Đồ án môn học kết cấu tính toán thiết kế ly hợp ô tô

31 185 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 23:17

Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä LÅÌI NỌI ÂÁƯU Ngy cäng cüc âäøi måïi âáút nỉåïc, cäng nghiãûp hoạ v hiãûn âải hoạ l nhu cáưu táút úu ca mäüt nỉåïc phạt triãøn Cng våïi sỉû phạt triãøn ca cạc lénh vỉûc, lénh vỉûc giao thäng cng nàõm vai tr ch âảo, âàûc biãût váún âãư váûn chuøn v âi lải Trong cạc phỉång tiãûn giao thäng, ä tä âỉåüc sỉí dủng phäø biãún nháút âãø phủc vủ cạc nhu cáưu ca ngỉåìi cüc säúng váûn ti hng hoạ, du lëch Do âọ âi hi ngnh ä tä ln cáưn cọ sỉû âäøi måïi, täúi ỉu hoạ vãư màût k thût, hon thiãûn hån vãư màût cäng nghãû; âãø náng cao hiãûn âải, kinh tãú , quạ trçnh váûn hnh Âäúi våïi cạc sinh viãn, âäư ạn män hc nọi chung v âäư ạn thiãút kãú v toạn ä tä nọi riãng nhàòm giụp sinh viãn cọ thãø váûn dủng nhỉỵng kiãún thỉïc â hc vo thỉûc tãú, phạt huy kh nàng tỉ v sạng tảo quạ trçnh nghiãn cỉïu v cäng tạc vãư sau ny Âỉåüc sỉû hỉåïng dáùn ca tháưy giạo hỉåïng dáùn T.S Nguùn Hong Viãût, cạc tháưy giạo bäü män, sỉû gọp thỉûc tãú ca cạc v sỉû cäú gàõng ca bn thán thåìi gian cho phẹp em â hon thnh âäư ạn ny mäüt cạch täút nháút Tuy âáy khäng phi l âäư ạn âáưu tiãn, nhỉng thåìi gian cọ hản, kiãún thỉïc cn hản chãú, sỉû tiãúp xục våïi thỉûc tãú cn êt nãn âäư ạn khäng thãø trạnh nhỉỵng sai sọt, mong âỉåüc cạc tháưy cä v cạc gọp âãø âäư ạn sau âỉåüc täút hån Em xin chán thnh cm ån Sinh viãn thỉûc hiãûn Lỉu Ngc Thanh MỦC LỦC Tiãu âãư : CHN LOẢI , SÅ ÂÄƯ LY HÅÜP V DÁÙN ÂÄÜN G : 1.1 CHN LOẢI, SÅ ÂÄƯ LY HÅÜP 1.2 CHN SÅ ÂÄƯ DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP XẠC ÂËNH CẠC THÄNG SÄÚ CÅ BN CA LY HÅÜP : 2.1 XẠC ÂËNH BẠN KÊNH NGOI CA ÂÉA BË ÂÄÜNG 2.2 CẠC KÊCH THỈÅÏC KHẠC CA LY HÅÜP 2.2.1 Xạc âënh bạn kênh ca âéa bë âäün g 2.2.2 Xạc âënh bạn kênh trung bçnh ca âéa bë âäün g 2.2.3 Chiãưu dy táúm ma sạt Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang Trang Âäư ạn män hc &thiãút kãú Ly håüp Ätä Kãút cáúu , toạn 2.2.4 Tênh diãûn têch bãư màût táúm ma sạt 2.3 TÊNH LỈÛC ẸP CÁƯN THIÃÚT TÊNH CÄNG TRỈÅÜT V KÊCH THỈÅÏC ÂÉA ẸP : 3.1 TÊNH CÄNG TRỈÅÜT SINH RA TRONG QUẠ TRÇNH ÂỌNG LY HÅÜP 3.1.1 Tênh mämen quạn ca bạn h â v cạc chi tiãút khạc qui dáùn vãư trủc ly håüp 3.1.2 Tênh mämen cn chuøn âäün g qui dáùn vãư trủc ly håüp 3.1.3 Tênh cäng trỉåüt chung 3.2 TÊNH CÄNG TRỈÅÜT RIÃNG 3.3 TÊNH ÂÉA ẸP THIÃÚT KÃÚ V TÊNH TOẠN CẠC CỦM , CẠC CHI TIÃÚT CHÊNH CA LY HÅÜP : 4.1 L XO ẸP 4.1.1 Ỉu nhỉåüc âiãøm làõp l xo trủ 4.1.2 Tênh toạn l xo trủ 4.2 ÂÉA BË ÂÄÜNG 4.2.1 Xỉång âéa 4.2.2 Vn g ma sạt 4.2.3 Ma âéa bë âäün g 4.2.4 Gim cháún 4.3 ÂÉA CH ÂÄÜNG 4.3.1 Cäng dủn g 4.3.2 u cáưu 4.3.3 Kãút cáúu 4.3.4 Váût liãûu chãú tảo 4.4 ÂN MÅÍ , THÁN V V LY HÅÜP 4.4.1 Ân måí 4.4.2 V ly håüp TÊNH TOẠN V THIÃÚT KÃÚ DÁÙN ÂÄÜN G LY HÅÜP : 5.1 SÅ ÂÄƯ V TÊNH TOẠN DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP 5.2 XẠC ÂËNH CẠC KÊCH THỈÅÏC CÅ BN TI LIÃÛU THAM KHO Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang Âäư ạn män hc &thiãút kãú Ly håüp Ätä Kãút cáúu , toạn CHN LOẢI , SÅ ÂÄƯ LY HÅÜP V DÁÙN ÂÄÜN G 1.1 CHN LOẢI, SÅ ÂÄƯ LY HÅÜP : Ly håüp l bäü pháûn dng âãø näúi trủc khuu âäüng cå våïi hãû thäúng truưn lỉûc, âãø truưn mämen quay âỉåüc ãm dëu v càõt truưn âäüng âãún hãû thäúng truưn lỉûc âỉåüc nhanh chọng, dỉït khoạt Ly håüp cn l cå cáúu an ton cho hãû thäúng truưn lỉûc quạ ti Ly håüp âỉåüc phán thnh cạc loải sau: - Ly håüp thy lỉûc: truưn mämen quay nhåì cháút lng Loải ly håüp thu lỉûc nọi chung cọ kãút cáúu phỉïc tảp hån cạc loải ly håüp khạc; ạp sút cao âi hi kãút cáúu lm kên phỉïc tảp v âi hi loải dáưu lm viãûc âàûc biãût Loải ly håüp thu ténh khäng cọ cháút tỉû âiãưu chènh v tiãu hao cäng sút låïn (do tiãút lỉu dng cháút lng âãø thay âäøi säú vng quay trủc bë âäüng) So våïi loải ly håüp thu ténh, ly håüp thu âäüng cọ nhiãưu ỉu âiãøm hån; âàûc biãût loải ny lm gim khạ nhiãưu ti trng âäüng lãn âäüng cå v hãû thäúng truưn âäüng thay âäøi âäüt ngäüt chãú âäü lm viãûc ca ä tä Ngoi ra, ly håüp thu âäüng lm tàng kh nàng chuøn âäüng ca ä tä, mạy kẹo (nháút l âỉïng trãn âáút láưy hồûc cạt) nhåì sỉû tàng tỉì tỉì täúc âäü chuøn âäüng tỉì säú khäng âãún cỉûc âải åí mäùi säú truưn khäng gáy giáût cho nãn sỉû bạm våïi âỉåìng âỉåüc täút hån Tuy nhiãn, ly håüp thu âäüng khäng âm bo måí ly håüp dỉït khoạt cọ mämen quay cn dỉ trãn trủc bë âäüng; âiãưu kiãûn ráút thûn låüi ly håüp váùn bë trỉåüt; khäng thãø phanh ä tä dỉìng tải chäù bàòng phỉång phạp gi säú v kãút cáúu lải quạ phỉïc tảp - Ly håüp nam chám âiãûn: kãút cáúu ca tỉång tỉû mäüt nam chám âiãûn nãn hiãûu sút tháúp (vç täøn hao nàng lỉåüng cho cün kêch thêch) Mämen ly håüp ma sạt âiãûn tỉì tảo chëu nh hỉåíng nhiãưu ca ngưn âiãûn nãn khäng äøn âënh; chãú tảo thç täún kẹm kim loải mu dáùn âãún giạ thnh cao Ly håüp ma sạt: truưn mämen nhåì cạc bãư màût ma sạt ÅÍ loải ny cọ cạc loải ly håüp âéa, ly håüp hçnh cän v ly håüp hçnh tang träúng Loải ly håüp hçnh cän v tang träúng ngy khäng cn dng trãn ätä mạy kẹo nỉỵa vç mämen quạn ca cạc chi tiãút thủ âäüng låïn gáy ti trng va âáûp låïn lãn hãû thäúng truưn lỉûc âọng ly håüp Trãn ätä mạy kẹo loải ly håüp ma sạt âỉåüc sỉí dủng nhiãưu nháút cọ cạc ỉu âiãøm: kãút cáúu âån gin, hiãûu sút cao, giạ thnh r v kêch thỉåïc tỉång âäúi nh gn Trong ly håüp ma sạt chia ra: ly håüp mäüt âéa v ly håüp nhiãưu âéa Ly håüp nhiãưu âéa ma sạt chè sỉí dủng trỉåìng håüp cáưn truưn mämen ma sạt låïn, âãø gim kêch thỉåïc âỉåìng kênh ca ly håüp ÅÍ âáy ta chn ly håüp ma sạt mäüt âéa vç - Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang Âäư ạn män hc &thiãút kãú Ly håüp Ätä Kãút cáúu , toạn cọ ỉu âiãøm kãút cáúu âån gin, nhiãût täút, måí dỉït khoạt, mämen quạn ca cạc chi tiãút bë âäüng nh, giạ thnh re.í Âãø tảo lỉûc ẹp thç cọ thãø dng l xo trủ, l xo cän hồûc l xo dảng âéa - Ly håüp l xo cän dng mäüt l xo cän bäú trê chênh giỉỵa nãn lỉûc ẹp lãn bãư màût ma sạt âãưu hån Tuy váûy mämen truưn qua bãư màût ma sạt lải nh vç ạp sút ca l xo tạc dủng lãn âéa ẹp phi qua ân måí, viãûc bäú trê cäúc ẹp khọ khàn khäng gian pháưn giỉỵa cháût hẻp Ngoi viãûc âiãưu chènh khe håí giỉỵa cạc bãư màût ma sạt cng khäng dãù - Ly håüp l xo âéa cän cọ kãút cáúu nh gn vç l xo âéa cän vỉìa lm nhiãûm vủ âéa ẹp vỉìa lm nhiãûm vủ l ân måí cho phẹp rụt ngàõn kêch thỉåïc di v gim khäúi lỉåüng ca ly håüp Nhåì cọ âàûc l phi tuún nãn lỉûc måí ly håüp ráút nhẻ Lỉûc ẹp lãn bãư màût ma sạt âãưu hån v âéa ẹp phán bäú âãưu Nhỉåüc âiãøm ca ly håüp l xo âéa cän l ráút khọ chãú tảo âỉåüc l xo cọ âàûc theo u cáưu, våïi lỉûc ẹp låïn m kêch thỉåïc nh Ly håüp l xo trủ bäú trê xung quanh âéa ẹp cọ kãút cáúu âån gin, dãù chãú tảo, nhiãût täút, kêch thỉåïc gn, cọ räüng chäù âãø bäú trê cäúc ẹp, mämen truưn qua bãư màût ma sạt låïn Tuy nhiãn cọ nhỉåüc âiãøm l lỉûc ẹp phán bäú khäng âãưu, viãûc âiãưu chènh khe håí giỉỵa cạc bãư màût ma sạt khọ Khi làõp åí âäüng cå cao täúc l xo bë biãún dảng (cong) dỉåïi tạc dủng ca lỉûc ly tám lm gim lỉûc ẹp Tọm lải, qua quạ trçnh phán têch v so sạnh giỉỵa cạc loải ly håüp, ta chn loải ly håüp ma sạt mäüt âéa bë âäüng cọ cạc l xo bäú trê chung quanh chu vi âéa ẹp âãø làõp trãn ä tä ti l täúi ỉu nháút 1.2 CHN LOẢI DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP : Dáùn âäüng ly håüp l âãø måí ly håüp cáưn thiãút Trãn ätä mạy kẹo hiãûn thỉåìng dng hai loải dáùn âäüng l: dáùn âäüng cå khê v dáùn âäüng thy lỉûc, cọ thãø kãút håüp c khê nẹn âãø âiãưu khiãøn ly håüp nhàòm càõt hon ton mämen tỉì âäüng cå truưn âãún häüp säú, giụp cho viãûc gi säú dãù dng nhanh chọng, khäng va âáûp quạ trçnh gi säú Hiãûn trãn ätä âang sỉí dủng mäüt säú dảng dáùn âäüng ly håüp sau: - - Dáùn âäüng cå khê - Dáùn âäüng cå khê cọ cỉåìng hoạ chán khäng - Dáùn âäüng cå khê cọ cỉåìng hoạ khê nẹn - Dáùn âäüng thu lỉûc - Dáùn âäüng thu lỉûc cọ cỉåìng hoạ khê nẹn Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Dáùn âäüng cå khê cọ ỉu âiãøm l: chãú tảo, bo dỉåỵng sỉía chỉỵa âån gin, lm viãûc tin cáûy, giạ thnh r Tuy váûy, cọ nhỉåüc âiãøm: trỉåìng håüp chäù ngäưi ca ngìi lại åí xa ly håüp thç chiãưu di v säú lỉåüng kháu khåïp ca dáùn âäüng låïn, lm gim hiãûu sút dáùn âäüng, gim âäü cỉïng v tàng hnh trçnh tỉû ca bn âảp Ngoi ra, dng dáùn âäüng cå khê thç váún âãư lm kên sn xe v truưn lỉûc tỉì bn âảp âãún ly håüp phỉïc tảp hån âäüng cå âàût trãn cạc gäúi âåỵ ân häưi Âäúi våïi dáùn âäüng thy lỉûc cọ ỉu âiãøm: hiãûu sút cao, âäü cỉïng vỉỵng cao nãn gim âỉåüc hnh trçnh tỉû ca bn âảp Dáùn âäüng thy lỉûc cn hản chãú täúc âäü dëch chuøn ca âéa ẹp âọng ly håüp âäüt ngäüt nhåì âọ gim âỉåüc giạ trë ti trng âäüng Tuy váûy, dáùn âäüng thy lỉûc cọ nhỉåüc âiãøm: kãút cáúu phỉïc tảp, âi hi âäü kên khêt cao, âàõt tiãưn lm viãûc kẹm tin cáûy hån dáùn âäüng cå khê Do nhỉỵng ỉu âiãøm trãn ta chn loải dáùn âäüng ly håüp cho xe du lëch cáưn thiãút kãú l loải dáùn âäüng thu lỉûc Så âäư dáùn âäüng hçnh 1.1 12 11 10 Hçnh 1.1 Så âäư dáùn âäüng ly håüp 1- Bạnh â; 2- Âéa ma sạt; 3- Khåïp näúi âéa ch âäüng våïi v ly håüp; 4- Âéa ẹp; 5- L xo ẹp; 6- Ân måí; 7- ÄØ måí; -Thán ly håüp ; 9- Cng måí; 10- Xi lanh cäng tạc; 11- Xi lanh chênh; 12- Bn âảp 2.XẠC ÂËNH CẠC THÄNG SÄÚ CÅ BN CA LY HÅÜP : 2.1.XẠC ÂËNH BẠN KÊNH NGOI R2: Viãûc xạc âënh bạn kênh ngoi phi dỉûa theo ba âiãưu kiãûn sau: Âm bo cho ly håüp truưn hãút momen quay ca âäüng cå Âm bo tøi th cáưn thiãút Phi làõp ghẹp âỉåüc våïi vnh bạnh â Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Âãø âm bo cho ly håüp truưn hãút mämen quay ca âäüng cå thç ly håüp phi sinh âỉåüc mäüt mämen ma sạt ln ln låïn hån hồûc bàòng mämen quay cỉûc âải ca âäüng cå sút quạ trçnh sỉí dủng Âãø âm bo âiãưu kiãûn ny, mämen ma sạt Mms ca ly håüp âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: (theo [I] trang 47) M ms = β.M e max [N.m] (2.1) Trong âọ: M ms - Mämen ma sạt sinh ly håüp (mämen u cáưu) β - Hãû säú dỉû trỉỵ, âãún cạc úu täú lm gim lỉûc ẹp hồûc lm gim mämen ma sạt quạ trçnh sỉí dủng chàóng hản nhỉ: + Mn vng ma sạt lm gim lỉûc ẹp: (15÷20)% + Gim âäü ân häưi ca l xo ẹp: (8÷10)% Nhỉ váûy täøng lỉûc ẹp cạc úu täú trãn s bë gim khong (23÷30)%, β âỉåüc chn khäng âỉåüc nh quạ, váûy cng khäng âỉåüc låïn quạ Nãúu β låïn thç phi tàng lỉûc ẹp cho nãn phi tàng lỉûc âiãưu khiãøn ly håüp s lm cho kêch thỉåïc ly håüp tàng v máút vai tr ca cå cáúu an ton Theo kinh nghiãûm âäúi våïi xe khạch: β =(1,6÷2,25) Ta chn chn β = Phỉång trçnh (2.1) cọ thãø âỉåüc viãút sau: (theo [1] trang 48) M ms = β.M e max = µ.P.R tb Z ms [N.m] (2.2) Trong âọ : µ - Hãû säú ma sạt Zms - Säú lỉåüng âäi bãư màût ma sạt, vç cọ âéa ma sạt nãn Zms=2 P - Lỉûc ẹp cáưn thiãút lãn cạc âéa ma sạt; [N] Rtb -Bạn kênh ma sạt trung bçnh (bạn kênh ca âiãøm âàût lỉûc ma sạt täøng håüp); [m] Bạn kênh trung bçnh vng ma sạt âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: (theo [1] trang 49) 3 R − R1 Rtb = ⋅ 22 [m] R − R 12 (2.3) Trong âọ: R2 - Bạn kênh vng ngoi ca âéa ma sạt, [m] R1 - Bạn kênh vng ca âéa ma sạt, [m] Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Thỉåìng åí ätä mạy kẹo hay dng cạc bãư màût ma sạt thẹp våïi phãrâä âäưng cọ hãû säú ma sạt khä låïn nháút l 0,35 nhỉng âãún nhỉỵng âiãưu kiãûn nhiãût âäü, täúc âäü trỉåüt tỉång âäúi lm gim hãû säú âọ âi, cho nãn hãû säú ma sạt toạn theo kinh nghiãûm l: µ = 0,22 ÷ 0,3 Ta láúy µ = 0,27 Ạp sút trãn bãư màût ma sạt âỉåüc xạc âënh båíi cäng thỉïc sau: q= P P = ≤ [q ] [kN/m2] (theo [1] trang 52) F π(R − R 12 ) Trong âọ: P - Ạp sút trãn bãư màût ma sạt, [kN/m2] [q]- Ạp sút cho phẹp lãn bãư màût ma sạt Âäúi våïi bãư màût ma sạt l thẹp [q]=100÷250[kN/m2] (theo [1] [q]=200[kN/m2] F - Diãûn têch bãư màût táúm ma sạt, [m2] Tỉì (2.4) ta suy ra: v trang P ≤ [q ].π.(R 22 − R 12 ) [N] (2.4) phãrâä 50) thç Chn (2.5) Váûy, tỉì (2.2), (2.3) v (2.5) ta suy ra: 3 R − R1 β.M e max ≥ µ.[q ].π.(R 22 − R 12 ) ⋅ 22 Z ms R − R 12 Suy ra: β.M e max ≥ µ.[q ].π.(R 32 − R 13 ) .Z ms Âàût K r = R1 , váûy báút phỉång trçnh trãn trỉång âỉång våïi: R2 β.M e max ≥ µ.[q ].π.R 32 (1 − K 3r ) .Z ms Nhỉ váûy, ta suy ra: R2 ≥ 3M e max β 2π.µ.[ q ].(1 − K r )Z ms [m] (2.6) Trong âọ: Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Kr = R1 = 0,53 ÷ 0,75 (theo [1] trang 50), chn Kr= 0,6 R2 Thay säú vo ta cọ: R2 ≥ 3.2.421,4 = 0,168 [m] 2.3,14.0,27.200.10 3.(1 − 0,6 ).2 Ta chn R2 = 0,17 [m] =170[mm] 2.2 CẠC KÊCH THỈÅÏC KHẠC CA ÂÉA BË ÂÄÜNG: 2.2.1.Bạn kênh ca âéa bë âäün g R : Bạn kênh ca âéa bë âäüng âỉåüc xạc âënh tỉì Kr: R1 = Kr.R2 [m] Thay säú ta cọ: R1= 0,6.0,17 = 0,102 [m] Váûy R1=102[mm] 2.2.2.Bạn kênh trung bçnh ca âéa ma sạt R tb : Theo cäng thỉïc (2.3), thay säú vo v ta âỉåüc: 3 R − R1 0,17 − 0,102 Rtb = ⋅ = = 0,101 [m] R2 − R1 3 0,17 − 0,102 Váûy Rtb=101[mm] 2.2.3.Chiãưu dy táúm ma sạt δ ms : Âäúi våïi xe ti v xe khạch chiãưu di táúm ma sạt δms = ÷ [mm] (theo [2] trang 17) Váûy ta chn δms = 5[mm] 2.2.4.Diãûn têch bãư màût táúm ma sạt F ms : Diãûn têch bãư màût táúm ma sạt : Fms Fms = π(R22 - R12) [m2] Thay säú, ta cọ: Fms = 3,14(0,172 - 0,1022) = 0.058077 [m2] Váûy Fms=58077[mm2] 2.3.LỈÛC ẸP CÁƯN THIÃÚT Pct: Tỉì phỉång trçnh (2.2) ta cọ thãø xạc âënh âỉåüc lỉûc ẹp cáưn thiãút lãn âéa âãø truưn âỉåüc mämen ma sạt Mms Pct = M ms βM e max = [N] µR tb Z ms µR tb Z ms Thay säú vo ta cọ: Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Pct = 2.421,4 = 15452,878 [N] 0,27.0,101.2 Váûy Pct=15452,878[N] 3.TÊNH CÄNG TRỈÅÜT , CẠC KÊCH THỈÅÏC CÅ BN V NHIÃÛT ÂÄÜ LY HÅÜP : 3.1.TÊNH CÄNG TRỈÅÜT SINH RA TRONG QUẠ TRÇNH ÂỌNG LY HÅÜP : Je Ja M Ma ω a ω e Me Mms ( ms t) β.Memax ωe = ωa (t) ω e ( t) ωa ωe M [N.m] ω [rad/s] Ma ωa t1 t2 t [s] H.3.1 Mä hçnh âäüng cå - truưn lỉûc v âäư thë täúc âäü gọc Khi âọng ly håüp cọ hiãûn tỉåüng trỉåüt åí thåìi gian âáưu cho âãún no âéa ch âäüng v âéa bë âäüng quay mäüt hãû thäúng âäüng hc liãưn Khi cạc âéa bë trỉåüt s sinh cäng ma sạt lm nung nọng cạc chi tiãút ca ly håüp lãn quạ nhiãût âäü lm viãûc bçnh thỉåìng, lm hao mn cạc táúm ma sạt v nguy hiãøm nháút l cạc l xo ẹp bë ram åí nhiãût âäü váûy, máút kh nàng ẹp Vç thãú viãûc xạc âënh cäng ma sạt thåìi gian âọng ly håüp l mäüt âiãưu cáưn thiãút Trong quạ trçnh gi säú ätä tu theo sỉû âäøi säú tỉì tháúp lãn cao hồûc tỉì cao xúng tháúp m quạ trçnh gi cọ thãø tiãún hnh khạc Khi âäøi tỉì säú tháúp lãn säú cao, täúc âäü gọc ca trủc khuu âäüng cå âọng ly håüp cao hån täúc âäü gọc ca trủc så cáúp häüp säú, vç váûy mämen quay ca âäüng cå Me khäng nãn låïn âãø trạnh tàng cäng trỉåüt Khi âäøi tỉì säú cao xúng säú tháúp täúc âäü gọc ca trủc khuu âäüng cå cọ thãø tháúp hån täúc âäü gọc trủc så cáúp trỉåìng håüp ny âọng ly håüp cáưn phi cọ mämen Me no âọ ca âäüng cå âãø lm âäưng âãưu cạc täúc âäü gọc nọi trãn Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Nhỉng åí hai trỉåìng håüp nọi trãn tu theo k thût ca ngỉåìi lại täúc âäü gọc ca trủc khuu v trủc så cáúp ca häüp säú cọ thãø âäưng âãưu, nghéa l ωe ≅ ihωa âäüng cå âọ cäng trỉåüt s gim âãún täúi thiãøu Khi ätä bàõt âáưu chuøn âäüng, sỉû âäưng âãưu nọi trãn khäng thãø thỉûc hiãûn âỉåüc, vç ωe> v ωa = trỉåìng håüp ny cäng trỉåüt s cỉûc âải Ta s cäng trỉåüt trỉåìng håüp ny Diãùn biãún quạ trçnh âọng ly håüp håüp gäưm giai âoản : Giai âoản âáưu våïi thåìi gian t1: lục ny mämen quay ca ly håüp håüp tàng tỉì giạ trë âãún giạ trë Ma , thåìi âiãøm ny ätä bàõt âáưu khåíi âäüng tải chäù Giai âoản tiãúp theo våïi thåìi gian t 2: l giai âoản mämen quay ca ly håüp Ml bàõt âáưu tàng lãn âãún khäng cn sỉû trỉåüt xy (tỉïc l lục ωe = ωa ) 3.1.1.Tênh mämen quạn ca bạn h â v ca cạc chi tiãút ca ätä quy dáùn vãư trủc ly håüp J a : Tỉì cäng thỉïc quan hãû váûn täúc tënh tiãún ätä v váûn täúc gọc ca bạnh xe sau:  ωa   rbx [m/s] v = ωbx.rbx=   i h1i  Trong âọ: ω bx - Váûn täúc gọc ca bạnh xe, [rad/s] v - Váûn täúc chuøn âäüng tënh tiãún ca xe, [m/s] ωa - Váûn täúc gọc tải trủc ca ly håüp, [rad/s] Ta suy cäng thỉïc váûn täúc gọc tải trủc ly håüp: ωa = v ( i h1i ) [rad/s] rbx Âäüng nàng ca khäúi lỉåüng chuøn âäüng quay : WÂ= J a ωa [J] Âäüng nàng chuøn âäüng tënh tiãún ca xe: W T= Ga v2 [J] g Khi xe chuøn âäüng thç : WT=WÂ Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 10 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn D &thiãút kãú Ly håüp Ätä Hçnh 4.1 Så âäư l xo ẹp Khi måí ly håüp, ta lm cho l xo bë nẹn mäüt âoản l ∆l :(theo [2] trang 35) ∆l= ∆f.Zms + m Trong âọ: ∆f: khe håí täúi thiãøu ca âäi bãư màût ma sạt måí ly håüp, ∆f = 0,6 ÷ [mm], chn ∆f = 1[mm] m: âäü biãún dảng ân häưi ca âéa bë âäüng v âéa ch âäüng, m = 0,2 [mm] Váûy: ∆l = 1.2 + 0,2 =2,2[mm] Lỉûc ẹp cáưn thiãút låïn nháút tạc dủng lãn cạc l xo måí ly håüp hon ton: Pmax = Pct + Clx ∆l.n ⇒ Pmax =15452,878 + 103019,19.2,2.10-3.12 =18172,58[N] Suy lỉûc låïn nháút sinh ca mäüt l xo måí ly håüp hon ton: Plx max = Pmax 18172,58 = = 1514,4 [N] n 12 ỈÏng sút trãn l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: τ= 8.Po D (theo [1] trang 86) π.d (4.2) Trong âọ: d - Âỉåìng kênh dáy l xo, [m] D - Âỉåìng kênh ca l xo, [m] D = thç k = 1,3 (theo[1] trang 87) d Po- Lỉûc cỉûc âải tạc dủng lãn mäüt l xo, Po=Plxmax=1514,4[N] Chn tè säú Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 17 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Khi toạn ỉïng sút l xo trủ ca ly håüp cáưn âãún sỉû táûp trung ỉïng sút åí phêa bãn ca såüi dáy l xo : τk =kτ ≤ [τ] [MN/m2] (4.3) Trong âọ: k -Hãû säú âãún sỉû táûp trung ỉïng sút τk-ỈÏïng sút ca l xo trủ cọ âãún sỉû táûp trung ỉïng sút ỈÏng sút cho phẹp [τ ] = 700[ MN / m ] (theo[1] trang 83) Tỉì cäng thỉïc (4.2) v (4.3), ta xạc âënh âỉåüc âỉåìng kênh dáy l xo: Váûy: d2 ≥ 8.Plx max k D 8Plx max k D ⇒d≥ π[ τ] d π[ τ] d d≥ 8.1514,4.1,3 = 5,98.10 −3 [m] 10 3,14.700.10 Chn d = 6[mm], suy D = 5.6 = 30[mm] Ta cọ, quan hãû âäü cỉïng ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: (theo [1] trang 86) C lx = G.d [N/m] 8.D n o (4.4) Trong âọ: G: mä âuyn ân häưi dëch chuøn, G=8.104[MN/m2] no: säú vng lm viãûc ca l xo Tỉì âọ, ta suy âỉåüc cäng thỉïc säú vng l xo: n0 = G.d 8.10 4.10 6.0,006 = = 4,66 [vng] 8.D 3C lx 8.0,033.103019,19 Chiãưu di ca l xo ly håüp måí hon ton: llxm = ( d + δ1) n0 + nâ.d [mm] Trong âọ: δ1- Khong cạch giỉỵa vng l xo ly håüp måí hon ton, δ1 ≥ 1[mm ] , chn δ1 = 1[mm ] (theo [1] trang 83) nâ- Säú vng lm màût âãú ca l xo, nâ=2 [vng] Váûy : llxm = (6 + 1).4,66 + 2.6 = 44,62 [mm] Biãún dảng låïn nháút ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc : Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 18 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä λ max = Suy λ max = Plx max [m ] C lx (4.5) 18172,58 = 14,7.10 −3 [m] =14,7[mm] 103019,19.12 Chiãưu di tỉû ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc : l0 = llxmax + λmax [mm] Váûy l0 = 44,62 + 14,7 = 59,32 [mm] Chiãưu di lm viãûc ca l xo âéa ma sạt chỉa mn âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: l lv = l o − Thay säú, ta cọ: llv = 59,32 − Pct 10 [mm] n.C lx 15452,878.10 = 46,82 [mm] 12.103019,19 4.2 ÂÉA BË ÂÄÜNG : Hçnh 4.2 Âéa bë âäüng Âéa ma sạt; Âinh tạn; Xỉång âéa; L xo gim cháún; Vng ma sạt gim cháún; Ma Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 19 Âäư ạn män hc &thiãút kãú Ly håüp Ätä Kãút cáúu , toạn 4.2.1 Xỉång âéa : 4.2.1.1 Cäng dủn g : Xỉång âéa l bäü pháûn gàõn trãn Moa v dng âãø bàõt chàût cạc táúm ma sạt, l pháưn tỉí trung gian dng âãø truưn mämen xồõn tỉì táúm ma sạt âãún trủc så cáúp häüp säú Xỉång âéa cọ âäü ân häưi nãn lm cho ly håüp âọng ngàõt âỉåüc ãm dëu hån 4.2.1.2 Kãút cáúu : Qua tham kho mäüt säú loải kãút cáúu xỉång âéa hiãûn nay, ta chn xỉång âéa cáưn thiãút kãú thüc loải xỉång âéa cọ bäü pháûn gim cháún Ỉu âiãøm ca loải ny l : Âọng måí ly håüp ãm dëu, lm viãûc tin cáûy, âäü âo ca âéa nh Tiãút kiãûm âỉåüc váût liãûu, gim khäúi lỉåüng chãú tảo mäüt chi tiãút Nhỉåüc âiãøm ca loẵi ny l : Tàng mämen quạn âéa bë âäüng Tàng chiãưu dy ton bäü làõp táúm ma sạt Tàng hnh trçnh tỉû ca bn âảp âäü biãún dảng ân häưi theo phỉång vng gọc våïi màt âéa 4.2.1.3.Váût liãûu chãú tảo âéa : Âãø tàng mỉïc âäü ãm dëu âọng ly håüp cho nãn ta chn váût liãûu chãú tảo chụng bàòng thẹp lạ cọ thnh pháưn cacbon trung bçnh v cao (thẹp loải 40 ÷85) âỉåüc täi dáưu v ẹp âãø trạnh vãnh Chiãưu dy ca xỉång âéa tỉì 1,5 ÷ [mm], chn δxâ =2mm 4.2.2 Vn g ma sạt : 4.2.2.1 u cáưu ca g ma sạt : Âm bo hãû säú ma sạt cáưn thiãút v hãû säú ma sạt êt bë nh hỉåíng cọ sỉû thay âäøi nhiãût âäü, täúc âäü trỉåüt v ạp sút trãn bãư màût Cọ kh nàng chäúng mn låïn åí nhiãût âäü cao (tỉì 537 ÷ 6230K) Tråí lải kh nàng ma sạt ban âáưu âỉåüc nhanh chọng sau bë nung nọng hồûc bë lm lảnh Lm viãûc täút åí nhiãût âäü cao, khäng cọ mi khàõc, khäng bë xäúp Cọ cháút cå hc cao 4.2.2.2.Váût liãûu chãú tảo g ma sạt : Hiãûn thỉåìng dng l phãrâä, phãrâä âäưng v mäüt säú trỉåìng håüp l kim loải sỉï Chiãưu dy táúm ma sạt δms = 4÷5 [ mm] , chãú tảo bàòng phãrâä nghiãưn nh cọ tháúm cháút dênh sau âọ âem ẹp âi Cạc vng ma sạt bàòng phãrâä cọ âäü bãưn cå hc cao, khäng bë xäúp v cọ thãø lm viãûc åí nhiãût âäü cao Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 20 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Âäúi våïi ätä lm viãûc âiãìu kiãûn nàûng nhc ta cọ thãø chãú tảo vng ma sạt bàòng kim loẵi sỉï bàòng cạch âem ẹp bäüt kim loải dỉåïi ạp sút cao, thnh pháưn gäưm cọ: 73%Cu , 14%Pb , 7%Sn , 6% than Våïi ly håüp cho loải xe thiãút kãú ti trng 10000kg ta chãú tảo vng ma sạt bàòng phãrâä : δms = 5mm 4.2.2.3.Cạc h làõp ghẹp táúm ma sạt våïi xỉång âéa : Ghẹp bàòng âinh tạn : Ỉu âiãøm ca phỉång phạp ny l : Tiãút kiãûm váût liãûu Bo dỉåỵng, sỉía chỉỵa dãù dng Nhỉåüc âiãøm ca phỉång phạp ny l : Khäng táûn dủng hãút chiãưu dy táúm ma sạt (âãún chảm vo âinh tạn l phi thay thãú ) Vát liãûu chãú tảo âinh tạn : Âinh tạn âỉåüc lm bàòng âäưng â, âäưng thau mãưm hồûc bàòng nhäm cọ âỉåìng kênh tỉì ÷ 6mm theo dảng hçnh äúng, dảng âinh trn cọ âáưu nỉỵa hçnh cáưu Bäú trê âinh tạn : Âinh tạn xãúp theo hng Khi gàõn cạc táúm ma sạt thç âáưu âinh tạn phi thủt xúng bãư màût táúm ma sạt khong ÷ mm âãø trạnh sỉû c sạt giỉỵa âinh tạn v âéa ẹp hồûc bạnh â â mn táúm ma sạt Tênh toạn âinh tạn: (theo [2] trang 31) Tênh theo ỉïng sút dáûp v ỉïng sút càõt : F σ= S d (4.6) F τc = S c Våïi bãư räüng âéa ma sạt b = R2ms- R1ms= 0,17 - 0,102 = 0,068 [m] (4.7) Ta cọ thã øbäú trê vng âinh tạn våïi bạn kênh : R1 = 120 [mm] R2 = 150 [mm] Lỉûc tạc dủng lãn mäùi dy âinh âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc sau : Gi F1i, F2i láưn lỉåüt l lỉûc tạc dủng lãn âinh tạn thỉï i ca dy âinh thỉï nháút v thỉï hai Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 21 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä H.4.3 Så âäư lỉûc tạc dủng lãn âinh tạn Ta cọ Mms = F1i R1+ F2i R2 (4.8) Theo âënh l Pitago F1i R R = ⇒ F2i = F1i F2i R2 R1 ( F R + R2 R Mms = F1iR1 + F1i R2 = 1i R1 R1 )⇒F 1i (4.9) = (R => => M ms R1 ( Z ms R1 + R2 M ms R2 (R ( 2 + R2 (4.10) ) ) (4.11) (Mms =βMemax) ) 2 + R2 M ms R2 Tênh cho c ly håüp : F2 = ⇒ F2i = F1 = M ms R1 ) Z ms R1 + R2 2.421,4.0,12 F1 = = 685,2[N] 0,12 + 0,15 2.421,4.0,15 F2 = = 865,5[N] 0,12 + 0,15 ( ) ( ) ỈÏng sút dáûp v ỉïng sút càõt cho phẹp nàòm khong : [ theo (2) trang 32] [σc] = 25 [MN/m2] [τc] = 10 [MN/m2] Chn så bäü säú lỉåüng âinh tạn mäùi dy l n = 18 âinh tạn Tỉì cäng thỉïc ỉïng sút càõt ta suy âỉåüc cäng thỉïc âỉåìng kênh ngoi cho phẹp ca âinh tạn: Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 22 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä dât ≥ 4.F2 4.865,5 = = 0,00247 n.[τ c ].π 18.10.10 6.3,14 [m] F2 865,5 = = 0,00078 n.[σ c ].π 18.25.10 6.3,14 [m] Ta chn dât = [mm] Tỉì cäng thỉïc ỉïng sút dáûp ta suy âỉåüc cäng thỉïc chiãưu di bë rn dáûp cho phẹp ca âinh tạn lât ≥ Ta chn lât = [mm] Váûy : Âỉåìng kênh ngoi ca âinh tạn dât = [mm] Chiãưu di bë rn dáûp ca âinh tạn lât = [mm] 4.2.3 Ma âéa bë âäün g : Ma âéa bë âäüng âỉåüc làõp trãn trủc then hoa ca ly håüp theo kiãøu làõp ghẹp trỉåüt Âãí cọ thãø mi nhàơn dãù dng cạc màût bãn ca cạc then trủc then hoa thç åí chäù näúi tiãúp màût bãn ca then våïi bạn kênh ca trủc then hoa ngỉåìi ta lm rnh hồûc gọc lỉåün chuøn tiãúp âãưu âàûn våïi bạn kênh r Hçnh dạng ca then nh hỉåíng âãún âäü vỉỵng bãưn ca trủc ly håüp Nãúu chuøn tiãúp âäüt ngäüt thç åí chán then s cọ ỉïng sút củc bäü ráút låïn Cạc then cọ thãø lm dảng thán khai hồûc vng Dảng thán khai âm bo bãưn v âäü chênh xạc trng tám täút hån loải vng gọc Trong näüi dung thiãút kãú ta chn dảng then hoa thán khai Tênh toạn cạc kêch thỉåïc cå bn ca Ma ly håüp : Xạc âënh så bäü âỉåìng kênh trủc så cáúp ca häüp säú : ỈÏng sút xồõn cho phẹp ca thẹp cacbon chãú tảo moa [τ] = 80 ÷ 120 [MN/m2] - Chn [τ] = 100 [MN/m2] (theo [1] trang 79) Âỉåìng kênh cho phẹp ca trủc: (theo [1] trang 78) β M e max dt ≥ [m] 0,2.[τ ] ⇒ dt ≥ 2.421,4 = 0,0348 0,2.100.10 (4.12) [m] Chn dt= 0,04 [m] Dỉûa vo âỉåìng kênh trủc, ta cọ thãø tra âỉåüc loải then thán khai våïi cạc kêch thỉåïc cå bn: (theo [3] trang 148) D = 40 [mm] - Âỉåìng kênh ngoi ca then m = 1.5 [mm] - Moduyn Z = 26 - Säú ràng mäúi ghẹp then d ≈ 36 [mm] - Âỉåìng kênh ca then Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 23 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä h = 2m = 2.1,5 = [ mm] - Chiãưu cao ca then Cạc then ca Ma theo dáûp v càõt : Lỉûc tạc dủng trãn bạn kênh trung bçnh ca cạc then âäúi våïi ma l : (theo [1] trang 73) β M e max [N] Z Rtb Trong âọ : Z1- Säú lỉåüng ma, Z1 = Rtb Bạn kênh trung bçnh ca trủc then hoa [m] Q= (4.13) ( D + d ) = ( 40 + 36) = 19[mm] , 4 2.421,4 Q= = 44357,7 [N ] 1.19.10 −3 Rtb = => Váût liãûu chãú tảo trủc then hoa :âỉåüc chãú tảo bàòng thẹp 40 hồûc 40X cọ: [σd]=20[MN/m2]; [τc ] = 10[MN/2] (theo [1] trang 74) Do âiãưu kiãûn lm viãûc nàûng nhc cọ thãø láúy chiãưu di tiãúp xục ca then våïi moa: lm = 1,4.D [mm] (theo [1] trang 74) => lm = 1,4.40 = 56 [mm] Kiãøm tra âiãưu kiãûn bãưn dáûp: => [ ] 2Q ≤ δd Z 2l( D − d ) 2.44357.7 δd = = 15,23.10 N / m ≤ δ d −3 −3 ( ) 26.56.10 40 − 36 10 δd = [ (4.14) ] [ ] Váûy lm = 56 [mm] (Tho âiãưu kiãûn) Tỉì cäng thỉïc ỉïng sút càõt τc ca then hoa : τc  Q Z l.b (4.15) Ta xạc âënh chiãưu räüng ca chán then våïi moa: => b Q 44357,7 = = 0,003 Z l.[τ c ] 26.56.10 −3.10.10 [m] Chn chiãưu räüng ca chán then: b = [mm] 4.2.4 Gim cháún : 4.2.4.1 Cäng dủn g : Gim cháún âỉåüc dng ly håüp âãø trạnh cho hãû thäúng truưn lỉûc ca ätä v mạy kẹo nhỉỵng dao âäüng xồõn cäüng hỉåíng sinh cọ sỉû trng mäüt nhỉỵng táưn säú ca dao âäüng såí hỉỵu ca hãû thäúng truưn lỉûc våïi táưn säú dao âäüng ca lỉûc gáy nãn båíi sỉû thay âäøi mämen quay ca âäüng cå Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 24 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Chi tiãút ân häưi ca gim cháún dng âãø gim âäü cỉïng ca hãû thäúng truưn lỉûc âọ gim âỉåüc táưn säú dao âäüng bn thán ca hãû thäúng truưn lỉûc v triãût tiãu âỉåüc kh nàng xút hiãûn cäüng hỉåíng åí táưn säú cao Âãø trạnh âỉåüc cäüng hỉåíng åí táưn säú tháúp ngỉåìi ta dng phỉång phạp ma sạt gi l chi tiãút ma sạt 4.2.4.2 Kãút cáúu ca bäü gim cháún : Cạc gim cháún ca ly håüp hiãûn âỉåüc kãút cáúu theo ngun tàõc chung l âéa bë âäüng âỉåüc näúi våïi moa nhåì chi tiãút ân häưi Ta chn loải chi tiãút ân häưi l l xo Ỉu âiãøm ca gim cháún cọ chi tiãút ân häưi bàòng l xo : L xo cọ âäü ân häưi låïn Kh nàng nhiãût täút 4.2.4.3 Xạc âënh cạc thäng säú cå bn ca gim cháún : Säú lỉåüng l xo trủ ca gim cháún thỉåìng ÷ 12 loxo Ta chn l xo ỈÏïng sút ca l xo âỉåüc xạc âinh theo cäng thỉïc : τ= 8.Pms D  MN  π d  m  [1] Khi toạn ỉïng sút l xo trủ ca ly håüp cáưn âãún sỉû táûp trung ỉïng sút åí phêa bãn ca såüi dáy l xo :τk = kτ ≤ [τ] [1] Trong âọ: k -Hãû säú âãún sỉû táûp trung ỉïng sút τk - ỈÏïng sút ca l xo trủ cọ âãún sỉû táûp trung ỉïng sút Chn tè säú D = tỉång ỉïng k = 1,4 ; [τ ] = 600 ÷ 750 [MN/m2] d [1] Lỉûc nẹn låïn nháút cho mäùi l xo Pl = Pmax âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc sau : Pmax = M max [ N] n lx R gc (4.16) Mämen cỉûc âải Mmax giåïi hản âäü cỉïng täúi thiãøu ca l xo (khi cạc vng l xo sạt vo nhau) thỉåìng láúy bàòng mämen xạc âënh theo âiãưu kiãûn bạm våïi âiãưu kiãûn bạm ϕ = 0,8: (theo [1] trang 75) M max = Trong âọ : => G 2ϕ rbx [ Nm] i0 i h1 n (4.17) G2 = 4800 [kg] - Trng lỉåüng tạc dủng lãn cạc bạnh ch âäüng rbx= 0,4872 - Bạn kênh läúp ca bạnh xe i0= 5,36 - tè säú truưn ca truưn lỉûc chênh ih1= 8,62 - tè säú truưn ca häüp säú åí säú I [5] M max = 4800.9,81.0,8.0,4872 = 397,22 5,36.8,62 Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A [Nm] Trang 25 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Chn bạn kênh bäú trê l xo gim cháún Rgc = 0,07 [mm] Váûy : 397,22 = 709,32 [N] 8.0,07 Pmax = Tỉì cäng thỉïc ỉïng sút ca l xo ta xạc âënh âỉåüc âỉåìng kênh dáy l xo Váûy : d2 ≥ Pmax k D Pmax k D ⇒d≥ π [τ ] d π [τ ] d d≥ 8.709,32.1,4 = 0,0038 [m] 3,14.700.10 [1] Chn d = [mm] ⇒ D = 4.4 = 16 [mm] Säú vng lm viãûc ca l xo theo kinh nghiãûm âỉåüc xạc âënh khong nlxgc = 3÷ (vng) Chn nlxgc = (vng) Âäü cỉïng ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc sau : (theo [1] trang 86) C lxgc = G.d  MN  8.D nlxgc  m  (4.18) G = 8.104 [MN/m2] - Mäduyn ân häưi ca váût liãûu [1] C lxgc = ( 8.10 4.10 −3 ( 16.10 ) ) −3 = 0.156 [MN/m2] Chiãưu di tỉû ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc : l0 = nlxgc.[d + ] + n0.d + Pmax C n0 = - säú vng lm màût âãú ca l xo => l0 = 4.(4 + 1) + 4.2 + 709,32 = 32,5 156250 [mm] Chiãưu di lm viãûc ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc : llv = lmin + λ = nlxgc ( d+1 ) + n0.d + λ λ = [mm]- âäü biãún dảng ca l xo gim cháún tỉì vë trê lm viãûc âãún vë trê l xo chëu lỉûc ẹp låïn nháút (λ =2,5÷4 [mm]) [2] ⇒ llv = ( 4+1 ) + 2.4 +3 = 31 [mm] 4.3 ÂÉA CH ÂÄÜNG : 4.3.1 Cäng dủn g : Âéa ẹp l bäü pháûn dng âãø ẹp chàût âéa ma sạt våïi bạnh â Nọ l bäü pháûn dng âãø ti nhiãt cho âéa ma sạt thåìi gian hoảt âäüng sinh nhiãût, nghéa l nháûn nhiãût ca âéa ma sạt truưn mäi trỉåìng ngoi l khäng khê Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 26 Âäư ạn män hc &thiãút kãú Ly håüp Ätä Kãút cáúu , toạn 4.3.2 u cáưu : Phi cọ âäü cỉïng vỉỵng cao âãø tảo âỉåüc lỉûc ẹp phán bäú âãưu trãn bãư màût ma sạt nhåì vo cạc l xo ẹp Phi cọ diãûn têch â låïn âãø truưn ti nhiãût mäi trỉåìng bãn ngoi Khi càõt ly håüp âéa ẹp khäng lm nh hỉåíng âãún âỉåìng truưn cäng sút ca hãû thäúng truưn lỉûc 4.3.3 Kãút cáúu : Âéa ẹp phi quay cng våïi bạnh â, måí hồûc âọng ly håüp håüp phi cọ kh nàng chuøn dëch theo chiãưu trủc âọ âéa ẹp âỉåüc bàõt våïi thán ly håüp thäng qua cå cáúu ân báøy Vãư màût kãút cáúu âéa ẹp ngoi cọ hçnh dảng ráút phỉïc tảp ngoi bãư màût lm viãûc âỉåüc mi bọng thç màût bãn ca âéa ẹp phi lm cạc gán tn nhiãût, phi cọ chäùí lm vo âãø âënh vë cạc l xo ẹp, phi cọ nhỉỵng váúu läưi âãø bàõt cạc ân báøy cho quạ trçnh âọng måí ly håüp, âéa ẹp cn lm nhiãûm vủ quan trng nỉỵa l nhiãût cho nãn vãư kêch thỉåïc âéa ẹp tỉång âäúi låïn v khäúi lỉåüng cng låïn 3.4 Váût liãûu chãú tảo âéa ẹp : Xút phạt tỉì nhiãûm vủ ca âéa ẹp cho nãn váût liãûu chãú tảo âéa thỉåìng âỉåüc âục bàòng gang xạm cọ cáúu trục pẹclic Âãø tàng âäü vỉỵng bãưn v tøi th cạc âéa ẹp ca ly håüp ngỉåìi ta â chãú tảo chụng bàòng gang håüp kim Ngoi âãø cỉåìng hoạ cạc chäù âục củc bäü ngỉåìi ta cọ âàût cäút bàòng dáy âäưng âỉåìng kênh 5÷7mm âỉåüc ún cong theo hçnh khung âãø âục (nhåì cạc biãûn phạp trãn m âäü bãưn cạc âéa ẹp ny so våïi nhỉỵng âéa khạc âỉåüc âục bàòng gang thỉåìng s tàng gáưn 1,5 láưn ) Âéa ẹp chãú tảo bàòng gang xạm cọ cháút täút : CY24-48, C18-36 hay CY15-32, hồûc mäüt säú ráút êt trỉåìng håüp chãú tảo bàòng gang håüp kim våïi täøng säú cháút håüp kim cräm, km, mälêpden khäng quạ 2% 4.4 ÂN MÅÍ, THÁN V V LY HÅÜP: 4.4.1 Ân måí : 4.4.1.1 Cäng dủn g v váût liãûu chãú tảo : Ân måí dng âãø måí ly håüp, cáưn cọ âäü cỉïng, nháút l màût phàóng tạc dủng lỉûc, cn âọng ãm dëu ca ly håüp l nhåì dng âéa bë âäüng ân häưi Chn säú lỉåüng cạc ân tu theo kêch thỉåïc ca ly håüp v åí âáy ta chn chiãúc Váût liãûu chãú tảo ân måí, nãúu chãú tảo bàòng phỉång phạp dáûp thẹp lạ cọ hm lỉåüng Cacbon tháúp sau âọ âem xianuya hoạ åí cạc bãư màût lm viãûc hồûc âem täi âảt âäü cỉïng HRC = 43÷48 Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 27 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä 4.4.1.2 Bäú trê ân måí : Ta chn cạch bäú trê ân måí khäng hỉåïng kênh, vç bäú trê khäng hỉåïng kênh thç tàng âỉåüc chiãưu di cạnh tay ân âọ gim âỉåüc lỉûc âiãưu khiãøn (âäúi våïi dáùn âäüng cå khê ) 4.4.2 Thán v v ly håüp : Thán ly håüp âỉåüc gàõn våïi bạnh â nhåì cạc buläng v âỉåüc âënh tám nhåì cạc chäút âënh vë Thán ly håüp vỉìa l màût t cho cạc l xo ẹp vỉìa l nåi âàût gäúi âåỵ cho cạc ân måí Thán ly håüp thỉåìng âỉåüc chãú tảo bàòng phỉång phạp dáûp ngüi tỉì thẹp lạ, trãn thán cọ khoẹt cạc läø âãø lỉu thäng khäng khê V ly håüp âỉåüc âục bàòng gang v âỉåüc âënh vë våïi âäüng cå nhåì cạc chäút âënh vë, âënh vë våïi häüp säú nhåì màût bêch ca nàõp häüp säú 5.TÊNH TOẠN V THIÃÚT KÃÚ DÁÙN ÂÄÜN G LY HÅÜP : 5.1.SÅ ÂÄƯ DÁÙN ÂÄÜNG V TÊNH TOẠN DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP: S∑ e b f a d1 ∆f d c d2 Hçnh 5.1 Så âäư toạn dáùn âäün g ly håüp T säú truưn ca dáùn âäüng ly håüp: (theo [1] trang 91) a c e d2 b d f d1 idâ= Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A (5.1) Trang 28 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Trong âọ : T säú truưn ca bn âảp ibâ: ibâ = a b T säú truưn ca dáùn âäüng thu lỉûc : itg = d2 d1 2 =1 T säú truưn ca nảng måí: inm = c , ta chn inm = d T säú truưn ca ân måí: iâm = e , ta chn iâm = f Hnh trçnh bn âảp âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc sau: (theo [1] trang 92) (5.2) S bâ = ∆f Z ms i âm itg i nm ibd + δ itg i nm ibd [mm] Trong âọ: ∆f - L khe håí giỉỵa âäi bãư màût ma sạt ly håüp måí hon ton Âäúi våïi ätä ∆f = 0,75 ÷ [mm] Ta chn ∆f = 1[mm] δ: khe håí cáưn thiãút âãø ly håüp cọ thãø lm viãûc âỉåüc cạc bãư màût ma sạt bë mn, δ = ÷ 4[mm ] Chn δ = 4[mm ] Sbâ: hnh trçnh bn âảp, S bâ = 150 ÷ 180[mm] (theo [1] trang 86) Chn S bâ = 150[ mm] Tỉì cäng thỉïc (5.1) v (5.2) ta âỉåüc t säú truưn bn âảp: ibâ = S bâ ∆f Z ms i âm itg i nm + δ itg inm ibâ = 150 = 5,77 1.2.5.1.2 + 3.1.2 Suy tè säú truưn dáùn âäüng ca ly håüp l: idâ = 5,77.2.5.1 = 57, Lỉûc bn âảp âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc sau: (theo [1] trang 92) Pbâ = Pmax [N] i dd ηdâ (5.3) Trong âọ: Pmax- Täøng cạc lỉûc l xo ẹp tạc dủng lãn âéa ẹp åí cúi thåìi k måí ly håüp Pmax=18172,58[N] ηdâ - Hiãûu sút ca dáùn âäüng ηdâ=0,8 [N] Váûy lỉûc ca bn âảp: Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 29 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Pbâ = 18172,58 = 393,7 [N] 57,7.0,8 Do Pbâ = 393,7 [N] > [Pbâ] = 200[N] cho nãn ta phi dng tråü lỉûc Chn cå cáúu tråü lỉûc bàòng khê nẹn, chn lỉûc bn âảp P’bâ = 150 [N] Lỉûc cå cáúu tråü lỉûc sinh phi tha mn cäng thỉïc sau: P'bâ i dâ ηdâ + P'tl i nm ηtl = Pmax [N] (5.4) Trong âọ: Ptl- Lỉûc cå cáúu tråü lỉûc, [N] ηtl- Hiãûu sút ca cå cáúu tråü lỉûc, ηtl = 0,8 Ta suy cäng thỉïc lỉûc tråü lỉûc tỉì cäng thỉïc (6.2): Ptl = Pmax − P 'bd idd η dd 18172,58 − 150.57,7.0,8 = = 1406,07 [N] i nm i dm η tl 2.5.0,8 Ta cọ quan hãû lỉûc tråü lỉûc theo ạp sút khê nẹn v diãûn têch âènh piston tråü lỉûc theo cäng thỉïc: πD Ptl = ⋅ Pω [N] (5.5) Trong âọ: Pω : ạp sút khê nẹn bçnh chỉïa, Pω = 0,65 ÷ 0,75 [MN/m2] Chn Pω = 0,65 [MN/m2] = 6,5.105[N/m2] [2] Tỉì cäng thỉïc (6.3), ta âỉåüc âỉåìng kênh ca xi lanh tråü lỉûc: D= × Ptl × 1406,07 = = 0,0525 [m] 3,14 × Pω 3,14 × 6,5.10 Váûy ta chn âỉåìng kênh ca xilanh tråü lỉûc D = 0,055[m] 5.2 XẠC ÂËNH CẠC KÊCH THỈÅÏC: Bn âảp: ibâ = 5,7 Chn a = 243[mm], suy b = 42[mm] d Âỉåìng kênh xi lanh truưn lỉûc thy lỉûc: i tg = 22 = d1 Chn d1 = d2 = 24[mm] Nảng måí: inm = c =2 d Chn c = 196[mm], suy d = 98mm] Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 30 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Ân måí: i âm = e =5 g Chn e = 95m], suy g = 19m] Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C A Trang 31 [...]... Kãút cáúu , tênh toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä 4.4.1.2 Bäú trê ân måí : Ta chn cạch bäú trê ân måí khäng hỉåïng kênh, vç bäú trê khäng hỉåïng kênh thç tàng âỉåüc chiãưu di cạnh tay ân do âọ gim âỉåüc lỉûc âiãưu khiãøn (âäúi våïi dáùn âäüng cå khê ) 4.4.2 Thán v v ly håüp : Thán ly håüp âỉåüc gàõn våïi bạnh â nhåì cạc buläng v âỉåüc âënh tám nhåì cạc chäút âënh vë Thán ly håüp vỉìa l màût t cho cạc l xo... gäúi âåỵ cho cạc ân måí Thán ly håüp thỉåìng âỉåüc chãú tảo bàòng phỉång phạp dáûp ngüi tỉì thẹp lạ, trãn thán cọ khoẹt cạc läø âãø lỉu thäng khäng khê V ly håüp âỉåüc âục bàòng gang v âỉåüc âënh vë våïi âäüng cå nhåì cạc chäút âënh vë, âënh vë våïi häüp säú nhåì màût bêch ca nàõp häüp säú 5.TÊNH TOẠN V THIÃÚT KÃÚ DÁÙN ÂÄÜN G LY HÅÜP : 5.1.SÅ ÂÄƯ DÁÙN ÂÄÜNG V TÊNH TOẠN DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP: S∑ e b f a d1... säú cháút håüp kim cräm, km, mälêpden khäng quạ 2% 4.4 ÂN MÅÍ, THÁN V V LY HÅÜP: 4.4.1 Ân måí : 4.4.1.1 Cäng dủn g v váût liãûu chãú tảo : Ân måí dng âãø måí ly håüp, nọ cáưn cọ âäü cỉïng, nháút l trong màût phàóng tạc dủng lỉûc, cn âọng ãm dëu ca ly håüp l nhåì dng âéa bë âäüng ân häưi Chn säú lỉåüng cạc ân tu theo kêch thỉåïc ca ly håüp v åí âáy ta chn 3 chiãúc Váût liãûu chãú tảo ân måí, nãúu chãú... håüp Nãúu chuøn tiãúp âäüt ngäüt thç åí chán then s cọ ỉïng sút củc bäü ráút låïn Cạc then cọ thãø lm dảng thán khai hồûc vng Dảng thán khai âm bo bãưn v âäü chênh xạc trng tám täút hån loải vng gọc Trong näüi dung thiãút kãú ta chn dảng then hoa thán khai Tênh toạn cạc kêch thỉåïc cå bn ca Ma ly håüp : Xạc âënh så bäü âỉåìng kênh trủc så cáúp ca häüp säú : ỈÏng sút xồõn cho phẹp ca thẹp cacbon chãú... &thiãút kãú Ly håüp Ätä Kãút cáúu , tênh toạn 4.3.2 u cáưu : Phi cọ âäü cỉïng vỉỵng cao âãø tảo ra âỉåüc lỉûc ẹp phán bäú âãưu trãn bãư màût ma sạt nhåì vo cạc l xo ẹp Phi cọ diãûn têch â låïn âãø truưn ti nhiãût ra mäi trỉåìng bãn ngoi Khi càõt ly håüp âéa ẹp khäng lm nh hỉåíng âãún âỉåìng truưn cäng sút ca hãû thäúng truưn lỉûc 4.3.3 Kãút cáúu : Âéa ẹp phi quay cng våïi bạnh â, khi måí hồûc âọng ly håüp... dëch theo chiãưu trủc do âọ âéa ẹp âỉåüc bàõt våïi thán ly håüp thäng qua cå cáúu ân báøy Vãư màût kãút cáúu âéa ẹp ngoi cọ hçnh dảng ráút phỉïc tảp ngoi bãư màût lm viãûc âỉåüc mi bọng ra thç màût bãn kia ca âéa ẹp phi lm cạc gán tn nhiãût, phi cọ chäùí lm vo âãø âënh vë cạc l xo ẹp, phi cọ nhỉỵng váúu läưi âãø bàõt cạc ân báøy cho quạ trçnh âọng måí ly håüp, âéa ẹp cn lm nhiãûm vủ quan trng nỉỵa l thoạt... thỉåïc ca l xo: Lỉu ngc Thanh - Låïp : 00C 4 A Trang 16 Âäư ạn män hc Kãút cáúu , tênh toạn D &thiãút kãú Ly håüp Ätä Hçnh 4.1 Så âäư tênh l xo ẹp Khi måí ly håüp, ta lm cho l xo bë nẹn mäüt âoản l ∆l :(theo [2] trang 35) ∆l= ∆f.Zms + m Trong âọ: ∆f: khe håí täúi thiãøu ca âäi bãư màût ma sạt khi måí ly håüp, ∆f = 0,6 ÷ 1 [mm], chn ∆f = 1[mm] m: âäü biãún dảng ân häưi ca âéa bë âäüng v âéa ch âäüng, m... làõp trãn trủc then hoa ca ly håüp theo kiãøu làõp ghẹp trỉåüt Âãí cọ thãø mi nhàơn dãù dng cạc màût bãn ca cạc then trủc then hoa thç åí chäù näúi tiãúp màût bãn ca then våïi bạn kênh trong ca trủc then hoa ngỉåìi ta lm rnh hồûc gọc lỉåün chuøn tiãúp âãưu âàûn våïi bạn kênh r Hçnh dạng ca then nh hỉåíng âãún âäü vỉỵng bãưn ca trủc ly håüp Nãúu chuøn tiãúp âäüt ngäüt thç åí chán then s cọ ỉïng sút củc... cáúu , tênh toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä Hay: 2 ω G v2 [J] Ja a = a 2 g 2 Suy ra cäng thỉïc tênh mämen quạn tênh ca bạnh â v cạc chi tiãút ca âäüng cå quy dáùn vãư trủc ly håüp: (theo [1] trang 44) Ja = G a ( rbx ωa ) G á rbx [N.m.s2] 2 = 2 2 g ωa ( i h i o ) g ( i h1i 0 ) 2 2 (3.1) Trong âọ : Ja - Mämen quạn tênh ca bạnh â v ca cạc chi tiãút âäüng cå qui dáùn vãư trủc ly håüp Ga - Trng lỉåüng ton... kiãûn) Tỉì cäng thỉïc tênh ỉïng sút càõt τc ca then hoa : τc  Q Z 2 l.b (4.15) Ta xạc âënh chiãưu räüng ca chán then våïi moa: => b Q 44357,7 = = 0,003 Z 2 l.[τ c ] 26.56.10 −3.10.10 6 [m] Chn chiãưu räüng ca chán then: b = 3 [mm] 4.2.4 Gim cháún : 4.2.4.1 Cäng dủn g : Gim cháún âỉåüc dng trong ly håüp âãø trạnh cho hãû thäúng truưn lỉûc ca ätä v mạy kẹo khi nhỉỵng dao âäüng xồõn cäüng hỉåíng sinh ra
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn học kết cấu tính toán thiết kế ly hợp ô tô , Đồ án môn học kết cấu tính toán thiết kế ly hợp ô tô , Đồ án môn học kết cấu tính toán thiết kế ly hợp ô tô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay