Ý THỨC CHÍNH TRỊ VÀ VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY THÔNG QUA VIỆC DẠY PHẦN CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

12 142 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:16

Ý THỨC CHÍNH TRỊ VÀ VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊCHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAYTHÔNG QUA VIỆC DẠY PHẦN CÔNG DÂNVỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘIÝ THỨC CHÍNH TRỊ VÀ VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊCHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAYTHÔNG QUA VIỆC DẠY PHẦN CÔNG DÂNVỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘIÝ THỨC CHÍNH TRỊ VÀ VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊCHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAYTHÔNG QUA VIỆC DẠY PHẦN CÔNG DÂNVỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘIÝ THỨC CHÍNH TRỊ VÀ VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊCHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAYTHÔNG QUA VIỆC DẠY PHẦN CÔNG DÂNVỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Ý THỨC CHÍNH TRỊ VÀ VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY THÔNG QUA VIỆC DẠY PHẦN CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Tô Thị Hạnh Nhân (SV năm 4, Khoa Giáo dục Chính trị) GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khá Phần mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Ý thức trị giữ vai trò định hướng hình thái ý thức xã hội khác hoạt động nhận thức thực tiễn cá nhân Thanh niên Việt Nam chủ thể nghiệp công nghiệp hóa (CNH), đại hóa (HĐH) đất nước Trong bối cảnh đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, nước ta cần đến vai trò, sức sống, tài người trẻ để kiến tạo biến chuyển Trong trình rèn đức, luyện tài nỗ lực thân bạn trẻ mà cần đến công tác bồi dưỡng ý thức trị cho họ Ở nhà trường THPT, nhiệm vụ trước hết thuộc môn Giáo dục Công dân (GDCD) Trong chương trình GDCD trường trung học phổ thống (THPT) nay, phần Công dân với vấn đề trị xã hội thể tính định hướng trị sâu sắc hệ thống tri thức môn GDCD THPT, giữ vai trò tiên phong việc hình thành phát triển ý thức trị cho học sinh (HS) Việc học tập phần Công dân với vấn đề trị - xã hội HS bên cạnh mặt tích cực tồn mặt hạn chế Vì lí trên, tác giả chọn vấn đề “Ý thức trị vấn đề bồi dưỡng ý thức trị cho HS THPT thông qua việc dạy phần Công dân với vấn đề trị - xã hội” làm đề tài nghiên cứu khoa học cho 1.2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài làm rõ quan điểm triết học marxist ý thức trị nói chung vai trò định hướng ý thức trị HS THPT thông qua việc dạy phần Công dân với vấn đề trị - xã hội nói riêng Từ đó, nêu lên số giải pháp để bồi dưỡng ý thức trị cho HS THPT giai đoạn 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, đề tài cần thực nhiệm vụ sau: Một là, phân tích khái niệm, kết cấu ý thức trị mối quan hệ với hình thái ý thức xã hội khác Hai là, phân tích vai trò định hướng ý thức trị HS THPT Ba là, đánh giá thực trạng học tập phần Công dân với vấn đề trị - xã hội HS THPT Bốn là, nêu lên số giải 138 Năm học 2012 - 2013 pháp nhằm nâng cao hiệu việc bồi dưỡng ý thức trị cho HS THPT thông qua việc dạy phần Công dân với vấn đề trị - xã hội 1.3 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đề tài sử dụng phương pháp chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử bao gồm phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, thống logic – lịch sử, cấu trúc – chức năng, phương pháp so sánh phương pháp khác  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Đề tài sử dụng phương pháp khảo sát thực tế thông qua phát phiếu điều tra, trưng cầu ý kiến HS khối 11 khối 12 số trường THPT địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (THPT Bùi Thị Xuân, THPT Marie Curie THPT Mạc Đĩnh Chi) 1.4 Phạm vi nghiên cứu Việc học tập phần Công dân với vấn đề trị - xã hội môn GDCD lớp 11 học sinh lớp 11 lớp 12 số trường THPT địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2012 – 2013 1.5 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu ý thức trị công tác bồi dưỡng ý thức trị cho HS THPT thông qua việc dạy phần Công dân với vấn đề trị - xã hội môn GDCD lớp 11 Ý thức trị vai trò học sinh trung học phổ thông 2.1 Khái niệm ý thức trị kết cấu Ý thức trị hình thái ý thức xã hội, phản ánh đời sống, mối quan hệ trị xã hội quan hệ giai cấp, đảng phái, dân tộc, quốc gia, quốc tế,… nòng cốt quan hệ giai cấp Ý thức trị xuất xã hội có giai cấp nhà nước Ý thức trị luôn mang chất giai cấp Xét cấp độ phản ánh, ý thức trị bao gồm tâm lí trị hệ tư tưởng trị Tâm lí trị tâm trạng, động cơ, thái độ, xu hướng trị thường ngày tầng lớp giai cấp xã hội Hệ tư tưởng trị hệ thống quan điểm, tư tưởng trị phản ánh trực tiếp, tập trung lợi ích địa vị giai cấp tập đoàn người Chủ nghĩa Marx - Lenin hệ tư tưởng trị khoa học cách mạng giai cấp công nhân toàn giới đồng thời cờ giải phóng quần chúng bị áp bức, bóc lột Nó phản ánh tiến trình khách quan phát triển lịch sử nhân loại Hệ tư tưởng Marx - Lenin đối lập với hệ tư tưởng tư sản – hệ tư tưởng bảo vệ lợi ích giai cấp tư sản, thiểu số người xã hội, bảo vệ chế độ người bóc lột người 2.2 Mối quan hệ ý thức trị với hình thái ý thức xã hội khác 139 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Xét mối quan hệ ý thức trị ý thức pháp quyền chúng có tác động qua lại chặt chẽ, mật thiết lẫn Trong xã hội có giai cấp, ý thức trị giai cấp thống trị quy định nội dung, chất ý thức pháp quyền Ngược lại, ý thức pháp quyền công cụ đắc lực để bảo vệ, thực thi lợi ích địa vị giai cấp thống trị thực tế Xét mối quan hệ ý thức trị với ý thức đạo đức, ý thức trị quy định nội dung, chất ý thức đạo đức Ngược lại, ý thức đạo đức công cụ giai cấp thống trị xã hội nhằm tuyên truyền, bảo vệ chuẩn mực đạo đức phù hợp với quan điểm Xét mối quan hệ ý thức trị với ý thức khoa học, ý thức trị quy định mục đích hoạt động nhận thức khoa học Ngược lại, ý thức khoa học phản ánh đời sống sinh động khoa học thông qua lăng kính giai cấp Xét mối quan hệ ý thức trị với ý thức tôn giáo, ý thức trị tác động mạnh mẽ đến ý thức tôn giáo, hoạt động tôn giáo quốc gia chịu chi phối giai cấp thống trị xã hội Ngược lại, ý thức tôn giáo lại trở thành công cụ đắc lực việc bảo vệ chế độ trị tồn giai cấp thống trị Xét mối quan hệ ý thức trị với ý thức thẩm mỹ, ý thức trị quy định mục đích, xu hướng vận động phát triển ý thức thẩm mĩ Ngược lại, ý thức thẩm mĩ phương tiện biểu đạt, công cụ tinh thần to lớn việc bảo vệ, củng cố cho lợi ích giai cấp tập đoàn thống trị xã hội Tóm lại, hình thái ý thức xã hội có tác động qua lại chặt chẽ với nhau, ý thức trị lên hình thái ý thức tiên phong, định hướng đường cho hình thái ý thức xã hội khác Đối với học sinh THPT nói riêng niên Việt Nam nói chung – chủ thể động tiến trình độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) nước ta ý thức trị góp phần quan trọng vào việc dẫn dắt bạn trẻ trình rèn đức, luyện tài, lao động – hướng nghiệp vươn đến đời chân, thiện, mỹ ánh sáng chủ nghĩa Marx – Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh 2.3 Vai trò định hướng ý thức trị học sinh trung học phổ thông 2.3.1 Quá trình rèn luyện đạo đức học sinh trung học phổ thông định hướng ý thức trị Vai trò định hướng ý thức trị trình rèn luyện đạo đức HS THPT hiểu ý thức trị tác động đến trình rèn luyện phẩm chất đạo đức HS nước ta nay, phẩm chất đạo đức nói đến phẩm chất đạo đức chung chung mà trước hết phải nhấn mạnh đến phẩm chất đạo đức – đạo đức cộng sản chủ nghĩa mà nước ta xây dựng Nền đạo đức nhằm hướng tới việc hình thành người xã hội chủ nghĩa để gây dựng nên CNXH Vì thế, việc bồi dưỡng ý thức trị cho HS THPT - hệ công dân trẻ đất nước trình rèn đức, rèn người thực cần thiết để họ hiểu họ khác chủ thể kiến tạo nên đạo đức cộng sản tương lai 140 Năm học 2012 - 2013 2.3.2 Quá trình học tập hướng nghiệp học sinh trung học phổ thông định hướng ý thức trị Tính định hướng ý thức trị việc học tập lựa chọn nghề nghiệp HS THPT thể chỗ dẫn dắt HS trình xác định, điều chỉnh mục tiêu học tập lựa chọn nghề nghiệp Dựa vào thực tiễn kinh tế, trị - xã hội đất nước giới, HS tự nhận thức đầu tư vào học gì, học cho hiệu hướng dẫn gia đình, nhà trường xã hội Tiến trình độ đất nước có vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách tương lai hay không phụ thuộc lớn vào chất lượng học tập nghề nghiệp tương lai HS THPT – chủ thể tích cực nghiệp CNH, HĐH đất nước 2.3.3 Quá trình rèn luyện ý thức pháp luật học sinh trung học phổ thông định hướng ý thức trị Nói đến vai trò định hướng ý thức trị việc rèn luyện ý thức pháp luật HS THPT nói đến vai trò ý thức trị việc giúp HS có ý thức sống, học tập theo pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam pháp luật Ý thức trị giúp HS hiểu chất nhân đạo, tiến pháp luật nước ta, hiểu quyền nghĩa vụ cụ thể công dân Việt Nam xuất phát từ đâu, Từ đó, hướng HS biết sống, học tập khuôn khổ pháp luật nước nhà, tôn trọng pháp luật có ý thức bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam dân, dân dân 2.3.4 Quá trình rèn luyện nếp sống văn hóa học sinh trung học phổ thông định hướng ý thức trị Vai trò định hướng ý thức trị trình rèn luyện nếp sống văn hóa làm cho HS có hiểu biết văn hóa dân tộc, nhận thức sâu sắc nước ta chủ trương xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Trên sở nhận thức sâu sắc đó, HS THPT vừa biết loại bỏ tàn dư tư tưởng văn hóa chế độ cũ “luồng gió độc” từ văn hóa khác xâm nhập mạnh mẽ vào giới trẻ xu toàn cầu hóa vừa biết “gạn đục, khơi trong”, tiếp thu tinh biến tinh hoa, tinh túy văn hóa Bồi dưỡng ý thức trị cho học sinh trung học phổ thông thông qua việc dạy phần Công dân với vấn đề trị - xã hội 3.1 Tính tất yếu việc bồi dưỡng ý thức trị cho học sinh trung học phổ thông giai đoạn 3.1.1 Yêu cầu xã hội việc giáo dục học sinh trung học phổ thông giai đoạn Trong giai đoạn nay, xã hội yêu cầu HS THPT phải sức rèn luyện đạo đức, không ngừng học hỏi, rèn luyện ý thức pháp luật nếp sống văn hóa để đủ sức gánh vác trọng trách tương lai Trong trình giáo dục toàn diện đó, 141 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH HS phải có ý thức tìm hiểu tri thức trị - xã hội nước quốc tế, đường trị đất nước sách, chiến lược trị Đảng Nhà nước ta tri thức hướng trình rèn đức luyện tài HS THPT quỹ đạo đất nước với đích đến hoàn thiện nhân cách, xây dựng người xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3.1.2 Thực trạng ý thức trị học sinh trung học phổ thông Về mặt tích cực, phần lớn niên nói chung HS THPT nước ta nói riêng có tinh thần xung kích đầu nhiều lĩnh vực, có thái độ, nhận thức tốt ý thức trị cao, có ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên lập thân, lập nghiệp, phát huy mạnh mẽ truyền thống xung kích cách mạng hệ niên cách mạng lớp trước Từ đó, vị trí, vai trò niên xã hội không ngừng khẳng định nâng cao thông qua việc niên tham gia ngày nhiều hiệu vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh đất nước Về mặt hạn chế, hạn chế đáng lo ngại hệ trẻ nói chung HS THPT nước ta nói riêng quan tâm ngại tham gia vào sinh hoạt trị hoạt động xã hội, sống vị kỷ, nhận thức trị non kém, chưa xác định lí tưởng sống đắn Qua thái độ HS THPT việc lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Nhà nước ta 01/2013 đến hết tháng 09/2013 phần phản ánh thực trạng hạn chế ý thức trị phận giới trẻ nay: Bảng Sự quan tâm HS THPT việc lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Nhà nước ta 01/2013 đến hết tháng 09/2013 Kết Lựa chọn Số HS Tỷ lệ Câu hỏi: Em có quan tâm đến việc lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Nhà nước ta 01/2013 đến hết tháng 09/2013 không? A Có Đây dịp để hệ trẻ không nâng cao hiểu biết pháp luật mà hội cho người trẻ 54 44,63% tham gia tích cực vào họat động trị đất nước, thể tinh thần dân tộc, trách nhiệm công dân công xây dựng nước nhà B Không Ý kiến vai trò, ảnh hưởng quan tâm đến nhiều thứ thiết thân khác 67 55,37% đóng góp vào Dự thảo mà đóng góp lắng nghe C Ý kiến khác:…………………………………………… 0 121 100 Tổng Bên cạnh nhiều HS cho việc lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Nhà nước ta 01/2013 đến hết tháng 09/2013 hội để hệ trẻ không nâng cao hiểu biết pháp luật mà tạo hội cho họ quan tâm, 142 Năm học 2012 - 2013 tham gia vào họat động trị đất nước, thể tinh thần dân tộc, trách nhiệm công dân công xây dựng nước nhà (44,63%) phần lớn HS khẳng định ý kiến vai trò vào việc nên quan tâm đến nhiều thứ thiết thân khác đóng góp vào Dự thảo mà đóng góp lắng nghe (55,37%) Điều phản ánh thái độ thờ ơ, thụ động, thiếu tự tin HS THPT vào vai trò, trách nhiệm trị thân trước sinh hoạt trị rộng lớn đất nước, đặc biệt đợt sinh hoạt trị pháp lí rộng lớn lần Ngày nay, lực thù địch nước ta lợi dụng phim ảnh, video đen, giao lưu trực tiếp để khơi dậy sinh vật người, lôi kéo người chạy theo lạc thú, dẫn đến nghiện ngập, mại dâm, trác táng, bạo lực…để bước hủy hoại nhân cách người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình băng hoại đạo đức xã hội Chính điều ảnh hưởng mạnh mẽ đến hệ trẻ nước ta, HS THPT Vì lẽ đó, việc tăng cường bồi dưỡng ý thức trị, giúp HS nhận diện chất trị tượng kẻ thù dựng nên mặt, văn hóa, lối sống thực cấp bách trình hình thành phát triển nhân cách HS nước ta 3.2 Thực trạng học tập phần Công dân với vấn đề trị - xã hội học sinh trung học phổ thông 3.2.1 Vai trò kết cấu hệ thống tri thức phần Công dân với vấn đề trị - xã hội Về vai trò, qua học, đơn vị kiến thức phần Công dân với vấn đề trị - xã hội môn GDCD lớp 11 giúp HS hiểu chất trị số vấn đề định, nắm đường trị, bối cảnh trị đất nước, đặc biệt tự xác định trách nhiệm trị thân phát triển bền vững đất nước; định hướng cho HS trách nhiệm họ thân, gia đình xã hội xác định thái độ, trách nhiệm HS trước vấn đề lớn lao dân tộc thời đại Giáo dục, bồi dưỡng, vun đắp để giúp em bước định hình nhân cách sáng, biết lựa chọn cho lí tưởng, lẽ sống đắn Về kết cấu, phần Công dân với vấn đề trị - xã hội có tám chia thành hai nhóm Nhóm thứ nội dung liên quan đến số vấn đề chủ nghĩa xã hội phân chia thành ba Chủ nghĩa xã hội, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhóm thứ hai liên quan đến số sách lớn nước ta – Chính sách dân số giải việc làm, Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường, Chính sách giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa; Chính sách quốc phòng an ninh Chính sách đối ngoại Nhà nước ta Như vậy, phần Công dân với vấn đề trị - xã hội môn GDCD lớp 11 tổng hợp tri thức trị - xã hội liên quan đến đường trị, chiến lược, sách trị tương lai đất nước 143 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Con đường ấy, sách trị tác động định đến vận mệnh trị đất nước liên quan thiết thân đến công dân Việt Nam 3.2.2 Mặt tích cực việc học tập phần Công dân với vấn đề trị xã hội học sinh trung học phổ thông Thứ nhất, hiểu biết HS thời kì độ lên CNXH đất nước, có đến 90,08% HS khảo sát cho độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa nước ta có nghĩa bỏ qua mặt tiêu cực chủ nghĩa tư bản, tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chế độ tư chủ nghĩa, đặc biệt thành tựu khoa học công nghệ Điều phản ánh nhận thức đắn HS THPT đường trị đất nước, kết trình tự giáo dục giáo dục trị từ gia đình, nhà trường xã hội, trọng tâm hoạt động giáo dục trị từ nhà trường, từ môn GDCD nói chung qua học phần Công dân với vấn đề trị - xã hội môn GDCD lớp 11 nói riêng Thứ hai, mục đích học tập, phấn đấu HS nay, theo kết khảo sát, có tới 68,60% HS THPT khẳng định việc thường xuyên rèn luyện đạo đức cố gắng học tập nhằm rèn đức, trí, dũng, liêm từ trẻ để trưởng thành có đủ đức tài cống hiến cho quê hương, đất nước; lại để trở thành HS giỏi toàn diện, khẳng định giá trị thân (13,22%) làm vui lòng cha mẹ (4,96%) Thứ ba, thái độ HS việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, theo kết khảo sát, có tới 89,95% HS tự thấy cần có trách nhiệm vào việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam việc chấp hành sách, pháp luật đôi với việc lên án, phê phán hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự ngôn luận để xuyên tạc sách, chế độ, quyền Nhà nước ta 3.2.3 Mặt hạn chế việc học tập phần Công dân với vấn đề trị xã hội học sinh trung học phổ thông Thứ nhất, đánh giá HS tri thức phần Công dân với vấn đề trị - xã hội, có đến 76,03% HS cho tri thức phần Công dân với vấn đề trị - xã hội môn GDCD lớp 11 học để đó, không vận dụng gì, có 23,14% HS khẳng định tri thức phần Công dân với vấn đề trị - xã hội môn GDCD lớp 11 quan trọng giúp HS mở rộng tầm nhìn vấn đề trị - xã hội đất nước giới Khi bạn trẻ cho hệ thống tri thức phần Công dân với vấn đề trị - xã hội môn GDCD lớp 11 học để đó, không vận dụng có nghĩa HS THPT, tri thức trị - xã hội mớ lí thuyết suông chẳng thể giúp ích cho người học hay chẳng thể biến thành “cây đời mãi xanh tươi” Chính nhận thức dẫn tới việc em lơ là, chán nản đến tiết GDCD nói chung học nhóm phần Công dân với vấn đề trị - xã hội nói riêng 144 Năm học 2012 - 2013 Thứ hai, thái độ HS việc thực nghĩa vụ quân thể qua thái độ HS Thông tư liên tịch số 13 quy định đối tượng tạm hoãn thực nghĩa vụ quân vừa thông qua vào tháng 3/2013: Bảng Ý kiến HS Thông tư liên tịch số 13 quy định đối tượng tạm hoãn thực nghĩa vụ quân Kết Lựa chọn Số HS Tỷ lệ Câu hỏi: Ý kiến em Thông tư liên tịch số 13 Bộ Quốc phòng Bộ Giáo dục Đào tạo việc công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ giấy báo nhập học thời điểm phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trường hợp nhận giấy báo nhập học lệnh gọi nhập ngũ mà lệnh gọi nhập ngũ quy định thời gian có mặt sau thời gian nhập học, công dân thực nghĩa vụ quân có hiệu lực từ ngày 07/03/2013? A Không công người thi đậu đại học, 106 87,60% cao đẳng B Rất hợp lí sẵn sàng thực nghĩa vụ quân 10 8,26% trách nhiệm thiêng liêng công dân Việt Nam C Không quan tâm 4,14% D Ý kiến khác:………………………………………… 0 121 100 Tổng Như vậy, có tới 87,60% HS khẳng định việc công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ giấy báo nhập học thời điểm phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trường hợp nhận giấy báo nhập học lệnh gọi nhập ngũ mà lệnh gọi nhập ngũ quy định thời gian có mặt sau thời gian nhập học, công dân thực nghĩa vụ quân không công người đậu đại học, cao đẳng, có 8,26% HS cho quy định hợp lí sẵn sàng thực nghĩa vụ quân trách nhiệm thiêng liêng công dân Việt Nam Những số phần phản ánh thực trạng ý thức trách nhiệm công dân bạn trẻ ngồi ghế nhà trường Hơn nữa, phản ánh lối sống ích kỷ, biết ngày len lỏi sâu vào hệ trẻ nói chung HS THPT nước ta nói riêng Thứ ba, lí chọn ngành nghề, hầu hết em chọn ngành, nghề trước hết khát khao có nhiều tiền, em lựa chọn ngành, nghề kinh doanh nhà hàng, khách sạn (40,50%), quản trị du lịch - khách sạn (24,79%), doanh nhân (12,39%) Rõ ràng, trước thực tiễn kinh tế xu phát triển kinh tế đất nước quốc tế việc phần lớn HS lựa chọn ngành nghề “hot” điều dễ hiểu Tuy nhiên, điều lo ngại HS vốn không mặn mà với hoạt động trị, hoạt động cộng đồng lại thiếu kinh nghiệm sống liệu bước vào giới kinh doanh, buôn bán với cám dỗ vật chất, đồng tiền chủ nhân tương lai đất nước có đủ lĩnh để bảo vệ bảo vệ đất nước? Liệu bạn trẻ có lún 145 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH sâu vào lối sống ích kỷ, lối sống tư sản, lối sống buôn? Giữa thời đại “mở” điều lo ngại không tương lai Nguyên nhân thực trạng hạn chế trước hết phải nói đến công tác bồi dưỡng ý thức trị cho HS THPT thông qua việc dạy phần Công dân với vấn đề trị - xã hội môn GDCD lớp 11 đội ngũ giáo viên (GV) GDCD chưa thực trọng Chính tính chất hời hợt việc dạy học dần làm cho giới quan trị HS “teo lại”, thế, không chóng chầy, chủ nhân tương lai đất nước từ chỗ mơ hồ trị đất nước đến phủ định nó, “xét lại” – điều nguy hại thứ giặc ngoại xâm khác 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc bồi dưỡng ý thức trị cho học sinh trung học phổ thông thông qua việc dạy phần Công dân với vấn đề cbính trị - xã hội 3.3.1 Nâng cao nhận thức học sinh trung học phổ thông vị trí, vai trò phần Công dân với vấn đề trị - xã hội Người GV GDCD phải nâng cao nhận thức HS THPT vị trí, vai trò phần Công dân với vấn đề trị - xã hội môn GDCD lớp 11 việc hướng trình giảng dạy đơn vị kiến thức, học phần vào việc rèn luyện đạo đức, học tập, hướng nghiệp, rèn luyện ý thức pháp luật nếp sống văn hóa cho người học Rõ ràng, người học thấy tri thức thầy, cô truyền đạt thực hữu ích, tác động mạnh mẽ đến lợi ích mình, đụng chạm đến trình hình thành phát triển nhân cách lúc em chủ động, tích cực tiếp thu để dần nghiệm vai trò vô quan trọng ý thức trị, giới quan trị đến trình học tập, lựa chọn nghề nghiệp, rèn luyện ý thức pháp luật nếp sống văn hóa 3.3.2 Đổi phương pháp dạy học hình thức kiểm tra, đánh giá Đổi phương pháp dạy học hình thức kiểm tra, đánh giá dạy phần phần Công dân với vấn đề trị - xã hội môn GDCD lớp 11 đòi hỏi người GV GDCD phải thực thấm nhuần biết “lựa chọn” nội dung học GV phải nắm vững tri thức bài, đơn vị kiến thức; mặt khác, lại phải nắm vững tính tổng thể toàn chương trình quan hệ phần, Về phương pháp dạy học, nhóm số vấn đề chủ nghĩa xã hội gồm đơn vị kiến thức mang nặng tính lí luận trị, chủ yếu cung cấp cho HS số kiến thức khái quát chủ nghĩa xã hội, nhà nước xã hội chủ nghĩa dân chủ xã hội chủ nghĩa Vì vậy, phương pháp thuyết trình diễn giảng phương pháp chủ đạo Tuy nhiên, HS lớp 11 học Triết học lớp 10, tư lí luận, kiến thức thực tiễn, khả khái quát phê phán mức độ cho phép, GV 146 Năm học 2012 - 2013 sử dụng kết hợp phương pháp: nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đàm thoại,… câu hỏi gợi mở để làm tăng tính tích cực chủ động học tập HS, đồng thời, làm cho giảng tăng thêm tính thực tiễn sinh động Còn nhóm số sách Nhà nước ta gồm tri thức không mang tính lí luận, trừu tượng cao, nữa, HS tiếp nhận từ nhiều nguồn thông tin khác Vì vậy, phương pháp chủ yếu GV nên sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với giảng giải để phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ sáng tạo HS; để rèn luyện tinh thần hợp tác việc giải vấn đề phát huy tính tích cực tư HS, tùy nội dung, GV vận dụng thêm hình thức trao đổi nhóm; ra, GV sử dụng phương pháp trắc nghiệm để đánh giá mức độ nhận thức HS yêu cầu HS sưu tầm tranh, ảnh, số liệu Về hình thức kiểm tra, đánh giá, theo kết khảo sát, có đến 55,37% HS muốn thực trắc nghiệm khách quan kiểm tra, đánh giá phần Công dân với vấn đề trị - xã hội, lại tự luận (17,36%), kết hợp hình thức tự luận trắc nghiệm khách quan (14,88%), thi vấn đáp (10,74%), đàm thoại vấn đề học nói chuyện điều tra thực tiễn (1,65%) Thực tế phản ánh việc HS muốn “thoát” khỏi lối đánh giá, kiểm tra theo kiểu trả bài, dò bài, thi viết đơn thuần; thực đánh giá HS trình gắn liền với cách đề thi theo hướng “mở” hay kết hợp hình thức tự luận với trắc nghiệm người học có động lực để học, có hội để trình bày quan điểm cá nhân dựa hiểu biết thực tế khả tư duy, lập luận mình; thực cách đánh giá, kiểm tra theo kiểu làm lần hay đôi ba lần không đánh giá trình đề thi kiểu “đóng” làm giảm động lực, thui chụt sức sáng tạo nơi người trẻ 3.3.3 Tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường xã hội Về phía gia đình, vai trò tích cực gia đình việc bồi dưỡng ý thức trị cho HS THPT thể lối sống lành mạnh, cách hành xử vừa có tình vừa có lí tuân thủ pháp luật thành viên gia đình, đấng sinh thành Mỗi thành viên gia đình gương sáng đạo đức, lối sống, trách nhiệm ý thức công dân HS THPT noi theo; giúp em có cách nhìn đắn người, sống, quyền, chế độ sách Nhà nước ta gắn liền với trình liên hệ, phối hợp với nhà trường xã hội Cố nhiên, để làm dễ dàng gia đình đòi hỏi thành viên gia đình phải có hiểu biết, có nhận thức trị - xã hội định Về phía đơn vị khác nhà trường, công tác bồi dưỡng ý thức trị cho HS THPT nhà trường thực lan tỏa có phối hợp chặt chẽ đội ngũ GV GDCD với Ban giám hiệu, Đoàn niên, Công đoàn nhà trường, GV chủ nhiệm môn khác,… Sự thờ ơ, qua loa, hờ hững phận nhà trường công tác giáo dục ý thức trị cho HS THPT làm cho 147 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH nghiệp bồi dưỡng ý thức trị cho em HS bất thành Sự thực điều tồn phổ biến trường THPT Sự thực tính chất hình thức, qua loa, đại khái chủ yếu hoạt động, phong trào trị - xã hội nhà trường THPT Và, thực nhà trường THPT vấn đề dạy chữ, truyền thụ tri thức chuyên môn có thứ bậc cao vấn đề dạy người, truyền thụ tri thức trị - xã hội cho người học - toán nan giải người làm công tác giáo dục, bối cảnh Nó đòi hỏi người làm công tác giáo dục phải thực yêu nghề, yêu trẻ, phải có ý thức trách nhiệm nghiệp trồng người, lo cho nỗi lo chung đất nước Về phía xã hội, xã hội hiểu theo nghĩa tổng thể tổ chức quyền địa phương trung ương, phòng, ban tuyên giáo, tuyên huấn tổ chức Đây tổ chức giữ vai trò quan trọng trình tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện ý thức trị cho HS THPT thông qua hoạt động, phong trào trị - xã hội tầm vĩ mô Tóm lại, để tăng tính hiệu công tác bồi dưỡng ý thức trị cho HS THPT thông qua việc giảng dạy phần Công dân với vấn đề trị - xã hội cần phải thực đồng giải pháp nhận thức, ý thức trách nhiệm người GV GDCD trình tích cực đổi phương pháp dạy học hình thức kiểm tra, đánh tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường xã hội Có thể nói, dù có thiết kế nên giải pháp sở lí luận khoa học thực tiễn sinh động chủ thể công tác giáo dục trị cho HS THPT thông qua việc dạy phần Công dân với vấn đề trị - xã hội – đội ngũ GV GDCD – không thực mẫu mực nhân cách lối sống mục đích việc bất khả thi Kết luận Nói đến việc bồi dưỡng ý thức trị cho HS THPT nói đến việc bồi dưỡng cho HS THPT ý thức lĩnh trị, ý thức rõ vị trí, nghĩa vụ, bổn phận xã hội, sẵn sàng chịu trách nhiệm, phòng tránh mặt trái chế thị trường, tiêu cực tệ nạn xã hội Sứ mệnh trước hết thuộc đội ngũ GV GDCD trình giảng dạy hệ thống tri thức môn mà trọng tâm, trọng điểm phần Công dân với vấn đề trị - xã hội Xuất phát từ thực trạng việc học phần Công dân với vấn đề trị - xã hội HS THPT nguyên nhân nó, GV GDCD giúp công dân trẻ có tri thức đắn đường dân tộc, sách trị ảnh hưởng trực tiếp đến sống em, trách nhiệm trị em thuyền cách mạng đất nước Mỗi gia đình, chủ thể giáo dục nhà trường xã hội với đội ngũ GV GDCD phối, kết hợp với để làm cho công tác bồi dưỡng ý thức trị cho HS THPT vào chiều sâu, thực có sức lan tỏa thực hiệu 148 Năm học 2012 - 2013 Nếu giáo dục văn hóa, khoa học – kỹ thuật, lao động sản xuất trình giáo dục, bồi dưỡng ý thức trị đòi hỏi “dài hơi” tiên phong người dạy, đòi hỏi GV GDCD phải kiên trì, nhẫn nại tâm hệ tương lai, giáo viên GDCD trẻ TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Anh (2012): Giáo dục với việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Vũ Đình Bảy (chủ biên, 2010), Phương pháp dạy học môn Giáo dục Công dân trường trung học phổ thông, Nxb Giáo dục Nguyễn Đăng Bằng (chủ biên, 2002), Góp phần dạy tốt, học tốt môn Giáo dục Công dân trường THPT, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Giáo dục Công dân lớp 11, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2001), Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Sách Giáo viên Giáo dục Công dân lớp 11, Nxb Giáo dục Phạm Khắc Chương, Tạ Văn Doanh (1997), Chỉ nam nhân cách học trò, Nxb Thanh niên, Hà Nội Dương Tự Đam (2007), Những phương pháp tiếp cận niên nay, Nxb Thanh niên 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 B.P.Êxipôp (chủ biên, 1977), Những sở lí luận dạy học, Nxb Giáo dục 12 Phùng Văn Hòa, Đoàn Thu Huyền (2012), Những kiến thức cần thiết cho niên, Nxb Văn hóa – Thông tin 13 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, t.10 14 Nhà xuất Giáo dục (2008), Bài tập trắc nghiệm Giáo dục Công dân 11 15 Nguyễn Chương Nhiếp (2004), Thị hiếu thẩm mỹ đời sống, Nxb Chính trị quốc gia 16 Đoàn Văn Thái (2004), Nhiệm vụ niên Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Thanh niên 17 Quang Vinh, Trần Kim Duyên, Văn Song (2008), Hồ Chí Minh giáo dục tổ chức niên, Nxb Thông 149
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý THỨC CHÍNH TRỊ VÀ VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY THÔNG QUA VIỆC DẠY PHẦN CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, Ý THỨC CHÍNH TRỊ VÀ VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY THÔNG QUA VIỆC DẠY PHẦN CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, Ý THỨC CHÍNH TRỊ VÀ VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY THÔNG QUA VIỆC DẠY PHẦN CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay