BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC KHOAI LANG HÀNG HÓA TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

28 195 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:42

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC KHOAI LANG HÀNG HÓA TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAMĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC KHOAI LANG HÀNG HÓA TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC KHOAI LANG HÀNG HÓA TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Mã số: B2014-TN02-04 Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Thế Hùng Thái Nguyên, tháng năm 2016 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC KHOAI LANG HÀNG HÓA TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Mã số: B2014-TN02-04 Xác nhận quan chủ trì đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) Thái Nguyên, tháng năm 2016 Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) iii Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu đề tài đơn vị phối hợp * Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu đề tài TT Họ tên PGS.TS Nguyễn Thế Hùng Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Phòng QLKH&HTQTĐại học Nông Lâm Thái Chủ trì đề tài, điều hành chung, tổ Nguyên chức thực hiện, xây dựng thuyết Lĩnh vực chuyên môn: minh đề tài viết cá tổng Trồng trọt – Dinh ết dưỡng trồng Thư ý đề tài Tham gia lựa chọn Kh a Nông học, trường Ths Lê địa điểm ố trí thí nghiệm Đại học Nông Lâm Thị Kiều Thực thí nghiệm nghiên cứu Thái Nguyên Lĩnh vực Oanh iện pháp ỹ thuật thâm canh tăng chuyên môn: Bả vệ suất h lang Viết cá thực vật tổng ết GS.TS Trần Ngọc Ng ạn Tư vấn nội dung nghiên cứu Trường Đại học Nông đề tài viết cá tổng ết Lâm Thái Nguyên, lĩnh đề tài vực chuyên môn: Giống trồng, có củ PGS.TS Nguyễn Viết Hưng Tham gia điều tra đánh giá xác định yếu tố hạn chế đến sản Kh a Nông học, trường xuất h lang Thực thí Đại học Nông Lâm nghiệm nghiên cứu phân ón, Thái Nguyên, lĩnh vực thời vụ trồng Phân tích đất chất chuyên môn: Cây có củ lượng h lang Xây dựng mô hình trình diễn tổ chức hội thả đánh giá ết nghiên cứu TS Nguyễn Thị Lân Kh a Nông học, trường Xây dựng thuyết minh đề tài Thực Đại học Nông Lâm thí nghiệm nghiên cứu giống, Thái Nguyên mật độ, trồng h lang, công thức iv Lĩnh vực chuyên môn: luân canh h lang Xây dựng mô hình trình diễn Kh a học trồng Chuyên gia tư vấn nội dung Viện Kh a học Nông nghiên cứu; Tổng quan tài liệu; nghiệp Việt Nam Tuyển chọn giống iện pháp ỹ thuật h lang TS Nguyễn Thế Yên Viện h a học sống KS Thái – ĐHTN Thị Ngọc Lĩnh vực chuyên môn: Trâm Kh a học trồng Tổng hợp phân tích số liệu điều tra Thực thí nghiệm nghiên cứu phân ón thời vụ trồng h lang Phân tích chất lượng giống h lang Viện h a học sống Chọn điểm nghiên cứu tổ chức hội thả đánh giá ết nghiên TS Lê – ĐHTN cứu Thực thí nghiệm nghiên Sỹ Lợi Lĩnh vực chuyên môn: cứu giống, mật độ, trồng h Kh a học trồng lang Đơn vị phối hợp Tên đơn vị nước Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ tên người đại diện đơn vị Trung tâm huyến Tham gia điều tra, chọn hộ nghiên cứu KS Nguyễn nông tỉnh Thái xây dựng mô hình trình diễn, tổ chức Văn Dũng Nguyên hội thả , Sở Kh a học Tham gia điều tra, chọn hộ nghiên cứu TS Đỗ Tuấn Công nghệ tỉnh xây dựng mô hình trình diễn, tổ chức, Khiêm Bắc Kạn hội thả , v Mục lục Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu đề tài đơn vị phối hợp Mục lục DANH MỤC CÁC BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỞ ĐẦU Chương 1: ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KHOAI iii v vi vii 2 LANG NHẰM XÁC ĐỊNH YẾU TỐ HẠN CHẾ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦ TẠI HAI TỈNH BẮC KẠN VÀ THÁI NGUYÊN 1.1 Điều iện tự nhiên, inh tế, xã hội ảnh hưởng đến sản xuất h lang 1.2 Tình hình sản xuất h lang tỉnh Bắc Kạn 1.3 Tình hình sản xuất h lang tỉnh Thái Nguyên 2 Chương 2: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH KHOAI LANG TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BẮC KẠN 2.1 Nghiên cứu lựa chọn giống h lang có suất ca , chất lượng tốt, phù hợp với điều iện sinh thái tỉnh Thái Nguyên 2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng đến suất chất lượng giống h lang Đỏ Phú Lương 2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ đến suất chất lượng giống h lang Đỏ Phú Lương 2.4 Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng NPK đến suất chất lượng giống h lang Đỏ Phú Lương 2.5 Nghiên cứu ảnh hưởng l ại phân hữu đến suất chất lượng giống h lang Đỏ Phú Lương 2.6 Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân hữu sinh học NTT đến suất chất lượng giống h lang Đỏ Phú Lương 2.7 Nghiên cứu ảnh hưởng l ại trồng xen đến suất chất lượng 11 giống h lang Đỏ Phú Lương 2.8 KẾT QUẢ SẢN XUẤT THỬ KHOAI LANG ÁP DỤNG GIỐNG VÀ 12 BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BẮC KẠN Chương 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ RA SẢN XUẤT 3.1 Biện pháp ỹ thuật áp dụng mô hình 3.2 Kết xây dựng mô hình canh tác h lang Bắc Kạn 3.3 Kết xây dựng mô hình canh tác h lang Thái Nguyên KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Đề nghị 14 14 14 14 15 15 16 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tỷ lệ hóm thu h ạch, suất thân suất củ tươi giống h lang thí nghiệm Bảng 2.8 Kết phân tích hàm lượng số chất tr ng củ giống h lang thí nghiệm Bảng 2.13 Ảnh hưởng thời điểm trồng đến tỷ lệ hóm thu h ạch, suất thân suất củ tươi giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.15 Ảnh hưởng thời điểm trồng đến hàm lượng số chất tr ng củ giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.20 Ảnh hưởng mật độ trồng đến suất thực thu giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.22 Ảnh hưởng mật độ trồng đến hàm lượng số chất tr ng củ giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.2 Ảnh hưởng liều lượng NPK vô đến tỷ lệ hóm thu h ạch, suất thân suất củ tươi giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.29 Ảnh hưởng liều lượng NPK vô đến hàm lượng số chất tr ng củ giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.30 Sơ ộ hạch t án inh tế công thức ón phân NPK vô ch giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.35 Ảnh hưởng l ại phân hữu đến tỷ lệ hóm thu h ạch, suất thân suất củ tươi giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.3 Ảnh hưởng số l ại phân hữu đến hàm lượng số chất tr ng củ giống h lang Đỏ Phú Lương x Bảng 2.38 Sơ ộ hạch t án inh tế công thức ón phân hữu ch giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.43 Ảnh hưởng liều lượng phân NTT đến tỷ lệ hóm thu h ạch, suất thân suất củ tươi giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.45 Ảnh hưởng l ại phân hữu đến hàm lượng số chất tr ng củ giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.4 Sơ ộ hạch t án inh tế công thức ón phân hữu sinh học NTT ch giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.51 Ảnh hưởng trồng xen đến suất thực thu giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.52 Ảnh hưởng trồng xen đến số tiêu chất lượng củ giống h lang Đỏ Phú Lương Bảng 2.54: Sơ ộ hạch t án inh tế công thức thí nghiệm Bảng 2.5 Sơ ộ hạch t án inh tế công thức trồng thử nghiệm h lang vụ Xuân Thái Nguyên Bắc Kạn Bảng 2.58 Yếu tố cấu thành suất, suất h lang vụ Đông tr ng thử nghiệm Thái Nguyên Bắc Kạn Bảng Sơ ộ hạch t án inh tế công thức trồng thử nghiệm 4 5 6 7 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 vii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn giống xây dựng biện pháp kỹ thuật canh tác khoai lang hàng hóa số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” - Mã số: B2014-TN02-04 - Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Thế Hùng - Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: tháng (từ tháng 1/2014 – tháng 12 năm 201 ) Mục tiêu - Tuyển chọn giống h lang phù hợp với sản xuất hàng h điều iện sinh thái số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Xây dựng iện pháp ỹ thuật canh tác phù hợp với sản xuất h lang hàng h nhằm nâng ca suất, chất lượng hiệu inh tế tr ng sản xuất h lang - Xây dựng mô hình sản xuất h lang có suất, chất lượng hiệu inh tế ca , góp phần mở rộng diện tích trồng h lang hàng hóa số tỉnh miền núi phía Bắc Tính sáng tạo Đề tài nghiên cứu lựa chọn số giống h lang có triển vọng iện pháp ỹ thuật canh tác h lang phục vụ ch sản xuất hàng hóa số tỉnh miền núi phía Bắc Đề tài xây dựng mô hình trình diễn với h lang vụ Đông h lang vụ Xuân Thái Nguyên Bắc Kạn Kết mô hình chứng minh vượt trội suất hiệu inh tế việc sử dụng giống áp dụng iện pháp ỹ thuật Kết nghiên cứu 1) Đề tài tiền hành điều tra đánh giá tình hình sản xuất h lang hai tỉnh Bắc Kạn Thái Nguyên Kết xác định yếu tố hạn chế đến sản xuất h lang ản là: Thiếu ộ giống có suất chất lượng ca ; Biện pháp ỹ thuật áp dụng chưa phù hợp; Chưa có iện pháp phòng trừ hữu hiệu ọ hà phá h ại; Thị trường tiêu thụ hông ổn định 2) Kết xây dựng quy trình canh tác h lang Bắc Kạn Thái Nguyên - Kết nghiên cứu lựa chọn giống: Giống Đỏ Phú Lương có suất há ca (21,68 – 23,54 tấn/ha), chất lượng tốt (độ điểm 3, độ điểm 1, hàm lượng chất hô, hàm lượng đường hàm lượng tinh ột ca ), chống chịu ca lựa chọn đưa sản xuất phục vụ mục đích ăn tươi Giống KL20-209 có suất ca (27,35 – 28, tấn/ha), hàm lượng chất hô viii (26,8 – 29, %) tinh ột (15, – ,9%) há ca nên lựa chọn đưa sản xuất phục vụ mục đích chế iến chăn nuôi - Kết nghiên cứu xây dựng iện pháp ỹ thuật ch giống h lang Đỏ Phú Lương + Thời vụ trồng: Giống h lang Đỏ Phú Lương trồng từ tháng đến tháng 3, tốt 25/2 (đối với vụ xuân) ch suất, chất lượng củ ca (NS: 22,84 tấn/ha; hàm lượng chất hô: 32,58%; hàm lượng tinh ột: 19,35; hàm lượng đường: 3,28% ) hông ảnh hưởng đến thời vụ trồng sau Vụ Đông cần trồng trước 15/9, tốt 5/9 (năng suất: 21,85 tấn/ha; hàm lượng chất hô: ,95%; hàm lượng tinh ột: ,98; hàm lượng đường: 3,98% ) + Mật độ trồng: Giống h lang Đỏ Phú Lương trồng từ – dây/m dài luống (luống dài: m, rộng: 1,1 m, rãnh: 0,3 cm), tốt dây/m (vụ Xuân suất củ đạt: 21,92 tấn/ha; hàm lượng chất hô: 32,4 %; hàm lượng tinh ột: 19,24; hàm lượng đường tổng số: 3,32%; Vụ Đông suất củ đạt: 21, tấn/ha; hàm lượng chất hô: , 9%; hàm lượng tinh ột: , 3; hàm lượng đường tổng số: 3,81%) + Lượng phân NPK vô cơ: Trên 10 phân chuồng/ha, ón từ 60 kg N + 60 kg P2O5 + 90 kg K2O/ha đến 80 g N + 80 g P2O5 + 110 kg K2O/ha ch giống DR3, tốt ón g N + g P 2O5 + 100 kg K2O/ha (vụ Xuân suất củ tươi: 23,9 tấn/ha; hàm lượng chất hô: 31, %; Hàm lượng tinh ột: 19,4%; hàm lượng đường tổng số 3,5 %, lãi đạt 52.1 00 đ/ha; vụ Đông suất củ tươi; 21,4 tấn/ha; hàm lượng chất hô: ,5%; Hàm lượng tinh ột: ,8%; hàm lượng đường tổng số 3,85%, lãi đạt 42.032.000 đ/ha) + Phân hữu cơ: Có thể sử dụng hữu sinh học NTT thay phân chuồng ón ch ch giống h lang Đỏ Phú Lương Vụ Xuân suất đạt 21,9 tấn/ha; hàm lượng chất hô: 32,2%; Hàm lượng tinh ột: 18,1%; hàm lượng đường tổng số 3,32%, lãi trung ình năm đạt 38.888 00 đ/ha; Vụ Đông suất đạt 20,5 tấn/ha; hàm lượng chất hô: ,3%; hàm lượng tinh ột: ,9%; hàm lượng đường tổng số 3, %, lãi trung ình năm đạt 31 00 đ/ha) Lượng phân hữu sinh học NTT tốt ón ch vụ Xuân 3,5 tấn/ha (năng suất củ tươi: 23, tấn/ha; hàm lượng chất hô: 31,9%; hàm lượng tinh ột: 18,2%; hàm lượng đường tổng số 3, 4%, lãi trung ình năm đạt 39.104.300 đ/ha; 22,5 ) Vụ Đông ón tấn/ha (năng suất củ tươi đạt 22,5 tấn/ha; hàm lượng chất hô: ,3%; hàm lượng tinh ột: ,4%; hàm lượng đường tổng số 3, 8%, lãi trung ình năm đạt 33.0 500 đ/ha + L ại trồng xen: Không nên trồng xen ngô h ặc số họ đậu với h lang Tr ng thí nghiệm, nng suất hiệu inh tế giống h ix lang Đỏ Phú Lương đạt ca công thức trồng (tương ứng là: 24,46 tấn/ha 35 93.000 đ) + Kết thử nghiệm giống iện pháp ỹ thuật canh tác: Năng suất giống h lang Đỏ Phú Lương tất công thức trồng Bắc Kạn tương đương với Thái Nguyên Ở tỉnh, trồng h lang áp dụng 100% iện pháp ỹ thuật ch suất hiệu inh tế ca Vụ Xuân: Năng suất, lãi tỷ xuất lợi nhuận đạt tương ứng 24, tấn/ha, 59.012 ,5 đ/ha 1,95 (ở Bắc Kạn); 24,4 tấn/ha, 90 00 , đ/ha 1, (ở Thái Nguyên) Vụ Đông: Năng suất, lãi tỷ xuất lợi nhuận đạt tương ứng 22,35 tấn/ha 44.9 , đ/ha 1, (ở Bắc Kạn); 22, tấn/ha, 45.3 4.24 , đ/ha 1, (ở Thái Nguyên) 3) Kết xây dựng mô hình trình diễn phổ triển ết sản xuất ch thấy: Đã xây dựng thành công mô hình trình diễn (2 vụ Đông vụ Xuân) Kết suất trung ình tr ng điều iện vụ Xuân đạt 23,54 tấn/ha (ở Bắc Kạn), 23,27 tấn/ha (ở Thái Nguyên); tr ng điều iện vụ Đông đạt 21,84 tấn/ha (ở Bắc Kạn), 22,05 tấn/ha (ở Thái Nguyên) Sản phẩm - Bộ giống khoai lang có suất, chất lượng ca , phù hợp với sản xuất h lang hàng hóa: Giống Đỏ Phú Lương lựa chọn đưa sản xuất phục vụ mục đích ăn tươi Giống KL20-209 lựa chọn đưa sản xuất phục vụ mục đích chế iến chăn nuôi - 01 quy trình ỹ thuật nghiệm thu cấp sở (cấp trường) - 04 mô hình canh tác h lang - 02 ài h a học - Đà tạ : thạc sĩ, sinh viên đại học Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết nghiên cứu khả áp dụng Kết nghiên cứu sở liệu h a học ch nhà nghiên cứu sâu h lang tr ng nước Đối tượng sử dụng ết đơn vị, trung tâm nông nghiệp phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Phòng nông nghiệp huyện trạm huyến nông Địa áp dụng: Nông dân vùng nghiên cứu có điều iện tương tự vùng Trung du miền núi phía Bắc Cơ quan chủ trì (ký, họ tên, đóng dấu) Ngày tháng 09 năm 201 Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) x INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information: Project title: " Research on selecting varieties and develop cultivation techniques of sweet potato commodities at some northern mountainous province of Vietnam " Code number: B2014-TN02-04 Coordinator: As.Pr.Dr Nguyen The Hung Implementing institution: Thai Nguyen Univesity Duration: 36 months (from January, 2014 to December, 2015) Objective(s): - Selection of sweet potato varieties suitable for the production of goods and ecological conditions in some northern mountainous provinces of Vietnam - Develop measures appropriate farming techniques to produce goods yam to improve productivity , quality and economic efficiency in the production of sweet potatoes - Develop model for sweetpotato production yield , quality and economic efficiency, helping to expand the area planted sweet potatoes in some commodity northern mountainous provinces Creativeness and innovativeness: Research projects selected out some sweet potato varieties and promising measures yam cultivation techniques for production of goods in some northern mountainous provinces The theme has built a demonstration model with hectares of sweet potatoes of winter and spring crops yam in Thai Nguyen Nguyen and Bac Kan The results of the model have demonstrated the superiority of productivity and economic efficiency of the use of the same and apply new techniques Research results: 1) The theme that has carried out the investigation and evaluation of sweet potato production situation in the two provinces of Bac Kan and Thai Nguyen The results have identified factors that limit production to basic sweet potatoes are: Lack of varieties of high yield and high quality; Technical measures applied inappropriate; No effective control measures destructive beetle galaxy ; The consumer market is not stable 2) The results of the construction process of yam cultivation in Bac Kan and Thai Nguyen - Findings selected varieties: Red Phu Luong Like high yield (21.68 to 23.54 t/ha ) , good quality (sweetness Point , point of unconsolidated , dry matter content , sugar and high starch content) , high tolerance selected launched production of fresh food purposes KL20-209 varieties have a very high yield (27.35 to 28.79 t/ha) , dry matter content (26.8 to 29.6 %) and starch Chương ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KHOAI LANG NHẰM XÁC ĐỊNH YẾU TỐ HẠN CHẾ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦ TẠI HAI TỈNH BẮC KẠN VÀ THÁI NGUYÊN 1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến sản xuất khoai lang Điều kiện tự nhiên tỉnh Thái Nguyên Bắc Kạn ản thuận lợi cho sản xuất khoai lang Là tỉnh vùng ca , miền núi, hệ thống sở hạ tầng Bắc Kạn ém; inh tế chậm phát triển; mặt ằng dân trí thấp, hủ tục lạc hậu tồn tại; hệ thống trị sở, vùng đồng dân tộc thiểu số chưa thật ổn định, vững tỷ lệ hộ đói nghè ca 1.2 Tình hình sản xuất khoai lang tỉnh Bắc Kạn Từ ết điều tra, đặc iệt thông qua việc thả luận nhóm vấn sâu số hộ nông dân có inh nghiệm trồng h lang, rút số yếu tố hạn chế đến suất h lang sau: - Người dân chủ yếu trồng giống địa phương có suất chất lượng hông ca - Phân ón thường hông sử dụng cân đối, phân hóa học ón nhiều tr ng hi phân hữu sử dụng Lượng phân ón thấp cung cấp hông đủ dinh dưỡng ch h lang - Kh lang thường ị ọ hà phái h ại mà chưa có iện pháp phòng trừ hữu hiệu, ảnh hưởng đến suất chất lượng củ - Sản xuất h lang nhỏ lẻ, chưa thành vùng sản xuất hàng hóa Sản phẩm chủ yếu án củ tươi thị trường tiêu thụ hông ổn định nên giá trị sản xuất hông ca 1.3 Tình hình sản xuất khoai lang tỉnh Thái Nguyên Yếu tố hạn chế đến sản xuất h lang tỉnh Thái Nguyên sau: - Diện tích nhỏ, hông có áp dụng giới hóa - Kh lang nguyên liệu để sản xuất rượu, ánh ẹ , thuốc tr ng y dược sản phẩm chưa có chỗ đứng vững thị trường - Công nghệ sau thu h ạch chưa ý mức, sản lượng ị thất th át sau thu h ạch lớn Ng ài sản xuất h lang tỉnh nhỏ lẻ, hông có sở thu h ạch chế iến tập trung, sản phẩm thu h ạch với hối lượng lớn ả quản the phương pháp cổ truyền nên chất lượng giảm - Tập quán canh tác cũ c n nhân dân ị ảnh hưởng, trình độ dân trí hông đồng nhận thức tiếp thu h a học ỹ thuật nhiều hạn chế Đời sống đồng nhân dân nhiều hó hăn, hông có đầu tư thâm canh ch nên hi sử dụng giống sản xuất hiệu inh tế chưa thực ca Chương NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH KHOAI LANG TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BẮC KẠN 2.1 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN GIỐNG KHOAI LANG CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN SINH THÁI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN 2.1.4 Các yếu tố cấu thành suất suất giống khoai lang thí nghiệm Bảng 2.6 Tỷ lệ khóm thu hoạch, suất thân suất củ tươi giống khoai lang thí nghiệm Tỷ lệ khóm Năng suất thân Năng suất củ thu hoạch/ô lá/ô (tấn) tươi (tấn/ha) Giống VX VĐ VX VĐ VX VĐ ab ab e d g KLC266 91,3 89,6 11,83 8,26 8,48 7,83e KLC268 74,6b 71,3c 4,67f 2,73e 3,95h 4,17ef KB1 95,4ab 96,7a 25,49ab 21,19a 27,36ab 25,43ab Đỏ Phú Lương 97,1ab 98,3a 27,54a 22,58a 23,54bc 21,68bc KL20-209 98,8a 97,1a 24,18ab 20,92a 28,79a 27,35a CIP57-18 89,2b 85,4b 13,85de 12,47c 11,43fg 12,19d CIP08-2OP 90,8ab 88,3ab 21,57bc 16,58b 19,05cd 18,62c Hàn Quốc 72,5b 70,4c 2,76f 1,73e 2,57h 2,16f Nhật tím 91,7ab 92,9ab 18,64cd 15,82bc 13,82ef 13,58d H àng l ng (đ/c) 95,8ab 95,0ab 22,35bc 19,45ab 17,69de 18,95c P [...]... h ai lang Trước thực tế đó, đề tài "Nghiên cứu tuyển chọn giống và xây dựng một số biện pháp kỹ thuật canh tác khoai lang hàng hoá tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam " là rất cần thiết tr ng giai đ ạn hiện nay 3 Mục tiêu nghiên cứu - Tuyển chọn giống h ai lang phù hợp với sản xuất hàng h á và điều iện sinh thái tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Xây dựng iện pháp ỹ thuật canh tác phù... số liệu ở ảng 2.54 cho thấy công thức trồng thuần khoai lang cho lãi thuần cao nhất đạt 36,687 triệu/ha ; trong khi công thức khoai lang + ngô cho lãi thuần thấp nhất chỉ đạt 5,117 triệu/ha; công thức khoai lang 2.8 KẾT QUẢ SẢN XUẤT THỬ KHOAI LANG ÁP DỤNG GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BẮC KẠN 2.8.1 Kết quả sản xuất thử khoai lang vụ Xuân áp dụng giống và kỹ thuật mới tại Bắc. .. ĐẦU 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở khoa học của đề tài 1.2 Nguồn gốc, phân loại, giá trị dinh dưỡng, đặc điểm thực vật học và yêu cầu sinh thái của khoai lang 1.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang trên thế giới và Việt Nam 1.4 Tình hình nghiên cứu về giống và biện pháp kỹ thuật trồng khoai lang 2 Tính cấp thiết của đề tài Cây h ai lang từ lâu đã gắn liền với... 10.000 đ/kg; phân NTT: 2.400 đ/kg; NPK tổng hợp: 8.000 đ/kg) Chương 3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ RA SẢN XUẤT 3.1 Biện pháp kỹ thuật áp dụng tại các mô hình 3.2 Kết quả xây dựng mô hình canh tác khoai lang tại Bắc Kạn Bảng 3.1 Diện tích và năng suất của mô hình canh tác khoai lang tại xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Họ và tên chủ hộ Vụ Xuân Vụ Đông Diện tích Năng suất Diện tích Năng suất... sản xuất h ai lang hàng h á nhằm nâng ca năng suất, chất lượng và hiệu quả inh tế tr ng sản xuất khoai lang - Xây dựng mô hình sản xuất h ai lang có năng suất, chất lượng và hiệu quả inh tế ca , góp phần mở rộng diện tích trồng h ai lang hàng hóa ở một số tỉnh miền núi phía Bắc 4 Cách tiếp cận 5 Phương pháp thực hiện đề tài 6 Nội dung nghiên cứu - Điều tra đánh giá tình hình sản xuất h ai lang nhằm xác... đến năng suất và chất lượng củ tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn - Xây dựng quy trình ỹ thuật canh tác h ai lang - Xây dựng mô hình và phổ iến ết quả ra sản xuất 2 Chương 1 ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KHOAI LANG NHẰM XÁC ĐỊNH YẾU TỐ HẠN CHẾ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦ TẠI HAI TỈNH BẮC KẠN VÀ THÁI NGUYÊN 1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến sản xuất khoai lang Điều kiện... canh tác cũ của à c n nhân dân vẫn còn ị ảnh hưởng, trình độ dân trí hông đồng đều vì vậy nhận thức và tiếp thu h a học ỹ thuật còn nhiều hạn chế Đời sống của đồng à nhân dân còn nhiều hó hăn, hông có hả năng đầu tư thâm canh ch nên hi sử dụng các giống mới và sản xuất thì hiệu quả inh tế còn chưa thực sự ca 3 Chương 2 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH KHOAI LANG TẠI 2 TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ... và chất lượng ca ; Biện pháp ỹ thuật áp dụng chưa phù hợp; Chưa có iện pháp phòng trừ hữu hiệu ọ hà phá h ại; Thị trường tiêu thụ hông ổn định 2) Kết quả xây dựng quy trình canh tác h ai lang tại Bắc Kạn và Thái Nguyên - Kết quả nghiên cứu lựa chọn giống: Giống Đỏ Phú Lương được lựa chọn đưa ra sản xuất phục vụ mục đích ăn tươi Giống KL20-209 được lựa chọn đưa ra sản xuất phục vụ mục đích chế iến và. .. 1,75 (Số liệu trung bình 2 năm; giá khoai lang: 6000 đ/kg; đạm urea: 9.000 đ/kg; lân supe: 3500 đ/kg; kaliclorua: 10.000 đ/kg; phân NTT: 2.400 đ/kg; NPK tổng hợp: 8.000 đ/kg) 2.8.2 Kết quả sản xuất thử khoai lang vụ Đông áp dụng giống và kỹ thuật khuyến cáo tại Bắc Kạn và Thái Nguyên Bảng 2.58 Yếu tố cấu thành năng suất, năng suất khoai lang vụ Đông trong thử nghiệm tại Thái Nguyên và Bắc Kạn Công Số. .. ngô h ặc một số cây họ đậu với h ai lang Tr ng thí nghiệm, nng suất và hiệu quả inh tế của giống h ai lang Đỏ Phú Lương đạt ca nhất ở công thức trồng thuần (tương ứng là: 24,46 tấn/ha và 35 93.000 đ) + Kết quả thử nghiệm giống và iện pháp ỹ thuật canh tác: Năng suất giống h ai lang Đỏ Phú Lương của tất cả các công thức trồng ở Bắc Kạn tương đương với ở Thái Nguyên Ở cả 2 tỉnh, trồng h ai lang áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC KHOAI LANG HÀNG HÓA TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM, BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC KHOAI LANG HÀNG HÓA TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM, BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC KHOAI LANG HÀNG HÓA TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay