Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm 2

87 238 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:27

MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH .8 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI .1 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phương pháp nghiên cứu .2 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu .2 1.3.1.1 Dữ liệu thứ cấp 1.3.1.2 Dữ liệu sơ cấp 1.3.2 Phương pháp phân tích .3 1.4 Đối tượng - phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .4 1.5 Ý nghĩa đề tài .4 1.6.Bố cục nội dung nghiên cứu 1.7 Lược khảo tư liệu CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÔM 2.1 Lịch sử hình thành doanh nghiệp 2.2 Sơ đồ quản lý .7 2.2.1 Bộ máy quản lý tổ chức .7 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 2.3 Lĩnh vực kinh doanh – ngành nghề hoạt động 2.4 Báo cáo tài doanh nghiệp sử dụng 2.5 Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp qua năm (2013 – 2015) .9 2.5.1 Về doanh thu .10 2.5.2 Về chi phí 10 2.5.3 Về lợi nhuận 10 2.6 Thuận lợi khó khăn .11 2.6.1 Thuận lợi: 11 2.6.2 Khó khăn: 12 2.7 Phương hướng doanh nghiệp 12 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN 13 3.1 Các khái niệm 13 3.1.1 Khái niệm chiến lược 13 3.2 Vai trò quản trị chiến lược 14 3.3 Các nguyên tắc quản trị chiến lược 15 3.4 Các cấp quản trị chiến lược 16 3.5 Các giai đoạn quản trị chiến lược .16 3.5.1 Hình thành chiến lược .16 3.5.2 Thực chiến lược 16 3.5.3 Đánh giá chiến lược 17 3.6 Phân tích môi trường 17 3.6.1 Môi trường nội .17 3.6.1.2 Nhân lực .18 3.6.1.3 Marketing 18 3.6.1.4 Tài .19 3.6.1.6 Quản trị chất lượng 20 3.6.1.7 Hệ thống thông tin .20 3.6.1.8 Nghiên cứu phát triển 21 3.6.9 Ma trận đánh giá nội .21 3.7.1 Phân tích môi trường bên .22 3.7.1.1 Môi trường vĩ mô .22 3.7.1.2 Môi trường vi mô .24 3.7.1.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 26 3.7.1.4 Xác định sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp .27 3.7.1.5 Hình thành chiến lược .28 3.7.1.6 Lựa chọn chiến lược 29 3.8 Khung nghiên cứu .31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 31 4.1 Phân tích môi trường nội 32 4.1.1 Quản trị .32 4.1.1.1 Hoạch định 32 4.1.1.2 Tổ chức .32 4.1.1.3 Lãnh đạo 32 4.1.1.4 Kiểm soát 33 4.1.2 Nhân .33 4.1.3 Họat động Marketing 34 4.1.3.1 Sản phẩm 34 4.1.3.2 Gía 34 4.1.3.3 Phân phối 34 4.1.3.4 Chiêu thị .35 4.1.4 Tài 35 4.1.4.1 Khả sinh lời 36 4.1.4.2 Cơ cấu nguồn vốn 37 4.1.5 Cơ sở vật chất trang thiết bị 37 4.1.6 Quản trị chất lượng 37 4.1.7 Hệ thống thông tin 38 4.1.8 Nghiên cứu phát triển 38 4.1.9 Ma trận đánh giá nội 39 4.2 Phân tích môi trường bên 40 4.2.1 Môi trường vĩ mô .40 4.2.1.1 Yếu tố kinh tế 40 4.2.1.2 Yếu tố trị - pháp luật 42 4.2.1.3 Yếu tố văn hóa - xã hội 42 4.2.1.4 Yếu tố tự nhiên 43 4.2.1.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật 44 4.2.2 Môi trường vi mô .45 4.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 45 4.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 48 4.2.2.3 Khách hàng 48 4.2.2.4 Nhà cung cấp 48 4.2.2.5 Sản phẩm thay 49 4.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên 49 CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÔM 52 5.1 Hình thành chiến lược thông qua ma trận SWOT .52 5.2 Phân tích chiến lược đề xuất 53 5.2.1 Nhóm chiến lược SO 53 5.2.2 Nhóm chiến lược ST 53 5.2.3 Chiến lược WO 54 5.2.4 Chiến lược WT 54 5.2 Lựa chọn chiến lược – ma trận QSPM 54 5.3 Giải pháp thực chiến lược 60 5.3.1 Giải pháp thực chiến lược thâm nhập thị trường .60 5.3.1.1 Nghiên cứu phát triển 60 5.3.1.2 Xây dựng thương hiệu .60 5.3.1.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 60 5.3.2 Giải pháp thực chiên lược hội nhập phía trước 61 5.3.3 Giải pháp thực chiến lược phát triển thị trường 61 5.3.4 Giải pháp thực chiến lược huy động vốn 61 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 6.1 Kết luận 62 6.2 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 66 DANH MỤC BẢNG MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.3.1.1 Dữ liệu thứ cấp 1.3.1.2 Dữ liệu sơ cấp 1.3.2 Phương pháp phân tích 1.4 Đối tượng - phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6.Bố cục nội dung nghiên cứu 1.7 Lược khảo tư liệu CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÔM 2.1 Lịch sử hình thành doanh nghiệp 2.2 Sơ đồ quản lý 2.2.1 Bộ máy quản lý tổ chức 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 2.3 Lĩnh vực kinh doanh – ngành nghề hoạt động 2.4 Báo cáo tài doanh nghiệp sử dụng 2.5 Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp qua năm (2013 – 2015) Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm từ năm 2013 đến năm 2015 2.5.1 Về doanh thu 10 2.5.2 Về chi phí 10 2.5.3 Về lợi nhuận 10 2.6 Thuận lợi khó khăn 11 2.6.1 Thuận lợi: 11 2.6.2 Khó khăn: 12 2.7 Phương hướng doanh nghiệp 12 Bảng 2.2: Phương hướng hoạt động doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm năm 2016 12 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN 13 3.1 Các khái niệm 13 3.1.1 Khái niệm chiến lược 13 3.2 Vai trò quản trị chiến lược 14 3.3 Các nguyên tắc quản trị chiến lược 15 3.4 Các cấp quản trị chiến lược 16 3.5 Các giai đoạn quản trị chiến lược 16 3.5.1 Hình thành chiến lược 16 3.5.2 Thực chiến lược 16 3.5.3 Đánh giá chiến lược 17 3.6 Phân tích môi trường 17 3.6.1 Môi trường nội 17 3.6.1.2 Nhân lực 18 3.6.1.3 Marketing 18 3.6.1.4 Tài 19 3.6.1.6 Quản trị chất lượng 20 3.6.1.7 Hệ thống thông tin 20 3.6.1.8 Nghiên cứu phát triển 21 3.6.9 Ma trận đánh giá nội 21 Bảng 3.1: Ma trận đánh giá yếu tố bên 21 3.7.1 Phân tích môi trường bên 22 3.7.1.1 Môi trường vĩ mô 22 3.7.1.2 Môi trường vi mô 24 Bảng 3.2: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 25 3.7.1.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 26 Bảng 3.3: Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 26 3.7.1.4 Xác định sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp 27 3.7.1.5 Hình thành chiến lược 28 Bảng 3.4: Ma trận SWOT 28 3.7.1.6 Lựa chọn chiến lược 29 Bảng 3.5: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược 29 3.8 Khung nghiên cứu 31 Bảng 3.6: khung nghiên cứu 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 31 4.1 Phân tích môi trường nội 32 4.1.1 Quản trị 32 4.1.1.1 Hoạch định 32 4.1.1.2 Tổ chức 32 4.1.1.3 Lãnh đạo 32 4.1.1.4 Kiểm soát 33 4.1.2 Nhân 33 Bảng 4.1: Trình độ nhân Doang nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 33 4.1.3 Họat động Marketing 34 4.1.3.1 Sản phẩm 34 Bảng 4.2: Các sản phẩm Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 34 4.1.3.2 Gía 34 Bảng 4.3: Bảng giá mặt hàng Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 34 4.1.3.3 Phân phối 34 4.1.3.4 Chiêu thị 35 4.1.4 Tài 35 Bảng 4.4: Khả toán Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm (2013-2015) 35 4.1.4.1 Khả sinh lời 36 Bảng 4.5: Khả sinh lợi Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 36 (2013-2015) 36 4.1.4.2 Cơ cấu nguồn vốn 37 Bảng 4.6: Cơ cấu nguồn vốn Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm (2013-2015) 37 4.1.5 Cơ sở vật chất trang thiết bị 37 4.1.6 Quản trị chất lượng 37 4.1.7 Hệ thống thông tin 38 4.1.8 Nghiên cứu phát triển 38 4.1.9 Ma trận đánh giá nội 39 Bảng 4.7: Ma trận đánh giá nội Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 39 4.2 Phân tích môi trường bên 40 4.2.1 Môi trường vĩ mô 40 4.2.1.1 Yếu tố kinh tế 40 4.2.1.2 Yếu tố trị - pháp luật 42 4.2.1.3 Yếu tố văn hóa - xã hội 42 4.2.1.4 Yếu tố tự nhiên 43 4.2.1.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật 44 4.2.2 Môi trường vi mô 45 4.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 45 Bảng 4.8: Ma trận hình hình ảnh cạnh tranh 46 4.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 48 4.2.2.3 Khách hàng 48 4.2.2.4 Nhà cung cấp 48 4.2.2.5 Sản phẩm thay 49 4.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên 49 Bảng 4.9: Ma trận đánh giá bên Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm2 50 CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÔM 52 5.1 Hình thành chiến lược thông qua ma trận SWOT 52 5.2 Phân tích chiến lược đề xuất 53 5.2.1 Nhóm chiến lược SO 53 5.2.2 Nhóm chiến lược ST 53 5.2.3 Chiến lược WO 54 5.2.4 Chiến lược WT 54 5.2 Lựa chọn chiến lược – ma trận QSPM 54 Bảng 5.1: Ma trận QSPM cho chiến lược SO 55 Bảng 5.2: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược ST 56 Bảng 5.3: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược WO 57 Bảng 5.4: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược WT 58 5.3 Giải pháp thực chiến lược 60 5.3.1 Giải pháp thực chiến lược thâm nhập thị trường 60 5.3.1.1 Nghiên cứu phát triển 60 5.3.1.2 Xây dựng thương hiệu 60 5.3.1.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 60 5.3.2 Giải pháp thực chiên lược hội nhập phía trước 61 5.3.3 Giải pháp thực chiến lược phát triển thị trường 61 5.3.4 Giải pháp thực chiến lược huy động vốn 61 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 6.1 Kết luận 62 6.2 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 66 DANH MỤC HÌNH MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.3.1.1 Dữ liệu thứ cấp 1.3.1.2 Dữ liệu sơ cấp 1.3.2 Phương pháp phân tích 1.4 Đối tượng - phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6.Bố cục nội dung nghiên cứu 1.7 Lược khảo tư liệu CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÔM 2.1 Lịch sử hình thành doanh nghiệp 2.2 Sơ đồ quản lý 2.2.1 Bộ máy quản lý tổ chức Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 2.3 Lĩnh vực kinh doanh – ngành nghề hoạt động 2.4 Báo cáo tài doanh nghiệp sử dụng 2.5 Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp qua năm (2013 – 2015) Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm từ năm 2013 đến năm 2015 2.5.1 Về doanh thu 10 2.5.2 Về chi phí 10 2.5.3 Về lợi nhuận 10 2.6 Thuận lợi khó khăn 11 Sơ đồ 2.2: Vị trí doanh nghiệp 11 2.6.1 Thuận lợi: 11 2.6.2 Khó khăn: 12 2.7 Phương hướng doanh nghiệp 12 Bảng 2.2: Phương hướng hoạt động doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm năm 2016 12 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN 13 3.1 Các khái niệm 13 3.1.1 Khái niệm chiến lược 13 3.2 Vai trò quản trị chiến lược 14 3.3 Các nguyên tắc quản trị chiến lược 15 3.4 Các cấp quản trị chiến lược 16 3.5 Các giai đoạn quản trị chiến lược 16 Hình 3.1: Quá trình quản trị chiến lược 16 3.5.1 Hình thành chiến lược 16 3.5.2 Thực chiến lược 16 3.5.3 Đánh giá chiến lược 17 3.6 Phân tích môi trường 17 3.6.1 Môi trường nội 17 3.6.1.2 Nhân lực 18 3.6.1.3 Marketing 18 3.6.1.4 Tài 19 3.6.1.6 Quản trị chất lượng 20 3.6.1.7 Hệ thống thông tin 20 3.6.1.8 Nghiên cứu phát triển 21 3.6.9 Ma trận đánh giá nội 21 Bảng 3.1: Ma trận đánh giá yếu tố bên 21 3.7.1 Phân tích môi trường bên 22 3.7.1.1 Môi trường vĩ mô 22 3.7.1.2 Môi trường vi mô 24 Hình 3.2: Mô hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 24 Bảng 3.2: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 25 3.7.1.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 26 Bảng 3.3: Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 26 3.7.1.4 Xác định sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp 27 3.7.1.5 Hình thành chiến lược 28 Bảng 3.4: Ma trận SWOT 28 3.7.1.6 Lựa chọn chiến lược 29 Bảng 3.5: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược 29 3.8 Khung nghiên cứu 31 Bảng 3.6: khung nghiên cứu 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 31 4.1 Phân tích môi trường nội 32 4.1.1 Quản trị 32 4.1.1.1 Hoạch định 32 4.1.1.2 Tổ chức 32 4.1.1.3 Lãnh đạo 32 4.1.1.4 Kiểm soát 33 4.1.2 Nhân 33 Bảng 4.1: Trình độ nhân Doang nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 33 Hình 4.1: Cơ cấu nhân Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 33 4.1.3 Họat động Marketing 34 4.1.3.1 Sản phẩm 34 Bảng 4.2: Các sản phẩm Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 34 4.1.3.2 Gía 34 Bảng 4.3: Bảng giá mặt hàng Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 34 4.1.3.3 Phân phối 34 4.1.3.4 Chiêu thị 35 4.1.4 Tài 35 Bảng 4.4: Khả toán Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm (2013-2015) 35 4.1.4.1 Khả sinh lời 36 Bảng 4.5: Khả sinh lợi Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 36 (2013-2015) 36 4.1.4.2 Cơ cấu nguồn vốn 37 Bảng 4.6: Cơ cấu nguồn vốn Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm (2013-2015) 37 Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm - Xây dựng mức lương phù hợp với chức vụ chức nhân viên phận - Xây dựng quy định lương giờ, mức công tác phí cho nhân viên cách hợp lý chặt chẽ - Xây dựng chế độ thưởng phạt đảm bảo công hợp lý để nhân viên nhận thấy mức thưởng dành cho họ xứng đáng  Hoàn thiện sách nhằm động viên nhân viên Khen thưởng kịp thời nhân viên đạt tiêu chuẩn đề 5.3.2 Giải pháp thực chiên lược hội nhập phía trước Hiện Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm áp dụng hình thức tự phân phối nên trình đưa sản phẩm đến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn có địa điểm bán hàng Vì thế, để thuận tiện cho việc mua hàng người tiêu dùng vùng lân cận, Doanh nghiệp nên mở thêm chi nhánh để đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng 5.3.3 Giải pháp thực chiến lược phát triển thị trường Chiến lược phát triển thị trường chiến lược tìm cách bán sản phẩm thị trường Theo chiến lược này, quy mô nhu cầu thị trường bị thu hẹp, Doanh nghiệp cần nỗ lực tìm kiếm thị trường để bán sản phẩm kinh doanh với giải pháp: - Tìm kiếm thị trường địa bàn mới: cụ thể tỉnh thuộc ĐBSCL Đây giải pháp nhiều Doanh nghiệp thực để gia tăng doanh số lợi nhuận Tuy nhiên, định phát triển thị trường Doanh nghiêp cần phải ý cân nhắc điều kiện hội, đe doạ điểm mạnh, điểm yếu Doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh, cân nhắc đến yếu tố chi phí thu nhập đánh giá khả phát triển thị trường - Tìm kiếm khách hàng mục tiêu mới: Giải pháp bao hàm việc tìm kiếm nhóm khách hàng mục tiêu địa bàn thị trường Doanh nghiệp nên tiến hành khảo xác thị trường để phát đối tượng khác có nhu cầu sản phẩm xăng dầu, đồng thời đưa chiến lược marketing nhắm đến nhóm khách hàng riêng biệt để đạt hiệu cao 5.3.4 Giải pháp thực chiến lược huy động vốn Để thực chiến lược huy động vốn Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 2, công tác tài giúp giải nhiệm vụ tiếp nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển Để sử dụng nguồn vốn có hiệu Doanh nghiệp cần thực vấn đề trọng tâm sau đây: GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 61 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm o Tìm nguồn vốn vay có lãi suất thấp từ kênh ngân hàng quỹ tín dụng o Đảm bảo nguồn vốn dự trữ giá sản phẩm đầu vào biến động o Thực kiểm soát tài cách áp dụng kế toán quản trị nhằm phát khoản chi phí không hợp lý o Thường xuyên theo dõi hàng tồn kho, khai thác hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin để đạt mức tồn kho hợp lý o Tăng cường công tác theo dõi, thu hồi công nợ Thường xuyên kiểm tra tích cực nâng cao trình độ phận công nợ Khai thác hỗ trợ công nghệ thông tin để quản lý công nợ khách hàng CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Mỗi Doanh nghiệp tham gia thị trường có lợi yếu điểm Nhưng làm để doanh nghiệp trụ vững thương trường, làm để doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh tuyệt đối thủ nhờ vào định hướng điều khiển linh hoạt nhà quản trị Công tác hoạch định chiến lược giúp cho Doanh nghiệp thực điều Đề tài phân tích môi trường kinh doanh đưa phương pháp tiếp cận để hoạch định chiến lược phù hợp với Doanh nghiệp, đồng thời trình bày giải pháp nhằm vận dụng chiến lược vào hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm đến năm 2020 Qua trình phân tích môi trường bên Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm ta thấy điểm mạnh chủ yếu Doanh nghiệp như: Chất lượng nhân sự, kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào, khả tài GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 62 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm chính, máy móc thiết bị đại, công tác quản trị, cấu tổ chức máy kinh nghiệm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh Doanh nghiệp có điểm yếu cần khắc phục như: Khả cạnh tranh giá xăng, hoạt động nghiên cứu thị trường, hệ thống thông tin, đa dạng sản phẩm sở vật chất, phương tiện vận chuyển Bên cạnh đó, phân tích môi trường bên Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 2, cho thấy Doanh nghiệp đứng trước hội: Vị trí địa lý, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng ngày cao, nguồn nguyên liệu dồi dào, Chính trị- xã hội Việt Nam ổn định, phát triển khoa học công nghệ, môi trường tự nhiên sách phát triển Ngành xăng dầu Chính phủ với thu nhập bình quân đầu người tăng Tuy nhiên Doanh nghiệp có thách thức như: sức ép từ sản phẩm thay thế, sức ép từ đối thủ cạnh tranh, số giá tiêu dùng tăng biến động không ngừng giá Thông qua ma trận phân tích môi trường bên (IFE) ma trận bên (EFE), xác định điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy từ đưa vào ma trận SWOT ma trận QSPM để lựa chọn chiến lược phù hợp: Chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược hội nhập phí trước, chiến lược phát triển thị trường chiến lược huy động vốn Để thực tốt chiến lược chọn cần thực giải pháp đưa ra: giải pháp nghiên cứu phát triển, giải pháp xây dựng thương hiệu, giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực, giải pháp tìm kiếm thị trường địa bàn mới, giải pháp tìm kiếm khách hàng mục tiêu giải pháp tài Những nghiên cứu sở để tham khảo bước đầu, tùy vào hoàn cảnh, tình hình thực tế mà có ứng dụng phù hợp Vì vậy, Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ yếu tố bên để phản ứng kịp thời với xu thị trường, đưa Doanh nghiệp ngày phát triển bền vững 6.2 Kiến nghị - Tăng cường huy động nguồn vốn Doanh nghiệp để phục vụ tốt chiến lược phát triển Doanh nghiệp theo kịp xu thị trường Kiểm soát tình hình tài chính, xây dựng kế hoạch tài để sử dụng hiệu nguồn vốn, vốn vay nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng Doanh nghiệp - Đầu tư nâng cao sở vật chất, phương tiện vận chuyển, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển, quảng bá thương hiệu, hoạt động chăm sóc khách hàng để tìm hiểu nhu cầu xu thị trường nhằm phục vụ tốt khách hàng Doanh nghiệp GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 63 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm - Xây dựng chương trình khen thưởng, đãi ngộ, khuyến khích nhân viên đưa kế hoạch hay khen thưởng - Xây dựng hoàn thiện phân công công việc cho nhân viên, để nhân viên thực vai trò mình, đem lại hiệu công việc cao - Tiếp tục phát huy mạnh Doanh nghiệp kinh nghiệm hoạt động kinh doanh, chất lượng nhân sự, kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu đầu, khả tài chính, máy móc thiết bị đại, công tác quản trị cấu tổ chức máy GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 64 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách tham khảo Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam, 2006, Chiến lược sách kinh doanh, NXB Lao động- Xã hội Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trương Chí Tiến, 2007, Giáo trình Quản trị học, NXB Thống kê Võ Minh Sang, 2010, Quản Trị Marketing Fred R.David, Khái luận quản trị chiến lược, 1995, NXB Thống kê Philip Kotler, Quản trị Marketing, 2003, NXB Thống kê  Các Website http://timtailieu.vn/tai-lieu/bai-giang-quan-ly-chien-luoc-10601/ http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/html/news_detail.php?nid=17614 http://www.baocamau.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=25977 https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_Giang http://tinhuyhaugiang.org.vn/Default.aspx?tabid=1109 GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 65 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA I Phần quản lý Thông tin người trả lời - Họ tên:………………………………………………………… - Năm sinh:……………………….- Giới tính:……………………… - Đơn vị công tác:……………………………………………………… - Điện thoại:…………………………………………………………… - Chức danh:……………………………………………………………… Thông tin cần thiết khác - Ngày vấn:……………………………………………………… - Thời gian bắt đầu:……………………………………………………… - Thời gian kết thúc:…………………………………………………… - Bảng câu hỏi số:………………………………………………………… II Phần giới thiện Xin chào Anh/( Chị ) ! Tôi tên Phạm Phương Lam sinh viên lớp Quản Trị Kinh Doanh Marketing 8, trường Đại học Tây Đô Hiện thực nghiên cứu “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 2” Kính mời Anh/( Chị ) vui lòng dành chút thời gian khoảng 20 phút cho phép vấn Anh/( Chị ) số câu hỏi liên quan Tôi xin đảm bảo thông tin Anh/(Chị) phục vụ cho mục đích học tập Tôi biết ơn cam kết giữ kín thông tin Anh/(Chị) cung cấp III Phần nội dung Câu 1: Anh/(Chị) vui lòng cho biết điểm phân loại yếu tố bên doanh nghiệp? Cách thức cho điểm sau : - Số 1: Điểm yếu lớn Số 2: Điểm yếu bé Số 3: Điểm mạnh nhỏ Số 4: Điểm mạnh lớn GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 66 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm STT 10 11 12 Các yếu tố bên doanh nghiệp Phân loại Chất lượng nhân Khả cạnh tranh giá xăng Hoạt động nghiên cứu thị trường Hệ thống thông tin Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào Khả tài Máy móc thiết bị đại Công tác quản trị Sự đa dạng sản phẩm Cơ cấu tổ chức máy Kinh nghiệm hoạt động kinh doanh Cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển Câu 2: Anh/(chị) vui lòng cho biết điểm phân loại yếu tố thành công DNTN Hoàng Hôm 2, DNTN Trần Phan, DNTN T.T.Thắm để thấy đươc chiến lược doanh nghiệp phản ứng với yếu tố nào? Cách thức cho điểm sau: - Số 1: Phản ứng yếu Số 2: Phản ứng trung bình Số 3: Phản ứng trung bình Số 4: Phản ứng tốt STT Phân loại Các yếu tố thành công Uy tín doanh nghiệp Chất lượng sản phẩm Khả tài Hệ thống kênh phân phối Khả cạnh tranh giá Khả chủ động việc nguồn cung cấp sản phẩm Sản phẩm đa dạng Thị phần Nguồn nhân lực GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 67 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm Câu 3: Anh/(Chị) vui lòng cho biết điểm phân loại yếu tố bên để thấy chiến lược doanh nghiệp phản ứng với yếu tố nào? Cách thức cho điểm sau: - Số 1: Phản ứng yếu Số 2: Phản ứng trung bình Số 3: Phản ứng trung bình Số 4: Phản ứng tốt STT Các yếu tố bên doanh nghiệp Phân loại Vị trí địa lý Nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng ngày cao Nguồn nguyên liệu dồi Chính trị- xã hội Việt Nam ổn định Sự phát triển khoa học công nghệ Môi trường tự nhiên Chính sách phát triển Ngành xăng dầu Chính phủ Thu nhập bình quân đầu người tăng Sức ép từ sản phẩm thay 10 Sức ép từ đối thủ cạnh tranh 11 Sự biến động không ngừng giá 12 Chỉ số giá tiêu dùng tăng Xin chân thành cám ơn giúp đỡ Anh/Chị Kính Chúc sức khỏe! GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 68 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÔM Mức Số Điểm độ Phân điểm STT Các yếu tố bên doanh nghiệp CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 trung quan loại quan bình trọng trọng Chất lượng nhân 3 4 3.4 0.10 0,30 Khả cạnh tranh giá xăng 2 2 0.06 0,12 Hoạt động nghiên cứu thị trường 2 2.6 0.08 0,16 2 2.4 0.07 0,14 3 4 3.6 0.11 0,44 Hệ thống thông tin Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào Khả tài 3 2 2.6 0.08 0,24 Máy móc thiết bị đại 3 3 0.09 0,27 10 11 Công tác quản trị Sự đa dạng sản phẩm Cơ cấu tổ chức máy Kinh nghiệm hoạt động kinh doanh Cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển Tổng 3 4 3 4 2 2.4 3.2 3.4 0.09 0.07 0.09 0.10 3 0,27 0,14 0,27 0,40 2 2.4 0.07 0,14 34 1.00 12 GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 69 2,89 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÔM STT Các yếu tố thành công CG CG CG CG CG Phân loại Uy tín doanh nghiệp 3 3 Chất lượng sản phẩm 3 3 3 Khả tài 3 3 Hệ thống kênh phân phối 2 Khả cạnh tranh giá 2 2 Khả chủ động nguồn cung cấp sản phẩm 4 4 Sản phẩm đa dạng 3 3 Thị phần 3 3 Nguồn nhân lực 4 4 GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 70 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN PHAN STT Các yếu tố thành công CG CG CG CG CG Phân loại Uy tín doanh nghiệp 4 4 Chất lượng sản phẩm 3 3 Khả tài 2 4 Hệ thống kênh phân phối 4 3 Khả cạnh tranh giá 2 Khả chủ động nguồn cung cấp sản phẩm 3 Sản phẩm đa dạng 2 2 Thị phần 4 3 3 Nguồn nhân lực 3 3 GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 71 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN THỊ THẮM STT Các yếu tố thành công CG CG CG CG CG Phân loại Uy tín doanh nghiệp 4 4 Chất lượng sản phẩm 3 3 Khả tài 4 4 Hệ thống kênh phân phối 2 2 Khả cạnh tranh giá Khả chủ động nguồn cung cấp sản phẩm 3 Sản phẩm đa dạng 3 Thị phần 4 4 Nguồn nhân lực 3 3 GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 72 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ VỊ TRÍ CẠNH TRANH GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP: HOÀNG HÔM 2, TRẦN PHAN, TRẦN THỊ THẮM STT Các yếu tố thành công Uy tín doanh nghiệp Chất lượng sản phẩm Điểm bình quân Mức độ quan trọng DNTN HOÀNG HÔM Phân loại DNTN DNTN TRẦN TRẦN THỊ PHAN THẮM Số điểm quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng 3.4 0.13 0.51 0.38 0.51 0.11 0.34 0.34 0.34 Khả tài 2.8 0.11 0.21 0.32 0.42 Hệ thống kênh phân phối 2.6 0.10 0.29 0.20 0.20 Khả cạnh tranh giá 2.33 0.09 0.18 0.18 0.18 Khả chủ động nguồn cung cấp sản phẩm 3.13 0.12 0.35 0.47 0.35 Sản phẩm đa dạng 2.8 0.11 0.21 0.32 0.32 Thị phần 3.33 0.13 0.38 0.38 0.50 Nguồn nhân lực 3.13 0.12 0.35 0.47 0.35 26.53 1.00 Tổng GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 73 2.83 3.05 3.17 SVTH: Phạm Phương Lam Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÔM Mức Số Điểm độ Phân điểm STT Các yếu tố bên doanh nghiệp CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 trung quan loại quan bình trọng trọng Vị trí địa lý 3 0.09 0,27 Nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng ngày cao 4 3.4 0.10 0,40 Nguồn nguyên liệu dồi 3 2.6 0.08 0,24 Chính trị- xã hội Việt Nam ổn định 3 3 2.8 0.08 0,24 Sự phát triển khoa học công nghệ 3 3 0.09 0,27 4 4 3.8 0.11 0,44 3 3 3.2 0.09 0,27 Môi trường tự nhiên Chính sách phát triển Ngành xăng dầu Chính phủ Thu nhập bình quân đầu người tăng 4 3.4 0.10 0,40 Sức ép từ sản phẩm thay 2 0.06 0,12 10 Sức ép từ đối thủ cạnh tranh 2.2 0.06 0,12 11 Sự biến động không ngừng giá 2 0.06 0,12 12 Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2 2.4 0.07 0,14 33,8 1,00 Tổng GVHD: Th.S Thái Ngọc Vũ 74 3,03 SVTH: Phạm Phương Lam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm 2, Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm 2, Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Hôm 2, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÔM 2, Bảng 2.2: Phương hướng hoạt động của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 2 năm 2016, CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN, Hình 3.1: Quá trình quản trị chiến lược, Bảng 3.1: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong, CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, Bảng 4.7: Ma trận đánh giá nội bộ của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hôm 2, Bảng 4.8: Ma trận hình hình ảnh cạnh tranh, CHƯƠNG 5 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÔM 2, 1 Hình thành chiến lược thông qua ma trận SWOT, Bảng 5.4: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược WT, CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay