CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN

86 192 1
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:17

CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐTRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊNCẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐTRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊNCẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐTRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊNCẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐTRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN Mã số: ĐH 2014-TN03-02 Chủ nhiệm đề tài: ThS Trần Lệ Thị Bích Hồng Thái Nguyên, 2015 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN Mã số: ĐH 2014-TN03-02 Chủ nhiệm đề tài: ThS Trần Lệ Thị Bích Hồng Người tham gia: ThS Hồ Lương Xinh TS Bùi Đình Hòa PGS.TS Đỗ Anh Tài ThS Phương Hữu Khiêm Thái Nguyên, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin kết nghiên cứu - Tên đề tài: “Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên” - Mã số: ĐH2014-TN03-02 - Chủ nhiệm đề tài: ThS Trần Lệ Thị Bích Hồng Tel: 02803853925; 0982640119 E mail: Tranbichhongtuaf@gmail.com - Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: Tháng 01/2014 đến tháng 12/2015 Mục tiêu Tìm hiểu, đánh giá hoạt động sinh kế từ đưa giải pháp cụ thể góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương Kết nghiên cứu Tình hình phát triển kinh tế địa bàn huyện võ nhai năm qua đạt thành tựu đáng kế cụ thể năm 2012 tổng giá trị sản xuất 118.816,5 triệu đồng Sang năm 2013 tổng giá trị sản xuất 126.651,7 triệu đồng tăng so với năm 2012 6,59% Đến năm 2014 tổng giá trị sản xuất 131.400,7 triệu đồng tăng so với năm 2013 3,7%/năm Các nguồn lực sinh kế nhóm hộ điều tra: - Nguồn lực tự nhiên nhóm hộ điều tra cho thấy tổng diện tích quỹ đất hộ tương đối lớn so với vùng khác Diện tích đất bình quân hộ 11.93 sào/hộ chủ yếu đất lâm nghiệp trồng keo loại rừng Đất trồng lúa chiếm khoảng 34% tổng quỹ đất hộ - Nguồn lực người: Số hộ có số nhân từ đến nhân Đây đặc điểm chung hộ thuộc vùng nông thôn nước Các hộ có số lao động bình quân từ 2,95 đến 3,35 ba vùng nghiên cứu Số nhân bình quân hộ khoảng 4,5 người/hộ - Nguồn lực vật chất chủ yếu nông hộ vùng trung bình chung khoảng 30,51 triệu đồng, giá trị chuồng trại lớn chiếm (38,09%), tiếp sau giá trị lâu năm hộ gia đình có giá trị trung bình hộ khoảng 8,92 triệu chiếm 29,23% cấu tư liệu sản xuất hộ - Nguồn lực tài yếu tố trung gian cho trao đổi, có ý nghĩa quan trọng việc sử dụng thành công loại nguồn lực khác.Tiền mặt hộ gia đình quan trọng nguồn để hộ gia đình trang trải, đầu tư cho sản xuất phát triển Tuy nhiên nguồn bị hạn chế đặc biệt gia đình nghèo xã nghiên cứu - Nguồn lực xã hội hộ nghiên cứu cho thấy hộ tham gia họp bàn/trao đổi ý kiến địa phương song mức độ tham gia nhóm hộ lại không giống Có hộ tích cực họp bàn, có hộ không tham gia họp địa phương, hộ trẻ bận làm nên tham gia Thực trạng hoạt động sinh kế huyện Võ Nhai: - Các loại trồng có diện tích giảm dần xã La Hiên giảm 0,25ha, xã Bình Long giảm 0,18 ha, xã Sản mộc giảm 0,14ha - Trong năm gần hộ đầu tư định vào chăn nuôi: trâu, bò, lợn, gia cầm…tuy nhiên chăn nuôi nhỏ lẻ chưa có quy mô gia trại, trang trại lớn - Diện tích đất lâm nghiệp vùng chiếm tỷ trọng lớn tổng quỹ đất khu vực (chiếm 72,82% tổng diện tích đất) Xã Sảng Mộc có diện tích rừng trồng phòng hộ chiếm tỷ lệ cao 92,7% xã La Hiên 13,3%, xã Bình Long chiếm 3% Chi phí cho sản xuất nông nghiệp phi nông nghiệp cho thấy xã La Hiên, nơi có diện tích trồng trọt lớn phí cho trồng trọt lớn 31.572,80, xã Bình Long xã phát triển chăn nuôi phí đầu tư cho chăn nuôi xã cao đạt 34.170,83 Xã Sản mộc vùng sâu vùng xa phí cho sản xuất nông nghiệp thất so với xã lại Doanh thu hộ điều tra chủ yếu từ hoạt động trồng trọt chăn nuôi mang lại, diện tích đất rừng xã lớn chủ yếu rừng trồng chưa khai thác nguồn thu từ lâm nghiệp chưa có Xã Bình Long có tổng doanh thu thu lớn đạt 112.901,60; xã La Hiên đạt 107.916,45; xã Sảng mộc đạt 49.912,63 4.1 Sản phẩm khoa học 02 báo đăng Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 01 đăng tháng 12/2015, tập 145, số 15, trang 151 - 156 Tên báo: “Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên” 01 đăng tháng 7/2016, tập 152 số 07/2, 2016, trang 213-218 Tên báo: “Đánh giá hoạt động sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên” 4.2 Sản phẩm đào tạo - 02 học viên cao học khóa 20 chuyên ngành Phát triển nông thôn thực đề tài luận văn thạc sĩ 4.3 Sản phẩm ứng dụng Đưa số giải pháp chủ yếu cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn huyện Võ Nhai Hiệu Giúp người dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai có cải nhìn tổng thể thực trạng sinh kế từ đưa giải pháp cụ thể để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân Khả áp dụng phương thức chuyển giao kết nghiên cứu Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động sinh kế áp dụng địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên Cơ quan chủ trì Ngày 21tháng 12 năm 2015 Chủ nhiệm đề tài ThS Trần Lệ Thị Bích Hồng INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information - Project title: Improving the livelihoods of ethnic minorities in the district Vo Nhai, Thai Nguyen - Code number: ĐH2014-TN03-02 - Coordinator: Tran Le Thi Bich Hong Tel: 02803852925; 0982640119 E mail: Tranbichhongtuaf@gmail.com - Implementing institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Foresrty – Thai Nguyen University - Duration: from January 2014 to December 2015 Objective Learning and assessing the livelihood activity thereby offering specific solutions contributing to economic and social development at local Research results Economic development situation in district in recent years has achieved remarkable achievements Specifically, in 2012 the total value of production was 118,816.5 million VND To 2013, total production value is 126,651.7 million VND increase compared to 2012 is 6.59% By 2014 the total value of production was 131,400.7 million VND increase compared to 2013 was 3.7% / year The livelihood resources of the surveyed households: - Natural resources of surveyed households group shows the total land area of the household is relatively large compared with other regions The average land area of 11.93 perches household/household in which mostly forest land and planted acacia forest trees Paddy land accounts for about 34% of the total land of the household - Human Resources: Number of households with demography from to peoples This is also a common feature of the rural households in the country Households with an average number of employees from 2.95 to 3.35 in the three studied regions The number of people per household of 4.5 persons / household - Physical resources of the household mainly in three areas overall average of about 30.51 million VND, including the value of the largest stables occupied 38.09%, followed by the perennial values of households with average values of about 8.92 million VND household occupies 29.23% of the productive assets of households - Financial resources are factors that mediate the exchange, have important implications for the successful use of other mechanical resources for families Cash is very important source for households using cover investment for production and development But this source is always limited, especially for poor families in the study communes - Social resources of the study showed that households were participating in households meeting / exchange of ideas locally, but the level of participation of these groups are not identical Some participation war very positive in meeting, but also some not participating in local meetings, such as those young so busy at work Status of livelihood activities of the district Vo Nhai Status of livelihood activities of the district Vo Nhai - The main crops have decreased acreage, La Hien commune 0,25ha decrease, down 0.18ha in Binh Long commune, commune San Moc reduce 0,14ha - In recent years, the household has certain investments in livestock: cattle, pigs, poultry, livestock but still small-scale no camp, large farms - The area of forest land of the huge proportion of the total land area (occupying 72.82% of the total land area) Sang Moc commune has an area of protective forest plantations accounted for the highest percentage 92.7%, whereas 13.3% in La Hien commune and Binh Long commune 3% Cost for agricultural and non-agricultural shows La Hien commune; where large planting area should cost a maximum cultivation 31572.80; Binh Long commune livestock development should cost more investment for communal livestock highest 34170.83 Sang Moc is socially remote areas, so the cost of agricultural production as compared to the second most losses remaining communes Revenue of the surveyed households mainly from farming activities and animal husbandry bring, although forest land in three communes is quite large but newly planted mostly untapped so revenues from forest trees hardly any industry Binh Long commune has a total turnover being the largest reaching 112,901.60; La Hien commune achieve 107,916.45; Sang Moc commune reaching 49912.63 Products 4.1 Scientific products 02 papers published in the Journal of Science and Technology Thai Nguyen University 01 Posts 12.2015, episode 145, No 15, pages 151 - 156 Title of the article: "Some solutions for sustainable poverty reduction for ethnic minority households in the district Vo Nhai, Thai Nguyen" 01 post 7.2016, episode 152, No 07/2,2016, pages 213-218 Title of article: "Assessment of livelihood activities for ethnic minorities Vo Nhai district, Thai Nguyen province" 4.2 Education Products 02 Masters in Rural Development 4.3 Product applications Giving some key measures to improve the livelihoods of ethnic minorities in the district Vo Nhai Outcomes Helping minorities in Vo Nhai district has improved holistic view of their livelihood situation from that proposed specific measures to develop production and increase income for people Applicability and method of transferring research results Some solutions to enhance the efficiency of livelihoods are applied in Vo Nhai district, Thai Nguyen province MỤC LỤC 1.Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 4.1 Ý nghĩa khoa học 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học luận văn 1.1.1 Một số quan niệm nghèo hộ nghèo 1.1.2 Khái niệm sinh kế hoạt động sinh kế 1.2 Cơ sở thực tiễn luận văn 10 1.2.1 Thực trạng nghèo giới khu vực 10 1.2.2 Thực trạng nghèo Việt Nam 12 1.2.3 Tình hình phát triển sinh kế hộ nông dân nước giới 13 học kinh nghiệm Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU 15 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 15 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 15 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 15 2.2 Nội dung nghiên cứu 15 2.3 Phương pháp nghiên cứu 15 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 3.1 Tình hình chung 18 3.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyến Võ Nhai 18 3.1.2 Tình hình sử dụng đất huyện Võ Nhai 22 3.1.3 Tình hình dân số lao động 24 3.1.4 Thực trạng sở hạ tầng, y tế, giáo dục 27 3.1.5 Tình hình phát triển kinh tế địa bàn huyện 28 3.1.6 Diện tích số trồng qua năm vùng nghiên cứu 34 3.1.7 Tình hình chăn nuôi số vật nuôi qua năm vùng nghiên 36 cứu 3.2 Các nguồn lực sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai 38 3.2.1 Nguồn lực tự nhiên nhóm hộ điều tra địa bàn 38 3.2.2 Nguồn lực người nhóm hộ điều tra 39 3.2.3 Nguồn lực vật chất nhóm hộ điều tra 41 3.2.4 Nguồn lực tài nhóm hộ điều tra 42 3.2.5 Nguồn lực xã hội 42 3.3 Thực trạng hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số 43 huyện Võ Nhai 3.3.1 Hoạt động sản xuất nông nghiệp 43 3.3.2 Hoạt động sản xuất phi nông nghiệp 47 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua tìm hiểu, phân tích hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số xã Bình Long, La Hiên, Sảng Mộc huyện Võ Nhai đưa số nhận xét sau: Võ Nhai huyện vùng cao nằm phía Đông Bắc tỉnh Thái Nguyên, có tổng diện tích đất tự nhiên lớn toàn tỉnh diện tích đất nông nghiệp chiếm 86,5% Địa hình núi cao chia làm vùng rõ rệt đặc trưng cho miền: xã La Hiên đại diện cho vùng thấp chủ yếu núi đá vôi, Bình Long đại diện cho vùng gò đồi, xã Sảng Mộc đại diện vùng núi cao với 80% diện tích rừng Khí hậu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp ăn quả, trồng lâu năm Dựa vào đất đai, thổ nhưỡng vùng để lựa chọn trồng, vật nuôi phù hợp lợi để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm gần huyện Võ Nhai có tăng lên so với toàn tỉnh mức thấp Giá trị sản xuất thu chủ yếu ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp dịch vụ có tỷ trọng thấp Võ Nhai có mật độ dân cư thưa thớt, có dân tộc anh em chủ yếu dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp nên tình hình phát triển kinh tế xã hội khu vực không đồng Đối với nghiên cứu đại diện cho khu vực có khác biệt: Xã La Hiên gần khu trung tâm, trục chính, dân trí cao nên điều kiện kinh tế, mức sống cao xã lại đặc biệt xã Sảng Mộc tỷ lệ hộ nghèo cao Qua đánh giá nguồn lực sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai nguồn lực mức độ hạn chế, với hạn chế người, tài chính, vật chất, xã hội năm tới kinh tế xã hội xã điều tra đuổi kịp với phát triển tỉnh Trong nguồn lực nguồn lực tự nhiên nguồn lực dồi nhất, người dân nơi phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lực đặc biệt nguồn đất, nguồn nước….Mặc dù nơi ưu đãi tài nguyên thiên nhiên người dân chưa biết khai thác nguồn lực có hiệu Các đồng bào dân tộc thiểu số có cách thức canh tác, sinh hoạt tương tự có nét đặc trưng riêng dân tộc Dựa vào lợi so sánh 71 khu vực mà xã có lựa chọn sinh kế khác thấy sản xuất nông nghiệp sinh kế người dân địa bàn nghiên cứu, thu nhập từ nông nghiệp chiếm 86%, phi nông nghiệp đóng góp 14% thu nhập hộ Qua điều tra nhận thấy Đối với xã La Hiên với điều kiện đất đai phù hợp cho việc trồng na, nuôi dê núi đá Xã Bình Long phát triển ngành nghề chăn nuôi lợn, xã Sảng Mộc sinh kế dựa chủ yếu vào tài nguyên rừng nên trồng dược liệu quý làm thuốc, nuôi ong, gây phong lan rừng…hay mở xưởng làm mộc sản xuất đồ dùng sinh hoạt để tăng hiệu kinh tế Nhìn chung sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số xã điều tra phụ thuộc vào nguồn lực tự nhiên, phương thức canh tác lạc hậu chưa đem lại hiệu kinh tế cao Cần tác động sách để cải thiện đời sống cho người dân nơi đặc biệt xã Sảng Mộc, xã vùng cao có nhiều dân tộc Mông sinh sống họ theo truyền thống canh tác cũ nên hiệu sản xuất thấp Các giải pháp nêu luận văn đề xuất quan trọng,đề nghị cấp quyền quan tâm thể chế thành sách thiết thực nhằm phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai KIẾN NGHỊ Đối với nhà nước Đảng Nhà nước cần có chủ trương, sách hỗ trợ phát triển kinh tế tạo điều kiện giúp đồng bào dân tộc miền núi phát triển sản xuất Chính sách thu hút nguồn nhân lực huyện miền núi Cần có sách kinh tế, xã hội để hỗ trợ khuyến khích đầu tư, khai thác nguồn lực: đất, rừng, lao động, vốn…có hiệu Đối với đồng bào dân tộc hộ nghèo có ưu tiên, hỗ trợ vật chất tinh thần Xây dựng sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi giúp nông hộ phát triển sản xuất Đối với tỉnh Thái Nguyên huyện Võ Nhai Các ban ngành đoàn thể cần quan tâm tới đời sống người dân tộc thiểu số 72 Hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân sách hỗ trợ giá giống, vật nuôi Tập huấn kỹ thuật, chuyển giao tiến khoa học nâng cao suất sản lượng nông nghiệp mà người dân áp dụng Tổ chức buổi hội thảo, thăm quan mô hình hộ sản xuất giỏi điển hình địa bàn bàn Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số Luôn học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu sản xuất cho kinh tế gia đình Chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi; xác định cây, vật nuôi có tiềm kinh tế để mở rộng diện tích, quy mô số lượng Tận dụng nguồn lực tự nhiên sẵn có, khai thác hợp lý phải biết tự bảo vệ nguồn tài nguyên Tăng cường hoạt động sản xuất phi nông nghiệp 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Phát triển Quốc tế Anh, chương trình đối tác hỗ trợ phát triển xã nghèo (2003), “Sử dụng phương pháp tiếp cận sinh kế bền vững khung phân tích " Hội thảo Quốc tế đào tạo sinh kế bền vững Việt Nam ngày - 11/10/2003 Báo cáo phát triển Việt Nam (2007), “Nghèo” - Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam Chi cục thống kê huyện Võ Nhai, Niên giám thống kê huyện Võ Nhai 2009, 2010, 2011, 2012,201, 2104 Chi cục thống kê huyện Võ Nhai, Báo cáo tình hình thực tiêu kinh tế xã hội chủ yếu tháng đầu năm 2014 Chính phủ Việt Nam (2002), Chiến lược toàn diện tăng trưởng xoá đói giảm nghèo, Hà Nội, 5/2002 Vũ Thị Út Duyên (2006), Nghiên cứu ảnh hưởng đất nông nghiệp xây dựng khu công nghiệp đến đời sống - sản xuất kinh tế - xã hội hộ nông dân xã Lạc Hồng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Báo cáo tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Nghiệp I Quyền Đình Hà (2005), Kinh tế phát triển nông thôn - Trường đại học Nông nghiệp I-Hà Nội Nguyễn Hữu Hồng, Ngô Xuân Hoàng (1999), Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có tham gia nông dân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên Lê Hiền (2009), Tiến trình phân tích sinh kế bền vững cho người dân vùng cao Thừa Thiên Huế, http://www.crdhue.com.vn/modules.php 10 Mai Thị Huyền (2006), Giải việc làm cho lao động nông thôn trình phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Nông Nghiệp I 11 Chu Tiến Quang (2001), Việc làm nông thôn, thực trạng giải pháp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 74 12 Nguyễn Đức Quang (2011), Phân tích sinh kế xây dựng kế hoạch xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Khóa luận tốt nghiệp đại học, khoa Kinh tế & PTNT, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 13 Dương Văn Sơn, 2010 Tầm nhìn nông hộ lập kế hoạch chiến lược sinh kế: ứng dụng nghiên cứu khuyến nông có tham gia Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 14 Nguyễn Hữu Thọ, 2010 Sử dụng khung sinh kế bền vững để phân tích sinh kế người dân xã Yên Trạch, huyện: Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 15 Trần Chí Thiện, Đỗ Anh Tài (2007), Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng lãnh thổ, khu vực miền núi phía Bắc, Nhà xuất Nông nghiệp, 2007 16 Đàm Quang Triển, 2010 Nghiên cứu hoạt động sinh kế người dân xã: Tân Long, huyện: Đồng Hỷ, tỉnh: Thái Nguyên 17 Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai, Văn kiện đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai lần thứ II, năm 2014 18 Ủy ban nhân dân xã Sảng Mộc, Báo cáo kết thực nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ công tác năm 2014 75 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Ngày vấn:………………….địa điểm:………………………………… PHẦN NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỘ ĐƯỢC PHỎNG VẤN 1.1.Tên chủ hộ: ……………………… ………… SĐT 1.2.Dân tộc:……… 1.3 Tuổi:…………………1.4.Gới tính: Nam  Nữ  1.5.Trình độ văn hóa chủ hộ: 1.6.Khu (xóm):……………………………… 1.7.Xã: 1.8.Số nhân khẩu:……người, nam:…………nữ: 1.9.Số lao động chính:…….lao động, nam:……….nữ 1.10 Phân loại theo nghành nghề hộ: - Hộ nông:  - Hộ kiêm:  - Hộ kiêm dịch vụ:  1.11 Những tài sản chủ yếu hộ: a Nhà - Nhà trần tầng trở lên:  - Nhà trần tầng:  - Nhà tạm, cấp bốn:  b Đất đai Loại đất Đất nông nghiệp - Đất trồng lúa - Đất trồng ngô - Đất trồng chè - Đất trồng sắn - Đất trồng khác Đất lâm nghiệp Đất đất vườn Đất chuồng trại Đất khác Diện tích Của hộ Đi thuê Đấu thầu 76 c Nguồn vốn nông hộ…………………….tr.đ, đó: - Vốn tự có:…………….tr.đ - Vốn vay:………………tr.đ - Vốn khác:…………… tr.đ d Tư liệu sản xuất chủ yếu nông hộ Tư liệu Đơn vị Số lượng Giá trị (Tr.đ) Ghi - Chuồng trại - Máy vò, tôn quay - Đàn gia súc + Lợn + Trâu, bò + Dê - Đàn gia cầm - Giá trị lâu năm - TLSX khác e Tài sản sinh hoạt chủ yếu hộ Tài sản Xe máy Ti vi Xe đạp Tủ lạnh Đài Máy điện thoại Đơn vị Hiện Cách năm (2011) (2006) 77 PHẦN KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA HỘ A.Kết sản xuất ngành trồng trọt 2.1 Kết sản xuất Cây trồng Chỉ tiêu ĐVT Lúa Ngô Sắn Chè …… … Cây Cây LN khác Diện tích Sào Năng suất Kg/sào Sản lượng Kg Tự tiêu dùng Kg Số lượng bán Ng.đ Ng.đ/kg Giá bán 2.2 Tổng Thu nhập từ trồng trọt: tr.đ đó: + Thu nhập từ lúa: tr.đ + Thu nhập từ Ngô: .tr.đ + Thu nhập từ sắn: tr.đ + Thu nhập từ chè: tr.đ + Thu nhập từ trồng khác: tr.đ + Thu nhập từ lâm nghiệp: tr.đ 2.3 Chi phí trồng trọt: TT Các chi phí Giống Phân chuồng Đạm Lân Kali Phân NPK Thuốc BVTV Chi phí khác ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 78 2.4 Những thuận lợi khó khăn trồng trọt mà hộ gặp phải: Thuận lợi Khó khăn - - - - - - Thuận lợi Khó khăn - - B Kết sản xuất nghành chăn nuôi 2.5 Kết sản xuất Vật nuôi Chỉ tiêu ĐVT Trâu bò Số bình quân Khối lượng BQ Giá bán Lợn Lợn Lợn thịt nái Gia Dê cầm Cá Con kg 000đ/kg Bán 1000đ Phục vụ sinh hoạt 1000đ 2.6 Tổng thu nhập từ chăn nuôi:……………… tr.đ, đó: + Thu nhập từ trâu, bò: tr.đ + Thu nhập từ bán lợn: tr.đ + Thu nhập từ dê: tr.đ + Thu nhập từ gia cầm: tr.đ + Thu nhập từ cá: tr.đ + Thu nhập từ vật nuôi khác: tr.đ + Thu nhập ông (bà) sứng đáng với công sức ông bà bỏ chưa? + Ông (bà) có giải pháp nhân cao thu nhập không? Khác 79 2.7 Chi phí chăn nuôi TT Các chi phí Giống Khấu ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền khao chuồng trại Thức ăn Thuốc thú y Vật nuôi chết Chi phí khác 2.8 Những thuận lợi khó khăn mà hộ gặp phải chăn nuôi Thuận lợi Khó khăn - - - - - - Thuận lợi Khó khăn - - C.Nghề phụ thu nhập khác (nếu có) - Gia đình có ngành nghề dịch vụ gì? - Thu nhập từ hoạt động bao nhiêu? đồng/tháng - Gia đình có nguồn thu khác không? Cụ thể có: + Từ lương: .tr.đ/tháng + Trợ cấp: tr.đ/tháng + Từ quà biếu, tặng: tr.đ/tháng + Thu khác: .tr.đ/tháng D Chi phí đời sống hộ gia đình * Lương thực - Lượng gạo ăn hàng ngày (kg/ngày) - Lượng ngô ăn hàng ngày(kg/ngày) - Lượng sắn ăn hàng ngày(kg.ngày) 80 * Tiền mua thực phẩm /tháng ( đồng/tháng) * Tiền mua quần, áo giầy dép ( đồng/năm) * Chi phí học tập ( đồng/năm) * Chi phí y tế ( đồng/ năm) * Chi phí lại (đồng/năm) * Chi phí khác (đồng/năm) PHẦN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA HỘ ĐIỀU TRA A Ý kiến tổng hợp hộ gia đình 3.1 Ông (Bà) có nhu cầu mở rộng thêm diện tích đất đai không? a Có  Lý b Không  Lý Ông (bà) muốn mở rộng cách nào? - Khai hoang  - Mua lại  - Đấu thầu  Ông (bà) có nhu cầu cải tạo đất không? - Có  - Không  3.2 Ông (bà) có đủ vốn để sản xuất không? - Thiếu  - Đủ  3.3 Tình hình lao động gia đình? - Đủ lao động  - Thiếu lao động  - Thừa lao động  3.4 Ông (bà) thấy khó khăn bán sản phẩm? - Thiếu thông tin  - Giá thấp  - Đầu khó khăn  - Ý kiến khác:  B.Ý kiến hộ gia đình thị trường * Thị trường đầu vào 3.6 Hộ gia đình sử dụng giống từ đâu? 81 - Mua  - Lấy từ vụ trước  3.7 Ông (bà) mua vật tư nông nghiệp từ tổ chức, cá nhân nào? - Tư thương địa phương  - Qua hội nông dân  - Tại nhà máy chè  - Qua đối tượng khác  3.8 Ông (bà) thấy giá vật tư nông nghiệp năm 2011 nào? - Cao  - Thấp  - Bình thường  3.9 Ông (bà) bán sản phẩm nông nghiệp cho ai? - Qua tư thương  - Bán cho nhà máy  - Bán cho hộ khác  3.10 Hình thức bán gia đình? - Bán nhà, vườn  - Bán chợ  - Tại điểm thu gom  3.11 Phương thức bán hộ gì? - Bán buôn  - Bán lẻ  3.12 Ông (bà) biết thông tin nào? - Biết trước bán  - Biết sau bán  3.13 Ông (bà) có giải pháp để hoạt động buôn bán, trao đổi diển thuận lợi tiết kiệm thời gian chi phí không? PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG CSHT 4.1 Ông (bà) thấy chất lượng CSHT địa phương nào? - Tốt  82 - Chưa tốt  4.2 So với năm trước ông (bà) thấy CSHT địa phương cải thiện không? - Tốt nhiều  - Cải thiện  - Không thay đổi  - Chất lượng  Nếu cho điểm ông (bà) cho điểm nào? (Với điểm 10 điểm tốt nhất; nhất) Hạng mục Chất lượng CSHT Chất lượng CSHT năm 2013 trước 2010 Hệ thống điện Hệ thống đường Trường học Trạm y tế Hệ thống thủy lợi Nhà văn hóa thôn Hội trường, ủy ban Chợ Công trình công cộng khác 4.3 Ông (bà) có giải pháp để hệ thống sở hạ tầng địa phương phát triển thời gian tới không? 4.4 Ông (bà) thấy tình hình phúc lợi xã hội địa phương nào? - Rất tốt  - Chấp nhận  - Chưa bảo đảm  - Ý kiến khác  4.5 So với năm trước ông (bà) thấy CSHT địa phương cải thiện không? - Tốt nhiều  83 - Cải thiện  - Không thay đổi  - Chất lượng  Nếu cho điểm ông (bà) cho điểm nào? (Với điểm 10 điểm tốt nhất; nhất) Tiêu chí Chất lượng phúc lợi xã Chất lượng phúc lợi xã hội (2013) hội năm trước (2010) Chất lượng giáo dục Chất lượng y tế Chất lượng cán An ninh Trật tự an toàn xã hội Dịch vụ khuyến nông Giảm chênh lệch giàu nghèo 4.6 Ông (bà) thấy có bất cập hệ thống phúc lợi xã hội địa phương không? Xin Ông (bà) cho ý kiến 4.7 Ông (bà) có giải pháp để hệ thống phúc lợi xã hội địa phương phát triển thời gian tới không? PHẦN 5: Ý KIẾN CỦA HỘ GIA ĐÌNH VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI ĐỊA PHƯƠNG 5.1 Ông (bà) có biết rõ chương trình xóa đói giảm nghèo địa phương? - Biết rõ  - Không rõ  - Không biết  84 5.2 Gia đinhg ông (bà) có hỗ trợ từ chương trình xóa đói giảm nghèo? - Có  - Không  * Nếu có gia đình ông (bà) hỗ trợ nào? - Hỗ trợ giống, vật nuôi  - Tham gia tập huấn  - Hỗ trợ máy cày  - Hỗ trợ khác  * Ông (bà) thấy việc hỗ trợ có hiệu không? - Hiệu tốt  - Không hiệu  4.3 Ông (bà) có so sánh tình hình phát triển kinh tế địa phương so với năm trước thay đổi nào? - Phát triển nhiều  - Ít thay đổi  - Không thay đổi  - Khó khăn  Cảm ơn ông (bà) dành thời gian trả lời câu hỏi chúng tôi!
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN, CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN, CẢI THIỆN SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay