Tổng hợp công thức tính toán Địa chất công trình

12 197 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:28

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Thí nghiệm xuyên tĩnh (Cone penetration test -CPT) Sức kháng mũi xuyên (Cone tip resistance): sức kháng đất tác dụng lên mũi côn xác định cách chia lực tác dụng thẳng đứng Qc(kN) cho tiết diện đáy mũi côn Ac (cm2) qc  Qc Rc  Ax Ac Ac Trong đó: Qc - lực tác động lên mũi côn, Qc =Rc.Ax Ac – diện tích tiết diện đáy mũi côn (cm²) Ax – tiết diện pittông-xilanh -Với máy xuyên Gouda 10 : Ax = 20cm2 nên Ax / Ac = qc =2 Rc -Với máy xuyên Gouda 2,5 : Ax = 10cm2 nên Ax / Ac = qc = Rc Ma sát thành đơn vị fs sức kháng đất tác dụng lên bề mặt măng xông ma sát xác định cách chia lực tác dụng lên bề mặt măng xông Qs (kN) cho diện tích bề mặt măng xông As (cm2): fs  Qs Rcf  Rc  Ax  As As Trong đó: As - tiết diện măng xông Qs - lực tác động lên măng xông, Qs =( Rcf - Rc) Ax Chỉ số ma sát : Tỷ sức kháng Fr tỷ số ma sát thành đơn vị fs sức kháng mũi côn qc độ sâu thí nghiệm, thể % hay số thập phân: Fr  fs 100% qc Phân loại đất theo kết xuyên tĩnh CPT Loại đất Schmertman Begemann % % < Fr < 0,5 Cát sạn sỏi 1,25 < Fr < 1,6 Fugro % - Sanglerat % - 0,5 < Fr < 1,5 Fr > Cát 0,5 < Fr < Cát bụi 1,75 < Fr < 2,5 1,6 < Fr < 2,5 1,5 < Fr < 1< Fr < 2,75 Bụi 2,3 < Fr < 3,5 2,5 < Fr < 3,6 < Fr < 2,5 2,75 < Fr < 3,5 Sét bụi sét pha < Fr < 4,5 3,6 < Fr < 2,5 < Fr < 3,4 < Fr < Sét Fr > 4 < Fr < < Fr < < Fr < Bùn than bùn - Fr > Fr > - Xác định trạng thái đất theo sức kháng mũi qc Loại đất qc(105 Pa) Cát hạt thô hạt trung Cát hạt mịn Cát lẫn bụi Cát bụi bão hòa qc < 50 50 < qc < 150 qc > 150 qc < 40 40 < qc < 120 qc > 120 qc < 30 30 < qc < 100 qc > 100 qc < 20 20 < qc < 70 qc > 70 Độ chặt Rời chặt vừa chặt Rời chặt vừa chặt Rời chặt vừa chặt Rời chặt vừa chặt Phân loại đất theo TN CPT (TT nghiên cứu thuộc LH Khảo sát - BXD Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (Standard penetration test - SPT) Quan hệ sức kháng xuyên tiêu chuẩn Nspt sức kháng xuyên tĩnh đầu mũi qc Thứ tự Loại đất Tỉ số qc/Nspt Sét 2 Sét pha 3 Cát hạt mịn 4 Cát hạt trung, thô Từ đến Cát hạt trung lẫn sạn sỏi Lớn Quan hệ qc/Nspt thành phần hạt ỨNG DỤNG CỦA KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SPT ĐỐI VỚI ĐẤT RỜI Độ chặt tương đối (Dr) góc ma sát () Bảng Quan hệ N30 với Dr (%) φ đất hạt rời ( theo Terzaghi Peck) N30 Dr (%) φ0 Trạng thái – 10 50 > 80 40 - 45 Rất chặt Quan hệ góc ma sát sức kháng xuyên tiêu chuẩn = 12 +a đó: a hệ số lấy 40 N30 >15; lấy N30 15; lấy N30 [...]... dao vòng (g) m2 : Trọng lượng dao vòng (g) m3 : Trọng lượng tấm kính (g) (Nếu có) D : Đường kính dao vòng V: thể tích dao vòng (cm3) V  D 2 H 4 11 Dung trọng khô = = 1+ Giá trị độ ẩm khi tính toán thay vào công thức không nhân 100 % TỶ TRỌNG Tỷ trọng của đất là tỷ lệ giữa khối lượng riêng của hạt đất và khối lượng riêng của nước hoặc trọng lượng riêng của hạt đất với trọng lượng riêng của nước Tỷ...   h  h  n  n HỆ SỐ RỖNG e G s  n 1  W  1 w e G s  n (1  W ) 1 w e s 1 d e n 1 n ĐỘ RỖNG n%  Vr e % % V e 1 ĐỘ BÃO HÒA Sr%: là tỷ số giữa thể tích nước và thể tích lỗ rỗng, tính theo % Sr %  Đối với đất bão hòa nước ta có: Vn G W % s Vr e e  Gs W 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp công thức tính toán Địa chất công trình, Tổng hợp công thức tính toán Địa chất công trình, Tổng hợp công thức tính toán Địa chất công trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay