Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ năm 2017 đến năm 2021

114 194 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Trí tuệ - động - sáng tạo NIÊN LUẬN NĂM HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔ KIÊN TỪ 2017 – 2021 SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN NHỰT TUẤN MSSV: 13D340101206 LỚP: QTKD QUỐC TẾ Cần Thơ, tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Trí tuệ - động - sáng tạo NIÊN LUẬN NĂM HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔ KIÊN TỪ 2017 – 2021 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: SINH VIÊN THỰC HIỆN: ThS PHÒNG THỊ HUỲNH MAI NGUYỄN NHỰT TUẤN MSSV: 13D340101206 LỚP: QTKD QUỐC TẾ Cần Thơ, tháng năm 2016 LỜI CÁM ƠN  Trong suốt trình học tập nghiên cứu rèn luyện, nhận đƣợc dạy tận tình quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Tây Đô nhƣ giảng viên thỉnh giảng, đặc biệt quý Thầy Cô Khoa Quản trị Kinh doanh nhiệt tình hổ trợ cho việc tiếp thu kiến thức học tập nhƣ trau dồi kỹ thực tiễn Và hoàn thành đề tài này, xin chân thành cảm ơn nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu toàn thể quý Thầy Cô Đặc biệt Cô Phòng Thị Huỳnh Mai ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giải đáp cặn kẽ thắc mắc để hoàn thành niên đề cách tốt Bên cạnh đó, xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Ban Giám đốc Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thƣơng Mại Ngô Kiên tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập Công ty Xin cảm ơn Anh, Chị làm việc Công ty nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành tốt niên luận Trong trình thực đề tài, chắn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong nhận đƣợc quan tâm đóng góp Quý Thầy Cô nhằm hoàn thện viết Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn kính chúc quý Thầy Cô dồi sức khỏe gặt hái đƣợc nhiều thành công sống Xin kính chúc cho Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thƣơng Mại Ngô Kiên ngày thành công phát triển hoạt động kinh doanh Cần Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Nhựt Tuấn LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan niên luận công trình nghiên cứu thực cá nhân, đƣợc thực sở nghiên cứu lý thuyết dƣới hƣớng dẫn Cô Phòng Thị Huỳnh Mai Các số liệu thu thập, kết nêu niên luận trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác Cần Thơ, ngày 08 tháng 11 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Nhựt Tuấn NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Cần Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2016 GIÁM ĐỐC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN  Cần Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2016 Giảng viên hƣớng dẫn ThS Phòng Thị Huỳnh Mai MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 1.3.1.1 Thu thập liệu thứ cấp 1.3.1.2 Thu thập liệu sơ cấp 1.3.2 Phƣơng pháp phân tích 1.4 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1 Giới hạn không gian 1.5.2 Giới hạn thời gian 1.6 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.7 BỐ CỤC NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔ KIÊN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.1 Lịch sử hình thành Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thƣơng Mại Ngô Kiên 2.2 Lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên 2.3 Cơ cấu tổ chức 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Công Ty TNHH SX TMDV Ngô Kiên từ năm 2014 - 2016 2.5 Những khó khăn, thuận lợi Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên: CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN 10 3.1 Các khái niệm 10 3.1.1 Khái niệm chiến lƣợc quản trị chiến lƣợc 10 3.1.1.1 Khái niệm chiến lƣợc 10 3.1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lƣợc 11 3.1.2 Các giai đoạn quản trị chiến lƣợc 12 3.1.3 Tiến trình hình thành chiến lƣợc 16 3.1.3.1 Phân tích môi trƣờng nội 16 3.1.4 Phân tích môi trƣờng môi trƣờng bên 24 3.1.4.1 Môi trƣờng vĩ mô 25 3.1.4.2 Môi trƣờng vi mô 26 3.1.4.3 Xác định xứ mênh mục tiêu doanh nghiệp 32 3.1.4.4 Xây dựng chiến lƣợc 32 3.1.4.5 Lựa chọn chiến lƣợc 34 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔ KIÊN 36 4.1 Phân tích môi trƣờng nội 36 4.1.1 Nguồn nhân lực 36 4.1.2 Hoạt động Marketing 37 4.1.2.1 Sản phẩm 37 4.1.1.2 Giá 40 4.1.3 Tài 42 4.1.4 Quản trị chất lƣợng 42 4.1.5 Hệ thống thông tin 43 4.1.6 Nghiên cứu phát triển 44 4.1.7 Ma trận đánh giá nội (IFE) 44 4.2 Phân tích môi trƣờng bên 45 4.2.1 Môi trƣờng vĩ mô 45 4.2.1.1 Yếu tố trị - pháp luật: 45 4.2.1.2 Yếu tố kinh tế 47 4.2.1.3 Yếu tố xã hội 52 4.2.1.4 Yếu tố tự nhiên 53 4.2.1.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật 54 4.2.2 Môi trƣờng vi mô 55 4.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 55 4.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 62 4.2.2.3 Khách hàng 62 4.2.2.4 Nhà cung cấp 62 4.2.2.5 Sản phẩm thay 63 4.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên 63 CHƢƠNG 5: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔ KIÊN TỪ 2017 – 2021 66 5.1 Xác định sứ mạng mục tiêu 66 5.1.1 Xác định sứ mạng 66 5.1.2.Xác định mục tiêu 66 5.1.2.1 Căn xác định mục tiêu 66 5.1.2.2 Mục tiêu 67 5.2 Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh Công ty TNHH SX TMDV Ngô Kiên giai đoạn từ 2017 – 2021 67 5.2.1 Hình thành chiến lƣợc thông qua ma trận SWOT 67 5.2.2 Phân tích chiến lƣợc đề xuất 69 5.2.2.1 Nhóm chiến lƣợc SO 69 5.2.2.2 Nhóm chiến lƣợc ST 70 5.2.2.3 Nhóm chiến lƣợc WO 70 5.2.2.4 Nhóm chiến lƣợc WT 71 5.3 Lựa chọn chiến lƣợc thông qua ma trận QSPM 71 5.4 Giải pháp thực chiến lƣợc 79 5.4.2 Giải pháp thực chiến lƣợc phát triển thị trƣờng 80 5.4.5 Giải pháp cho chiến lƣợc kết hợp phía sau 80 CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 6.1 KẾT LUẬN 81 6.2 KIẾN NGHỊ 81 6.2.1 Kiến nghị công ty 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 Số 3: Phản ứng trung bình Số 4: Phản ứng tốt STT Các yếu tố bên chủ yếu Phân loại Chính trị Việt Nam ổn định TP Cần Thơ trung tâm kinh tế, hội đầu tƣ phát triển sở hạ tầng Giao thông thủy nội phát triển, nhu cầu sử dụng tàu thủy tăng ĐBSCL có vị trí địa lý thuận lợi cho việc kinh doanh, đóng tàu thuỷ vận chuyển hàng hóa Chính sách phát triển cho ngành đóng tàu thủy Nhà nƣớc Sự phát triển khoa học công nghệ Yêu cầu khách hàng ngày cao Cạnh tranh liệt đối thủ thị trƣờng Sự gia nhập ngành đối thủ tiềm 10 Giá sản phẩm ngày tăng 11 Tỷ giá hối đoái Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý anh/chị Chúc anh/chị sức khỏe dồi dào!! Xác nhận chuyên gia (Ký ghi rõ họ tên) GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 87 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 PHỤ LỤC 02 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG CÔNG TY TNHH SX TMDV NGÔ KIÊN Điểm Mức Phân Số bình độ loại điểm STT CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 quân quan quan Các yếu tố bên trọng trọng 3 2,60 0,08 0,24 Nhân Kinh nghiệm hoạt động kinh doanh ngành đóng tàu Cơ sở vật chất Khả tài chính, mối quan hệ với tổ chức tín dụng Chất lƣợng sản phẩm 2 2,40 0,07 0,14 2 3 2,40 0,07 0,14 3 3,40 0,10 0,3 3 2 2,60 0,08 0,24 2 2 1,80 0,05 0,1 3 4 3,40 0,10 0,3 Khả trì khách hàng mở rộng khách hàng Quản trị chất lƣợng Uy tín công ty thị trƣờng 2 3 2,60 0,08 0,24 Quan hệ với đối tác 4 3,60 0,11 0,44 10 Hoạt động nghiên cứu phát triển 3 2,40 0,07 0,14 11 Hệ thống thông tin 3 2 2,20 0,07 0,14 12 Khả cạnh tranh giá 3 3 2,80 0,08 0,24 1 2 1,40 0,04 0,04 33,60 1,00 13 Hoạt động marketing khả quảng bá thƣơng hiệu Tổng cộng GVHD: Ths.Nguyễn Huỳnh Phƣớc Thiện 88 2,7 SVTH: Trần Thị Huyền Trang Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 PHỤ LỤC 03 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔ KIÊN STT Các yếu tố thành công Khả tìm kiếm khách hàng giữ chân khách hàng cũ Kinh nghiệm hoạt động kinh doanh ngành đóng tàu thủy Khả đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Khả cạnh tranh giá Hoạt động marketing Uy tín thƣơng hiệu thƣơng trƣờng Sự đa dạng sản phẩm Chất lƣợng sản phẩm CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 Phân loại 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 1 1 11 Lòng trung thành khách hàng Khả huy động nguyên vật liệu cung cấp sản phẩm Khả thích ứng với tình hình biến động thị trƣờng 12 Hệ thống phân phối 3 2 13 Nguồn nhân lực 4 3 14 Quản trị chất lƣợng 2 1 2 15 Thị phần 4 3 4 16 Khả tài 10 GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 89 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 PHỤ LỤC 04 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU ĐẠI PHÚ THÀNH STT Các yếu tố thành công Khả tìm kiếm khách hàng giữ chân khách hàng cũ Kinh nghiệm hoạt động kinh doanh ngành đóngtaàu thủy Khả đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Khả cạnh tranh giá Hoạt động marketing Uy tín thƣơng hiệu thƣơng trƣờng Sự đa dạng sản phẩm Chất lƣợng sản phẩm CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 Phân loại 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 12 Lòng trung thành khách hàng Khả huy động nguyên vật liệu cung cấp sản phẩm Khả thích ứng với tình hình biến động thị trƣờng Hệ thống phân phối 13 Nguồn nhân lực 2 14 Quản trị chất lƣợng 3 3 15 Thị phần 2 1 16 Khả tài 3 3 10 11 GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 90 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 PHỤ LỤC 05 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT TH ÀNH VIÊN HẢI BÌNH STT Các yếu tố thành công Khả tìm kiếm khách hàng giữ chân khách hàng cũ Kinh nghiệm hoạt động kinh doanh ngành đóngtaàu thủy Khả đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Khả cạnh tranh giá Hoạt động marketing Uy tín thƣơng hiệu thƣơng trƣờng Sự đa dạng sản phẩm Chất lƣợng sản phẩm CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 Phân loại 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 1 2 2 2 2 2 12 Lòng trung thành khách hàng Khả huy động nguyên vật liệu cung cấp sản phẩm Khả thích ứng với tình hình biến động thị trƣờng Hệ thống phân phối 13 Nguồn nhân lực 3 2 14 Quản trị chất lƣợng 3 15 Thị phần 3 3 16 Khả tài 4 4 10 11 GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 91 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 92 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 PHỤ LỤC 06 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ VỊ TRÍ CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY ĐÓNG TÀU TẠI CẦN THƠ ST T Điểm bình quân Các yếu tố thành công Khả tìm kiếm khách hàng giữ chân khách hàng cũ Kinh nghiệm hoạt động kinh doanh ngành đóng tàu thủy Mức ĐẠI PHÚ NGÔ KIÊN độ THÀNH quan Phân Số Phân Số trọng loại điểm loại điểm quan quan trọng trọng HẢI BÌNH Phân loại Số điểm quan trọng 2,73 0,07 0,14 0,21 0,21 2,53 0,06 0,12 0,12 0,24 Khả đáp ứng nhu cầu thị trƣờng 2,80 0,07 0,21 0,21 0,21 Khả cạnh tranh giá 2,87 0,07 0,14 0,21 0,28 Hoạt động marketing 2,27 0,05 0,1 0,15 0,15 Uy tín thƣơng hiệu thƣơng trƣờng 2,27 0,05 0,15 0,1 0,15 Sự đa dạng sản phẩm 2,33 0,06 0,12 0,12 0,24 Chất lƣợng sản phẩm 3,53 0,09 0,27 0,36 0,27 Lòng trung thành khách hàng 2,80 0,07 0,21 0,21 0,28 10 Khả huy động nguyên vật liệu cung cấp sản phẩm 2,73 0,07 0,28 0,21 0,14 GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 92 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 11 Khả thích ứng với tình hình biến động thị trƣờng 2,27 0,05 0,15 0,15 0,1 12 Hệ thống phân phối 1,67 0,04 0,04 0,08 0,08 13 Nguồn nhân lực 2,47 0,06 0,18 0,12 0,12 14 Quản trị chất lƣợng 3,13 0,08 0,24 0,24 0,24 15 Thị phần 1,80 0,04 0,08 0,04 0,12 16 Khả tài 3,27 0,08 0,32 0,24 0,32 17 Tổng cộng GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai 41,47 Trang 93 2,75 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn 2,77 3,15 Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 PHỤ LỤC 07 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH SX TMDV NGÔ KIÊN Điểm bình quân Mức độ quan trọng Phân loại STT Các yếu tố bên 4 3,40 0,11 4 3,20 0,10 0,40 3 3,00 0,09 0,27 4 4 3,80 0,12 0,48 3 3,00 0,11 0,33 Chính trị Việt Nam ổn định TP Cần Thơ trung tâm kinh tế, hội đầu tƣ phát triển sở hạ tầng Giao thông thủy nội phát triển, nhu cầu sử dụng tàu thủy tăng ĐBSCL có vị trí địa lý thuận lợi cho việc Kinh doanh, đóng tàu thủy vận chuyển hàng hóa đƣờng thủy Chính sách phát triển cho ngành đóng tàu thủy Nhà nƣớc Sự phát triển khoa học công nghệ Yêu cầu khách hàng ngày cao Cạnh tranh liệt đối thủ thị trƣờng Số điểm quan trọng 0,44 3 3 2 3 2 3,20 2,40 2,00 0,10 0,08 0,06 2 0,30 0,16 0,12 Sự gia nhập ngành đối thủ tiềm 2 2 2,20 0,07 0,14 10 11 Giá sản phẩm ngày tăng Tỷ giá hối đoái Tổng cộng 2 2 2,40 2,60 31,20 0,08 0,08 1.00 2 0,16 0,16 2.96 GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 94 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 95 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 PHỤ LỤC 08 BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG Phần Quản lý Thông tin khách hàng Họ tên: Địa chỉ: Ngày vấn: Mẫu số: Phần 2: Giới thiệu Xin chào quý anh/chị Tôi Nguyễn Nhựt Tuấn, sinh viên năm cuối trƣờng đại học Tây Đô, chuyên ngành QTKD Quốc Tế Hiện thực đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công Ty TNHH Sán Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2016-2020” Xin Anh/Chị vui lòng dành chút thời gian khoảng 20 phút cho phép vấn Anh/Chị số câu hỏi liên quan dƣới đây.Tôi biết ơn giúp đỡ Anh/Chị dành thời gian quý báo cho vấn.Tôi xin chân thành cám ơn quý Anh/Chị giúp đỡ Tôi xin cam đoan thông tin quý Anh/Chị trả lời hoàn toàn bí mật tuyệt đối Kính chúc quý Anh/Chị sức khỏe dồi thành đạt Phần 3: Sàng lọc Q1 Anh/chị có sử dụng phƣơng tiện tàu Công Ty TNHH SX TMDV Ngô Kiên không? Có tiếp tục Không ngƣng GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 95 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 Phần 4: Nội dunG Q2 Anh/Chị biết tàu Công Ty TNHH SX TMDV Ngô Kiên đóng hay sửa chữa dựa thông tin nào? Do ngƣời thân, ngƣời quen giới thiệu Tự thân biết Hệ thống phân phối công ty Nhân viên phát triển thị trƣờng Quảng cáo, báo chí, banner, Q3 Lý Anh/Chị dặt đóng tàu Công Ty TNHH SX TMDV Ngô Kiên (nhiều đáp án Q4)? STT Yếu tố Q4 Chất lƣợng sản phẩm (đủ kích thƣớc, số lƣợng, chất lƣợng) Thƣơng hiệu (nhà phân phối lớn, uy tín) Đa dạng chủng loại sản phẩm Giá (rẻ hơn, sách giá ƣu đãi, sách nợ) Chất lƣợng phục vụ ( vận chuyển nhanh đáp ứng nhu cầu, dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng) Hình thức toán linh hoạt Báo giá kịp thời Tƣ vấn đóng tàu thủy phù hợp GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 96 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 Q4 Anh/Chị đánh giá mức độ quan trọng làm ảnh hƣởng đến quyếtđịnh đóng tàu Đánh giá theo thang đo từ đến ? 1.Hoàn toàn không quan trọng Không quan trọng Trung hòa 4.Quan trọng Yếu tố 1.Chất lƣợng sản phẩm (đủ kích thƣớc, chất lƣợng) 3.Đa dạng chủng loại sản phẩm 3.Giá (hợp lý, sách giá ƣu đãi) 4.Chiết khấu % 5.Chất lƣợng phục vụ (giao hàng thời gian số lƣợng, hậu mãi, ) 6.Hình thức toán linh hoạt 7.Chƣơng trình khuyến mãi, tặng quà 8.Báo giá kịp thời 9.Tƣ vấn đóng tàu Hoàn toàn quan trọng Hoàn toàn không quan trọng Không quan trọng Trung hòa Quan trọng Hoàn toàn quan trọng 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 Q5 Anh/chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng thực trạng hoạt động marketing Công Ty TNHH SX TMDV Ngô Kiên? Đánh giá theo thang đo từ 1-5 (1): Rất không hài lòng (2): Không hài lòng (3): Không ý kiến (4): Hài Lòng (5): Rất hài lòng GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 97 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 STT P1:Sản phẩm P2:Giá 10 11 12 13 14 P3:Phân phối 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 P4: Chiêu thị Chỉ tiêu Chất lƣợng sản phẩm cao (đúng chất lƣợng, kích thƣớc) Nguồn hàng đa dạng Uy tín nhà cung cấp Chất lƣợng tính an toàn tàu đóng Thƣờng xuyên quan tâm tới nhu cầu mua sản phẩm khách hàng Tƣ vấn khách hàng mua sản phẩm Mức giá bán Chính sách giá đa dạng theo khách hàng, khu vực Chính sách nợ cho đối tƣợng khách hàng Định mức công nợ Thông báo giá bán cho đại lý, khách hàng kịp thời Hình thức toán linh hoạt Có nhiều kênh phân phối Giao hàng theo số lƣợng chất lƣợng Giao nhận hàng thời gian Phƣơng thức giao hàng đa dạng Giới thiệu chƣơng trình khuyến panner, quảng cáo báo, tạp trí, tivi, tờ bƣớm, Có sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn Kịp thời giải khiếu nại khách hàng Thái độ phục vụ trƣởng đơn vị Thái độ phục vụ nhân viên giao nhận Tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm Tặng quà vào dịp lễ tết, thăm thị trƣờng Hoạt động tài trợ GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 98 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ 2017 – 2021 Q6 Theo ý kiến Anh/Chị Công Ty TNHH SX TMDV Ngô Kiên thời gian tới nên kinh doanh sản phẩm thêm? cấu kiện Khác(ghi rõ) Q7 Theo ý kiến Anh/Chị để kinh doanh hiệu Công Ty TNHH SX TMDV Ngô Kiên cần điều chỉnh chiến lƣợc thời gian tới ? Đa dạng sản phẩm Chính sách giá Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Tìm khách hàng tiềm Q8 Nếu Anh/Chị sau đóng tàu nhƣng không hài lòng Anh/Chị Nói xấu Công ty cho ngƣời khác nghe Không giới thiệu cho ngƣời biết để mua hàng Công ty Cảm thấy bực Nếu có nhu cầu đóng tàu đóng Công ty khác Q9 Anh/ chị có sẵn lòng giới thiệu sản phẩm nhƣ dịch vụ Công Ty TNHH SX TMDV Ngô Kiên cho ngƣời khác biết không? Có Không Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý Anh/Chị Chúc Anh/Chị sức khỏe dồi GVHD: Th.S Phòng Thị Huỳnh Mai Trang 99 SVTH: Nguyễn Nhựt Tuấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ năm 2017 đến năm 2021, Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ năm 2017 đến năm 2021, Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngô Kiên từ năm 2017 đến năm 2021

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay