BCTT ĐỀ TÀI: PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 2020

25 173 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:47

PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONGPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊNGIAI ĐOẠN 2013 2020PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONGPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊNGIAI ĐOẠN 2013 2020PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONGPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊNGIAI ĐOẠN 2013 2020PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONGPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊNGIAI ĐOẠN 2013 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––– BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 Mã số: ĐH2014-TN06-01 Chủ nhiệm đề tài : TS Ngô Thị Tân Hƣơng Thái Nguyên - 2016 i DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH I Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu đề tài TS TS Th T ng Ho h m Th Ng ThS Đ o Th T n II Đơn vị phối hợp Viện Triết học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Khoa Giáo dục Chính tr - Trường Đ i học Sư ph m – ĐHTN ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý lự chọn đề t i Tổng qu n tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực củ đề t i v ngo i nước 2 Tổng qu n nghiên cứu văn hó kinh nh 2 Tổng qu n nghiên cứu phát triển bền vững v phát huy giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững 2 Tổng qu n nghiên cứu phát huy giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững Chƣơng 1: VĂN HOÁ KINH DOANH VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA KINH DOANH TRONG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1 ăn hó kinh nh v kết cấu củ văn hó kinh nh 1 Khái niệm văn hoá kinh nh 1.1.2 Kết cấu củ văn hoá kinh nh hát triển bền vững v yếu tố cấu th nh phát triển bền vững 1.2.1 Khái niệm phát triển bền vững 2 Các yếu tố cấu th nh phát triển bền vững ăn hó kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế ăn hó kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động, hướng tới phát triển bền vững môi trường xã hội 1.3.3 ăn hó kinh nh n ng c o nhận thức hướng tới kh i thác v sử dụng hợp lý nguồn lực tự nhiên, bảo vệ phát triển bền vững môi trường tự nhiên ăn hó kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động, góp phần x y dựng văn hó theo hướng đảm bảo cho phát triển bền vững ăn hoá kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động, góp phần đảm bảo phát triển bền vững người Chƣơng 2: PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THẢI NGUYÊN HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 2 Thực tr ng việc phát huy giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên n y iii 2 Thực tr ng việc phát huy giá tr củ văn hó kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế 2 Thực tr ng việc phát huy giá tr củ văn hó kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững môi trường xã hội v môi trường tự nhiên 2 Thực tr ng việc phát huy giá tr củ văn hó kinh nh việc n ng c o nhận thức v h nh động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững văn hó v người 10 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY GIÁ TRỊ 12 VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 12 CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 – 2020 12 Nhóm giải pháp từ phí quyền 12 1 Chính quyền cần ho n thiện thể chế môi trường kinh nh l nh m nh, bình đẳng giữ khu vực kinh tế, hướng tới tăng trưởng bền vững kinh tế đảm bảo cho ổn đ nh mặt xã hội 12 Chính quyền đ phương sở quy đ nh chuẩn mực văn hó kinh nh củ nước t nói chung, cần phải x y dựng hệ thống văn quy đ nh chuẩn mực văn hó kinh nh, văn hó nh nh n m ng dấu ấn củ tỉnh Thái Nguyên 12 3.1.3 Chính quyền cần có chế, sách khuyến khích nh nghiệp Thái Nguyên sử dụng tiết kiệm, có hiệu nguồn t i nguyên thiên nhiên để phát huy v i trò củ văn hó kinh nh phát triển bền vững xã hội 12 Nhóm giải pháp từ phí nh nh n v nh nghiệp 12 Do nh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cần trọng x y dựng v ho n thiện nữ văn hó kinh nh củ nh nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu kinh nh bền vững 12 2 Do nh nh n Thái Nguyên n y phải không ngừng học tập, rèn luyện nh n cách đ o đức nh nh n v giáo dục cho người l o động nh nghiệp củ văn hó kinh nh 12 3.2.3 Các nh nh n, nh nghiệp Thái Nguyên n y cần chủ động liên kết, hợp tác nhằm hướng tới phát triển bền vững 12 Do nh nghiệp Thái Nguyên cần phát huy tính chủ động, tự giác việc thực trách nhiệm xã hội nhằm phát huy nữ v i trò củ văn hó kinh nh hướng tới phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên 12 3 Nhóm giải pháp từ phí lực lượng xã hội khác 12 iv 3.3.1 hát huy v i trò củ người tiêu d ng Thái Nguyên để tăng cường khả giám sát củ họ nh nghiệp việc thực văn hó kinh nh 12 3 Đ d ng hó hình thức v tăng cường ho t động tôn vinh nh nh n có nh n cách v văn hó , l m gương tiêu biểu cho cộng đồng nh nh n noi theo 12 3 Tăng cường nghiên cứu, đ o t o, bồi dưỡng văn hó kinh nh iệt N m nói chung v văn hó kinh nh Thái Nguyên nói riêng, nhằm giáo dục cho hệ trẻ hiểu v i trò củ kinh nh v văn hó kinh nh phát triển bền vững củ tỉnh 12 KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 13 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DNNN : Doanh nghiệp nh nước DNTN : Doanh nghiệp tư nh n DN FDI : Doanh nghiệp vốn đầu tư nước Nxb : Nhà xuất XHCN : Xã hội chủ nghĩ TNHH : Trách nhiệm hữu h n TNHH MTV : Trách nhiệm hữu h n thành viên vi ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QTKD THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Phát huy giá trị văn hóa kinh doanh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 - 2020 - Mã số: ĐH2014-TN06-01 - Chủ nhiệm: TS Ngô Th T n Hương - Cơ qu n chủ trì: Trường Đ i học Kinh tế Quản tr Kinh doanh - ĐHTN - Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 Mục tiêu Trên sở trình bày lý luận văn hó kinh nh, phát triển bền vững phát huy giá tr văn hó kinh nh phát triển bền vững, đề tài phân tích thực tr ng phát huy giá tr văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên nay, từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm phát huy giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên gi i đo n 2013 – 2020 Tính sáng tạo - Xây dựng kết cấu văn hoá kinh nh góc nhìn triết học; - Nêu qu n điểm yếu tố cấu thành phát triển bền vững; - Xây dựng hệ thống giá tr văn hoá kinh nh phát triển bền vững; - Phân tích thực tr ng, đề giải pháp phát huy giá tr văn hoá kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên Kết nghiên cứu - Làm rõ vấn đề lý luận văn hó kinh nh, phát triển bền vững phát huy giá tr văn hó kinh nh phát triển bền vững; - Phân tích thực tr ng việc phát huy giá tr văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên vấn đề đặt ra; - Đề xuất số giải pháp nhằm phát huy giá tr văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên gi i đo n 2013 - 2020 Sản phẩm * Sản phẩm khoa học: Ngô Th T n Hương (2014), “ ề văn hó kinh nh v số nét vai trò củ văn hó kinh nh phát triển bền vững”, Tạp chí Triết học, số (274), tr 75 – 82 Ngô Th T n Hương (2014), “Những tác động toàn cầu hó đến văn hó vii kinh doanh việc xây dựng văn hó kinh nh nh nghiệp”, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 118, số 4, tr 133 – 137 Ngô Th T n Hương (2014), “B n kinh tế th trường đ nh hướng xã hội chủ nghĩ Việt N m”, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 124, số 10, tr 115 – 118 Ngô Th Tân Hương (2014), “M u thuẫn thực kinh tế th trường đ nh hướng xã hội chủ nghĩ Việt N m”, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 124, số 10, tr 131 – 135 Ngô Th T n Hương (2015), “Kết cấu củ văn hó kinh nh góc độ triết học”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số (25), tr 45 – 55 Quyết đ nh xuất xuất phẩm số 97/QĐ-NXB KHXH, ngày 07/6/2016 củ Giám đốc NXB KHXH, sách: Vai trò văn hoá kinh doanh với phát triển bền vững Việt Nam * Sản phẩm đào tạo: ớng d n Đề t i inh vi n nghi n cứu khoa học cấp Tên đề tài: Đạo đức kinh doanh doanh nghiệp bán hàng trực tuyến Việt Nam (2015), Mã số 2451 Phƣơng thức chuyển giao địa ứng dụng, tác động & lợi ích mang lại kết nghiên cứu - Khả áp dụng khoa học & công nghệ: Phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, công tác đ o t o đ i học, s u đ i học t i Đ i học Thái Nguyên Làm tài liệu tham khảo cho NCS, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp quan tâm tới văn hó kinh nh - Khả áp dụng thực tế: Có thể l m sở cho nhà nghiên cứu việc xây dựng hoàn thiện hệ thống sách kinh nh v văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên n y nói riêng v nước ta nói chung - Kết nâng cao tiềm lực khoa học: Tăng thêm tài liệu tham khảo cho thư viện củ Kho , Trường Cơ quan chủ trì (ký, họ v t n, đóng dấu) Ngày 17 tháng 11 năm Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) TS Ngô Thị Tân Hương viii THAI NGUYEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information - Project title: Promoting the value of the business culture in the sustainable development of Thai Nguyen Province in the period of 2013 - 2020 - Code number: DH2014-TN06-01 - Coordinator: Ngo Thi Tan Huong Ph.D - Implementing institution: College of Economics and Business Administration – Thai Nguyen University - Duration: from 01/2014 to 12/2015 Objective(s) Based on the theories and literature on business culture, sustainable development and promotion of business culture in the sustainable development, the author conducted this research to analyze the current situation of promoting business culture for sustainable development in Thai Nguyen province Accordingly, several measures are proposed to further enhance the business culture in the sustainable development of Thai Nguyen province in the period 2013-2020 New findings and Creativeness - To constitute the structure of business culture from the view of philosophy - To identify new notion on factors for sustainable development - To establish a value system for business culture towards sustainable development - To analyze the situation and propose solutions to promote the value of business culture towards sustainable development in Thai Nguyen province Research results - Clarifying the theoretical issue of business culture, sustainable development and promoting the value of business culture sustainable development; - Analyzing the actual situation promoting the value of business culture in the current sustainable development of Thai Nguyen Province as well as the rationale - Offering recommendations to further promote the value of business culture in the sustainable development of Thai Nguyen Province in the period 2013-2020 Products * Scientific works - 01 full report contains 03 chapters 09 sub-headings along with an Appendix of over 200 pages in A4 paper size - 01 summary of the research result of the project with a total of 15 pages ix * Scientific products: Ngo Thi T n Huong (2014), “Business culture nd its role in the sust in ble development”, Journal of Philosophy, no3, pp 75 – 82 Ngo Thi T n Huong (2014), “Imp cts of glob liz tion on business culture nd the development of business culture in enterprises”, Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Vol 118, No 4, pp 133 – 137 Ngo Thi T n Huong (2014), “Discussing the socialist-oriented market economy in ietn m”, Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Vol 124, No 10 , pp 115 – 118 Ngo Thi T n Huong (2014), “The inconsistency in the implement tion of the socialist-oriented market economy in Vietn m”, Journal of Science and Technology Thai Nguyen University, Vol 124, No 10, pp 131 – 135 Ngo Thi T n Huong (2014), “The structure of business culture from the perspective of philosophy”, Journal of Human Resources of Social Sciences, No 6, pp 45 – 55 ublic tion Decision No 97/ QĐ-NXB KHXH dated 07/6/2016 by Director of Social Sciences Publishing House, Reference book The Role of Business Culture towards Sustainable Development in Vietnam * Training products: Supervise 01 Student’s Scientific Rese rch roject (2015), “Business Ethics of online-tr ding comp nies in ietn m” Code 2451 Transfer alternatives, Effects and Benefits of research results The project can be applicable for University of Economics and Business Administration, Thai Nguyen University + Applicability of science & technology: Serving the scientific research, the graduate and postgraduate education at Thai Nguyen University Used as reference materials postgraduates, scientists, managers, businesses interested in business culture + Practical applicability: Serving as a basis for researchers in developing and improving the policy system of business and business culture for sustainable development of Thai Nguyen Province in particular and Vietnam in general + Results improving the scientific potentiality: Enriching reference material to the libraries of Faculties and Universities 1 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Tỉnh Thái Nguyên, trung tâm tr , kinh tế khu Việt Bắc nói riêng, vùng trung du miền núi đông Bắc nói chung, cử ngõ gi o lưu kinh tế xã hội vùng trung du miền núi với v ng đồng Bắc Bộ; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc K n, phía Tây giáp với tỉnh ĩnh húc, Tuyên Qu ng, phí Đông giáp với tỉnh L ng Sơn, Bắc Giang phía Nam tiếp giáp với thủ đô H Nội (cách 80 km); diện tích tự nhiên 3.562,82 km² C ng đ phương khác nước, tỉnh Thái Nguyên chuyển s ng kinh tế th trường chư l u, song kinh nh, nh nghiệp v văn hó kinh nh l i có th nh tựu to lớn phát triển kinh tế củ tỉnh Theo đó, năm 2014, giá tr sản xuất công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đ t 170 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6 lần so với kỳ 2013; giá tr xuất đ t xấp xỉ tỉ USD, 900% kế ho ch gấp 33 lần năm 2013, thu ng n sách đ t nghìn tỉ đồng, thu nhập bình qu n đầu người 38 triệu đồng, tăng 8,6%; t o việc làm cho 50 nghìn l o động, vượt kế ho ch đề r …Đặc biệt, tính riêng 52 doanh nghiệp đề ngh xét chọn tuyên dương Do nh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu nộp ng n sách Nh nước với tổng số tiền 700 tỷ đồng, đồng thời bảo đảm việc làm thu nhập ổn đ nh cho 25 000 l o động, với mức thu nhập bình qu n đ t 600 000 đồng/người/tháng Tuy nhiên, bên c nh th nh tựu m nh nghiệp Thái Nguyên m ng l i trình phát triển kinh tế nhiều h n chế, bất cập đe dọ đến phát triển bền vững kinh tế, văn hó , môi trường củ tỉnh cần khắc phục ì thế, điều kiện củ tỉnh Thái Nguyên n y, phát triển kinh nh v n ng c o giá tr củ văn hó kinh nh nhằm hướng tới phát triển bền vững l nhiệm vụ h ng đầu Để góp phần thực nhiệm vụ n y, ần phải nghiên cứu kinh nh v v i trò củ văn hó kinh nh củ tỉnh Tuy thời gi n qu nước t có nhiều công trình nghiên cứu kinh nh v văn hó kinh nh, vấn đề phát huy giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững củ đ phương cụ thể Thái Nguyên chư nghiên cứu tầm khái quát triết học ì vậy, d ng qu n điểm kho học để nghiên cứu cách to n diện văn hó kinh nh c ng việc phát huy giá tr củ văn hó kinh doanh phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên l việc l m cần thiết Hơn nữ , bối cảnh chung củ đất nước, hội nhập quốc tế s u rộng v phát triển kinh tế th trường m nh mẽ, cho thấy tính văn hó ho t động kinh nh củ nh nghiệp Thái Nguyên chư c o Đặc biệt, t m lý kinh nh, buôn bán theo kiểu tự phát, “chụp giật”, “lách luật”, c ng vi ph m môi trường, trốn thuế, mu bán h n ng ch, ch y dự án, vi ph m luật l o động, l m h ng giả, h ng chất lượng, không giữ chữ tín kinh nh, c nh tr nh không l nh m nh, tung tin nói xấu đối thủ, x m ph m bí mật kinh nh, th m ô, hối lộ củ nh nghiệp đ y có xu hướng gi tăng, cho thấy h n chế v yếu việc tu n thủ pháp luật, văn hó kinh nh củ chủ thể nh nghiệp, dẫn đến kìm hãm khả phát triển củ nh nghiệp, đe dọ đến phát triển bền vững kinh tế củ tỉnh Thái Nguyên Có nhiều cách thức v phương pháp khắc phục h n chế n y, số l phát huy nữ giá tr củ văn hó kinh nh, n ng c o hiểu biết cho nh nh n, nh nghiệp to n tỉnh giá tr củ văn hó kinh nh nhằm hướng tới triển vọng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 x y dựng Thái Nguyên trở th nh trung t m kinh tế (công nghiệp, thương m i, du l ch), văn hoá, giáo dục, y tế củ v ng trung du v miền núi Bắc Bộ; có hệ thống kết cấu h tầng tương đối đ i v đồng bộ; có văn hoá l nh m nh v đậm đ sắc d n tộc; quốc phòng – n ninh vững m nh; đời sống vật chất, tinh thần củ nh n d n không ngừng n ng c o Từ lý đ y, chọn chủ đề Phát huy giá trị văn hóa kinh doanh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2020 để viết đề t i nghiên cứu kho học với kỳ vọng góp phần nghiên cứu, l m sáng tỏ v phát huy giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên gi i đo n từ năm 2013 2020 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài nước 2.1 Tổng quan nghiên cứu văn hóa kinh doanh Từ nghiên cứu chung củ tác giả trước văn hó kinh nh, cho thấy: Một l , văn hó kinh nh l hệ thống giá tr , chuẩn mực, qu n niệm v h nh vi chủ thể kinh nh t o r trình kinh nh, thể cách ứng xử củ họ với xã hội, tự nhiên, cộng đồng h y khu vực Hai là, văn hó kinh nh cấu th nh v biểu phong phú qu Triết lý kinh nh, Đ o đức kinh nh, ăn hó nh nghiệp, ăn hó nh nh n, Qu n hệ ứng xử kinh nh Ba là, v i trò củ văn hó kinh doanh góp phần đ nh hình tư kinh nh, hướng dẫn trình gi o tiếp kinh doanh, đ nh phương thức quản tr kinh nh hướng dẫn tiêu d ng văn minh 2.2 Tổng quan nghiên cứu phát triển bền vững phát huy giá trị văn hóa kinh doanh phát triển bền vững 2.2.1 Tổng quan nghiên cứu phát triển bền vững Qu tổng qu n vấn đề phát triển bền vững cho thấy, công trình nghiên cứu chủ yếu b n đến khái niệm phát triển bền vững tầm khái quát, chư v o ph n tích cụ thể lĩnh vực ì thế, việc phát huy giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững chư l m rõ 2.2.2 Tổng quan nghiên cứu phát huy giá trị văn hóa kinh doanh phát triển bền vững Các công trình bước đầu r giá tr củ văn hó nói chung v văn hó kinh nh nói riêng phát triển bền vững iệt N m n y Tuy chư có công trình n o đánh giá cách to n diện, có hệ thống việc phát huy giá tr củ văn hó kinh nh triển bền vững cho tỉnh th nh cụ thể nước t tỉnh Thái Nguyên, công trình cung cấp t i liệu th m khảo cho nhóm nghiên cứu việc thực mục đích v nhiệm vụ củ đề t i Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trên sở trình b y lý luận văn hó kinh nh, phát triển bền vững v phát huy giá tr văn hó kinh nh phát triển bền vững, đề t i ph n tích thực tr ng phát huy giá tr văn hó kinh nh phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên n y, từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm phát huy nữ giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên gi i đo n 2013 - 2020 Cách tiếp cận đề tài - L m rõ vấn đề lý luận văn hó kinh nh, phát triển bền vững phát huy giá tr văn hó kinh nh phát triển bền vững; - h n tích thực tr ng việc phát huy giá tr văn hó kinh nh phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên n y v vấn đề đặt r - Đề xuất số giải pháp nhằm phát huy nữ giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên gi i đo n 2013 - 2020 4 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Đề t i tiếp cận, nghiên cứu v giải nhiệm vụ đề r sở phương pháp luận củ chủ nghĩ vật biện chứng v chủ nghĩ vật l ch sử Đồng thời, đề t i sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: ph n tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hó , lôgíc - l ch sử, điều tr xã hội học Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 6.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài hát huy giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên gi i đo n 2013 – 2020 6.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Về mặt không gian: Nghiên cứu văn hó kinh nh v giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững ph m vi tỉnh Thái Nguyên Về mặt thời gian: Đề t i giới h n nghiên cứu thực tr ng việc phát huy giá tr văn hó kinh nh phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên gi i đo n từ năm 2013 - 2020 Về đối t ợng khảo át: Khảo sát thực tr ng việc phát huy giá tr văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên gi i đo n 2013 – 2020 thông qua lo i hình nh nghiệp như: doanh nghiệp nh n ớc (DNNN), doanh nghiệp t nhân (DNTN), doanh nghiệp có vốn đầu t n ớc ngo i (DN FDI) Nội dung nghiên cứu đề tài - Chương 1, l m rõ lý luận văn hó kinh nh, phát triển bền vững v giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững - Chương 2, ph n tích thực tr ng việc phát huy giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên n y v vấn đề đặt r - Chương 3, đề xuất số giải pháp nhằm phát huy nữ giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên gi i đo n 2013 - 2020 5 Chƣơng VĂN HOÁ KINH DOANH VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA KINH DOANH TRONG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Văn hóa kinh doanh kết cấu văn hóa kinh doanh 1.1.1 Khái niệm văn hoá kinh doanh Trên sở kế thừa có chọn lọc quan niệm văn hó kinh nh công trình công bố dự qu n điểm vật biện chứng, theo chúng tôi, văn hóa kinh doanh toàn ph ơng thức giá trị vật chất, tinh thần ng ời sáng tạo, tích lũy, phát triển sử dụng trình hoạt động kinh doanh, nhằm mang lại hiệu tích cực, bền vững cho chủ thể kinh doanh nói riêng xã hội nói chung 1.1.2 Kết cấu văn hoá kinh doanh 1.1.2.1 Cấp độ nhận thức (N1) Ở cấp độ N1, chủ thể kinh doanh phải có nhận thức, hiểu biết sâu rộng lĩnh vực kinh nh, điều kiện tự nhiên, xã hội khác Qu cung cấp liệu cho văn hó kinh nh cấp độ N2 - t o lập phương thức h nh động kinh doanh 1.1.2.2 Cấp độ tạo lập ph ơng thức h nh động kinh doanh (N2) Từ tri thức trang b cấp độ N1, chủ thể kinh doanh tiến hành xây dựng chiến lược kinh doanh kế ho ch thực chiến lược kinh nh, gồm nội dung: t o lập triết lý kinh doanh, t o lập đ o đức kinh doanh, t o lập văn hoá ứng xử ho t động kinh doanh, t o lập phương thức thực trách nhiệm xã hội kinh doanh 1.1.2.3 Cấp độ thực hóa ph ơng thức h nh động hoạt động thực tiễn kinh doanh (N3) Cấp độ N3 chuyển hóa nhận thức th nh h nh động, mang lý luận áp dụng vào thực tiễn kinh doanh Tóm l i, văn hó kinh nh không hiểu giá tr , hành vi có văn hoá thể ho t động kinh doanh, mà bao gồm phương thức xây dựng, phương thức sử dụng giá tr Kết cấu văn hó kinh nh xây dựng theo cấp độ từ nhận thức (N1), đến t o lập phương thức h nh động (N2), đến thực hoá phương thức h nh động thực tiễn kinh doanh (N3) mối quan hệ biện chứng với Cho nên, chủ thể tiến trình xây dựng văn hó kinh doanh cần phải tự giác, chủ động xây dựng văn hó kinh nh từ cấp độ N1 đến N2 N3 gắn với phát triển bền vững xã hội 6 1.2 Phát triển bền vững yếu tố cấu thành phát triển bền vững 1.2.1 Khái niệm phát triển bền vững Sự phát triển bền vững xã hội đ ợc hiểu trình vận động xã hội theo khuynh h ớng nguồn lực phát triển ngày đ ợc trì, phát triển, để chất l ợng sống v điều kiện môi tr ờng sống ng ời ng y c ng đ ợc đảm bảo nâng cao 1.2.2 Các yếu tố cấu thành phát triển bền vững * Phát triển bền vững kinh tế Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn đ nh, phù hợp với điều kiện yêu cầu củ đất nước, xu chung thời đ i, tránh rủi ro, không để l i gánh nặng nợ nần cho hệ tương l i Thứ hai, cấu kinh tế hợp lý tiến Thứ ba, biểu mức độ thoả mãn nhu cầu xã hội, thể tăng lên thu nhập thực tế, chất lượng giáo dục, y tế mà người d n hưởng * Phát triển bền vững môi tr ờng xã hội Thứ nhất, xã hội phải trì, thực thi phát triển chế độ dân chủ, ổn đ nh, tiến tr v d n cư xã hội hưởng thành tiến Thứ hai, xã hội phải thực nguyên tắc phân phối công Thứ ba, vấn đề xã hội phải giải cách triệt để v thường xuyên, t o tảng cho phát triển bền vững * Phát triển bền vững môi tr ờng tự nhiên Thứ nhất, kh i thác, sử dụng t i nguyên thiên nhiên hợp lý, sử dụng hiệu quả, cân sinh thái Thứ hai, bảo vệ, chăm sóc v tái t o tài nguyên thiên nhiên chừng mực Thứ ba, khống chế nguy ô nhiễm môi trường * Phát triển bền vững văn hóa Thứ nhất, xã hội phải xây dựng văn hó tiến Thứ hai, văn hó phải có mặt tất lĩnh vực củ đời sống xã hội, t o nên hệ thống giá tr đặc trưng cho dân tộc, như: tr , đ o đức, pháp luật, khoa học, nghệ thuật, thể chế, thiết chế, tập quán, lối sống, sản xuất, kinh doanh * Phát triển bền vững ng ời Phát triển bền vững người thể số lượng chất lượng d n cư 1.3 Phát huy giá trị văn hoá kinh doanh phát triển bền vững 1.3.1 Văn hóa kinh doanh nâng cao nhận thức hành động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế Thứ nhất, văn hó kinh nh l nh n tố góp phần mang l i tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn đ nh, phù hợp với điều kiện yêu cầu quốc gia, xu chung thời đ i, không để l i gánh nặng nợ nần cho hệ tương l i Thứ hai, văn hó kinh nh góp phần đ nh hướng, xây dựng cấu kinh tế hợp lý tiến bộ, đời sống thực tế tăng lên, chất lượng giáo dục, y tế mà người d n hưởng c ng tăng lên 1.3.2 Văn hóa kinh doanh nâng cao nhận thức hành động, hướng tới phát triển bền vững môi trường xã hội Khi chủ thể kinh doanh thực triệt để văn hó kinh nh, từ cấp độ N1, N2, N3, chủ thể kinh nh giải tốt vấn đề xã hội: nâng cao đời sống vật chất, tinh thần củ người dân xã hội, vấn đề an sinh xã hội c ng quan tâm, tăng cường, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững độc lập dân tộc 1.3.3 Văn hóa kinh doanh nâng cao nhận thức hướng tới khai thác sử dụng hợp lý nguồn lực tự nhiên, bảo vệ phát triển bền vững môi trường tự nhiên ăn hó kinh nh không dừng l i ý thức tự giác khai thác sử dụng tự nhiên hợp lý, nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý chất thải không gây ô nhiễm, mà thể thái độ lên án, kiên yêu cầu xử lý k p thời trường hợp vi ph m pháp luật l m cho môi trường b ô nhiễm, cân sinh thái 1.3.4 Văn hóa kinh doanh nâng cao nhận thức hành động, góp phần xây dựng văn hóa theo hướng đảm bảo cho phát triển bền vững Khi thực văn hó kinh nh, kết hợp xu đ i với tính truyền thống, góp phần bảo tồn phát triển văn hó tiên tiến đậm nét sắc dân tộc 1.3.5 Văn hoá kinh doanh nâng cao nhận thức hành động, góp phần đảm bảo phát triển bền vững người Góp phần đảm bảo sức khoẻ thể chất, t m lý, trí tuệ, t o điều kiện cho phát triển to n diện củ người 8 Chƣơng PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THẢI NGUYÊN HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 2.1 Điều kiện cho hình thành phát huy giá trị văn hóa kinh doanh tỉnh Thái Nguyên 2.1.1 Điều kiện kinh tế - xã hội  Vị trí địa lý phạm vi hành  Tiềm v t i nguy n thi n nhi n  Dân ố, nguồn nhân lực, truyền thống văn hoá v ng nh nghề dân c  Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội  Triển vọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguy n đến năm 2 2.1.2 Doanh nghiệp văn hóa kinh doanh Thái Nguyên qua giai đoạn lịch sử  Thời kỳ tr ớc đổi năm 986 L phận cấu th nh văn hó kinh nh iệt N m, văn hó kinh nh củ tỉnh Thái Nguyên trước đổi năm 1986 c ng ch u chi phối quy luật v đặc tính chung củ văn hó kinh nh iệt N m qu gi i đo n: phong kiến đến thời kỳ Pháp thuộc ( 859- 945), thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945- 954), giai đoạn 954 – 975 v giai đoạn 975 – 1986 với tư kinh tế tiểu nông, tình tr ng “ch chung không i khóc”, triết lý kinh nh phổ biến l “trông chờ v b n phát”  Thời kỳ au đổi ( 986) Chuyển kinh tế từ chế tập trung qu n liêu b o cấp s ng kinh tế th trường, buôn bán không ngừng mở rộng, r o cản, trói buộc b phá bỏ C ng với sách củ Đảng v Nh nước chăm lo, t o điều kiện cho nh nh n v nh nghiệp nước phát triển ng nh nghề kinh nh củ Do nh nh n tỉnh Thái Nguyên tôn trọng v coi chiến sĩ tiên phong công x y dựng kinh tế - xã hội củ tỉnh 2.2 Thực trạng việc phát huy giá trị văn hóa kinh doanh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên 2.2.1 Thực trạng việc phát huy giá trị văn hóa kinh doanh nâng cao nhận thức hành động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế Đối với khu vực doanh nghiệp Nh n ớc: nhiều DNNN Thái Nguyên n y có qu n t m v x y dựng tương đối b i văn quy đ nh văn hóa kinh doanh Tuy nhiên, bên c nh đó, việc phát huy giá tr củ văn hó kinh doanh nhiều DNNN Thái Nguyên vấn đề tồn t i, h n chế như: tính chủ động, tự x y dựng văn hó kinh nh chư c o; chư đảm bảo yêu cầu n to n t i chính, tiềm t ng nhiều nguy rủi ro v đổ vỡ kinh nh không hiệu quả; mức lỗ bình qu n củ nhiều DNNN lớn; tình tr ng th m ô, th m nh ng v lãng phí thường xuyên xảy r Đối với khu vực doanh nghiệp t nhân: Trong năm qu số DNTN Thái Nguyên biết phát huy v i trò củ văn hó kinh nh nhằm khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, t o dựng thương hiệu củ Tuy nhiên, bên c nh thành công nói trên, DNTN Thái Nguyên n y chư x y dựng xây dựng chư b i văn hó kinh nh chiếm đ số; có tình tr ng cung cấp r xã hội sản phẩm có chất lượng kém; ý thức giữ chữ tín với khách h ng, với đối tác chư c o; thiếu tính liên kết hợp tác kinh nh chư c o; yếu tố văn hó gi đình ảnh hưởng m nh nhiều DNTN Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu t n ớc ngo i: Ở cấp độ N1, N2, phần đ DN FDI t o r triết lý kinh nh m ng dấu ấn riêng, khơi gợi tích cực cống hiến củ người l o động v ý củ khách h ng c ng đối tác Song, cấp độ N3 củ khu vực n y l i đ ng đặt r nhiều vấn đề: chuyển giá nhằm trốn thuế, vấn đề nợ bảo hiểm, vấn đề đăng ký đầu tư bỏ trốn, ô nhiễm môi trường 2.2.2 Thực trạng việc phát huy giá trị văn hóa kinh doanh nâng cao nhận thức hành động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững môi trường xã hội môi trường tự nhiên Về môi tr ờng xã hội Những th nh tựu: Một là, vấn đề trả lương xứng đáng cho người l o động Hai là, việc đảm bảo vấn đề n to n l o động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người l o động Ba là, ho t động thiện nguyện ủng hộ vùng b thiên tai Bốn là, việc giúp đỡ nhóm xã hội yếu Năm là, việc tham gia ho t động đầu tư, phát triển cộng đồng xã hội tham gia tài trợ công trình công cộng Sáu là, việc đấu tranh với biểu tiêu cực xã hội đóng góp sức lực phát triển bền vững tỉnh Những h n chế: người l o động phải làm việc với cường độ c o lương thấp, nh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, “l m dụng”, “lợi dụng” ho t động từ thiện để quảng bá cho doanh nghiệp nhằm trục lợi, lách luật trốn thuế …che giấu hành vi ph m pháp nội doanh nghiệp như: đánh b c, cá độ, m i dâm, nghiện hút Về môi tr ờng tự nhiên Về bản, văn hó kinh nh cấp độ N1, N2 vấn đề doanh nghiệp thấu đ t Tuy nhiên, chuyển sang cấp độ N3, nhiều doanh nghiệp bộc lộ h n chế, bất cập Tỷ lệ doanh nghiệp chấp h nh quy đ nh pháp luật bảo vệ môi trường tự nhiên chư c o Trong khối doanh nghiệp Thái Nguyên nay, 10 DNTN DN FDI hai lo i hình doanh nghiệp thường mắc lỗi vi ph m bảo vệ môi trường tự nhiên sản xuất kinh doanh 2.2.3 Thực trạng việc phát huy giá trị văn hóa kinh doanh việc nâng cao nhận thức hành động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững văn hóa người Về văn hóa Với việc gìn giữ v phát huy văn hó truyền thống củ đ phương, củ đất nước theo hướng phát triển bền vững, bản, doanh nghiệp Thái Nguyên vận dụng giá tr văn hó kinh nh l cầu nối gìn giữ văn hó dân tộc, đ phương Tuy nhiên, góc độ đ nh, văn hó truyền thống củ đ a phương, dân tộc l i có cản trở việc phát huy vai trò củ văn hó kinh doanh Chẳng h n, việc tổ chức nhân theo mô hình hộ gi đình, gi trưởng văn hó truyền thống t o cho doanh nhân Thái Nguyên có xu hướng tìm cách mở rộng, lôi kéo đối tác l m ăn v o ph m vi gi đình, “ nh em, người nh ” H y, tính liên kết văn hó kinh nh yếu dẫn đến cố kết cộng đồng củ người Việt yếu, đe dọa trực tiếp đến phát triển bền vững văn hó d n tộc Việc giao lưu, tiếp biến văn hó quốc tế v đ ng l m phong phú thêm văn hóa củ đ phương theo hướng phát triển bền vững Tuy nhiên, bên c nh tác động tích cực, trình hội nhập c ng có tác động tiêu cực đến VHKD Thái Nguyên, v c ng tác động xấu đến văn hó d n tộc Một số nh nh n thiếu lĩnh, dễ s v o tr ng thái choáng ngợp trước thành tựu kinh tế củ phương T y, trở nên sùng ngo i thái quá, sinh ho t x ho , lãng phí Hoặc số giữ tư tưởng bảo thủ, l c hậu …bộc lộ nhiều yếu kinh nh trước đối tác nước Về ng ời Ở cấp độ N1, N2, tiêu chí tôn trọng người nhiều doanh nghiệp coi trọng Từ đó, nhiều doanh nghiệp hướng tới việc xây dựng quy tắc văn hó kinh doanh bảo vệ quyền lợi củ người tiêu dùng, củ đối tác bảo vệ nhân viên doanh nghiệp Tuy nhiên, khía c nh n y c ng bộc lộ nhiều h n chế, chẳng h n, vấn đề bán hàng chất lượng gây nguy h i đến tính m ng củ người tiêu dùng, vấn đề đối xử thiếu công với người l o động, vấn đề bất bình đẳng giới, vấn đề vi ph m đ o đức nghề nghiệp kinh doanh 11 Tóm l i, thực đường lối đổi mới, xây dựng, bảo vệ phát triển tỉnh Thái Nguyên giàu m nh, doanh nhân, doanh nghiệp Thái Nguyên n y v đ ng trở thành chiến sĩ tiên phong mặt trận kinh tế Nghề kinh nh trở thành nghề thống hệ thống nghề nghiệp củ đất nước, có ng y truyền thống doanh nhân Việt N m Điều có nghĩ , tầng lớp xã hội tỉnh nhận thức tầm quan trọng, vai trò doanh nhân mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên vững m nh Doanh nhân có thành công kinh tế m nh tỉnh Thái Nguyên phát triển Từ đ y, đòi hỏi doanh nhân doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện mình, nâng cao phẩm chất đ o đức v trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu xã hội Vì thế, doanh nghiệp doanh nhân muốn phát triển cần phải t o lập văn hó kinh doanh cho doanh nghiệp củ ăn hó kinh nh giúp cho phát triển bền vững không lĩnh vực kinh tế doanh nghiệp mà t o bền vững cho phát triển bền vững xã hội nói chung Tuy nhiên, qua phân tích thực tr ng việc phát huy giá tr văn hó kinh doanh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên cho thấy nhiều vấn đề đặt Ngoài m văn hó kinh nh đem l i, văn hó kinh nh tỉnh Thái Nguyên mang tính tự phát, thiếu vắng triết lý, chiến lược kinh doanh, thiếu tính liên kết, hợp tác, thiếu kiến thức, kỹ kinh nh, thiếu đồng xây dựng thực Do đó, văn hó kinh nh chư phát huy giá tr , chư thực trở th nh động lực cho phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường, văn hoá v người Để phát huy giá tr tích cực h n chế mặt tiêu cực củ văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên cần phải có giải pháp mang tính toàn diện, l ch sử cụ thể đáp ứng yêu cầu phát triển không cho hệ t i mà cho hệ tương l i 12 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 – 2020 3.1 Nhóm giải pháp từ phía quyền 3.1.1 Chính quyền cần hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng khu vực kinh tế, hướng tới tăng trưởng bền vững kinh tế đảm bảo cho ổn định mặt xã hội 3.1.2 Chính quyền địa phương sở quy định chuẩn mực văn hóa kinh doanh nước ta nói chung, cần phải xây dựng hệ thống văn quy định chuẩn mực văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nhân mang dấu ấn tỉnh Thái Nguyên 3.1.3 Chính quyền cần có chế, sách khuyến khích doanh nghiệp Thái Nguyên sử dụng tiết kiệm, có hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát huy vai trò văn hóa kinh doanh phát triển bền vững xã hội 3.2 Nhóm giải pháp từ phía doanh nhân doanh nghiệp 3.2.1 Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cần trọng xây dựng hoàn thiện văn hóa kinh doanh doanh nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu kinh doanh bền vững 3.2.2 Doanh nhân Thái Nguyên phải không ngừng học tập, rèn luyện nhân cách đạo đức doanh nhân giáo dục cho người lao động doanh nghiệp văn hóa kinh doanh 3.2.3 Các doanh nhân, doanh nghiệp Thái Nguyên cần chủ động liên kết, hợp tác nhằm hướng tới phát triển bền vững 3.2.4 Doanh nghiệp Thái Nguyên cần phát huy tính chủ động, tự giác việc thực trách nhiệm xã hội nhằm phát huy vai trò văn hóa kinh doanh hướng tới phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên 3.3 Nhóm giải pháp từ phía lực lƣợng xã hội khác 3.3.1 Phát huy vai trò người tiêu dùng Thái Nguyên để tăng cường khả giám sát họ doanh nghiệp việc thực văn hóa kinh doanh 3.3.2 Đa dạng hóa hình thức tăng cường hoạt động tôn vinh doanh nhân có nhân cách văn hóa, làm gương tiêu biểu cho cộng đồng doanh nhân noi theo 3.3.3 Tăng cường nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng văn hóa kinh doanh Việt Nam nói chung văn hóa kinh doanh Thái Nguyên nói riêng, nhằm giáo dục cho hệ trẻ hiểu vai trò kinh doanh văn hóa kinh doanh phát triển bền vững tỉnh 13 KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ăn hó kinh nh l phận củ văn hó nói chung, người sáng t o r thực tiễn ho t động kinh nh củ Qu nhận thức v thực tiễn ho t động kinh nh, chủ thể dần khám phá r quy luật vốn có củ nó, để từ đó, có ứng xử tích cực ho t động kinh nh nhằm đ t giá tr vật chất v tinh thần hiệu quả, bền vững Từ việc nhận thức lĩnh vực kinh nh đ nh hướng tới (cấp độ N1) đến x y dựng phương thức h nh động cho thực tiễn kinh nh triển kh i, thông qu việc t o lập giá tr triết lý kinh nh, đ o đức kinh nh, văn hó ứng xử, trách nhiệm xã hội (cấp độ N2) v thực hó giá tr t o lập v o thực tiễn ho t động kinh nh, bổ sung, ho n thiện cho phương thức h nh động (cấp độ N3) Tất giá tr m chủ thể kinh nh thực nhận thức v h nh động củ mình, l biểu giá tr củ văn hó kinh nh Như vậy, vấn đề văn hó kinh doanh mối qu n hệ hữu với lĩnh vực kinh tế, m có mối qu n hệ chặt chẽ với lĩnh vực tự nhiên, xã hội, văn hó , người Đ y l nội dung củ phát triển bền vững củ xã hội Bởi vậy, tiến trình phát triển bền vững củ quốc gi , cần thiết phải x y dựng văn hó kinh nh l nh m nh, đ i, vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Trong bối cảnh to n cầu hó , hội nhập quốc tế v phát triển kinh tế th trường đ nh hướng xã hội chủ nghĩ tỉnh Thái Nguyên n y, giá tr củ văn hó kinh nh phát triển bền vững thể khí c nh: góp phần đảm bảo phát triển bền vững kinh tế, môi trường xã hội, môi trường tự nhiên, văn hó v người So với thời kỳ trước đ y, nh nh n Thái Nguyên c ng cấp quyền v người d n ng y c ng nhận thức giá tr qu n trọng củ văn hó kinh nh, cần thiết phải x y dựng v thực văn hó kinh nh phát triển bền vững củ tỉnh Từ đó, bản, nh nghiệp hướng tới việc t o lập v t o lập triết lý kinh nh, đ o đức kinh nh, văn hó ứng xử, phương thức thực trách nhiệm xã hội kinh nh, chuyển hó r ho t động thực tiễn Đồng thời, nh nghiệp c ng bước đầu giải h i hò mối qu n hệ với môi trường tự nhiên, với xã hội, với đối tác v người tiêu d ng Tuy nhiên, bên c nh th nh tựu m nh nh n v nh nghiệp Thái Nguyên đ t được, việc phát huy giá tr củ văn hó kinh nh 14 phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên n y c ng nhiều h n chế, bất cập Tình tr ng l m ăn nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp, thiếu tính sáng t o, tầm nhìn h n hẹp, tư ngắn h n, xem nhẹ yếu tố niềm tin, thiếu gắn bó chặt chẽ giữ nh nghiệp diễn r phổ biến Tình tr ng nh nghiệp nợ thuế, trốn thuế, nợ lương, trả lương không xứng đáng cho người l o động, sản xuất kinh nh không đảm bảo điều kiện n to n, nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lợi dụng ho t động từ thiện để quảng bá cho nh nghiệp, g y ô nhiễm môi trường l Không vậy, tính cố kết cộng đồng củ nh nh n tỉnh n y yếu, gi o lưu với văn hó đ phương khác nước v với nước ngo i số nh nh n lĩnh văn hó vững v ng, s v o tr ng thái choáng ngợp trước th nh tựu kinh tế củ phương T y, trở nên s ng ngo i thái quá, sinh ho t x ho , lãng phí giữ tư tưởng bảo thủ, không muốn th y đổi, trở nên l c hậu với bên ngo i Ngo i r , chư kể đến tình tr ng nh nghiệp bán h ng chất lượng nguy h i đến tính m ng người tiêu d ng, vi ph m nguyên tắc bình đẳng giới,v v Tất bất cập v h n chế n y đã, đ ng v đe dọ dến phát triển bền vững văn hó kinh nh củ tỉnh Thái Nguyên nói riêng v nước t nói chung Trước thực tr ng n y, để x y dựng v phát huy giá tr văn hó kinh nh, cần có giải pháp đồng bộ, nhằm giải to n diện nguyên nh n khách qu n lẫn chủ qu n, ph hợp với ho n cảnh l ch sử cụ thể đảm bảo cho phát triển bền vững củ tỉnh, đó: Từ phí quyền cần phải ho n thiện thể chế môi trường kinh nh l nh m nh, bình đẳng giữ khu vực kinh tế, hướng tới tăng trưởng bền vững kinh tế đảm bảo cho ổn đ nh mặt xã hội; cần phải x y dựng hệ thống văn quy đ nh chuẩn mực văn hó kinh nh, văn hó nh nh n; cần có chế, sách khuyến khích nh nghiệp Thái Nguyên sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nguồn t i nguyên thiên nhiên để phát huy v i trò củ văn hó kinh nh Từ phí nh nh n v nh nghiệp cần trọng x y dựng v ho n thiện nữ văn hó kinh nh củ nh nghiệp mình; không ngừng học tập, rèn luyện nh n cách đ o đức nh nh n v giáo dục cho người l o động nh nghiệp củ văn hó kinh nh; cần chủ động liên kết, hợp tác giữ nh nghiệp c ng ngo i nước; cần phát huy tính chủ động, tự giác việc thực trách nhiệm xã hội nhằm phát huy nữ v i trò củ văn hó kinh nh Từ phí lực lượng xã hội khác, cần phải phát huy v i trò củ người tiêu d ng tỉnh để tăng cường khả giám 15 sát củ họ nh nghiệp việc thực văn hó kinh nh; đ d ng hó hình thức v tăng cường ho t động tôn vinh nh nh n có nh n cách v văn hó , l m gương tiêu biểu cho cộng đồng nh nh n noi theo; tăng cường nghiên cứu, đ o t o, bồi dưỡng văn hó kinh nh nhằm giáo dục cho hệ trẻ hiểu v i trò củ kinh nh v văn hó kinh nh phát triển bền vững củ tỉnh Để giải pháp thực cách hiệu góp phần x y dựng v phát triển văn hó kinh nh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Thái Nguyên n y, nhóm thực đề t i n y có số kiến ngh s u: Thứ nhất, nh nghiệp vi ph m n to n l o động, bảo vệ môi trường đề ngh phải xử ph t nghiêm minh Một mặt, d ng chế t i nộp ph t, rút giấy phép đầu tư chí xử lý hình sự, mặt khác, cần phải tuyên truyền rộng rãi vi ph m củ nh nghiệp phương tiện thông tin đ i chúng giúp cho người tiêu d ng c ng đối tác hiểu để có thái độ ứng xử đắn sản phẩm củ nh nghiệp đó, trường hợp vi ph m nghiêm trọng cần phải liệt tẩy ch y Thứ hai, quyền tỉnh Thái Nguyên cần phải có hình thức khen thưởng, tôn vinh thiết thực nữ nh nh n, nh nghiệp kinh nh hướng tới phát triển bền vững củ tỉnh Ngo i việc, tuyên dương phương tiện thông tin đ i chúng nên có ưu đãi mặt vật chất để khuyến khích nh nghiệp th m gi cống hiến Thứ ba, cấp ng nh phụ trách giáo dục đ o t o đ b n tỉnh Thái Nguyên cần phải đư chuyên đề văn hó kinh nh giảng d y trường học, cấp học, giúp cho hệ trẻ tỉnh Thái Nguyên có hiểu biết sớm, hiểu biết xác kinh nh v cần thiết phải thực văn hó kinh nh hướng tới phát triển bền vững củ tỉnh tương l i Thứ t , tổ chức đo n, hội tỉnh cần phải ho t động m nh mẽ, liệt, hiệu việc tuyên truyền cho người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên nói không với sản phẩm doanh nghiệp không đ t tiêu chuẩn, vi ph m bảo vệ môi trường Khuyến khích người dân tỉnh m nh d n tố cáo hành vi vi ph m văn hó kinh nh l m tổn h i đến phát triển bền vững tỉnh [...]... y v những vấn đề đặt r - Chương 3, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữ giá tr củ văn hó kinh do nh trong phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên gi i đo n 2013 - 2020 5 Chƣơng 1 VĂN HOÁ KINH DOANH VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA KINH DOANH TRONG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Văn hóa kinh doanh và kết cấu của văn hóa kinh doanh 1.1.1 Khái niệm văn hoá kinh doanh Trên cơ sở... vững, đề t i ph n tích thực tr ng phát huy giá tr văn hó kinh do nh trong phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên hiện n y, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữ giá tr củ văn hó kinh do nh trong phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên gi i đo n 2013 - 2020 4 Cách tiếp cận của đề tài - L m rõ vấn đề lý luận về văn hó kinh do nh, phát triển bền vững và phát huy giá tr văn hó kinh do nh trong. .. nh v giá tr củ văn hó kinh do nh trong phát triển bền vững trên ph m vi tỉnh Thái Nguyên Về mặt thời gian: Đề t i giới h n nghiên cứu thực tr ng việc phát huy giá tr văn hó kinh do nh trong phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên gi i đo n từ năm 2013 - 2020 Về đối t ợng khảo át: Khảo sát thực tr ng việc phát huy giá tr văn hó kinh do nh trong phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên gi i đo n 2013 – 2020. .. cho sự phát triển bền vững không chỉ trong lĩnh vực kinh tế của doanh nghiệp mà còn t o ra sự bền vững cho sự phát triển bền vững của xã hội nói chung Tuy nhiên, qua phân tích thực tr ng việc phát huy giá tr văn hó kinh doanh trong phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên hiện nay cho thấy còn nhiều vấn đề đặt ra Ngoài những gì m văn hó kinh do nh đã đem l i, văn hó kinh do nh của tỉnh Thái Nguyên. .. sự phát triển bền vững; - h n tích thực tr ng việc phát huy giá tr văn hó kinh do nh trong phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên hiện n y v những vấn đề đặt r - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữ giá tr củ văn hó kinh do nh trong phát triển bền vững củ tỉnh Thái Nguyên gi i đo n 2013 - 2020 4 5 Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài Đề t i tiếp cận, nghiên cứu v giải quyết các nhiệm vụ đề. .. tiếp trong kinh doanh, quyết đ nh phương thức quản tr trong kinh do nh và hướng dẫn tiêu d ng văn minh 2.2 Tổng quan nghiên cứu về phát triển bền vững và phát huy giá trị của văn hóa kinh doanh trong sự phát triển bền vững 2.2.1 Tổng quan nghiên cứu về phát triển bền vững Qu tổng qu n vấn đề phát triển bền vững cho thấy, hầu như các công trình nghiên cứu chủ yếu b n đến khái niệm phát triển bền vững. .. do nh nghiệp trên cả nước phát triển ng nh nghề kinh do nh củ mình Do nh nh n tỉnh Thái Nguyên dần dần được tôn trọng v được coi như chiến sĩ tiên phong trong công cuộc x y dựng kinh tế - xã hội củ tỉnh 2.2 Thực trạng việc phát huy giá trị của văn hóa kinh doanh trong phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên hiện nay 2.2.1 Thực trạng việc phát huy giá trị của văn hóa kinh doanh trong nâng cao nhận thức... phát huy giá tr củ văn hó kinh do nh trong phát triển bền vững chư được l m rõ 2.2.2 Tổng quan nghiên cứu về phát huy giá trị của văn hóa kinh doanh trong sự phát triển bền vững Các công trình bước đầu đã chỉ r được giá tr củ văn hó nói chung v văn hó kinh do nh nói riêng đối với sự phát triển bền vững ở iệt N m hiện n y Tuy chư có công trình n o đánh giá một cách to n diện, có hệ thống việc phát huy. .. trạng việc phát huy giá trị của văn hóa kinh doanh trong việc nâng cao nhận thức và hành động góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững về văn hóa và con người Về văn hóa Với việc gìn giữ v phát huy văn hó truyền thống củ đ phương, củ đất nước theo hướng phát triển bền vững, về cơ bản, các doanh nghiệp Thái Nguyên đã vận dụng giá tr văn hó kinh do nh như l cầu nối gìn giữ văn hó của dân tộc, của đ phương... h nh động trong thực tiễn kinh doanh (N3) trong mối quan hệ biện chứng với nhau Cho nên, chủ thể trong tiến trình xây dựng văn hó kinh doanh cần phải tự giác, chủ động xây dựng văn hó kinh do nh từ cấp độ N1 đến N2 và N3 gắn với sự phát triển bền vững của xã hội 6 1.2 Phát triển bền vững và các yếu tố cấu thành phát triển bền vững 1.2.1 Khái niệm phát triển bền vững Sự phát triển bền vững của một xã
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTT ĐỀ TÀI: PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 2020, BCTT ĐỀ TÀI: PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 2020, BCTT ĐỀ TÀI: PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay