BCTT ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN

25 182 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:59

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢKINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNHTỈNH THÁI NGUYÊNCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢKINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNHTỈNH THÁI NGUYÊNCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢKINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNHTỈNH THÁI NGUYÊNCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢKINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNHTỈNH THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN MÃ SỐ: ĐH2014 -TN03 - 03 Chủ nhiệm đề tài: ThS HỒ LƯƠNG XINH THÁI NGUYÊN, 2015 DAr Hec rHAr NcuyeN rmlonc DAr Hec NOnc lAu )e nAo cAo ON ffi er r6nc KET T.U NGHITN CIIU KHOA HOC CAP DAI HOC cAc yEU roAnrnndor{cnnxrrrpu euA :.L^AA KII\H TE IIQ NONG DAN SAU THUHOIDAT NONG NGIIIEP ' pHU r4r cAc Kr{u cONc NGrryp O HrryFN nirvr TiNH TIIAINGUTON MA SO: DH20l4 -TN03 - 03 tai: ThS HO lU0uc xrI\H Ngucri tham gia thgc hiQn: TS Bti Dinh Hda Chfr nhiQm adi ThS ThS ThS ThS Bni Thi Thanh Tflm Phucrng Hitu Khi6m TrAn LO Thi Bfch Hitng Trffn Viet Dfrng uan chfr *i DAI a' tri Od thi H ^t TL.HTFU TRUONG T,TRUONG PHONG KHCN VA HTQT l PHO TRUONG PHONG THATNGUYEN5d# Jful' NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Khoa KT&PTNT - ĐHNL ThS Hồ Lương Xinh Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp Trưởng khoa Khoa TS Bùi Đình Hòa KT&PTNT - ĐHNL Chuyên môn: Kinh tế Khoa KT&PTNT - ĐHNL ThS Bùi Thị Thanh Tâm Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp Ban KHCN&MT - ĐHTN Chuyên môn: Kinh tế ThS Phương Hữu Khiêm nông nghiệp, Thương mại quốc tế Khoa KT&PTNT - ĐHNL ThS Trần Lệ Thị Bích Hồng Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp Khoa KT&PTNT - ĐHNL Th.S Trần Việt Dũng Chuyên môn: Phát triển nông thôn Họ tên Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Chủ trì đề tài, tổng hợp chung, báo cáo, thuyết trình Nghiên cứu hoạt động nông nghiệp phi nông nghiệp Nghiên cứu vấn đề hạ tầng xã hội Xử lý số liệu thu thập Nghiên cứu hoạt động sinh kế nông nghiệp Nghiên cứu tác động KCN ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị Nội dung phối hợp N/cứu Ban đạo công tác giải phóng mặt Cung cấ p tài liê ̣u, số liê ̣u tỉnh Thái Nguyên Ban quản lý KCN Thái Nguyên Cung cấ p tài liê ̣u, số liê ̣u Cục Thống kê Thái Nguyên Cung cấp số liệu, tài liệu Họ tên người đại diện Ông Lê Kim Phúc Phó Trưởng Ban Ông Phan Mạnh Cường Trưởng ban Hoàng Gia Hinh Cục trưởng cục Thống kê Hỗ trợ nhân sự, cung cấp tài liệu, số TS Bùi Đình Hòa Khoa Kinh tế & PTNT, Trường ĐH liệu, trao đổi, góp ý để Trưởng khoa Nông Lâm thực mục tiêu KT&PTNT nghiên cứu I Đánh giá mức độ hoàn thành so với đăng ký thuyết minh đề tài 1.1 Mức độ hoàn thành nội dung so với đăng ký Đề tài hoàn thành mục tiêu so với đăng ý - Mục tiêu chung Mục tiêu bao trùm đề tài làm rõ yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế hộ nông dân sau bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ xây dựng KCN địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên - Mục tiêu cụ thể + Đánh giá thực trạng kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp địa bàn Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên + Phát yếu tố ảnh hưởng tới kinh tế hộ nông dân sau bị thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên thông qua sử dụng phần mềm SPSS 20.0, tiến hành phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic 1.2 Mức độ hoàn thành nội dung so với đăng ký Đề tài hoàn thành nội dung đăng ký bao gồm Chương MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Kinh tế hộ vấn đề kinh tế hộ 2.1.1.1 Khái niệm hộ, hộ nông dân 2.1.1.2 Phân loại hộ nông dân 2.1.1.3 Những đặc trưng kinh tế nông hộ 2.1.2 Đất nông nghiệp 2.1.2.1 Khái niệm 2.1.2.2 Đặc điểm đất nông nghiệp 2.1.3 Khu công nghiệp cần thiết khách quan phải thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai 2.1.3.1 Khái niệm phân loại KCN 2.1.3.2 Nhu cầu cần thiết khách quan việc thu hồi đất nông nghiệp cho 2.1.3.3 Vấn đề sinh kế bền vững người dân bị thu hồi đất 2.2 Cơ sở thực tiễn kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp KCN 2.2.1 Kinh nghiệm giải việc làm cho người dân bị thu hồi đất giới * Tại Trung Quốc * Tại Đài Loan: 2.2.2 Kinh nghiệm giải việc làm cho nông dân sau bị thu hồi đất nước Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 3.2.2 Phương pháp chọn mẫu 3.2.3 Phương pháp chuyên gia 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Phú Bình 4.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Phú Bình 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội huyện Phú Bình 4.2.2 Phân loại nhóm hộ điều tra theo tiêu chí diện tích đất bị thu hồi 4.2.3 Ảnh hưởng đến ngành nghề hộ điều tra 4.2.4 Ảnh hưởng đến lao động hộ a Tình hình độ tuổi lao động nhóm hộ b Chất lượng nguồn lao động nhóm hộ điều tra 4.3 Kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ sau thu hồi đất nông nghiệp Chương CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KCN HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN 5.1 Giải pháp dựa kết phân tích mô hình 5.2 Một số giải pháp khác 5.3 Kiến nghị - Số lượng, chất lượng sản phẩm đạt so với đăng ký Đề tài hoàn thành số lượng chất lượng sản phẩm đăng ký Bài báo đăng tạp chí nước: 03 Hỗ trợ đào tạo 01 NCS Đề tài sinh viên NCKH+KLTN: 01 II Đánh giá giá trị khoa học thực tiễn kết nghiên cứu Đề tài mối quan hệ biến số tới thu nhập hộ dựa kết phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic, nhóm nghiên cứu đề xuất số giải pháp tập trung vào yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi thu nhập hộ nông dân sau bị thu hồi đất nông nghiệp - Khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân đến trường, đặc biệt hộ gia đình có đất bị thu hồi - Tăng cường dự án đào tạo nghề ưu tiên tuyển chọn lao động hộ gia đình bị thu hồi đất, đặc biệt tạo điều kiện cho lao động làm việc khu công nghiệp địa bàn huyện III Đánh giá hiệu đạt đề tài - Về Giáo dục, đào tạo: Kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên giảng viên ngành kinh tế học tập, nghiên cứu giảng dạy - Về Kinh tế, xã hội: Là tài liệu tham khảo cho quan quyền, hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên việc nâng cao hiệu kinh tế bền vững sau bị đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp địa bàn - 01 sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học VI Kết vượt trội Đề tài đưa nhóm giải pháp phù hợp với tình hình kinh tế thục tiễn địa phương ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN Chủ nhiệm đề tài: ThS Hồ Lương Xinh THÁI NGUYÊN - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI: MÃ SỐ Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự nhiên  Kỹ thuật Kinh tế; XH-NV × Nông Lâm LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU  Môi trường   ATLĐ  Cơ  Ứng dụng  Triển khai x Sở hữu  trí tuệ THỜI GIAN THỰC HIỆN: 24 tháng Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 Giáo dục  Y Dược  CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI Tên quan: Trường Đại học Nông Lâm Điện thoại: 0280.3855 564 E-mail: dhnl@tuaf.edu.vn Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Họ tên thủ trưởng quan chủ trì: TS Trần Văn Điền, Hiệu trưởng CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ tên: Hồ Lương Xinh Học hàm, học vị: Thạc sỹ Địa quan: Xã Quyết Thắng, TPTN Điện thoại quan: 0280.3855 564 Di động: 0986962349 E-mail: luongxinh84@gmail.com Năm sinh: 1984 Đối tượng ưu tiên1: Nghiên cứu sinh Địa nhà riêng: Tổ 23 Phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên Điện thoại nhà riêng: 0280 3747 383 NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Họ tên ThS Hồ Lương Xinh TS Bùi Đình Hòa Nghiên cứu sinh, ứng viên GS, PGS Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Khoa KT&PTNT ĐHNL Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp Trưởng khoa Khoa Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Chủ trì đề tài, tổng hợp chung, báo cáo, thuyết trình Nghiên cứu Chữ ký ThS Bùi Thị Thanh Tâm ThS Phương Hữu Khiêm ThS Trần Lệ Thị Bích Hồng Th.S Trần Việt Dũng KT&PTNT - ĐHNL Chuyên môn: Kinh tế Khoa KT&PTNT ĐHNL Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp Ban KHCN&MT ĐHTN Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp, Thương mại quốc tế Khoa KT&PTNT ĐHNL Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp Khoa KT&PTNT ĐHNL Chuyên môn: Phát triển nông thôn hoạt động nông nghiệp phi nông nghiệp Nghiên cứu vấn đề hạ tầng xã hội Xử lý số liệu thu thập Nghiên cứu hoạt động sinh kế nông nghiệp Nghiên cứu tác động KCN ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Nội dung phối hợp N/cứu Ban đạo công tác giải Cung cấp tài liệu, phóng mặt tỉnh Thái Nguyên số liê ̣u Cung cấp tài liê ̣u, Ban quản lý KCN Thái Nguyên số liệu Cung cấp số liệu, Cục Thống kê Thái Nguyên tài liệu Hỗ trợ nhân sự, cung cấp tài liệu, Khoa Kinh tế & PTNT, số liệu, trao đổi, Trường ĐH Nông Lâm góp ý để thực mục tiêu nghiên cứu Tên đơn vị Họ tên người đại diện Ông Lê Kim Phúc Phó Trưởng Ban Ông Phan Mạnh Cường Trưởng ban Hoàng Gia Hinh Cục trưởng cục Thống kê TS Bùi Đình Hòa Trưởng khoa KT&PTNT 10 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 10.1 Trên giới Ở Trung Quốc Trong thời kỳ đầu cải cách mở cửa, xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tốc độ đô thị hoá Trung Quốc diễn nhanh chóng, kéo theo diện tích đất canh tác ngày bị thu hẹp tác động trình đô thị hoá (ĐTH), dân số lại tăng nhanh làm cho tỷ lệ thất nghiệp nông thôn ngày tăng nhanh, năm 1990, ước tính Trung Quốc có 100 - 120 triệu lao động nông thôn thiếu việc làm, hàng năm số lại cộng thêm - triệu người, Trung Quốc giai đoạn thực kế hoạch năm lần thứ 11 (2006-2010) thực thi chiến lược “tích cực thúc đẩy tiến trình ĐTH” Chính vậy, tốc độ ĐTH không ngừng đẩy mạnh, ước tính đến năm 2010 tỷ lệ ĐTH Trung quốc đạt 48% trình dẫn đến việc THĐ phục vụ cho xây dựng khu đô thị ngày gia tăng Theo nghiên cứu Đồng Minh Đoàn (2008), (Kinh nghiệm Trung Quốc giải việc làm cho người lao động có đất bị thu hồi, Hà nội.) Thống kê cho thấy, tỷ lệ ĐTH tăng 1,5% nhu cầu sử dụng đất tăng 1% Do vậy, từ năm 1979 - 1997 Trung Quốc thu hồi 18 triệu đất để xây dựng KCN, khu đô thị nhà máy, xí nghiệp Chỉ tính riêng từ năm 2000 đến tháng 6/2005 diện tích canh tác Trung Quốc lên tới 7,3 triệu Điều ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân bị THĐ, theo thống kê số nông dân bị THĐ Trung Quốc lên tới 40 triệu người, năm số nông dân bị THĐ tăng lên 2,5 đến triệu người Thực trạng gây nhiều khó khăn tình hình phát triển KT- XH Trung Quốc, nước có nông nghiệp phát triển mạnh nên phủ Trung Quốc nhận thức muốn phát triển phải giải tốt vấn đề “tam nông”, muốn làm tốt “tam nông” phải giải ổn thoả vấn đề ruộng đất cho nông dân Chính vậy, từ đầu thực trình CNH-HĐH phủ Trung Quốc coi trọng đến vấn đề giải lao động, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng THĐ + Phát triển xí nghiệp địa phương để thu hút lao động, tạo công ăn việc làm + Xây dựng đô thị quy mô vừa nhỏ để giảm bớt lao động nhập cư thành phố lớn, + Cải cách chế độ sở hữu ruộng đất nông thôn + Có sách đền bù đất hợp lý cho người dân + Thúc đẩy phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân có việc làm, tạo thu nhập ổn định + Thành lập quỹ bồi dưỡng, đào tạo nghề cho nông dân bị thu hồi đất Ở Malaisia,theo báo cáo TS Cao Vĩnh Hải (2008), Ruộng đất cho nông dân - Thực trạng, thách thức giải pháp trước tổn thất người thiên nhiên gây đất nông nghiệp nước ta Hội thảo tam nông Huế Liên bang Malaisia có diện tích tự nhiên 329,8 nghìn km2, dân số 22,2 triệu người (1998), mật độ dân số khoảng 70 người/ km2 Trong thời CNH-HĐH, Malaisia gặp phải nhiều khó khăn việc giải vấn đề người dân sau THĐ, nhiên có nhiều giải pháp giải kịp thời nên Malaisia giải vấn đề lao động, việc làm mà nước nhập lao động lớn Kết chứng tỏ Malaisia có kinh nghiệm việc giải lao động , việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt lao động sau THĐ Cụ thể, kinh nghiệm thể sau: + Thời gian đầu trọng phát triển nông nghiệp, đặc biệt phát triển trồng công nghiệp, song song với việc phát triển ngành công nghiệp chế biến nhằm giải đầu cho sản phẩm, đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân + Thu hút đầu tư nước vào phát triển công nghiệp (trước hết công nghiệp chế biến), nhằm chuyển dịch cấu lao động cách hiệu + Hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bị THĐ tìm việc làm nâng cao thu nhập, đảm bảo sống ổn định, lâu dài cho họ 10.2 Ở Việt Nam Vấn đề thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng KCN, khu chế xuất tác động đến kinh tế hộ nông dân vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả quan tâm có nhiều công trình công bố năm vừa qua góp phần quan trọng việc nghiên cứu bền vững kinh tế hộ sau thu hồi đất Theo sách chuyên khảo “Tác động xã hội vùng KCN Việt Nam” Tiến sĩ Nguyễn Bình Giang - Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện kinh tế trị giới chủ biên Cuốn sách khái quát phát triển KCN Việt Nam, đến năm 2010 nước có 173 KCN vào hoạt động, trung bình KCN rộng xấp xỉ 253ha Các KCN đem lại tác động tích cực khoản đền bù cao sản xuất nông nghiệp ví dụ sản xuất nông nghiệp Vĩnh Phúc năm trồng nông nghiệp nông dân thu 900 nghìn đồng/ha nông dân nhận tiền đền bù đất 30 triệu đồng 50 vụ lúa 25 năm canh tác người nông dân, nông dân có điều kiện việc làm trực tiếp gián tiếp từ KCN đem lại thu nhập cao, cải thiện đời sống ví dụ sau thu hồi số nhà mái tăng lên 31,1%, nhà tầng tăng 5,7%, tiện nghi tăng từ - lần so với trước thu hồi Nhưng mặt tiêu cực việc xây dựng KCN không nhỏ, tác động đến thu nhập, việc làm, môi trường sống, môi trường xã hội Đề tài khoa học cấp năm 2010 Học viện Chính trị - Hành khu vực I TS Trần Thị Ngọc Minh làm chủ nhiệm nghiên cứu giải việc làm cho nông dân bị thu hồi đất ngoại thành Hà Nội tác giả tổng kết 20 năm phát triển KCN với việc giải việc làm cho lao động, rõ tác động đến thị trường lao động kiến nghị nhà nước cần có sách tạo điều kiện để nông dân bị thu hồi đất có việc làm lâu dài, tạo việc làm chỗ cho lao động 35 tuổi Công trình GS.TS Chu Văn Cấp ‘Một số vấn đề xã hội nảy sinh từ tác động sách thu hồi đất nông dân trình CNH, HĐH” đề cập đến vấn đề nông dân việc làm sau đất, sử dụng đất đai sai mục đích ô nhiễm môi trường Tác giả nêu lên thực trạng có 37,7% số người bị đất có thu nhập thấp có đất, thất nghiệp tăng từ 5,22% lên 9,1%, nhận vào làm KCN có 2,7 % Hơn quản lý đất đai chưa chặt chẽ, có hàng trăm đất sử dụng không mục đích cho khiếu kiện đất đai chiếm 85% số đơn kiện trình Quốc hội bảo vệ môi trường lên tới 12000 sở nước Qua cần có giải pháp tăng cường đầu tư nông nghiệp, dạy nghề cho nông dân hoàn thiện sách thu hồi đất Theo thống kê Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, diện tích đất trồng lúa chuyển đổi khu công nghiệp thành lập khoảng 10.000 ha, chiếm 20% tổng diện tích đất tự nhiên khu công nghiệp Diện tích đất trồng lúa khu công nghiệp quy hoạch phát triển đến năm 2015 ước tính từ 8000 -10.000 Tổng diện tích đất trồng lúa chuyển đổi để phát triển khu công nghiệp đến năm 2015 từ 18.000 - 20.000 ha, chiếm khoảng 0,5% tổng diện tích đất trồng lúa nước theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 (trên 3700 nghìn ha) Mặt khác, địa phương phát triển nhiều khu công nghiệp thời gian qua Đông Nam Bộ, đồng sông Cửu Long diện tích đất trồng lúa so với diện tích đất tự nhiên khu công nghiệp chiếm tỷ lệ - 8%, thấp so với tỷ lệ vùng đồng sông Hồng số tỉnh miền Bắc Chỉ tính từ năm trở lại đây, theo báo cáo 49 tỉnh, thành phố (số lại không báo cáo) lấy 750.000 đất để thực 29.000 dự án đầu tư, có tới 80% đất nông nghiệp Khoảng 50% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nằm vùng kinh tế trọng điểm năm hai vụ lúa "Phong trào" xây sân golf dồn dập hai năm nay, 16 năm cấp phép cho 34 dự án sân golf, có năm (2006 - 2008) cấp 104 dự án, tức bình quân tuần lại "mọc" sân golf Hiện nước có 141 sân golf 39 tỉnh, thành, sử dụng tới 49.268 ha, có 2.625 đất bờ xôi ruộng mật Điều tra Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn 16 tỉnh, thành trọng điểm, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi chiếm khoảng 89%, hầu hết đất lúa, với diện tích vậy, năm làm giảm sản lượng triệu lúa Lâu tồn thực trạng đáng buồn là, đất bị thu hồi không sử dụng mà bỏ hoang hoá, gây lãng phí lớn Chẳng hạn, khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư thành lập từ 15 năm nay, lấp đầy có 18,8%; khu công nghiệp Đồ Sơn (Hải Phòng) khai sinh năm 1997, lấp đầy 24,1%; khu công nghiệp Khánh An (Cà Mau) năm xây dựng bản, cho thuê ha, tức lấp đầy có 1,22%; hai khu công nghiệp Cát Lái IV (TP.Hồ Chí Minh) Kim Hoa (Vĩnh Phúc) thành lập năm 1997 - 1998, đến chưa xong sở hạ tầng, chưa có nhà đầu tư Dự án "treo" phổ biến Theo thống kê Bộ Kế hoạch - đầu tư, 61 tỉnh, thành khoảng 1200 dự án treo với diện tích 130.000 Đã có nhiều luận văn, đề tài nghiên cứu nhà kinh tế, báo cáo tổng kết Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch đầu tư ….đã đề cập đến ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống nông dân nhiều lĩnh vực việc làm, thu nhập, định giá đền bù, hộ trợ nông dân đất, ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp hầu hết nghiên cứu thực trạng tại, thống kê số liệu thu hồi đất chưa rõ nhũng yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp, mối quan hệ yếu tố đến phát triển kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất cách bền vững Đây vấn đề nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên” 10.2 Danh mục công trình công bố thuộc lĩnh vực đề tài chủ nhiệm thành viên tham gia nghiên cứu (họ tên tác giả; báo; ấn phẩm; yếu tố xuất bản) - Hồ lương Xinh, 2011.Nghiên cứu mô hình kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, tạp chí Rừng Môi trường; 40, 49-52 - Bùi Đình Hòa, 2009/2010, Đề tài cấp mã số B2009-05-45 ”Giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nông dân sau thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên.” - Bùi Đình Hòa , 2011, Giải pháp giải việc làm cho nông dân sau thu hồi đất cho dự án Núi Pháo địa bàn xã Hà Thượng, Huyện Đai từ, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên 11 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong năm qua trình đô thị hoá công nghiệp hoá (CNH) diễn mạnh mẽ lan toả nhanh chóng từ thành phố lớn vùng phụ cận nông thôn Việt Nam Biểu trình thời gian ngắn có hàng trăm khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp xây dựng, ước tính đến năm 2014 nước có 270 KCN khu chế xuất quy hoạch phát triển có 190 KCN khu chế xuất vào hoạt động Cũng trình này, dẫn tới việc chuyển đổi đất từ sản xuất nông nghiệp sang phục vụ cho việc xây dựng KCN khu chế xuất, đồng thời trình kéo theo trình chuyển dịch cấu lao động từ nông nghiệp sang lĩnh vực khác Có thể nói việc thu hồi đất để xây dựng KCN yêu cầu khách quan, mang tính tất yếu trình CNH, đại hoá (HĐH) đất nước Mặc dù việc thu hồi đất phục vụ cho trình CNH phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp dịch vụ xây dựng khu đô thị mới, tạo điều kiện thu hút đầu tư, đẩy mạnh trình chuyển dịch cấu kinh tế đặt nhiều vấn đề xúc đời sống người dân bị thu hồi đất, đặc biệt vấn đề việc làm, ổn định thu nhập đảm bảo đời sống kinh tế nhiều hộ nông dân đất Khiến cho sống hàng triệu nông dân gặp nhiều khó khăn sau bị THĐ, thực tế mà người dân phải đối mặt là: Nếu không tìm việc làm mới, quay lại nghề nông đất nông nghiệp không họ lại bị rơi vào cảnh thất nghiệp cận kề nghèo đói Chính câu hỏi lớn đặt làm để giải vấn đề cấp bách trên, đảm bảo đời sống người dân tốt trước thu hồi đất tối thiểu trước thu hồi, câu hỏi Đảng nhà nước quan tâm tháo gỡ Huyện Phú Bình huyện trung du địa đầu phía đông nam tỉnh Thái Nguyên Để góp phần thực mục tiêu đến năm 2020 Thái Nguyên trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục vùng Nhằm đạt mục tiêu này, năm qua có nhiều điều kiện thuận lợi nên trình CNH, HĐH Phú Bình diễn mạnh mẽ KCN cụm công nghiệp hình thành Bên cạnh tác động tích cực mà trình CNH, HĐH mang lại Huyện Phú Bình phải đối mặt với khó khăn lớn ổn định đời sống kinh tế người dân sau họ bị THĐ sản xuất đất nhằm đảm bảo sống lâu dài, bền vững hộ Xuất phát từ vấn đề thực tế trên, để làm rõ vấn đề thực trạng việc làm, thu nhập người dân sau THĐ từ đề giải pháp nhằm giải phần vấn đề bất cập đảm bảo nâng cao đời sống cho người dân cách bền vững, đồng thời đóng góp cho trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thực có hiệu huyện Phú Bình lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên” 12 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Mục tiêu chung Mục tiêu bao trùm đề tài làm rõ yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế hộ nông dân sau bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ xây dựng KCN địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên - Mục tiêu cụ thể + Làm rõ số vấn đề lý luận chuyển đổi kinh tế hộ cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu KCN + Đánh giá thực trạng kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp địa bàn Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên + Phát yếu tố ảnh hưởng tới kinh tế hộ nông dân sau bị thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 13 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 13.2 Phạm vi nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vào hộ nông dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng Khu công nghiệp địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên - Phạm vi thời gian: 02 năm 2014 - 2015 thông tin thứ cấp thu thập qua số năm gần (ít 03 năm) 14 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1 Cách tiếp cận đề tài Sử dụng cách tiếp cận từ phía vĩ mô sở từ lãnh đạo địa phương vi mô từ hộ gia đình nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng KCN - Tiếp cận theo khu công nghiệp Đến 31 tháng 10 năm 2012 địa bàn huyện Phú Bình có 02 cụm công nghiệp 01 khu công nghiệp quy hoạch + Cụm công nghiệp Điềm Thụy Xã Điềm Thụy UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 định số 1137/QĐ-UBND với diện tích quy hoạch 66ha có điều chỉnh cục định số 2980/QĐ-UBND ngày 28/11/2010 + Cụm công nghiệp Kha Sơn Địa điểm xóm Tây Bắc xã Kha Sơn UBND tỉnh Thái Nguyên có định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 23/09/2009 với diện tích 9,2ha điều chỉnh lần từ 9,2ha lên 13,2ha đến 31/05/2012 + Khu công nghiệp Điềm Thụy Địa điểm xã Điềm Thụy, xã Thượng Đình huyện Phú Bình, xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 18 tháng năm 2009, với diện tích 170ha Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 phần diện tích lại 180ha Đến ngày 31 tháng 10 năm 2012 khu công nghiệp Điềm Thụy với tổng diện tích UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt 350ha + Khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ Yên Bình Vị trí xã Nga My, xã Úc Kỳ huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên, xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tỷ lệ 1/2000 Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 với tổng diện tích 8009ha, huyện Phú Bình 2741ha - Tiếp cận theo nhóm hộ nông dân bị thu hồi đất Dựa số lượng đất bị thu hồi ta chia thành nhóm: + Nhóm 1: Bao gồm hộ diện tích đất nông nghiệp, nhóm dựa vào số lượng diện tích thu hồi hộ nên nhóm lại chia thành nhóm nhỏ: 10 Nhóm hộ có diện tích thu hồi < 50% tổng diện tích đất nông nghiệp hộ Nhóm hộ có diện tích thu hồi  50% tổng diện tích đất nông nghiệp hộ + Nhóm 2: Bao gồm hộ có diện tích thu hồi bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất vườn tạp đất thổ cư - Tiếp cận theo sinh kế hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng KCN Sau bị thu hồi đất nông nghiệp hộ chuyển đổi sang hình thức sinh kế + Thâm canh nông nghiệp + Kinh doanh dịch vụ Khung khái niệm sinh kế phát triển bền vững liên quan đến thu hồi đất đai Khả phục hồi sau sốc Thu hồi đất cú sốc lớn - Làm giảm đột ngột nguồn lực sinh kế chính: đất đai - Hộ nông dân không sử dụng cá kỹ sản xuất vốn có - Nhận số tiền đền bù lớn Cơ sở nguồn lực hộ Các tài sản (N, H,P,F,S) Cơ hội Các sách xu hướng kinh tế vĩ mô Thiết lập trạng thái cân Các lựa chọn hộ - Các hoạt động tạo thu nhập - Xây dựng lực - Các lựa chọn khác xem trình điều chỉnh thích ứng sau sốc Kết đầu - Cuộc sống hộ sao? - Năng lực hộ có cải thiện? Rủi ro rào cản khác (Nguồn: Tạp chí kinh tế phát triển, 2005) 14.2 Phương pháp nghiên cứu và các hoạt động phục vụ nghiên cứu đề tài 11 1.4.2.1 Các câu hỏi nghiên cứu Một là, trình hình thành phát triển khu công nghiệp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên diễn nào? Hai là, người nông dân tỉnh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng từ việc phát triển khu công nghiệp địa bàn? Ba là, hiệu kinh tế chuyển đổi cho hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp nào? Bốn là, giải pháp để yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế chuyển đổi hộ nông dân nhằm phát triển bền vững? 1.4.2.2 Phương pháp nghiên cứu Các hoạt động tổng thể phục vụ nghiên cứu đề tài Bước 1: Chuẩn bị đề cương chi tiết, xác định mực tiêu điều tra chuẩn bị phiếu khảo sát Bước 2: Điều tra khảo sát thử chỉnh sửa phiếu khảo sát cho phù hợp chuẩn bị nguồn lực cho khảo sát Bước 3: tổ chức hoạt động thực địa bao gồm xác định mẫu khảo sát, thủ tục hành tiến hành khảo sát Bước 4: Kiểm tra giám sát nhập liệu trình làm liệu đảm bảo cho việc sử lý liệu sau khảo sát Thông tin sau thu thập nhập quản lý sở dũ liệu thông qua sử dụng excel - Thu thập thông tin thứ cấp Đây số liệu từ công trình nghiên cứu trước lựa chọn sử dụng vào mục đích phân tích, minh họa rõ nét nội dung nghiên cứu + Sách, báo, tạp chí, văn kiện Nghị quyết, chương trình nghiên cứu xuất bản, kết nghiên cứu công bố quan nghiên cứu, nhà khoa học nước, tài liệu internet +Tài liệu, số liệu công bố tình hình kinh tế, xã hội nông thôn, kinh tế ngành sản xuất, đời sống nông hộ nông nghiệp nằm khu vực có khu công nghiệp… số liệu thu thập từ phòng Thống kê huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện phòng, ban có liên quan Trên sở tiến hành tổng hợp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiên cứu - Thu thập thông tin sơ cấp 12 Số liệu sơ cấp số liệu phục vụ cho nội dung nghiên cứu đề tài Những số liệu thu thập từ việc điều tra hộ có sản xuất nông nghiệp Các số liệu sử dụng để phân tích tình hình trạng sản xuất nông nghiệp hộ nông dân, tình hình đất nông nghiệp, chuyển dịch cấu trồng, tình hình chuyển đổi việc làm hộ ảnh hưởng khu công nghiệp * Phương pháp chọn điểm nghiên cứu Việc chọn địa điểm nghiên cứu có ảnh hưởng định đến kết việc nghiên cứu Để chọn địa điểm nghiên cứu đại diện cho vùng nghiên cứu vào đồ đất đai, quy hoạch tổng thể khu công nghiệp chuyến khảo sát 15 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1 Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu chia thành nội dung Nội dung 1: Tổng quan tài liệu phương pháp nghiên cứu Tham khảo tài liệu liên quan đến sở khoa học sở lý luận đề tài nghiên cứu Phương pháp áp dụng: sử dụng phương pháp tìm tài liệu khoa học để tìm tài liệu lien quan thông qua việc liệt kê lĩnh vực tài liệu cần tìm kiếm Kết mong đợi: Hoàn thiện nội dung chương tham khảo tài liệu liên quan đến vấn đề - Tổng quan tài liệu nghiên cứu + Các vấn đề sở hữu ruộng đất, vai trò ruộng đất thu hồi đất + Sở hữu ruộng đất vai trò ruộng đất + Vấn đề thu hồi đất + CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn với vấn đề thu hồi đất + Các vấn đề liên quan đến CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn + CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn với vấn đề thu hồi đất đời sống người dân sau THĐ + Thu nhập vấn đề liên quan đến thu nhập - Cơ sở khoa học công nghiệp hoá, khu công nghiệp, kinh tế hộ nông dân ảnh hưởng khu công nghiệp đến kinh tế hộ nông dân + Công nghiệp hoá vai trò công nghiệp hoá với phát triển kinh tế - xã hội + Khu công nghiệp, vai trò khu công nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội 13 nông thôn + Hộ nông dân đặc trưng kinh tế hộ nông dân + Tính tất yếu phải phát triển khu công nghiệp vùng nông thôn + Tác động khu công nghiệp tới đời sống hộ nông dân Nội dung 2: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Phương pháp: Áp dụng cách tiếp cận có tham gia tiếp cận hệ thống, tiếp cận sinh kế để thu thập thông tin phân tích thực trạng Công cụ sử dụng phiếu khảo sát dạng cấu trúc bán cấu trúc, phân tích sử dụng phương pháp phân nhóm phân tổ thống kê với công cụ việc sử dụng mô hình hàm hồi quy phân tích liệu phần mềm SPSS, SWOT ứng dụng phân tích định tính nhằm tìm điểm mạnh, điểm yếu, thách thức, hội Kết mong đợi: Thu thập thông tin - Đặc điểm địa bàn nghiên cứu - Đặc điểm điều kiện tự nhiên - Đặc điểm kinh tế - xã hội * Nhận xét điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên + Lợi + Những hạn chế - Tình hình phát triển khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên + Thực trạng phát triển khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Khái quát chung khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Các sách giải phóng mặt ổn định đời sống người dân vùng ảnh hưởng - Ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến hộ nông dân + Ảnh hưởng đến đất đai hộ điều tra + Ảnh hưởng đến ngành nghề hộ điều tra + Ảnh hưởng đến lao động hộ + Ảnh hưởng đến việc làm lao động hộ điều tra + Ảnh hưởng đến thu nhập hộ + Tình hình sử dụng tiền đền bù + Ảnh hưởng THĐ đến đời sống kinh tế hộ + Ảnh hưởng đến môi trường 14 - Hiệu kinh tế hộ sản xuất kinh doanh điển hình sau thu hồi đất nông nghiệp + Thời gian chuyển đổi sản xuất kinh doanh + Chuyển đổi nguồn vốn sản xuất + Kết sản xuất hàng hóa hộ + Tỷ suất hàng hóa (TSHH) + Kết sản xuất kinh doanh hộ + Hiệu sản xuất kinh doanh hộ - Đánh giá chung ảnh hưởng KCN đến việc chuyển đổi sản xuất sau bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng KCN + Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức cho hộ nông dân chuyển đổi sản xuất sau bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng KCN - Chạy hàm hàm sản xuất phân tích nhân tố ảnh hưởng tới kinh tế chuyển đổi cho hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu nông nghiệp tỉnh Huyện Phú Bình Thái Nguyên Nội dung 3: Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Phương pháp áp dụng: Xử lý số liệu phần mềm chuyên dụng, tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia nhà quản lý địa phương nhằm đề xuất giải pháp khả thi cụ thể cho việc áp dụng vào thực tiễn Kết mong đợi: - Dựa kết phân tích thực tiễn kết hợp với nghiên cứu tổng quan nhóm nghiên cứu đưa hệ thống giải pháp - Tổ chức hội nghị chuyên gia lấy ý kiến điều chỉnh giải pháp để đưa + Định hướng phát triển kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên + Các giải pháp chung + Các giải pháp cụ thể nhóm hộ + Các giải pháp cụ thể nhóm hộ chuyển đổi Nội dung 4: Tổ chức hội nghị trình bày kết khả đưa vào ứng dụng - Mục tiêu: Nhằm lấy ý kiến, hoàn thiện giải pháp việc ứng dụng vào thực tiễn 15 Hội nghị tổ chức với tham gia nhà chuyên gia, nhà quản lý để báo cáo kết - Phương pháp: Sử dụng phương pháp tham gia chuyên gia việc tổ chức hội nghị Thời gian Các nội dung, công việc cần TT thực Xây dựng đề cương nghiên cứu Sản phẩm (tháng) (bắt đầu, kết thúc) Đề cương chi tiết 1/2014 - 2/2014 Cá nhân, tổ chức thực Nhóm tác giả tham gia Hội đồng thẩm định đề cương Đề cương chi tiết chi tiết, thuyết minh đề tài hoàn chỉnh Hội đồng 3/2014 - 4/2014 Thu số liệu Thu thập số liệu thứ cấp Xây dựng phiếu điều tra phục vụ cho đề tài Nhóm tác giả 4/2014 - 6/2014 tham gia Phiếu điều tra phục vụ đề tài Nhóm tác giả 6/2014 - 7/2014 tham gia Thu thâp thông tin sơ cấp Thu số liệu 7/2014 - Nhóm tác giả thông qua phiếu điều tra 10/2014 tham gia phục vụ cho đề tài Tổng hợp số liệu điều tra Xỷ lý số liệu phục thẩm định phần mền chuyên dụng vụ đề tài Nhóm tác giả 10/2014 tham gia 3/2015 Nhóm tác giả Tổng hợp liệu viết đề tài Đề tài hoàn chỉnh 3/2015 tham gia 12/2015 16 16 SẢN PHẨM 16.1 Sản phẩm khoa học Sách Số lượng Sách chuyên khảo Sách tham khảo Giáo trình Báo, Báo cáo Số lượng Bài báo đăng tạp chí nước Bài báo đăng tạp chí 02 nước Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế 16.2 Sản phẩm đào tạo Loại Nghiên cứu sinh Số lượng Hỗ trợ đào tạo 01 NCS Cao học Đề tài sinh viên NCKH+KLTN 02 16.3 Sản phẩm ứng dụng (tên sản phẩm, số lượng yêu cầu khoa học sản phẩm, địa ứng dụng) TT Tên sản phẩm Nêu yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp Số Yêu cầu lượng khoa học Địa ứng dụng Khả thi, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái chi tiết để Nguyên ứng dụng vào thực tiễn Đưa kiến nghị, khuyến cáo sách huyện Phú Bình vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân Chính xác, Thông qua hội nghị theo hình có tính ứng thức chuyển giao công nghệ có dụng cao đào tạo thông qua đơn vị phố i hợp UBND huyện Huyện Phú Bình, Ban quản lý KCN tỉnh Thái Nguyên Bài báo khoa học tạp chí chuyên ngành nước 02 Đăng Ứng dụng vào đào tạo lĩnh tạp chí vực phát triển kinh tế, phát triển khoa học nông thôn nước 17 Đào tạo thạc sỹ 01 Bảo vệ Ứng dụng vào đào tạo lĩnh thành công vực phát triển kinh tế, phát triển luận văn nông thôn thạc sĩ Đề tài sinh viên nghiên 01 cứu khoa học Bảo vệ Ứng dụng vào đào tạo lĩnh thành công vực phát triển kinh tế, phát triển đề tài nông thôn NCKH sinh viên 16.4 Sản phẩm khác 17 HIỆU QUẢ (giáo dục đào tạo, kinh tế - xã hội) - Về Giáo dục, đào tạo: Kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên giảng viên ngành kinh tế học tập, nghiên cứu giảng dạy - Về Kinh tế, xã hội: Là tài liệu tham khảo cho quan quyền, hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên việc nâng cao hiệu kinh tế bền vững sau bị đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp địa bàn - 01 học viên cao học chuyên ngành Phát triển nông thôn làm luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, 01 sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học 02 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp 18 KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: 60.000.000 đồng Trong đó: Ngân sách Nhà nước: 27.000.000 đồng; Các nguồn kinh phí khác: 33.000.000 đồng; Nhu cầu kinh phí năm: - Năm 2014: 30.000.000 đồng Trong đó: NSNN:11.000.000 đồng; Các nguồn khác: 19.000.000 đồng; - Năm 2015: 30.000.000 đồng Trong đó: NSNN: 16.000.000 đồng; Các nguồn khác: 14.000.000 đồng; 18 Dự trù kinh phí theo mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Tổng Nguồn kinh phí Thời gian Các kinh Kinh Ghi thực phí từ nguồn phí Khoản chi, nội dung chi Chi công lao động tham gia trực tiếp thực đề tài Chi mua nguyên nhiên vật liệu, thiết bị Mua tài liệu, số liệu, dịch tài liệu,in ấn Quản lý chung Nghiệm thu Chi hội thảo, tập huấn Chi khác Ngày… tháng 02 năm 2014 Cơ quan chủ trì 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 NSNN khác 12,5 12,5 41,67% 10 5 16,67% 2,5 2,5 8,33% 2,5 2,5 8,33% 2,5 2,5 8,33% 2,5 2,5 8,33% 2,5 2,5 8,33% 25 Ngày tháng 02 năm 2014 Chủ nhiệm đề tài Hồ Lương Xinh Ngày … tháng … năm ……… Cơ quan chủ quản duyệt KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC [...]... nông nghiệp, nông thôn thực hiện có hiệu quả ở huyện Phú Bình tôi đã lựa chọn và nghiên cứu đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 12 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Mục tiêu chung Mục tiêu bao trùm của đề tài là làm rõ các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế hộ nông dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp. .. phát triển kinh tế - xã hội 13 nông thôn + Hộ nông dân và đặc trưng cơ bản của kinh tế hộ nông dân + Tính tất yếu phải phát triển các khu công nghiệp ở vùng nông thôn + Tác động của các khu công nghiệp tới đời sống hộ nông dân Nội dung 2: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Phương... dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp, mối quan hệ của các yếu tố đó đến phát triển kinh tế hộ nông dân sau khi thu hồi đất một cách bền vững Đây cũng là vấn đề mới được nghiên cứu trong đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 10.2 Danh mục các công trình đã công bố thu c lĩnh vực của đề tài của... Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Khái quát chung về các khu công nghiệp của Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Các chính sách giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống người dân vùng ảnh hưởng - Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến các hộ nông dân + Ảnh hưởng đến đất đai của hộ điều tra + Ảnh hưởng đến ngành nghề của hộ điều tra + Ảnh hưởng đến lao động của hộ + Ảnh hưởng đến việc làm của lao động ở các. .. CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn với vấn đề thu hồi đất và đời sống người dân sau THĐ + Thu nhập và các vấn đề liên quan đến thu nhập - Cơ sở khoa học về công nghiệp hoá, khu công nghiệp, kinh tế hộ nông dân và ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến kinh tế hộ nông dân + Công nghiệp hoá và vai trò của công nghiệp hoá với phát triển kinh tế - xã hội + Khu công nghiệp, vai trò của khu công nghiệp đến phát... dựng các KCN trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên - Mục tiêu cụ thể + Làm rõ một số vấn đề lý luận về chuyển đổi kinh tế hộ cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu KCN + Đánh giá thực trạng về kinh tế của các hộ nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên + Phát hiện các yếu tố ảnh hưởng tới kinh tế hộ. .. đổi cho các hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp ở các khu nông nghiệp tỉnh Huyện Phú Bình Thái Nguyên Nội dung 3: Đề xuất được một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Phương pháp áp dụng: Xử lý số liệu bằng phần mềm chuyên dụng, tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia và các nhà quản lý... tế hộ nông dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 13 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 13.2 Phạm vi nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Đề tài... triển nông thôn, Bộ Kế hoạch đầu tư ….đã đề cập đến ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống của nông dân trên nhiều lĩnh vực như việc làm, thu nhập, định giá đền bù, hộ trợ nông dân mất đất, ảnh hưởng của thu hồi đất nông nghiệp nhưng hầu hết các nghiên cứu mới chỉ ra được thực trạng hiện tại, thống kê các số liệu về thu hồi đất chưa chỉ ra rõ nhũng yếu tố nào ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân sau. .. các hộ điều tra + Ảnh hưởng đến thu nhập của hộ + Tình hình sử dụng tiền đền bù + Ảnh hưởng của THĐ đến đời sống kinh tế hộ + Ảnh hưởng đến môi trường 14 - Hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất kinh doanh điển hình sau thu hồi đất nông nghiệp + Thời gian chuyển đổi sản xuất kinh doanh + Chuyển đổi nguồn vốn sản xuất + Kết quả sản xuất hàng hóa của các hộ + Tỷ suất hàng hóa (TSHH) + Kết quả sản xuất kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTT ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN, BCTT ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN, BCTT ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay