Nghiên cứu các tính chất và hình thái học của vật liệu cấu trúc mạng nano tạo ra từ quá trình đồng trùng hợp ghép của styrene vào cao su thiên nhiên

65 209 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 01:43

LI CM N hon thnh khúa hc ny em xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ giỏo ging dy, hng dn quỏ trỡnh hc v nghiờn cu ti Vin k thut Húa hc - trng i hc Bỏch Khoa - H Ni Em chõn thnh cm n TS Trn Th Thỳy v TS Trn Quang Tựng ó tn tỡnh hng dn, ch bo cng nh to mi iu kin thun li giỳp em sut quỏ trỡnh thc hin lun ny Em xin cm n cỏc thy cụ B mụn Húa phõn tớch - Vin K thut Húa hc ó giỳp v to iu kin cho em quỏ trỡnh lm thc nghim Cm n cỏc ng nghip, bn bố v gia ỡnh ó ng h, ng viờn tụi hon thnh khúa hc cao hc 2013 - 2015 H Ni, thỏng nm 2015 Hc viờn Trn Duy Hng LI CAM OAN Tụi xin cam oan lun ny c hon thnh l kt qu nghiờn cu ca riờng tụi di s hng dn ca TS Trn Th Thỳy v TS Trn Quang Tựng - Vin K thut húa hc - Trng i hc Bỏch Khoa H Ni Cỏc s liu, kt qu lun l hon ton trung thc v khụng trựng lp vi cỏc ti khỏc Trn Duy Hng MC LC DANH MC CH VIT TT I DANH MC BNG II DANH MC HèNH III LI M U Chng 1: TNG QUAN 1.1 Gii thiu chung v cao su thiờn nhiờn 1.1.1 Lch s cõy cao su .4 1.1.2 Tỡnh hỡnh phỏt trin cao su thiờn nhiờn nc v th gii 1.1.3 Gii thiu v latex cao su thiờn nhiờn .8 1.1.4 Thnh phn, cu trỳc v tớnh cht ca latex cao su thiờn nhiờn 1.1.5 Bo qun latex cao su thiờn nhiờn 16 1.1.6 Phng phỏp keo t cao su thiờn nhiờn 18 1.1.7 Loi b protein latex cao su thiờn nhiờn .20 1.1.8 Cu trỳc húa hc v tớnh cht ca cao su thiờn nhiờn .21 1.2 Styren 24 1.3 Phn ng ghộp styren lờn mch cao su thiờn nhiờn 25 1.3.1 Gii thiu chung v phn ng ghộp 25 1.3.2 Phn ng ghộp styren lờn mch cao su thiờn nhiờn 26 Chng 2: HểA CHT V PHNG PHP NGHIấN CU 29 2.1 Húa cht v thit b 29 2.1.1 Vt liu 29 2.1.3 Thit b 30 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 31 2.2.1 Quy trỡnh loi b protein m cao su thiờn nhiờn 31 2.2.2 Quy trỡnh ghộp styren lờn mch cao su thiờn nhiờn 32 2.3 Phng phỏp ỏnh giỏ 35 2.3.1 Phng phỏp xỏc nh hm lng nit tng 35 2.3.2 Phng phỏp phõn tớch nhit DSC v TGA 38 2.3.3 Phng phỏp ph cng hng t ht nhõn NMR 40 2.3.4 Phng phỏp chp nh SEM 41 Chng 3: KT QU V THO LUN .43 3.1 Hm lng nit cao su thiờn nhiờn 43 3.2 c trng cu trỳc ca cao su thiờn nhiờn ghộp styren 44 3.3 Cỏc yu t nh hng n hiu sut ca phn ng ghộp 45 3.4 Tớnh cht nhit ca cao su ghộp styren 49 3.5 Hỡnh thỏi b mt t góy cao su 51 Chng 4: KT LUN 53 TI LIU THAM KHO 54 DANH MC CH VIT TT Ký hiu Ni dung CSTN/NR Cao su thiờn nhiờn DPNR Cao su thiờn nhiờn ó loi protein U-DPNR Cao su thiờn nhiờn ó loi protein bng phng phỏp urờ HANR Cao su thiờn nhiờn cú nng amoniac cao DRC Hm lng phn khụ ca cao su TMTD Tetraetyl thiuram disunfit SDS Sodium dodexyl sunfat PS Polystyren CHPO Cumyl hydroperoxit TGA Phng phỏp phõn tớch nhit lng DSC Phng phỏp phõn tớch nhit vi sai NMR Ph cng hng t ht nhõn MST n nh c hc TSC Tng hm lng cht rn VFA Acid bộo bay hi LA Low amoniac HA High amoniac IRSG International Rubber Study Group AN Acrylonitrin MA Anhydric maleic MMA Metyl metacrylat TBHPO Tert-butyl hydroperoxide TEPA Tetraethylenepentamine I DANH MC BNG Bng 1.1 Thnh phn ca latex cao su thiờn nhiờn Bng 1.2 c trng cỏc tớnh cht vt lý ca cao su thiờn nhiờn 22 Bng 1.3 Thnh phn tiờu chun xỏc nh cỏc tớnh cht c lý ca cao su 23 Bng 2.1 Cỏc húa cht khỏc s dng nghiờn cu 29 Bng 2.2 Thit b v dng c thớ nghim 30 II DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 Sn lng, nng sut khai thỏc CSTN ti Vit Nam 2000 - 2012 Hỡnh 1.2 Sn lng CSTN cỏc nc hng u th gii .6 Hỡnh 1.3 Th phn xut khu cao su th gii nm 2012 Hỡnh 1.4 Sn lng v tiờu th CSTN ca th gii 2000 - 2012 .7 Hỡnh 1.5 T trng tiờu th CSTN phõn theo khu vc Hỡnh 1.6 T trng sn xut CSTN phõn theo khu vc .8 Hỡnh 1.7 Sn lng CSTN th gii 2000 - 2012 .8 Hỡnh 1.8 Din tớch khai thỏc v nng sut CSTN th gii 2000 - 2012 Hỡnh1.9 Mụ t cu trỳc ht cao su ca latex cao su thiờn nhiờn 12 Hỡnh 1.10 Cỏc ht cao su latex .13 Hỡnh 1.11 ng biu din ụng c ca latex theo pH 14 Hỡnh 2.1 S loi b protein cao su thiờn nhiờn 32 Hỡnh 2.2 Mỏy ly tõm KOKUSAN 32 Hỡnh 2.3 S ghộp styren lờn mch cao su thiờn nhiờn 33 Hỡnh 2.4 Thit b phn ng ghộp styren lờn cao su thiờn nhiờn .34 Hỡnh 2.5 Thit b cụ quay chõn khụng .34 Hỡnh 2.6 Thit b chit soxhlet 35 Hỡnh 2.7 S xỏc nh hm lng nit cao su 36 Hỡnh 2.8 Dng c xỏc nh hm lng nit .37 Hỡnh 2.9 Mỏy Shimadzu DTG-60H 39 III Hỡnh 2.10 Mỏy DSC 7020 40 Hỡnh 2.11 Mỏy JEOL EX-400 NMR .41 Hỡnh 2.12 Kớnh hin vi in t JSM 5910 41 Hỡnh 3.1 Hm lng nit cao su thiờn nhiờn qua cỏc ln ly tõm 43 Hỡnh 3.2 Ph 1H NMR ca mu DPNR-g-S1 44 Hỡnh 3.3 Ph 1H NMR ca mu DPNR-g-S2 44 Hỡnh 3.4 nh hng ca nng cht mo n hiu sut ca phn ng 46 Hỡnh 3.5 nh hng ca nng styren n hiu sut ca phn ng 47 Hỡnh 3.6 Hm lng styren ghộp lờn mch cao su 48 Hỡnh nh hng ca thi gian phn ng n hiu sut ca phn ng .48 Hỡnh 3.8 TGA ca DPNR v DPNR-g-PS .49 Hỡnh 3.9 DTA ca DPNR v DPNR-g-PS .49 Hỡnh 3.10 ng cong DSC ca DPNR v DPNR-g-PS 50 Hỡnh 3.11 nh SEM mu DPNR .51 Hỡnh 3.12 nh SEM mu DPNR-g-PS1 51 Hỡnh 3.13 nh SEM mu DPNR-g-PS2 51 Hỡnh 3.14 nh SEM mu DPNR-g-PS3 51 IV V LI M U Lý chn ti Cao su thiờn nhiờn (CSTN) c bit n l cú bn kộo v bn xộ ln vt tri nhng li rt kộm khỏng du, khỏng ozone v kh nng chng li nhng tỏc ng t thi tit khc phc nhng nhc im ny, cng nh m rng ng dng ca CSTN cuc sng thỡ cn phi bin tớnh húa hc CSTN, mt nhng phng phỏp c chỳ trng nghiờn cu hin l phng phỏp ghộp monome lờn mch CSTN i vi CSTN, cỏc cu trỳc mng nano cú th c to thnh da trờn nguyờn tc ng trựng hp ghộp ca bt k monome lờn mt b mt ca ht cao su giai on to m cao su (latex) Tuy nhiờn, nu chỳng ta s dng nguyờn liu m CSTN, quỏ trỡnh ng trựng hp ghộp b c ch bi mt phn ng ph vi cỏc protein cú sn m cao su Do ú, cn thit phi loi b cỏc protein t CSTN trc chun b cu trỳc mng nano ci thin cỏc tớnh cht khụng mong i m khụng lm mt cỏc c tớnh vt tri ca CSTN, vic kim soỏt hỡnh thỏi ca mt h a thnh phn kớch thc nano trờn c s CSTN l ht sc quan trng T thc t ú lm rừ cỏc tớnh cht v hỡnh thỏi hc ca vt liu cu trỳc mng nano trờn c s vt liu l CSTN tụi ó chn ti: Nghiờn cu cỏc tớnh cht v hỡnh thỏi hc ca vt liu cu trỳc mng nano to t quỏ trỡnh ng trựng hp ghộp ca styren vo cao su thiờn nhiờn Mc ớch ca ti ng trựng hp ghộp styren vo cao su thiờn nhiờn to polyme cu trỳc mng nano phõn tỏn Nghiờn cu tớnh cht, cu trỳc v hỡnh thỏi hc ca mng nano phõn tỏn bng NMR v FIB-SEM Quỏ trỡnh nghiờn cu cu trỳc, hỡnh thỏi hc ca mng nano phõn tỏn c thc hin vi thit b phõn tớch hin i NMR, FIB-SEM s cho cỏc kt qu ỏng tin SPUTTER COATER để tăng độ t-ơng phản Mẫu tạo đ-ợc cho vào buồng đo kính hiển vi điện tử quét để chụp ảnh bề mặt cắt 42 Chng 3: KT QU V THO LUN 3.1 Hm lng nit cao su thiờn nhiờn Hm lng nit cao su thiờn nhiờn sau cỏc ln ly tõm c xỏc nh bng phng phỏp chun Kjeldahl Kt qu c ch di õy: Hỡnh 3.1 Hm lng nit cao su thiờn nhiờn qua cỏc ln ly tõm Nh vy, sau ln ly tõm hm lng nit cú cao su thiờn nhiờn gim t 0,38% (i vi cao su thiờn nhiờn cha loi protein-HANR) xung cũn 0,022% lng 43 3.2 c trng cu trỳc ca cao su thiờn nhiờn ghộp styren Hỡnh 3.2 Ph 1H NMR ca mu DPNR-g-S1 Thc hin phn ng ghộp theo s hỡnh 2.3, vi nng cht mo 3,5ì105 mol/g cao su, nng styren 11,7g/100g cao su Sau phn ng kt thỳc tin hnh lc styren cha phn ng v polystyren t Tin hnh o ph HNMR v phõn tớch nhit vi sai quột ỏnh giỏ hiu qu phn ng Hỡnh 3.3 Ph 1H NMR ca mu DPNR-g-S2 44 Vic xỏc nhn ca cỏc cu trỳc húa hc ca DPNR-GS c thu thp t 1H NMR c ch trờn hỡnh 3.2 Cỏc tớn hiu c trng ca n v cis-1,4-isopren xut hin ti 1,67, 2,03, 5,12ppm, c quy tng ng cho nhúm metyl, metylen v proton metin khụng bóo hũa [10] Mt khỏc, pic ti 6,5-7ppm ó c quy cho cỏc proton thm ca styren ó c tỡm thy cỏc copolyme DPNR-GS Cng pic ti 6,5-7ppm ph thuc vo hiu qu phn ng ghộp styren vo DPNR c th hin hỡnh 3.3 T l ca cỏc proton thm ca styren/methin khụng bóo hũa l 3,03/ 30,47 v 6,24/30,83 tng ng vi chuyn húa ca styren l 70 v 86% 3.3 Cỏc yu t nh hng n hiu sut ca phn ng ghộp Tin hnh kho sỏt cỏc yu t nh hng n hiu sut phn ng nh: thi gian phn ng, nhit phn ng, nng cht mo, nng monome, tỡm iu kin phn ng ti u Trong nghiờn cu ny, s dng cht hot ng b mt SDS l cht to nh tng v n nh latex Theo tỏc gi Seiichi Kawahara, ngi cú nhiu nghiờn cu v phn ng ghộp monome lờn mch cao su latex ó loi protein, vi hm lng DRC ca latex l 30% thỡ s dng 0,1% SDS l hiu qu cho quỏ trỡnh phn ng Nu tng hm lng SDS lờn, phn ng s to nhiu bt v sn phm to phi cn mt lng ln etanol hoc axit ụng t Nghiờn cu s dng h cht mo oxi húa kh u im ca h ny l t hiu qu mo cao c nhit thp Vi h cht mo TBHPO/TEPA, phn ng c thc hin 30C 45 Hỡnh 3.4 nh hng ca nng cht mo n hiu sut ca phn ng chuyn húa styren c tớnh theo cụng thc: (3.1) Hiu sut ca phn ng ghộp c tớnh theo cụng thc: ( 3.2) Tin hnh thay i nng cht mo kho sỏt s ph thuc ca hiu sut phn ng vo nng cht mo Kt qu c ch hỡnh 3.4 Kt qu hỡnh 3.4 ch rng, chuyn húa ca monome v hiu sut ghộp tng dn v t cc i giỏ tr nng cht mo l 3,5ì105mol/g cao su Khi tip tc tng nng cht mo, chuyn húa ca styren gim nh, ú hiu sut ghộp gim nhanh hn iu ny cú th gii thớch l nng cht mo tng thỡ lng gc t c sinh nhiu hn, lng styren khụng i, dn n kh nng monome cng liờn tc vo gc t to thnh homopolyme tng lờn, ng ngha vi vic lng monome ghộp lờn mch cao su ớt i 46 Hỡnh 3.5 nh hng ca nng styren n hiu sut ca phn ng Khi thay i nng styren, kt qu c ch nh hỡnh 3.5 chuyn húa v hiu sut ghộp tng v t cc i nng l 11,7 g/100g cao su Khi tip tc tng nng styren, chuyn húa v hiu sut ghộp u gim, nhiờn hiu sut ghộp gim nhanh hn iu ny cú th gii thớch l nng monome tng lờn, cỏc phõn t monome trung li vi nhiu hn v c bao bc cỏc ht mixen, ti mi ht mixen phn ng trựng hp to polystyren xy Do ú, phn ng to thnh homopolyme chim u th hn phn ng ghộp Hm lng styren c ghộp lờn mch cao su c tớnh theo cụng thc sau: (3.3) Theo cụng thc (3.3), hm lng styren ghộp lờn mch cao su c tớnh v ch hỡnh 3.6 47 Hỡnh 3.6 Hm lng styren ghộp lờn mch cao su Kt qu hỡnh 3.6 ch rng, vi hm lng styren ln hn 11,7 g/100g cao su thỡ lng styren ghộp lờn mch hu nh khụng i Kho sỏt thi gian phn ng nh hng n hiu sut ca phn ng ta thu c th nh hỡnh 3.7 Hỡnh 3.7 nh hng ca thi gian phn ng n hiu sut ca phn ng T th ta thy, chuyn húa styren tng dn theo thi gian phn ng Khi thi gian phn ng ln hn 2,5h thỡ chuyn húa styren hu nh khụng i Kt lun rng thi gian phn ng thớch hp l 2,5h 48 Vy vi nng cht mo l 3,5ì105 mol/g cao su v monome l 11,7 g/100g cao su, phn ng 2,5h, 30C, chuyn húa ca styren t hn 86% v hiu sut ghộp l hn 69%, hm lng styren ghộp lờn mch l 7,1 g/ 100g cao su 3.4 Tớnh cht nhit ca cao su ghộp styren Hỡnh 3.8 TGA ca DPNR v DPNR-g-PS Hỡnh 3.9 DTA ca DPNR v DPNR-g-PS 49 ng cong phõn tớch nhit TGA v DTA ca DPNR v DPNR-g-PS c ch hỡnh 3.8 v 3.9 Cú th thy rng nhit phõn hy nht ca DPNR l 375,27C ú DPNR-g-PS cú hai nhit phõn hy 382,31C v sau ú 429,93C Nhit phõn hy cao hn l phn ng ng trựng hp ghộp iu ny ch rng vic ng trựng hp ghộp ca styren vo DPNR ci thin s n nh nhit ca cao su ng cong DSC ca mu DPNR v DPNR-g-PS (hỡnh 3.10 ) cho thy cú s dch chuyn giỏ tr Tg khong t -63,05C ca DPNR lờn -61,04C vi mu DPNR-g-PS [7] Tham kho bi bỏo nghiờn cu phn ng ghộp anhydric maleic lờn mch cao su thiờn nhiờn ca nhúm tỏc gi Charoen Nakason [20], kt qu bi bỏo ch cú s dch chuyn Tg trc v sau ghộp anhydric maleic t -63,5C lờn 61,5C Vy khong dch chuyn Tg trc v sau ghộp styren l phự hp ng cong DSC ny chng t cng ca mch cao su thiờn nhiờn tng lờn sau ghộp styren Hỡnh 3.10 ng cong DSC ca DPNR v DPNR-g-PS 50 3.5 Hỡnh thỏi b mt t góy cao su Tin hnh chp nh SEM b mt t góy ca cỏc mu cao su, kt qu thu c th hin rừ cỏc hỡnh 3.11, 3.12, 3.13 v 3.14 Hỡnh 3.11 nh SEM mu DPNR Hỡnh 3.12 nh SEM mu DPNR-g-PS1 Hỡnh 3.13 nh SEM mu Hỡnh 3.14 nh SEM mu DPNR-g-PS2 DPNR-g-PS3 T nh SEM ca cỏc mu cho thy, b mt t góy ca mu DPNR khỏ ng nht Vi mu DPNR-g-PS1 xut hin cỏc ht phõn tỏn cú kớch thc bộ, c cho l cỏc ht polystyren Khi tng nng ca styren, kớch thc cỏc ht polystyren tng dn v cho thy cỏc võn nha nh SEM mu DPNR-g-PS2 v DPNR-g-PS3 51 mu DPNR-g-PS2 cỏc võn nha khỏ ng nht v phõn b u So vi mu DPNR-g-PS2 thỡ mu DPNR-g-PS3 cú cỏc võn nha to hn nhiờn li phõn b khụng u 52 Chng 4: KT LUN Sau thi gian hc v nghiờn cu, tụi ó nghiờn cu quỏ trỡnh loi b protein cao su nhiờn, chun b mu cho quỏ trỡnh ghộp styren vo cao su thiờn nhiờn Phn ng ghộp styren lờn mch cao su thiờn nhiờn ó c thc hin thnh cụng, s dng k thut trựng hp nh tng, vi cht mo oxy húa kh TBHPO/TEPA Vi nng cht mo l 3,5ì10 mol/g cao su, nng styren l 11,7 g/100g cao su, thc hin phn ng 2,5h, 30C, hiu sut ca phn ng t cao nht, vi chuyn húa styren t 86%, hiu sut phn ng ghộp t 69% v hm lng styren ghộp lờn mch l 7,1 g/100g cao su 53 TI LIU THAM KHO Ti liu ting vit Nguyn Hu Trớ (2008),"Cụng ngh cao su thiờn nhiờn" Nh xut bn tr, tr 41-81 Nhiu Tỏc Gi (2014),"Cao su tớnh cht ng dng" Nh xut bn tr, tr 7-24 Cụng Ty C Phn Chng Khoỏn FPT (2013), "Bỏo cỏo ngnh cao su thiờn nhiờn nm 2013" Cụng ty TNHH Chng khoỏn Ngõn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng, "Bỏo cỏo ngnh cao su thiờn nhiờn nm 2014" Nguyn Kim Phi Phng (2005), "Ph NMR s dng phõn tớch hu c: lý thuyt-Bi ph-Bi gii" HQG Tp H Chớ Minh TCVN 5987:1995, Cht lng nc Xỏc nh Nit-Kjeldahl Trn Anh Dng, Nguyn Th Nhn, Trn Duy Hng, Trn Hi Ninh, Nguyn Huy Tựng, Phan Trung Ngha, Kawahara Seiichi, Trn Th Thỳy, Phỏt trin vt liu polyme chc nng cao: nghiờn cu phn ng ng trựng hp ghộp ca styren vo mch cao su thiờn nhiờn ó loi protein, Tp phõn tớch húa, lý v sinh hc, T-20 (1-2015), tr 87-91 V Th Thanh Loan (2012), Nghiờn cu cụng ngh lm sch trit Protein latex cao su thiờn nhiờn dnh cho cỏc sn phm cao su y t, Lun thc s húa hc, Trng i hc Bỏch khoa H ni Ti liu ting anh A.D Robberts (1988), Natural rubber Science and techonology, Oxford University Press 10 A.K Bhowmick, H.L Stephen (2001), Handbook of elastomer, 2ed Maracel Dekker, Inc New York, Basel, pp 32 54 11 C Nakason, A Kaesaman, N Yimwan (2002), Preparation of graft copolymers from deproeinized and high ammonia concentrated natural rubber latices with methyl methacrylate 12 Karnwadee Songsing, Terdthai Vatanatham, Nanthiya Hansupalak (2003), Kinetics and mechanism of grafting styrene onto natural rubber in emulsion polymerization using cumene hydroperoxide-tetraethylenepentamine as redox initiator, European Polymer Journal, pp 1007-1016 13 Kontapond Prukkaewkanjana, Seiichi Kawahara, and Jitladda Sakdapipanich (2014), Influence of reaction conditions on the properies of nanomatrix structure formed by graft-copolymerization of acrylonitrile onto natural rubber, Advanced Materials Research, Vol 844 pp 365-368 14 J.T.M Clough, E.M Glymph (1975), Hartex 103-A new system for Natural Rubber Latex concentrate production, Intern.Rubb, Kualar Lumpur 15 James E.Mark, Burak Erman (2005), Science and techonology of rubber, 3ed, Academic Press 16 Nanthaporn Pukkate, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara (2008), Mechanism of graft copolymerization of styrene onto deproteinized natural rubber, Colloid Polym Sci, pp 411-416 17 Nanthaporn Pukkate, Toshiaki Kitai, Yoshimasa Yamamoto, Tetsuji Kawazura, Jitladda Sakdapipanich, Seiichi Kawahara (2007), Nano-matrix structure formed by graft-copolymerization of styrene onto natural rubber, European Polymer Journal, pp 32083214 18 Nanthaporn Pukkate, Yoshimasa Yamamoto, Seiichi Kawahara, (2008), Mechanism of graft copolymerization of styrene onto deproteinized natural rubber, Colloid Polym Sci, pp 411416 19 Phan Trung Nghia, Yoshimasa Yamamoto, Warunce Klinklai, and Seiichi Kawahara (2008),"The Removal of Proteins from Natural Rubber", Asia and Africa Science Platform Program 55 20 Pinyo Wongthong, Charoen Nakason, Qinmin Pan, Garry L Rempel, Suda Kiatkamjornwong (2013), Modification of deproteinized natural rubber via grafting polymerization with maleic anhydride, European Polymer Journal, pp 4035-4046 21 Seiichi Kawahara, warunee Klinklai, Hirofumi Kuroda, Yoshinobu Isono Removel of proteins from nature with urea (2004) Pat.15 pp.181-184 22 Yoshimasa Y., Phan Trung Nghia, Warunee K., Takayuki S., and Seiichi K (2007),"Removal of proteins from natural rubber with urea and its application to continuous processes", Journal of Applied Polymer Science, 107(4): pp 2329-2332 56 [...]... giảm độ bền cơ học của latex cao su thiên nhiên 1.1.4.2 Cấu trúc của latex cao su thiên nhiên [1] Cấu trúc hạt cao su của latex cao su thiên nhiên từ cây Hevea Brasiliensis được mô tả như hình sau: 11 Hình 1.9 Mô tả cấu trúc hạt cao su của latex cao su thiên nhiên Hạt cao su thường có dạng hình cầu hay quả lê, có đường kính 0,05 - 3μm Mỗi hạt chứa từ hàng trăm đến hàng nghìn phân tử cao su được bảo vệ... tập trung nghiên cứu hình thái học và tính chất của mạng polime nano phân tán được tạo ra từ quá trình đồng trùng hợp ghép của styren lên cao su thiên nhiên đã được tách protein Từ đó đưa ra các điều kiện về mặt công nghệ để biến tính cao su thu được vật liệu có tính chất vượt trội cả về cơ học, ma sát học và vật lý học Những năm gần đây mức tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu tăng đã khuyến khích Việt... vật liệu CSTN biến tính có tính chất vượt trội sẽ làm tăng giá trị sử dụng và phạm vi ứng dụng của CSTN trong thực tế 3 Nội dung của đề tài Nghiên cứu quá trình tách protein ra khỏi mủ cao su bằng phương pháp ủ urê Nghiên cứu quá trình đồng trùng ghép của styren lên cao su thiên nhiên đã tách protein Nghiên cứu cấu trúc của cao su trước khi tách protein, sau khi tách protein và sau khi đồng trùng hợp. .. dịch SDS để có thể tạo ra 30% khối lượng nhựa cao su khô, sau đó được làm sạch lần hai bằng ly tâm và đông tụ với metanol rồi được làm khô đến khối lượng không đổi bằng cách giảm áp su t ở nhiệt độ thường 1.1.8 Cấu trúc hóa học và tính chất của cao su thiên nhiên 1.1.8.1 Cấu tạo hóa học của cao su thiên nhiên Cao su thiên nhiên (CSTN) là một hợp chất cao phân tử có trong mủ cao su với monome là isoprene... một số tính chất của cao su thiên nhiên thông qua phản ứng ghép đồng thời PMMA và nhóm epoxy lên mạch cao su thiên nhiên Kết quả, với 6% mol PMMA ghép và 30% mol epoxy cho tính chất nhiệt ổn định, chịu hơi ẩm, khả năng trương nở tốt hơn so với cao su thiên nhiên ghép nhóm epoxy với cùng hàm lượng Tác giả K Songsing nghiên cứu động học và cơ chế của phản ứng ghép styrene lên mạch cao su thiên nhiên sử... [20] Sử dụng kỹ thuật trùng hợp nhũ tương, với chất khơi mào BPO Tác giả tiến hành nghiên cứu động học phản ứng và so sánh hiệu su t phản ứng khi sử dụng cao su thiên nhiên và cao su thiên nhiên đã loại protein Kết quả chỉ ra rằng, hiệu su t phản ứng cao hơn khi sử dụng cao su thiên nhiên đã loại protein, 29% MA được ghép lên mạch cao su thiên nhiên với tỷ lệ phản ứng DPNR:MA :chất khơi mào là 85:9:6,... khỏi cao su thiên nhiên - Quy trình đồng trùng hợp styren lên cao su thiên nhiên 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp: - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng - Phương pháp phân tích nhiệt DSC và TGA - Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR 2 - Phương pháp chụp ảnh SEM 6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu hình thái học và. .. khác (cao su polyizopren, cao su butadien, cao su butyl) với bất kỳ tỷ lệ nào 1.1.8.3 Tính chất cơ lý của cao su thiên nhiên [1] CSTN có khả năng lưu hóa bằng lưu huỳnh phối hợp với các loại xúc tiến lưu hóa thông dụng Tính chất cơ lý của CSTN được xác định theo tính chất cơ lý của hợp phần cao su tiêu chuẩn Bảng 1.3 Thành phần tiêu chuẩn để xác định các tính chất cơ lý của cao su Stt 1 2 3 4 5 Hàm lƣợng... cao su thiên nhiên đã tách protein làm đối tượng nghiên cứu, sử dụng monome styren để ghép lên mạch cao su Với cấu trúc chứa vòng thơm, khi styren được ghép lên mạch cao su thiên nhiên, hình thành cấu trúc vỏ-lõi, với chuỗi polystyren được ghép như là lớp vỏ bao bọc quanh hạt cao su có thể làm tăng khả năng chịu nhiệt, độ cứng và khả năng kháng dầu của cao su thiên nhiên Cơ chế của phản ứng ghép styren... Kawahara nghiên cứu phản ứng ghép acrylonitrin lên mạch cao su thiên nhiên, sử dụng hệ khơi mào oxi hóa khử TBHPO/TEPA [13] Nghiên cứu động học của phản ứng tác giả chỉ ra rằng, hiệu su t của phản ứng cao nhất với tỷ lệ phản ứng DPNR:AN :chất khơi mào là 69:30:1, vật liệu thu được có độ trương nở trong toluen cao hơn cao su chưa ghép, độ bền kéo của vật liệu tăng khi hàm lượng AN tăng 26 Trong một nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các tính chất và hình thái học của vật liệu cấu trúc mạng nano tạo ra từ quá trình đồng trùng hợp ghép của styrene vào cao su thiên nhiên , Nghiên cứu các tính chất và hình thái học của vật liệu cấu trúc mạng nano tạo ra từ quá trình đồng trùng hợp ghép của styrene vào cao su thiên nhiên , Nghiên cứu các tính chất và hình thái học của vật liệu cấu trúc mạng nano tạo ra từ quá trình đồng trùng hợp ghép của styrene vào cao su thiên nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay