Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phương Đông giai đoạn 2016 đến 2020

115 242 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:24

Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 LỜI CÁM ƠN  Trong suốt trình học tập nghiên cứu rèn luyện, nhận đƣợc dạy tận tình quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Tây Đô nhƣ giảng viên thỉnh giảng, đặc biệt quý Thầy Cô Khoa Quản trị Kinh doanh nhiệt tình hổ trợ cho việc tiếp thu kiến thức học tập nhƣ trau dồi kỹ thực tiễn Và hoàn thành đề tài này, xin chân thành cảm ơn nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu toàn thể quý Thầy Cô Đặc biệt Cô Phòng Thị Huỳnh Mai, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giải đáp cặn kẽ thắc mắc để hoàn thành niên đề cách tốt Bên cạnh đó, xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Ban Giám đốc Công ty TNHH thuỷ sản Phƣơng Đông tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập Công ty Xin cảm ơn Anh, Chị làm việc Công ty nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành tốt niên luận Trong trình thực đề tài, chắn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong nhận đƣợc quan tâm đóng góp Quý Thầy Cô nhằm hoàn thện viết Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn kính chúc quý Thầy Cô dồi sức khỏe gặt hái đƣợc nhiều thành công sống Xin kính chúc cho Công ty TNHH thuỷ sản Phƣơng Đông ngày thành công phát triển hoạt động kinh doanh Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2016 Sinh viên thực Phan Yến Huỳnh GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai i SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan niên luận công trình nghiên cứu thực cá nhân, đƣợc thực sở nghiên cứu lý thuyết dƣới hƣớng dẫn Cô Phòng Thị Huỳnh Mai Các số liệu thu thập kết nêu niên luận trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2016 Phan Yến Huỳnh GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai ii SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2016 GIÁM ĐỐC GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai iii SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN  Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2016 Giảng viên hƣớng dẫn ThS Phòng Thị Huỳnh Mai GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai iv SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.3.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 1.3.2 Phƣơng pháp phân tích liệu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Không gian nghiên cứu 1.5.2.Thời gian nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Bố cục nội dung nghiên cứu CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH thủy sản Phƣơng Đông Cần Thơ 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty TNHH thuỷ sản Phƣơng Đông 2.2 Cơ cấu tổ chức 2.2.1 Nhiệm vụ phòng ban 2.2.2 Giám đốc công ty 2.2.3 Phòng tổ chức 2.2.4 Phòng kế toán: 2.2.5 Phòng kinh doanh 2.2.6 Phòng HACCP – kĩ thuật 2.2.7 Bộ phận sản xuất phận - điện lạnh GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai v SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH thủy sản Phƣơng Đông qua năm (2013 – 2015) 2.4 Đánh giá thuận lợi – khó khăn công ty TNHH thuỷ sản Phƣơng Đông thời gian qua 2.4.1 Thuận lợi 2.4.2 Khó khăn CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN 11 3.1 Khái niệm chiến lƣợc quản trị chiến lƣợc 11 3.1.1 Khái niệm chiến lƣợc 11 3.1.2 Khái niệm quản trị chiến lƣợc 12 3.1.3 Tầm quan trọng quản trị chiến lƣợc 13 3.1.4 Mô hình quản trị chiến lƣợc toàn diện 13 3.1.5 Ƣu nhƣợc điểm quản trị chiến lƣợc 15 3.2 Các giai đoạn quản trị chiến lƣợc 16 3.2.1 Giai đoạn hình thành chiến lƣợc 17 3.2.2 Giai đoạn thực thi chiến lƣợc 18 3.2.3 Giai đoạn đánh giá, kiểm tra chiến lƣợc 18 3.3 Quy trình hoạch định chiến lƣợc 19 3.3.1 Tóm tắt nội dung kế hoạch 19 3.3.2 Xác định sứ mạng mục tiêu doanh nghiệp 20 3.3.2.1 Sứ mạng doanh nghiệp 20 3.3.2.2 Mục tiêu doanh nghiệp 20 3.3.3 Phân tích môi trƣờng bên 22 3.3.3.1 Nguồn nhân lực 23 3.3.3.2 Tài – kế toán 23 3.3.3.3 Nghiên cứu phát triển 26 3.3.3.4 Sản xuất tác nghiệp 27 3.3.3.5 Hoạt động Marketing 28 3.3.3.6 Hệ thống thông tin 30 GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai vi SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 3.3.3.7 Quản trị chất lƣợng 31 3.3.3.8 Văn hóa doanh nghiệp 32 3.3.4 Phân tích môi trƣờng bên 33 3.3.4.1 Môi trƣờng vĩ mô 34 3.3.4.2 Môi trƣờng vi mô 36 3.3.5 Phân tích ma trận SWOT 42 3.3.6 Lựa chọn chiến lƣợc (QSPM) 44 3.3.7 Hoạch định chiến lƣợc 46 3.3.8 Giải pháp thực 48 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN PHƢƠNG ĐÔNG 49 4.1 Phân tích môi trƣờng nội 49 4.1.1 Nguồn nhân lực 49 4.1.2 Tài 50 4.1.2.1 Khả toán 51 4.1.2.2 Khả hoạt động 51 4.1.2.3 Khả sinh lợi 52 4.1.2.4 Cơ cấu nguồn vốn 52 4.1.3 Nghiên cứu phát triển 52 4.1.4 Sản xuất tác nghiệp 53 4.1.4.1 Máy móc thiết bị 53 4.1.4.2 Thu mua nguyên liệu 53 4.1.5 Hoạt động marketing 53 4.1.5.1 Sản phẩm 53 4.1.5.2 Giá 54 4.1.5.3 Phân Phối 55 4.1.5.4 Chiêu thị 55 4.1.6 Hệ thống thông tin 56 4.1.7 Quản trị chất lƣợng 56 GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai vii SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 4.1.8 Văn hoá doanh nghiệp 58 4.2 Phân tích môi trƣờng bên 60 4.2.1 Môi trƣờng vi mô 60 4.2.1.1 Đối thủ cạnh tranh 60 4.2.1.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 64 4.2.1.3 Khách hàng 64 4.2.1.4 Nhà cung ứng 65 4.2.1.5 Sản phẩm thay 66 4.2.2 Môi trƣờng vĩ mô 66 4.2.2.1 Yếu tố trị pháp luật 66 4.2.2.2 Yếu tố kinh tế 67 4.2.2.3 Yếu tố văn hoá xã hội 68 4.2.2.4 Yếu tố tự nhiên 68 4.2.2.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật 69 4.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 71 CHƢƠNG 5: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO 73 CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN PHƢƠNG ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 73 5.1 Xác đinh tầm nhìn sứ mạng mục tiêu kinh doanh Công ty TNHH thuỷ sản Phƣơng Đông 73 5.1.1 Tầm nhìn 73 5.1.2 Sứ mạng 73 5.1.3 Mục tiêu 73 5.1.3.1 Căn xác định mục tiêu 73 5.2 Hoạch đinh chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH thuỷ sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 74 5.2.1 Xác định phƣơng án chiến lƣợc 74 5.2.1.1 Nhóm chiến lƣợc SO 76 5.2.1.2 Nhóm chiến lƣợc ST 76 5.2.1.3 Nhóm chiến lƣợc WO 77 GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai viii SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 5.2.1.4 Nhóm chiến lƣợc WT 77 5.2.2 Lựa chọn chiến lƣợc thông qua phƣơng pháp QSPM 78 5.2.3 Các giải pháp thực chiến lƣợc 78 5.2.3 Các giải pháp thực chiến lƣợc 82 5.2.3.1 Xây dựng chiến lƣợc Marketing 82 5.2.3.2 Sản phẩm 83 5.2.3.3 Giá 84 5.2.3.4 Phân Phối 84 5.2.3.5 Chiêu thị 84 5.2.3.6 Nghiên cứu thị trƣờng 84 5.2.4 Mở rộng thị trƣờng nội địa 85 5.2.5 Xây dựng nguồn nguyên liệu riêng 86 5.2.6 Nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên 87 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 88 6.1 Kết luận 88 6.2 Kiến nghị 89 6.2.1 Đối với doanh nghiệp: 89 6.2.2 Đối với Nhà nƣớc 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 92 Phụ lục 1: Bảng câu hỏi vấn chuyên gia 92 Phụ lục 2: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia yếu tố bên Công ty Phƣơng Đông 92 Phụ lục 3: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia yếu tố thành công công ty Phƣơng Đông 93 Phụ lục 4: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia yếu tố thành công công ty Caseamex 94 Phụ lục 5: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia yếu tố thành công công ty Mekongfish 95 GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai ix SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 Phụ lục 6: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia vị cạnh tranh công ty Phƣơng Đông, công ty Caseamex công ty Mekongfish 96 Tổng cộng 96 Phụ lục 7: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia yếu tố bên công ty Phƣơng Đông 97 GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai x SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 CHƢƠNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Việt Nam quốc gia ven biển Đông Nam Á Trong suốt nghiệp hình thành, bảo vệ xây dựng đất nƣớc, biển đã, đóng vai trò to lớn Chính vậy, phát triển, khai thác hợp lý cách bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên đồng thời với bảo vệ môi trƣờng biển trở thành mục tiêu chiến lƣợc lâu dài trình phát triển kinh tế - xã hội nƣớc ta Cùng với khai thác nguồn lợi cá hải sản biển, Việt Nam có tiềm phong phú nguồn lợi thuỷ sản nƣớc nƣớc lợ, với điều kiện tự nhiên để đẩy mạnh nuôi trồng đối tƣợng thuỷ sản nƣớc ngọt, nƣớc lợ nƣớc biển, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống dân cƣ làm giàu cho đất nƣớc Có thể nói kinh tế thủy sản ngày chiếm vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, đƣợc coi mặt hàng xuất bên cạnh dầu thô gạo Nƣớc ta giống nhƣ nhiều nƣớc phát triển khác, trọng đến mặt hàng xuất nhằm tăng thu ngoại tệ xây dựng kiến thiết sở hạ tầng, phát triển kinh tế nƣớc nhà Việt nam có ƣu tự nhiên nguồn thủy sản dồi dào, thực biết khai thác tận dụng mạnh thủy sản thực ngành mũi nhọn tổng hòa kinh tế quốc dân, góp phần to lớn ổn định đời sống ngƣời dân, nâng cao thu nhập Qua thời gian hoạt động, công ty thủy sản Phƣơng Đông có bƣớc hƣớng thu đƣợc kết khả quan Thành tích Chi nhánh năm qua thực tốt chủ trƣơng đƣờng lối Đảng Nhà nƣớc sách tiền tệ, tích cực góp phần vào thành chung địa phƣơng, đảm bảo trì nhịp độ tăng trƣởng kinh tế, tạo điều kiện ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh Tuy nhiên năm 2015 kinh doanh có dấu hiệu giảm sút ảnh hƣởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động tiêu cực từ thị trƣờng xuất khẩu, điển hình Nga Trong thời gian tới cạnh tranh trở nên gay gắt để đạt đƣợc hiệu kinh doanh đòi hỏi công ty phải nỗ lực nữa, khắc phục khó khăn hạn chế GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 88 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 Từ nhóm chiến lƣợc kết hợp ma trận SWOT, sử dụng công cụ ma trận QSPM tác giả đánh giá lựa chọn chiến lƣợc phù hợp bao gồm: - Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng: giúp công ty sử dụng tốt điểm mạnh nhƣ tận dụng tốt hội mà thị trƣờng mang lại để khắc phục yếu tăng khả cạnh tranh thị trƣờng, làm tăng thêm thị phần sản phẩm vào thị trƣờng nỗ lực tiếp thị, marketing - Chiến lƣợc khác biệt hoá sản phẩm: Qua phân tích khả cạnh tranh công ty, giúp ta đánh giá đƣợc lợi mà công ty có đƣợc nhƣ nguồn nguyên liệu dồi dào, lực lƣợng lao động dồi Bên cạnh đó, công ty có hạn chế nhƣ đội ngũ nhân viên chuyên môn thiếu, mạng lƣới chƣa rộng khắp yếu tố làm giảm khả cạnh tranh công ty Vì công ty cần có biện pháp khắc phục yếu điểm để nâng cao lợi cạnh tranh mình, sau em xin đƣợc đề xuất số kiến nghị góp phần nâng cao lực cạnh tranh công ty - Chiến lƣợc kết hợp phía trƣớc: Công ty cần quan tâm có sách nâng cao hiệu kênh phân phối thị trƣờng EU, xây dựng hệ thống thông tin DN để hỗ trợ hoạt động quản trị đƣợc hiệu hơn, đặc biệt sách nghiên cứu phát triển; hoạt động marketing kiểm soát đƣợc nguồn nguyên liệu để cạnh tranh đƣợc thị trƣờng 6.2 Kiến nghị 6.2.1 Đối với doanh nghiệp: Xây dựng phận kế toán quản trị để công ty kiểm soát đƣợc nhu cầu nguyên liệu công ty tiến tới giảm chi phí hoạt động Công ty chủ động việc sản xuất bán hàng Cập nhật thông tin từng để công ty bắt kịp đƣợc biến đổi thị trƣờng Vì doanh nghiệp phải chủ động tham gia hoạt động xúc tiến thƣơng mại Bộ NN&PTNT VASEP tổ chức Xem xét vƣớng mắc tất doanh nghiệp khác hoạt động xuất để học hỏi rút kinh nghiệm cho tình hình thực tế công ty Thành lập phòng nghiên cứu thị trƣờng, marketing nhằm rút ngắn khoảng cách sản phẩm đến ngƣời tiêu dùng, ngƣời tiêu dùng nƣớc GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 89 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 6.2.2 Đối với Nhà nƣớc Đơn giản hóa thủ tục hành việc kinh doanh xuất nhập khẩu, nhƣng đảm bảo đƣợc an toàn cho doanh nghiệp Việt Nam Đầu tƣ, cải thiện, nâng cấp hệ thống giao thông công cộng để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa Đặc biệt mặt hàng thủy sản trọng đến độ tƣơi sản phẩm, hình thức vận chuyển phải thật đa dạng dễ lƣu thông Duy trì mức ổn định số kinh tế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xuất GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 90 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Duy Huân, Quản trị chiến lƣợc, NXB Thống kê, năm 2007 Lƣu Thanh Đức Hải, Marketing Ứng Dụng, NXB Thống Kê, năm 2003 Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam, Chiến lƣợc & Chính sách kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội, năm 2004 Võ Minh Sang, Tài liệu giảng dạy Quản trị Marketing, Trƣờng Đại học Tây Đô, năm 2014 Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trƣơng Chí Tiến, Quản trị học, NXB Thống kê, năm 2007 Nguyễn Phạm Tuyết Anh, Tài liệu giảng dạy Quản trị chiến lƣợc, Trƣờng Đại học Cần Thơ, năm 2010 Lê Thị Bích Ngọc, Tài liệu giảng dạy Quản trị chiến lƣợc, Học viện Bƣu Chính Viễn Thông, năm 2009 Website: - Tổng cục thống kê: http://gso.gov.vn - Tổng cục thuỷ sản: http://www.fistenet.gov.vn GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 91 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi vấn chuyên gia Thông tin ngƣời trả lời - Họ tên: - Năm sinh: - Giới tính: - Đơn vị công tác: - Điện thoại: - Chức danh: Thông tin cần thiết khác - Ngày vấn: - Thời gian bắt đầu: - Thời gian kết thúc: -Xin chào Anh/Chị! Tôi tên: Phan Yến Huỳnh, sinh viên lớp ĐH QTKD Quốc tế 8, Trƣờng Đại học Tây Đô Hiện thực nghiên cứu đề tài "Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH thuỷ sản Phương Đông giai đoạn 2016 – 2020” Kính xin quý Anh/Chị vui lòng dành chút thời gian trả lời số câu hỏi có liên quan dƣới Các ý kiến trả lời Anh/Chị đƣợc đảm bảo bí mật tuyệt đối Tôi biết ơn cộng tác giúp đỡ Anh/Chị Kính chúc quý Anh/Chị dồi sức khỏe thành đạt GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 92 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 Câu Anh/Chị vui lòng cho điểm phân loại yếu tố bên DN mình? Cách thức cho điểm nhƣ sau: Số đại diện cho điểm yếu lớn nhất, số điểm yếu nhỏ nhất, số điểm mạnh nhỏ số điểm mạnh lớn STT Các yếu tố bên doanh nghiệp Cơ sở vật chất, công nghệ trang thiết bị Hệ thống phân phối thị trƣờng Am hiểu thị trƣờng khách hàng Trình độ nhân Hệ thống thông tin DN Chất lƣợng sản phẩm Hoạt động nghiên cứu phát triển Tiềm lực tài Thƣơng hiệu thị trƣờng 10 Hoạt động marketing Công ty thị trƣờng 11 Nguồn nguyên liệu đầu vào GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 93 Phân loại SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 Câu Anh/Chị vui lòng cho điểm phân loại yếu tố thành công Công ty Phƣơng Đông, MeKongfish, Caseamex để thấy đƣợc chiến lƣợc Công ty phản ứng với yếu tố nhƣ nào? Cách thức cho điểm nhƣ sau: Số phản ứng tốt, phản ứng trung bình, phản ứng dƣới trung bình phản ứng yếu Phân loại STT Phƣơng Mekong Caseam Các yếu tố thành công Đông fish ex Tiềm lực tài Nguồn nguyên liệu Chất lƣợng cá tra fillet Công nghệ sở hạ tầng Thƣơng hiệu thị trƣờng Kênh phân phối Khả cạnh tranh giá Nghiên cứu phát triển Nguồn nhân lực 10 Am hiểu thị trƣờng khách hàng GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 94 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 Câu Anh/Chị vui lòng cho điểm phân loại yếu tố bên để thấy đƣợc chiến lƣợc DN phản ứng với yếu tố nhƣ nào? Cách thức cho điểm nhƣ sau: phản ứng tốt, phản ứng trung bình, phản ứng trung bình phản ứng yếu STT Các yếu tố bên doanh nghiệp Phân loại Nguồn nguyên liệu không ổn định, giá thành sản xuất cao Nhà nƣớc có sách đãi ngộ đẩy mạnh đối vói ngành thuỷ sản Rào cản kỹ thuật bảo hộ thƣơng mại Nhu cầu tiêu dùng thủy sản khách hàng đa dạng ngày tăng ĐBSCL có điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ sản Cạnh tranh gay gắt nguồn nguyên liệu DN nƣớc Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lƣợng, vệ sinh an toàn thực phẩm Ảnh hƣởng dịch bệnh, thiên tai Thị trƣờng thuỷ sản mở rộng 10 Việt Nam có nguồn lao động dồi cấu lao động trẻ 11 Sở thích dùng sản phẩm thủy sản nhu cầu ăn uồng bảo vệ sức khỏe ngƣời tiêu dùng 12 Tình hình lạm phát 13 Truyền thông bôi nhọ thị trƣờng tiêu thụ thuỷ sản Xin chân thành cám ơn giúp đỡ Anh/Chị! Xin chào Anh/Chị! GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 95 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 Phụ lục 2: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia yếu tố bên Công ty Phƣơng Đông S Điểm T bình Các yếu tố bên CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 T quân Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Cơ sở vật chất, công nghệ, trang thiết bị 4 3 4 3,56 0,14 0,56 Hệ thống phân phối thị trƣờng 2 2 2,11 0,08 0,16 Trình độ nhân 3 3 2 2,67 0,11 0,33 Hệ thống thông tin DN 2 1 2 1,67 0,07 0,14 Chất lƣợng sản phẩm 3 2 3 2,67 0,11 0,33 Hoạt động nghiên cứu phát triển 2 3 2 2 2,22 0,10 0,20 Tiềm lực tài 3 4 3 3,00 0,12 0,36 Thƣơng hiệu thị trƣờng 2 2 3 2,33 0,10 0,20 Hoạt động marketing Công ty thị trƣờng 2 2 1,89 0,07 0,14 10 Nguồn nguyên liệu đầu vào 2 3 2 2,33 0,10 0,20 24,45 1,00 Tổng cộng GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 92 SVTH: Phan Yến Huỳnh 2,62 Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 Phụ lục 3: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia yếu tố thành công công ty Phƣơng Đông STT Các yếu tố thành công CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 Phân loại Tiềm lực tài 4 3 3 4 4 32 Nguồn nguyên liệu 3 4 3 Chất lƣợng cá tra 4 3 4 4 Công nghệ sở hạ tầng 3 2 2 Thƣơng hiệu thị trƣờnG 3 3 2 3 Kênh phân phối 3 2 3 2 Khả cạnh tranh giá 3 4 3 4 Nghiên cứu phát triển 3 3 3 Nguồn nhân lực 3 3 3 10 Am hiểu thị trƣờng khách hàng 3 3 3 GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 93 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 Phụ lục 4: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia yếu tố thành công công ty Caseamex STT Các yếu tố thành công CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 Phân loại Tiềm lực tài 3 3 3 3 Nguồn nguyên liệu 2 2 3 2 Chất lƣợng cá tra 3 3 3 Công nghệ sở hạ tầng 4 3 3 4 Thƣơng hiệu thị trƣờng 2 2 2 Kênh phân phối 2 2 3 2 Khả cạnh tranh giá 2 2 2 2 Nghiên cứu phát triển 2 2 2 Nguồn nhân lực 2 2 2 10 Am hiểu thị trƣờng khách hàng 2 2 3 GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 94 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 Phụ lục 5: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia yếu tố thành công công ty Mekongfish STT Các yếu tố thành công CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 Phân loại Tiềm lực tài 3 3 4 3 Nguồn nguyên liệu 2 3 3 3 3 Chất lƣợng cá tra 2 3 2 Công nghệ sở hạ tầng 3 3 3 3 Thƣơng hiệu thị trƣờng 1 2 1 Kênh phân phối 2 2 2 Khả cạnh tranh giá 2 3 2 Nghiên cứu phát triển 1 2 1 1 Nguồn nhân lực 3 2 2 3 10 Am hiểu thị trƣờng khách hàng 2 1 2 GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 95 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 Phụ lục 6: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia vị cạnh tranh công ty Phƣơng Đông, công ty Caseamex công ty Mekongfish S T Các yếu tố thành công T Mức độ quan trọng Hophafish Phân loại Số điểm quan trọng Mekongfish Caseamex Phân loại Số điểm quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Tiềm lực tài 0,11 0,33 0,48 0,14 Nguồn nguyên liệu 0,12 0,18 0,33 0,42 Chất lƣợng cá tra 0,11 0,36 0,48 0,18 Công nghệ sở hạ tầng 0,13 0,60 0,16 0,42 Thƣơng hiệu thị trƣờng 0,07 0,16 0,24 0,14 Kênh phân phối thị trƣờng 0,09 0,30 0,16 0,16 Khả cạnh tranh giá thị trƣờng 0,10 0,18 0,48 0,20 Nghiên cứu phát triển 0,09 0,16 0,33 0,20 Nguồn nhân lực 0,10 0,18 0,27 0,39 0,08 0,18 0,27 0,16 10 Am hiểu thị trƣờng khách hàng Tổng cộng GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 1,00 96 2,63 3,20 2,41 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 Phụ lục 7: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia yếu tố bên công ty Phƣơng Đông S T Các yếu tố bên CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 Điểm bình quân T Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Nguồn nguyên liệu không ổn định 3 3 2,56 0,07 0,21 Nhà nƣớc có sách đãi ngộ đẩy mạnh ngành thuỷ sản 3 3 3,00 0,08 0,24 Rào cản kỹ thuật bảo hộ thƣơng mại 1 2 2 1,44 0,04 0,04 Nhu cầu tiêu dùng thủy sản khách hàng đa dạng ngày tăng 4 4 3 3,67 0,10 0,40 ĐBSCL có điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ sản 4 4 4 4 4,00 0,11 0,44 Cạnh tranh gay gắt nguồn nguyên liệu DN nƣớc 2 1 1 1,33 0,04 0,04 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lƣợng, vệ sinh an toàn thực phẩm 3 2 2 3 2,56 0,07 0,21 Ảnh hƣởng dịch bệnh, thiên tai 2 1 2 1,78 0,05 0,10 Thi trƣờng thuỷ sản mở rộng 4 4 4 4 4,00 0,11 0,44 10 Việt Nam có nguồn lao động dồi cấu lao động trẻ 3 4 3 3,11 0,09 0,27 GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 97 SVTH: Phan Yến Huỳnh Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2020 11 Sở thích dùng sản phẩm thủy sản nhu cầu ăn uống bảo vệ sức khỏe ngƣời tiêu dùng 4 3 3 3,11 0,09 0,27 12 Tình hình lạm phát 2 2 2,00 0,05 0,10 13 Truyền thông bôi nhọ thị trƣờng tiêu thụ thuỷ sản 3 4 4 4 3,67 0,10 0,40 36,23 1,00 Tổng cộng GVHD: ThS Phòng Thị Huỳnh Mai 98 3,16 SVTH: Phan Yến Huỳnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phương Đông giai đoạn 2016 đến 2020, Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phương Đông giai đoạn 2016 đến 2020, Tiểu luận Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Thủy Sản Phương Đông giai đoạn 2016 đến 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay