Tổng quan kiến thức về môn quản lý hành chính nhà nước

15 191 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:15

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung Hệ thống trị Việt Nam I Khái niệm HTCT Theo nghĩa chung nhất, HTCT chỉnh thể tổ chức trị hợp pháp xã hội bao gồm đảng trị, nhà nước tổ chức trị - xã hội liên kết với hệ thống tổ chức nhằm tác động vào trình đời sống xã hội, củng cố, trì phát triển chế độ trị phù hợp với lợi ích giai cấp cầm quyền HTCT XHCN kế thừa phát triển thành tựu tổ chức hoạt động hệ thống chuyên vô sản giai đoạn trước đổi mới, đồng thời phản ánh thực trị dân chủ điều kiện đổi kinh tế - xã hội nước ta II Các tổ chức trị hệ thống trị Việt Nam Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong giai cấp công nhân đồng thời đội tiên phông nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Leenin tư tưởng HCM làm kim nam cho hành động Đảng gắn bó với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu giám sát nhân dân, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật Sự lãnh đạo Đảng HTCT điều kiện cần thiết tất yếu để đảm bảo cho HTCT giữ chất giai cấp công nhân, đảm bảo quyền lực thuộc nhân dân, vai trò lãnh đạo Đảng thể những nội dung chủ yếu sau: - Thứ nhất, Đảng đề cương lĩnh trị, xã hội, chiến lược, định hướng sách chủ trương lớn phát triển kinh tế - xã hội để NN thể chế hóa PL, đồng thời Đảng lực lượng lãnh đạo tổ chức thực cương lĩnh, đường lối Đảng - Thứ hai, Đảng lãnh đạo HTCT xã hội chủ yếu thông qua NN đoàn thể quần chúng, chủ trương, sách Đảng NN tiếp nhận, thể chế hóa pháp luật chủ trương, sách, kế hoạch, chương trình cụ thể Vì Đảng quan tâm đến việc xây dựng NN máy NN, đồng thời kiểm tra việc NN thực Nghị Đảng - Ba là, Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu đảng viên ưu tú có đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan HTCT - Đảng lãnh đạo công tác tuyên truyền thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm tra giám sát hành động gương mẫu đảng viên Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động hoạt động HTCT, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu Đảng thường xuyên nâng cao lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực cầm quyền hiệu lãnh đạo Để thể vai trò lãnh đạo mình, Đảng phải vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao trình độ, trí tuệ, giữ vững truyền thống đoàn kết, thống Đảng, tăng cường dân chủ kỷ luật hoạt động Đảng, thường xuyên tự phê bình phê bình Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hội, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí hoạt động chia rẽ bè phái Đảng phải phát huy vai trò chủ động sáng tạo trách niệm quan NN, đoàn thể nhân dân, khắc phục tệ quan liêu độc đoán, chuyên quyền, bao biện làm thay; mặt khác, Đảng không buông lỏng lãnh đạo, cảnh giác trước luận điệu hội, mị dân đòi Đảng phải trả quyền lực với nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng làm thay đổi chế độ Nhà nước CHXHCNVN tổ chức quyền lực thể thực ý chí, quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân quản lý toàn hoạt động đời sống xã hội Mặt khác NN CHXHCNVN chịu lãnh đạo giai cấp công nhân, thực đường lối trị giai cấp công nhân, thông qua đội tiên phong ĐCSVN NN trụ cột HTCT nước ta, công cụ tổ chức thực ý chí quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lý toàn hoạt động đời sống xã hội Đó NN dân, dân dân NNXHCN vừa quan quyền lực, vừa máy trị, hành chính, vừa tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội nhân dân Quyền lực NN thống nhất, có phân công, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp NNCHXHCN có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng hệ thống trị Chức nhiệm vụ NN HTCT, đời sống xã hội thể mối quan hệ NN với Đảng tổ chức trị - xã hội NN thể chế hóa chủ trương, đường lối Đảng thành Hiếp pháp, pháp luật sách làm công cụ để thực quản lý NN lĩnh vực đời sống xã hội - Trong máy NN, Quốc hội quan đại diện cao nhân dân, quan quyền lực cao nước CHXHCNVN Quốc hội cho nhân dân trực tiếp bầu ra, quan có quyền lập hiến lập pháp, QH định sách đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nguyên tắc chủ yếu tổ chức hoạt động máy NN quyền nghĩa vụ công dân Quốc hội thực quyền giám sát tối cao toàn hoạt động NN Với ý nghĩa QH gọi quan lập pháp - Thực quyền hành pháp máy hành nhà nước từ trung ương đến địa phương đứng đầu Chính phủ Theo quy định điều 94, Hiến pháp năm 2013, CP quan hành cao nước CHXHCNVN, thực quyền hành pháp, quan chấp hành QH phải báo cáo công tác với QH, Ủy ban TVQH, Chủ tịch nước Chính phủ thống việc thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đối ngoại nhà nước - Bộ quan ngang Bộ quan CP, thực chức quản lý NN ngành, lĩnh vực phạm vi nước quản lý NN dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực giao - Bộ máy quyền địa phương nước ta tổ chức ba cấp (tỉnh, huyện, xã) với hai quan chủ yếu HĐND UBND - Cơ quan tư pháp bao gồm TAND VKSND cấp Đây quan lập hệ thống quan nhà nước để bảo vệ pháp luật, đảm bảo việc thực thi pháp luật cách nghiêm minh, xác Nhà nước thực quản lý xã hội pháp luật, đồng thời coi trọng việc giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhân dân, cần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 3 Mặt trận Tổ quốc VN đoàn thể trị - xã hội thành viên HTCT MTTQVN đoàn thể trị - xã hội thành viên phận HTCT, sở trị quyền nhân dân MTTQVN hoạt động theo phương thức hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên Các đoàn thể trị - xã hội, tổ chức xã hội nơi tập hợp quàn chúng, phản ánh ý chí nguyện vọng lợi ích tầng lớp nhân dân, phận thiếu xã hội dân chủ Trong số tổ chức quần chúng nước ta, MTTQVN tổ chức nòng cốt, giữ vai trò quan trọng - MTTQVN tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo người VN định cư nước Trong ĐCSVN vừa thành viên vừa người lãnh đạo Mặt trận - Tổng liên đoàn lao động VN - Đoàn niên cộng sản HCM - Hội liên hiệp phụ nữ VN - Hội nông dân VN - Hội Cực chiến binh VN III Bản chất HTCT nước ta Cơ sở trị hệ thống trị chế độ nguyên trị với đảng cầm quyền Cơ sở xã hội HTCT liên minh giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức khối đại đoàn kết toàn dân tộc Cơ sở tư tưởng HTCT chủ nghĩa Mác – lê nin tư tưởng HCM IV Đặc điểm HTCT nước ta Tính nguyên trị HTCT Chế độ trị VN thể chế trị Đảng cầm quyền, giai đoạn lịch sử định, chế độ trị VN ĐCSVN có Đảng dân chủ Đảng xã hội Tuy nhiên đảng hoạt động đồng minh chiến lược ĐCSVN, thừa nhận vai trò lãnh đạo vị trí cuả ĐCSVN Do vậy, thực chất chế độ trị không tồn đảng trị đối lập HTCTVN gắn liền với vai trò tổ chức lãnh đạo Đảng CSVN Mỗi tổ chức thành viên HTCT ĐCSVN sáng lập vừa đóng vai trò hình thức tổ chức quyền lực nhân dân, tổ chức tập hợp đoàn kết quần chúng, đại diện ý chí nguyện vọng quần chúng, tổ chức đóng vai trò phương tiện để ĐCSVN thực lãnh đạo trị Toàn HTCT tổ chức hoạt động tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê nin tư tưởng HCM Điều quy định tính nguyên tư tưởng, nguyên ý thức hệ trị toàn hệ thống thành viên hệ thống trị Tính thống HTCT HTCTVN bao gồm nhiều tổ chức có tính chất, vị trí, vai trò chức khác lại quan hệ chặt chẽ, gắn bó với tạo thành thể thống Sự đa dạng, phong phú tổ chức phương thức hoạt động tổ chức thành viên HTCT tạo điều kiện để phát huy tạo cộng hưởng sức mạnh toàn hệ thống để thực có hiệu nhiệm vụ trị tổ chức thành viên toàn hệ thống Nhân tố định tính thống HTCT nước ta lãnh đạo thống Đảng cầm quyền ĐCSVN theo nguyên tắc tập trung dân chủ Việc quán triệt thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đồng toàn HTCT tổ chức HTCT Đồng thời tính thống HTCT thể mục tiêu trị xây dựng XHCNVN với nội dung: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh HTCT tổ chức chỉnh thể thống từ TW đến địa phương cấp sở HTCT gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu giám sát nhân dân HTCTVN hệ thống không gắn với trị, quyền lực trị mà gắn với xã hội Do vậy, cấu trúc HTCT bao gồm tổ chức trị Đảng, NN tổ chức vừa có tính trị vừa có tính xã hội MTTQ đoàn thể nhân dân HTCT không đứng xã hội, tách khỏi xã hội lực lượng trị, áp xã hội xã hội bóc lột mà phận xã hội, gắn bó với xã hội Sự gắn bó mật thiết HTCT với nhân dân thể chất phận cấu thành HTCT: ĐCSVN đại diện trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc; NNCHXHCNVN NN dân, dân nhân dân; MTTQ, đoàn thể nhân dân hình thức tập hợp, tổ chức tầng lớp nhân dân Sự gắn bó HTCT với nhân dân xác định ý nghĩa hệ thống trị truowngfhojc dân chủ nhân dân; tổ chức HTCT phương thức thực quyền làm chủ nhân dân HTCT có kết hợp chặt chẽ tính giai cấp dân tộc ĐCSVN từ đời lãnh đạo CMVN tiến hành đấu tranh giải phóng giai cấp gắn liền với đấu tranh giải phóng dân tộc Giai cấp dân tộc hòa đồng, giai cấp, tầng lớp xã hội đoàn kết, hợp tác để phát triển Trong giai đoạn xây dựng phát triển HTCT, vấn đề dân tộc, quốc gia sở đoàn kết lực lượng trị - xã hội để thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng VN Vấn đề đặt tổ chức hoạt động HTCT đoàn kết giai cấp, tập hợp lực lượng tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Mục tiêu xây dựng CNXH quy định HTCT mang chất giai cấp công nhân, đại diện trung thành lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH gắn kết vấn đề dân tộc cấn đề giai cấp Do vậy, thực tiễn cách mạng VN, phân biệt dân tộc giai cấp mang tính tương đối ranh giới rõ ràng, tạo nên sức mạnh tổng hợp toàn HTCT Nhờ vậy, HTCT đại biểu cho dân tộc yếu tố đoàn kết dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân hệ thống nhân dân, nhân dân nhân dân Chuyên đề 2: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC I Khái niệm, đặc điểm QLHCNN II Nguyên tắc QLHCNN QLHCNN lãnh đạo Đảng kiểm tra giám sát ND Nguyên tắc tập trung dân chủ QLHCNN pháp luật tăng cường pháp chế Phân định hoạt động QLHCNN với hoạt động sxkd chủ thể kinh thể NN với hoạt động nghiệp đơn vị nghiệp Nguyên tắc công khai QLHCNN theo ngành lãnh thổ III Hình thức, công cụ, phương pháp QLHCNN Hình thức 1.1 Hình thức pháp lý: - Ban hành văn quy phạm pháp luật - Ban hành văn áp dụng pháp luậy - Các hoạt động mang tính chất pháp lý khác 1.2 Các hình thức không pháp lý Công cụ quản lý HCNN 2.1 Công sở 2.2 Công sản 2.3 Quyết định QLHCNN Các phương pháp QLHCNN 3.1 Nhóm 1: - Pp kế hoạch hóa - Phương pháp toán học - Pp tâm lý xã hội - Pp sinh lý học 3.2 Nhóm 2: - Pp giáo dục đạo đức tư tưởng - Pp kinh tế - Pp hành Chuyên đề 3: TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I Khái quát máy HCNN Khái niệm: Bộ máy NN CHXHCNVN hệ thống quan NN từ TW xuống ĐP, tổ chức hoạt động theo nguyên tắc chung, thống nhằm thực nhiệm vụ chiến lược chức nhà nước mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” Đặc điểm Bộ máy hành nhà nước 2.1 Đặc điểm chung - Bộ máy HCNN hoạt động mang tính quyền lực NN, tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ - Mỗi quan máy hành NN quyền đơn phương ban hành văn quy phạm pháp luật - Mỗi quan máy hành có chức năng, quyền lực định có mối quan hệ phối hợp tổng hòa cv đc giao 2.2 Đặc điểm riêng - Bộ máy HCNN có chức quản lý hành nhà nước, thực hoạt động chấp hành điều hành lĩnh vực đời sống xã hội, quan NN khác tham gia vào hoạt động quản lý phạm vi lĩnh vực định - Bộ máy HCNN hệ thống quan chấp hành, điều hành quan quyền lực NN - Bộ máy HCNN hệ thống quan có mối liên hệ chặt chẽ, thống - Hoạt động máy HCNN mang tính thường xuyên, liên tục tương đối ổn định - Bộ máy HCNN có chức quản lý NN hai hình thức: ban hành văn quy phạm pháp luật văn cá biệt sở hiến pháp, luật, pháp lệnh văn quan HCNN cấp nhằm chấp hành, thực văn II Tổ chức máy hành NNCHXHCNVN Tổ chức máy HCNN TW 1.1 Chính phủ Theo điều 94, Hiếp pháp Nước CHXHCNVN năm 2013 “CP quan hành nhà nước cao nước CHXHCNVN, thực thi quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội” 1.2 Bộ quan ngang Bộ Bộ máy quản lý hành địa phương 2.1 Uỷ ban nhân dân Là quan hành địa phương có tư cách - Một là, quan chấp hành HĐND, chịu trách nhiệm thi hành nghị HĐND báo cáo công việc trước HĐND cấp trước UBND cấp - Hai là, UBND chịu trách nhiệm không chấp hành nghị HĐND cấp mà chấp hành định quan hành cấp trên, thi hành luật thống nước a Nhiệm vụ, quyền hạn UBND - Quản lý nhà nước địa phương lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ môi trường, thể dục thể thao, báo chí, phát thanh, truyền hình, lĩnh vực xã hội khác, quản lý NN đất đâi nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, quản lý việc thực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hầng hóa - Tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành hiến pháp, luật, văn quan nhà nước cấp nghị HĐND cấp quan NN, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân địa phương - Bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, thực nhiệm vụ xây dựng lực lưỡng vũ trang xây dựng quốc phòng toàn dân, thực chế độ nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ hậu cần chỗ, nhiệm vụ động viên, sách hậu phương quân đội sách lực lượng vũ trang nhân dân địa phương, quản lý hộ khẩu, hộ tịch địa phương, quản lý việc cư trú lại người địa phương - Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản NN, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác công dân, chống tham nhũng, chống buôn lậu, làm hàng giả tệ nạn xã hội - Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động tiền lương, đào tạo đội ngũ viên chức làm việc đơn vị nghiệp công lập cán bộ, công chức cấp xã, bảo hiểm xã hội theo phân cấp Chính phủ - Tổ chức đạo công tác thi hành án địa phương theo quy định pháp luật, phối hợp với quan hữu quan để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời loại thuế khoản thu khác địa phương - UBND thực việc quản lý địa giới đơn vị hành chính, xây dựng đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới đơn vị hành địa phương đưa HĐND cấp thông qua để trình cấp - UBND chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cấp UBND cấp UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước HĐND cấp Chính phủ b Cơ cấu UBND - Chủ tịch UBND - Các phó CT UBND - Các ủy viên ủy ban c Hoạt động UBND d Các quan chuyên môn (sở, quan ngang sở) thuộc UBND cấp tỉnh giúp UBND cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực nhằm đảm bảo hoạt động thống quản lý ngành Chuyên đề 4: CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC I Công vụ trách nhiệm cán bộ, công chức hoạt động công vụ I.1 Công vụ Công vụ hoạt động mang tính quyền lực nhà nước cán bộ, công chức tiến hành theo quy định PL nhằm thực chức năng, nhiệm vụ NN, phục vụ lợi ích NN, nhân dân xã hội I.2 Nền công vụ I.3 Hoạt động công vụ Một số nguyên tắc hoạt động công vụ: Nguyên tắc 1: Tuân thủ Hiếp pháp Pháp luật Nguyên tắc 2: Bảo vệ lợi ích NN, quyền, lợi ích hợp pháp công dân Nguyên tắc 3: Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra giám sát Nguyên tắc 4: Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt hiệu Nguyên tắc 5: Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ II Công chức Chuyên đề 5: Văn QLHCNN I Khái quát văn QLHCNN Khái niệm văn quản lý HCNN VBQLHCNN hiểu định thông tin quản lý thành văn chủ thể có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục hình thức định nhằm điều chỉnh mối quan hệ quản lý HCNN quan NN với nhau, quan NN với tổ chức công dân Phân loại VBQLHCNN 2.1 Văn quy phạm pháp luật 2.2 Văn hành 2.3 Văn chuyên ngành Quy trình soạn thảo VBQLHCNN 3.1 Bước 1: Đề xuất việc soạn thảo ban hành văn 3.2 Bước 2: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn 3.3 Thẩm định, kiểm tra dự thảo văn 3.4 Thông qua văn 3.5 Công bố văn 3.6 Gửi lưu trữ văn II Những yêu cầu văn QLHCNN Yêu cầu nội dung văn - Văn phải có tính mục đích - Văn phải có tính khoa học - Văn phải có tính phổ thông đại chúng - Văn phải có tính bắt buộc thực - Văn phải có tính khả thi Yêu cầu thể thức văn Văn thể thức đảm bảo nội dung sau - Quốc hiệu - Tên quan ban hành văn - Số ký hiệu văn - Địa danh, ngày tháng năm - Tên loại trích yêu nội dung văn - Nội dung văn - Chức vụ, họ tên, chữ ký người có thầm quyền dấu văn - Nơi nhận văn - Dấu mức độ khẩn, mức độ mật - Các thành phần thể thức khác Yêu cầu ngôn ngữ văn - Tính xác - Tính phổ thông - Tính khách quan - Tính trang trọng, lịch - Tính khuôn mẫu Chuyên đề 6: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC I Khái niệm, vai trò mục đích CCHCNN Khái niệm CCHC Vai trò, mục đích CCHCNN II Cải cách HCNNVN Sự cần thiết phải CCHC VN Mục tiêu CCHC VN giai đoạn 2011-2020 - Xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động sử dụng có hiệu nguồn lực cho phát triển đất nước - Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí thời gian kinh phí doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế việc tuân thủ thủ tục hành - Xây dựng hệ thống quan từ TW đến sở thông suốt, sạch, vững mạnh, đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ pháp quyền hoạt động điều hành CP quan HCNN - Đảm bảo thực thực tế quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ quyền người, gắn quyền người với quyền lợi ích dân tộc, đất nước - Xây dựng đội ngũ CB,CC có đủ lực trình độ, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước Chương trình cải cách hành VN (2011-2020) - Cải cách thể chế HCNN - Cải cách thủ tục HCNN - Cải cách tổ chức máy HCNN - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức - Cải cách tài công - Hiện đại hóa HCNN III Cải cách hành tỉnh Thanh hóa Đánh giá khái quát tình hình cải cách hành giai đoạn 2006-2010 Nội dung CCHC tỉnh TH giai đoạn 2011-2015 2.1 Mục tiêu 2.2 Các nhiệm vụ trọng tâm Phần thứ hai: CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC I Mục tiêu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Chính phủ Mục tiêu chung Xây dựng công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, động, minh bạch, hiệu quả” Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 - Triển khai việc xác định danh mục vị trí việc làm cấu công chức theo ngạch quan, tổ chức phấn đấu đến năm 2015 có 70% quan, tổ chức NN từ TW đến cấp huyện xây dựng phê duyệt Danh mục vị trí việc làm cấu công chức theo ngạch - Tiến hành sửa đổi, bổ sung xây dựng 100% chức danh tiêu chuẩn công chức - Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch công chức 100% quan TW 70% quan địa phương thực ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức - Thực thí điểm đổi việc tuyển chọn lãnh đạp, quản lý cấp vụ tương đương trở xuống - Đổi công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết công vụ - Xây dựng thực chế đào thải, giải cho việc, miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật - Quy định thực sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng đãi ngộ người có tài hoạt động công vụ - Đổi chế quản lý chế độ, sách cán bộ, công chức cấp xã người hoạt động không chuyên trách cấp xã II Quan điểm III Nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Đẩy mạnh phân cấp quản lý hoàn thiện việc tổ chức công vụ gọn, nhẹ Xác định danh mục vị trí việc làm Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức Nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, bước đổi chế độ công vụ, công chức theo hướng động, linh hoạt Ban hành quy định Chính phủ đề cao trách nhiệm hoạt động thực thi công vụ cán bộ, công chức gắn chế độ trách nhiệm kết thực thi công vụ với chế tài khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ đặc biệt đề cao trách nhiệm người đứng đầu Tiếp tục đổi công tác đánh giá cán bộ, công chức Thực sách nhân tài Đổi công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý Nghiên cứu sửa đổi quy định chức danh, số lương, chế độ, sách cán bộ, công chức cấp xã người hoạt động không chuyên trách cấp xã 10.Tiếp tục nghiên cứu đổi kiên thực sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan kiến thức về môn quản lý hành chính nhà nước, Tổng quan kiến thức về môn quản lý hành chính nhà nước, Tổng quan kiến thức về môn quản lý hành chính nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay