Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Di truyền học

18 229 4
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:28

CÂU HỎI MINH HỌA MÔN DI TRUYỀN HỌC (Nội dung mang tính chất tham khảo) Mã đề cương chi tiết: TCDY009 Trong chất nguyên sinh, nguyên tố chiếm hàm lượng cao là: A Cacbon B Hydro C Oxy D Nitơ Nguyên tố sau thuộc nhóm đa lượng: A P, S, K, Ca, Na, Fe, B Cu, Zn, Co, B, Br, C I, Ni, Pb, Ag, Au, D Fe, Mg, Cu, Zn, Ni, Nguyên tố sau thuộc nhóm vi lượng: A P, S, K, Ca, Na, Fe, B Cu, Zn, Co, B, Br, C I, Ni, Pb, Ag, Au, D Fe, Mg, Cu, Zn, Ni, Nguyên tố sau thuộc nhóm siêu vi lượng: A P, S, K, Ca, Na, Fe, B Cu, Zn, Co, B, Br, C I, Ni, Pb, Ag, Au, D Fe, Mg, Cu, Zn, Ni, Trong tế bào, thành phần vô chiếm nhiều là: A Nước B Cacbonic C Các anion D Các cation Trong tế bào, thành phần hữu chủ yếu là: A Glucid B Protein C Lipid D Vitamin Nguyên sinh chất tế bào, tỉ lệ protein chiếm khoảng: A 1/3 chất khô B 1/2 chất khô C 2/3 chất khô D 1/4 chất khô Các sản phẩm thứ cấp mô phân hóa động vật: A Kitin, xương, sụn, lông, B Lignin, cutin, sáp, libe, C Kitin, cutin, sáp, lông, D Lignin, libe, sun, lông, Các sản phẩm thứ cấp mô phân hóa thực vật: A Kitin, xương, sụn, lông, B Lignin, cutin, sáp, libe, C Kitin, cutin, sáp, lông, D Lignin, libe, sun, lông, 10 Vai trò sau nguyên tố vi lượng siêu vi lượng A Thành phần xây dựng hợp chất hữu tế bào B Thúc đẩy trình trao đổi chất C Cầu nối hình thành cao phân tử D Tác nhân hoạt hóa enzym 11 Để phân biệt tế bào non với tế bào già, tế bào lành với tế bào bệnh, người ta dựa vào .trong tế bào? A Thành phần vô B Thành phần hữu C Thành phần hóa học D Thành phần 12 Để nghiên cứu thành phần hóa học tế bào, người ta thường dùng A Các tế bào nuôi cấy B Huyền phù tế bào tự nhiên C Các tế bào gốc D Các tế bào sinh sản 13 Các tế bào vào chương trình chết chúng A Các tín hiệu ngăn cản chương trình chết không phát hay có tín hiệu mạnh hoạt hóa B Các tín hiệu mạnh tín hiệu ngăn cản khởi động C Các tín hiệu bắt đầu chương trình chết D Các yếu tố tự nhiên cần thiết 14 Các tín hiệu ngăn cản chương trình chết tín hiệu A Nội bào hay ngoại bào B Ngoại bào hay trung gian C Nội bào hay liên bào D Thần kinh hay hóa học 15 Dấu hiệu đặc trưng hoại tử tế bào A Chất nhiễm sắc cô đặc tối đa B Hiện tượng rò rỉ số chất quan trọng khỏi tế bào C Tế bào co tròn, nội bào bào quan cô đặc D Nhân thành mảnh 16 Một số dấu hiệu chết tế bào kiểu apoptosic A Các khối tế bào mô bi sưng phù B Khởi phát làm thủng tế bào C Hiện tượng rò rỉ số chất quan trọng khỏi tế bào D Xuất alarmins 17 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có dạng A Đảo đoạn B Thêm cặp nucleotid C Thay cặp nucleotid D Mất cặp nucleotid 18 Dấu hiệu chết tế bào kiểu apoptosic A Hiện tượng rò rỉ số chất quan trọng khỏi tế bào B Xuất alarmins C Chất nhiễm sắc cô đặc tối đa D Các khối tế bào mô bi sưng phù 19 Các phân tử Histone cấu trúc ADN có chất là: A Protein B Lipid C Glucid D Acid amin 20 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cho gen trở nên gần thuộc đột biến A Lặp đoạn, đảo đoạn, đoạn B Đảo đoạn, chuyển đoạn C Lặp đoạn, chuyển đoạn D Mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn 21.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi nhóm gen liên kết thuộc đột biến A Mất đoạn B Đảo đoạn C Lặp đoạn D Chuyển đoạn 22 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến thay đổi vị trí gen phạm vi cặp nhiễm sắc thể thuộc đột biến A Mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn B Đảo đoạn đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn C Lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn D Chuyển đoạn, đảo đoạn 23 Các tượng dẫn đến thay đổi vị trí gen phạm vi cặp nhiễm sắc thể thuộc A Lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn, tiếp hợp trao đổi đoạn giảm phân B Đảo đoạn, đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn C Lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn D Chuyển đoạn, đảo đoạn, tiếp hợp 24 Trong dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu lớn thuộc A Mất đoạn, đảo đoạn B Đảo đoạn, lặp đoạn C Lặp đoạn, chuyển đoạn D Mất đoạn, chuyển đoạn 25 Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN nhiễm sắc thể là: A Lặp đoạn, chuyển đoạn B Đảo đoạn, chuyển đoạn nhiễm sắc thể C Mất đoạn, chuyển đoạn D Chuyển đoạn 26 Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm giảm số lượng gen nhiễm sắc thể là: A Lặp đoạn, chuyển đoạn B Đảo đoạn, chuyển đoạn C Mất đoạn, chuyển đoạn D Lặp đoạn, đảo đoạn 27 Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể là: A Lặp đoạn, chuyển đoạn B Đảo đoạn, chuyển đoạn C Mất đoạn, chuyển đoạn D Lặp đoạn, đảo đoạn 28 Hiện tượng apoptosis cấp độ tế bào diễn theo trình tự: (1) Các tế bào co tròn (2) Sự khởi phát làm thủng tế bào… (3) Phá vỡ mối liên hệ tế bào – tế bào… (4) Màng nội bào bào quan cô đặc A (1), (2), (3), (4) B (1), (3), (4), (2) C (2), (4), (3), (1) D (2), (3), (1), (4) 29 Thời kỳ muộn tiến trình apoptosic, nhân tế bào có biến đổi theo trình tự sau: (1) Nhiễm sắc thể cô đặc tối đa… (2) Tế bào chia tách thành nhiều mảnh nhỏ… (3) Phân cắt ADN thành nhiều cặp bazo… (4) Nhân vỡ thành mảnh… A (1), (3), (2), (4) B (1), (3), (4), (2) C (4), (2), (3), (1) D (4), (3), (2), (1) 30 Trên cánh nhiễm sắc thể loài thực vật gồm đoạn có kí hiệu sau: ABCDEFGH Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự đoạn sau: ABCDCDEFGH Dạng đột biến A Lặp đoạn B Đảo đoạn C Chuyển đoạn tương hỗ D Chuyển đoạn không hỗ 31 Trên cánh nhiễm sắc thể loài thực vật gồm đoạn có kí hiệu sau: ABCDEFGH Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự đoạn sau: ADCBEEFGH Dạng đột biến A Đảo đoạn B Lặp đoạn C Chuyển đoạn tương hỗ D Chuyển đoạn không tương hỗ 32 Tổng số nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường loài có số lượng 22, tế bào cá thể A cặp thứ cặp thứ có chiếc, cá thể thể A Tứ bội B Thể bốn nhiễm kép C Đa bội chẵn D Thể tam nhiễm kép 33 Loại axit nhân Miescher phát là: A ADN B ARN C Protein D Axit amin 34 Thí nghiệm Griffith thực đối tượng A Chuột B Ruồi dấm C Thỏ D E Coli 35 Griffith tiến hành thí nghiệm với vi khuẩn gây bệnh: A Bệnh dại B Bệnh bạch hầu C Bệnh sưng phổi D Bệnh tả 36 Trong loài, hàm lượng ADN hợp tử: A Bằng tế bào trứng B Bằng 1/2 lượng ADN tế bào sinh dưỡng C Bằng 1/2 lượng ADN tế bào sinh giao tử D Bằng tế bào sinh dục sơ khai 37 Phage phá tế bào vi khuẩn loại enzym: A Lysozim B Lygaza C Polymeraza D Helicase 38 Thành phần hóa học ADN nguyên tố: A Photpho B Lưu huỳnh C Cacbon D Hydro 39 Thành phần hóa học protein nguyên tố: A Photpho B Lưu huỳnh C Cacbon D Hydro 40 Nếu ADN có 20% A 20% T % G % C ? A G + C = 20% B G + C = 40% C G + C = 60% D G + C = 80% 41 : Một gen tái cần môi trường nội bào cung cấp 15400 nucleotid Các gen chứa tất 17600 nucleotid Chiều dài gen ban đầu là: A 37400 A0 B 74800 A0 C 3740 A0 D 7480 A0 42 Một gen có 480 adenin 3120 liên kết hydro Gen có số lượng nucleotid A.1800 B 2400 C 3000 D 2040 43 Protein có loại acid amin? A 10 B 20 C 30 D 40 44 Hầu hết acid amin cấu tạo A Gốc amin, gốc R B Gốc carboxyl, Gốc amin C Gốc R, gốc carboxyl D Gốc carboxyl, gốc amin, gốc R 45 Công thức cấu tạo acid amin không chứa nhóm –NH2 A Prolin B Glycin C Alanin D Valinyl 46 Acid amin đặc biệt A Prolin, glycin B Glycin, cystein C Cystein, prolin D Prolin, cystein, glycin 47 Gốc R acid amin có nguyên tử H? A Prolin B Glycin C Alanin D Valin 48 Gốc R acid amin có cấu trúc hai vòng? A Phenylalanin B Asparagin C Tryptophan D Histidin 49 Acid amin tổng hợp trình tổng hợp protein? A Prolin B Cystein C Methionin D Alanin 50 Acid amin làm cho chuỗi acid amin xoắn lại? A Prolin B Cystein C Methionin D Alanin 51 Acid amin làm cho chuỗi acid amin nối lại với nhau? A Prolin B Cystein C Methionin D Alanin 52 Trong trình nhân đôi ADN, chạc tái có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzyme ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ B Vì enzyme ADN polimeraza tác dụng lên mạch C Vì enzyme ADN polimeraza tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’ D Vì enzyme ADN polimeraza tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’ 53 Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức A Tất loài dùng chung mã di truyền B Mã mở đầu AUG, mã kết thúc UAA, UAG, UGA C Nhiều ba xác định axit amin D Một ba mã hoá mã hoá cho loại axit amin 54 Tất loài sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính đặc hiệu B Mã di truyền có tính thoái hóa C Mã di truyền có tính phổ biến D Mã di truyền mã ba 55 Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là: A Nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin B Tất loài dùng chung nhiều mã di truyền C Tất loài dùng chung mã di truyền D Một ba mã di truyền mã hoá cho axit amin 56 Một gen có 480 adenin 3120 liên kết hydro Gen có số lượng nucleotit A 1800 B 2400 C 3000 D 2040 57 Giả sử gen cấu tạo từ loại nucleotid: A, T, G mạch gốc gen có tối đa loại mã ba? A loại mã ba B loại mã ba C 27 loại mã ba D loại mã ba 58 Phân tử protein có 298 axit amin, số liên kết peptit có protein là: A 296 B 297 C 296 D 300 59 Gen cấu trúc điều khiển tổng hợp protein hoàn chỉnh có 298 axit amin Số nucleotit gen là: A 300 B 900 C 1200 D 1800 60 Giả sử gen cấu tạo từ loại nucleotide: A, T, G mạch gốc gen có tối đa loại mã ba? A B C 27 D 64 61 Tác nhân sinh học gây đột biến gen A Vi khuẩn B Động vật nguyên sinh C 5BU D Virut hecpet 62 Đột biến xảy cấu trúc gen A Biểu trạng thái đồng hợp tử B Cần số điều kiện biểu kiểu hình C Được biểu KH D Biểu thể mang ĐB 63 Mức độ gây hại alen ĐB thể ĐB phụ thuộc vào A Tác động tác nhân gây đột biến B Điều kiện môi trường sống thể đột biến C Tổ hợp gen mang đột biến D Môi trường tổ hợp gen mang đột biến 64 Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào A Mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình B Cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến cấu trúc gen C Sức đề kháng thể D Điều kiện sống sinh vật 65 Đột biến gen A Sự biến đổi cặp nucleotid gen B Sự biến đổi số cặp nucleotid gen C Những biến đổi cấu trúc gen liên quan tới biến đổi cặp nucleotid, xảy điểm phân tử ADN D Những biến đổi xảy suốt chiều dài phân tử ADN 66 Đột biến giao tử xảy trình A Giảm phân B Phân cắt tiền phôi C Nguyên phân D Thụ tinh 67 Thể đột biến thể mang đột biến A Đã biểu kiểu hình B Nhiễm sắc thể C Gen hay đột biến nhiễm sắc thể D Mang đột biến gen 68 Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào A Cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến cấu trúc gen B Mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình C Sức đề kháng thể D Điều kiện sống sinh vật 69 Đột biến cấu trúc gen A Đòi hỏi số điều kiện biểu kiểu hình B Được biểu kiểu hình C Biểu thể mang đột biến D Biểu trạng thái đồng hợp tử 70 Đột biến thành gen trội biểu A Kiểu hình trạng thái dị hợp tử đồng hợp tử B Kiểu hình trạng thái đồng hợp tử C Ngay thể mang đột biến D Ở phần lớn thể 71 Xét đột biến gen 5BU, từ dạng tiền đột biến đến xuất gen đột biến phải qua A lần nhân đôi B lần nhân đôi.2 C lần nhân đôi D lần nhân đôi 72 Các dạng đột biến gen làm xê dịch khung đọc mã di truyền bao gồm A Cả ba dạng mất, thêm thay cặp nu B Thay cặp nucleotid thêm cặp nu C Mất cặp nucleotid thêm cặp nu D Thay cặp nucleotid cặp nu 73 Đột biến thay cặp nucleotid gen cấu trúc làm cho mARN tương ứng A Không thay đổi chiều dài so với mARN bình thường B Ngắn so với mARN bình thường C Dài so với mARN bình thường D Có chiều dài không đổi ngắn mARN bình thường 74 Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền A Thay cặp A-T thành T-A B Thay G-X thành cặp T-A C Mất cặp A-T hay G-X D Thay A-T thành cặp G-X 75 Đột biến gen lặn biểu kiểu hình A Khi trạng thái dị hợp tử đồng hợp tử B Thành kiểu hình hệ sau C Ngay thể mang đột biến D Khi trạng thái đồng hợp tử 76 Mạch gốc gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’ Cho biết có trường hợp thay nucleotid vị trí số làm thay đổi codon thành codon khác? A B C D 77 Mạch gốc gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’ Cho biết có trường hợp thay nuclêôtit vị trí số làm thay đổi codon mã hóa aa thành codon mã hóa aa khác? (Theo bảng mã di truyền codon AAA AAG mã cho lizin, AAX AAU mã cho asparagin) A B C D 78 Số liên kết hydro gen thay đổi đột biến lặp thêm cặp nu gen? A Tăng thêm liên kết hydro gen B Tăng thêm liên kết hydro gen C Tăng thêm liên kết hydro gen D Tăng thêm liên kết hydro gen 79 Dạng đột biến làm thay đổi cấu trúc chuỗi polipeptit gen tổng hợp A Mất cặp nucleotid ba mã hoá thứ hai B Thêm cặp nucleotid ba mã hoá thứ hai C Thay cặp nucleotid ba mã hoá thứ hai D Đảo vị trí cặp nucleotid ba mã hoá cuối 80 Di truyền Y học chuyên về: A Nghiên cứu di truyền bệnh, tư vấn di truyền B Chẩn đoán điều trị bệnh di truyền C Tư vấn di truyền, tư vấn tiền hôn nhân D Nghiên cứu di truyền bệnh, chẩn đoán điều trị bệnh di truyền, tư vấn di truyền 81 Những kiến thức tảng sinh học di truyền học cung cấp giúp người hiểu biết tốt sâu A Quá trình sinh bệnh B Ngăn ngừa bệnh C Điều trị bệnh có hiệu D Quá trình sinh bệnh, ngăn ngừa bệnh, điều trị bệnh có hiệu 82 Loại bệnh di truyền sau chiếm tỷ lệ nhỏ nhất: A Các bất thường NST B Các bất thường đơn gen C Các bất thường di truyền ty thể D Các bất thường di truyền đa yếu tố 83 Loại bệnh di truyền sau gọi bất thường kiểu Menden: A Các bất thường NST B Các bất thường đơn gen C Các bất thường di truyền ty thể D Các bất thường di truyền đa yếu tố 84 Loại bệnh di truyền sau có kết hợp yếu tố di truyền yếu tố môi trường: A Các bất thường NST B Các bất thường đơn gen C Các bất thường di truyền ty thể D Các bất thường di truyền đa yếu tố 85 Loại bệnh sau bất thường NST: A Bệnh teo Duchene B Hội chứng Down C Hội chứng Klinefelter D Hội chứng Turner 86 Loại bệnh sau không ảnh hưởng môi trường: A Suy dinh dưỡng B Bệnh teo Duchene C Điều kiện vệ sinh kém, nhiễm trùng D Viêm hô hấp 87 Trường hợp sau bệnh di truyền đa yếu tố: A Bệnh tim/ đột quỵ, tiểu đường B Các khuyết tật tim bẩm sinh C Khe hở môi/hàm D Hội chứng Down 88 Nhiệm vụ sau di truyền Y học? A Nghiên cứu nguồn gốc sống B Nghiên cứu di truyền bệnh C Chẩn đoán điều trị bệnh di truyền D Tư vấn di truyền 89 Kiểu phân bố hình chuông có đặc điểm sau: A Những người phía thấp phân bố có nguy phát triển bệnh B Những người phía thấp phân bố có nhiều nguy phát triển bệnh C Những người phía cao đồ thị nguy phát triển bệnh D Những người phía cao đồ thị có nguy phát triển bệnh 90 Trong bệnh di truyền đa yếu tố, Những người phía bên cao đồ thị phân bố hình chuông sẽ: A Có nguy phát triển bệnh B Có nhiều nguy phát triển bệnh C Không có nguy phát triển bệnh D Có hay nhiều nguy phát triển bệnh tùy trường hợp 91 Những người phía thấp đồ thị kiểu phân bố hình chuông, bệnh di truyền đa yếu tố có nguy phát triển bệnh vì: A Ít allele yếu tố môi trường gây bệnh B Nhiều allele yếu tố môi trường gây bệnh C Ít allele có yếu tố môi trường gây bệnh D Nhiều allele có yếu tố môi trường gây bệnh 92 Những người phía cao đồ thị kiểu phân bố hình chuông, bệnh di truyền đa yếu tố có nhiều nguy phát triển bệnh vì: A Ít allele yếu tố môi trường gây bệnh B Nhiều allele yếu tố môi trường gây bệnh C Ít allele có yếu tố môi trường gây bệnh D Nhiều allele có nhiều yếu tố môi trường gây bệnh 93 Đối với hầu hết bệnh di truyền đa yếu tố, nguy tái phát gọi là: A Nguy thứ phát B Nguy tiềm ẩn C Nguy kinh ngiệm D Nguy mắc bệnh 94 Nguy tái phát gọi nguy kinh nghiệm, bệnh di truyền đa yếu tố do: A Dựa vào kết quan sát trực tiếp kiện liên quan đến bệnh số gia đình có người mắc bệnh B Dựa vào kết thống kê xác suất Dựa vào việc điều tra xã hội học Dựa vào đặc điểm di truyền theo chủng tộc 95 Đối với bệnh di truyền đa yếu tố, bệnh muốn biểu phải vượt qua ngưỡng mắc bệnh; ngưỡng tác động: A Cá thể bình thường B Cá thể mắc bệnh C Cá thể chết D Cá thể chậm phát triển 96 Đối với bệnh di truyền đa yếu tố, bệnh muốn biểu phải vượt qua ngưỡng mắc bệnh; ngưỡng tác động: A Cá thể bình thường B Cá thể mắc bệnh 10 C Cá thể chết D Cá thể chậm phát triển 97 Công thức đánh giá khả di truyền (h) từ tỷ lệ tương hợp là: A h = (CMZ – CDZ) B h = (CDZ – CMZ) C h = 2(CMZ – CDZ) D h = 2(CDZ – CMZ) 98 Nếu tỷ lệ mắc bệnh quần thể f, nguy cho anh chị em người mắc bệnh dự đoán xấp xỉ bằng: A Bằng f B Bằng 2f C Bằng bậc hai f D Bằng f/2 99 Dạng di truyền di truyền đa yếu tố đặc điểm sau ? A Các gen phân ly tổ hợp theo kiểu Mendel B Các gen không tác động riêng rẽ mà phối hợp với để chia phối thứ tính trạng C Trong quần thể kiểu di truyền có kiểu phân bố hình chuông D Mỗi gen quy định tính trạng di truyền độc lập 100 Dựa vào công thức đánh giá khả di truyền (h) theo tỷ lệ tương hợp sinh đôi trứng (CMZ) sinh đôi khác trứng (CDZ) Nếu bệnh tự kỷ có tỷ lệ tương hợp sinh đôi trứng ( 0,92) sinh đôi khác trứng (0,0), giá trị h là… A Bằng B Lớn C Bằng D Lớn 101 Dựa vào công thức đánh giá khả di truyền (h) theo tỷ lệ tương hợp sinh đôi trứng (CMZ) sinh đôi khác trứng (CDZ) Nếu chứng nghiện rượu có tỷ lệ tương hợp sinh đôi trứng ( > 0,6) sinh đôi khác trứng (< 0,3), giá trị h là… A Bằng 0,3 B Bằng 0,6 C Bằng 0,9 D Bằng 1,2 102 Những bất thường NST thể dạng sau: A Sẩy thai ngẫu nhiên B Các dị tật bẩm sinh C Ung thư D Sẩy thai ngẫu nhiên, dị tật bẩm sinh, ung thư 103 Khoảng trường hợp sẩy thai ngẫu nhiên có nguyên nhân bất thường NST A 50% B 25% C 15% D 5% 104 Thể đột biến dạng trisomy sau không sinh sống (thường chết thai oặc chết sau sinh): A Trisomy 13 B Trisomy 16 C Trisomy 18 D Trisomy 21 105 Các trường hợp trisomy 13,18, 21 gặp khoảng sẩy thai ngẫu nhiên: A 99% 11 B 90% C 9% D 0,9% 106 Các dị tật bẩm sinh có biểu chung: A Chậm phát triển trí tuệ, lùn kèm theo nhẹ cân B Có thay đổi đặc thù khuôn mặt C Gia tăng tần số dị tật bẩm sinh, đặc biệt dị tật tim D Chậm phát triển trí tuệ, lùn kèm theo nhẹ cân, thường gặp dị tật tim 107 Bệnh bạch cầu thể tủy mãn (CML: chronic myelogenous leukemina) chuyển đoạn nhiễm sắc thể: A NST số 22 số 21 B NST số 12 số C NST số 22 số D NST số 12 số 21 108 Đột biến chuyển đoạn gây bệnh bạch cầu thể tủy mãn làm thay đổi vị trí gen tiền ung thư .: A Gen CCR5 B Gen abl C Gen TNF D Gen CI 109 Người mắc hội chứng siêu nam tìm thấy đối tượng tù nhân nam lên đến: A 1/30 B 1/3 C 2/3 D /2 110 Biểu lâm sàng hội chứng siêu nam: A Người nam, có chiều cao trung bình B Giảm số trí tuệ, chậm phát triển C Có xu hướng bạo, thường vô sinh D Người nam, có chiều cao trung bình, giảm số trí tuệ có xu hướng bạo 111 Bộ nhiễm sắc thể người mang hội chứng siêu nam có dạng: A 45XYY B 46XYY C 47XYY D 47YYY 112 Hội chứng sau tam nhiễm NST thường? A Hội chứng Down B Hội chứng Turner C Hội chứng Klinefelter D Hội chứng siêu nữ 113 Hội chứng sau tam nhiễm NST giới tính? A Hội chứng Down B Hội chứng siêu nam C Hội chứng Klinefelter D Hội chứng siêu nam, hội chứng Klinefelter 114 Những hội chứng sau tam nhiễm nhiễm sắc thể giới tính A Down, Turner, Klinefelter B Down, siêu nam, siêu nữ C Klinefelter, siêu nam, siêu nữ D Turner, Klinefelter, siêu nữ 115 Hội chứng sau đột biến đơn nhiễm NST giới tính? A Hội chứng Down 12 B Hội chứng Turner C Hội chứng Klinefelter D Hội chứng siêu nữ 116 Hội chứng sau gặp đa số bệnh nhân nữ: A Hội chứng Down B Hội chứng Turner C Hội chứng Klinefelter D Hội chứng siêu nam 117 Hội chứng sau gặp đa số bệnh nhân nam: A Hội chứng Turner B Hội chứng siêu nữ C Hội chứng Klinefelter D Hội chứng Down 118 Hội chứng sau thường gặp tù nhân nam: A Hội chứng Turner (45X) B Hội chứng siêu nữ (47XXX) C Hội chứng siêu nam (47XYY) D Hội chứng Klinefelter (47XXY) 119 Hội chứng Klinefelter đột biến NST dạng: A Tam nhiễm NST giới tính B Tam nhiễm NST thường C Đơn nhiễm NST giới tính D Đơn nhiễm NST thường 120 Người mang hội chứng Klinefelter thuộc giới tế bào có NST: A Nam 45 B Nữ 45 C Nam .47 D Nữ 47 121 Bộ NST người mắc hội chứng Klinefelter có dạng: A 45 X B 45Y C 47XXX D 47XXY 122 Hội chứng tam nhiễm X có NST bị đột biến dạng: A Tam nhiễm NST thường B Tam nhiễm NST giới tính C Đơn nhiễm NST thường D Đơn nhiễm NST giới tính 123 Bộ NST bệnh nhân tam nhiễm X có dạng: A 44XXX B 45XXX C 46XXX D 47XXX.2 124 Di truyền học quần thể nghiên cứu phân bố gene ……… trì thay đổi tần số các……… ……… qua hệ A Quần thể ……gene …… kiểu gene B Quần thể kiểu gen gene C Cá thể gene kiểu gene D Cá thể kiểu gene gene 125 Di truyền học quần thể có liên quan đến yếu tố sau đây: A Yếu tố di truyền B Yếu tố xã hội yếu tố di truyền 13 C Yếu tố môi trường D Yếu tố di truyền, yếu tố xã hội, yếu tố môi trường 126 Đột biến lĩnh vực có liên quan phạm vi nghiên cứu di truyền học quần thể thuộc : A Yếu tố môi trường B Yếu tố xã hội C Yếu tố di truyền D Yếu tố người 127 Sinh sản lĩnh vực có liên quan phạm vi nghiên cứu di truyền học quần thể thuộc : A Yếu tố môi trường B Yếu tố xã hội C Yếu tố di truyền D Yếu tố người 128 Tình trạng di dân lĩnh vực có liên quan phạm vi nghiên cứu di truyền học quần thể thuộc : A Yếu tố môi trường B Yếu tố xã hội C Yếu tố di truyền D Yếu tố người 129 Sự chọn lọc lĩnh vực có liên quan phạm vi nghiên cứu di truyền học quần thể thuộc : A Yếu tố môi trường B Yếu tố xã hội C Yếu tố di truyền D Yếu tố người 130 Tính đa dạng di truyền quần thể loài người yếu tố sau định: A Sự phân bố gen NST B Bản chất allele C Tần số allele vị trí gene NST D Bản chất allele, phân bố gen, tần số allele vị trí gen NST 131 Sự khác biệt di truyền lớn quần thể tạo do: A Sự chọn lọc đột biến có lợi tác động môi trường B Cơ hợi sống sót cá thể mang đột biến có hại đột biến trung tính C Sự cách ly sinh sản nhóm D Sự chọn lọc đột biến có lợi tác động môi trường, cách ly sinh sản nhóm, hội sống sót cá thể mang đột biến có hại đột biến trung tính 132 Gen mã hóa cho receptor cytokin bề mặt tế bào có tên là: A Gen abl B Gen TNF C Gen CCR5 D Gen ∆CCR5 133 Đột biến 32 cặp bazo biến gen CCR5 trở thành gen? A Gen ∆CCR5 B Gen abl C Gen TNF D Gen NTF 134 Tần số tương đối kiểu gen tính bằng: A Tần số tương đối kiểu gen tổng allele kiểu gen B Tần số tương đối kiểu gen tích allele kiểu gen C Tỷ lệ số cá thể mang kiểu gen so với tổng số cá thể quần thể 14 D Tỷ lệ số cá thể mang kiểu gen so với tổng số cá thể có kiểu hình giống kiểu hình kiểu gen 135 Tần số tương đối allele tính bằng: A Tỷ lệ allele so với tổng số allele có quần thể B Tỷ lệ allele so với tổng số allele kiểu gen C Tỷ lệ allele so với tổng số allele kiểu gen mang kiểu hình giống allele D Tỷ lệ giao tử mang allele 136 Bệnh Phenylketonuria (PKU), tần số người mắc bệnh trạng thái đồng hợp tử lặn xác định xác quần thể qua chương btrình sàng lọc trẻ sơ sinh Ireland 1/4500 Tần số người dị hợp tử mang gene bệnh quần thể ? A 0,015 B 0,095 C 0,3 D 0,03 137 Một quần thể ngẫu phối, có tần số tương đối alen A 0,6; tần số tương đối aalen a 0,4 Quần thể có cấu trúc di truyền trạng thái cân là: A 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa B 0,34 AA : 0,48 Aa : 0,18 aa C 0,32 AA : 0,48 Aa : ,20 aa D 0,38 AA : 0,48 Aa : 0,14 aa 138 Mendel mệnh danh là: A Newton sinh học B Pasteur sinh học C Ensten sinh học D Hiporate sinh học 139 Yếu tố sau không thuộc đặc tính cần thiết đậu Hà Lan nghiên cứu di truyền: A Không có dạng trung gian, thứ hoàn toàn khác biệt B Hoa có khả tự thụ phấn tránh giao phấn tự nhiên dễ giao phấn nhân tạo C Có thể tiếp tục trồng lai qua nhiều hệ D Có nhiều biến dị, tính đa dạng cao 140 Đặc điểm sau phân bào sử dụng để giải thích quy luật di truyền Menđen? A Sự phân chia NST B Sự nhân đôi phân li NST C Sự tiếp hợp bắt chéo NST D Sự phân chia tâm động kì sau 141 Khi đề xuất giả thuyết tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định, nhân tố di truyền tế bào không hoà trộn vào phân li đồng giao tử Menđen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Cho F1 lai phân tích B Cho F2 tự thụ phấn C Cho F1 giao phấn với D Cho F1 tự thụ phấn 142 Cặp alen là? A Hai alen giống thuộc gen cặp NST tương đồng SV lưỡng bội B Hai alen giống hay khác thuộc gen cặp NST tương đồng SV lưỡng bội C Hai gen khác nằm cặp NST tương đồng SV lưỡng bội D Hai alen khác thuộc gen cặp NST tương đồng SV lưỡng bội 143 Phương pháp nghiên cứu di truyền Mendel bước sau đây? A Lai dòng đậu khác 15 B Theo dõi riêng tính trạng tương phản C Gây đột biến tạo nguồn nguyên liệu D Dùng toán học thống kê để phân tích kết 144 Theo di truyền học đại, thể đồng hợp tử mang: A Các allele giống gen B Các allele khác gen C Một kiểu gen giống D Nhiều kiểu gen khác 145 Theo di truyền học đại, thể dị hợp tử mang: A Các allele giống gen B Các allele khác gen C Một kiểu gen giống D Nhiều kiểu gen khác 146 Kiểu gen sau dị hợp tử: A DDff, DdFF, ddFF, ddFf B DDFF,ddff, ddFF, DDff C DdFf, ddFf, DdFF, DDFf D DDff, ddff, DdFF, DDff 147 Cặp bố mẹ sau sinh có nhóm máu khác nhau: A IAIA x IAIo B IAIo x IBIo C IAIA x IAIB D IAIA x IBIo 148 Cha máu A, mẹ máu B họ sinh có nhóm máu sau đây? A Máu nhóm A nhóm B B Máu nhóm AB C Máu nhóm A, B, AB O D Máu nhóm A nhóm B 149 Mẹ có nhóm máu AB, sinh có nhóm máu AB Nhóm máu chắn nhóm máu người bố? A Nhóm máu AB B Nhóm máu O C Nhóm máu B D Nhóm máu A 150 Mẹ có nhóm máu A sinh có nhóm máu O, nhóm máu bố là: A Nhóm máu A B Nhóm O C Nhóm B D Nhóm máu A nhóm B nhóm O 151 Mẹ có nhóm máu B sinh có nhóm máu O, nhóm máu bố là: A Nhóm máu A B Nhóm O C Nhóm B D Nhóm A nhóm B nhóm O 152 NST giới tính mang gen quy định tính trạng đến giới tính tính trạng thường với giới tính: A liên quan .liên quan B liên kết liên quan C liên quan liên kết D liên kết liên kết 153 Người tìm quy luật di truyền liên kết với giới tính là: A Gregor Mendel 16 B Thomas Hunt Morgan C Jean – Baptiste de Lamarck D Charles Darwin 154 Ở người, gen di truyền liên kết với NST giới tính X biểu kiểu hình A Giới đực B Giới C Cả giới đực giới D Giới đực giới 155 Di truyền liên kết với giới tính có đặc điểm: A Tỷ lệ phân ly kiểu hình không hai giới, giới XY thường dễ biểu B Gen trênY di truyền thẳng truyền cho giới mang XY C Gen X di truyền chéo truyền cho hai giới D Tỷ lệ phân ly kiểu hình không hai giới, gen trênY di truyền thẳng truyền cho giới mang XY, Gen X di truyền chéo truyền cho hai giới 156 Ở người, gen N quy định mắt nâu, gen n quy định mắt xanh Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh có đứa mắt nâu có đứa mắt xanh, kiểu gen bố mẹ là: A Đều có kiểu gen NN B Đều có kiểu gen Nn C Bố kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn ngược lại D Bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn ngược lại 157 Ở người, gen N quy định mắt nâu, gen n quy định mắt xanh Bố mắt nâu, mẹ mắt xanh, sinh mắt xanh, biết mắt nâu trội hoàn toàn so với mắt xanh, bố mẹ có kiểu gen: A Bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn B Bố có kiểu gen Nn, mẹ có kiểu gen nn C Bố có kiểu gen nn, mẹ có kiểu gen NN D Bố có kiểu gen nn, mẹ có kiểu gen Nn AB 158 Cho cá thể có kiểu gen (các gen liên kết hoàn toàn) tự thụ phấn F1 thu loại ab kiểu gen với tỉ lệ là: A 50% B 25% C 75% D 100% 159 Cá thể có kiểu gen AaBbDd tạo loại giao tử mang gen aBd với tỉ lệ: A 1/2 B 1/4 C 1/6 D 1/8 160 Biết hoán vị gen xảy với tần số 24% Theo lí thuyết, thể có kiểu gen AB/ab giảm phân cho loại giao tử Ab với tỉ lệ A 24% B 48% C 12% D 76% 161 Ở người, bệnh mù màu (đỏ, lục) đột biến gen lặn m nằm NST giới tính X gây nên, alen M quy định mắt bình thường Một gia đình có mẹ không mắc bệnh mang gen gây bệnh, bố không mắc bệnh Xác xuất để cặp bố mẹ nói sinh đứa bình thường là: A 75% B 50% C 25% D 12,5% 17 162 Ở người, alen m nằm NST giới tính X quy định bệnh mù màu; alen M quy định mắt bình thường, alen tương ứng NST Y Bố mẹ không mắc bệnh, sinh người gái bình thường, trai mù màu Kiểu gen cặp bố mẹ là: A XMXM x XMY B XMXm x XmY C XMXm x XMY D XmXm x XmY 163 Ở người, định gen lặn nhiễm sắc thể X, alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Một người phụ nữ bình thường có bố bị mù màu, lấy chồng không bị bệnh mù màu Xác suất chị sinh trai đầu lòng mù màu A 0,20 B 0,25 C 0,50 D 0,75 -HẾT- 18 [...]... Tình trạng di dân là một lĩnh vực có liên quan trong phạm vi nghiên cứu của di truyền học quần thể và thuộc về : A Yếu tố môi trường B Yếu tố xã hội C Yếu tố di truyền D Yếu tố con người 129 Sự chọn lọc là một lĩnh vực có liên quan trong phạm vi nghiên cứu của di truyền học quần thể và thuộc về : A Yếu tố môi trường B Yếu tố xã hội C Yếu tố di truyền D Yếu tố con người 130 Tính đa dạng di truyền trong... Tỷ lệ phân ly kiểu hình không đều ở hai giới, giới XY thường dễ biểu hiện hơn B Gen trênY di truyền thẳng chỉ truyền cho giới mang XY C Gen trên X di truyền chéo truyền cả cho hai giới D Tỷ lệ phân ly kiểu hình không đều ở hai giới, gen trênY di truyền thẳng chỉ truyền cho giới mang XY, Gen trên X di truyền chéo truyền cả cho hai giới 156 Ở người, gen N quy định mắt nâu, gen n quy định mắt xanh Bố mắt... D Yếu tố di truyền, yếu tố xã hội, yếu tố môi trường 126 Đột biến là một lĩnh vực có liên quan trong phạm vi nghiên cứu của di truyền học quần thể và thuộc về : A Yếu tố môi trường B Yếu tố xã hội C Yếu tố di truyền D Yếu tố con người 127 Sinh sản là một lĩnh vực có liên quan trong phạm vi nghiên cứu của di truyền học quần thể và thuộc về : A Yếu tố môi trường B Yếu tố xã hội C Yếu tố di truyền D Yếu... cấu trúc di truyền ở trạng thái cân bằng là: A 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa B 0,34 AA : 0,48 Aa : 0,18 aa C 0,32 AA : 0,48 Aa : 0 ,20 aa D 0,38 AA : 0,48 Aa : 0,14 aa 138 Mendel còn được mệnh danh là: A Newton của sinh học B Pasteur của sinh học C Ensten của sinh học D Hiporate của sinh học 139 Yếu tố nào sau đây không thuộc về đặc tính cần thiết của đậu Hà Lan trong nghiên cứu di truyền: A Không có... 47XXX.2 124 Di truyền học quần thể nghiên cứu sự phân bố của các gene trong ……… cũng như sự duy trì và thay đổi tần số của các……… và ……… qua các thế hệ A Quần thể ……gene …… kiểu gene B Quần thể kiểu gen gene C Cá thể gene kiểu gene D Cá thể kiểu gene gene 125 Di truyền học quần thể có liên quan đến những yếu tố nào sau đây: A Yếu tố di truyền B Yếu tố xã hội và yếu tố di truyền 13... đặc điểm nào sau đây ? A Các gen phân ly và tổ hợp theo kiểu Mendel B Các gen không tác động riêng rẽ mà phối hợp với nhau để cùng chia phối một thứ tính trạng C Trong quần thể kiểu di truyền này có kiểu phân bố hình chuông D Mỗi gen quy định một tính trạng và di truyền độc lập 100 Dựa vào công thức đánh giá khả năng di truyền (h) theo tỷ lệ tương hợp giữa con sinh đôi cùng trứng (CMZ) và sinh đôi khác... phát triển 97 Công thức đánh giá khả năng di truyền (h) từ tỷ lệ tương hợp là: A h = (CMZ – CDZ) B h = (CDZ – CMZ) C h = 2(CMZ – CDZ) D h = 2(CDZ – CMZ) 98 Nếu tỷ lệ mắc bệnh của một quần thể là f, thì nguy cơ cho con và anh chị em của người mắc bệnh có thể dự đoán xấp xỉ bằng: A Bằng f B Bằng 2f C Bằng căn bậc hai của f D Bằng f/2 99 Dạng di truyền cơ bản của di truyền đa yếu tố không có đặc điểm... thuộc cùng một gen trên cặp NST tương đồng ở SV lưỡng bội 143 Phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel không có bước nào sau đây? A Lai giữa các dòng đậu khác nhau 15 B Theo dõi riêng từng tính trạng tương phản C Gây đột biến tạo nguồn nguyên liệu D Dùng toán học thống kê để phân tích kết quả 144 Theo di truyền học hiện đại, thể đồng hợp tử mang: A Các allele giống nhau về cùng một gen B Các allele... 153 Người tìm ra quy luật di truyền liên kết với giới tính là: A Gregor Mendel 16 B Thomas Hunt Morgan C Jean – Baptiste de Lamarck D Charles Darwin 154 Ở người, gen di truyền liên kết với NST giới tính X biểu hiện kiểu hình ở A Giới đực B Giới cái C Cả giới đực và giới cái D Giới đực hoặc giới cái 155 Di truyền liên kết với giới tính có đặc điểm: A Tỷ lệ phân ly kiểu hình không đều ở hai giới, giới... Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích các quy luật di truyền Menđen? A Sự phân chia của NST B Sự nhân đôi và phân li của NST C Sự tiếp hợp và bắt chéo NST D Sự phân chia tâm động ở kì sau 141 Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, các nhân tố di truyền trong tế bào không hoà trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử Menđen đã kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Di truyền học, Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Di truyền học, Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Di truyền học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay