BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

6 183 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:48

BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNBCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNBCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNBCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Đ I H C THÁI NGUYÊN TRUNG TÂM GIỄO D C QU C PHÒNG BỄO CỄO TịM TẮT Đ TÀI KHOA H C VÀ CỌNG NGH C P Đ I H C NGHIÊN C U HO T Đ NG NGO I KHÓA TRONG GIÁO D C QU C PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN Đ I H C THÁI NGUYÊN Mư s : ĐH2014-TN12-01 Ch nhi m đ tài: ThS Trần Hoàng Tinh Ng ời tham gia th c hi n: ThS Nguy n Th Hồng Thuyên Đ i úy Tri u Quang K ThS Nguy n Th Nghĩa THÁI NGUYÊN - 2016 Phần I ĐỄNH GIỄ M C Đ HOÀN THÀNH Đ TÀI M c đ hoàn thành m c tiêu đ tài so với đăng kỦ Để góp phần thực mục tiêu công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQPAN) cho sinh viên (SV) trường thành viên thuộc Đ i h c Thái Nguyên thời gian tới, giải pháp thực thời gian vừa qua, đề xuất cụ thể số giải pháp để tổ chức ho t độn ngo i khóa (HĐNK) cho SV h c môn GDQPAN t i Trung tâm GDQP Thái Nguyên, là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán (CB), giảng viên (GV), cán quản lý khung (CBQLK) SV v trí, vai trò HĐNK t i Trung tâm; rèn luyện kỹ cho GV, CBQLK tổ chức HĐNK cho sinh viên t i trung tâm GDQP Thái Nguyên; bảo đảm điều kiện sở vật chất thời gian phục vụ HĐNK cho SV Chúng đề xuất số nội dung HĐNK cho SV cần tr ng h c môn GDQPAN t i trungtâm, gồm: Tổ chức cho SV xem phim tài liệu lĩnh vực QP-AN; Tổ chức cho SV tham quan bảo tàng lực lượng vũ trang, số sở sản xuất lớn số đơn v quân đội đóng đ a bàn tỉnh Thái Nguyên; Tổ chức ho t động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cần tr ng tổ chức trò chơi quân (QS) nhằm củng cố rèn luyện kỹ QS cho SV Cùng với đề xuất giải pháp nội dung HĐNK, để đ t kết cao việc tổ chức thực hiện, xây dựng k ch đề xuất quy trình tổ chức HĐNK cho SV h c môn h c GDQPAN t i Trung tâm GDQP Thái Nguyên Kết khảo sát ý kiến nhà quản lý, GV, CBQLK SV số nội dung HĐNK đề xuất khả thi cấp thiết giai đ an M c đ hoàn thành n i dung so với đăng kỦ: - Đề tài tóm lược số công trình nghiên cứu tiêu biểu nước HĐNK; Đề tài khẳng đ nh tính cấp thiết tổ chức HĐNK, nhằm củng cố, nâng cao kiến thức GDQPAN, rèn luyện kỹ QS, kỹ sống, kỹ xử lý tình cho SV; làm sáng tỏ khái niệm HĐNK nhà trường nói chung t i Trung tâm GDQPAN nói riêng; xác đ nh mục tiêu, tác dụng, đặc điểm, nội dung, hình thức, phương pháp qui trình tổ chức HĐNK cho SV h c tập t i Trung tâm GDQPAN; từ nội dung mang tính lý luận trình bày, đề tài đề cập đến kỹ cần thiết phải có GV CBQLK; đồng thời xác đ nh tiêu chí đánh giá HĐNK t i Trung tâm GDQP Thái Nguyên giai đo n - Tác giả khảo sát, phân tích, đánh giá thực tr ng nhận thức, động SV HĐNK; thực tr ng việc xác đ nh nội dung, hình thức phương pháp tổ chức HĐNK cho SV; tác giả tiến hành điều tra thực tr ng phẩm chất, lực kỹ tổ chức HĐNK đội ngũ CB, GV CBQLK công tác bảo đảm CSVC cho công tác GDQPAN nói chung tổ chức HĐNK nói riêng t i Trung tâm thời gian qua Từ thấy điểm m nh, điểm yếu nguyên nhân, điều kiện làm h n chế hiệu quả, chất lượng tổ chức HĐNK Trung tâm Thực tế cho thấy quản lý HĐNK Trung tâm GDQP Thái Nguyên nhiều bất cập, biểu hiện: Bất cập quản lý HĐNK, lựa ch n nội dung ngo i khóa để thực hiện, công tác tổ chức ho t động tập thể chưa có kế ho ch cụ thể (mang tính tự phát), bất cập sử dụng kinh phí, sở vật chất (CSVC) phục phụ HĐNK đặc biệt có bất cập nhận thức không riêng SV mà đội ngũ CB, GV - Trên sở lý luận tổ chức HĐNK, với kết khảo sát thực tr ng HĐNK cho SV, tác giả đề xuất số giải pháp tiêu biểu nhằm tăng cường hiệu tổ chức HĐNK cho SV ngày tốt Các biện pháp là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CB, GV, CBQLK SV v trí, vai trò HĐNK t i trung tâm; Rèn luyện kỹ cho GV, CBQLK công tác bảo đảm điều kiện tổ chức HĐNK cho SV t i trung tâm GDQP Thái Nguyên Trong đề tài đề xuất số nội dung HĐNK cho SV h c môn GDQPAN t i trung tâm, cần ý đến số trò chơi QS, mang tính chất đặc thù môn h c, môi trường h c QS Quy trình tổ chức HĐNK cho SV h c môn h c GDQPAN t i Trung tâm GDQP Thái Nguyên - Để đánh giá tính khả thi khoa h c giải pháp đề xuất, thiết kế k ch bản, quy trình tổ chức HĐNK cho SV h c môn h c GDQPAN Căn vào đó, tiến hành thực nghiệm thu kết khả quan - Tiến hành thực nghiệm đánh giá hiệu đợt với tổng số 496 SV Kết thực nghiệm đề tài phản ánh đầy đủ tính sát thực hiệu cao giải pháp tổ chức HĐNK cho SV S l ng, ch t l ng s n phẩm đ t đ c so với đăng kỦ a) báo khoa h c đăng t p chí nước - Trần Hoàng Tinh (2015), “Trò chơi quân giáo dục quốc phòng, an ninh - ho t động ngo i khóa nhằm góp phần rèn luyện tính kỷ luật cho sinh viên”, Tạp chí giáo dục, số 372 Kỳ - 12/2015, tr17-19 - Trần Hoàng Tinh (2015), “V trí, vai trò tác dụng ho t động ngo i khóa cho sinh viên giáo dục quốc phòng, an ninh t i Trung tâm Giáo dục quốc phòng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 133 (03)/2, tr27-30 - Trần Hoàng Tinh (2015), “Rèn luyện tính kỷ luật cho sinh viên thông qua ho t động ngo i khóa t i Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 145 (15), tr91-96 - Trần Hoàng Tinh (2016), “Rèn luyện kỹ tổ chức ho t động ngo i khóa cho giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 148 (03/1), tr93-98 b) K ch bản, quy trình tổ chức HĐNK áp dụng t i Trung tâm GDQP c) Báo cáo tổng kết đề tài Đ a áp dụng: T i Trung tâm GDQPAN nằm hệ thống Trung tâm GDQPAN thuộc Bộ Giáo dục Đào t o Phần II: ĐỄNH GIỄ GIỄ TR KHOA H C - CỌNG NGH VÀ TH C TI N C A NGHIÊN C U Kết nghiên cứu ho t động thực tiễn công tác GDQPAN nói chung HĐNK cho SV nói riêng t i Trung tâm GDQP Thái Nguyên Những giải pháp tổ chức nội HĐNK cho SV trung tâm GDQPAN đề xuất đề tài công trình, kết nghiên cứu tập thể tác giả, có giá tr khoa h c mặt lý luận giá tr thực tiễn cao, đáp ứng đầy đủ mục tiêu, yêu cầu đề tài Kết thực nghiệm tổ chức HĐNK cho SV với giải pháp nội dung đề xuất đề tài kinh nghiệm, h c có giá tr sâu sắc, vận dụng công tác GDQPAN cho SV Việc tổ chức HĐNK GDQPAN thiếu được, yếu tố bắt buộc trung tâm GDQP Thái Nguyên Có thể nói, tổ chức HĐNK với nội dung trò chơi QS để rèn luyện kỹ cho SV xác đ nh tiêu chí để đánh giá phát triển toàn diện trung tâm Phần III: ĐỄNH GIỄ HI U QU Đ T Đ C C A Đ TÀI - Có mô hình HĐNK thống phát huy tính tích cực, tự giác h c tập, tăng cường t o lập nhu cầu chấp hành kỷ luật, trước mắt h c tập t o dựng thói quen chấp hành kỷ luật lao động sau trường - Nội dung HĐNK tổ chức quản lý chặt chẽ góp phần nâng cao chất lượng h c tập môn h c, giúp xóa mặc cảm môn h c "khô khan, cứng nhắc" môi trường h c tập Trung tâm môi trường "thép" - Thông qua số HĐNK t i Trung tâm em HSSV trang b số kỹ sống góp phần phát triển toàn diện - Góp phần h n chế số lượng mức độ vi ph m kỷ luật HSSV thời gian tham gia môn h c GDQPAN t i Trung tâm Tổ chức HĐNK cho SV t i trung tâm GDQP chặt chẽ, hợp lý, sáng t o, phát huy tính tích cực, hứng thú vốn có SV h c tập môn GDQPAN nói chung t o động rèn luyện tự kỷ luật cho SV nói riêng Thực tế, nội dung giáo dục thông qua HĐNK quan tr ng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác GDQPAN hình thành phát triển nhân cách cao đẹp cho hệ trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay