BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG CHÈ Ở VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊN SAU 50 NĂM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG

32 343 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:57

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁPTỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤTTRỒNG CHÈ Ở VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊNSAU 50 NĂM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNGNGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁPTỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤTTRỒNG CHÈ Ở VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊNSAU 50 NĂM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNGNGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁPTỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤTTRỒNG CHÈ Ở VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊNSAU 50 NĂM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TÓM TẮT TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG CHÈ Ở VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊN SAU 50 NĂM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG Mã số: B2014 - TN03-06 Chủ nhiệm đề tài: TS Ngô Văn Giới Thái Nguyên, 8/2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TÓM TẮT TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG CHÈ Ở VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊN SAU 50 NĂM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG Mã số: B2014 - TN03-06 Xác nhận tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) Thái Nguyên, 8/2016 DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Danh sách viên tham gia nghiên cứu đề tài Đơn vị công tác TT Họ tên Lĩnh vực chuyên môn ThS Nguyễn Thị Khoa KHMT&TĐ- Thiết kế thí nghiệm Trường ĐHKH/ Công Nhâm Tuất Nội dung nghiên cứu cụ thể giao nghệ môi trường Điều tra khảo sát Viết chuyên đề ThS Trần Thị Khoa KHMT&TĐ- Phân tích mẫu đất, nước, chè Trường ĐHKH/ Khoa Ngọc Hà học Môi trường Điều tra khảo sát Viết chuyên đề ThS Vi Thùy Linh Khoa KHMT&TĐ- Thực đề tài luận án liên Trường ĐHKH/ Sinh quan đến nội dung nghiên thái Môi trường ThS Nguyễn Viết Viện Hiệp Thổ cứu đề tài nhưỡng Phân tích mẫu Nông hóa/ Sinh thái Báo cáo chuyên đề môi trường đất Vi Thí nghiệm đồng ruộng thực sinh vật nghiệm quy trình ThS Nguyễn Minh Viện Hưng Thổ nhưỡng Phân tích mẫu đất, nước Nông hóa/ Khoa học chè Môi trường ThS Chiến Đàm Thế Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng mô hình Đất Phân bón vùng Thiết kế thí nghiệm Trung du/ Canh tác, bảo vệ đất Chữ ký Đơn vị phối hợp Họ tên Tên đơn vị Nội dung phối hợp nghiên cứu nước Viện Thổ nhưỡng Nông hóa người đại diện đơn vị Phân tích, xác định trạng môi trường đất, nước, thực vật (chè) PGS TS Hồ Nghiên cứu, xây dựng quy trình áp dụng Quang Đức giải pháp phục hồi độ phì nhiêu đất Trung Tâm Nghiên cứu Đất Phân bón vùng Trung du Xây dựng mô hình, thiết kế thí nghiệm ThS Đàm Thế đồng ruộng, xây dựng giải pháp Chiến MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài giới 1.2 Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Việt Nam tỉnh Thái Nguyên 1.3 Các biện pháp bảo vệ đất trì hàm lượng chất hữu đất trồng chè 1.4 Các nghiên cứu vấn đề tủ gốc ảnh hưởng đến chất lượng đất trồng chè 1.5 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu Chương MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu đề tài 2.2 Đối tượng nghiên cứu 2.3 Phạm vi nghiên cứu 2.4 Cách tiếp cận 2.5 Phương pháp nghiên cứu 2.6 Nội dung nghiên cứu Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng phát triển sản xuất chè vùng chè đặc sản Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Hiện trạng môi trường đất trồng chè khu vực nghiên cứu 3.3 Hiện trạng môi trường nước tưới khu vực nghiên cứu 3.4 Thực trạng môi trường nông sản (búp chè tươi) khu vực nghiên cứu 3.5 Hiện trạng sâu, bệnh hại chè khu vực nghiên cứu 3.6 Kết nghiên cứu thử nghiệm hiệu số loại bẫy sinh học 3.7 Ảnh hưởng vật liệu tủ gốc (tế guột) đến tính chất đất khu vực nghiên cứu 3.8 Ảnh hưởng số loại phân bón hữu vi sinh đến suất, chất lượng chè khu vực nghiên cứu 10 3.9 Quy trình kỹ thuật phục hồi môi trường đất trồng chè 11 3.10 Mô hình hiệu giải pháp tổng hợp tới chất lượng đất chè 12 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 14 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung Tên đề tài: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tổng hợp phục hồi môi trường đất trồng chè vùng Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác sử dụng Mã số: B2014-TN06-03 Chủ nhiệm đề tài: TS Ngô Văn Giới ĐT: 0987343119 Email: nvgioi@gmail.com Cơ quan chủ trì đề tài: Đại học Thái Nguyên Thời gian thực hiện: năm 2014- 2015 Mục tiêu: - Đánh giá trạng môi trường đất trồng chè vùng Tân Cương, Thái Nguyên - Đề xuất giải pháp phục hồi độ phì nhiêu đất trồng chè vùng nghiên cứu góp phần tăng suất, chất lượng chè sau 50 năm khai thác sử dụng Tính tính sáng tạo: - Đề tài đánh giá trạng môi trường đất trồng chè vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên, gồm xã Tân Cương, Phúc Xuân Phúc Trìu - Đề tài tiến hành nghiên cứu đánh giá thử nghiệm thành công số giải pháp cải tạo đất nơi có thời gian canh tác 50 năm, đất dấu hiệu thoái hóa, bạc mầu sử dụng vật liệu che tủ đất, sử dụng phân bón hữu vi sinh sử dụng bẫy sinh học để hạn chế hóa chất bảo vệ thực vật Từ đề tài tiến hành xây dựng quy trình kỹ thuật cải tạo đất trồng chè khu vực nghiên cứu áp dụng thử nghiệm cho mô hình bước đầu có thành công định Kết nghiên cứu: - Đề tài nghiên cứu tổng quan khu vực nghiên cứu - Thu thập tài liệu số liệu, điều tra nông hộ, khảo sát thực địa lấy mẫu để định trạng môi trường đất, nước, thực vật (chè) khu vực nghiên cứu - Đã nghiên cứu, xây dựng quy trình phục hồi độ phì nhiêu đất trồng chè vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác sử dụng - Xây dựng 03 mô hình áp dụng giải pháp tổng hợp góp phần phục hồi độ phì nhiêu đất trồng chè vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác sử dụng Sản phẩm: 5.1 Sản phẩm khoa học Có 03 báo đăng tạp chí Khoa học đất: Ngô Văn Giới (2015), Đánh giá trạng môi trường đất trồng chè vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên¸Khoa học Đất/Hội Khoa học Đất Việt Nam, N046 2015, p 68-73 Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Viết Hiệp, Nguyễn Minh Hưng (2014), Ảnh hưởng số loại phân bón hữu vi sinh đến suất, chất lượng chè vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên, Khoa học Đất/Hội Khoa học Đất Việt Nam, N044 2014, p 30-35 Đỗ Thị Vân Hương, Ngô Văn Giới (2016), Đánh giá thích nghi sinh khí hậu, thổ nhưỡng phục vụ phát triển bền vững chè tỉnh Thái Nguyên¸Khoa học Đất, Khoa học đất, N047 2016, p 90-97 Có 01 đăng tạp chí quốc tế: Ngo Van Gioi (2016), Assess the sustainability of agricultural land use in specialty tea Tancuong area of Thainguyen, Vietnam, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), Vol 2, issue 5.2 Sản phẩm đào tạo: Có 03 đề tài SVNCKH nghiệm thu đạt kết tốt: Đỗ Thị Kim Liên, Phạm Thị Quyên (2016), Đánh giá trạng sử dụng hiệu thử nghiệm bẫy sinh học trừ sâu hại cho chè vùng chè đặc sản Tân Cương, tỉnh Thái nguyên Đề tài sinh viên nghiên cứu Khoa học trường Đại học Khoa học Thái Nguyên Bùi Thị Thúy (2015), Đánh giá thực trạng sử dụng Thuốc bảo vệ thực vật vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên Đề tài sinh viên nghiên cứu Khoa học trường Đại học Khoa học Thái Nguyên Phùng Thị Loan (2015), Đánh giá dư lượng nitơ búp chè, vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên Đề tài sinh viên nghiên cứu Khoa học trường Đại học Khoa học Thái Nguyên Có 02 đề tài KLTN bảo vệ đạt kết suất sắc: Đặng Thị Thảo (2016), Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian tủ gốc tới hàm lượng chất hữu đất trồng chè xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Thái Nguyên Bùi Thị Hường (2016), Nghiên cứu thử nghiệm số loại bẫy sinh học phòng trừ sâu, bệnh hại chè vùng chè đặc sản Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên Khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Thái Nguyên Có 01 đề tài luận văn thạc sĩ bảo vệ đạt kết tốt: Đào Tiến Huân (2014), Đánh giá trạng môi trường đất trồng chè đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng theo hướng bền vững vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Có 01 NCS tham gia đề tài bảo vệ cấp sở đạt kết tốt: Vi Thùy Linh (2016), Đánh giá hiệu tích lũy carbon phương thức nông lâm kết hợp keo – chè vùng đệm Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Luận án tiến sĩ Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên Môi trường, Đại học Quốc Gia Hà Nội Sản phẩm ứng dụng: 5.3 – 01 quy trình kỹ thuật áp dụng biện pháp tổng hợp phục hồi môi trường đất trồng chè Tân Cương sau 50 năm khai thác, sử dụng – 03 mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật áp dụng biện pháp tổng hợp phục hồi môi trường đất trồng chè Tân Cương sau 50 năm khai thác, sử dụng Phương thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu: - Trong trình thực hiện, đề tài phối hợp với viện, trung tâm nghiên cứu Bộ Nông nghiệp để chuyển giao kết nghiên cứu - Đề tài có phối hợp địa phương, nông dân vùng tham gia thực đề tài, theo chức khả thực để hợp tác triển khai nội dung có liên quan - Đề tài xây dựng 03 mô hình địa phương hình thức đào tạo, chuyển giao công nghệ hiệu - Đề tài ứng dụng xã là: Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu vùng trồng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Đề tài làm tài liệu tham khảo phục vụ việc học nghiên cứu cho sinh viên giảng viên trường Đại học Khoa học, Đại học Nông Lâm, Đại học Sư Phạm thuộc Đại học Thái Nguyên nơi đầu tư lượng lớn phân lân hữu Sông Gianh với khối lượng phân bón từ 5,5 đến 22,2 tấn/ha/năm tùy theo mức thâm canh Hàm lượng kali mẫu đất nghiên cứu dao động từ 0,21% đến 0,45%, trung bình 0,36%., hàm lượng kali mẫu đất nghèo ( 60 mg/ kg đất khô (giới hạn QCVN 70 mg/ kg đất khô cho hoạt động nông nghiệp), điều cần đặc biệt phải ý Với lượng chì linh động, kết phân tích cho thấy chúng dao động quanh mức 11,34 – 24,12 mg/kg đất khô, trung bình đạt 17,81 mg/kg đất khô d Hg tổng số linh động: Kết phân tích mẫu đất điều tra cho thấy tất 90 mẫu đất có hàm lượng Hg < 0,1 mg/ kg đất Chúng ta chưa có quy chuẩn quy định giới hạn Hg đất nông nghiệp, lấy tạm quy chuẩn châu Âu với mức 0,2 mg/kg đất khô nói đất trồng chè khu vực nghiên cứu tương đối Hg 3.2.4 Hiện trạng số nhóm vi sinh vật đất khu vực nghiên cứu a Vi khuẩn, vi nấm, nấm cộng sinh vùng rễ (AMF): Quần thể vi khuẩn dao động từ 4,6x106 đến 7,1x106 CFU/g đất tầng - 20 cm từ 3,7x105 đến 6,3x105 CFU/g đất tầng 20 - 40 cm, chiếm đa số; số lượng xạ khuẩn dao động từ 3,6x105 đến 6,2x105 CFU/g đất tầng - 20 cm từ 2,2x104đến 3,3x104 CFU/g đất tầng 20 - 40 cm; Số lượng nấm mốc dao động từ 3,7x104 đến 7,6x104 CFU/g đất tầng - 20 cm từ 5,6x103 đến 8,4x103 CFU/g đất tầng 20 - 40 cm; số lượng nấm men dao động từ 1,1x102 đến 2,7x102 CFU/g đất tầng - 20 cm từ 4,3x101 đến 8,1x101 CFU/g đất tầng 20 - 40 cm Các kết cho thấy vi sinh vật tổng số mẫu đất trồng chè Tân Cương đa số thuộc mức trung bình thấp (Brock, 1984) Quần thể vi khuẩn chiếm chủ yếu sau đến xạ khuẩn, nấm mốc cuối nấm men Mặc dù có phát thấy nhóm vi sinh chuyển hóa phốt phát khó tan sinh IAA GA3 số lượng không nhiều Số lượng vi sinh vật chuyển hoá phôt phát khó tan dao động từ 3,3x103 đến 7,8 x103 CFU/g đất tầng - 20 cm từ 3,1 x102 đến 7,4 x102 CFU/g đất tầng 20 - 40 cm; số lượng vi sinh vật có khả sinh IAA GA3 dao động từ 1,9x102 đến 4,7x102 CFU/g đất tầng - 20 cm 1,8x102 đến 4,2x102 CFU/g đất tầng 20 - 40 cm Nhóm vi sinh vật phân giải hữu mức trung bình, số lượng dao động từ 2,2x105 đến 4,6x105 CFU/g đất tầng - 20 cm; 2,1x103 đến 6,4x103 CFU/g đất tầng 20 - 40 cm Đặc biệt nhóm vi sinh vật cố định nitơ tự không phát thấy 90 mẫu đất lấy phân tích, điều pH đất không thích hợp hàm lượng nitơ tổng số đất giầu nên ức chế sinh trưởng phát triển nhóm vi sinh vật 3.3 Hiện trạng môi trường nước tưới khu vực nghiên cứu 3.3.1 Một số thông số vật lý nước tưới (độ đục, hàm lượngcặn lơ lửng (TSS)) - Độ đục Giá trị phân tích trung bình thu đượcở 90 mẫu nước 2,47 NTU (1 NTU = mg SiO2/ lít = đơn vị độ đục), dao động từ 1,36 – 4,57 NTU Như mẫu nước đảm bảo tiêu chuẩn cho phép - TSS Hàm lượng cặn lơ lửng (TSS) mẫu nước dao động từ 4,37 – 11,52 mg/l, trung bình đạt 7,21 mg/lít, nằm giới hạn cho phép 3.3.2 Một số thông số hóa học nước tưới khu vực nghiên cứu pH mẫu nước dao động khoảng 5,7 – 6,6, đáp ứng hoàn toàn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước dùng cho tưới tiêu (QCVN 39:2011/BTNMT) Hàm lượng PO43- 90 mẫu nước < 0,1mg/l, trung bình đạt 0,06 mg/l Hàm lượng NH4+ NO3- nhỏ 0,1, đạt giá trị trung bình 0,07 0,04 mg/l 3.3.3 Các tiêu vi sinh vật nước tưới (Coliform tổng số) Kết quan trắc cho thấy 90/90 mẫu nước đáp ứng đủ quy định Số liệu phân tích cho thấy giá trị trung bình mẫu 47 MPN/100 ml nước tưới, dao động từ – 138 MPN/ 100 ml nước tưới 3.3.4 Kim loại nặng nước tưới (As, Cd, Pb, Hg tổng số) Asen: Kết phân tích cho thấylượng As tổng số dao động khoảng 0,01 – 0,03 mg/lít Chỉ có 4/90 mẫu nước có giá trị 0,04 mg/ lít Trong QCVN 39:2011/BTNMT quy định lượng As nước tưới không vượt 0,05 mg/lít Như cần phải có lưu ý hàm lượng As nước tưới khu vực nghiên cứu Cadimi: Kết phân tích 90 mẫu nước lấy khu vực nghiên cứu cho thấy hàm lượng Cd dao động khoảng 0,0005 – 0,0009 mg/ lít nước Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 39:2011/BTNMT) quy định mức Cd tổng số nước tưới ngưỡng < 0,01 Như nước tưới khu vực trồng chè đặc sản Tân Cương hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn Chì (Pb): Kết quan trắc cho thấy, chì tổng số dao động khoảng 0,02 – 0,04 mg/ lít nước Có mẫu có lượng chì xấp xỉ 0,05 mg/ lít nước tưới Quy chuẩn (QCVN 39:2011/BTNMT) cho phép 0,05 mg/ lít nước Như đại đa số nằm ngưỡng an toàn nhiên cần phải lưu ý vị trí lấy mẫu gần ngưỡng cho phép quan trắc bổ sung theo thời gian Thủy ngân (Hg): Thông thường, nước, Hg thường tồn với hàm lượng nhỏ (phụ thuộc vào loại đá mà nước ngầm nước mặt chảy qua), nước tinh khiết 70 µg/l Lượng Hg vô tồn không khí lắng đọng xuống hồ nước dễ dàng bị chuyển sang dạng metyl thủy ngân, từ tích lũy vào thể cá động vật thủy sinh Kết phân tích cho thấy 90/90 mẫu nước có lượng Hg < 0,0001 mg/ lít nước Đối chiếu với QCVN 39:2011/BTNMT hoàn toàn đảm bảo yêu cầu tưới cho chè 4.4 Thực trạng môi trường nông sản (búp chè tươi) khu vực nghiên cứu * Các tiêu kim loại nặng, nguyên tố vi lượng nguyên tố vết: Co, Cu, Zn, Mn, As, Cd, Pb, Hg: As mẫu chè búp tươi dao động 0,03 – 0,44 mg/ kg búp tươi, trung bình 0,27 mg/ kg búp tươi, đạt tiêu chuẩn cho phép Tất mẫu chè có hàm lượng Hg < 0,01 mg/ kg búp tươi (tiêu chuẩn cho phép 0,05 mg/ kg búp tươi) Hàm lượng Pb búp chè trung bình đạt 0,21 mg/ kg búp tươi, cao đạt 0,79 thấp đạt 0,09 mg/ kg búp tươi, đạt tiêu chuẩn an toàn (2,0 mg/ kg búp tươi) Cd trung bình là: 0,19 mg/kg búp tươi, cao đạt 0,67 mg/kg búp tươi, thấp đạt 0,08 mg/ kg búp tươi, thấp lần so với tiêu chuẩn cho phép Với Co, Cu, Mn, Zn phát dạng vết 3.5 Hiện trạng sâu, bệnh hại chè khu vực nghiên cứu Qua việc tìm hiểu 90 hộ khu vực nghiên cứu, tỷ lệ loại sâu bệnh chè hộ xã cho thấy, số lượng sâu bệnh xuất vườn chè đa dạng Loại sâu hại đặc trưng vườn chè rầy xanh bọ cánh tơ có 100% hộ trồng chè Đồng thời, 46,7% vườn chè hộ dân mắc bệnh nhện 60% mắc bệnh bọ xít muỗi xã Tân Cương Tại xã Phúc Trìu tỷ lệ vườn chè mắc bệnh nhện đỏ 45% 35% mắc bệnh bọ xít muỗi, xã Phúc Xuân với tỷ lệ vườn chè mắc bệnh nhện đỏ 40% bọ xít muỗi 20% Bên cạnh tỷ lệ bệnh hại xuất vườn chè hộ dân lớn Đặc biệt bệnh phồng chè có tỷ lệ lớn với 100% bệnh xuất vườn chè hộ dân xã Tân Cương, 75% xã Phúc Trìu 86,7% xã Phúc Xuân Các bệnh lại sâu bệnh xuất với tỷ lệ tương đối lớn, xã Tân Cương có 46,7% vườn chè mắc bệnh phồng chè mắt lưới, 40% vườn bệnh đốm nâu 80% vườn mắc bệnh thối búp Tại xã Phúc Trìu có 30% vườn mắc bệnh phồng chè mắt lưới, 30% vườn chè mắc bệnh đốm nâu bệnh thối búp 70% Tại xã Phúc Xuân, vườn chè hộ dân có tỷ lệ bệnh phồng chè mắt lưới, bệnh đốm nâu thối búp 20%, 33,3%, 53,3% Hình 3.2 thể rõ loại bệnh hại xã khu vực nghiên cứu: Hàng năm điều kiện không sử dụng biện pháp phòng trừ, sâu bệnh gây hại tới 20% sản lượng chè Sâu bệnh làm giảm đến phát triển suất, mà làm giảm chất lượng chè hộ dân tiến hành sử dụng thuốc BVTV để ngăn ngừa giảm thiểu sâu bệnh hại tăng suất chè 3.6 Kết nghiên cứu thử nghiệm hiệu số loại bẫy sinh học 3.6.1 Kết nghiên cứu thử nghiệm bẫy bả chua 3.6.1.1 Kết nghiên cứu thử nghiệm bẫy bả chua xã Tân Cương ngày Diễn biến loài sâu hại khác nên xuất mức độ gây hại loài qua thời kỳ theo dõi khác Trong trình thử nghiệm bẫy bả chua xã Tân Cương, loài sâu hại (Rầy xanh, bọ trĩ, bướm…) xuất Trong đó, mật độ bọ trĩ đạt cao điểm sau ngày đặt bẫy vào ngày 3/1, với mật độ 43 con/ngày, sau mật độ giảm dần, với mật độ trung bình dao động 16,86 con/ngày Rầy xanh xuất đạt cao điểm vào ngày 4/1, với mật độ 15 con/ngày; cao điểm thứ vào ngày 5/1 với mật độ 11 con/ngày; sau mật độ giảm dần vào ngày sau, với mật độ trung bình 4,71 con/ngày Bọ xít muỗi xuất đạt cao điểm vào ngày 6/1, với mật độ 12 con/ngày; cao điểm thứ vào ngày 5/1 với mật độ con/ngày; mật độ giảm dần với mật độ trung bình 4,6 con/ngày Sâu hại xuất bị thu hút bẫy bả chua suốt ngày đặt thử nghiệm Cao điểm thứ vào ngày ngày thứ hai đặt bẫy với mật độ trung bình từ 7,83 – con/ngày Cao điểm thứ vào ngày 5/1 với mật độ trung bình 7,66 con/ngày Đến ngày cuối cùng, mật độ dao động thấp từ 1- con/ngày 3.6.1.2 Kết nghiên cứu thử nghiệm bẫy bả chua xã Phúc Trìu Trong trình thử nghiệm bẫy bả chua xã Tân Cương, loài sâu hại (Rầy xanh, bọ trĩ, bướm…) xuất gây hại Trong đó, mật độ bọ trĩ đạt cao điểm sau ngày đặt bẫy vào ngày 3/1, với mật độ 32 con/ngày, sau mật độ giảm dần, với mật độ trung bình dao động 11,43 con/ngày Bọ xít muỗi xuất đạt cao điểm vào ngày 5/1, với mật độ 15con/ngày; cao điểm thứ vào ngày 6/1 với mật độ 13 con/ngày; mật độ giảm dần với mật độ trung bình 5,71 con/ngày Rầy xanh xuất đạt cao điểm vào ngày 4/1, với mật độ con/ngày; cao điểm thứ vào ngày 6/1 ngày 8/1 với mật độ con/ngày; sau mật độ giảm dần vào ngày sau, với mật độ trung bình 3,29 con/ngày Bướm xuất hiện, gây hại đạt cao điểm thứ vào ngày 3/1 ngày 4/1, với mật độ trung bình con/ngày cao điểm thứ vào ngày 5/1, với mật độ con/ngày; sau mật độ bướm giảm dần kết thúc thí nghiệm, với mật độ trung bình 1,28 con/ngày 3.6.1.3 Kết nghiên cứu thử nghiệm bẫy bả chua xã Phúc Xuân Trong trình thử nghiệm bẫy bả chua xã Tân Cương, loài sâu hại (Rầy xanh, bọ trĩ, bướm…) xuất Trong đó, mật độ bọ trĩ đạt cao điểm sau ngày đặt bẫy vào ngày 3/1, với mật độ 37 con/ngày, sau mật độ giảm dần, với mật độ trung bình dao động 11,43 con/ngày Rầy xanh xuất đạt cao điểm vào ngày 4/1, với mật độ con/ngày; cao điểm thứ vào ngày 5/1 với mật độ con/ngày; sau mật độ giảm dần vào ngày sau, với mật độ trung bình 2,86 con/ngày Bọ xít muỗi xuất đạt cao điểm vào ngày 6/1, với mật độ 10 con/ngày; cao điểm thứ vào ngày 4/1 với mật độ con/ngày; mật độ giảm dần với mật độ trung bình 3,6 con/ngày Qua trình chế tạo thử nghiệm bẫy bả chua đặt xã vùng chè đặc sản ta thấy: bả chua thu hút tất loại sâu hại chè Tuy nhiên, loại sâu xuất với mật độ khác Nhìn chung xã mật độ bọ trĩ (bọ cánh tơ) xuất với tần suất nhiều xã Tân Cương với mật độ trung bình 16,86 con/ngày Nhện đỏ xuất 3.6.2 Kết nghiên cứu thử nghiệm bẫy dính màu vàng Kết cho thấy bẫy dính màu vàng vườn chè xã cho hiệu không cao Các thí nghiệm chủ yếu thu bắt loại côn trùng nhỏ như: bọ trĩ, rầy xanh, bọ xít muỗi, bướm nhỏ… Nhìn chung, khả thu bắt bọ trĩ tốt Với loại bướm nhỏ dao động từ – con/ bẫy sau đặt bẫy ngày Đặc biệt loại bẫy dính màu vàng không thu hút loài nhện đỏ a Kết thử nghiệm bẫy dính màu vàng xã Tân Cương Kết cho thấy ngày thứ sau đặt bẫy thu hút tất loại côn trùng với số lượng trung bình 18 con/ ngày Sau giảm dần vào ngày Ngày 17/2 có mật độ sâu bệnh cao điểm thứ hai với con/ngày Càng cuối đợt thử nghiệm hiệu thu hút Vào ngày cuối thu con/ngày Trong đó, bọ trĩ xuất với tần suất nhiều 6/7 ngày Bướm xuất với tần suất thấp 5/7 ngày, nhiên thu loại bướm nhỏ Loài có tần suất xuất thấp loài rầy xanh b Kết thử nghiệm bẫy dính màu vàng xã Phúc Trìu Kết cho thấy ngày thứ đặt bẫy ngày 15/2 thu hút tất loại côn trùng với số lượng trung bình 10 con/ ngày Sau giảm dần vào ngày Ngày 16/2 có mật độ sâu bệnh cao điểm thứ hai với con/ngày Càng cuối đợt thử nghiệm hiệu thu hút Vào ngày cuối thu con/ngày Trong đó, bọ trĩ xuất với tần suất nhiều 6/7 ngày Bọ xít muỗi xuất với tần suất thấp 6/7 ngày, nhiên thu loại bướm nhỏ Loài có tần suất xuất thấp loài rầy xanh đợt theo dõi bẫy bắt xuất với mật độ trung bình con/ngày c Kết thử nghiệm bẫy dính màu vàng xã Phúc Xuân Kết cho thấy ngày đặt bẫy thu hút tất loại côn trùng với số lượng trung bình con/ ngày Sau giảm dần vào ngày Ngày 16/2 có mật độ sâu bệnh cao điểm thứ hai với con/ngày Càng cuối đợt thử nghiệm hiệu thu hút Vào ngày cuối thu con/ngày Trong đó, bọ trĩ xuất với tần suất nhiều 7/7 ngày Bọ xít muỗi xuất với tần suất thấp 4/7 ngày, nhiên thu loại bướm nhỏ Loài có tần suất xuất thấp loài rầy xanh đợt theo dõi bẫy bắt 3.6.3 Kết nghiên cứu thử nghiệm bẫy thau đèn Thí nghiệm bẫy thau đèn đặt xã Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân vào tháng năm 2016 Kết cho thấy xã cho thấy bẫy thau đèn vườn chè xã cho hiệu không cao Các thí nghiệm chủ yếu thu bắt loại côn trùng nhỏ như: bọ trĩ, rầy xanh, bọ xít muỗi, bướm nhỏ… Nhìn chung, khả thu bắt bọ trĩ tốt nhất, tiếp bọ rầy, khả thu bắt bọ xít muỗi bướm Với loại bướm nhỏ dao động từ – con/ bẫy sau đặt bẫy ngày Đặc biệt loại bẫy thau đèn không thu hút loài nhện đỏ a Kết nghiên cứu thử nghiệm bẫy thau xã Tân Cương Sâu hại xuất gây hại suốt trình đặt bẫy điều tra Trong trình sâu đạt cao điểm: Cao điểm thứ vào ngày 7/4 với mật độ trung bình sâu 61 con/ngày; cao điểm thứ vào ngày 5/4 với mật độ sâu 48 con/ngày Đến kết thúc đợt điều tra mật độ sâu trung bình 32 con/ ngày Trong loại sâu hại chè, mật độ bọ cánh tơ (bọ trĩ) cao nhất, với mật độ trung bình 27,57 con/ngày; tiến đến mật độ rầy xanh đạt 14,85 con/ngày Và thấp mật độ bướm với mật độ trung bình 0,43 con/ngày b Kết nghiên cứu thử nghiệm bẫy thau đèn xã Phúc Trìu Kết bảng 3.17 hình 3.10 cho thấy: Sâu hại xuất gây hại suốt trình đặt bẫy điều tra Trong trình sâu đạt cao điểm: Cao điểm thứ vào ngày 4/4 với mật độ xuất sâu hại 50 con/ngày; cao điểm thứ vào ngày 7/4 với mật độ sâu 49 con/ngày, cao điểm thứ vào ngày 5/4 với mật độ sâu 48 con/ngày Đến kết thúc đợt điều tra mật độ sâu trung bình 33 con/ ngày Trong loại sâu hại chè, mật độ bọ cánh tơ (bọ trĩ) cao nhất, với mật độ trung bình 23,71 con/ngày; tiến đến mật độ rầy xanh đạt 14,71 con/ngày Và thấp mật độ bọ xít muỗi với mật độ trung bình 0,28 con/ngày c Kết nghiên cứu thử nghiệm bẫy thau đèn xã Phúc Xuân Sâu hại xuất gây hại suốt trình đặt bẫy điều tra Trong trình sâu đạt cao điểm: Cao điểm thứ vào ngày 5/4 với mật độ sâu 61 con/ngày; cao điểm thứ vào ngày 8/4 với mật độ sâu 58 con/ngày Đến kết thúc đợt điều tra mật độ sâu trung bình 30 con/ ngày Trong loại sâu hại chè, mật độ bọ cánh tơ (bọ trĩ) cao nhất, với mật độ trung bình 26,29 con/ngày; tiến đến mật độ rầy xanh đạt 17 con/ngày Và thấp mật độ bướm với mật độ trung bình 0,42 con/ngày 3.7 Ảnh hưởng vật liệu tủ gốc (tế guột) đến tính chất đất khu vực nghiên cứu 3.7.1 Ảnh hưởng thời gian tủ gốc đến hàm lượng chất hữu đất Kết thí nghiệm cho thấy hàm lượng chất hữu tích lũy đất có thay đổi theo thời gian tủ gốc Tổng lượng chất hữu tích lũy tăng cao tập trung chủ yếu thời gian từ năm đến năm sau tủ gốc, hàm lượng chất hữu đất có giá trị cao khoảng năm sau che tủ tế guột Sau năm, hàm lượng chất hữu đất có xu hướng tăng nhanh, có giá trị trung bình 4,52%, tăng lên so với chưa tủ gốc 0.64% Kết tế guột có khả phân hủy chậm; tế guột có hàm lượng hydratcacbon (lignin, xenlulo hemixenlulo) tỷ lệ C/N cao Vì khoảng thời gian 12 tháng đầu bắt đầu che tủ, tế guột chưa bị phân giải nhiều Trong 12 tháng đầu việc che tủ tế guột cung cấp hàm lượng nhỏ chất hữu cho đất, chủ yếu có ý nghĩa việc bảo vệ độ phì, phòng chống xói mòn, cỏ dại đặc biệt trì độ ẩm vào tháng khô hạn năm Hiểu ý nghĩa hoạt động canh tác nên người dân trồng chè thường che tủ khoảng thời gian từ tháng đến tháng năm, với điều kiện khí hậu đặc trưng Việt Nam thời điểm lý tưởng với nhiệt lượng độ ẩm cao tác động đến trình phân hủy nhanh tế guột tạo lớp phủ thảm mục cho đất nhằm tăng cường độ ẩm cho thời gia khô hạn sau Sau năm, phần lại tàn dư tế guột khó phân hủy cộng với số lượng giảm dần nên trình cung cấp chất hữu cho đất giảm Lúc trình khoáng hóa chất hữu có xu hướng tăng lên trình mùn hóa lại giảm xuống Sau năm tủ gốc tế guột, hàm lượng chất hữu đạt làm 4,39%, có giảm 0,39% so với thời điểm năm, hàm lượng CHC đạt mức Ở thời điểm năm, hàm lượng chất hữu có giảm không nhiều so với năm, tăng so với thời điểm ban đầu chưa che tủ 0,14% Kết chất hữu đất không tăng lên mà có dấu hiệu suy giảm Do sau - năm thời gian cần thiết để bổ sung thêm nguồn chất hữu cho đất để trì hàm lượng ổn định Sự gia tăng hàm lượng chất hữu đất có ý nghĩa lớn cải thiện tính chất đất, tăng tích lũy hữu làm tăng suất chè Nhiều nghiên cứu trước rằng, lượng tế guột che tủ mức hợp lý 15 – 25 tế guột/ha không nên tủ gốc hàng năm tế guột khó phân hủy dễ tạo điều kiện phát sinh số sâu bệnh gây hại cho chè Từ nghiên cứu cho thấy nên tủ gốc với thời gian lặp lại từ năm/lần cho phù hợp Ngược lại hàm lượng chất hữu công thức đối chứng có dấu hiệu giảm dần theo thời gian 3.7.2 Ảnh hưởng che tủ tế guột đến số tính chất khác đất trồng chè a Ảnh hưởng đến độ chua đất (pHKCl) Sau năm pHKCl đất 3,31, không tăng nhiều so với thời điểm chưa tủ gốc Tuy nhiên, độ chua có cải thiện đáng kể sau thời gian tủ gốc năm, pHKCl đất 3,83, sau năm tăng lên 3,93 đến năm thứ pHKCl đất 4,42 Sau năm tủ gốc độ chua đất giảm nhẹ phân hủy tế guột có lượng định cation kim loại kiềm, kiềm thổ giải phóng từ trình phân hủy góp phần cải thiện độ chua đất Sau đến năm độ chua đất trồng chè tiếp tục giảm có quan hệ chặt chẽ với mức độ khoáng hóa tích lũy chất hữu Do phân hủy điều kiện tự nhiên nên điều kiện ẩm sát mặt đất tạo điều kiện tốt cho trình mùn hóa xảy ra, hợp chất hữu cao phân tử liên kết với hợp phần khoáng sét giúp nâng cao khả đệm đất Với công thức đối chứng đất có dấu hiệu chua hóa dần giá trị pHKCl giảm từ 3,2 xuống 3,04 sau năm canh tác b.Ảnh hưởng đến độ trữ ẩm đất (Wtp) Độ trữ ẩm đất tăng từ năm chủ yếu vai trò hàm lượng chất hữu hình thành tích lũy đất Tuy nhiên năm lớp tan dư thực vật vân chưa phân hủy nhiều Đến năm thứ năm thứ 3, độ trữ ẩm đất cải thiện đáng kể phân hủy tích lũy hữu đất xảy mạnh hơn, hàm lượng chất hữu đất tăng cao Tuy nhiên, năm thứ năm thứ tư, độ trữ ẩm giảm dần xuống trình khoáng hóa CHC đất có xu hướng tăng lên, hàm lượng mùn CHC đất giảm Ngược lại giá trị độ ẩm công thức đối chứng cho thấy gần không đổi có dấu hiệu giảm nhẹ từ 38,94 xuống 38,0 sau năm canh tác 3.8 Ảnh hưởng số loại phân bón hữu vi sinh đến suất, chất lượng chè khu vực nghiên cứu 3.8.1 Ảnh hưởng số loại phân bón hữu vi sinh đến suất chè xanh giai đoạn kinh doanh Kết thí nghiệm cho thấy bước đầu việc sử dụng loại phân bón hữu vi sinh khác có ảnh hưởng đến mật độ búp; trọng lượng búp suất tươi công thức công thức có bón phân hữu vi sinh (CT2, CT3, CT 4, CT5, CT6 CT7) làm tăng mật độ búp so với công thức đối chứng không bón phân vi sinh Sự sai khác nhóm công thức (CT2&CT3; CT4&CT5; CT6&CT7) có Trong đa số trường hợp thêm 30% lượng phân khoáng phân hữu vi sinh tương ứng làm tăng mật độ búp ngoại trừ phân hữu vi sinh Quế Lâm 01 CT4& CT5 Tuy nhiên, kết phân tích trọng lượng búp lại cho thấy sử dụng loại phân bón vi sinh làm giảm trọng lượng búp chè tươi giai đoạn kinh doanh so với đói chứng không bón phân vi sinh Việc thêm 30% lượng phân khoáng dạng phân bón phân hữu vi sinh Sông Gianh phân hữu sinh học Cầu Diễn tương ứng không làm tăng thêm trọng lượng búp mà dẫn đến tượng giảm trọng lượng búp chè tươi Khi xét đến suất tươi sau lứa hái kết phân tích cho thấy sử dụng phân hữu vi sinh Sông Gianh làm tăng suất búp tươi so với đối chứng Với phân hữu vi sinh Quế Lâm 01, hiệu tăng suất búp tươi có trái ngược, công thức giảm 30% lượng phân khoáng, suất cao đối chứng, mức giữ nguyên phân khoáng tăng 30% lượng phân hữu suất nhìn chung sai khác đáng kể Với phân hữu sinh học Cầu Diễn, giảm 30% lượng phân khoáng làm giảm suất búp so với đối chứng Kết trái ngược suất búp tươi thêm giảm 30% lượng phân khoáng phân hữu vi sinh tương ứng loại phân phân hữu vi sinh Quế Lâm 01 cần phải nghiên cứu, dánh giá kỹ lưỡng 3.8.2 Ảnh hưởng số loại phân bón hữu vi sinh đến chất lượng chè búp khô chè xanh Tân Cương giai đoạn kinh doanh Kết phân tích hàm lượng tanin búp chè xanh thành phẩm công thức thí nghiệm đối chứng cho thấy tanin giảm đáng kể sau sử dụng phân hữu so với đối chứng sử dụng phân khoáng Với loại phân thử nghiệm, thêm 30% lượng phân khoáng phân hữu tương ứng làm tăng đáng kể hàm lượng tanin so với công thức thay 30% lượng phân khoáng phân hữu 10 Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh hàm lượng tanin công thức (1 đối chứng công thức thí nghiệm bón loại phân hữu khác nhau) đạt tiêu chuẩn chè xanh xuất (yêu cầu tanin > 20%) Bên cạnh tanin, hàm lượng chất hoà tan tiêu sinh hoá thứ ảnh hưởng đến chất lượng chè Kết phân tích hàm lượng chất hoà tan cho thấy sử dụng phân hữu sinh học Cầu Diễn làm giảm lượng chất hoà tan so với đối chứng Việc thêm 30% lượng dinh dưỡng dạng phân hữu có ảnh hưởng khác đến chất hoà tan búp chè thành phẩm, thường tăng có xu hướng tăng so với đối chứng Cũng giống tanin, so sánh tiêu chuẩn xuất chè xanh với tiêu chất hoà tan công thức đạt (yêu cầu > 34%) Căn theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3218 – 1993), đa sản phẩm chè mẫu thí nghiệm (ngoại trừ CT CT6) đánh giá đạt, điểm tổng hợp chúng so với sản phẩm chè ô đối chứng (CT1) cao CT2 (thay 30% phân khoáng phân Sông Gianh) có điểm cảm quan cao 17,10 CT6 có điểm thấp 12,10 điểm 3.9 Quy trình kỹ thuật phục hồi môi trường đất trồng chè 3.9.1 Sử dụng vật liệu che phủ Mục tiêu: Nhằm nâng cao hàm lượng chất hữu cơ, tăng cường khả giữ ẩm, giảm xói mòn, rửa trôi đất trồng chè  Vật liệu tủ: Tế, guột  Kỹ thuật tủ: Sau đốn phớt, đốn đau đốn trẻ lại, tiến hành phủ kín toàn hàng chè với độ dày 12 – 15 cm, rộng cách hàng 45 – 55 cm  Lượng tủ: 30 – 35 tế guột tươi/ha  Thời gian tủ: – năm lần, sau bỏ trống năm Lưu ý 1: Không tủ tế, guột liên tục thời gian > năm Cần phải cho luống chè hở tối thiểu năm để hạn chế nấm bệnh gây hại mầm sâu tồn dư đất 3.9.2 Sử dụng kết hợp phân khoáng với phân hữu vi sinh Mục tiêu: Nhằm hạn chế dư lượng NO3- búp chè tươi, phục hồi cấu tượng đất trồng chè  Lượng bón: o Phân hữu cơ/ phân hữu vi sinh: 10 - 15 tấn/năm Nếu năm bón lần sử dụng lượng 25 – 30 tấn/chu kỳ (3 năm) o Phân đạm (urê): 600 kg/ha/năm o Phân lân (supe lân): 300 kg/ha/chu kỳ năm o Phân kali: 200 – 250 kg/ha/năm o Trung, vi lượng: Lượng phun cho lần cho 1ha : Mg= 10 kg MgO (bằng MgCl2); S=10 kg S (bằng diêm sinh); B= 170 g B (bằng axit boric); Mo= 250 g molipdat amôn; Cu= 500 g CuSO4; Mn = 1kg; Zn= kg  Cách bón: o Phân hữu cơ/ phân hữu vi sinh: Cuốc đất, tạo rãnh, bón phân lấp đất Bond từ tháng 12 năm trước đến tháng năm sau o Phân đạm (urê): Có thể bón vãi dọc luống sau lứa hái cuốc đất, tạo rãnh, bón phân lấp đất Một năm – lần o Phân lân (supe lân): Cuốc đất, tạo rãnh, bón phân lấp đất o Trung, vi lượng: năm phun lần Phun vào chiều mát, không mưa 11 Lưu ý 2: Không sử dụng phân chuồng tươi, phân gà, phân lợn chưa hoai mục để bón Lưu ý 3: Nếu sử dụng phân hữu vi sinh, giảm 20 – 30% so với phân hữu thông thường Lưu ý 3: Khi bón phân lân, trộn với phân hữu cơ, hữu vi sinh để bón Lưu ý 4: Phân đạm, phân lân phân kali không rắc tán chè Lưu ý 5: Đất phiến sét trồng chè Tân Cương: thiếu Cu- 40 %, thiếu Mo- 33 %, thiếu Zn, 46 %, thiếu Mn 73 %;Búp chè vùng Tân Cương: Thiếu Ca 36, %, thiếu Mg 16,7 %, thiếu S- 50 %, thiếu Cu- %, thiếu B- 100 % Vì vậy, pneen bỏ sung nguyên tố trung – vi lượng Lưu ý 6: Không trộn trung - vi lượng với thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, bệnh trình phun 3.9.3 Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học, bả thực vật, bẫy vật lý Mục tiêu: Nhằm hạn chế dư lượng thuốc trừ sâu búp chè tươi, hạn chế tích lũy kim loại nặng đất trồng chè  Thả thiên địch: Bọ trĩ bắt mồi, cánh cứng ngắn, cánh cứng ngắn nhỏ, bọ rùa đỏ, bọ rùa đen nhỏ, ruồi ăn rệp, nhện lớn bắt mồi, nhện nhỏ bắt mồi, ong ký sinh kén trắng, ong ký sinh nhộng…  Thuốc trừ sâu sinh học: Có thể sử dụng loại chế phẩm sau o Chế phẩm Lục cương A để phòng trừ xén tóc sâu hại đất o Chế phẩm Nấm Beauveria phòng trừ rệp sáp, sâu ăn số nấm bệnh đất o Thuốc trừ sâu sinh học Takare EC có hoạt chất Karanijin chiết xuất từ hoa đào Ấn Độ (Derris indica) phòng trừ nhện, bọ trĩ o Thuốc trừ sâu sinh học Anisaf SH-01 để phòng, trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flaescens Fabr.& E Onukii Mats.), Bọ xít muỗi (Helopelthis theivora Waterh.), Bọ cánh tơ (Physothrips setiventris Bagn.), Nhện đỏ nâu (Oligonychus coffeae Niet.), Đốm xám (Pestalozia theae Saw), Bệnh phồng chè (Exobasidium vexans Mas.)  Bả sinh học: Bắt ruồi, bướm xua đuổi côn trùng gây hại búp chè  Bẫy vật lý: Bẫy ánh sáng thau đèn, bẫy dính, bẫy bả chua ngọt… 3.9.4 Sử dụng phương pháp tưới hợp lý Mục tiêu: Nhằm bảo vệ nguồn nước, tránh rửa trôi đất trồng chè  Thời gian tưới: Tưới vào thời gian từ tháng 11 năm trước đến tháng năm sau sào thời gian có hạn kéo dài 15 ngày  Kỹ thuật tưới: Tưới theo phương pháp phun mưa bề mặt với vòi tưới di động cố định 3.10 Mô hình hiệu giải pháp tổng hợp tới chất lượng đất chè Kết nghiên cứu đề tài áp dụng thử nghiệm qua mô hình xã địa bàn nghiên cứu cụ thể hình 3.20, 3.21, 3.22 Kết bước đầu áp dụng cho thấy mô hình cho hiệu tích cực Cụ thể người dân giảm lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật/lứa chè Năng suất trung bình ghi nhận mô hình tăng từ 10-15% so với đối chứng Chất lượng chè đảm bảo tiêu chẩn theo quy định khách hàng ưa dùng nên giá thành đắt so với chè loại canh tác theo phương pháp thông thường 12 Hình 3.20 Mô hình phục hồi đất trồng chè xã Tân Cương Hình 3.21 Mô hình phục hồi môi trường đất trồng chè xã Phúc Trìu Hình 3.21 Mô hình phục hồi môi trường đất trồng chè xã Phúc Xuân 13 3.10.1 Hiệu môi trường Kết nghiên cứu đề tài rằng, áp dụng giải pháp canh tác kết hợp với cải tạo phục hồi đất môi trường đất cải thiện rõ rệt Cụ thể hàm lượng chất hữu đất trì tằng lên, nguyên tố dinh dưỡng đất tăng việc che tủ đất bổ sung thêm giá thể hấp thụ giữ chúng để tránh từ trình rửa trôi xói mòi Hàm lượng số KLN giảm giảm lượng phân bón hóa học thuộc trừ sâu hóa học vào đất thông qua sử dụng biện pháp trừ sâu sinh học than thiện với môi trường sử dụng loại phân bón vi sinh Tóm lại, sử dụng giải pháp canh tác phục hồi bảo vệ đất giúp đất trồng chè cải tạo phục hồi chất dinh dưỡng không bị thoái hóa, bạc mầu 3.10.2 Hiệu kinh tế Do khuôn khổ đề tài có hạn nên chưa có nghiên cứu tính toán cụ thể hiệu kinh tế giải pháp tổng hợp so với việc canh tác truyền thống nhiên kết nghiên cứu bước đầu cho thấy áp dụng giải pháp canh tác người dân giảm bớt 30% lượng phân khoáng, suất tăng từ 10-20%, số lần phun sâu giảm 1-2 lần lứa, phẩm cấp chè đánh giá cao so với canh tác truyền thống, giá chè cao thông thường áp dụng giải pháp canh tác hữu Tuy vậy, người dân phải đầu tư nhiều công hơn, phải mua vật liệu che tủ… 3.10.3 Hiệu xề xã hội Đề tài sở khoa học thực tiễn quan trọng để giúp người dân tiếp cận thực hành canh tác bền vững, canh tác hữu trồng chè đặc biệt cải tạo nương chè đất có dấu hiệu suy thoái bạc mầu cho suất chất lượng thấp Đề tài giúp người dân địa phương nâng cao ý thực canh tác an toàn theo hướng VietGAP, góp phần làm nhiều sản phẩm an toàn cho công đồng giới, góp phần đưa thương hiệu chè Việt Nam nói chung Thái Nguyên nói riêng tới thị trường giới Từ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng địa phương 3.10.4 Khả nhân rộng mô hình Mô hình quy trình kỹ thuật canh tác cải tạo đất trồng chè dễ triển khai thực nên có khả nhân rộng cao vùng khác có điều kiện tương tự KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đất khu vực nghiên cứu có thành phần giới thịt trung bình, dung trọng đạt 1,39 (g/cm ), đất nghiên cứu có pHKCl mức chua nhẹ Hàm lượng kim loại nặng nghiên cứu ngưỡng cho phép (QCVN03: 2008/BTNMT) Tuy nhiên, cần lưu ý số điểm có hàm lượng As, Cd, Cu gần giới hạn cho phép Đất trồng chè khu vực nghiên cứu có hàm lượng N, P tổng số N dễ tiêu mức trung bình tới giầu, hàm lượng K tổng số, P, K dễ tiêu mức nghèo CEC giao động từ mức trung bình tới cao, giá trị Al3+ chiếm ưu so Ca2+ Mg2+ Quần thể vi khuẩn chiếm đa số sau đến xạ khuẩn, tới nấm mốc cuối nấm men Không có sai khác có ý nghĩa mặt thống kê mẫu đỉnh đồi, đồi chân đồi có khác biệt mẫu tầng mặt mẫu tầng sâu Các nhóm vi sinh đặc thù tạo nên độ phì nhiêu cho đất có số lượng không nhiều Đặc biệt nhóm 14 vi sinh vật cố định nitơ tự không phát thấy hầu hết mẫu nghiên cứu Như vậy, môi trường đất khu vực nghiên cứu có dấu hiệu suy giảm chất lượng cục số điểm nghiên cứu đặc biệt nương chè có thời gian canh tác 50 năm - Che tủ guột có vai trò quan trọng viêc làm tăng lượng chất lượng chất hữu đất, giúp cải thiện số tính chất lý hóa học đất Sự gia tăng tích lũy chất hữu xảy mạnh thời điểm năm đầu, sau có xu hướng giảm Do cần có biện pháp che tủ lặp lại sau năm để trì ổn định hàm lượng chất hữu đất Để đạt hiệu cao, cần bổ sung lượng phân bón phù hợp cung cấp đủ độ ẩm cho đất giúp thúc đẩy trình phân hủy tích lũy chất hữu đất - Sử dụng loại phân bón: Phân hữu vi sinh Sông Gianh ; Phân hữu vi sinh Quế Lâm 01 phân hữu sinh học Cầu Diễn ảnh hưởng đến mật độ, trọng lượng búp, hàm lượng tanin, chất hoà tan chè xanh Tân Cương giai đoạn kinh doanh Thay 30% lượng phân khoáng phân hữu vi sinh không làm giảm suất búp chè tươi thực thu hàm lượng chất hòa tan búp chè khô so với công thức đối chứng sử dụng loại phân: Phân hữu vi sinh Sông Gianh Phân hữu vi sinh Quế Lâm 01 Công thức thay 30% lượng phân khoáng phân hữu vi sinh Sông Gianh công thức tốt xét khía cạnh suất chất lượng chè so với công thức khác - Biện pháp phòng chống sâu hại chè loại bẫy sinh học có tác dụng hạn chế sâu hại, hiệu lực kéo dài từ – ngày Bẫy bả chua cho mật độ bọ trĩ đạt cao nhất, với mật độ trung bình xã >12 con/ngày; tiếp đến mật độ bọ xít muỗi con/ngày; mật độ trung bình sâu bướm con/ngày; mật độ trung bình rầy xanh con/ngày thấp mật độ trung bình nhện đỏ1 con/ngày Bẫy dính màu vàng có hiệu lực tiêu diệt loại sâu hại chè vườn chè xã cho hiệu không cao Các thí nghiệm chủ yếu thu bắt loại côn trùng nhỏ như: bọ trĩ, rầy xanh, bọ xít muỗi, bướm nhỏ… Nhìn chung, khả thu bắt bọ trĩ tốt Với loại bướm nhỏ dao động từ – con/ bẫy sau đặt bẫy ngày Đặc biệt loại bẫy dính màu vàng không thu hút loài nhện đỏ Đối với bẫy thau đèn có hiệu lực chủ yếu với loại sâu kích thước nhỏ bọ trĩ (bọ cánh tơ) rầy xanh Còn loại sâu có kích thước lớn hiệu lực thu hút Khả thu bắt bọ trĩ cao mật độ dao động 13 – 34 con/ngày, sau mật độ rầy xanh dao động – 24 con/ngày, thấp mật độ bướm hay bọ xít muỗi dao động từ – con/ngày Biện pháp sử dụng loại bẫy sinh học bước đầu cho thấy có hiệu lực với loại sâu bay Các loại bẫy nghiên cứu thử nghiệm chưa có hiệu lực loài nhện đỏ Biện pháp sử dụng bẫy sinh học triển khai rộng rãi có hiệu phòng trừ hiệu kinh tế cao, tiết kiệm mà lại có ý nghĩa lớn bảo vệ môi trường tạo sản phẩm chè sạch, an toàn - Giải pháp cải tạo đất trồng chè bạc mầu thoái hóa sử dụng quy trình kỹ thuật nghiên cứu đề tài này, giải pháp cải tạo đất theo hướng sinh thái bền vững góp phần tạo sản sẩm chè an toàn Kết áp dụng thử nghiệm bước đầu có thành công định 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Nguyễn Thị Ngọc Bình, Hà Mạnh Phong (2007) - Nghiên cứu ảnh hưởng vật liệu rác tủ đến suất, chất lượng chè Trung Quốc nhập nội.Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam,Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam số 3, tr.72-77 Nguyễn Thị Ngọc Bình cộng (2011), Nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật chế biến phân hữu vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất chè an toàn Thuộc chương trình/đề tài: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Viện KHKTNLN Miền núi phía Bắc chủ trì Phùng Văn Chấn (1999), xu hướng phát triển thị trường chè tỉnh miền núi phía Bắc, Viện KTNN, Bộ NN&PTNT Cục Thống kê Thái Nguyên (2015), Niên giám thống kê thành phố Thái Nguyên năm 2015 Nguyễn Thị Dần cộng (1974 – 1977) - Biện pháp chống hạn cho chè đông xuân (tháng 11 – 4) tủ nilon toàn hàng sông, tủ nilon gốc chè 50% hàng sông, để cỏ mọc tự nhiên, trồng cỏ stilô hàng sông, với giống chè Trung du gieo hạt 14 tuổi, đất feralit phiến thạch vàng đỏ Gò Trại cũ Viện Nông hóa Thổ nhưỡng Lê Quốc Doanh, Nguyễn Văn Bộ, Hà Đình Tuấn (Chủ biên) (2003), Nông nghiệp vùng cao – Thực trạng giải pháp NXB NN Hà Nội Lê Quốc Doanh, Bùi Huy Hiền, Đậu Quốc Anh (1994), Một số vấn đề HTCT vùng Trung du miền núi Kết nghiên cứu khoa học nông nghiệp 1994 – NXB NN Hà Nội Lê Quốc Doanh, Hà Đình Tuấn, Andre Chabanne (2005), Canh tác đất dốc bền vững (Tái lần có bố sung) NXB NN Hà Nội Trần Thanh Hải (2014), nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển sản xuất chè hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây Thành phố Thái Nguyên, nhà xuất Đại học Thái Nguyên 10 Trần Thị Thu Huyền, Đặng Văn Minh (2007), Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp giữ ẩm cho đất tới suất chè vụ đông chất lượng đất Tạp chí Khoa học Đất, số 28 11 Nguyễn Mỹ Hoa cộng (2008), Đánh giá chất lượng phân hữu vi sinh – vi sinh ủ từ nguồn phế thải thực vật nông thôn Tạp chí Khoa học đất, Số 30/2008, trang 26 – 29 12 Đặng Hạnh Khôi (1993), Chè công dụng chè, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 13 Lê Tất Khương (1997), Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng chè vụ đông xuân Bắc Thái 14 Đinh Thị Ngọ (1996) Nghiên cứu ảnh hưởng phân xanh, phân khoáng đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng chè đất đỏ vàng Phú Hộ, Luận án phó tiến sỹ khoa học nông nghiệp 15 Lê Thị Nhung cộng (2000), Nghiên cứu thực tiễn giữ ẩm – tưới nước cho chè giai đoạn: 1945 – 1999 Viện Nghiên cứu Chè 16 Nguyễn Hữu Phiệt (1967), Tác dụng kỹ thuật tủ chè kinh doanh đất phiến thạch phù sa cổ NTQD Tân Trào Trường Trung cấp Nông lâm Tuyên Quang Bộ Nông trường 17 Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên (1999), Đất đồi núi việt nam thoái hoá phục hồi, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, trang 291 - 291 18 Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thị Ngọc Bình (2006), Ảnh hưởng kỹ thuật tủ rác, tưới nước đến suất, chất lượng, hiệu sản xuất chè an toàn Thái Nguyên Trong: Kết Nghiên cứu Khoa học Chuyển giao Công nghệ giai đoạn 2001 – 2005 Nhà xuất Nông nghiệp, Hà 16 Nội, trang 59 – 64 19 Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thị Ngọc Bình (2007), Hiệu sử dụng phân lân hữu sinh học sông Gianh sản xuất chè an toàn.- Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam,Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam số 4, tr.96-100 20 Đoàn Hùng Tiến (1998), thị trường sản phẩm chè giới, tuyển tập công trình nghiên cứu chè, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 21 Hà Đình Tuấn, Lê Quốc Doanh cộng (2006), Nghiên cứu, áp dụng biện pháp che phủ đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững vùng cao Trong: Kết Nghiên cứu Khoa học Chuyển giao Công nghệ giai đoạn 2001 – 2005 Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, trang 255 – 267 22 UBND thành phố Thái Nguyên (2015), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 23 UBND Xã Tân Cương (2015), Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu ( 2011 – 2015) 24 UBND Xã Phúc Trìu (2015), Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu ( 2011 – 2015) 25 UBND Xã Phúc Xuân, Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu ( 2011 – 2015) 26 UBND xã Tân Cương (2013), Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 25/7/2013 Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên 27 UBND xã Phúc Xuân (2013), Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 27/8/2013 UBND Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên 28 UBND xã Phúc Trìu (2013), Đề án số 09/ĐA-UBND ngày 30/8/2013 Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên 29 UBND thành phố Thái Nguyên (2011), Đề án số 11/ĐA - UBND ngày 15/7/2011 phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 theo tiêu chuẩn VietGAP 30 Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp miền núi phía Bắc (2006), Nghiên cứu, sản xuất chè an toàn chất lượng cao Thuộc chương trình/đề tài: Nghiên cứu giải pháp KHCN, tổ chức sản xuất quản lý để sản xuất nông sản thực phẩm an toàn chất lượng cao 31 Viện KHKT Nông nghiệp Việt Nam, Chương trình Sông Hồng (2000), Nghiên cứu phát triển nông nghiệp vùng miền núi – NXB NN Hà Nội Tiếng anh: Anja B and Alain A (2005), Soil and Water Conservation and crops rotaion with Leguminous shrubs- Acase of study on Runoff and Soil loss under natural rainfall Western Kenya Proceedings of the III World Congress on Conservation Agriculture Nairobi, Kenya: 3-7 October 2005 Benchaphun Ekasingh; Chapika S; Jirawan K; Pornsiri S (2007), Competitive Commercial Agriculture in the Northeast of Thailand Bhupen K Baruah, Bhanita Das, Chitrani Medhi, and Abani K Misra1 (2013), Fertility Status of Soil in the Tea Garden Belts of Golaghat District, Assam, India Journal of Chemistry, Volume Hussion, O.; Lienhard, P and Seguy, L (2001) Development of direct sowing and mulching techniques as alternatives to slah-and-burn systems in Northern Vietnam Proceedings of the I World Congress on Conservation Agriculture, Madrid 17 10 Lal R (1977), Soil management systems and erosion control In: Soil Conservation and Management in the Humid Tropics Ed by D.J.Greenland and R.Lal PP: 93-97 International Book Distributors, Dehra Dun, India, First Indian Reprint 1989 Landers, J N; Clay, J and Weiss, J (2005), Five case studies: Integrated crop/livestock ley farming with zero tillage-the win-win-win strategy for sustainable farming in the tropics Proceedings of the III World Congress on Conservation Agriculture, Nairobi, Kenya Rolf Derpsch (2005) The extent of Conservation Agriculture adoption worldwide: Implications and impact Proceedings of the III World Congress on Conservation Agriculture Nairobi, Kenya Senapati B K., P Lavelle, P K Panigrahi, S Giri and G G Brown (2002), restoring soil fertility and enhancing productivity in Indian tea plantations with earthworms and organic fertilizers In: Soil biodiversity management for sustainable and productive agriculture: lessons from case studies food and agriculture organization of the united nations, Rome, pp.11 – 12 W A J M De Costa, P Surenthran, K B Attanayake (2005), Tree-crop interactions in hedgerow intercropping with different tree species and tea in Sri Lanka: Soil and plant nutrients Agroforestry Systems June 2005, Volume 63, Issue 3, pp 211-218 WANG Hui-Hai, SHA Li-Qing, YANG Xiao-Dong (2006) Effects of rice straw mulch on ecological environment of soil in organic tea plantation Chinese Journal of Eco-Agriculture, Vol 2006-04 18 [...]... mẫu đất, nước, cây tại các khu vực nghiên cứu: Nội dung 4 Xử lý và phân tích mẫu xác định hiện trạng môi trường đất, nước, thực vật (chè) : Nội dung 5 Nghiên cứu, xây dựng quy trình phục hồi độ phì nhiêu đất trồng chè ở vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác và sử dụng: Nội dung 6 Một số giải pháp phục hồi độ phì nhiêu đất trồng chè ở vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên sau 50. .. Nguyên sau 50 năm khai thác và sử dụng: Nội dung 7 Xây dựng mô hình áp dụng các giải pháp tổng hợp góp phần phục hồi độ phì nhiêu đất trồng chè ở vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác và sử dụng: Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng phát triển sản xuất chè của vùng chè đặc sản Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên 2 Vùng chè đặc sản cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu của đề tài - Đánh giá được hiện trạng môi trường đất trồng chè của vùng Tân Cương, Thái Nguyên - Đề xuất được giải pháp phục hồi độ phì nhiêu của đất trồng chè vùng nghiên cứu góp phần tăng năng suất, chất lượng cây chè sau 50 năm khai thác và sử dụng 2.2 Đối tượng nghiên cứu 1 - Đất trồng chè tại khu vực nghiên cứu, phân bón, cây chè, các kỹ thuật canh tác chè. .. chè và bảo vệ môi trường đất trồng chè hiện tại của người dân khu vực nghiên cứu 2.3 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại các khu vực đất trồng chè ít nhất trên 50 năm, nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý Tân Cương” Các vùng được lựa chọn là các vùng có năng suất và chất lượng chè hiện tại bị suy giảm Cụ thể tại 3 xã là: Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu vùng trồng chè Tân Cương,. .. tránh mất từ quá trình rửa trôi và xói mòi Hàm lượng một số KLN sẽ giảm do giảm được lượng phân bón hóa học và thuộc trừ sâu hóa học vào đất thông qua sử dụng các biện pháp trừ sâu sinh học than thiện với môi trường và sử dụng các loại phân bón vi sinh Tóm lại, sử dụng các giải pháp canh tác phục hồi và bảo vệ đất sẽ giúp đất trồng chè có thể được cải tạo và phục hồi được các chất dinh dưỡng không bị... quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011 – 2015) 24 UBND Xã Phúc Trìu (2015), Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011 – 2015) 25 UBND Xã Phúc Xuân, Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011 – 2015) 26 UBND xã Tân Cương (2013), Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 25/7/2013 về Đề án phát... phục hồi môi trường đất trồng chè tại xã Phúc Xuân 13 3.10.1 Hiệu quả về môi trường Kết quả nghiên cứu của đề tài chỉ ra rằng, nếu áp dụng các giải pháp canh tác kết hợp với cải tạo và phục hồi đất thì môi trường đất sẽ được cải thiện rõ rệt Cụ thể hàm lượng chất hữu cơ trong đất được duy trì và tằng lên, các nguyên tố dinh dưỡng đất cũng tăng do việc che tủ đất bổ sung thêm giá thể hấp thụ và giữ... ở Tân Cương, Thái Nguyên) có sản xuất hàng hóa dựa trên hệ thống trồng trọt các cây công nghiệp như chè thì việc mất sức sản xuất của đất gò đồi do xói mòn và thoái hóa đất là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất do con người gây ra (Dregne, 1992) Đất vùng trồng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên đã có khoảng 60 năm khai thác và sử dụng Với nhóm diện tích chè trồng mới (nhóm chè cành) quá trình... số nội dung về: 1.1 Tính hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở trên thế giới 1.2 Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài tại Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên 1.3 Các biện pháp bảo vệ đất và duy trì hàm lượng chất hữu cơ trong đất trồng chè 1.4 Các nghiên cứu về vấn đề tủ gốc ảnh hưởng đến chất lượng đất trồng chè 1.5 Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của khu vực nghiên cứu Chương 2 MỤC TIÊU,... MỞ ĐẦU Thái Nguyên là vùng đất thích hợp để phát triển cây chè Chè Thái Nguyên, đặc biệt là chè Tân Cương là đặc sản từ lâu nổi tiếng trong và ngoài nước Hiện nay tổng diện tích chè của tỉnh là 19. 450 ha, trong đó trồng mới và phục hồi 6.000 ha sản lượng đạt 136.340 tấn, giá trị thu được trên 1 ha trung bình đạt 40 triệu đồng Đối với miền đồi núi, đặc biệt là khu vực trung du (như ở Tân Cương, Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG CHÈ Ở VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊN SAU 50 NĂM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG, BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG CHÈ Ở VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊN SAU 50 NĂM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG, BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG CHÈ Ở VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊN SAU 50 NĂM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay