đồ án thiết kế và tính toán ly hợp xe khách

29 147 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 23:18

Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Låìi nọi âáưu Ngy nay, våïi nãưn cäng nghiãûp phạt triãøn ngy cng hiãûn âải, cạc nhu cáưu lao âäüng v cüc säúng ca ngỉåìi cng âỉåüc náng cao Váún âãư váûn chuøn hng họa, âi lải ca ngỉåìi l mäüt nhỉỵng nhu cáưu ráút cáưn thiãút Ä tä l mäüt loải phỉång tiãûn ráút phạt triãøn v phäø biãún trãn thãú giåïi v åí Viãût Nam hiãûn âãø âạp ỉïng cho nhu cáưu âọ Trong cạc loải ätä, xe khạch l phỉång tiãûn ch úu dng âãø chun chåí ngỉåìi våïi khong cạch tỉång âäúi di L mäüt sinh viãn ngnh âäüng lỉûc, viãûc tçm hiãøu, nghiãn cỉïu, toạn v thiãút kãú cạc bäü pháûn, củm mạy, chi tiãút xe khạch l ráút thiãút thỉûc v bäø êch Trong khn khäø giåïi hản ca mäüt âäư ạn män hc, em âỉåüc giao nhiãûm vủ thiãút kãú v toạn ly håüp xe khạch Cäng viãûc ny â giụp cho em bỉåïc âáưu lm quen våïi cäng viãûc thiãút kãú m em â âỉåüc hc åí trỉåìng âãø ỉïng dủng cho thỉûc tãú, âäưng thåìi cn giụp cho em cng cäú lải kiãún thỉïc sau â hc cạc män l thuút trỉåïc âọ Dỉåïi sỉû hỉåïng dáùn táûn tçnh ca tháưy giạo Lã Vàn Tủy v sỉû näø lỉûc ca bn thán, sau mäüt khong thåìi gian cho phẹp em â hon thnh âỉåüc âäư ạn ca mçnh Vç bỉåïc âáưu toạn thiãút kãú cn ráút båỵ ngåỵ cho nãn khäng trạnh nhỉỵng sai sọt, nháưm láùn Do váûy, em ráút mong cạc tháưy thäng cm v chè bo thãm âãø em âỉåüc hon thiãûn hån quạ trçnh hc táûp ca mçnh Ha Khạn h , ngy 15 thạng10 nàm 2002 Sinh viãn thỉûc hiãûn Lã Minh Tiãún CÄNG DỦN G, U CÁƯU V CẠC THÄNG SÄÚ K THÛT CHO TRỈÅÏC : 1.1 CÄNG DỦNG: Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú Ätä nhàòm giụp cho sinh viãn hiãøu r hån vãư män hc Tỉì âọ sinh viãn tỉìng bỉåïc xáy dỉûng cho mçnh mäüt phỉång phạp toạn thiãút kãú ätä Theo nhiãûm vủ âỉåüc giao âäư ạn ny, sinh viãn phi toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Nhỉ váûy sau lm xong âäư ạn, sinh viãn â nàõm âỉåüc phỉång phạp toạn cạc cå cáúu ca ly håüp v dáùn âäüng ly håüp trãn cå såí xạc âënh cạc thäng säú, cạc cạch mäüt cạch håüp l dỉûa theo cạc ti liãûu â hc v cạc ti liãûu khạc cọ liãn quan Nhåì âọ, sinh viãn cọ âỉåüc mäüt phỉång phạp toạn, lỉûa chn v tham kho riãng ca mçnh âãø toạn thiãút kãú cạc pháưn khạc ca ätä Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Vç thãú, âäư ạn män hc l mäüt pháưn khäng thãø thiãúu cạc män hc vãư ätä âäúi våïi sinh viãn ngnh âäüng lỉûc Ngoi cn l mäüt ti liãûu bäø êch âäúi våïi nhỉỵng ngỉåìi lm cäng tạc k thût vãư ngnh ätä 1.2 U CÁƯU: Khi lm âäư ạn män hc ny, sinh viãn cáưn phi nàõm vỉỵng cạc kiãún thỉïc â hc ca män hc Tênh toạn v thiãút kãú Ätä v cạc män hc khạc cọ liãn quan Hçnh thỉïc, näüi dung thuút minh v cạc bn v phi tn th âụng theo quy âënh ca bäü män âãư Sinh viãn phi hon thnh âäư ạn ny âụng tiãún âäü v âụng thåìi gian quy âënh Nãúu khäng thỉûc hiãn âụng sinh viãn s khäng âỉåüc bo vãû 1.3 CẠC THÄNG SÄÚ K THÛT CHO TRỈÅÏC: Theo nhiãûm vủ ca âäư ạn âỉåüc giao, ta cọ cạc thäng säú k thût âỉåüc cho theo bng sau: Bng 1.1 Cạc thäng säú k thût xe khạch STT Tãn thäng säú K hiãûu Giạ trë Âån vë Loải xe Xe khạch Ga Trng lỉåüng ton bäü 10000 KG Loải âäüng cå Xàng N e max Cäng sút cỉûc âải 135 KW nN Säú vng quay ỉïng våïi cäng sút cỉûc âải 3500 Vng/phụt M e max Momen cỉûc âải 460 N.m nM Säú vng quay ỉïng våïi mämen cỉûc âải 1900 Vng/phụt i h1 Tè säú truưn säú 7,5 i h6 Tè säú truưn säú cao (6) i0 10 Tè säú truưn truưn lỉûc chênh 5,5 rbx 11 Bạn kênh bạnh xe 0,45 m Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch PHÁN TÊCH CHN LOẢI LY HÅÜP V DÁÙN ÂÄÜN G LY HÅÜP : 2.1 CHN LOẢI LY HÅÜP: Ly håüp l bäü pháûn quan trng dng âãø näúi, ngàõt truưn âäüng tỉì trủc âäüng cå âãún hãû thäúng truưn lỉûc, ngoi cn l cå cáúu an ton cho hãû thäúng truưn lỉûc Tỉì hai nhiãûm vủ âọ, ta cọ cạc u cáưu âäúi våïi ly håüp : Âm bo truưn hãút mämen quay ca âäüng cå báút k âiãưu kiãûn sỉí dủng no Âọng ãm dëu âãø tàng tỉì tỉì mämen quay lãn trủc ca hãû thäúng truưn lỉûc, khäng gáy va âáûp v ti trng âäüng lãn cạc bạnh ràng ca häüp säú Do âọ ätä khåíi âäüng hồûc tàng täúc khäng bë giáût lm gim âäü ãm dëu chuøn âäüng cho ätä Måí dỉït khoạt âãø lm cho quạ trçnh âäưng âãưu täúc âäü ca âäưng täúc âỉåüc nhanh chọng Do âọ viãc gi säú âỉåüc nhanh chọng Mämen quạn cạc chi tiãút pháưn bë âäüng ca ly håüp phi nh âãø gim va âáûp giỉỵa cạc bạnh ràng sang säú v gim mi mn cạc bãư màût masạt ca âäưng täúc Phi lm âỉåüc nhiãûm vủ ca cå cáúu an ton âãø trạnh cho hãû thäúng truưn lỉûc bë quạ ti Mämen masạt khäng âỉåüc låïn quạ âãø trạnh xy hiãûn tỉåüng gy trủc cạc âàng Ngoi cn cọ cạc ưu cáưu khạc: Âiãưu khiãøn nhẻ nhng, lỉûc tạc dủng lãn bn âảp vỉìa phi Hãû säú masạt cao v äøn âënh Thoạt nhiãût täút, bãưn vỉỵng Lm viãûc tin cáûy, hiãûu sút cao Kêch thỉåïc nh gn, kãút cáúu, sỉía chỉỵa, bo dỉåỵng âån gin Giạ thnh khäng cao làõm Våïi u cáưu váûy, ty theo cạnh truưn mämen quay tỉì trủc âäüng cå âãún hãû thäúng truưn lỉûc m cọ cạc loải ly håüp sau: Masạt: Truưn mämen quay bàòng cạc bãư màût masạt Thy lỉûc: Truưn mämen quay bàòng cháút lng Nam chám âiãûn: Truưn mämen quay nhåì tạc dủng ca trỉåìng nam chám âiãûn Liãn håüp: Truưn mämen quay bàòng cạch kãút håüp cạc loải kãø trãn Cạc loải ly håüp ny, ty theo tỉìng loải m cọ nhỉỵng ỉu nhỉåüc âiãøm khạc Ta dỉûa vo cạc âiãưu kiãûn ny m chn cho håüp l Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Ly håüp masạt : cọ hai loải: Loải mäüt âéa: Ly håüp masạt mäüt âéa bë âäüng våïi âån gin kãút cáúu cng âån gin bäü pháûn dáùn âäüng, nhiãût täút, måí dỉït khoạt, mämen ca cạc chi tiãút thủ âäüng bẹ, giạ thnh r Tuy nhiãn lm viãûc dãù bë trỉåüt bë mn cạc bãư màût masạt v viãûc âiãưu chènh khe håí giỉỵa cạc bãư màût masạt khọ khàn, thåìi gian phủc vủ khäng cao Khi lm viãûc cng cọ trỉåìng håüp xy l khäng càõt dỉït khoạt âỉåìng truưn cäng sút âäü âo ca cạc âéa masạt Tàng hnh trçnh ca bn âảp (hay hnh trçnh âiãưu khiãøn) Kêch thỉåïc ca cạc chi tiãút tàng lãn trủc bë âäüng ca ly håüp (trủc så cáúp ca häüp säú) Loải hai âéa : Nhỉ loải mäüt âéa, ngoi cọ nhiãưu âéa cng lm viãûc nãn âọng ly håüp cạc bãư màût masạt lm viãûc mäüt cạch tỉì tỉì, âọ âọng âỉåüc ãm dëu nhỉng càõt ly håüp khäng âỉåüc dỉït khoạt Viãc âënh vë cạc âéa masạt càõt ly håüp khọ khàn (âàûc biãût l âéa trung gian) Ly håüp thy lỉûc : Ỉu âiãøm ca loải ly håüp ny lm viãûc ráút ãm, khäng cáưn bn âảp ly håüp Thåìi hản phủc vủ cao, âäüng cå váùn äøn âënh sỉïc cn ca âỉåìng quạ låïn Nhỉåüc âiãøm chênh viãûc ạp dủng thỉûc tãú l ly håüp càõt khäng hon ton, quạ trçnh lm viãûc ln ln bë trỉåüt, kãút cáúu phỉïc tảp, khọ bo dỉåỵng, giạ thnh sn xút cao Ly håüp âiãûn tỉì: Ỉu âiãøm ca loải ly håüp ny l ráút ãm, càõt dỉït khoạt, âäü tin cáûy cao, tøi th ráút cao Tuy nhiãn kãút cáúu ráút cäưng kãưnh, giạ thnh sn xút cao Âäúi våïi xe khạch, ta tháúy ràòng khäng u cáưu cao vãư âäü ãm dëu, tiãûn nghi, thåìi hản phủc vủ cn giạ thnh thç phi r vç ch úu phủc vủ cho ngỉåìi dán lao âäüng bçnh thỉåìng, cọ mỉïc thu nháûp khäng cao Do âọ, qua phán têch trãn ta chn loải ly håüp masạt cọ mäüt âéa bë âäüng cho xe khạch l håüp l 2.2 CHN LOẢI DÁÙN ÂÄÜNG: Trãn ätä mạy kẹo hiãûn â sỉí dủng ch úu hai dảng dáùn âäüng ly håüp sau: Dáùn âäüng cå khê Dáùn âäüng thu lỉûc Viãûc dng dáùn âäüng cå khê cọ nhiãưu ỉu âiãøm : âån gin, r tiãưn, lm viãûc tin cáûy Tuy nhiãn hiãûu sút truưn lỉûc tháúp, lm viãûc mäüt thåìi gian di cọ mi mn cạc khåïp dáùn âäüng dáùn âãún tàng trë säú hnh trçnh bn âảp tỉû (phi âiãưu Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch chènh lải bàòng tay), âäü cỉïng ca dáùn âäüng tháúp hån so våïi dáùn âäüng thu lỉûc nhiãưu khe håí cạc kháu khåïp Khọ làõp âàût, nháút l loải xe âáưu ngàõn Våïi ly håüp thu lỉûc cọ cạc nhỉåüc âiãøm : kãút cáúu phỉïc tảp, giạ thnh cao, sỉí dủng v sỉía chỉỵa phỉïc tảp hån Bãn cảnh âọ dáùn âäüng thy lỉûc cng cọ mäüt säú ỉu âiãøm nhỉ: hiãûu sút cao, âäü cỉïng cao, dãø làõp âàût (nhåì cọ thãø sỉí dủng âỉåìng äúng v cạc khåïp näúi mãưm), truưn âäüng xa Cọ kh nàng hản chãú täúc âäü dëch chuøn ca âéa ẹp âọng ly håüp âäüt ngäüt, gim ti trng âäüng Ngoi âãø âm bo sỉû âiãưu khiãøn nhẻ nhng, gim cỉåìng âäü lao âäüng cho ngỉåìi lại v tàng tiãûn nghi, ngỉåìi ta cn dng tråü lỉûc khê nẹn, tråü lỉûc chán khäng hồûc tråü lỉûc thy lỉûc H.2.1 Så âäư ly håüp v dáùn âäüng ly håüp (cọ tråü lỉûc khê nẹn) 1: Bạnh â 2: Âéa bë âäüng 3: Ân måí 4: Giạ ty âäüng 5: Bảc måí v äø bi t 6: L xo häưi vë äø bi t 7: Xi lanh cäng tạc 8: Xi lanh tråü lỉûc 9: Cå cáúu phán phäúi 10: Âỉåìng thäng khê tråìi 11: Bưng t lãû 12: Mng t lãû 13: Xilanh dáùn âäüng cå cáúu tråü lỉûc 14: Bçnh khê nẹn 15: Bn âảp 16: Xilanh chênh 17: Tiãút lỉu 18: Nảng måí 19: ÄÚng trỉåüt 20: Âéa ẹp Nhỉ váûy, âäúi våïi ly håüp cáưn thiãút kãú, ta chn dáùn âäüng l dáùn âäüng thy lỉûc Do ti trng ca xe låïn ( G a = 10000KG) nãn hãû thäúng dáùn âäüng cọ thãø cọ tråü lỉûc ty theo ta toạn Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch XẠC ÂËNH CẠC THÄNG SÄÚ CÅ BN CA LY HÅÜP : 3.1 XẠC ÂËNH BẠN KÊNH VNG NGOI ÂÉA MASẠT R 2: Hçnh 3.1 Cạc kêch thỉïc ca âéa masạt Viãûc xạc âënh bạn kênh ngoi phi dỉûa theo ba âiãưu kiãûn sau: Âm bo cho ly håüp truưn hãút mämen quay ca âäüng cå Âm bo tøi th cáưn thiãút Phi làõp ghẹp âỉåüc våïi vnh bạnh â Âãø âm bo cho ly håüp truưn hãút mämen quay ca âäüng cå thç ly håüp phi sinh âỉåüc mäüt mämen masạt ln ln låïn hån hồûc bàòng mämen quay cỉûc âải ca âäüng cå sút quạ trçnh sỉí dủng Âãø âm bo âiãưu kiãûn ny, mämen masạt Mms u cáưu ca ly håüp âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: M ms = β.M e max [N.m] (theo [1] trang 47) (3.1) Trong âọ: M ms : mämen masạt u cáưu sinh ly håüp β: hãû säú dỉû trỉỵ ca ly håüp Hãû säú dỉû trỉỵ β âãún cạc úu täú lm gim lỉûc ẹp hồûc lm gim mämen masạt quạ trçnh sỉí dủng chàóng hản nhỉ: Mn vng masạt lm gim lỉûc ẹp: (15÷20)% Gim âäü ân häưi ca l xo ẹp: (8÷10)% Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Nhỉ váûy täøng lỉûc ẹp cạc úu täú trãn s bë gim khong (23÷30)%, β âỉåüc chn khäng âỉåüc nh quạ, váûy cng khäng âỉåüc låïn quạ Nãúu β låïn thç phi tàng lỉûc ẹp cho nãn phi tàng lỉûc âiãưu khiãøn ly håüp s lm cho kêch thỉåïc ly håüp tàng v máút vai tr ca cå cáúu an ton Âäúi våïi xe khạch giạ trë β = (1,5 ÷ 2,2 ) (theo [3] trang 145) Ta chn chn β = Mämen masạt sinh ly håüp âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: M ms = µ.P.R tb Z ms [N.m] (theo [1] trang 48) (3.2) Trong âọ : µ: hãû säú masạt Zms: säú lỉåüng âäi bãư màût masạt, vç cọ âéa masạt nãn Zms=2 P: lỉûc ẹp cáưn thiãút lãn cạc âéa masạt; [N] Rtb: bạn kênh masạt trung bçnh (bạn kênh ca âiãøm âàût lỉûc masạt täøng håüp); [m] Bạn kênh trung bçnh vng masạt âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: 3 R − R1 Rtb = ⋅ 22 [m] (theo [1] trang 49) R − R 12 (3.3) Trong âọ: R2: bạn kênh vng ngoi ca âéa masạt, [m] R1: bạn kênh vng ca âéa masạt, [m] Thỉåìng åí ätä mạy kẹo hay dng cạc bãư màût masạt thẹp våïi phãrâä âäưng cọ hãû säú masạt khä låïn nháút l 0,35 nhỉng âãún nhỉỵng âiãưu kiãûn nhiãût âäü, täúc âäü trỉåüt tỉång âäúi lm gim hãû säú âọ âi, cho nãn hãû säú masạt toạn theo kinh nghiãm l: µ = 0,22 ÷ 0,3 Ta láúy µ = 0,27 Ạp sút trãn bãư màût masạt âỉåüc xạc âënh båíi cäng thỉïc sau: q= P P = ≤ [q ] [kN/m2] (theo [1] trang 50) F π(R − R 12 ) Trong âọ: p: ạp sút trãn bãư màût masạt, [kN/m2] [q]: ạp sút cho phẹp lãn bãư màût masạt Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B (3.4) Trang Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Âäúi våïi bãư màût masạt l thẹp [q]=100÷250[kN/m2] (theo [1] [q]=130[kN/m2] F: diãûn têch bãư màût táúm masạt, [m2] Tỉì (3.1) v (3.2) ta suy cäng thỉïc: v trang phãrâä 50) thç Chn β.M e max = µ.P.R tb Z ms [N.m] (3.5) Tỉì (3.4) ta suy ra: P ≤ [q ].π.(R 22 − R 12 ) [N] (3.6) Váûy, tỉì (3.3), (3.5) v (3.6) ta suy ra: 3 R − R1 β.M e max ≥ µ.[q ].π.(R 22 − R 12 ) ⋅ 22 Z ms R − R 12 Suy ra: β.M e max ≥ µ.[q ].π.(R 32 − R 13 ) .Z ms Âàût K r = R1 , báút phỉång trçnh trãn trỉång âỉång våïi báút phỉång trçnh sau: R2 β.M e max ≥ µ.[q ].π.R 32 (1 − K 3r ) .Z ms Nhỉ váûy, ta suy ra: R2 ≥ 3M e max β 2π.µ.[ q ].(1 − K r )Z ms [m] Trong âọ: Kr = R1 = 0,53 ÷ 0,75 (theo [1] trang 50), chn Kr= 0,6 R2 Thay säú vo ta cọ: R2 ≥ 3.2.460 = 0,1998 [m] 2.3,14.0,27.130.10 3.(1 − 0,6 ).2 Ta chn âỉåüc R2 = 0.2 [m] (âm bo tøi th cáưn thiãút v làõm ghẹp âỉåüc våïi bạnh â Váûy R2=200[mm] Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch 3.2 BẠN KÊNH VNG TRONG CA ÂÉA MASẠT R1: Bạn kênh vng ca âéa masạt âỉåüc xạc âënh tỉì Kr: R1 = Kr.R2 [m] Thay säú ta cọ: R1=0,6.0,2 = 0,12 [m] Váûy R1=120[mm] 3.3 BẠN KÊNH TRUNG BÇNH CA ÂÉA MASẠT RTB: Theo cäng thỉïc (3.3), thay säú vo v ta âỉåüc: 3 R − R 0,2 − 0,12 Rtb = ⋅ = = 0,1633 [m] R − R 13 0,2 − 0,12 Váûy Rtb=163,3[mm] 3.4 LỈÛC ẸP CÁƯN THIÃÚT PCT: Tỉì phỉång trçnh (3.2) ta cọ thãø xạc âënh âỉåüc lỉûc ẹp cáưn thiãút lãn âéa âãø truưn âỉåüc mämen masạt Mms Pct = M ms βM e max = [N] µR tb Z ms µR tb Z ms Thay säú vo ta cọ: Pct = 2.460 = 10430,8 [N] 0,27.0,1633.2 Váûy Pct=10430,8[N] 3.5 CHIÃƯU DY ÂÉA MASẠT δMS: Theo [3], âäúi våïi xe ti v xe khạch chiãưu dy âéa masạt δms xạc âënh khong ÷ [mm] Váûy ta chn δms = [mm] 3.6 CHIÃƯU RÄÜNG ÂÉA MASẠT B: Chiãưu räüng âéa masạt âỉåüc theo cäng thỉïc: b = R2 - R1 [m] Thay säú vo, ta âỉåüc: b = 0,2 - 0,12 = 0,08 [m] Váûy b=80 [mm] 3.7 DIÃÛN TÊCH BÃƯ MÀÛT ÂÉA MASẠT FMS: Diãûn têch bãư màût âéa masạt : Fms Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Fms = π(R22 - R12) [m2] Thay säú, ta cọ: Fms = 3,14(0,22 - 0,122) = 0.080425 [m2] Váûy Fms=80425[mm2] TÊNH CÄNG TRỈÅÜT RIÃNG V KÊCH THỈÅÏC ÂÉA ẸP : Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 10 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Thåìi gian t1: t1 = 24,5 = 0.05 [s] 490 Thåìi gian t2: t2 = 2.1,19.(366,5 − ) 490 = 1,334 [s] Thay säú ta cọ:  0,05  L = 24.(366,5 − ) + 1,334  + 1,19(366,5 − ) = 87964,2 [Nm]   Váûy cäng trỉåüt ton bäü l: L = 87964,2 [Nm] 4.2 TÊNH CÄNG TRỈÅÜT RIÃNG LO: Cäng trỉåüt nọi chung khäng cho ta xẹt âoạn vãư âiãưu kiãûn lm viãûc ca ly håüp Mún xẹt âiãưu kiãûn lm viãûc nàûng nhc ca ly håüp, ta cáưn phi cäng trỉåüt riãng Cäng trỉåüt riãng l cäng trỉåüt trãn âån vë diãûn têch bãư màût cạc táúm masạt, âàûc trỉng cho sỉû hao mn táúm masạt Lo = L [J / m ] (theo [1] trang 53) Fms Z ms (4.4) Trong âọ: Lo: cäng trỉåüt riãng, [J/m2] L: cäng trỉåüt chung, [Nm] Fms- diãûn têch bãư màût masạt, theo toạn pháưn trỉåïc ta cọ Fms = 80425.10 −6 [m2] Zms- säú lỉåüng âäi bãư màût masạt Váûy thay säú vo ta cọ: 87964,2 = 546,9.10 [J/m2]=586,9[kJ/m2] −6 80425.10 Âäúi våïi ätä váûn ti ti trng trãn 50kN, cäng trỉåüt riãng âỉåüc xạc âënh Lo = khong L o =400÷600[kJ/m2] Nhỉ váûy kãút qu toạn ca ta l håüp l 4.3 TÊNH ÂÉA ẸP: Sỉû hao mn cạc âéa masạt ca ätä mạy kẹo chëu nh hỉåíng låïn båíi sỉû nung nọng cạc chi tiãút Vç cạc âéa masạt cọ âäü âáùn nhiãût ráút kẹm cho nãn cọ thãø coi táút c nhiãût phạt sinh ly håüp s truưn cho cạc chi tiãút tiãúp xục trỉûc tiãúp våïi cạc âéa Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 15 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch masạt củ thãø l cạc âéa ẹp Thåìi gian trỉåüt thỉåìng khäng låïn cho nãn sỉû nhiãût mäi trỉåìng thåìi gian áúy cng khäng âạng kãø Båíi thãú cạc chi tiãút tiãúp thu nhiãût thåìi gian ly håüp bë trỉåüt phi cọ khäúi lỉåüng låïn âãø âm bo tiãúp thu âỉåüc lỉåüng nhiãût phạt sinh ly håüp bë trỉåüt m nhiãût âäü ca chi tiãút áúy s khäng tàng lãn nhiãưu âãøï khäng lm nh hỉåíng nhiãưu âãún sỉû lm viãûc ca âéa masạt (củ thãø khäng lm nh hỉåíng âãún hãû säú masạt µ v khäng gáy nãn sỉû chạy củc bäü cạc táúm masạt) Do bạnh â cọ kêch thỉåïc låïn nãn kh nàng ti nhiãût täút nãn khäng cáưn m ta chè cho âéa ẹp Vç trãn âéa ẹp cn bäú trê cạc l xo ẹp, nãúu nhiãût âäü âéa ẹp tàng lãn quạ mỉïc cho phẹp thç s lm thay âäøi âäü cỉïng ca l xo ẹp Cäng trỉåüt låïn nháút sinh xe khåíi hnh, cho nãn ta toạn ly håüp håüp theo âiãưu kiãûn ca xe lục khåíi hnh âãø âm bo sỉû lm viãûc äøn âënh ca ly håüp Nhiãût âäü tàng lãn ca âéa ẹp tiãúp xục trỉûc tiãúp våïi âéa masạt thåìi gian ly håüp bë trỉåüt âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: ∆T = νL [oC] (theo [1] trang 55) c.m d Trong âọ: ∆T: nhiãût âäü tàng lãn ca âéa ẹp, [0C] ν: hãû säú xạc âënh pháưn cäng trỉåüt dng âãø nung nọng âéa ẹp ν = 0,5 âäúi våïi âéa ẹp ca ly håüp âéa c ≈ 500(J/kg.âäü): nhiãût dung riãng ca âéa ẹp (thẹp) (theo[1] trang 56) mâ: khäúi lỉåüng ca âéa ẹp, [kg] Theo cäng thỉïc trãn thç cäng trỉåüt chung ca ly håüp cng låïn thç nhiãût âäü sinh trãn âéa ẹp cng låïn Do âọ, ta cáưn kiãøm tra chãú âäü nhiãût ca âéa ẹp cäng trỉåüt låïn nháút (ỉïng våïi lục xe khåíi âäüng tải chäø) Khi âọ nhiãût âäü tàng lãn ca âéa ẹp ∆T ≤ 10 o C Suy ra: ν.L 0,5.87964,2 = = 8,8 [kg] ∆T.c 10.500 Màûc khạc, khäúi lỉåüng ca âéa ẹp âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: mâ ≥ mâ = π(Rn2- Rt2)δâ.ρ [kg] Trong âọ: Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 16 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Rn: bạn kênh vng ngoi ca âéa ẹp, [m] Rn=R2+0,001=0,2+0,001=0,201[m] Rt: bạn kênh vng ca âéa ẹp, [m] Rt=R1-0,001=0,12-0,001=0,119[m] ρ = 7800 [Kg/m2] : khäúi lỉåüng riãng ca âéa ẹp δâ chiãưu dy ca âéa ẹp Tỉì cäng thỉïc trãn v kãút qu toạn khäúi lỉåüng âéa ẹp åí trãn, ta suy bãư dy ca âéa ẹp: δâ ≥ mâ 8,8 = = 0.014 [m] 2 π(R − R t )ρ 3,14(0,201 − 0,119 )7600 n Váûy, ta chn chiãưu dy âéa ẹp δ â = 0,018 [m] THIÃÚT KÃÚ V TÊNH TOẠN CẠC CHI TIÃÚT , CỦM CHÊNH CA LY HÅÜP : 5.1 L XO ẸP: Thỉåìng trãn ly håüp ca ätä, ngỉåìi ta dng cạc lai l xo trủ, l xo cän v l xo âéa âãø lm l xo ẹp Mäùi loải l xo cọ nhỉỵng ỉu v nhỉåüt âiãøm riãng ca Âäúi våïi xe ta thiãút kãú l xe khạch, ta chn kiãøu l xo ẹp l l xo trủ Vç l xo cän s lm cho ly håüp di, cäưng kãưnh cn l xo cän thç lỉûc ẹp khäng låïn khọ chãú tảo 5.1.1 Âàûc âiãøm làõp l xo trủ: Ỉu âiãøm : Tênh toạn thiãút kãú âån gin cng chãú tảo Dãù bäú trê làõp âàût âm bo gn gng vãư kãút cáúu v cọ räüng chäø âãø âàût äø bi ẹp ca ân måí ly håüp nàòm trãn trủc ly håüp Nhỉåüc âiãøm : Nãúu trỉåìng håüp chãú tảo âäü cỉïng ca l xo khạc thç lỉûc ẹp ca chụng cng khạc âọ lm cho lỉûc ẹp cạc bãư màût masạt khäng âãưu Trong thåìi gian lm viãûc cọ trỉåìng håüp mäüt l xo trủ bë gy thç âi hi phi thay ngun bäü l xo cho nãn khäng tiãút kiãûm âỉåüc váût liãûu Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 17 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Khi lm viãûc cọ trỉåìng håüp l xo bë ram lải cho nãn khäng âm bo âỉåüc lỉûc ẹp, làõp rạp cáưn phi cọ låïp cạch nhiãût cho nãn lm phỉïc tảp thãm kãút cáúu 5.1.2 Tênh toạn : Tênh âäü cỉïn g ca l xo: Ta âäü cỉïng ca l xo cho âéa masạt mn giåïi hản cho phẹp thç lỉûc ẹp ca âéa ẹp váùn âm mämen masạt sinh ly håüp låïn hån mämen cỉûc âải ca âäüng cå Âéa masạt bë mn giåïi hản nghéa l giạ trë β thay âäøi tỉì β =2 âãún β Hãû säú dỉû trỉỵ täúi thiãøu β âỉåüc xạc âënh: β = (80% ÷ 85%).β (theo [3]) 80.β 80.2 = = 1,6 100 100 Lỉûc ẹp lãn âéa masạt âéa masạt chỉa mn: Ta chn: β = (80%).β = Pct = β.M e max [N] µ.R tb Z ms Lỉûc ẹp lãn âéa masạt âéa masạt bë mn âãún giåïi hản: Pmin = β M e max [N] µ.R tb Z ms Lỉûc ẹp ca l xo gim âi mäüt lỉåüng l ∆P tỉång ỉïng våïi cạc l xo bë gin âi mäüt âoản l ∆λ ∆P = P − Pmin = Suy ra: C lx = (β − β ).M e max = C lx n.∆λ [N] µ.R tb Z ms (5.1) M e max ( β − β ) [N/m] (µ.R tb Z ms ).∆λ.n Trong âọ: n: säú lỉåüng l xo ẹp, n = ÷ 24 (theo [4]) Chn n=12 Clx: âäü cỉïng ca mäüt l xo, Clx=const, [N/m] ∆λ : lỉåüng mn ca âéa masạt, [m] Lỉåüng mn ca âéa masạt âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B ∆λ=α.δms[m] Trang 18 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Trong âọ: δms: bãư dy âéa masạt, [m] α: l hãû säú mn cho phẹp, âäúi våïi bãư màût masạt tạn bàòng âinh tạn thç α=0,5 (theo [3] trang 151) Suy ra: ∆λ= 0,5.5.10-3 = 2,5.10-3[m] Váûy, âäü cỉïng ca mäüt l xo l: Clx = 460.( − 1,6 ) = 0,06955.10 [N/m] −3 (0,27.0,1633.2 ).2,5.10 12 Xạc âënh cạc kêch thỉåïc ca l xo: Khi måí ly håüp, l xo bë nẹn mäüt âoản l ∆l : ∆l= ∆f.Zms + m Trong âọ: ∆f: khe håí täúi thiãøu ca âäi bãư màût masạt måí ly håüp, ∆f = 0,6 ÷ [mm], chn ∆f = 1[mm] (theo [III) m: âäü biãún dảng ân häưi ca âéa bë âäüng v âéa ch âäüng, m = 0,2 [mm] (theo [3]) Váûy: ∆l = 1.2 + 0,2 =2,2[mm] Lỉûc ẹp cáưn thiãút låïn nháút tạc dủng lãn cạc l xo måí ly håüp hon ton: Pmax = Pct + Clx ∆l [N] Thay säú, ta cọ: Pmax=10430,8+12.0,06955.106.2,2.10-3=12266,92[N] Suy lỉûc låïn nháút sinh ca mäüt l xo måí ly håüp hon ton: Pmax 12266,92 = = 1022,24 [N] n 12 ỈÏng sút trãn l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: Plx max = τ= 8.Po D (theo [1] trang 86) π.d (5.2) Trong âọ: d: âỉåìng kênh dáy l xo, [m] D: âỉåìng kênh ca l xo, [m] Po: lỉûc cỉûc âải tạc dủng lãn l xo, Po=Plxmax[N] Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 19 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Khi toạn ỉïng sút l xo trủ ca ly håüp cáưn âãún sỉû táûp trung ỉïng sút åí phêa bãn ca såüi dáy l xo : τk =kτ ≤ [τ] [MN/m2] (5.3) Trong âọ: k: hãû säú âãún sỉû táûp trung ỉïng sút Ta chn tè sä ú D = thç d k= 1,3 (theo[1] trang 87) τk: ỉïng sút ca l xo trủ cọ âãún sỉû táûp trung ỉïng sút ỈÏng sút cho phẹp [τ] = 600[MN / m ] (theo[1] trang 83) Tỉì cäng thỉïc (5.2) v (5.3), ta xạc âënh âỉåüc âỉåìng kênh dáy l xo: Suy ra: d2 ≥ 8.Plx max k D [m] π[ τ] d d≥ 8Plx max k D [m] π[ τ] d Váûy, thay säú vo ta cọ: d≥ 8.882.1,3 = 4,93.10 −3 [m] 3,14.600.10 Chn d = 5[mm], suy D = 5.5 = 25[mm] Ta cọ, quan hãû âäü cỉïng våïi säú vng lm viãûc ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: G.d [N/m] (theo [1] trang 86) C lx = 8.D n o Trong âọ: G: mä âuyn ân häưi dëch chuøn, G=8.104[MN/m2] no: säú vng lm viãûc ca l xo Tỉì âọ, ta suy âỉåüc cäng thỉïc säú vng l xo: G.d [vng] n0 = 8.D 3Clx 8.10 4.10 6.0,0054 Thay säú vo, ta cọ: n o = = 5,75 [vng] 8.0,0253.0,06955.10 Chiãưu di ca l xo ly håüp måí hon ton: Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 20 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch llxm = ( d + δ1) n0 + d + nâ.d [mm] Trong âọ: d: âỉåìng kênh dáy l xo, [m] δ1: khong cạch giỉỵa vng l xo ly håüp måí hon ton, δ1 ≥ 1[mm ] , chn δ1 = 1[mm ] nâ: säú vng lm màût âãú ca l xo, nâ=2 [vng] Váûy, thay säú ta cọ: llxm = (5 + 1).5,75 + + 2.5 = 49,5 [mm] Biãún dảng låïn nháút ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc : λ max = Thay säú, ta cọ: λ max = Plx max [m ] C lx 1022.24 = 14,7.10 −3 [m] =14,7[mm] 0,06955.10 Chiãưu di tỉû ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc : l0 = llxmax + λmax [mm] Thay säú, ta cọ: l0 = 49,5 + 14,7 = 64,2 [mm] Chiãưu di lm viãûc ca l xo âéa masạt chỉa mn âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: Pct 10 −3 [mm] l lv = l o − n.Clx Thay säú, ta cọ: l lv = 64,2 − 10430,8.10 = 51,7 [mm] 12.0.06955.10 Hçnh 5.1 L xo ẹp d Âỉåìng kênh dáy l xo; D: Âỉåìng kênh l xo Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 21 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch TÊNH TOẠN V THIÃÚT KÃÚ DÁÙN ÂÄÜN G LY HÅÜP : 6.1 SÅ ÂÄƯ DÁÙN ÂÄÜNG V TÊNH TOẠN DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP: H.6.1 Så âäư toạn dáùn âäüng ly håüp thy lỉûc T säú truưn ca dáùn âäüng ly håüp: a c e d idâ = 2 b d g d1 Trong âọ : T säú truưn ca bn âảp ibâ: ibâ = T säú truưn ca dáùn âäüng thu lỉûc : itg = d2 d1 2 a b = (theo [3] trang 160) T säú truưn ca nảng måí: inm = c = (theo [3] trang 159) d iâm = e = (theo [3] trang 159) g T säú truưn ca ân måí: Hnh trçnh bn âảp âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc sau: S bâ = ((∆f Z ms + m ).i âm i tg i nm + δ.i tg i nm + δ' )i bâ [mm ] Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B (6.1) Trang 22 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Trong âọ: δ: khe håí cáưn thiãút âãø ly håüp cọ thãø lm viãûc âỉåüc cạc bãư màût masạt bë mn.Vç theo toạn åí mủc 5.1.2, ta cọ lỉåüng mn ca âéa masạt ∆λ = 2,5[mm ] nãn ta chn δ = 3[mm ] δ’: khe håí tạc dủng ca dáùn âäüng cáưn bn âảp v piston ca xi lanh chênh, chn δ'= 2[mm ] Sbâ: hnh trçnh bn âảp, S bâ ≤ 190[mm ] (theo [3] trang 159), chn S bâ = 180[mm ] âảp Tỉì cäng thỉïc (6.1) v nhỉỵng dỉỵ liãûu chn trãn ta âỉåüc t säú truưn bn ibâ = (∆f Z ms ibâ = S bâ + m ).i âm i tg i nm + δ.i tg i nm + δ' 180 = 7,03 (1.2 + 0,2 ).4.1.2 + 3.1.2 + Suy tè säú truưn dáùn âäüng ca ly håüp l: idâ = 7,03.2.4.1 = 56,25 Lỉûc bn âảp âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc sau: Pbâ = Pmax [N] i dd ηdâ Trong âọ: Plx: täøng cạc lỉûc l xo ẹp tạc dủng lãn âéa ẹp åí cúi thåìi k måí ly håüp Pmax=10583,8[N] ηdâ: hiãûu sút ca dáùn âäüng ηdâ=0,85[N] (theo [3] trang 160) Váûy lỉûc ca bn âảp: Pbâ = 10583,8 = 221,36 [N] 56,25.0,85 Do Pbâ =221,36 [N]>[Pbâ]=120÷150[N] cho nãn ta phi dng tråü lỉûc Chn cå cáúu tråü lỉûc bàòng khê nẹn, lỉûc bn âảp P’bâ = 120 [N] Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 23 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Hinh 6.2 Så âäư toạn dáùn âäüng thy lỉûc cọ tråü lỉûc khê nẹn Hnh trçnh bn âảp cọ tråü lỉûc âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc sau: S bâ = ((∆f Z ms + m ).i âm i tg i nm + δ.i tg i nm + δ".i tg + δ' )i bâ [mm ] (6.2) Trong âọ: δ”: khong cáưn thiãút ca củm van âiãưu khiãøn, δ" = 1,5 ÷ 2[mm ] Chn δ" = 2[mm ] Tỉì cäng thỉïc (6.2) v nhỉỵng dỉỵ liãûu chn trãn ta âỉåüc t säú truưn bn âảp ibâ = (∆f Z ms ibâ = S bâ + m ).i âm i tg i nm + δ.i tg i nm + δ".i tg + δ' 180 = 6,52 (1.2 + 0,2 ).4.1.2 + 3.1.2 + 2.1 + Suy tè säú truưn dáùn âäüng ca ly håüp l: idâ = 6,52.2.4.1 = 52,17 Lỉûc cå cáúu tråü lỉûc sinh phi tha mn cäng thỉïc sau: P'bâ i dâ ηdâ + P'tl i nm ηtl = Pmax [N] (6.3) Trong âọ: Ptl: lỉûc cå cáúu tråü lỉûc, [N] ηtl: hiãûu sút ca cå cáúu tråü lỉûc, ηtl = 0,8 (theo [3]) Ta suy cäng thỉïc lỉûc tråü lỉûc tỉì cäng thỉïc (6.3): Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 24 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Ptl = Pmax − P'bâ i dâ ηdâ [N] i nm i âm η tl Thay säú, ta cọ: Ptl = 10794,24 − 120.52,17.0,85 = 855,14 [N] 2.4.0,8 Ta cọ quan hãû lỉûc tråü lỉûc theo ạp sút khê nẹn v diãûn têch âènh piston tråü lỉûc theo cäng thỉïc: πD Ptl = ⋅ Pω [N] (6.3) Trong âọ: Pω : ạp sút khê nẹn bçnh chỉïa, Pω = 0,5 ÷ 0,8 [MN/m2] (theo [1] - táûp III - trang 131) Chn Pω = 0,5 [MN/m2] Tỉì cäng thỉïc (6.3), ta âỉåüc âỉåìng kênh ca xi lanh tråü lỉûc: D= 4.Ptl 4.855,14 = = 0,04667 [m] 3,14.Pω 3,14.5.105 Váûy ta chn âỉåìng kênh ca xilanh tråü lỉûc D = 0,05[m] 6.2 XẠC ÂËNH CẠC KÊCH THỈÅÏC: Theo bn v kãút cáúu, ta xạc âënh âỉåüc cạc kêch thỉåïc sau: d1 = d2 = 21mm a = 312mm b = 50mm c = 200mm d = 100mm e = 100mm f = 25mm Ta cọ cäng thỉïc: P πd 12 p d = bâ [N] i bâ Trong âọ: d1: âỉåìng kênh xi lanh chênh, [m] pd: ạp sút ca dng dáưu dáùn âäüng, [ p d ] = (5 ÷ 8) [[MN/m2] (theo [1] - táûp III - trang 123) Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 25 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Pbâ: Lỉûc bn âảp, Pbâ ≤ Pbâ max = 120[ N ] Tỉì cäng thỉïc trãn ta suy ra: pd ≤ 4.Pbâ max 4.120 = = 53.10 [KN/m2] 2 i bâ π.d 6,52.3,14.0.021 Ta tháúy pd < [pd], váûy âỉåìng kênh xi lanh chn l håüp l Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 26 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch TI LIÃÛU THAM KHO Thiãút kãú v toạn ätä mạy kẹo - Táûp I, Nh xút bn Âải hc v trung hc chun nghiãûp H Näüi, nàm 1987 L thuút ätä mạy kẹo, Nh xút bn Khoa hc v k thût, nàm 2000 Проектирование трансмиссий автомобилей: Справоч-П79 ник/Под общ Ред А И Гришкевича - М.: Машинострое-ние, 1984, - 272 c., ил Конструирование и расчет автомоъиля, Г.А Гасnарянu, Москва машиностроение, 1984 Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 27 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch MỦC LỦC Trang CÄNG DỦN G, U CÁƯU V CẠC THÄNG SÄÚ K THÛT CHO TRỈÅÏC : 1.1 CÄNG DỦNG: .1 1.2 U CÁƯU: 1.3 CẠC THÄNG SÄÚ K THÛT CHO TRỈÅÏC: 2 PHÁN TÊCH CHN LOẢI LY HÅÜP V DÁÙN ÂÄÜN G LY HÅÜP : 2.1 CHN LOẢI LY HÅÜP: .3 2.2 CHN LOẢI DÁÙN ÂÄÜNG: XẠC ÂËNH CẠC THÄNG SÄÚ CÅ BN CA LY HÅÜP : 3.1 XẠC ÂËNH BẠN KÊNH VNG NGOI ÂÉA MASẠT R2: 3.2 BẠN KÊNH VNG TRONG CA ÂÉA MASẠT R1: 3.3 BẠN KÊNH TRUNG BÇNH CA ÂÉA MASẠT RTB: .9 3.4 LỈÛC ẸP CÁƯN THIÃÚT PCT: 3.5 CHIÃƯU DY ÂÉA MASẠT δMS: 3.6 CHIÃƯU RÄÜNG ÂÉA MASẠT B: 3.7 DIÃÛN TÊCH BÃƯ MÀÛT ÂÉA MASẠT FMS: TÊNH CÄNG TRỈÅÜT RIÃNG V KÊCH THỈÅÏC ÂÉA ẸP : 10 4.1 TÊNH CÄNG TRỈÅÜT SINH RA TRONG QUẠ TRÇNH ÂỌNG LY HÅÜP : 11 4.1.1 Tênh mämen quạn ca bạn h â v ca cạc chi tiãút ca ätä quy dáùn vãư trủc ly håüp Ja: 12 4.1.2 Mämen cn chuøn âäün g qui dáùn vãư trủc ly håüp Ma: .13 4.1.3 Tênh cäng trỉåüt L: 14 4.2 TÊNH CÄNG TRỈÅÜT RIÃNG LO: 15 4.3 TÊNH ÂÉA ẸP: 15 THIÃÚT KÃÚ V TÊNH TOẠN CẠC CHI TIÃÚT , CỦM CHÊNH CA LY HÅÜP : 17 5.1 L XO ẸP: 17 5.1.1 Âàûc âiãøm làõp l xo trủ: 17 5.1.2 Tênh toạn : 18 Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 28 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch TÊNH TOẠN V THIÃÚT KÃÚ DÁÙN ÂÄÜN G LY HÅÜP : 22 6.1 SÅ ÂÄƯ DÁÙN ÂÄÜNG V TÊNH TOẠN DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP: 22 6.2 XẠC ÂËNH CẠC KÊCH THỈÅÏC: 25 Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 29 [...]... toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch MỦC LỦC Trang 1 CÄNG DỦN G, U CÁƯU V CẠC THÄNG SÄÚ K THÛT CHO TRỈÅÏC : 1 1.1 CÄNG DỦNG: .1 1.2 U CÁƯU: 2 1.3 CẠC THÄNG SÄÚ K THÛT CHO TRỈÅÏC: 2 2 PHÁN TÊCH CHN LOẢI LY HÅÜP V DÁÙN ÂÄÜN G LY HÅÜP : 3 2.1 CHN LOẢI LY HÅÜP: .3 2.2 CHN LOẢI DÁÙN ÂÄÜNG: 4 3 XẠC ÂËNH CẠC THÄNG SÄÚ CÅ BN CA LY HÅÜP : 6... dáy l xo; D: Âỉåìng kênh l xo Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 21 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch 6 TÊNH TOẠN V THIÃÚT KÃÚ DÁÙN ÂÄÜN G LY HÅÜP : 6.1 SÅ ÂÄƯ DÁÙN ÂÄÜNG V TÊNH TOẠN DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP: H.6.1 Så âäư tênh toạn dáùn âäüng ly håüp thy lỉûc T säú truưn ca dáùn âäüng ly håüp: 2 a c e d idâ = 2 2 b d g d1 Trong âọ : T säú truưn ca bn âảp ibâ: ibâ = T säú truưn ca dáùn... tiãút ca ätä quy dáùn vãư trủc ly håüp J a : Tỉì cäng thỉïc quan hãû váûn täúc tënh tiãún ätä v váûn täúc gọc ca bạnh xe nhỉ sau:  ωa   rbx [m/s] v = ωbx.rbx=  i i  h1 0  Trong âọ: ω bx : váûn täúc gọc ca bạnh xe, [rad/s] v: váûn täúc chuøn âäüng tënh tiãún ca xe, [m/s] ωa : váûn täúc gọc tải trủc ca ly håüp, [rad/s] Ta suy ra cäng thỉïc tênh váûn täúc gọc tải trủc ly håüp: ωa = v ( i h1i 0 )... âäüng quay : 2 WÂ= J a ωa [J] 2 Âäüng nàng chuøn âäüng tënh tiãún ca xe: W T= Khi xe chuøn âäüng thç: Ga v2 [J] g 2 WT=WÂ Hay: 2 ωa G a v 2 [J] Ja = 2 g 2 Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 12 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Suy ra cäng thỉïc tênh mämen quạn tênh ca bạnh â v cạc chi tiãút ca âäüng cå quy dáùn vãư trủc ly håüp: G ( r ω ) G r J a = a bx2 a 2 = á bx 2 [N.m.s2] (theo... 0,45 = 24 [N.m] 5,5.7,5.0,89 Trang 13 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Váûy Ma=24[N.m] 4.1.3 Tênh cäng trỉåüt L: Theo phán têch åí trãn thi cäng trỉåüt ca ly håüp L âỉåüc xạc âënh theo hai thnh pháưn: L1: cäng trỉåüt åí giai âoản âáưu, trong khong thåìi gian l t 1 Cäng ny s tiãu tạn cho sỉû trỉåüt v nung nọng ly håüp ωm − ωa t1 2 L1 = Ma [J] (theo [1] trang 46) L2: cäng trỉåüt åí... quạ mỉïc cho phẹp thç s lm thay âäøi âäü cỉïng ca l xo ẹp Cäng trỉåüt låïn nháút sinh ra khi xe khåíi hnh, cho nãn ta tênh toạn ly håüp håüp theo âiãưu kiãûn ca xe lục khåíi hnh âãø âm bo sỉû lm viãûc äøn âënh ca ly håüp Nhiãût âäü tàng lãn ca âéa ẹp khi tiãúp xục trỉûc tiãúp våïi âéa masạt trong thåìi gian ly håüp bë trỉåüt âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: ∆T = νL [oC] (theo [1] trang 55) c.m d Trong... â = 0,018 [m] 5 THIÃÚT KÃÚ V TÊNH TOẠN CẠC CHI TIÃÚT , CỦM CHÊNH CA LY HÅÜP : 5.1 L XO ẸP: Thỉåìng trãn ly håüp ca ätä, ngỉåìi ta dng cạc lai l xo trủ, l xo cän v l xo âéa âãø lm l xo ẹp Mäùi loải l xo cọ nhỉỵng ỉu v nhỉåüt âiãøm riãng ca nọ Âäúi våïi xe ta thiãút kãú l xe khạch, ta chn kiãøu l xo ẹp l l xo trủ Vç l xo cän s lm cho ly håüp di, cäưng kãưnh cn l xo cän thç lỉûc ẹp khäng låïn do khọ chãú... 98C4B Trang 11 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch Diãùn biãún quạ trçnh âọng ly håüp håüp gäưm 2 giai âoản : Giai âoản âáưu våïi thåìi gian t1: lục ny mämen quay ca ly håüp håüp tàng tỉì giạ trë 0 âãún giạ trë Ma , thåìi âiãøm ny ätä bàõt âáưu khåíi âäüng tải chäø Giai âoản tiãúp theo våïi thåìi gian t 2: l giai âoản mämen quay ca ly håüp Ml bàõt âáưu tàng lãn âãún khi khäng cn sỉû... hc Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe khạch 4.1 TÊNH CÄNG TRỈÅÜT SINH RA TRONG QUẠ TRÇNH ÂỌNG LY HÅÜP : H.4.1 Mä hçnh âäüng cå - truưn lỉûc v âäư thë täúc âäü gọc Khi âọng ly håüp cọ hiãûn tỉåüng trỉåüt åí thåìi gian âáưu cho âãún khi no âéa ch âäüng v âéa bë âäüng quay nhỉ mäüt hãû thäúng âäüng hc liãưn Khi cạc âéa bë trỉåüt s sinh ra cäng masạt lm nung nọng cạc chi tiãút ca ly håüp lãn quạ nhiãût âäü... thàõng sỉïc cn ca xe L2 = 1 2 J a (ω m − ω a ) 2 + M a (ω m − ω a ) t 2 [J] (theo [1] trang 46) 2 3 Váûy, cäng trỉåüt ton bäü ca ly håüp s l: 2  1 t L = L1 + L2 = M a (ω m − ωa ) 1 + t 2  + J a (ω m − ωa ) 2 [J] 2 3  2 Thåìi gian t1, t2 âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: t1 = Ma [s] k t2 = A [s] k (4.3) Trong âọ: k: hãû säú t lãû, âàûc trỉng cho nhëp âäü tàng masạt ca ly håüp khi âọng ly håüp Ta cọ
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án thiết kế và tính toán ly hợp xe khách , đồ án thiết kế và tính toán ly hợp xe khách , đồ án thiết kế và tính toán ly hợp xe khách , PHÁN TÊCH CHN LOẢI LY HÅÜP V DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP:, XẠC ÂËNH CẠC THÄNG SÄÚ CÅ BN CA LY HÅÜP:, TÊNH CÄNG TRỈÅÜT RIÃNG V KÊCH THỈÅÏC ÂÉA ẸP:, THIÃÚT KÃÚ V TÊNH TOẠN CẠC CHI TIÃÚT, CỦM CHÊNH CA LY HÅÜP:, TÊNH TOẠN V THIÃÚT KÃÚ DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay