BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI XỐP BẰNG TINH DẦU CHIẾT XUẤT TỪ VỎ QUẢ THUỘC HỌ CAM QUÝT TẠI VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

22 231 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:44

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI XỐPBẰNG TINH DẦU CHIẾT XUẤT TỪ VỎ QUẢ THUỘC HỌ CAM QUÝTTẠI VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAMNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI XỐPBẰNG TINH DẦU CHIẾT XUẤT TỪ VỎ QUẢ THUỘC HỌ CAM QUÝTTẠI VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAMNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI XỐPBẰNG TINH DẦU CHIẾT XUẤT TỪ VỎ QUẢ THUỘC HỌ CAM QUÝTTẠI VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI XỐP BẰNG TINH DẦU CHIẾT XUẤT TỪ VỎ QUẢ THUỘC HỌ CAM QUÝT TẠI VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Mã số: B2014-TN02-02 Chủ nhiệm đề tài: TS Trần Thị Phả Thái Nguyên, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI XỐP BẰNG TINH DẦU CHIẾT XUẤT TỪ VỎ QUẢ THUỘC HỌ CAM QUÝT TẠI VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Mã số: B2014 – TN02-02 Xác nhận quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài TS Trần Thị Phả Thái Nguyên, năm 2016 DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP Đơn vị công tác Nội dung nghiên cứu cụ thể đƣợc giao TT Họ tên PGS.TS Đào Thanh Vân Giảng viên chuyên ngành Bố trí thí nghiệm, xử lý mẫu thí ăn quả, Trường ĐH Nông nghiệm, tham gia tổ chức hội thảo lâm Thái Nguyên PGS.TS Đàm Xuân Vận Giảng viên phương pháp Điều tra khảo sát, xử lý số liệu nghiên cứu thống kê tài thống kê, tham gia tổ chức hội nguyên môi trường, Trường thảo, viết báo cáo chuyên đề ĐH Nông lâm Thái Nguyên PGS.TS Đỗ Thị Lan Giảng viên phân tích đánh Bố trí thí nghiệm viết báo cáo giá môi trường, Trường ĐH chuyên đề Nông lâm Thái Nguyên TS Hoàng Hùng Giảng viên ô nhiễm môi Bố trí sở vật chất phục vụ thí trường, trường ĐH Nông lâm nghiệm tổ chức hội thảo Thái Nguyên TS Dư Ngọc Thành Giảng viên: Công nghệ môi Xử lý mẫu vỏ cam quýt, xây dựng trường, trường Đại học Nông mô hình ứng dụng, viết báo cáo lâm Thái Nguyên chuyên đề ThS Dương Thị Minh Hòa Giảng viên: Quan trắc Tham gia điều tra khảo sát, xây phân tích môi trường, Trường dựng mô hình ứng dụng, viết báo ĐH Nông lâm Thái Nguyên cáo chuyên đề ThS Hoàng Thị Lan Anh Giảng viên khoa học môi Tham gia xử lý mẫu rác thải xốp trường, Trường ĐH Nông xây dựng mô hình ứng dụng lâm Thái Nguyên KS Nguyễn Thị Hiền Kỹ sư chuyên ngành khoa Thư ký hành chính, tập hợp số liệu học môi trường, Trường ĐH nghiên cứu, tham gia xây dựng mô Nông lâm Thái Nguyên hình ứng dụng, viết báo cáo chuyên đề lĩnh vực chuyên môn Chữ ký MỤC LỤC THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU INFORMATION ON RESEARCH RESULTS CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học Tổng quan rác thải xốp 2.1 Nguồn gốc xốp 2.2 Công nghệ chế tạo xốp 1.2.3 Tác hại xốp đến môi trường 1.3 Tổng quan tinh dầu CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu: Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tổng quan tài liệu quy trình triết tách tinh dầu từ vỏ thuộc họ cam quýt quy trình xử lý rác thải xốp 3.1.1 Phương pháp chiết (Extraction) 3.1.2 Phương pháp ướp 3.1.3 Phương pháp ép học 3.1.4 Phương pháp tách tinh dầu phương pháp trích ly dung môi rễ bay 3.1.5 Phương pháp chưng cất 3.2 Đánh giá thực trạng rác thải xốp khu vực miền núi phía Bắc 3.2.1 Đánh giá thực trạng rác thải xốp Thái Nguyên 3.2.2 Đánh giá thực trạng rác thải xốp Hà Giang 3.3 Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ thuộc họ cam, quýt 3.3.1 Thiết kế thiết bị chưng cất tinh dầu 3.3.2 Quy trình chưng cất tinh dầu 3.4 Nghiên cứu tách chiết hợp chất có khả hòa tan xốp thay aceton toluen 3.5 Nghiên cứu khả hòa tan rác thải xốp hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên tách triết từ tinh dầu vỏ thuộc họ cam, quýt 14 3.5.1 Khả xử lý xốp tinh dầu họ cam quýt 14 3.5.2 Xác định thời gian tối ưu sử dụng tinh dầu chiết tách từ vỏ họ cam quýt để xử lý xốp 14 3.5.3 So sánh khả xử lý xốp tinh dầu họ citrus acetone 15 3.5.4 Cơ chế trình xử lý xốp tinh dầu cam, quýt 15 3.5.5 Hiệu kinh tế việc sử dụng tinh dầu quất, quýt xử lý xốp thay cho acetone 16 3.6 Đề xuất quy trình xử lý rác thải xốp phương pháp sinh học sử dụng tinh dầu chiết tách từ vỏ họ Citrus 16 Chƣơng 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 16 4.1 Kết luận 16 4.2 Kiến nghị 17 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Biểu đồ thể tỷ lệ xốp sử dụng ngày DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thể tích tinh dầu thu hồi trình chưng cất Bảng 3.2: Kết phân tích thành phần hóa học tinh dầu bưởi Bảng 3.3: Kết phân tích thành phần hóa học tinh dầu cam 10 Bảng 3.4: Kết phân tích thành phần hóa học tinh dầu quýt 11 Bảng 3.5 Kết phân tích thành phần hóa học tinh dầu quất 12 Bảng 3.6 Kết xử lý xốp tinh dầu họ citrus 13 Bảng 3.7 Diễn biến thời gian khối lượng rác thải xốp xử lý 13 Bảng 3.8 So sánh kết xử lý xốp tinh dầu họ citrus acetone 14 Bảng 3.9 Kết chưng cất thu hồi tinh dầu quất sau xử lý xốp 14 Bảng 3.10 Chi phí chưng cất 10 mẻ nguyên liệu tinh dầu họ citrus 15 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý rác thải xốp tinh dầu chiết xuất từ vỏ thuộc họ cam quýt vùng núi phía Bắc Việt Nam - Mã số: B2014-TN02-02 - Chủ nhiệm đề tài: TS Trần Thị Phả - Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016 Mục tiêu: Xác định hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên thay aceton toluen trình xử lý rác thải xốp Xây dựng quy trình xử lý tái chế rác thải xốp phương pháp sinh học sử dụng tinh dầu chiết xuất từ vỏ thuộc họ cam Tính sáng tạo: Chiết xuất tinh dầu từ vỏ họ citrus sử dụng tinh dầu để xử lý xốp phế thải thay cho acetone mở một hướng đầy triển vọng lĩnh vực môi trường hiệu xử lý xốp cao, tiết kiệm, tái thu hồi, đặc biệt không ảnh hưởng tới môi trường sức khỏe người Kết nghiên cứu: Qua nghiên cứu đề tài đưa số kết chính: - Có phương pháp nghiên cứu chiết tách tinh dầu phương pháp chứng cất tinh dầu phương pháp lôi sử dụng để làm nghiên cứu trình chiết tách tinh dầu đề tài - Lượng rác thải xốp phát sinh chủ yếu quán ăn uống, khu chợ tập trung thành phố Các loại hộp xốp sử dụng không rõ nguồn ngốc, hướng dẫn sử dụng hướng dẫn sử dụng cụ thể - Limonene thành phần định tới khả xử lý xốp tinh dầu chiếm 90,19% tinh dầu quất, quýt Sau xử lý rác thải xốp tinh dầu đem tái chế thu hồi lại tinh dầu - Khi tiến hành thí nghiệm đánh giá khả xử lý xốp tinh dầu họ citrus với công thức lần nhắc lại ta thấy công thức thí nghiệm (10ml xử lý 5g xốp) công thức tối ưu Theo kết qủa nghiên cứu phân tích chứng minh tinh dầu xử lý xốp trình hòa tan vật lý thông thường - Tinh dầu sau xử lý xốp thu hồi tới 90% - 95% Tinh dầu sau thu hồi tái sử dung để xử lý xốp, đồng nghĩa với việc hao hụt khoảng 5% - 10% tinh dầu cho việc hòa tan hoàn toàn khối lượng xốp định - Qua kết thí nghiệm cho ta thấy, khả xử lý rác thải xốp tinh dầu chiết tách từ vỏ quất, quýt acetone gần Tuy nhiên, việc sử dụng acetone xử lý tái chế xốp hạn chế chi phí cao acetone hóa chất độc hại cho người sinh vật 2 Sản phẩm: 5.1 Sản phẩm khoa học: - Tran Thi Pha, Van Huu Tap & Nguyen Thi Minh Hue (2016), “Investigation of the Essential Oil Extraction Capacity from Citrus Fruit Peels for Removin Porous Carbon from Plastic Waste”, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), Vol 2, Issue 9, ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.in/v2i92016/ - Trần Thị Phả, Vũ Văn Biển, Nguyễn Thị Hảo, Hứa Văn Đáo, Vương Văn Ánh (2014), “Kết bước đầu nghiên cứu xây dựng mô hình chưng cất tinh dầu cam, bưởi phục vụ xử lý rác thải xốp”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 122(80), tr 117 – 123 - Trần Thị Phả, Vũ Văn Biển, Nguyễn Thị Hảo, Hứa Văn Đáo, Vương Văn Ánh (2015), “Nghiên cứu sử dụng tinh dầu cam, bưởi xử lý rác thải xốp”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 128(14), tr.71 - 77 - Trần Thị Phả, Nguyễn Thị Huệ (2015), “Nghiên cứu khả xử lý rác thải xốp tinh dầu vỏ quất”, Tạp chí Khoa học đất, số 45, tr 59-64 - Vũ Văn Biển, Nguyễn Thị Hảo, Hứa Văn Đáo, Vương Văn Ánh, Trần Thị Phả (2014), “Nghiên cứu khả xử lý rác thải xốp tinh dầu bưởi”, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ trường đại học cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy sản toàn quốc lần thứ Trường Đại học Tây Nguyên tháng năm 2014, tr 933 – 938 5.2 Sản phẩm đào tạo: a Hỗ trợ nghiên cứu sinh: Có 01 nghiên cứu sinh tham gia làm đề tài bảo vệ xong đề cƣơng nghiên cứu sinh đƣợc đào tạo Trƣờng Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên - Nguyễn Thị Huệ, Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý rác thải xốp tinh dầu chiết xuất từ vỏ họ cam quýt tỉnh miền núi phía Bắc, Việt Nam Nghiên cứu sinh bảo vệ seminar khoa học về: Nghiên cứu phương pháp tách chiết tinh dầu từ vỏ họ cam quýt b Luận văn thạc sĩ: Có 02 thạc sĩ bảo vệ thành công luận văn đƣợc đào tạo Trƣờng Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên - Nguyễn Thị Hằng (2015), Nghiên cứu chiết tách tinh dầu từ vỏ quất, quýt (Citrus) để xử lý rác thải xốp Thành phố Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ Khoa học môi trường – Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên - Ngô Văn Tĩnh (2015), Nghiên cứu chiết tách tinh dầu từ vỏ cam, bưởi (Citrus) ứng dụng xử lý rác thải xốp, Luận văn thạc sĩ Khoa học môi trường – Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên c Đề tài luận văn tốt nghiệp Đại học: Có sinh viên bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp đại học đào tạo Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên - Vương Văn Ánh, lớp 42AKHMT, Nghiên cứu khả xử lý xốp tinh dầu quất - Vũ Văn Biển, lớp 42AKHMT, Nghiên cứu khả xử lý xốp tinh dầu bưởi - Nguyễn Thị Hảo, lớp 42AKHMT, Nghiên cứu khả xử lý xốp tinh dầu cam - Bùi Thu Trang, lớp 43AKHMT, Nghiên cứu khả xử lý xốp tinh dầu quýt d Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học - Vũ Văn Biển (2013), Xử lý xốp tinh dầu cam, quýt, Mã số: SV 2013 – 31 3 5.3 Sản phẩm khác: + Đạt giải triển lãm sáng tạo trẻ triển lãm thành tựu đào tạo nghiên cứu khoa học Đại học Thái nguyên – Đại học Thái Nguyên Bộ khoa học Công nghệ tổ chức, sản phẩm kết mô hình chưng cất tinh dầu + Đạt giải khuyển khích Hội nghị KHCN trẻ trường đại học cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy sản toàn quốc lần thứ Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức Trường Đại học Tây Nguyên tháng năm 2014, sản phẩm báo đăng kỷ yếu Phƣơng thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu: + Quy trình xử lý rác thải xốp tinh dầu chiết tách từ vỏ họ Citrus CTCP Môi trường đô thị Thái Nguyên Hà Giang + Đã thiết kế hệ thống liên hoàn chưng cất tinh dầu từ vỏ họ citrus – xử lý rác thải xốp hoàn lưu tinh dầu sau xử lý phòng thí nghiệm Khoa Môi trường để phục đào tạo nghiên cứu cho viên sinh viên ngành Khoa học Môi trường 4 MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING THAI NGUYEN UNIVERSITY INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information: - Project title: Studying and buildingthe treatment process of styrofoam waste (polystyrene) by using essential oil extracted from citrus peels in the northern mountains of Vietnam - Code: B2014-TN02-02 - Coordinator: Dr Tran Thi Pha - Implementing institution: Thai Nguyen University - Duration: 2014 - 2016 Objectives: Identifying compounds of natural origin as alternatives of acetone and toluene in styrofoam waste treatment processes Building processes for treatment and recyclingstyrofoam waste by a biological method using essential oils extracted from citrus peels Creativeness and innovativeness: Extracting essential oil from citrus peel and using them for processing styrofoamwasteby replacing acetone have opened a promising new direction in the field of environment by its high treatment efficiency, saving, recovery, especially it does not affect the environment and human health Research results: The main results of the study are summarized as follows: - There are research methods of oil extraction including steam distillation method, which is used in the process of oil extraction of the project - The amount of styrofoam waste generated mostly from restaurants, markets in the city The styrofoam boxes used were of unknown origin with no guidance for specific use - Limonene is a crucial component to the capacity of essential oils in treatingstyrofoam accounting for 90.19% of kumquat and tangerine oils After thetreatment of styrofoam waste, essential oils can be recycled and recovered - When conducting experiments for evaluating the capacity to treat styrofoam of citrus essential oils with 3treatments and replications, the treatment (10ml of essential oil to treat 5g of styrofoam) is found as the optimal treatment According to the analysis results of research, it is demonstrated that the process of treating styrofoam by essential oilsis just a normal physical solubility process - After treatment, essential oils can be recovered to 90% - 95% The essential oil can still be recovered for re-use for styrofoam waste treatment, meaning that only about 5% - 10% of essential oils will belost fordissolving completely a certain styrofoam volume - The result of the experiment shows the capacity of treating the styrofoam waste by using oil extracted from the peels of kumquat and tangerine, and acetone is almost the same However, the use of acetone in the processing and recycling of styrofoam is still limited due to high costs and acetone are hazardous substances to humans and animals 5 Products: 5.1 Scientific products: - Tran Thi Pha, Van Huu Tap & Nguyen Thi Minh Hue (2016), “Investigation of the Essential Oil Extraction Capacity from Citrus Fruit Peels for Removing Porous Carbon from Plastic Waste”, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), Vol 2, Issue-9, 2016, ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.in/v2i92016/ - Trần Thị Phả, Vũ Văn Biển, Nguyễn Thị Hảo, Hứa Văn Đáo, Vương Văn Ánh (2014), “Initial results of the study on distillation modeling of orange and grapefruit essential oil for styrofoam waste treatment”, Journal of Science & Technology - Thai Nguyen University, vol 122(80), pp 117 – 123 - Trần Thị Phả, Vũ Văn Biển, Nguyễn Thị Hảo, Hứa Văn Đáo, Vương Văn Ánh (2015), “Research on the utilization of orange and grapefruit essential oils for styrofoam waste treatment”, Journal of Science & Technology - Thai Nguyen University, vol 128(14), pp 71 77 - Trần Thị Phả, Nguyễn Thị Huệ (2015), “Study on the capacity of kumquat essential oil in treating styrofoam”, Journal of Soil Science, vol 45, pp59-64 - Vũ Văn Biển, Nguyễn Thị Hảo, Hứa Văn Đáo, Vương Văn Ánh, Trần Thị Phả (2014), “Study on the capacity of grapefruit essential oil in treating styrofoam”, The Proceedings of the 6th National Youth Science and Technology Conference for Agriculture - Forestry - Fisheries – Marine Universities and Colleges in Tay Nguyen University, pp 933-038 5.2 Training products: a Support for fellows: There is 01 fellow (educated at Colleges of Agriculture and Forestry – Thai Nguyen University) participated in the project and accomplished the research proposal defense - Nguyễn Thị Huệ, Studying and building the treatment process of styrofoamwaste by using essential oil extracted from citrus peels in the northern mountainous provinces, Vietnam - The fellow accomplished a scientific seminar: “Research on treatments of extracting essential oil from citrus peels” b Masters thesis: There are 02 masters (educated at Colleges of Agriculture and Forestry – Thai Nguyen University) successfully defended their theses - NguyễnThị Hằng (2015), Research on essential oil extraction from kumquat and mandarin (Citrus) for styrofoam waste treatment at Thai Nguyen city”, Master’s thesis of Environmental Sciences - Colleges of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University - Ngô Văn Tĩnh (2015), Research on essential oil extraction from orange and grapefruit (Citrus) and applications in styrofoam waste treatment, Master’s thesis of Environmental Sciences Colleges of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University c Univeristy undergraduate thesis: There are students (educated at Colleges of Agriculture and Forestry – Thai Nguyen University) finished defendingtheir undergraduate theses - Vương Văn Ánh, class 42AKHMT, Study on the ability of kumquat essential oil in treating styrofoam - Vũ Văn Biển, class 42AKHMT, Study on the ability of grapefruit essential oil in treating styrofoam - NguyễnThị Hảo, class 42AKHMT, Study on the ability of orange essential oil in treating styrofoam - Bùi Thu Trang, class 43AKHMT, Study on the ability of mandarin essential oil in treating styrofoam d Research themes for student scientific research Vũ Văn Biển, Treating styrofoam by using essential oils from citrus , Code: SV -2013 – 03, Duration 2013 6 5.3 Other products: + Won the first prize in the young creative exhibition at the exhibition achievements and research training at Thai Nguyen University - Thai Nguyen University and the Ministry of Science and Technology organization, the productis results of the study on distillation model + Receivedconsolation prize in the Proceedings of the 6thNational Youth Science and Technology Conference for Agriculture - Forestry - Fisheries – Marine Universities and Colleges by the Ministry of Education and Training organized at Tay Nguyen University in September 2014, product is the article published in the proceedings Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results: + Process for styrofoam waste (polystyrene) treatment by essential oil extracted from peels of Citrus family at Urban Environment Joint Stock Company in Thai Nguyen and Ha Giang + Having a continuous system designed for essential oil distillation from citrus peels styrofoam waste treatment and essential oil circulation after processing in the Laboratory of Environmental Sciences Faculty to support training and research for students majoring in Environmental Science 7 MỞ ĐẦU Miền núi phía Bắc có nguồn vỏ thuộc họ cam quýt tương đối phong phú Từ đây, thu mua không đủ tiêu chuẩn để xuất, bán cho thương lái như: nhỏ, không đẹp… để làm nguồn nguyên liệu phục vụ cho đề tài Chính việc triển khai đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý rác thải xốp tinh dầu chiết xuất từ vỏ thuộc họ cam quýt vùng núi phía Bắc Việt Nam” cần thiết cấp bách CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học Chất thải rắn hiểu tất chất thải phát sinh hoạt động người động vật tồn dạng rắn, thải bỏ không hữu dụng hay không muốn dùng 1.2 Tổng quan rác thải xốp 1.2.1 Nguồn gốc xốp Xốp có nguồn gốc nhựa polistyren, Polystiren (viết tắt thường gọi PS) loại nhựa nhiệt dẻo, tạo thành từ phản ứng trùng hợp stiren Công thức cấu tạo Polystiren là: (CH[C6H5]-CH2)n 1.2.2 Công nghệ chế tạo xốp Các hạt nhựa polystyrene tồn dạng viên bi nhỏ có kích thước khoảng 1mm, để có thề tạo sản phẩm từ nhựa polustyren 1.2.3 Tác hại xốp đến môi trường Xốp có nguồn gốc nhựa polistyren Đây loại vật liệu khó phân hủy điều kiện thường 1.3 Tổng quan tinh dầu Tinh dầu hợp chất hữu hòa tan lẫn vào nhau, có mùi đặc trưng Tại nhiệt độ thường, tinh dầu thường thể lỏng, có khối lượng riêng bé CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Rác thải xốp khu vực đông dân cư, bãi rác thải địa bàn thành phố Thái Nguyên: hộp xốp đựng thực phẩm, rác thải xốp khác 2.2 Nội dung nghiên cứu - Tổng quan tài liệu quy trình tách triết tinh dầu từ vỏ thuộc họ cam quýt quy trình xử lý rác thải xốp Đánh giá thực trạng rác thải xốp khu vực miền núi phía Bắc Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ thuộc họ cam, quýt Nghiên cứu tách chiết hợp chất có khả hòa tan xốp thay aceton toluen.Nghiên cứu khả hòa tan rác thải xốp hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên tách triết từ tinh dầu vỏ họ cam, quýt nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý tái chế rác thải xốp phương pháp sinh học sử dụng tinh dầu chiết xuất từ vỏ thuộc họ cam, quýt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường 8 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp lấy mẫu, phương pháp tách triết tinh dầu, phương pháp phân tích thí nghiệm, phương pháp bố trí thí nghiệm phương pháp xử lý số liệu Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tổng quan tài liệu quy trình triết tách tinh dầu từ vỏ thuộc họ cam quýt quy trình xử lý rác thải xốp 3.1.1 Phương pháp chiết (Extraction) 3.1.2 Phương pháp ướp 3.1.3 Phương pháp ép học 3.1.4 Phương pháp tách tinh dầu phương pháp trích ly dung môi rễ bay 3.1.5 Phương pháp chưng cất 3.2 Đánh giá thực trạng rác thải xốp khu vực miền núi phía Bắc 3.2.1 Đánh giá thực trạng rác thải xốp Thái Nguyên Hình 3.1: Biểu đồ thể tỷ lệ xốp đƣợc sử dụng ngày Qua biểu đồ ta nhận thấy rằng, khối lượng rác thải từ 0,01-0,05 kg/ngày thải nhiều 3.2.2 Đánh giá thực trạng rác thải xốp Hà Giang Qua điều tra, khảo sát xác định loại sản phẩm mà sở sản xuất, hộ gia đình sử dụng là: Theo kết điều tra hộ gia đình, bình quân người dân thành phố Hà Giang thải lượng rác 0,63 kg/người/ngày 3.3 Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ thuộc họ cam, quýt 3.3.1 Thiết kế thiết bị chưng cất tinh dầu Về nguyên lý làm việc, vật liệu chế tạo, công suất, lò đốt, phận làm lạnh 3.3.2 Quy trình chưng cất tinh dầu Công đoạn trình chưng cất tinh dầu họ citrus Bước 1:Chuẩn bị nguyên liệu, Bước 2: Nghiền, ngâm nguyên liệu, Bước 3: Cho hỗn hợp nước vỏ vào nồi chưng cất, Bước 4: Tiến hành chưng cất thu hỗn hợp tinh dầu, Bước 5: Tách tinh dầu bảo quản: Bảng 3.1 Thể tích tinh dầu thu hồi trình chƣng cất Thời gian chƣng cất Kiểu nồi Kiểu nồi chƣng cất chƣa có đồng hồ đo nhiệt chƣng cất cũ Kiểu nồi chƣng cất có đồng hồ đo nhiệt Tinh dầu cam Tinh dầu bƣởi Tinh dầu quất Tinh dầu chanh Tinh dầu quất Tinh dầu chanh Tinh dầu cam Tinh dầu bƣởi Tinh dầu quất 20 6 - - - - - 40 15 13 30 45 45 40 60 60 20 10 14 19 50 72 75 69 85 105 95,5 103 80 28 16 16 26 65 90 90 80 99 135 106 142 100 34 25 20 31 82 111 110 100 115 151 175 203 120 35 27 23 33 98 132 135 122 132 190 214 224 140 35 27 25 34 110 155 155 140 140 210 234 219 160 115 170 170 153 149 212 249 220 180 116 178 170 153 150 214 249,6 220 116 178 170 153 150 214 249,6 220 (phút) Tổng 35 27 25 34 Tinh dầu chanh - Tinh dầu cam - 92 73,3 Tinh dầu bƣởi 97 Qua bảng số liệu ta thấy: Đối với kiểu nồi chưng cất cũ, thời gian cất kiệt tinh dầu 120 phút, lượng tinh dầu thu thấp lượng tinh dầu từ vỏ quất thu 25 ml, tinh dầu quýt thu 34 ml có mùi khét phần nguyên liệu dính đáy nồi bị cháy Đối với kiểu nồi chưa có đồng hồ đo nhiệt độ: Do đồng hồ để điều chỉnh nhiệt độ nồi chưng cất, nên tiến hành trình chưng cất có tượng tinh dầu bị cháy không kiểm soát nhiệt độ Đối với kiểu nồi chưng cất có hệ thống đo nhiệt độ: Tinh dầu quất: Thí nghiệm chiết xuất tinh dầu quất với lần nhắc lại thời gian cần thiết để làm sôi lượng nước trung bình đạt 37,3 phút Tinh dầu quýt: Thí nghiệm chiết xuất tinh dầu quýt làm nhắc lại lần, thời gian cần thiết để làm sôi lượng nước trung bình đạt 39,5 phút Tinh dầu cam: Thí nghiệm chiết xuất tinh dầu cam với lần nhắc lại thời gian cần thiết để làm sôi lượng nước trung bình đạt 33 phút Tinh dầu bưởi: Thí nghiệm chiết xuất tinh dầu bưởi làm nhắc lại lần, thời gian cần thiết để làm sôi lượng nước trung bình đạt 37,3 phút Như vậy, thấy hiệu suất thu hồi tinh dầu kiểu nồi có đồng hồ đo nhiệt cao nhiều so với kiểu nồi cũ 3.4 Nghiên cứu tách chiết hợp chất có khả hòa tan xốp thay aceton toluen Qua phân tích thành phần hóa học tinh dầu họ cam quýt phương pháp sắc ký khí nối ghép khối phổ ta thu kết hàm lượng chất có tinh dầu thể bảng 3.2 10 Bảng 3.2: Kết phân tích thành phần hóa học tinh dầu bƣởi # time RI Hit % 10.39 931 89 10.66 940 11.87 Chemical name integral % Thujene 5629290 0,15 94 Pinene 49859989 1,35 980 89 Sabinene 9574422 0,26 12.06 986 93 Pinene 41593590 1,14 12.27 993 92 Myrcene 335386553 9,12 12.87 1011 80 Phellandrene 44676660 1.21 13.28 1032 91 Tepinene 5747008 0,16 13.55 1031 98 Cymene 36014137 1,00 13.78 1038 73 Limonene 2374625101 74,05 10 1382 1039 72 Phellandrene 111490372 2,98 11 14.20 1050 79 Ocimene 9049819 0,25 12 14.70 1064 94 Tepinene 181570816 4,94 13 15.17 1087 83 Linalool oxide 21868861 0,60 14 15.73 1094 79 Linalool oxide 10007661 0,31 15 15.75 1095 63 Terpinolene 11082235 0,33 16 16.00 1102 76 Linalool 12180270 0,33 17 18.97 1187 86 Terpinen-4-ol 9702056 0,30 18 19.40 1199 86 Terpineol 18261879 0,56 19 20.33 1226 49 Caveol 3966567 0,12 20 20.54 1232 57 Neron 5671453 0,16 21 21.37 1257 84 Geraniol 6208940 0,18 22 29.27 1500 86 Germacrene D 18192506 0,50 Tổng 100 Dựa vào kết bảng phân tích thành phần hóa học tinh dầu bưởi ta thấy: Trong tinh dầu bưởi có chứa nhiều thành phần khác như: Pinene, Sabinene, Myrcene, Limonene… Trong đó, Limonene chất có thành phần phần trăm lớn chiếm tới 74,05% Chất chiếm tỷ lệ lớn thứ thứ Myrcene với 9,12% Phellandrene với 2,98% Caveol thành phần chiếm tỷ lệ nhỏ tinh dầu đạt 0,12% 11 Bảng 3.3: Kết phân tích thành phần hóa học tinh dầu cam # time RI Hit % Chemical name integral % 10.66 940 94 Pinene 29429624 0,93 11.87 980 89 Sabinene 5403321 0,17 12.27 993 93 Myrcene 94120027 2,97 12.87 1011 78 Phellandrene 3935575 0,12 13.87 1038 72 Limonene 2984034907 94,22 14.69 1064 89 Terpinene 10770693 0,34 14.87 1069 100 Otanol 7170575 0,23 15.99 1102 77 Linalool 7883298 0,25 18.97 1187 85 Terpinen-4-ol 3695579 0,13 10 19.40 1199 Terpineol 15304574 0,49 11 19.69 1208 86 Decanal 3766950 0,14 Tổng 99,99 Dựa vào kết bảng phân tích thành phần hóa học tinh dầu cam ta thấy: Tuy số lượng chất có tinh dầu cam tinh dầu bưởi, mẫu có nhiều chất giống khác thành phần phần trăm như: Terpineol, Terpinen-4-ol, Phellandrene ,Limonene…Trong tinh dầu cam, hàm lượng Limonene chiếm tỷ lệ phần trăm cao đạt tới 94,22% Chất có hàm lượng cao thứ Myrcene chiếm tỷ lệ 2,97% Chất có hàm lượng nhỏ tinh dầu Phellandrene chiếm 0,12% 12 Bảng 3.4: Kết phân tích thành phần hóa học tinh dầu quýt # time RI Hit % 10.32 931 98 10.59 940 11.81 Chemical name integral % Thujene 18138732 0,56 95 Pinene 77083647 2.38 980 95 Sabinene 26922003 0,84 11.99 986 93 Pinene 263337257 8,14 12.21 993 93 Myrcene 69302295 2,14 12.60 1005 38 Octanal 3295933 0,11 12.81 1011 74 Phellandrene 7141978 0,22 13.22 1023 93 Tepinene 17424463 0,54 13.49 1031 100 Cymene 77721202 2,41 10 13.70 1037 81 Limonene 1877707126 60,95 11 13.81 1040 46 Cineole 1,8 24064813 0,74 12 14.14 1050 83 Ocimene 11411983 0,36 13 14.66 1079 94 Tepinene 470711094 14,55 14 15.15 1095 61 Linalool oxide 5645034 0,19 15 15.71 1102 90 Terpinolene 34932364 1,08 16 15.97 1156 52 Linalool 6354983 0,20 17 18.87 1187 20 Citronellal 3984872 0,13 18 18.95 1199 80 Terpinen-4-ol 37973397 1,19 19 19.39 1208 73 Terpineol 59176114 1,84 20 19.69 1439 Decnal 2594777 0,12 21 27.38 1257 68 Caryophylene = Caryophylene 8608638 0,27 22 27.65 1447 68 Bergamotene 7319449 0,25 23 29.30 1500 91 Germacrene D 5796249 0,18 24 29.70 1513 74 Farnesene 8596020 0,26 25 29.87 1519 80 Bisabolene 10902303 0,34 Tổng 99,99 13 Dựa vào kết bảng phân tích thành phần hóa học tinh dầu quýt ta thấy: Trong tinh dầu quýt có chứa nhiều thành phần khác như: Pinene, Sabinene, Myrcene, Bisabolene, Limonene… Trong đó, Limonene chất có thành phần phần trăm lớn chiếm tới 60,95%, chất chiếm tỷ lệ lớn thứ thứ Tepinene với 14,55% Pinene với 8,14% Octanal thành phần chiếm tỷ lệ nhỏ tinh dầu đạt 0,11% Bảng 3.5 Kết phân tích thành phần hóa học tinh dầu quất STT Time RI Hit % Chemical name Integral % 10.59 940 98 Pinene 20991126 0.74 11.81 980 94 Sabinene 4922840 0.17 11.99 985 93 Pinene 27550611 0.96 12.21 993 93 Myrcene 78845190 2.76 12.60 1005 Octanl 9068471 0.32 12.81 1011 71 Phellandrene 5219308 0.18 13.50 1031 94 Cymene 8861297 0.32 13.72 1037 80 Limonene 2.573E+09 90.19 14.64 1064 94 Terpinene 12955921 0.46 10 14.85 1070 93 Octanol 8563650 0.31 11 15.71 1095 27 Terpinolene 3877725 0.14 12 15.97 1102 52 Linalool 14582090 0.52 13 16.10 1106 91 Nonanal 5858904 0.22 14 18.96 1187 66 Terpinen -4-ol 5135125 0.20 15 19.39 1199 83 Terpineol 40003782 1.42 16 19.69 1208 71 Decanal 5878578 0.24 17 19.80 1211 32 Octyl acetate 3787343 0.15 18 25.68 1385 35 Linalyl isobutanoate 5822227 0.21 19 29.30 1500 92 Germacrene D 13303828 0.48 Tổng 99.99 Dựa vào kết bảng phân tích thành phần hóa học tinh dầu quất ta thấy: Trong tinh dầu quất có chứa nhiều thành phần khác như: Pinene, Sabinene, Myrcene, Limonene,… Trong đó, Limonene chất có thành phần phần trăm lớn chiếm tới 90,19% Chất chiếm tỷ lệ lớn thứ thứ Myrcene với 2,76% Terpineol với 1,42% Terpinolene thành phần chiếm tỷ lệ nhỏ tinh dầu đạt 0.14% 14 - Kết phân tích chứng minh Limonene có tinh dầu họ citrus thành phần để xử lý xốp Tinh dầu xử lý xốp hòa tan vật lý thông thường mà phản ứng hóa học xảy 3.5 Nghiên cứu khả hòa tan rác thải xốp hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên đƣợc tách triết từ tinh dầu vỏ thuộc họ cam, quýt 3.5.1 Khả xử lý xốp tinh dầu họ cam quýt Kết xử lý xốp tinh dầu thể bảng đây: Bảng 3.6 Kết xử lý xốp tinh dầu họ citrus Thời gian xử lý Thời gian xử lý Thời gian xử lý Thời gian xử lý Lƣợng tinh tinh dầu quất tinh dầu quýt tinh dầu tinh dầu dầu (ml) (phút) (phút) bƣởi (phút) cam (phút) a a a CT1: 5ml 5,4 ± 0,025 5,07 ±0,025 6,00 ± 0,06 5,07 ± 0,04a CT2: 10ml 2,85 ± 0,02b 2,09 ± 0,04b 2,62 ± 0,05b 2,09 ± 0,04b CT3: 15ml 1,93 ± 0,02c 1,52 ± 0,05c 2,03 ± 0,03c 1,52 ± 0,06c 0,04 0,085 LSD0.05 0,09 0,09 Ghi chú: Các số a, b, c (theo cột) sai khác có ý nghĩa độ tin cậy 95% + Đối với kết xử lý xốp tinh dầu quất: Trong CT thí nghiệm sử dụng mức tinh dầu quất khác 5ml, 10ml 15 ml để xử lý lượng xốp 5g CT2 mang lại hiệu thời gian lượng tinh dầu cần thiết để xử lý xốp + Đối với kết xử lý xốp tinh dầu quýt: Trong CT thí nghiệm sử dụng mức tinh dầu quýt khác 5ml, 10ml 15 ml để xử lý lượng xốp 5g CT2 mang lại hiệu thời gian lượng tinh dầu cần thiết để xử lý xốp + Đối với kết xử lý xốp tinh dầu cam: Khi sử dụng lượng tinh dầu khác ml, 10 ml, 15ml thời gian xử lý rác thải xốp giảm dần Tuy nhiên, tăng lượng tinh dầu lên gấp ban đầu thời gian xử lý không giảm nhiều Vậy, ta xác định lượng dùng hiệu mặt kinh tế để xử lý 5g xốp dùng 10 ml tinh dầu 3.5.2 Xác định thời gian tối ưu sử dụng tinh dầu chiết tách từ vỏ họ cam quýt để xử lý xốp Để xác định thời gian tối ưu sử dụng tinh dầu quất, quýt xử lý rác thải xốp ta tiến hành làm thí nghiệm với công thức hiệu Kết thu sau: Bảng 3.7 Diễn biến thời gian khối lượng rác thải xốp xử lý Công thức (5g x 10ml) Thời gian Lƣợng xốp xử Lƣợng xốp xử Lƣợng xốp xử Lƣợng xốp xử xử lý lý tinh lý tinh lý tinh lý tinh (phút) dầu quất (g) dầu quýt (g) dầu cam (g) dầu bƣởi (g) 0,5 0,88 1,19 1,01 0,99 1,45 2,23 2,03 1,89 1,5 2,21 3,95 3,99 2,95 3,89 4,82 4,8 4,11 2,5 4,51 4,7 Qua bảng ta thấy: Đối với tinh dầu quất xử lý rác thải xốp thời gian tối ưu phút thời điểm lượng xốp xử lý có thay đổi lớn từ 2,21 đến 3,89 Đối với 15 tinh dầu bưởi xử lý rác thải xốp thời gian tối ưu 1.5 phút thời điểm lượng xốp xử lý có thay đổi từ 2,23 đến 3,95 Đối với tinh dầu cam xử lý rác thải xốp thời gian tối ưu 1,5 phút thời điểm lượng xốp xử lý có thay đổi lớn từ 2,03 đến 3,99 Đối với tinh dầu bưởi xử lý rác thải xốp thời gian tối ưu phút thời điểm lượng xốp xử lý có thay đổi từ 2,95 đến 4,11 3.5.3 So sánh khả xử lý xốp tinh dầu họ citrus acetone Để so sánh khả xử lý xốp mức tối ưu tinh dầu (10ml/5g xốp) so với acetone, sử dụng 10ml acetone để xử lý 5g xốp, kết xử lý thể bảng số liệu sau: Bảng 3.8 So sánh kết xử lý xốp tinh dầu họ citrus acetone Thời gian xử lý (phút) Lần nhắc lại Nhắc lại Nhắc lại Nhắc lại Trung bình Quất 2,86 2,87 2,83 2,85 Acetone 2,23 2,25 2,33 2,27 Quýt 2,1 2,13 2,05 2,09 Cam 2,08 2,13 2,05 2,09 Bƣởi 2,67 2,58 2,62 2,62 + Hiệu xử lý xốp acetone tương đối tốt acetone lại hóa chất độc hại, nồng độ acetone không khí cao, cần hít thở thời gian ngắn gây ảnh hưởng tới sức khỏe ói mửa, dị ứng da 3.5.4 Cơ chế trình xử lý xốp tinh dầu cam, quýt Để kiểm tra tính đắn khẳng định lần chế xử lý xốp tinh dầu quất hòa tan vật lý thông thường làm thí nghiệm thu hồi tinh dầu sau sử dụng để xử lý xốp sau: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ: Các bước tiến hành: Gồm từ bước đến bước Kết thí nghiệm sau: Bảng 3.9 Kết chƣng cất thu hồi tinh dầu quất sau xử lý xốp TT Chỉ số khảo nghiệm Khối lượng xốp Thể tích tinh dầu sử dụng Lượng nước cho vào Thời gian sôi Thời gian kết thúc thí nghiệm Lượng tinh dầu thu ĐV tính g ml ml phút phút ml Tinh dầu quất 10 20 50 12 60 19,12 Tinh dầu quýt 10 20 50 12 60 19,15 Tinh dầu Cam 10 20 50 12 60 19,12 Tinh dầu Bƣởi 10 20 50 12 60 19,12 - Kết thí nghiệm chứng minh chất trình xử lý xốp tinh dầu quất, quýt, cam, bưởi hòa tan mặt vật lý thông thường mà phản ứng hóa học xảy 16 3.5.5 Hiệu kinh tế việc sử dụng tinh dầu quất, quýt xử lý xốp thay cho acetone Các khoản cần chi để chưng cất 10 mẻ nguyên liệu họ citrus (thể tích tinh dầu thu 1,5 lít) thể bảng sau: Bảng 3.10 Chi phí chƣng cất 10 mẻ nguyên liệu tinh dầu họ citrus Thành tiền (vnđ) Đơn giá (VNĐ) Tinh dầu quất TT Khoản chi Đơn vị Số lƣợng Than tổ ong viên 30 2.000 Điện kw Hao hụt máy móc ─ Nguyên liệu Tinh dầu quýt Tinh dầu Cam Tinh dầu Bƣởi 60.000 60.000 60.000 60.000 2.500 10.000 10.000 10.000 10.000 ─ 10.000 10.000 10.000 300.000 300.000 kg 100 2.000 200.000 500.000 400.000 Nguyên liệu kg 100 5.500 10.000 10.000 Nhân công Công Tổng 100.000 550.000 300.000 300.000 580.000 930.000 880.000 780.000 - Để xử lý 1kg xốp cần lít tinh dầu họ citrus Tương ứng với số tiền cần dùng từ 580.000 đến 930.000 vnđ Tuy nhiên, lượng tinh dầu sau sử dụng để xử lý xốp thải thu hồi tới 95% Đồng nghĩa với việc để xử lý 1kg xốp 38.670 vnđ đến 42.500.000vnđ Vì vậy, sử dụng tinh dầu họ citrus để xử lý xốp thay cho acetone hướng thân thiện với môi trường tiết kiệm chi phí tái chế 3.6 Đề xuất quy trình xử lý rác thải xốp phƣơng pháp sinh học sử dụng tinh dầu chiết tách từ vỏ họ Citrus Quy trình xử lý rác thải xốp tinh dầu chiết tách từ vỏ họ Citrus CTCP Môi trường Công trình đô thị Thái Nguyên Hà Giang gồm công đoạn Chƣơng 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận - Có phương pháp nghiên cứu chiết tách tinh dầu phương pháp chứng cất tinh dầu phương pháp lôi sử dụng để làm nghiên cứu trình chiết tách tinh dầu đề tài - Lượng rác thải xốp phát sinh chủ yếu quán ăn uống, khu chợ tập trung thành phố Các loại hộp xốp sử dụng không rõ nguồn ngốc, hướng dẫn sử dụng hướng dẫn sử dụng cụ thể - Limonene thành phần định tới khả xử lý xốp tinh dầu chiếm 90,19% tinh dầu quất, quýt Sau xử lý rác thải xốp tinh dầu đem tái chế thu hồi lại tinh dầu - Khi tiến hành thí nghiệm đánh giá khả xử lý xốp tinh dầu họ citrus với công thức lần nhắc lại ta thấy công thức thí nghiệm công thức tối ưu 17 - Tinh dầu sau xử lý xốp thu hồi tới 90% - 95% Tinh dầu sau thu hồi tái sử dung để xử lý xốp, đồng nghĩa với việc hao hụt khoảng 5% - 10% tinh dầu cho việc hòa tan hoàn toàn khối lượng xốp định - Qua kết thí nghiệm cho ta thấy, khả xử lý rác thải xốp tinh dầu chiết tách từ vỏ quất, quýt acetone gần Tuy nhiên, việc sử dụng acetone xử lý tái chế xốp hạn chế chi phí cao acetone hóa chất độc hại cho người sinh vật 4.2 Kiến nghị - Cần tiếp tục tiến hành nghiên cứu thêm khả xử lý tinh dầu số loại chất thải rắn khác có nguồn gốc nhựa polystyrene - Cần ứng dụng tinh dầu họ Citrus vào thực tiễn để xử lý tái chế rác thải công nghiệp Đây biện pháp thân thiện với môi trường, chi phí thấp mang lại hiệu cao [...]... các quy trình tách triết tinh dầu từ vỏ quả thuộc họ cam quýt và các quy trình xử lý rác thải xốp Đánh giá thực trạng rác thải xốp tại khu vực miền núi phía Bắc Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ quả thuộc họ cam, quýt Nghiên cứu tách chiết hợp chất có khả năng hòa tan xốp thay thế aceton và toluen .Nghiên cứu khả năng hòa tan rác thải xốp bằng hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên được tách triết từ tinh. .. Miền núi phía Bắc có nguồn vỏ quả thuộc họ cam quýt tương đối phong phú Từ đây, chúng ta có thể thu mua những quả không đủ tiêu chuẩn để xuất, bán cho các thương lái như: quả nhỏ, quả không đẹp… để làm nguồn nguyên liệu phục vụ cho đề tài Chính vì thế việc triển khai đề tài Nghiên cứu và xây dựng quy trình xử lý rác thải xốp bằng tinh dầu chiết xuất từ vỏ quả thuộc họ cam quýt tại vùng núi phía Bắc Việt. .. vỏ quả thuộc họ cam, quýt 3.5.1 Khả năng xử lý xốp của tinh dầu họ cam quýt Kết quả xử lý xốp của tinh dầu được thể hiện ở bảng dưới đây: Bảng 3.6 Kết quả xử lý xốp của tinh dầu họ quả citrus Thời gian xử lý Thời gian xử lý Thời gian xử lý Thời gian xử lý Lƣợng tinh của tinh dầu quất của tinh dầu quýt của tinh dầu của tinh dầu dầu (ml) (phút) (phút) bƣởi (phút) cam (phút) a a a CT1: 5ml 5,4 ± 0,025 5,07... dụng tinh dầu chiết tách từ vỏ họ cam quýt để xử lý xốp Để xác định được thời gian tối ưu khi sử dụng tinh dầu quất, quýt xử lý rác thải xốp ta tiến hành làm thí nghiệm với công thức hiệu quả Kết quả thu được như sau: Bảng 3.7 Diễn biến thời gian và khối lượng rác thải xốp được xử lý Công thức (5g x 10ml) 1 2 3 4 5 Thời gian Lƣợng xốp xử Lƣợng xốp xử Lƣợng xốp xử Lƣợng xốp xử xử lý lý bằng tinh lý bằng. .. tinh dầu vỏ quả họ cam, quýt và nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý và tái chế rác thải xốp bằng phương pháp sinh học sử dụng tinh dầu chiết xuất từ vỏ quả thuộc họ cam, quýt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường 8 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp lấy mẫu, phương pháp tách triết tinh dầu, phương pháp phân tích thí nghiệm, phương pháp bố trí thí nghiệm và phương... lượng xốp được xử lý có sự thay đổi từ 2,95 đến 4,11 3.5.3 So sánh khả năng xử lý xốp giữa tinh dầu họ quả citrus và acetone Để so sánh giữa khả năng xử lý xốp tại mức tối ưu của tinh dầu (10ml/5g xốp) so với acetone, tôi đã sử dụng 10ml acetone để xử lý 5g xốp, kết quả xử lý được thể hiện dưới bảng số liệu sau: Bảng 3.8 So sánh kết quả xử lý xốp của tinh dầu họ quả citrus và acetone Thời gian xử lý (phút)... lượng tinh dầu sau khi sử dụng để xử lý xốp thải có thể thu hồi tới 95% Đồng nghĩa với việc để xử lý 1kg xốp chỉ mất 38.670 vnđ đến 42.500.000vnđ Vì vậy, sử dụng tinh dầu họ citrus để xử lý xốp thay thế cho acetone là một hướng đi mới thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí tái chế 3.6 Đề xuất quy trình xử lý rác thải xốp bằng phƣơng pháp sinh học sử dụng tinh dầu chiết tách từ vỏ họ quả Citrus Quy. .. Citrus Quy trình xử lý rác thải xốp bằng tinh dầu chiết tách từ vỏ họ quả Citrus tại CTCP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên và Hà Giang gồm 3 công đoạn Chƣơng 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận - Có 5 phương pháp nghiên cứu chiết tách tinh dầu và trong đó phương pháp chứng cất tinh dầu bằng phương pháp lôi cuốn được sử dụng để làm nghiên cứu trong quá trình chiết tách tinh dầu của đề tài -... nhất trong tinh dầu và đạt 0.14% 14 - Kết quả phân tích đã chứng minh được rằng Limonene có trong tinh dầu họ quả citrus là thành phần để xử lý xốp Tinh dầu xử lý xốp chỉ bằng sự hòa tan vật lý thông thường mà không có bất kỳ một phản ứng hóa học nào xảy ra 3.5 Nghiên cứu khả năng hòa tan rác thải xốp bằng hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên đƣợc tách triết từ tinh dầu vỏ quả thuộc họ cam, quýt 3.5.1... kết quả xử lý xốp của tinh dầu quất: Trong 3 CT thí nghiệm sử dụng 3 mức tinh dầu quất khác nhau là 5ml, 10ml và 15 ml để xử lý cùng một lượng xốp là 5g thì ở CT2 sẽ mang lại hiệu quả về thời gian cũng như lượng tinh dầu cần thiết để xử lý xốp + Đối với kết quả xử lý xốp của tinh dầu quýt: Trong 3 CT thí nghiệm sử dụng 3 mức tinh dầu quýt khác nhau là 5ml, 10ml và 15 ml để xử lý cùng một lượng xốp
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI XỐP BẰNG TINH DẦU CHIẾT XUẤT TỪ VỎ QUẢ THUỘC HỌ CAM QUÝT TẠI VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM, BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI XỐP BẰNG TINH DẦU CHIẾT XUẤT TỪ VỎ QUẢ THUỘC HỌ CAM QUÝT TẠI VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM, BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI XỐP BẰNG TINH DẦU CHIẾT XUẤT TỪ VỎ QUẢ THUỘC HỌ CAM QUÝT TẠI VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay