Nghiên cứu vấn đề kiểm soát và đo lường tần số cho các đài phát hình ở việt nam

115 174 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 23:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRỊNH SƠN TÙNG NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG TẦN SỐ CHO CÁC ĐÀI PHÁT HÌNH Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kỹ thuật Truyền thông LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Kỹ thuật truyền thông NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Vũ Văn Yêm Hà Nội – Năm 2013 MỤC LỤC Chương GIỚI THIỆU VỀ NGHIỆP VỤ THÔNG TIN VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH QUẢNG BÁ 12 1.1 NGHIỆP VỤ THÔNG TIN VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH QUẢNG BÁ Ở VIỆT NAM: 12 1.1.1 Giới thiệu: 12 1.1.2 Truyền hình tương tự (PAL): 15 1.1.3 Truyền hình số DVB-T: .18 1.1.4 Truyền hình số di động DVB-H: .19 1.1.5 Truyền hình số di động T-DMB: .20 Chương MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐO CƠ BẢN 23 2.1 Đo tần số 23 2.1.1 Mục đích: 23 2.1.2 Phương pháp đo: .23 2.2 Đo cường độ trường mật độ thông lượng công suất (pfd) 28 2.2.1 Mục đích: 28 2.2.2 Phương pháp đo: .28 2.2.3 Tính toán đo lường cường độ trường: 29 2.2.4 Tính toán đo lường mật độ thông lượng công suất: 30 2.2.5 Cấu hình thiết bị đo: 31 2.2.6 Các lưu ý thực phép đo: 31 2.2.7 Biểu diễn xử lý kết đo 36 2.3 Phương pháp đo băng thông chiếm dụng tín hiệu vô tuyến (occupied bandwidth) 38 2.3.1 Các khái niệm 38 2.3.2 Các phương pháp đo 40 2.3.2.1 Nguyên lý phương pháp đo 99%: 40 2.3.2.2 Nguyên lý phương pháp đo x dB: 41 2.3.3 Các ảnh hưởng thực đo băng thông chiếm dụng: .42 2.4 Phương pháp đo độ chiếm dụng phổ tần (Spectrum occupancy measurement): .44 2.4.1 Mục đích: 44 2.4.2 Phương pháp đo: .44 2.4.3 Trình bày phân tích liệu thu thập được: 46 Chương ĐO THỬ NGHIỆM PHÁT XẠ TRUYỀN HÌNH 48 3.1 Đo thử nghiệm phát xạ truyền hình qua không gian: .48 3.1.1 Đo trực tiếp cổng RF-Mon (sau khuếch đại công suất, lọc cao tần) đo qua không gian 48 3.1.2 Xây dựng phương pháp đo: .58 3.1.2.1 Công tác chuẩn bị: 58 3.1.2.2 Phương pháp đo trực tiếp máy phát: 59 3.1.2.3 Phương pháp ước lượng đo qua không gian: 61 3.1.3 Kết luận .62 3.2 Khảo sát mức cường độ điện trường vùng phủ sóng đài truyền hình tương tự: 63 3.2.1 Thiết bị qui trình 63 3.2.2 Quá trình đo, khảo sát: .64 3.2.3 Kết kết luận: 64 Chương KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 61 Kết luận 61 Hướng phát triển đề tài 61 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng phân kênh truyền hình 15 Bảng 1.2 Giới hạn phát xạ giả truyền hình tương tự .16 Bảng 1.3 Giá trị tối thiểu cường độ trường vùng biên phục vụ tương tự 17 Bảng 1.4 Giá trị điều chỉnh kênh tương tự 18 Bảng 1.5 Giá trị tối thiểu cường độ trường vùng biên phục vụ DVB-T 19 Bảng 1.6 Tỉ số bào vệ nhiễu truyền hình số kênh với truyền hình tương tự 19 Bảng 1.7 Tỉ số bào vệ nhiễu truyền hình số kề kênh truyền hình tương tự 20 Bảng 1.8 Tỉ số bào vệ nhiễu truyền hình số kề truyền hình tương tự 20 Bảng 1.9 Tỉ số bào vệ nhiễu truyền hình số T-DMB với truyền hình tương tự 21 Bảng 2.1 Cách đo tần số cho dạng tín hiệu .27 Bảng 2.2 Cách đặt thông số đo 33 Bảng 2.3 Số mẫu đo cường độ trường điểm cố định .35 Bảng 3.1 Tổng hợp đánh giá kết đo 57 Bảng 3.2 So sánh, đánh giá phát xạ giả .62 Bảng 3.3 Giới hạn phát xạ không mong muốn 62 Bảng 3.4 Mức E khuyến nghị áp dụng quy hoạch cho kênh 65 Bảng 3.5 Đánh giá chất lượng hình ảnh TV dân dụng ứng với mức E 65 Bảng 3.6 Tổng hợp kết đo khảo sát vùng phủ sóng 70 Bảng 4.1 Đo trực tiếp đài truyền hình Hải Phòng K38, tần số hình 70 Bảng 4.2 Đo qua không gian đài truyền hình Hải Phòng, kênh 38, tần số hình .72 Bảng 4.3 Đo trực tiếp đài truyền hình Hải Phòng, kênh 38, tần số tiếng 74 Bảng 4.4 Đo qua không gian đài truyền hình Hải Phòng, kênh 38, tần số tiếng 76 Bảng 4.5 Đo trực tiếp đài truyền hình Hải Phòng, kênh 8, tần số hình 78 Bảng 4.6 Đo qua không gian đài truyền hình Hải Phòng, kênh 8, tần số hình 80 Bảng 4.7 Đo trực tiếp đài truyền hình Hải Phòng, kênh 8, tần số tiếng 82 Bảng 4.8 Đo qua không gian đài truyền hình Hải Phòng, kênh 8, tần số tiếng 84 Bảng 4.9 Đo trực tiếp đài truyền hình Cần Thơ, kênh 43 86 Bảng 4.10 Đo qua không gian đài truyền hình Cần Thơ, kênh 43 88 Bảng 4.11 Đo trực tiếp đài truyền hình Việt Nam, kênh .90 Bảng 4.12 Đo qua không gian đài truyền hình Việt Nam, kênh 92 Bảng 4.13 Đo trực tiếp đài truyền hình Việt Nam, kênh 49 .94 Bảng 4.14 Đo qua không gian đài truyền hình Việt Nam, kênh 49 96 Bảng 4.15 Đo trực tiếp đài truyền hình Việt Nam, kênh 51 .98 Bảng 4.16 Đo qua không gian đài truyền hình Việt Nam, kênh 51 100 Bảng 4.17 Đo trực tiếp đài truyền hình Việt Nam, kênh 46 101 Bảng 4.18 Đo qua không gian đài truyền hình Việt Nam, kênh 46 103 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Phổ tín hiệu truyền hình tương tự (K28) 12 Hình 1.2 Phổ tín hiệu truyền hình số (K29-K30) 13 Hình 1.3 Giới hạn phát xạ băng truyền hình tương tự .17 Hình 1.4 Giới hạn phát xạ băng truyền hình số DVB-T 19 Hình 1.5 Giới hạn phát xạ băng truyền hình số T-DMB .20 Hình 2.1 Phổ tín hiệu DVB-T .25 Hình 2.2 Sơ đồ đấu nối máy phân tích phổ, thu đo cường độ trường 37 Hình 2.3 Giá trị công suất đọc phân tích phổ 38 Hình 2.4 Độ rộng băng thông cần thiết .39 Hình 2.5 Độ rộng băng thông chiếm dụng 39 Hình 2.6 Độ rộng băng thông x dB 40 Hình 2.7 Sử dụng phương pháp x dB trường hợp có nhiễu 43 Hình 2.8 Minh họa phép lấy mẫu 45 Hình 3.1 Mặt nạ phổ máy phát hình kênh đo trực tiếp 49 Hình 3.2 Mặt nạ phổ kênh đo qua không gian .50 Hình 3.3 Mặt nạ phổ máy phát hình kênh 43 đo trực tiếp 51 Hình 3.4 Mặt nạ phổ kênh 43 đo qua không gian .51 Hình 3.5 Mặt nạ phổ kênh 49 đo trực tiếp 52 Hình 3.6 Mặt nạ phổ kênh 49 đo qua không gian .53 Hình 4.1 Mức thu tín hiệu kênh phát chương trình VTV1 điểm đo 64 Hình 4.2 Hình ảnh thu tín hiệu kênh phát chương trình VTV1 điểm đo 64 Hình 4.3 Mức thu tín hiệu kênh 11 phát chương trình VTV2 điểm đo .65 Hình 4.4 Hình ảnh thu tín hiệu kênh 11 phát chương trình VTV2 điểm đo 65 Hình 4.5 Mức thu tín hiệu kênh 22 phát chương trình VTV3 điểm đo .66 Hình 4.6 Hình ảnh thu tín hiệu kênh 22 phát chương trình VTV3 điểm đo 66 Hình 4.7 Mức thu tín hiệu kênh 54 phát chương trình VTV6 điểm đo .67 Hình 4.8 Hình ảnh thu tín hiệu kênh 54 phát chương trình VTV6 điểm đo 67 Hình 4.9 Vị trí đài phát kênh 9, 11, 22, 54 điểm đo đồ 68 Hình 4.10 Sơ đồ vùng phủ sóng điểm đo đồ 68 Hình 4.11 Mặt nạ phổ máy phát hình kênh đo trực tiếp đo qua không gian 104 Hình 4.12 Mặt nạ phổ máy phát hình kênh 46 đo trực tiếp đo qua không gian 105 LỜI CAM ĐOAN Tôi Trịnh Sơn Tùng, số hiệu học viên: CB110940, học viên cao học lớp 11BKTTT2 khóa 2011B Người hướng dẫn PGS.TS Vũ Văn Yêm Tôi xin cam đoan toàn nội dung trình bày luận văn “Nghiên cứu vấn đề kiểm soát đo lường tần số cho đài phát hình Việt Nam ” kết trình tìm hiểu nghiên cứu Các liệu nêu luận văn hoàn toàn trung thực rõ ràng Mọi thông tin trích dẫn tuân theo luật sở hữu trí tuệ, liệt kê rõ ràng tài liệu tham khảo Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dung viết luận văn Hà nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013 Học viên Trịnh Sơn Tùng LỜI NÓI ĐẦU T rong năm gần đây, với phát triển nhanh chóng thông tin vô tuyến Việt nam, quan làm công tác quản lý phổ tần, mà đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện, có bước tiến lớn, đóng góp phần quan trọng cho phát triển mạng lưới thông tin vô tuyến Để cung cấp khía cạnh tiếp cận kiến thức thông tin vô tuyến điện, công tác quản lý phổ tần số vô tuyến điện cho người không làm việc kỹ thuật, cho người tham gia vào công tác kỹ thuật, nhằm mục đích giúp đối tượng nâng cao nhận thức kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý phổ tần, Tôi thực luận văn thạc sỹ “Nghiên cứu vấn đề kiểm soát đo lường tần số cho đài phát hình Việt Nam” Luận văn bao gồm nội dung chính: - Chương 1: Trong chương chủ yếu giới thiệu nghiệp vụ quảng bá vô tuyến điện tập trung chủ yếu vào truyền hình quảng bá, bao gồm: thông tin phân kênh truyền hình, đặc điểm số loại tín hiệu truyền hình, yêu cầu thông số nhằm đảm bảo cho kênh truyền hình hoạt động an toàn tránh can nhiễu có hại kênh truyền hình hệ thống thông tin khác - Chương 2: Trong chương đề cập chủ yếu đến số phép đo nhất, bao gồm: phép đo tần số, phép đo băng thông, phép đo cường độ trường mật độ thông lượng công suất, phép đo độ chiếm dụng phổ tần - Chương 3: Trong chương đề cập đến hai vấn đề thực tế cần thử nghiệm thực tế để có kết luận xác phục vụ cho công tác quản lý tần số: - Vấn đề thứ qua trình đo tín hiệu truyền hình áp dụng lý thuyết có từ xây dựng phương pháp đo phương pháp ước lượng đo số thông số tín hiệu truyền hình để đảm bảo kênh truyền hình hoạt động không gây can nhiễu lẫn không gây can nhiễu đến nghiệp vụ khác; 10 - Vấn đề thứ hai qua trình khảo sát thực tế khuyến nghị Liên minh Viễn thông quốc tế mức cường độ trường tối thiểu vùng biên để đảm bảo vùng phủ tín hiệu truyền hình đến người sử dụng vùng biên có chất lượng tốt, từ đưa khuyến nghị áp dụng mức cường độ trường tối thiểu áp dụng cho Việt Nam công tác tính toán vùng phủ ấn định tần số, công suất, độ cao ăng ten cho kênh truyền hình Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ PGS.TS Vũ Văn Yêm ý kiến đóng góp chuyên gia thuộc Cục Tần số vô tuyến điện trình thực luận văn 11 Đo qua không gian: Đài Truyền hình Việt Nam, kênh Tên đài: Đài Truyền hình Việt Nam Địa chỉ: Số 215, đường 30/4 thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ Loại thiết bị: HARRIS HT20HS Tần số/ kênh: K6 ; Công suất phát: 20kW ; Công suất phát thực tế: ; Phương thức phát: 7M25C3F 750KF3E; Độ cao anten phát: 165m; Phân cực: Ngang Đo phát xạ giả Thiết bị đo Đo qua không gian Đo qua không gian Agilent N9020 (Có Notch) Agilent N9020 (không có Notch) 420 420 Ghi Loại anten đo/ độ cao (m) Khoảng cách đến đài phát (m) Tín hiệu đo Sóng mang Tần số (MHz) 175.25 Mức công suất dBm Hài bậc hai 350.5 dBm Hài bậc ba Phát xạ giả khác 525.75 168.75 dBm dBm Sóng mang 175.25 dBm Hài bậc hai 350.5 Nền -4.24 dBm -92.238 -87.44 Att 6dB Att 6dB Att 0dB -91.55 91 Phát xạ giả khác 525.75 168.75 dBm -81.808 Nền Hài bậc ba dBm -76.753 Att 10dB Att 10dB Công suất kênh dBm dBc dBc dBc dBm dBc dBc dBc dBc dBc dBc -0.34 Cường trường độ Bản phổ kèm theo dBµV/m KG K6 H2 co N.png KG K6 H3 6dB.png Đo phát xạ băng Bản phổ kèm theo KG K6 OOB.png Bảng 4.12 Đo qua không gian đài truyền hình Việt Nam, kênh 92 Đo trực tiếp: Đài Truyền hình Việt Nam, kênh 49 Tên đài: Đài Truyền hình Việt Nam Địa chỉ: Số 215, đường 30/4 thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ Loại thiết bị: PCU-1330 – NEC Công suất phát: Tần số/ kênh: K49 30kW ; Công suất phát thực tế: ; 28kW; Phương thức phát: 7M25C3F 750KF3E; Độ cao anten phát: 165m; Phân cực: Ngang Đo trực tiếp máy phát Đo trực tiếp máy phát Agilent N9020 (Có Notch) Agilent N9020 (không có Notch) Đo phát xạ giả Thiết bị đo Khoảng cách Suy hao 30dB đến đài phát (m) Tín hiệu đo Sóng mang Tần số (MHz) 695.25 Mức công suất dBm Hài bậc hai 1390.5 dBm Nền Ghi Suy hao 30dB Hài bậc ba Phát xạ giả khác Sóng mang 2085.75 688.75 695.25 dBm dBc dBm Nền -7.47 93 Hài bậc hai Hài bậc ba 1390.5 2085.75 Phát xạ giả khác 688.75 dBm dBm dBm -82.766 -89.297 Att 2dB Att 2dB -91.277 -89.429 Att 6dB -94.293 Att 6dB Att 8dB Bản phổ kèm theo Đo phát xạ băng Bản phổ kèm theo Bảng 4.13 Đo trực tiếp đài truyền hình Việt Nam, kênh 49 94 Đo qua không gian: Đài Truyền hình Việt Nam, kênh 49 Tên đài: Đài Truyền hình Việt Nam Địa chỉ: Số 215, đường 30/4 thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ Loại thiết bị: PCU-1330 – NEC Tần số/ kênh: K49 ; Công suất phát: 30kW ; Công suất phát thực tế: 28kW; Phương thức phát: 7M25C3F 750KF3E ; Độ cao anten phát: 165m ; Phân cực: Ngang Đo phát xạ giả Đo qua không gian Đo qua không gian Thiết bị đo Agilent N9020 (Có Notch) Agilent N9020 (không có Notch) Loại anten LPD-8130/A1 (80-1300MHz) / 3m, đo/ độ cao FSA (1-18GHz) (m) Khoảng cách đến đài phát (m) Tín hiệu đo Tần (MHz) số Mức công Ghi LPD-8130/A1 (80-1300MHz) / 3m, FSA (1-18GHz) 420 420 Sóng mang Hài bậc hai Hài bậc ba Phát xạ giả khác Sóng mang Hài bậc hai Hài bậc ba Phát xạ giả khác 695.25 1390.5 2085.75 688.75 695.25 1390.5 2085.75 688.75 dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm 95 suất -67.264 -5.995 Nền Nền Att 6dB -78.175 Att 10dB Công suất kênh Cường trường độ dBm dBc dBc dBc dBm dBc dBc dBc dBµV/m dBc dBc dBc Bản phổ kèm theo Đo phát xạ băng Bản phổ kèm theo Bảng 4.14 Đo qua không gian đài truyền hình Việt Nam, kênh 49 96 Đo trực tiếp: Đài Truyền hình Việt Nam, kênh 51 Tên đài: Đài Truyền hình Việt Nam Địa chỉ: Số 215, đường 30/4 thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ Loại thiết bị: ROHDE&SCHWARZ Công suất phát: Tần số/ kênh: K51; 30kW ; Công suất phát thực tế: 28kW; Phương thức phát: 7M25C3F 750KF3E; Độ cao anten phát: 180m; Phân cực: Ngang Đo phát xạ giả Thiết bị đo Tín hiệu đo Sóng mang Tần số (MHz) 711.25 Mức công suất dBm Đo trực tiếp máy phát Đo trực tiếp máy phát Agilent N9020 (Có Notch) Agilent N9020 (không có Notch) Hài bậc hai 1422.5 dBm Hài bậc ba 2133.75 dBm Phát xạ giả khác Sóng mang 704.75 711.25 dBm dBm -11.505 Nền Nền Hài bậc hai 1422.5 dBm Hài bậc ba Phát xạ giả khác 2133.75 704.75 dBm dBm -89.368 -80.484 Att 0dB Att 6dB Nền -80.364 Att 16dB Nền Att 10dB Cường trường độ dBµV/m 97 Ghi dBc dBc dBc Bản phổ kèm theo Đo phát xạ băng Bản phổ kèm theo Bảng 4.15 Đo trực tiếp đài truyền hình Việt Nam, kênh 51 98 Đo qua không gian: Đài Truyền hình Việt Nam, kênh 51 Tên đài: Đài Truyền hình Việt Nam Địa chỉ: Số 215, đường 30/4 thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ Loại thiết bị: ROHDE&SCHWARZ Tần số/ kênh: K51 ; Công suất phát: 30kW ; Công suất phát thực tế: 28kW; Phương thức phát: 7M25C3F 750KF3E ; Độ cao anten phát: 180m ; Phân cực: Ngang Đo phát xạ giả Thiết bị đo Đo qua không gian Đo qua không gian Agilent N9020 (Có Notch) Agilent N9020 (không có Notch) Loại anten đo/ LPD-8130/A1 (80-1300MHz) / 3m, độ cao (m) FSA (1-18GHz) Khoảng cách đến đài phát (m) Tín hiệu đo LPD-8130/A1 (80-1300MHz) / 3m, FSA (1-18GHz) 420 Sóng mang Tần số (MHz) 711.25 Mức công suất dBm Hài bậc hai 1422.5 dBm Ghi 420 Hài bậc ba 2133.75 dBm Phát xạ giả khác Sóng mang Hài bậc hai Hài bậc ba 704.75 711.25 dBm dBm dBm dBm -9.1 Nền Nền 1422.5 2133.75 Phát xạ giả khác 704.75 dBm -68.653 Att 6dB 99 -79.363 Att 10dB -86.871 Att 16dB Công suất kênh Cường trường dBm dBc dBc dBc độ dBm dBc dBc dBc dBµV/m dBc dBc dBc Bản phổ kèm theo Bảng 4.16 Đo qua không gian đài truyền hình Việt Nam, kênh 51 100 Đo trực tiếp: Đài Truyền hình Việt Nam, kênh 46 Tên đài: Đài Truyền hình Việt Nam Địa chỉ: Số 215, đường 30/4 thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ Loại thiết bị: THOMCAST Tần số/ kênh: K46 ; Công suất phát: 10kW ; Công suất phát thực tế: Phương thức phát: 7M25C3F 750KF3E ; Độ cao anten phát: 94m ; Phân cực: Ngang Đo phát xạ giả Thiết bị đo Tín hiệu đo Đo trực tiếp máy phát Đo trực tiếp máy phát Agilent N9020 (Có Notch) Agilent N9020 (không có Notch) Hài bậc hai Tần số (MHz) 664.75 Mức công suất dBm 3kW; 1342.5 dBm Hài bậc ba 2013.75 dBm Phát xạ giả khác Sóng mang 1355.5 671.25 dBm dBm Hài bậc hai Hài bậc ba 1342.5 dBm 2013.75 dBm -75.319 -76 -95.952 -9.637 Nền -71.798 -89.287 Att 10dB Bản phổ kèm theo Đo phát xạ băng Bản phổ kèm theo Bảng 4.17 Đo trực tiếp đài truyền hình Việt Nam, kênh 46 101 Phát xạ giả khác 1355.5 664.75 dBm dBm -69.671 Att 10dB -90.613 Att 0dB Att 10dB Att 10dB Ghi -76.922 Đo qua không gian: Đài Truyền hình Việt Nam, kênh 46 Tên đài: Đài Truyền hình Việt Nam Địa chỉ: Số 215, đường 30/4 thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ Loại thiết bị: THOMCAST Tần số/ kênh: K46 ; Công suất phát: 10kW ; Công suất phát thực tế: Phương thức phát: 7M25C3F 750KF3E ; Độ cao anten phát: 94m ; Phân cực: Ngang Đo phát xạ giả Thiết bị đo Đo qua không gian Đo qua không gian Agilent N9020 (Có Notch) Agilent N9020 (không có Notch) Loại anten đo/ LPD-8130/A1 (80-1300MHz) / 3m, độ cao (m) FSA (1-18GHz) Khoảng cách đến đài phát (m) Hài bậc hai Tần số (MHz) 664.75 Mức công suất dBm dBm Nền Nền dBm dBc Công suất kênh 1342.5 Ghi LPD-8130/A1 (80-1300MHz) / 3m, FSA (1-18GHz) 420 Tín hiệu đo 3kW; 420 Hài bậc ba Phát xạ giả khác Sóng mang 2013.75 1355.5 671.25 dBm dBm dBm dBm dBm dBm -15.732 -93.185 Att 0dB Nền Nền dBm dBc dBc dBc dBc dBc 102 Hài bậc hai Hài bậc ba 1342.5 2013.75 Phát xạ giả khác 1355.5 664.75 -97.193/ 10kHz Cường trường độ dBµV/m dBc dBc Bản phổ kèm theo Đo phát xạ băng Bản phổ kèm theo Bảng 4.18 Đo qua không gian đài truyền hình Việt Nam, kênh 46 103 dBc Hình 4.11 Mặt nạ phổ máy phát hình kênh đo trực tiếp đo qua không gian 104 Hình 4.12 Mặt nạ phổ máy phát hình kênh 46 đo trực tiếp đo qua không gian 105
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vấn đề kiểm soát và đo lường tần số cho các đài phát hình ở việt nam , Nghiên cứu vấn đề kiểm soát và đo lường tần số cho các đài phát hình ở việt nam , Nghiên cứu vấn đề kiểm soát và đo lường tần số cho các đài phát hình ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay