Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển quảng cáo và các dịch vụ truyền hình khác của đài truyền hình việt nam

111 152 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:00

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình TS Đoàn Xuân Thuỷ suốt trình viết hoàn thành luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô giáo Hội đồng khoa học Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện đào tạo Sau đại học, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Học viên Nguyễn Minh Hải MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤ TRỢ CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 10 1.1 Đài truyền hình hoạt động dịch vụ phụ trợ đài truyền hình 10 Đài truyền hình hoạt động đài truyền hình .10 1.1.2 Các dịch vụ phụ trợ đài truyền hình .12 1.2 Nội dung dịch vụ cho thuê quảng cáo làm phim quảng cáo đài truyền hình .13 1.2.1 Quảng cáo nhu cầu quảng cáo qua đài truyền hình 13 1.2.2 Khái quát quy trình dịch vụ kinh doanh quảng cáo 16 1.2.3 Nội dung hoạt động cho thuê quảng cáo sản xuất phim quảng cáo 28 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến dịch vụ quảng cáo Đài Truyền hình 32 1.3.1 Yếu tố bên 32 1.3.2 Yếu tố bên 34 1.4 Nội dung phân tích dịch vụ cho thuê quảng cáo sản xuất phim QC 37 1.4.1 Đánh giá khái quát dịch vụ cho thuê quảng cáo sản xuất phim QC 37 1.4.2 Phân tích dịch vụ cho thuê quảng cáo sản xuất phim QC theo nội dung hoạt động 39 1.4.3 Phân tích dịch vụ cho thuê quảng cáo sản xuất phim QC theo yếu tố ảnh hƣởng 40 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH DỊCH VỤ CHO THUÊ QUẢNG CÁO VÀ SẢN XUẤT PHIM QUẢNG CÁO CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 41 2.1 Tổng quan Đài Truyền hình Việt Nam Trung tâm Quảng cáo dịch vụ Truyền hình 41 2.2 Phân tích dịch vụ cho thuê quảng cáo sản xuất phim QC quảng cáo TVAd .54 2.2.1 Đánh giá khái quát dịch vụ cho thuê quảng cáo sản xuất phim QC 54 2.2.2 Phân tích dịch vụ cho thuê quảng cáo sản xuất phim QC theo nội dung hoạt động 61 2.2.2.1 Nghiên cứu thị trƣờng 61 Đối thủ cạnh tranh 61 Khách hàng 63 2.2.2.2 Chính sách sản phẩm 64 Thời lƣợng phát sóng: 66 Chất lƣợng chƣơng trình: 69 2.2.2.3 Chính sách giá: .69 2.2.2.4 Chính sách phân phối .71 2.2.2.5 Sản xuất phim QC: 73 2.2.3 Phân tích dịch vụ cho thuê quảng cáo sản xuất phim QC theo yếu tố ảnh hƣởng 75 2.2.3.1 Yếu tố bên 75 Hệ thống pháp luật nhà nƣớc 75 Tình hình kinh tế xã hội .76 Đặc điểm khách hàng (doanh nghiệp muốn quảng cáo) 77 Thói quen xem truyền hình khán giả 80 2.2.3.2 Yếu tố bên .82 Chiến lƣợc đài truyền hình 82 Yếu tố ngƣời 83 Nội dung, chất lƣợng thời lƣợng chƣơng trình 86 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ PHỤ TRỢ TRÊN SÓNG CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 90 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển dịch vụ quảng cáo Đài THVN 90 3.1.1 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ quảng cáo 90 3.1.2 Mở rộng dịch vụ quảng cáo .91 3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển dịch vụ quảng cáo Đài Truyền hình Việt Nam 93 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng chƣơng trình truyền hình chất lƣợng chƣơng trình quảng cáo .93 3.2.2 Tăng cƣờng sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất chƣơng trình .94 3.2.3 Bố trí hợp lý sở sản xuất chƣơng trình 94 3.2.4 Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán công nhân viên truyền hình .95 3.2.5 Chính sách giá quảng cáo 96 3.2.6 Tăng cƣờng hoạt động Marketing quảng cáo truyền hình .97 3.2.7 Tăng thời lƣợng quảng cáo .97 3.2.8 Một số giải pháp khác .98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .101 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ CT Chƣơng trình HD High Definition Chƣơng trình có độ nét cao OTK Over The Knee Kiểm tra chất lƣợng PTTTĐC QC Quảng cáo Rtg Rating Tỉ lệ ngƣời xem truyền hình SD Standard Definition Chƣơng trình thông thƣờng THVN Truyền Hình Việt Nam TVAd TV Advertising and Services 10 TVC Television Commercial Phim Quảng cáo 11 VTV Viet Nam Television Đài Truyền hình Việt Nam 12 TNS Diễn giải Phƣơng tiện thông tin đại chúng Trung tâm Quảng cáo Dịch vụ truyền hình Công ty nghiên cứu thị trƣờng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tổng doanh thu năm 2008 2009 .54 Bảng 2: Doanh thu năm từ 2010 đến 2012 55 Bảng 3: So sánh doanh thu quý năm 2013 so với kỳ năm 2012 56 Bảng 4:Doanh thu quảng cáo lẻ tháng năm 2013 so với kỳ năm 2012 57 Bảng 5: Thống kê doanh thu tỷ lệ ngƣời xem số chƣơng trình năm 2012 59 Bảng 6:Phân phối khung quảng cáo ngày 64 Bảng 7:Doanh thu quảng cáo phim Quý năm 2013 Quý năm 2012 .67 Bảng 8: Đơn giá chƣơng trình Giọng hát Việt 2012 70 Bảng 9: Doanh thu dịch vụ sản xuất phim quảng cáo năm 2011 2012 74 Bảng 10: Top 10 nhà sản xuất có doanh thu lớn VTV năm 2012 79 Bảng 11:Top 10 nhãn hàng có doanh thu quảng cáo cao VTV năm 2012 79 Bảng 12: Tổng hợp trình độ nguồn nhân lực năm 2012 83 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Quy trình tiếp nhận băng mẫu booking quảng cáo 17 Hình 2: Thị phần kênh VTV thị trƣờng Miền Bắc 61 Hình 3:Thị phần kênh VTV thị trƣờng Miền Nam 62 Hình 4:Số phút xem BQ/ngày năm 2012 (Nguồn: TNS Việt Nam) 80 Hình 5:Thời gian dành để xem chƣơng trình theo nhóm tuổi năm 2012 81 Hình 6: Tổng hợp trình độ nguồn nhân lực 84 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày đời sống xã hội, danh từ “Quảng cáo” xuất khắp đƣờng phố sầm uất nhộn nhịp, lách vào tận thôn ngõ hẻm đến với nhà, xuất bữa cơm, giải trí gia đình Với 93% dân số nƣớc sử dụng truyền hình, ngành quảng cáo truyền hình đứng trƣớc hội lớn Có thể nói, truyền hình phƣơng tiện quảng bá thông tin sâu rộng có tác dụng nhanh so với loại hình quảng bá khác Ngƣợc lại đài truyền hình nói chung, hay kênh truyền hình nói riêng tồn mà quảng cáo Có thể thấy, quảng cáo truyền hình tác dụng tái tạo sản xuất mà nguồn thu góp phần nuôi sống chƣơng trình truyền hình Cùng với phát triển kinh tế, xã hội bùng nổ với đời hàng chục đài truyền hình nƣớc, hàng trăm kênh truyền hình nƣớc giới, truyền hình có mặt gia đình trở thành cánh tay đắc lực cho việc quảng bá sản phẩm thƣơng hiệu thông qua chƣơng trình quảng cáo Và nhƣ vậy, với vận động kinh tế thị trƣờng, dịch vụ quảng cáo Truyền hình Việt Nam chịu tác động nhiều quy luật kinh tế nhƣ: quy luật cạnh tranh, quy luật cung - cầu Làm để dịch vụ quảng cáo Truyền hình Việt Nam đứng vững phát triển, hội nhập phát triển chung kinh tế Việt Nam, khu vực giới vấn đề sống cần thiết giai đoạn Với yêu cầu thực tiễn đặt nhƣ nay, việc nghiên cứu vấn đề: “Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài Truyền hình Việt Nam” cần thiết chọn làm đề tài Luận văn tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu Dịch vụ quảng cáo vấn đề đƣợc nhiều ngƣời quan tâm thời kỳ kinh tế thị trƣờng bùng nổ nhƣ Nhiều đề tài đƣợc công bố góc độ mức độ khác nhƣ: - Ngô Hồng Thắng (năm 2005): Tăng cƣờng vai trò quản lý Nhà nƣớc quảng cáo truyền hình Việt Nam Luận án Thạc sỹ kinh tế trị - đại học kinh tế quốc dân Nội dung luận văn nghiên cứu vai trò, chức quản lý nhà nƣớc ngành quảng cáo Việt Nam để từ đƣa giải pháp nhằm hoàn thiện việc quản lý này, nâng cao hiệu hoạt động cho ngành quảng cáo Việt Nam - Nguyễn Thành Lƣơng (năm 2006) Năng lực cạnh tranh Truyền hình Việt Nam - Luận án Thạc sỹ kinh tế trị - Đại học Quốc gia Hà Nội Nội dung luận án nghiên cứu thực trạng lực cạnh tranh đài THVN từ có giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh, từ nâng cao hiệu hoạt động đài THVN - Nguyễn Quốc Huy (năm 2000) Hoàn thiện tổ chức quản lý hoạt động xuất nhập vật tƣ thiết bị truyền hình Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học kinh tế quốc dân - Nguyễn Văn Lâm (1998) Hoàn thiện công tác lập thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng đài truyền hình Việt Nam Luận án thạc sĩ quản trị kinh doanh - Đại học kinh tế quốc dân - Phan Thị Loan (1996) Hoàn thiện chế quản lý kinh tế ngành truyền hình Việt Nam - Luận án PTS khoa học kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân Tuy nhiên nay, chƣa có đề tài công trình nghiên cứu công bố mà tác giả đƣợc biết lại trùng với đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu luận văn làm rõ chất, vai trò dịch vụ quảng cáo thông qua truyền hình, nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu quảng cáo truyền hình từ phân tích thực trạng phát triển loại hình dịch vụ đài THVN thời gian gần để tìm giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thời gian tới Nhiệm vụ luận văn bao gồm: Một là, làm rõ khái niệm truyền hình, hoạt động đài truyền hình dịch vụ phụ trợ đài truyền hình Hai là, làm rõ khái niệm quảng cáo nhu cầu quảng cáo qua truyền hình Qua khái quát quy trình dịch vụ cho thuê quảng cáo qua truyền hình nội dung hoạt động cho thuê quảng cáo sản xuất phim quảng cáo Ba là, nghiên cứu tiêu đánh giá chất lƣợng dịch vụ quảng cáo truyền hình yếu tố ảnh hƣởng đến dịch vụ quảng cáo Đài truyền hình Bốn là, khảo sát, phân tích đánh giá hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo đài truyền hình thời gian qua, từ rút ván đề cấp bách cần đƣợc giải để nâng cao hiệu loại hình dịch vụ đài THVN thời gian tới Năm là, đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo qua truyền hình Đài THVN thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Dịch vụ quảng cáo qua truyền hình quan hệ kinh tế xã hội có liên quan Phạm vi nghiên cứu: hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo Đài truyền hình Việt Nam Thời gian nghiên cứu: từ năm 2010 đến Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu vật biện chứng, xem xét vấn đề dựa quan điểm vật lịch sử Ngoài ra, luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể nhƣ phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê…trong trình nghiên cứu Ý nghĩa đóng góp đề tài Hệ thống hoá vấn đề lý luận quảng cáo dịch vụ qua truyền hình Khái quát thực trạng dịch vụ quảng cáo qua truyền hình nay, ƣu khuyết điểm nguyên nhân tồn cần khắc phục vấn đề phát triển dịch vụ quảng cáo qua truyền hình đài THVN Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao phát triển loại hình dịch vụ phát triển Đài THVN nói riêng phát triển kinh tế đất nƣớc nói chung Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, phần nội dung luận văn gồm có chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết thực tiễn dịch vụ phụ trợ phân tích hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ Đài truyền hình Việt Nam Chƣơng 2: Phân tích dịch vụ cho thuê quảng cáo sản xuất phim quảng cáo Đài Truyền hình Việt Nam Chƣơng 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài Truyền hình Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN dài ngành truyền hình cần phải có đầu tƣ thích đáng thông qua chƣơng trình đào tạo nhƣ: gửi học nƣớc, phát triển ngành công nghiệp quảng cáo Tóm lại, Đài truyền hình Việt Nam nói chung Trung tâm Quảng cáo Dịch vụ truyền hình nói riêng phải bồi dƣỡng đào tạo đội ngũ cán đồng bộ, có trí tuệ, có tâm huyết với nghề, trung thực có lƣơng tâm đáp ứng đƣợc nghiệp truyền hình tƣơng lai 3.2.5 Chính sách giá quảng cáo Để tăng doanh thu từ nguồn quảng cáo truyền hình chƣa tăng đƣợc thời lƣợng quảng cáo, có cách tăng đƣợc đơn giá quảng cáo thông qua phƣơng thức đấu giá quảng cáo truyền hình Đấu giá hàng hóa hình thức bán hàng đặc biệt đƣợc tổ chức công khai nơi định, sau đƣợc xem trƣớc hàng hóa, ngƣời mua trả giá theo thủ tục định cuối hàng hóa đƣợc bán cho ngƣời trả giá cao Quan hệ:Một ngƣời bán – nhiều ngƣời mua Mục đích: Chỉ áp dụng trƣờng hợp có ngƣời bán nhƣng lại có nhiều ngƣời mua, cung cầu, thị trƣờng thuộc ngƣời bán Lợi bán đấu giá tạo hội canh tranh công bằng, bình đẳng ngƣời mua hàng, qua sở giá trị thực tế hàng hóa xác định đƣợc mức giá cạnh tranh có lợi cho ngƣời bán hàng.; Giúp cho trình mua bán hàng hóa diễn nhanh chóng, tập trung đƣợc quan hệ cung cầu loại hàng hóa vào thời gian địa điểm định Đối với sản phẩm quảng cáo truyền hình loại sản phẩm tƣơng đối đặc biệt đặc thù (thời gian quảng cáo Mục đích việc đấu giá quảng cáo nhằm có đƣợc đơn giá quảng cáo cao Đơn giá quảng cáo chuẩn sở phù hợp với quy luật cung cầu: giá xoay quanh giá trị sản phẩm Thông qua đấu giá, có biên độ giá điểm cực đại ngƣời bán Trung tâm quảng cáo truyền hình có lợi nhất, doanh thu tăng Cần áp dụng thử nghiệm, sau có đầy đủ kinh nghiệm , điều kiện áp dụng thức cho quảng cáo VTV Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 96 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN 3.2.6 Tăng cƣờng hoạt động Marketing quảng cáo truyền hình Năm 2007, phòng Marketing bắt đầu thực công tác Marketing theo nghĩa, giai đoạn cạnh tranh lĩnh vực quảng cáo truyền hình đài diễn sôi động Nhƣng hoạt động Marketing không đạt hiệu nghiên cứu kỹ khách hàng nhƣ sản phẩm khách kinh doanh Phòng Marketing cần có phân công công tác hoạt động nhƣ: Cử nhóm chuyên nghiên cứu công ty thị trƣờng họ kinh doanh mặt hàng, sản phẩm thƣờng phục vụ đối tƣợng tiêu dùng Tìm hiểu thời gian theo dõi truyền hình khán giả gồm đối tƣợng Từ thông tin nghiên cứu tìm hiểu nhóm nghiên cứu khách hàng, hình thành nên nhóm lập kế hoạch tiếp thị khách hàng Nhóm nhóm tiếp xúc với khách hàng, giới thiệu với khách hàng hoạt động quảng cáo truyền hình cố vấn cho khách với sản phẩm quảng cáo vào lúc mang lại hiệu cao cho sản phẩm họ Trong trình Marketing tìm hiểu thêm nhu cầu ý tƣởng nhà sản xuất, kinh doanh muốn quảng cáo sản phẩm nhƣ nào? Xem phòng sản xuất chƣơng trình quảng cáo sản xuất đƣợc chƣơng trình quảng cáo loại sản phẩm không? Nếu phù hợp lập phƣơng án để sản xuất chƣơng trình quảng cáo loại sản phẩm đem chào hàng cho công ty có loại sản phẩm 3.2.7 Tăng thời lƣợng quảng cáo Trong hoạt động quảng cáo, thời lƣợng quảng cáo yếu tố định cho việc tăng doanh thu hoạt động quảng cáo truyền hình Hiện nay, thời lƣợng thực quảng cáo hạn chế nhƣ chƣa khai thác hết thời lƣợng đƣợc phát sóng quảng cáo Làm để tăng đƣợc thời lƣợng quảng cáo mà không bị ngƣời xem kêu? Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 97 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN Để việc nâng thời lƣợng phát chƣơng trình quảng cáo không bị ngƣời xem kêu cần thực việc tăng việc phát chƣơng trình quảng cáo lên Sau khoảng tháng lại tăng thêm chƣơng trình quảng cáo, chƣơng trình quảng cáo đƣợc phép kéo dài 30 giây Mỗi lần quảng cáo đƣợc phép phát đến chƣơng trình quảng cáo (không kể việc quảng cáo phim nhƣ thƣờng lệ) Lâu dần tạo cảm giác thành thói quen cho ngƣời xem ngƣời xem không thấy khó chịu, đặc biệt phải phân bổ chƣơng trình quảng cáo hay (vào lúc cắt chƣơng trình để quảng cáo) tạo cảm giác không bị nhàm chán cho ngƣời xem 3.2.8 Một số giải pháp khác Ngoài giải pháp để TVAd tiếp tục phát triển lớn mạnh cần lƣu ý thêm số giải pháp sau: Giải pháp xử lý đề xuất khách hang, đặc biệt khách hang lớn, lâu năm Giải pháp chế tài khoán thu khoán chi cho TVAd Giải pháp chiết khấu hoa hồng hay sách giảm giá cho khách hàng tuỳ thời điểm cụ thể Giải pháp việc chủ động trình duyệt thay đổi chƣơng tình game cũ không sức hút với khán giả có đất cho quảng cáo Giải pháp tình trạng cắt chèn quảng cáo đài truyền hình địa phƣơng dẫn đến tình trạng khách hang cho quảng cáo VTV không đƣợc phát Đài địa phƣơng Giải pháp việc nghiên cứu xu hƣớng phát triển quảng cáo giới nhƣ nƣớc để có biện pháp đón đầu, tiên phong, đem lại hiệu cao cho TVAD Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 98 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ “Quảng cáo, nitơ…và khí trời” đƣợc coi yếu tố quan trọng thời kỳ đại Quảng cáo truyền hình làm nên điều kỳ diệu, có sức hút mạnh mẽ với khan giả, đƣa họ đến gần với sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp nƣớc nƣớc 17 năm phát triển trƣởng thành TVAd làm nên đƣợc điều kỳ diệu Một điều làm nên thƣơng hiệu TVAd Nhắc đến TVAd khán giả nhớ đến Trung tâm dịch vụ quảng cáo đài truyền hình Việt Nam Đây “địa đỏ” khách hàng, điểm dừng chân họ đến với quảng cáo truyền hình Sự đóng góp TVAd thể nhiều mặt: cầu nối doanh nghiệp khán giả, ăn tinh thần cho ngƣời xem quan trọng nguồn thu chủ yếu, “mỏ vàng” đài THVN Nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho TVAd vấn đề quan trọng Đài THVN nói chung TVAd nói riêng Đó giải pháp cần đƣợc thực cách đồng từ việc nâng cao hiệu quản lý Nhà nƣớc, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, mở rộng sở vật chất kỹ thuật, thực sách tài khoán thu chi, mở rộng hợp tác với đối tác… TVAd nỗ lực làm tất điều với mục tiêu đem lại cho khách hang dịch vụ có giá trị, đem lại cho doanh nghiệp nguồn thu hữu hình cho than TVAd Đài THVN lợi nhuận to lớn Ngành quảng cáo truyền hình đứng trƣớc cạnh tranh sức ép khổng lồ từ phƣơng tiện truyền thông khác với cố gắng không ngừng đƣợc khẳng định 17 năm qua, TVAd làm nên điều kỳ diệu tƣơng lai Những vấn đề nêu luận văn bao gồm đánh giá thách thức tiềm phát triển nội đơn vị yếu tố bên tác động TVAd Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 99 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN nói riêng Đài Truyền hình Việt Nam nói chung Những phân tích nhiều mặt có chiều sâu kênh thông tin có tích cho việc hoạch định chiến lƣợc ngắn hạn dàn hạn TVAd VTV Trong xu đổi công nghệ nâng cao chất lƣợng dịch vụ nay, VTV cần có đổi sâu sắc toàn diện từ nội dung chƣơng trình đến sở hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành mục tiêu đƣợc Chính Phủ đặt cho Đài chuyển đổi công nghệ sản xuất chƣơng trình từ SD lên HD năm 2014 hạ tầng truyền dẫn phát sóng sang HD năm 2015 Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 100 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo doanh nghiệp số 12-2002, 1-2003,7-2003, 10-2003 Các báo cáo tổng kết hoạt động Đài THVN từ năm 2008 đến 2012 Các báo cáo tổng kết hoạt động Trung tâm Quảng cáo Dịch vụ Truyền hình - Đài THVN từ năm 2008 – 2012 Đào Hữu Dũng (2003), Quảng cáo truyền hình kinh tế thị trƣờng – Phân tích đánh giá, Nhà xuất đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh Đậu Nhật Minh (2011), Giáo trình quảng cáo truyền hình, Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội Dupont(2009), 1001 ý tƣởng đột phá quảng cáo, NXB Trẻ Tp Hồ Chí Minh George E Belch & Micheal A Belch, (1998), Advertising and Promotion, McGraw Hill Iu.A.Suliagin, V.V.Petrov (2004), Nghề quảng cáo, NXB Thông Tấn, Hà Nội Lê Hoàng Quân(1994), Nghiệp vụ quảng cáo marketing, NXB khoa học kĩ thuật, Hà Nội 10 Luật Quảng cáo năm 2012 11 NFO Việt Nam, Nhận thức ngƣời tiêu dùng quảng cáo 12 Nghị định 96/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài THVN 13 Ngô Hồng Thắng (Năm 2005), Tăng cƣờng vai trò quản lý Nhà nƣớc quảng cáo truyền hình Việt Nam, 14 Ngô Việt Đức(2001), “Hoạt động kinh doanh quảng cáo đài truyền hình Việt Nam: Thực trạng hƣớng phát triển” 15 Nguyễn Cao Vân (1997), Marketing quốc tế, NXB Giáo dục, Hà Nội 16 Nguyễn Dƣơng (2006), Thƣơng hiệu quảng cáo , Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 101 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN 17 Nguyễn Thành Lƣơng (2006), Năng lực cạnh tranh Truyền hình Việt Nam, 18 Nguyễn Văn Hà (2006), Nghệ thuật quảng cáo, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 19 Nhà xuất Chính trị quốc gia(1992), Pháp luật quảng cáo nhãn hiệu thƣơng phẩm Việt Nam 20 Otto Kleppner (2000), Công nghệ quảng cáo , Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 21 Phạm Thị Sao Băng (2005), Công nghệ sản xuất chƣơng trình truyền hình, Nhà xuất KH-KT, Hà Nội 22 Phi Vân (2007), Quảng cáo Việt Nam, Nhà xuất trẻ, Tp Hồ Chí Minh 23 Philip Kotler (1998), Marketing bản, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 24 Philip Kotler(2002), Quản Trị Marketing ( Marketing Management), NXB Prentice Hall Inc 25 Retail Marketing Management(1999), Chƣơng 12: Quảng cáo 26 Số liệu cúa đối tác - Công ty TNS Việt Nam 27 Tóm tắt Quy hoạch Đài THVN đến năm 2020 28 Trần Bảo Khánh (2003), Sản xuất chƣơng trình truyền hình, Nhà xuất VH-TT, Hà Nội 29 Trout, Steve Rivkin(2009), Khác biệt chết, NXB Trẻ, Tp Hồ Chí Minh 30 Vũ Quỳnh (biên soạn) (2007), Quảng cáo hình thức quảng cáo hiệu nhất, Nhà xuất bảo Lao động xã hội, Hà Nội Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 102 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN PHỤ LỤC Phụ lục 1:Quy định duyệt mẫu quảng cáo phát sóng VTV Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 103 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 104 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN Phụ lục 2:Biểu giá quảng cáo áp dụng từ ngày 01/10/2013 VTV Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 105 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 106 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 107 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 108 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 109 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo dịch vụ phụ trợ sóng Đài THVN Phân tích đề xuất số giải pháp phát triển quảng cáo dịch vụ truyền hình khác Đài THVN 110
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển quảng cáo và các dịch vụ truyền hình khác của đài truyền hình việt nam , Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển quảng cáo và các dịch vụ truyền hình khác của đài truyền hình việt nam , Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển quảng cáo và các dịch vụ truyền hình khác của đài truyền hình việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay