất nước thực tế e Độ thiếu hụt bão hòa (d): hay gọi độ hụt ẩm, hiệu số áp suất nước bão hòa E áp suất nước e khơng khí nhiệt độ định d = E - e (mmHg) (mb) Điểm sương Ý nghĩa Điểm sương nhiệt độ mà nước khơng khí đạt tới trạng thái bão hòa Hay nhiệt độ mà có áp suất nước bão hòa E áp suất nước thực tế e Ý nghĩa: quan trọng xem xét khả đọng sương bề mặt xác định trạng thái khơng khí Ở nhiệt độ định độc lập với áp suất khí , điểm sương hệ độ ẩm tuyệt đối , khối lượng nước đơn vị khối lượng khơng khí Nếu hai nhiệt độ tăng áp lực, nhiên, điểm sương tăng lên độ ẩm tương đối thấp cho phù hợp Giảm độ ẩm tuyệt đối mà khơng cần thay đổi biến số khác mang lại điểm sương quay trở lại giá trị ban đầu Trong cách, tăng độ ẩm tuyệt đối sau giảm nhiệt độ mang đến cho điểm sương quay trở lại mức ban đầu Nếu nhiệt độ tăng lên điều kiện áp lực liên tục, sau điểm sương khơng đổi độ ẩm tương đối giảm xuống Vì lý này, giống tương đối độ ẩm ngày 80 ° F, ngày 100 ° F hàm ý phần cao khơng khí vào ngày nóng bao gồm nước so với ngày lạnh, tức , điểm sương cao Khi ngưng kết: áp suất nước đạt đến áp suất bão hòa vượt q áp suất bão hòa, (e ≥E) đồng thời nhiệt độ khơng khí phải hạ thấp đến điểm sương thấp Bản chất q trình bốc Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình bốc Bản chất q trình bốc hơi: Là q trình chuyển trạng thái nước từ thể lỏng thể rắn sang thể Điều kiện: ea < E(ta) hay ta > τ Đơn vị đo bốc hơi: bề dày lớp nước bốc (mm); Bốc q trình tiêu tốn lượng: Nhiệt hóa lượng nhiệt tiêu tốn cho g nước bốc hồn tồn L = 597 - 0,6t Trong L nhiệt hố nước (cal g-1) t nhiệt độ nước (0C) Khái niệm bốc (Evaporation) tượng chuyển hóa phân tử nước từ thể lỏng sang thể tác dụng nhiệt độ, gió vào khơng khí Thốt (Transpiration) bốc xảy bề mặt mơ thực động vật Trong cân nưóc người ta gọi chung bốc (Evapotranspiration), nói tắt bốc hơi, tổng lượng nước bốc nước từ mặt nước, mặt đất, qua lớp phủ thực vật, Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình bốc hơi: W = A.(E – e)/P W: tốc độ bốc (mm.ha-1.h-1) A: hệ số phụ thuộc vào tốc độ gió E: áp suất nước bão hồ nhiệt độ mặt bốc e: áp suất thực tế nước bề mặt bốc P: áp suất khí Nhân tố ảnh hưởng: điều kiện vật lý vật bốc điều kiện khí tượng - Điều kiện vật lý vật bốc hơi: trạng thái vật thể, nhiệt độ băng nước, hình dạng mặt ngồi, tình hình tạp chất có nước, độ sâu nước, bốc howitwf mặt đất - Điều kiện khí tượng: chế độ gió loạn lưu, độ ẩm khơng khí, nhiệt độ khơng khí, khí áp Bản chất q trình ngưng kết/ ngưng tụ nước Các điều kiện xảy q trình ngưng kết Bản chất q trình ngưng kết: Là q trình chuyển trạng thái nước từ thể sang thể lỏng thể rắn Các điều kiện xảy q tình ngưng kết: ea ≥ E(ta) ta ≤ τ ─ Khối khơng khí chuyển động ngang (bình lưu) trượt bề mặt đệm lạnh xáo trộn với khối khơng khí ấm ─ Khối khí lạnh ban đêm mặt đất xạ nhiệt ─ Các khối khơng khí gần bão hồ có nhiệt độ khác xáo trộn với ─ Các khối khơng khí chuyển động thăng lên cao, nhiệt độ giảm dần ─ Các khối khơng khí di chuyển tiếp xúc với (front nóng lạnh) ─ Có hạt nhân ngưng kết nước (hạt nước nhỏ li ti, bụi, phấn hoa, hạt muối…) Nếu khơng có hạt nhân ngưng kết, ngưng tụ xảy RH = 400-600% Phân biệt sản phẩm khác q trình ngưng kết Sương: Là lớp nước mỏng, giọt nước hình thành mặt đất hay bề mặt vật thể có nhiệt độ thấp (lá cây, sàn nhà, mặt tảng đá…) Ngun nhân: Do ban đêm nhiệt độ giảm dần, khơng khí gần bão hồ nước tiếp xúc với bề mặt lạnh Do mặt đất xạ nhiệt, khơng khí ấm, ẩm tiếp xúc với mặt đất lạnh Khơng khí ấm, ẩm đất bốc lên theo kẽ nứt gặp khơng khí lạnh nên ngưng kết thành giọt vướng váo mạng nhện Sương muối: Là giọt nước đóng băng hình thành mặt đất bề mặt giống hạt muối Ngun nhân: Vào mùa lạnh, Do ban đêm nhiệt độ khơng khí thấp (t ≤ 100C), mặt đất xạ nên nhiệt độ giảm xuống gần 00C, khơng khí ẩm tiếp xúc với mặt đất lạnh hình thành sương muối Điều kiện thuận lợi cho sương muối hình thành: trời quang mây gió nhẹ; Độ ẩm khơng khí khơng cao q; Trong thung lũng hay bồn địa thấp trũng Sương mù: Hình thành lớp khơng khí gần mặt đất, hạt nước hạt băng nhỏ li ti bay lơ lửng (hạt sương mù có kích thước 2-5µ) Phân biệt loại sương mù Sương mù xạ (radiation fog): mặt đất lạnh xạ nhiệt, lớp khơng khí mỏng sát mặt đất (1-2m) xuất sương mù Thường xuất thảo ngun, đồng lúa, đồng bơng… Sương mù bình lưu (advection fog): khơng khí nóng, ẩm di chuyển trượt mặt đất lạnh xáo trộn với khối khơng khí lạnh Sương mù bình lưu thường dày đặc (dày từ 10 mét đến hàng trăm mét, đặc làm tầm nhìn xa giảm) Sương mù bốc (steam fog): vào mùa thu, mùa đơng bề mặt ao, hồ, sơng, ngòi xuất sương mù mỏng nước bốc lên gặp khơng khí lạnh Sương mù thành phố (loại sương mù hỗn hợp nhiều ngun nhân hình thành) Mây: Là tập hợp sản phẩm ngưng kết độ cao khác khí Cơ chế dẫn đến ngưng tụ tạo thành mây gọi chung nhiễu động khí (đối lưu, front, rãnh cao, hội tụ nội chí tuyến, áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, tố, vòi rồng…) 10 Giải thích chế dẫn đến ngưng tụ nước tạo thành mây: thăng địa hình, thăng front, thăng đối lưu, hội tụ khơng khí mặt đất Thăng địa hình, chuyển động cưỡng chế khơng khí bên barie núi: khơng khí thổi tới đồi núi bị đổi hướng bên barie Q trình khơng khí chuyển lên cao dẫn đến bijlanhj đoạn nhiệt gọi chuyển động thăng địa hình (hay hiệu ứng địa hình) Độ cao mà đám mây đạt tới khơng bị hạn chế độ cao đồi núi; đỉnh mây địa hình hàng trăm mét cao chí vươn tới tầng bình lưu khí Độ cao đỉnh mây liên quan chặt chẽ với đặc trưng khơng khí, thay đổi từ ngày qua ngày Độ dày mây lớn nhiều so với độ cao cảu barie địa hình tạo mây Xuối theo chiều gió, phía sườn núi khất gió, khơng khí hạ xuống theo sườn nghiêng nóng lên bị nén tạo thành hiệu ứng khuất mưa, vùng lượng mưa thấp Thăng front, di chuyển khối khơng khí bên khối khơng khí khác: Thường khơng khí nóng chuyển động lên mặt dốc khơng khí lạnh; vùng chuyển tiếp mà xuất khác biệt lớn nhiệt độ khoảng cách tương đối ngắn Những vùng chuyển tiếp gọi front, khơng giống với tường thẳng đứng phân tách khơng khí ấm lạnh, mà sườn dốc thoai thoải Dòng khơng khí dọc theo mặt ngăn cách front thường dẫn tới phát triển mây theo cách: Khi khơng khí lạnh tiến tới khơng khí nóng (front lạnh), khơng khí lạnh đậm đặc chỗ khơng khí nóng nhẹ phía trước; khơng khí nóng thổi phía nêm khơng khí lạnh (front nóng), khơng khí nóng bị đẩy lên giống cách mà hiệu ứng địa hình làm cho khơng khí nâng lên bên barie núi Thăng đối lưu cục độ nổi: đối lưu tự chuyển động thăn gây khơng khí bị đốt nóng gần bề mặt, thường kèm với chuyển động lên ẩm đủ mạnh để tạo mây mưa Trong mùa nóng, đốt nóng bề mặt TĐ gây nên đối lưu tự diện tích tương đối hạn chế tạo trận mưa dơng, dung lượng ẩm cao khơng khí đơi tọa thành đám mây cao với chân độ cao tương đối thấp Các điều kiện thuận lợi cho giáng thủy mạnh khu vực nhỏ Thăng hội tụ khơng khí mặt đất, chuyển động ngang khơng khí tới vùng mực thấp: nhân áp suất thấp nằm gần bề mặt, gió khí tầng thấp có xu hướng hội tụ tâm áp thấp từ tất hướng Sự di chuyển theo phương ngang hướng tới vị trí gây tích tụ khối lượng khối khí, gọi hội tụ ngang hay hội tụ Hội tụ làm cho mật độ tăng lên, khơng khí xâm nhập đến khơng bị giữ ngun độ cao ban đầu Các chuyển động thẳng đứng làm cho khối lượng hội tụ tới bị mang nhiêu Trong trường hợp hội tụ mực thấp, dẫn đến khơng khí thăng 11 Giải thích chế q trình giáng thủy Giáng thủy xảy khối khơng khí ẩm đủ lạnh để trở thành bão hào có diện nhân ngưng kết để tạo thành giọt nước tinh thể băng Khơng khí bị lạnh theo số cách: gặp khối khơng khí có nhiệt độ khác tiếp xúc với bề mặt lạnh (ví dụ mặt đất) Song chế lạnh quan trọng nhât chuyển động thăng khơng khí Khi lên, áp suất khơng khí giảm, trở lạnh Sự lạnh làm giảm khả nước khối khí đến nhiệt độ điểm sương, khối khí trở thành bão hòa ngưng tụ xuất Vì đặc điểm mây (hình dạng, cấu trúc, kiểu, suốt) biểu diễn chuyển động khơng khí nên loại mây khác gắn liền với điều kiện thời tiết khác Những đám mây tầng thấp taoj thành lạnh lớp khơng khí phía tiếp xúc với mặt đệm lạnh, tạo thành sương mù Sự hình thành đám mây khơng tự gây giáng thủy cần phải có chế cung cấp nguồn ẩm vào Chỉ giọt nước hay tinh thể băng lớn đến kích thước đó, chúng rơi xuống đất dạng mưa, mưa đá, tuyết 12 Cường độ mưa, lượng mưa Lượng mưa bề dầy lớp nước tính mm rơi xuống mặt đất tiết diện nằm ngang, chưa chảy nơi khác, chưa thấm xuống đất chưa bốc (mm) Cường độ mưa lượng mưa tính mm rơi đơn vị thời gian (mm/phút, mm/ngày, mm/tháng…) Cường độ mưa vượt q 1mm/phút gọi mưa rào 13 Giải thích điều kiện ảnh hưởng đến phân bố lượng mưa Địa hình: Địa hình ảnh hưởng nhiều tới phân bố mưa Cùng sườn núi đón gió lên cao nhiệt độ giảm, mưa nhiều, tới độ cao đó, độ khơng khí giảm nhiều, khơng mưa ; sườn núi cao núi cao thường khơ Khí áp: Ở khu áp thấp hút gió tiếp tục đẩy khơng khí ấm lên cao sinh mây, mây gặp nhiệt độ thấp sinh mưa Các khu áp thấp thường nơi có lượng mưa lớn Trái Đất Ở khu khí áp cao, khơng khí ấm khơng bốc lên được, lại có gió thổi đi, khơng cỏ gió thổi đến, nên mưa rớt khơng có mưa Vì thế, cao áp cận chí tuyến thường có hoang mạc lớn Dòng biển: Cùng nằm ven bờ đại dương, nơi có dòng biển nóng chảy qua mưa I nhiều vìkhơng khí dòng biển nóng chứa nhiều nước, gió mang nước vào lục địa gây mưa Nơi có dòng biển lạnh qua mưa khơng khí dòng biển bị lạnh, nước khơng bốc lên được, nên số nơi ven bờ I đại dương: miền hoang mạc : A ta ca ma, Na-míp, Gió: Những vùng sâu lục địa khơng cỏ gió từ đại dương thổi vào mưa Ở đâỵ mưa yếu ngưng kết nước từ hồ ao, sơng rừng hốc lên tạo thành mưa Miền có gió mậu dịch mưa gió mậu dịch chủ yếu gió khơ : miền có gió mùa có lượng mưa nhiều năm có nửa năm gió thổi từ đại dương vào lục địa Front: Do tranh chấp khối khơng khí nóng khơng khí lạnh dẫn đến nhiễu loạn khơng khí sinh mưa Dọc frơng nóng (khối khí nóng đẩy lùi khối khí lạnh) frơng lạnh (khối khí lạnh đảy lùi khối khí nóng), khơng khí nóng bốc lên khơng khí lạnh nên bị co lại lạnh gây mưa cá hai frơng nóng lạnh Miền cỏ frơng, dải hội tụ nhiệt đới qua, thường mưa nhiều, mưa frơng mưa dải hội tụ Sự phân bố mưa theo địa lý: vùng xích đạo (lượng mưa lớn khơng khí chưa nhiều nước đối lưu phát triển mạnh), vùng cận nhiệt đới (chuyển động xuống khơng khí chiếm ưu thế, cản trở hình thành mây, nước nhiều), vùng ơn đới (lượng mưa tăng hoạt động xốy thuận), vùng cự đới (nhiệt độ thấp, trữ lượng nước nhỏ nên mưa ít) 14 Ngun tắc phương pháp xác định lượng mưa Ngun tắc tính tốn lượng mưa trung bình thời đoạn: tính tốn chiều dày lớp nước đo hay nhiều trạm đo mưa thời đoạn Lượng mưa tính mm Dụng cụ để đo mưa thùng đo mưa đặt trời để đo mưa, để đo lớp nước mưa rơi xuống đất Lượng mưa bình qn theo thời đoạn: (1) Xtb lượng mưa bình qn, Xi lượng mưa thời đoạn thứ i N số thời đoạn tính tốn Phương pháp xác định lượng mưa – bình qn lưu vực: - Phương pháp bình qn số học: sử dụng trạm đo mưa nhiều đặt tương đối đồng lưu vực: (1) n số trạm đo mưa lưu vực, Xi lượng mưa trạm thứ i - Phương pháp đường đẳng vũ: Đường đẳng vũ đường cong nối liền điểm có lượng mưa nhau, đường vẽ cách nội suy vùng có nhiều trạm đo mưa Lượng mưa bình qn tính theo cơng thức: - với fi diện tích đuờng đẳng vũ có lượng mưa tương ứng Xi X(i+1) Phương pháp đa giác Thiessen: Phương pháp xem điểm đo mưa vị trí đại diện cho lượng mưa khu vực định chung quanh Khu vực khống chế đường trung trực nối liền trạm với Trình tự vẽ tính tốn sau: + Nối trạm đo mưa đồ thành tam giác, + Vẽ đường trung trực tam giác thành đa giác + Lượng mưa trạm đo mưa nằm đa giác đại diện cho lượng mưa phần diện tích đa giác + Đo diện tích đa giác + Lượng mưa bình qn lưu vực tính theo cơng thức: Trong đó: Xi lượng mưa trạm thứ i đại diện cho mảng diện tích thứ i n số đa giác số trạm mưa fi diện tích khu vực thứ i F diện tích khu vực tính km2 15 Dòng chảy Các loại dòng chảy Dòng chảy: lượng nước lưu vực chảy qua mặt cắt cửa ra, sau khoảng thời gian định với thay đổi khoảng thời gian Các loại dòng chảy: dòng chảy mặt, dòng chảy ngầm - Dòng chảy mặt: hình thành nước mặt lưu vực sinh ra, mưa tuyết tan tập trung tuyến cửa Chỉ hình thành thời gian có mưa 18 Giải thích dạng tổn thất q trình hình thành dòng chảy: Tổn thất ban đầu: xảy giai đoạn đầu trận mưa Mưa rơi xuống bề mặt lưu vực giai đoạn chưa thể sản sinh dòng chảy Lượng mưa bị tổn thất hồn tồn điền vào chỗ trũng lưu vực, bị giữ lại thấm xuống đất Cường độ mưa giai đoạn nhỏ cường độ thấm tiềm đất Q trình thay đổi cường độ mưa, tổn thất thấm ban đầu Q trình thay đổi cường độ mưa, tổn thất thấm ban đầu tổn thất thấm q trình sản sinh dòng chảy trận mưa Q trình tổn thất bốc hơi: Hiện tượng bốc xẩy suốt thời gian hình thành dòng chảy bao gồm: bốc qua bốc lượng nước bị giữ lại cây; bốc mặt nước; bốc từ mặt đất Q trình tổn thất thấm: Tổn thất thấm xẩy suốt thời gian mưa sau mưa sườn dốc dòng chảy mặt Đường cong thấm biểu thị khả thấm bề mặt lưu vực phụ thuộc vào loại đất độ ẩm đất Khi độ ẩm đất đạt trạng thái bão hòa cường độ thấm đạt giá trị ổn định gọi cường độ thấm ổn định Quá trình chảy tràn sườn dốc: Hiện tượng chảy tràn sườn dốc bắt đầu xuất lượng mưa vượt thấm (cường độ mưa lớn cường độ thấm) Nước mưa chảy thành lớp mặt sườn dốc lưu vực gọi chảy tràn sườn dốc Trong trình chảy tràn, nước không ngừng bò tổn thất ngấm bốc đồng thời mưa tiếp tục, bổ sung cho lớp nước chảy tràn Lớp nước chảy tràn dày hay mỏng, tốc độ chảy tràn mạnh hay yếu, tượng chảy tràn trì lâu hay chóng chủ yếu tương quan so sánh cường độ mưa cường độ thấm đònh 19 Giải thích q trình tập trung dòng chảy Nước chảy tràn sườn dốc đổ vào khe suối nhỏ, sau lại tiếp tục chảy lòng sông đến cửa lưu vực Giai đoạn chảy sông gọi trình tập trung dòng chảy sông Về chất, trình tập trung dòng chảy sông trình thuỷ lực phức tạp, có liên quan mật thiết với hình dạng hình học (như hình dạng mặt cắt ngang sông thay đổi dọc theo chiều dài sông, độ uốn khúc sông ) cường độ thấm lòng sông, v.v Các trình mưa, thấm, chảy tràn sườn dốc tập trung nước sông diễn đồng thời, trình kết thúc trình xuất Có thể lưu vực, trình có nơi phát sinh sớm, có nơi phát sinh muộn, chí có nơi không hình thành 20 Các đại lượng biểu thị dòng chảy sơng ngòi - Lưu lượng(LL): lượng nước chảy qua mặt cắt cửa đơn vị thời gian giây (m3 /s) Lưu lượng tích số vận tốc trung bình dòng chảy nhân cho diện tích mặt cắt ướt dòng chảy LL tức thời: Lưu lượng nước thời điểm gọi lưu lượng tức thời Q trình thay đổi lưu lượng nước theo thời gian tuyến cửa gọi q trình lưu lượng, ký hiệu Q(t) Q ~ t Đồ thị thay đổi lưu lượng nước thời gian đường q trình lưu lượng nước - Tổng lượng dòng chảy: Tổng lượng dòng chảy W (m3 hay km3 ) lượng nước chảy qua mặt cất cửa khoảng thời gian T từ thời điểm t1 đến t2, T = t2 - t1 W= Qtb(t2 – t1) Trong Q lưu lượng bình qn khoảng thời gian T - độ sâu dòng chảy: Giả sử đem tổng lượng nước chảy qua mặt cắt cửa khoảng thời gian trải tồn diện tích lưu vực, ta lớp nước có chiều dày Y (thường tính mm) - gọi độ sâu dòng chảy Trong W tổng lượng nước (m3 ), F diện tích lưu vực (km2 ) - mơ-đun DC: Module dòng chảy trị lưu lượng đơn vị diện tích lưu vực km2 (l/s.km2 ) Từ cơng thức trên, ta có dạng biến đổi sau: W = Y F 10 Y = M.T.106 (mm) - hệ số dòng chảy: Hệ số dòng chảy α tỷ số độ sâu dòng chảy Y (mm) (hay gọi lớp dòng chảy) lượng mưa tương ứng X (mm) sinh thời gian T α = Y/ X α hệ số khơng thứ ngun, ≤ Y ≤ X nên ≤ α ≤ Hệ số α lớn, tổn thất dòng chảy nhỏ ngược lại Bởi vậy, α phản ánh tình hình sản sinh dòng chảy lưu vực Module dòng chảy M phản ánh khả phong phú nguồn nước lưu vực Tương tự, độ sâu dòng chảy Y lớn lượng nước nhiều Để so sánh mức độ dồi nguồn nước, trị số M Y thường sử dụng 21 Xây dựng phương trình cân nước tổng qt trường hợp cụ thể: lưu vực kín, lưu vực hở Phương trình cân tổng qt: Chọn thời đoạn ∆t Dựa vào ngun lý cân nước, ta có biểu thức sau: (X + Z1 + Y1 + W1 ) - (Z2 + Y2 + W2) = |U2 - U1| = ± ∆U (4-13) Trong đó: X - lượng mưa bình qn rơi lưu vực; Z1 - lượng nước ngưng tụ mặt lưu vực; Y1 - lượng dòng chảy mặt đến; W1 - lượng dòng chảy ngầm đến Z2 - lượng nước bốc bình qn khỏi lưu vực; Y2 - lượng dòng chảy mặt đi; W2 - lượng dòng chảy ngầm U1 - lượng nước trữ lưu vực thời đoạn đầu ∆t; U2 - lượng nước trữ lưu vực thời đoạn cuối ∆t; ∆U : mang dấu + U1 > U2 ngược lại Phương trình cân – lưu vực kín: Lưu vực kín lưu vực mà đường phân chia nước mặt ngầm trùng nhau, khơng có nước mặt nước ngầm từ lưu vực khác chảy đến, tức Y1 = W1 = Gọi Y = Y2 + W2 tổng lượng nước mặt ngầm chảy khỏi lưu vực Z = Z2 - Z1 lượng bốc trừ lượng ngưng tụ, ta có: X = Y + Z ± ∆U Phương trình cân – lưu vực hở: Đối với lưu vực hở có lượng nước ngầm từ lưu vực khác chảy vào ngược lại, phương trình cân nước có dạng: X = Y + Z ± ∆W ± ∆U : ± ∆W = W2 - W1 22 Phương pháp đo vận tốc dòng chảy: Đo lưu tốc điểm thuỷ trực: Trước tiên phải xác định độ sâu thuỷ trực cần đo, sau tính sẵn độ sâu điểm đo cần thiết 0,2h, 0,4h, 0,6h, 0,8h Tại điểm đo cơng việc tiến hành sau: Thả máy xuống điểm đo cần thiết Ghi chép tín hiệu thời gian Khi vượt q 120 s kết thúc việc đo điểm di chuyển máy tới điểm đo Số nhóm tín hiệu thời gian đo điểm hồn tồn tn theo quy phạm Đo lưu tốc mặt cắt ngang gồm cơng việc sau: - Đo sâu đường thuỷ trực đo vận tốc điểm thuỷ trực - Đọc mực nước lúc bắt đầu kết thúc đo Nếu mực nước biến đổi nhanh đo điểm 0,6h thuỷ trực phải đọc số đo mực nước - Đo mực nước tuyến độ dốc, theo dõi ghi chép tượng thời tiết lúc đo sức gió hướng gió Phương pháp đo lưu tốc mặt cắt ngang tiến hành tất thuỷ trực đầy đủ Trường hợp cần đo nhanh cho phép giảm số lượng đường thuỷ trực dựa kết nghiên cứu trước cho sai số xảy nhỏ sai số cho phép Nếu lí mà tuyến khơng đo đo tuyến phụ phải khảo sát trước 23 Phương pháp đo lưu lượng dòng chảy - Phương pháp chi tiết: Đo vận tốc nhiều điểm nhiều thuỷ trực áp dụng để đo trường vận tốc tuyến đo vào - năm quan trắc Phương pháp bố trí thuỷ trực cách theo chiều rộng sơng - Phương pháp bản: Xem xét để đo lưu lượng với số lượng thuỷ trực (đo vận tốc khơng 5) điểm đo (2 - 3) với điều kiện kết đo khơng khác với lưu lượng đo theo phương pháp chi tiết 3% Số lượng thuỷ trực vận tốc phân bố chúng theo tuyến đo xác định sở phân tích 20 -30 lần đo lưu lượng phương pháp chi tiết vào mùa khác - Phương pháp rút gọn: Phương pháp coi việc xác định lưu lựợng nước với điểm thuỷ trực với dòng chảy tự đo - điểm có cỏ lòng sơng Số lượng vị trí thuỷ trực vận tốc điểm đo xác định sở phân tích kỹ lưỡng tài liệu nhận việc đo lưu lượng phương pháp chi tiết Phương pháp áp dụng ca quan trắc cần xác định lưu lượng nhanh với dòng chảy khơng dừng - Đo nhanh: Lưu lượng áp dụng trường hợp mà cần tiến hành đo nhanh tốt; Đó có dao động mực nước đột ngột (10cm/giờ ), bờ bị xói lở mạnh ( thường xảy lũ lụt ) u cầu đo điểm khoảng 30 giây thời gian hai tín hiệu mà thơi Đo nhanh điểm nên dùng phương pháp chi tiết, rút gọn 24 Các tác nhân gây nhiễm mơi trường nước - Các ion vơ hòa tan: chất dinh dưỡng (N,P, NH4, NH3, NO3, PO4), SO4, Cl, kim loại nặng (chì Pb, thủy ngân Hg, Asen As) - Các chất hữu cơ: dễ bị phân hủy sinh học (các chất tiêu thu oxy), chất hữu bền vững (nhóm hợp chất phenol, nhóm hóa chất BVTV hữu cơ, nhóm hợp chất dioxin, ) - Dầu mỡ - Các chất có màu - Các chất gây mùi vị - Các vsv gây bệnh (vi khuẩn, virut, động vật đơn bào, giun sán, vsv thị cho sinh vật gây bệnh) 25 Các thơng số đánh giá chất lượng nước - Chỉ tiêu vật lý: màu sắc, mùi vị, độ đục, nhiệt độ, chất rắn nước, độ dẫn nhiệt nước - Chỉ tiêu hóa học: độ cứng nước, độ axit, anion nước, kim loại nặng nước, hợp chất hữu cơ, hàm lượng oxy hòa tan nước, nhu cầu oxy sinh hóa, nhu cấu oxy hóa học - Chỉ tiêu vi sinh: vi khuẩn học (ecoli) 26 Các tác động nhiễm mơi trường nước: Đối với hệ sinh thái nước: - Thay đổi tính chất hóa lý nước: pH, độ đục, mùi, DO, độ trong, TDS - Sự phân hủy chất hữu dễ PHSH làm giảm DO  ảnh hưởng đến động vật thủy sinh, - Gây nhiễm độc nước kim loại nặng, độc tố tảo, mầm bệnh  tiêu diệt sinh vật nước, suy giảm đa dạng sinh học - Tích lũy sinh học khuếch đại sinh học kim loại nặng, hợp chất hữu bền vững Đối với người: - Giảm nguồn nước nhu cầu sử dụng nước ngày tăng - Trực tiếp tác động đến sức khỏe (qua ăn uống, mùi hơi): gây bệnh viêm màng kết, tiêu chảy, ung thư - Tác động gián tiếp (qua trung gian truyền bệnh): giun sán, sốt xuất huyết - Giảm chất lượng mơi trường sống, tác động đến hoạt động vui chơi giải trí du lịch - hóa chất hữu tổng hợp có tính độc hại với lồi thủy sản  gây bệnh cho người Đối với hoạt động phát triển: - Giảm suất sản xuất nơng nghiệp ni trồng thủy sản, - hóa chát vơ gây trở ngại q trình tự làm nước, gây hại cho lồi thủy sản khác; làm cho nước có độ cứng lớn, gây ăn mòn kết cấu thép, bê tơng, tăng chi phí xử lý, - Suy giảm dịch vụ du lịch, mỹ quan… Tốn chi phí để làm sạch, phục hồi nguồn nước bị nhiễm Khi HST đã bị suy thối việc phục hồi rất lâu dài, đòi hỏi chi phí cao khó để khơi phục về trạng thái ban đầu 27 Các tác động nước chảy tràn Vì cần phải kiểm sốt tốt nước chảy tràn? - Tác động nước chảy tràn: Gây xói mòn, rửa trơi đất bờ địa hình dốc Kéo theo lượng chất nhiễm: bụi, đất đá, dầu mỡ chất thải khác bề mặt xa gây nhiễm đất, nước Gây xói lở, bồi lấp dòng chảy gây nhiễm mơi trường nước Gây ứ đọng, lũ lụt làm ngập úng trồng số nơi thấp -> chết Gây ảnh hưởng đến giao thơng việc lại người dân Nước mưa chảy tràn kéo theo loại nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn kéo theo chất gây nhiễm làm cho thuỷ vực tiếp nhận có hàm lượng chất lơ lửng cao ngăn cản độ xun thấu ánh sáng, hàm lượng chất hữu cao làm giảm độ hồ tan oxi nước, có chứa nhiều tác nhân độc hại,… - Vì sao: Để hạn chế tác động xấu mà gây ra, nhằm bảo vệ hệ sinh thái, mơi trường đất, nước bảo vệ người 28 Phân biệt nguồn thải dạng điểm nguồn thải dạng phân tán - Nguồn thải dạng điểm/ tập trung: nguồn nước thải nhà máy, khu tập trung dân cư chảy vào sơng qua cửa xả vị trí xác định bên bờ sơng - Nguồn thải dạng phân tán: nguồn chất nhiễm gia nhập vào nước sơng phân tán dọc theo chiều dài sơng khơng vị trí xác định 29 Khả tự làm gì? Cơ chế q trình tự làm sạch? Các yếu tố ảnh hưởng đến khả tự làm sạch? Khả tự làm sạch: Khả khử chất nhiễm nguồn nước cách tập hợp q trình vật lý, hóa học, vi sinh học thủy sinh học gây nên phân hủy, sử dụng chất nhiễm dẫn đến phục hồi đặc trưng tự nhiên nước vốn có trạng thái khơng nhiễm gọi khả tự làm nguồn nước Cơ chế q trình tự làm gồm q trình: xáo trộn (pha lỗng): [pha lỗng nước thải với nguồn nước] khống hóa: [khống hóa chất hữu nhiễm bẩn nguồn nước hay chuyển hóa, phân hủy chất hữu nhờ thủy sinh vật, vsv], q trình nên nồng độ chất nhiễm đưa vào nguồn nước giảm xuống sau thời gian Các yếu tố chịu ảnh hưởng đến khả tự làm sạch: - Nhân tố vật lý: lưu lượng nguồn nước, mặt thống nguồn nước, độ sâu nguồn nước; nhiệt độ, ánh sáng, ; độ lắng, độ trầm tích, pha lỗng, điều kiện thời tiết khí hậu, lắng đọng - Nhân tố hóa học: hàm lượng oxy hòa tan nước, phản ứng hóa học (phản ứng kết tủa, ) - Sinh học: số lồi vsv có khả hấp thụ phân giải hợp chất hữu thành chất vơ cơ; lồi thực vật thủy sinh động vật hấp thụ sử dụng hợp chất hữu hấp thụ loại kim loại nặng - - 30 Hoạt động khai thác thủy điện gây những tác động tích cực tiêu cực nào? TÍCH CỰC: Tương đối sạch: so với nhiệt điện, thủy điện cung cấp nguồn lượng tương đối sạch, khơng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính Giảm phát thải: cách sử dụng nguồn nước thay loại nhiên liệu hóa thạch ( đặc biệt than), thủy điện giảm bớt nhiễm mơi trường, giảm bớt trận mưa axit, giảm axit hóa đất hệ thống thủy sinh Thủy điện thải khí hiệu ứng nhà kính so với phương án phát điện với qui mơ lớn khác, giảm nóng lên Trái đất Sử dụng nước đa mục tiêu: thủy điện khơng tiêu thụ nguồn nước mà dùng để phát điện, mà xả lại nguồn nước để sử dụng vào việc khác Thúc đẩy khả kinh tế: thơng thường cơng trình thủy điện có vốn đầu tư lớn, thời gian xây dựng kéo dài, song hiệu cao tuổi thọ đến 100 năm Về lâu dài khơng có cơng nghệ rẻ thủy điện, chi phí vận hành bảo dưỡng thấp so với vốn đầu tư thấp nhiều nhà máy điện khác - Tạo hội việc làm vùng xây dựng thủy điện, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng - - Tiềm phát triển du lịch Điều chỉnh chế độ dòng chảy có lợi cho ngành nơng nghiệp vùng - vùng lân cận ứng dụng khoa học – kỹ thuật bảo vệ tài ngun nước cung cấp điện cho vùng, quốc gia phát triển hoạt động thủy lợi, ni trồng thủy sản hạn chế lũ lụt TIÊU CỰC Thay đổi dòng chảy: chế độ vận hành xả nước, tích nước cơng trình thủy điện định đến chế độ dòng chảy sơng Thay đổi mực nước mặt Hạn hán, sa mạc hóa hạ du nhiễm mặn Úng ngập vào mùa lũ Giảm lượng phù sa Giảm đa dạng simh học Tổn thất đến nơng nghiệp, thủy sản Rủi ro q trình vận hành Tác động lớn đến người nghèo Xung đột, tranh chấp nguồn tài ngun nước 31 Giải thích tượng phân tầng nhiệt độ nước hồ Hiện tượng nghịch nhiệt gì? Phân tầng nhiệt độ: xây đập ngăn sơng, trạng thái ổn định nhiệt độ nước sơng bị thay đổi Trong sơng, vận động nước gây tượng xáo trộn nên nhiệt độ nước đồng Sau khi, ngăn đập tạo hồ chứa, nhiệt độ cảu nước hồ, đặc biệt hồ có độ sâu lớn khơng đồng mà phân thành lớp có nhiệt độ khác nhau: - Lớp nước mặt có nhiệt độ cao hơn, có tỷ khối bé Lớp nước đáy lạnh hơn, có tỉ khối lớn Lớp chuyển tiếp ngăn cách lớp Trong lớp nhiệt độ thay đổi nhanh theo độ sâu Khi nhiệt độ tầng nước mặt thay đổi (giảm dần đến 4oC tăng lên 4oC), lúc tỷ trọng nước tầng mặt chúng chìm xuống nước tầng nước nhẹ lên  tượng phá vỡ phân tầng Quy mơ tượng phân tầng nhiệt phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, độ cao, vĩ độ hình thái lưu vực Do tượng phân tầng nhiệt mà hệ sinh thái hồ bị biến đổi sâu sắc Lớp nước mặt tiếp xúc với khơng khí chịu tác động khuấy đảo gió sóng, tiếp nhận lượng ánh mặt trời nên vùng sản xuất Hiện tượng quang hợp vùng diễn mạnh mẽ, tảo thực vật trơi khác phát triển, tạo điều kiện hòa khí Ngược lại vùng đáy sâu, ánh sáng mặt trời khơng nhập được, vùng thường xun có thành phân vơ sinh sa lắng từ xuống, tượng khy đảo khơng xảy ra, oxy khơng khí khơng thể khuếch tán vào, sinh vật sản xuất hệ sinh thái khơng tồn mà có sinh vật tiêu thụ sinh vật phân hủy Sự phân hủy diễn điều kiện thiếu oxy, oxy hóa- khử thấp, thành phần hóa học nước vùng đáy khác xa so với vùng nước mặt Hiện tượng nghịch nhiệt: Thơng thường, theo quy luật chung lớp khí tầng đối lưu nhiệt độ lên cao lạnh, nhiên tồn trường hợp đặc biệt nhiệt độ lớp khơng khí phía cao nhiệt độ lớp khơng khí phía dưới, gọi tượng nghịch nhiệt hay nghịch đảo nhiệt tượng phân tầng nghịch nhiệt nước hồ: đặc trưng tăng nhiệt độ liên tiếp bề mặt xuống mực nước sâu 32 Chế độ thủy văn nước hồ khác chế độ thủy văn nước sơng những điểm nào? Điểm chế độ nước vận tốc chảy, nguồn cung cấp, lượng nước theo mùa: Ở hồ vào mùa khơ chế độ nước cạn (chế độ thủy văn hồ khơng co trao đổi nước liên tục nguồn cung cấp chủ yếu nước mưa, nguồn nước chảy tràn từ việc tưới tiêu cung cấp Khơng trao đổi nước với bên ngồi, chếđộ nước ít.) Còn sơng vào mùa khơ chế độ nước khơng thể cạn (Chế độ thuỷ văn nước sơng co có cung cấp thay đổi chế độ nước liên tục trao đổi nước với bên ngồi, chế độ nước lớn.) 33 Lưu vực sơng Me-kong chảy qua Việt Nam có đặc điểm gì? Hiện dòng chảy Mê-Kong qua Việt Nam đối mặt với những vấn đề gì? Những hậu kèm theo gì? Đặc điểm: Lưu vực sơng Mê Cơng Việt Nam có diện tích khoảng 71.000 km 2, chiếm 8% diện tích tồn lưu vực 20% diện tích Việt Nam Lưu vực sơng Mê Cơng Việt Nam có sơng sau: Sơng Nậm Rốm Nậm Núa có diện tích lưu vực 1.650 km Sơng Nậm Rốm bắt nguồn từ Bắc huyện Điện Biên qua thành phố Điện Biên Phủ - Pa Thơm (huyện Điện Biên) chảy sang Lào Sơng Nậm Núa bắt nguồn từ Mường Nhà chảy theo hướng Nam - Bắc sau chuyển sang hướng Đơng - Tây gặp sơng Nậm Rốm lòng chảo Điện Biên chảy sang Lào Đặc điểm chung sơng suối có độ dốc lớn, nhiều thác ghềnh Một số sơng suối phía tây huyện Hương Hố (tỉnh Quảng Trị) chảy hướng tây, đổ vào sơng Xê Bang Hiêng (Lào)rồi hòa vào dòng Mê Cơng Các sơng có tổng diện tích lưu vực 738 km2 Lớn lưu vực sơng Xê Pơn (310 km2 phần lãnh thổ Việt Nam); sơng uốn khúc phức tạp, hướng chảy chung Đơng - Tây, dọc theo biên giới Việt-Lào Sơng Sêkong bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn (vùng Aso), huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế Ở đấy, gọi sơng A Sáp Tồn lưu vực Sêkong rộng 29.750 km² phần lãnh thổ Việt Nam 750 km² (quanh sơng A Sáp chi lưu nhỏ Sêkong bắt nguồn từ Kon Tum) Các sơng Tây Ngun có diện tích lưu vực khoảng 29,700 km Tây ngun thượng nguồn Campuchia Đồng sơng Cửu Long hạ nguồn cuối lưu vực sơng Mê Cơng Những vấn đề đối mặt: - Biến đổi hậu tồn cầu, hạn hán, xâm ngập mặn đồng ven biển - Việc xây đập ngăn nước thượng nguồn liên tiếp xảy ngun nhân chủ yếu ảnh hưởng lớn đến dòng nước sơng Mê Kơng, từ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống văn hóa người dân Nam - Hiện tượng lũ thất thường, nước lớn nước ròng khơng theo quy luật ảnh hưởng lớn đến nơng nghiệp; - Tình trạng xả thải vào nguồn nước, sử dụng tài ngun nước khơng hợp lý thượng lưu - Giao thơng đường thủy gặp nhiều khó khăn dòng chảy thay đổi nhiều theo mùa, đoạn chảy xiết thác nước cao 34 Đặc trưng Lưu vực sơng Hồng-Thái Bình chế độ dòng chảy hệ thống sơng Hồng-Thái Bình Những vấn đề cần quan tâm dòng chảy chất lượng nước sơng này? Đặc trưng Lưu vực sơng Hồng-Thái Bình Chế độ dòng chảy hệ thống sơng Hồng-Thái Bình: - Chế độ khí hậu phân chia thành hai mùa tương phản rõ rệt - Sự phân bố lượng mưa lưu vực phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa hình, hướng dãy núi luồng khí ẩm Những vùng núi cao dãy Hồng Liên Sơn, Tây Cơn Lĩnh, Ba Vì - Tam Đảo có lượng mưa từ 2400 ÷ 2800 mm/năm dẫn đến dòng chảy năm phong phú, 60 l/s/km2 Tuy nhiên khu vực khuất sau dãy núi chắn gió (thung lũng n Châu, Phó Đáy hay vùng thượng nguồn sơng Gâm, thượng du sơng Thái Bình có lượng mưa nhỏ 1200 ÷ 1600 mm/năm lượng dòng chảy từ 20 l/s/km2 ÷ 40 l/s/km2 Vùng đồng sơng Hồng lượng mưa trung bình 1700 mm/năm với chuỗi số liệu từ 1890 - 1990) lượng mưa tháng mùa lũ (V - IX) chiếm 76% lượng mưa năm - Những yếu tố độ ẩm khơng khí, lượng bốc năm biến đổi phụ thuộc nhiều vào lượng mưa song phụ thuộc vào nhiệt độ - Mùa hè: thường có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nơng nghiệp Tuy nhiên, đầu năm nhiều nắng hạ kéo dài, thiếu nước; cuối mùa bão liên tiếp xuất đổ vào kéo theo mưa to, gió 31 lớn gây úng ngập diện rộng đồng lũ lớn ngồi sơng gây nhiều thiệt hại đến tài sản đời sống dân cư vùng lũ qt, úng ngập, vỡ đê, nước biển dâng, đổi dòng, xói mòn - Mùa đơng: lượng mưa nhỏ khơng đủ thoả mãn nhu cầu nước cho trồng đời sống dân cư, cuối mùa có mưa phùn độ ẩm cao bổ sung cho u cầu nước lại ẩm thấp, thiếu ánh sáng, nhiều sâu bệnh - Lượng mưa năm biến đổi khơng nhiều, thường năm nhiều nước gấp ÷ lần năm nước, song phân bố lại khơng lượng mưa năm biến động mạnh mẽ lượng mưa tháng làm cho sản xuất nơng nghiệp dù theo mùa vụ gây khó khăn trở ngại - Các chi lưu dòng có dạng phân phối dòng chảy tháng năm tương đối thống (xem bảng 18) nhiên mức độ tập trung dòng chảy mùa lũ nhánh sơng Hồng khác (sơng Đà 78%, sơng Thao 72%, sơng Lơ 72,2%) Mực nước lưu lượng sơng trục trung hạ du sơng Hồng sơng Thái Bình mùa kiệt vấn đề quan trọng, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến khả lấy nước cơng trình, vấn đề xâm nhập mặn, vấn đề mơi trường sinh thái, xói lở, bồi lắng đồng thời ảnh hưởng đến ngành kinh tế khác giao thơng, thủy sản trì sức sống dòng sơng hạ du Những vấn đề cần quan tâm dòng chảy chất lượng nước sơng này: - Thiên tai: tình trạng hạn hán xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn đến hệ thống tưới phục vụ sản xuất nơng nghiệp tỉnh Đồng sơng Hồng; Dòng chảy hệ thống sơng Đồng sơng Hồng mùa kiệt xuống thấp gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - Ơ nhiễm nguồn nước: Sơng Hồng có lượng phù sa lớn nên hàm lượng chất rắn lơ lửng sắt nước cao, đặc trưng tự nhiên sơng Mơi trường nước khu vực đầu nguồn lưu vực sơng phần lớn nằm ngưỡng A1 QCVN (nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt) Tuy nhiên, đoạn sơng chảy qua nhà máy, khu vực tập trung hoạt động sản xuất cơng nghiệp, mơi trường nước có dấu hiệu bị nhiễm Đoạn sơng Hồng chảy qua Thủ Hà Nội, thơng số nhiễm thường xấp xỉ ngưỡng A1; Chất lượng nước sơng Hồng bị nhiễm (sơng Nhuệ - Đáy o nhiễm rác nước thải) - Phát triển thủy điện: Trên thượng nguồn sơng Hồng, phía Trung Quốc khai thác mạnh mẽ nguồn nước để phát triển thuỷ điện - Khai thác khống sản: Tình trạng khai thác cát trái phép diễn dọc tuyến sơng Cầu, gây sạt lở bờ vào sát chân đê khu vực xã Việt Thống, huyện Quế Võ Trên sơng Đuống, khu vực gần cầu Phù Đổng, hàng ngày hàng trăm m3 cát lấy từ lòng sơng 35 Đặc trưng Lưu vực sơng chế độ dòng chảy hệ thống sơng Đồng Nai-Sài Gòn Những vấn đề cần quan tâm dòng chảy chất lượng nước sơng này? Đặc trưng Lưu vực sơng chế độ dòng chảy hệ thống sơng Đồng Nai-Sài Gòn: Lưu vực sơng có diện tích rộng (37.885 km 2) liên quan đến nhiều địa phương Chế độ dòng chảy lưu vực sơng phụ thuộc nhiều vào chế độ mưa chế độ triều từ biển Đơng Chế độ thủy văn biến đổi lớn theo khơng gian thời gian: mưa nhiều dòng chảy mạnh, mưa dòng chảy yếu Khi có triều cường dòng chảy mạnh hơn, xâm nhập vào đất liền triều kộm thỡ ngược lại Khí hậu lưu vực có hai mùa (mùa mưa mùa khơ) nên chế độ dòng chảy lưu vực sơng hình thành tương ứng: chế độ dòng chảy mùa mưa, chế độ dòng chảy mùa kiệt Sự biến đổi dòng chảy hai mùa tương phản Về điều kiện tự nhiên, 11 tỉnh thuộc lưu vực sơng Sài Gòn – Đồng Nai có diện tích triệu Nền nhiệt độ lưu vực sơng Sài Gòn – Đồng Nai tương đối cao ổn định Lưu vực sơng chịu ảnh hưởng chủ yếu ba hệ thống hồn lưu: gió mùa mùa đơng, gió mùa mùa hè giú tớn phong xen kẽ vào thời kỳ suy yếu đợt gió mùa Do hướng gió thịnh hành lưu vực sơng thay đổi rõ rệt theo mùa Sự biến đổi độ ẩm phụ thuộc theo mùa, với độ ẩm tương đối trung bình năm từ 78% - 86% Trong lưu vực sơng có hai mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khơ Mùa mưa kéo dài từ cuối tháng đến trung tuần tháng 11 Thời gian lại năm mùa khơ Lượng mưa hàng năm lưu vực lớn, nhiều nơi đạt 2000mm, tập trung nhiều vào mùa mưa Thảm thực vật lưu vực sơng Đồng Nai – Sài Gòn bao gồm hệ thống rừng tự nhiên thảm thực vật canh tác Tổng lưu lượng dòng chảy hàng năm lưu vực sơng Đồng Nai – Sài Gòn khoảng 36,3 tỷ m3 có khoảng 32 tỷ m3 Những vấn đề cần quan tâm: Hệ thống vừa nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt hoạt động kinh tế lưu vực, đồng thời mơi trường tiếp nhận vận chuyển nguồn đổ thải lưu vực Trên lưu vực sơng diễn mâu thuẫn gay gắt mục tiêu khai thác, sử dụng nguồn nước để phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu quản lý, bảo vệ nguồn nước để sử dụng lâu bền Chất lượng nước khu vực cửa sơng bị nhiễm chất hữu chất dinh dưỡng, rắn lơ lửng dầu mỡ, mức độ nhiễm tăng cao vị trí thuộc khu vực sơng Thị Vải Cảng Gò Dầu, Cảng Phú Mỹ Cảng Cỏi Mép Mặt khác, trầm tích khu vực Cảng Phú Mỹ có hàm lượng Thủy ngân vượt tiêu chuẩn cho phép Xét yếu tố thủy sinh: có số lồi nhất, khoảng biến thiên số lồi điểm quan trắc rộng; số lồi đặc trưng cho mơi trường nước bị nhiễm chiếm tỷ lệ cao; độ đa dạng thấp; số ưu lồi cao nhất; đồng thời số lồi đặc trưng cho nước thấp so với sơng Sài Gòn, Đồng Nai Mật độ thủy điện dày đặc dòng lưu vực khiến dòng sơng trạng thái "vỡ vụn” gây thay đổi lớn cấu dòng chảy tự nhiên; phá vỡ sinh thái, sinh cảnh phần lớn lưu vực; tăng khả đe dọa lũ mùa mưa thiếu nước mùa khơ 36 Các cơng cụ kiểm sốt chất lượng nước Cơng cụ điều phối: - Quy định phân phối giới hạn sử dụng nước - Quy định chất lượng số lượng nước: xây dựng ban hành sách quản lý giám sát nguồn nước, khai thác sử dụng nước ngưỡng cho phép Cơng cụ xã hội: - Khuyến khích xã hội cơng dân quan tâm đến vấn đề nước; - Tun truyền, giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn nước cộng đồng; - Xây dựng hướng dẫn, chương trình, tổ chức lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao lực cán quản lý người dân địa phương; Cơng cụ kinh tế: Sử dụng tiết kiệm hiệu nguồn nước hoạt động sản xuất sinh hoạt Cơng cụ sách: đưa luật định để quản lý xử phạt hành vi gây nhiễm nguồn nước Cơng cụ phần mềm, mơ hình tốn học: sử dụng phần mềm GIS, mơ hình MIKE, SWAT, để giám sát, theo dõi đánh giá chất lượng nước 37 Thế quản lý tổng hợp lưu vực Theo Tổ chức Cộng tác nước tồn cầu (GWP) cho rằng:”Quản lý tổng hợp lưu vực sơng q trình mà người phát triển quản lý tài ngun nước, đất tài ngun khác nhằm đạt hiệu tối ưu thành kinh tế xã hội cách cơng mà khơng đánh đổi bền vững hệ sinh thái then chốt” 38 Ngun tắc quản lý tổng hợp lưu vực Ngun tắc Dublin ngun tắc tảng quản lý tổng hợp tài ngun nước: - NT1: Nước tài ngun hữu hạn, khơng tài ngun thay được, thiết yếu để trì sống phát triển mơi trường - NT2: Phát triển bảo vệ nguồn tài ngun nước cần phải dựa phương pháp tiếp cận có tham gia tất thành phần bao gồm người dùng nước, người lập quy hoạch xây dựng sách tất cấp - NT3: Phụ nữ có vai trò trung tâm việc cung cấp, quản lý bảo vệ tìa ngun nước - NT4: Nước có giá trị kinh tế hình thức sử dụng cần phải xem loại hàng hóa có giá trị kinh tế 39 Những lợi ích việc quản lý tổng hợp lưu vực • Bảo vệ, bảo tồn phát triển đất lưu vực hiệu bền vững • Bảo vệ tăng cường nguồn nước • Kiểm tra hoạt động xói mòn làm ảnh hưởng đến việc bồi đắp trầm tích lưu vực • Phục hồi chức đất • Tăng lượng thấm nước mưa • Tăng lượng phổ cập nước đất nơi phù hợp • Làm giảm ảnh hưởng lũ tác hại kèm theo sách, quản lý lũ • Duy trì chất lượng nước tiêu chuẩn hoạt động xanh xử lí chất thải • Để tăng khả giữ nước • Kiểm sốt nhiễm • Bảo vệ chức sơng lưu vực sơng • Quản lý sử dụng bền vững tài ngun nước mối quan hệ với đất tài ngun sinh thái khác • Hạn chế suy thối trì mơi trường sơng lưu vực sơng bền vững cho hệ tương lai • Tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện việc lập kế hoạch, bảo tồn, phát triển quản lý nước, đất, rừng nguồn lực nước phạm vi lưu vực sơng, nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế phúc lợi xã hội cách cơng mà khơng làm tổn hại đến tính bền vững hệ thống mơi trường trọng yếu lưu vực sơng 40 Hiện Việt Nam tham gia những ủy hội quốc tế quản lý tổng hợp CLN? Có tổ chức nhằm quản lý lưu vực nội địa khơng? Hiện Việt Nam tham gia những ủy hội quốc tế quản lý tổng hợp CLN: Ủy hội sơng Mê Kơng quốc tế Có tổ chức nhằm quản lý lưu vực nội địa khơng: ủy ban lưu vực sơng Hồng, ủy ban lưu vực sơng Mê Kơng,… [...]... Việt-Lào Sơng Sêkong bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn (vùng Aso), huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế Ở đấy, nó được gọi là sơng A Sáp Tồn bộ lưu vực Sêkong rộng 29.750 km² trong đó phần trên lãnh thổ Việt Nam là 750 km² (quanh sơng A Sáp và một chi lưu nhỏ của Sêkong bắt nguồn từ Kon Tum) Các sơng ở Tây Ngun có diện tích lưu vực khoảng 29,700 km 2 Tây ngun là thượng nguồn đối với Campuchia trong khi Đồng... bệnh) 25 Các thơng số đánh giá chất lượng nước - Chỉ tiêu vật lý: màu sắc, mùi vị, độ đục, nhiệt độ, chất rắn trong nước, độ dẫn nhiệt của nước - Chỉ tiêu hóa học: độ cứng của nước, độ axit, các anion trong nước, các kim loại nặng trong nước, các hợp chất hữu cơ, hàm lượng oxy hòa tan trong nước, nhu cầu oxy sinh hóa, nhu cấu oxy hóa học - Chỉ tiêu vi sinh: vi khuẩn học (ecoli) 26 Các tác động của... cất cửa ra trong một khoảng thời gian T nào đó từ thời điểm t1 đến t2, T = t2 - t1 hoặc W= Qtb(t2 – t1) Trong đó Q là lưu lượng bình qn trong khoảng thời gian T - độ sâu dòng chảy: Giả sử đem tổng lượng nước chảy qua mặt cắt cửa ra trong một khoảng thời gian nào đó trải đều trên tồn diện tích lưu vực, ta được 1 lớp nước có chiều dày là Y (thường tính bằng mm) - gọi là độ sâu dòng chảy Trong đó W là... đục, mùi, DO, độ trong, TDS - Sự phân hủy của các chất hữu cơ dễ PHSH làm giảm DO  ảnh hưởng đến động vật thủy sinh, - Gây nhiễm độc nước do các kim loại nặng, độc tố của tảo, mầm bệnh  tiêu diệt sinh vật trong nước, suy giảm đa dạng sinh học - Tích lũy sinh học và khuếch đại sinh học của các kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ bền vững Đối với con người: - Giảm nguồn nước sạch trong khi nhu cầu sử... Giải thích q trình tập trung dòng chảy Nước chảy tràn trên sườn dốc rồi đổ vào các khe suối nhỏ, sau đó lại tiếp tục chảy trong lòng sông đến cửa ra của lưu vực Giai đoạn chảy trong sông gọi là quá trình tập trung dòng chảy trong sông Về bản chất, quá trình tập trung dòng chảy trong sông là một quá trình thuỷ lực rất phức tạp, nó có liên quan mật thiết với hình dạng hình học (như hình dạng mặt cắt ngang... + W2) = |U2 - U1| = ± ∆U (4-13) Trong đó: X - lượng mưa bình qn rơi trên lưu vực; Z1 - lượng nước ngưng tụ trên mặt lưu vực; Y1 - lượng dòng chảy mặt đến; W1 - lượng dòng chảy ngầm đến Z2 - lượng nước bốc hơi bình qn khỏi lưu vực; Y2 - lượng dòng chảy mặt đi; W2 - lượng dòng chảy ngầm đi U1 - lượng nước trữ trong lưu vực ở thời đoạn đầu của ∆t; U2 - lượng nước trữ trong lưu vực ở thời đoạn cuối của... vực, qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến lượng mưa sinh dòng chảy Nhân tố con người: các hoạt động sản xuất ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sự hình thành dòng chảy sơng ngòi 18 Giải thích các dạng tổn thất trong q trình hình thành dòng chảy: Tổn thất ban đầu: xảy ra ở giai đoạn đầu của một trận mưa Mưa rơi xuống bề mặt lưu vực trong giai đoạn này chưa thể sản sinh dòng chảy Lượng mưa bị tổn thất hồn... bị giữ lại trên lá cây và thấm xuống đất Cường độ mưa trong giai đoạn này nhỏ hơn cường độ thấm tiềm năng của đất Q trình thay đổi cường độ mưa, tổn thất thấm ban đầu và Q trình thay đổi cường độ mưa, tổn thất thấm ban đầu và tổn thất thấm trong q trình sản sinh dòng chảy của một trận mưa Q trình tổn thất do bốc hơi: Hiện tượng bốc hơi xẩy ra trong suốt thời gian hình thành dòng chảy bao gồm: bốc hơi... của hệ sinh thái khơng tồn tại mà chỉ có sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy Sự phân hủy ở đây diễn ra trong điều kiện thiếu oxy, thế oxy hóa- khử thấp, bởi vậy thành phần hóa học của nước trong vùng đáy khác xa so với vùng nước mặt Hiện tượng nghịch nhiệt: Thơng thường, theo quy luật chung trong lớp khí quyển tầng đối lưu thì nhiệt độ càng lên cao càng lạnh, tuy nhiên vẫn tồn tại những trường hợp... ánh tình hình sản sinh dòng chảy trên lưu vực Module dòng chảy M phản ánh khả năng phong phú của nguồn nước trong một lưu vực Tương tự, độ sâu dòng chảy Y càng lớn thì lượng nước càng nhiều Để so sánh mức độ dồi dào nguồn nước, 2 trị số M và Y thường được sử dụng 21 Xây dựng phương trình cân bằng nước tổng qt và trong 2 trường hợp cụ thể: lưu vực kín, lưu vực hở Phương trình cân bằng tổng qt: Chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: DC ON TAP THUY VAN MOI TRUONG, DC ON TAP THUY VAN MOI TRUONG, DC ON TAP THUY VAN MOI TRUONG, Vòng tuần hoàn nước và ý nghĩa của nó ?, Lưu vực sông Me-kong chảy qua Việt Nam có đặc điểm gì? Hiện nay dòng chảy Mê-Kong qua Việt Nam đang đối mặt với những vấn đề gì? Những hậu quả kèm theo là gì?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay