Robust adaptive NF net track control for manipulator

12 150 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:04

Việc ứng dụng kỹ thuật điều khiển thông minh (fuzzy or neural control) để điều khiển chuyển động tay máy nhận nhiều ý Thông thường, tay máy có nhiều tham số không xác định phương trình động lực học, ma sát nhiễu Khó thiết lập xác mô hình toán học để thiết kế hệ thống điều khiển Do việc tiếp cận điều khiển thông minh giảm ảnh hưởng tham số mô hình không xác định nhiễu phi cấu trúc, việc sử dụng điều khiển có khả tự học không cần kiến thức chi tiết mô hình trình thiết kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Robust adaptive NF net track control for manipulator, Robust adaptive NF net track control for manipulator, Robust adaptive NF net track control for manipulator

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay