GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET

39 664 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:08

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET HI VỌNG RẰNG QUA PHẦN GIẢI CHI TIẾT CŨNG NHỮNG KINH NGIỆM QUÍ BÁU CỦA MÌNH SẼ GIÚP CÁC EM TỰ TIN HƠN CHINH PHỤC PHẦN DI TRUYỀN Ở MỨC ĐỘ CAO *Kinh ngiệm: + Khi làm lý thuyết - Những từ đặc biệt chỉ, mọi, tất 90% theo kinh ngiệm anh câu sai - Và câu nói Menđen mà có khái niệm gen, NST,… Vì vào thời Menden chưa có khái niệm nên gặp câu em gạch thẳng tay cho anh - Khi đề hỏi đột biến mà liên quan đến cặp NST khác em nhớ tới chuyển đoạn: tương hỗ không tương hỗ, nói cặp NST nhớ tới trao đổi chéo, hoán vị… + Khi làm tập: - Đối với tập dài chẳng qua câu nhỏ họ ghép lại với nhau, nên làm câu dài, khó nên chia để trị, có nghĩa em đọc đến đâu làm đến tự hỏi thân câu cho ta biết điều  sau tìm ý ghép lại với nhau=> toán giải quyết, bên toán, hóa, dạng khó em  - Đối với làm toán phân tử gen phiên mã thành mARN, sau dịch mã hình thành protein em lập cho anh sơ đồ A T G X Mạch gốc 120 -30 60 -90 U mARN X G 120 -30 -60 -90 - GS mã ba kết thúc UAA A tARN - A U G X 119 -28 -60 -90 mARN => tARN trừ mã kết thúc ( UAA, UGA, UAG ) Polypep -Protein - polypep => Protein từ aa mở đầu TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Bài 1: Hình bên mô tả trình giảm phân không bình thường tế bào có NST lưỡng bội 2n = Hãy quan sát cho biết có nhận định Tế bào tế bào sinh dục tế bào sinh dưỡng Tại kì sau giảm phân có cặp NST không phân li Kết giảm phân tạo tế bào con, tế bào gồm NST Kết giảm phân tạo loại giao tử khác số lượng NST Giao tử tạo từ trình n - kết hợp với giao tử n thể loài tạo thể có NST 2n = 2n - Tế bào lưỡng bội 2n = hình có số lần nhân đôi số lần phân chia Giả sử đột biến, không hoán vị, tế bào có NST giảm phân cho tối đa loại giao tử Các tế bào kì cuối giảm phân có NST giống với tế bào mẹ Kết GP tạo giao tử có n NST kép 10 Cho giao tử thu trường hợp thụ tinh cho thể tương tự, tối đa thu loại có NST khác TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET A B C D Giải: sai có GP tế bào sinh dục sai GP I tạo tế bào mang n (kép) Sai tạo loại giao tử sai tạo thể kép thể không Sai nhân đôi lần kì trung gian trước GP I phân chia lần Sai tạo loại (nếu ko có TĐC HVG tạo tối đa giao tử thuộc loại) Sai 10 Đáp án D Bài 2: Cho phát biểu sau, số phát biểu sai Đột biến gen xãy vị trí vùng khởi động làm cho trình dịch mã không diễn Đột biến gen xãy môi trường tác nhân đột biến Đột biến gen có thể có lợi có hại trung tính Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa Thể truyền ức chế gen tế bào nhận để gen cần chuyển biểu tính trạng Thể truyền mang gen cần chuyển Thể truyền tồn độc lập tự nhân đôi tế bào nhận Có thể cài gen cần chuyển vào gen tế bào nhận Những loại đột biến làm cho gen gần đoạn NST, lặp đoạn NST, đảo đoạn NST, Chuyển đoạn NST TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET 10 Những loại đột biến làm cho gen gần đoạn NST, lặp đoạn NST, đảo đoạn NST ,chuyển đoạn NST, chuyển đoạn tương hỗ A B C D Giải: sai khả ức chế Đột biến làm gen hệ gen gần đoạn NST, chuyển đoạn tương hỗ, đảo đoạn NST, chuyển đoạn 1NST nhiều em thắc mắc lặp đoạn lặp đoạn làm gen định xa gen xen giữa=>9,10 sai Đáp án A Bài 3: Cho nhận định sau, số nhận định sai Vùng khởi động nơi cho ARN bám vào khởi động trình phiên mã gen cấu trúc gen điều hòa Đột biến điểm nằm gen không sữa sai trực tiếp làm thay đổi sản phẩm ARN, Protein Đột biến điểm nằm gen không sữa sai trực tiếp làm thay đổi sản phẩm Gen ,ARN, Protein Đột biến cấu trúc NST tiếp hợp lệch cromatit khác nguồn thời kì đầu giảm phân Đột biến cấu trúc NST tác nhân đột biến tác động gây đứt quay 180 độ nối vào vị trí cũ NST Đột biến cấu trúc NST NST nhân đôi thoi phân bào không hình thành Bộ mã 5’ AUG 3’ ba mã hóa cho aa metionin Bộ mã 5’ AUG 3’ tín hiệu mở đầu cho trình dịch mã Bộ mã 5’ AUG 3’ trình tự Nu nằm vị trí vùng vận hành operon Bộ mã 5’ AUG 3’ tín hiệu kết thúc dịch mã 10 Bộ mã 5’ AUG 3’ ba mã hóa cho aa lizin TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET A B C D Giải: sai có phiên mã gen cấu trúc sai đột biến điểm nằm gen không sữa sai trực tiếp làm thay đổi sản phẩm ARN, Protein gen sai đột biến số lượng NST cấu trúc Đặc điểm 5’ AUG 3’ ba mã hóa cho aa metionin, tín hiệu mở đầu cho trình dịch mã nên 8, 9, 10 sai Đáp án A Bài 4: cho nhận định sau, số nhận định sai NST kép kì nguyên phân bao gồm cromatit dính tâm động co xoắn cực đại làm đường kính đạt kích thước 1400nm Đơn vị cấu trúc NST nucleoxom NST có cấu trúc xoắn qua nhiều cấp độ khác Cấu trúc siêu xoắn tạo đường kính NST khoảng 30nm Đặc trưng quan trọng NST hình dạng NST Đặc trưng quan trọng NST số lượng NST Virut có cấu trúc ADN ARN Sinh vật nhân sơ có dạng ADN kép, vòng, không liên kết protein histon Số lượng NST phản ánh mức độ tiến hóa 10 Số lượng NST dùng để xác định loài A B C D Giải: sai Đặc trưng quan trọng NST cấu trúc tức trình tự xếp gen NST nên 5,6 sai sai không phản ánh mức độ tiến hóa TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Đáp án A Bài 5: Cho nhận định sau, số nhận định sai NST giới tính tồn vùng giới tính Tất loài có NST giới tính Một số loài có NST giới tính châu chấu đực, rệp NST thường tồn thành cặp tương đồng khác hình thái kich thước trình tự gen NST thường tồn thành cặp tương đồng giống hình thái kich thước trình tự gen Đặc trưng hình thái NST mang tính đặc trưng cho loài NST quan sát rõ kì sau nguyên phân NST biến đổi hình thái chu kì tế bào NST luôn ổn định hình thái chu kì tế bào 10 Có loại đột biến NST cấu trúc số lượng A B C D Giải: sai tồn hầu hết vùng sai NST thường tồn thành cặp tương đồng giống hình thái kich thước trình tự gen sai cấu trúc đặc trưng cho loài sai NST biến đổi hình thái chu kì tế bào Đáp án D Bài 6: Cho nhận định sau, số nhận định sai sinh vật nhân sơ chưa có cấu trúc NST, phân tử ADN vòng trần NST cấu tạo từ chất NST, gồm ADN protein histon NST nằm dịch nhân tế bào TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Mỗi loài có NST đặc trưng hình thái, số lượng đặc biệt cấu trúc Trong tế bào xoma lưỡng bội, NST tồn thành cặp tương đồng, tập hợp cặp NST tương đồng tạo thành NST lưỡng bội Giao tử mang NST đơn bội n Có loại NST giới tính NST thường Hình dạng, kích thước cấu trúc NST quan sát rõ vào kì sau nguyên phân NST co xoắn cực đại Hình thái NST biến đổi có tính chu kì tế bào 10 Vi khuẩn, tảo lam có NST A B C D Giải: quan sát rõ vào kì nguyên phân 10 vi khuẩn tảo lam thuộc nhân sơ nên NST Đáp án C Bài 7: Cho nhận định sau, số nhận định sai Một đoạn ADN gồm 164 cặp Nu quấn quanh khối cầu protein gồm phân tử protein histon tạo thành nucleoxom Giữa Nucleoxom nối với đoạn ADN phân tử protein histon tạo thành chuỗi polinucleoxom gọi sợi có đường kính 11nm Sợi xoắn lần tạo thành sợi nhiễm sắc có đường kính 300nm Sợi siêu xoắn có đường kính 300nm Sợi cromatit có đường kính 1000nm Tâm động chia cromatit thành cánh không cân Tại kì phân bào NST tồn trạng thái kép gồm cromatit khác dính tâm động TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Tại kì phân bào NST tồn trạng thái kép gồm cromatit giống dính tâm động 10 Đột biến đảo đoạn tâm động làm thay đổi hình thái NST Giải: sai Một đoạn ADN gồm 146 cặp Nu quấn quanh khối cầu protein gồm phân tử protein histon tạo thành nucleoxom sai sợi xoắn lần tạo thành sợi nhiễm sắc có đường kính 30nm sai Sợi cromatit có đường kính 1400nm sai tâm động chia cromatit thành cánh không cân cân sai giống khác Bài 8: (TRÍCH ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015) hình vẽ sau mô tả tế bào lưỡng bội phân bào Biết không xãy đột biến A, a, B, b, C, c kí hiệu cho NST Theo lí thuyết phát biểu A Khi kết thúc trình phân bào tế bào từ tế bào tạo tế bào lưỡng bội, từ tế bào tạo tế bào đơn bội B Bộ NST tế bào 2n = 4, NST tế bào 2n = C tế bào kì sau nguyên phân D Tế bào kì sau giảm phân 2, tế bào kì sau nguyên phân Giải: TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Tế bào kì sau giảm phân NST tế bào dạng n kép (2n = 8), NST kép riêng lẻ Tế bào kì sau nguyên phân NST tế bào dạng 2n kép (2n = 4), NST kép có cặp tương đồng A- a, B- b Đáp án D Bài 9: cho nhận định sau, số nhận định sai Các gen NST không di truyền NST mang gen chứa thông tin di truyền, gen chứa vị trí xác định ADN kết hợp với protein histon sau bện xoắn nhiều lần có tác dụng bảo quản thônh tin di truyền NST Đầu mút có tác dụng bảo quản cấu trúc NST Đầu mút có tác dụng làm cho NST không dính Thông tin NST truyền đạt từ hệ sang hệ khác nhờ chế nhân đôi, phân ly, tổ hợp NST thông qua chế nguyên phân, giảm phân thụ tinh Điều hòa hoạt động gen thông qua hoạt động cuộn xoắn tháo xoắn NST Cấu trúc tâm động giúp phân chia không đồng vật chất di truyền cho tế bào trình phân bào Đột biến đảo đoạn vùng không chứa tâm động không làm thay đổi hình thái NST 10 Đột biến đảo đoạn vùng chứa tâm động làm thay đổi hình thái NST A B C D Giải: sai gen NST di truyền sai kinh nghiệm câu có từ chỉ, tất cả, mọi, 90% câu sai em nhớ cho anh vào thời menden khái niệm TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET gen, NST nên gặp câu có nhắc tới từ theo menden mà liên quan đến gen, NST gạch câu thẳng tay cho anh  sai cấu trúc tâm động giúp phân chia đồng vật chất di truyền cho tế bào trình phân bào Đáp án C Bài 10: Cho nhận định, sau số nhận định sai Đột biến cấu trúc NST thực chất biến đổi cấu trúc NST thực chất tượng xếp lại gen NST Đột biến cấu trúc NST gồm dạng đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn Mất đoạn lớn không gây chết cho thể đột biến Mất đoạn nhỏ dùng để loại bỏ gen không mong muốn Mất đoạn lớn dùng để xác định vị trí gen NST Mất đoạn ứng dụng để lập đồ gen Đột biến NST chia làm loại số lượng cấu trúc Mất đoạn NST 21 gây ung thư máu người Mất đoạn ảnh hưởng tác nhân hóa, sinh, lí… 10 Cùng tác nhân đột biến mà tần số đột biến dạng đột biến khác A B C D Giải: sai dạng thiếu đảo đoạn sai đoạn lớn gây chết sai đoạn nhỏ dùng để xác định vị trí, đoạn lớn gây chết nên xác định ý cho anh gây chết ứng dụng khác lập đồ không đâu sai đoạn nhỏ dùng làm đồ gen Đáp án B TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET phân tử mARN tham gia dịch mã mARN có riboxom trượt qua lần Số chuỗi polipeptit tổng hợp số aa cần cung cấp cho trình dịch mã A 200 80000 B 200 79800 C 25 59850 D 75 29925 Giải: N = 1200 → mạch gốc 1200nu → có 400 ba Số aa cung cấp cho trình dịch mã 399aa gen nhân đôi lần tạo gen tổng số mARN tạo = 40 Mỗi mARN có riboxom trượt qua lần có 40 = 200 chuỗi polipeptit Số aa 200 399 = 79800 →B Câu 29: (TRÍCH ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2016): Quá trình giảm phân bình thường lưỡng bội (cây B), xảy trao đổi chéo điểm cặp nhiễm sắc thể số tạo tối đa 128 loại giao tử Quan sát trình phân bào tế bào (tế bào M) (cây A) loài với B, người ta phát tế bào M có 14 nhiễm sắc thể đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Cho biết không phát sinh đột biến trình phân bào tế bào M diễn bình thường Theo lí thuyết, có dự đoán sau sai? (1) Cây B có nhiễm sắc thể 2n = 14 (2) Tế bào M kì sau trình giảm phân II (3) Khi trình phân bào tế bào M kết thúc, tạo tế bào có nhiễm sắc thể lệch bội (2n + 1) (4) Cây A thể ba A B C D TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Giải: Cây B giảm phân tạo 128 giao tử = 25→ n = 6→ 2n = 12 Bộ NST té bào M n + kép Sai tế bào có NST n + Đúng, A có NST 2n + →A Câu 30: Ở loài ong mật, 2n = 32 Trứng thụ tinh nở thành ong chúa ong thợ tuỳ điều kiện dinh dưỡng, trứng không thụ tinh nở thành ong đực Một ong chúa đẻ số trứng gồm trứng thụ tinh trứng không thụ tinh, có 80% số trứng thụ tinh nở thành ong thợ, 60% số trứng không thụ tinh nở thành ong đực, trường hợp lại không nở bị tiêu biến Các trứng nở thành ong thợ ong đực nói chứa tổng số 155136 NST, biết số ong đực 2% số ong thợ - Tổng số trứng ong thợ đẻ lần nói bao nhiêu? - Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thành tổng số NST tinh trùng tế bào trứng bị tiêu biến bao nhiêu? A 6160, 9543424 B 5700, 9838433 C 4500, 7281327 D 8700, 8921782 Giải: Gọi x số ong thợ, y số ong đực y = 0,02x Ta có 32x + 16 x 0,02x = 155136; x = 4800; y = 96 Tổng số trứng đẻ (4800x100/80) + (96x100/60) = 6160 Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến - Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng - Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000 TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET - Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng - Số trứng không thụ tinh không nở: 160 –96 = 64 - Số trứng thụ tinh không nở: 6000 – 4800 = 1200 - Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424 NST Đáp án A Câu 31: Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai có 720 NST đơn Các tế bào nguyên phân liên tiếp số đợt Số đợt nguyên phân tế bào số NST đơn NST 2n loài Các tế bào tạo trở thành tế bào sinh tinh Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 10% giao phối với cá thể tạo nên hợp tử với tổng số NST đơn: 4608 lúc chưa nhân đôi Hiệu suất thụ tinh trứng 50% Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) loài? A 2n=8 B 2n=16 C 2n=4 D 2n=32 Giải: Xác định NST lưỡng bội 2n loài - Gọi x số tế bào sinh dục đực sơ khai Ta có: Tổng số NST tế bào sinh dục đực sơ khai: x 2n = 720 (1) - Theo giả thiết: số tế bào ban đầu x → số tinh trùng tạo thành: * x * 2^k Với HTT = (TT thụ tinh 100% ) / tổng tinh trùng → TT thụ tinh = (∑TT x HTT) / 100 = (4x 2^k 10) / 100 (2) Số NST hợp tử là: 4608 → Số NST tinh trùng thụ tinh = 4608: = 2304 Hay: Số tinh trùng thụ tinh x (n) = 2304 (4 X 2^k 10) n / 100 = (2 2n x 2^k) / 10 = 2304 (3) TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Thế (1) vào (3) ta được: 720 2^k = 23040 → 2^k = 16 → k = Theo giả thiết, số lần nguyên phân = Bộ NST đơn bội (n) = Suy NST lưỡng bội loài 2n = Câu 32: Một hợp tử nguyên phân cho tế bào A, B, C, D Tế bào A nguyên phân liên tiếp cho số tế bào số NST đơn NST lưỡng bội loài Tế bào B nguyên phân cho tế bào với tổng số NST đơn gấp lần số NST đơn tế bào, tế bào C D nguyên phân cho tế bào với tổng số NST đơn 32 Tất tế bào có 128 NST - Xác định NST lưỡng bội loài - Tính số lần nguyên phân tế bào A 2n=8, lần B 2n=4, lần C 2n=8, lần D 2n=4 , lần Xác định NST lưỡng bội loài Theo đề, ta có Số tế bào TB A: 2^ k1 = 2n (1) a Số NST tế bào TB B: 2n 2k^2 = 2n = 8n (2) Số NST tế bào TB C D: 2n (2k^3 + 2k^4) = 32 (3) Mặt khác, Tổng số NST TB TB A, B , C D 2n ( 2k^1 + 2k^2 + 2k^3 + 2k^4) = 128 2n 2k^1 + 2n 2k^2 + 2n (2k^3 + 2k^4) = 128 2n n + 8n + 32 = 128 4n + 8n – 96 = n = - ( loại ), n = ( nhận ) TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Bộ NST lưỡng bội loài: 2n = = Xác định số lần nguyên phân tế bào Từ (1) suy ra: 2k^1 = → k1 = b TB A nguyên phân lần Từ (2) suy ra: 2n 2k^2 = 8n k^2 = 4→ k2 = Tế bào B nguyên phân lần Từ (3): 2n (2k^3 + 2k^4) = 32→ 2k^3 + 2k^4 = ^k3 + 2k^4 = 2^2 → k3 = k4 = TB C D nguyên phân lần Bài 33: Có tế bào (2n) loài tiến hành nguyên phân lần Ở kỳ lần nguyên phân thứ có tế bào không hình thành thoi vô sắc Ở tế bào khác lần nguyên phân khác, thoi vô sắc hình thành bình thường Sau kết thúc lần nguyên phân đó, tỉ lệ tế bào bị đột biến tổng số tế bào tạo bao nhiêu? A 1/12 B 1/7 C 1/39 D 3/20 Do đột biến xảy lần nguyên phân thứ nên lần nguyên phân diễn bình thường TB sau lần nguyên phân tạo x 23 = 40 TB bình thường + Ở lần nguyên phân thứ có TB không hình thành thoi vô sắc nên kết thúc lần nguyên phân hình thành nên TB bị đột biến(4n) + 38 TB khác nguyên phân bình thường nên kết thúc lần nguyên phân thứ tạo 38 x = 76 TB bình thường Hai lần nguyên phân cuối diễn bình thường + TB bị đột biến sau lần nguyên phân tạo x 22 = TB bị đột biến + 76 TB bình thường sau lần NP tạo 76 x 22 = 304 TB bình thường Như kết thúc lần nguyên phân tạo + 304 = 312 TB TB bị đột biến chiếm tỉ lệ 8/312 = 1/39 TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Đáp án C Câu 34: Định tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBb giảm phân hình thành giao tử Biết trình GP bình thường Tỉ lệ loại giao tử tạo 1: 1; 3: 3: 1: 1; 2: 2: 1: 1; 1: 1: 1: 1; 3: A B C D Giải: phương án sai 1: ( tế bào cho loại ), 3: 3: 1: ( tế bào GP giống tế bào GP khác ), 1: 1: 1: ( tế bào GP giống tế bào GP giống ) Bài 35: (TRÍCH ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015) từ tế bào xôma có NST lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào con, nhiên lần phân bào tế bào có tượng tất NST không phân li nên tạo tế bào có NST 4n, tế bào 4n tế bào khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tê bào Kết thúc trình nguyên phân tạo 240 tế bào Theo lí thuyết số tế bào tạo thành, có tế bào có NST 2n A.224 B.112 C.154 D.336 Giải: Ta có = 256 Nhận thấy 240 gần 256 → Nguyên phân lần Số tế bào bị hụt lần nguyên phân tạo tế bào 256 - 240 = 16 Số tế bào tạo từ 4n 16 Số tế bào mang NST 2n 240 - 16 = 224 Đáp án A Bài 36: quan sát loài thực vật trình hình thành hạt phấn, biết trình tạo hạt phấn có cặp NST xãy trao đổi chéo Giảm phân kết thúc tạo 10 loại giao tử, lấy hạt phấn tự thụ cho loài thu hợp tử Hợp tử nguyên phân liên tiếp đợt tạo tế bào có tổng cộng 1024 TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET NST trạng thái chưa nhân đôi Biết thể tam bội, lệch bội có dạng Aaa, tứ bội có dạng Aaaa, thể bát bội AAAAAAaa Và người ta hạt phấn thuộc hợp tử giao phấn với thể ba có dạng Aaa (2n+1) , biết noãn tạo giao tử n giao tử chết n+1 sinh sản phát triển bình thường Trong số kiểu gen đời con, KG chiếm nhiều tỉ lệ nhiều nhất, chiếm tỉ lệ hệ tạo ra? A 8/21 B 2/4 C 5/6 D 3/14 E 1/6 F 1/7 G 1/8 H 1/9 Giải 210 loại giao tử →4 26=210 => n=8=>2n=16 ( có số sao? Vì cặp NST có trao đổi chéo giống hoán vị gen AB/ab tạo giao tử , cặp khác không hoán vị Aa tạo loại A,a=> cặp 1,2 hoán vị 3,4 bình thường ) Hợp tử NP liên tiếp lần tao 16 tế bào Số NST chưa nhân đôi hợp tử 1024: 16 = 64=> 64:8=8 → Bát bội => AAAAAAaa GP tạo tỉ lệ AAAA= 2 C ,AAAa=C36.C12=40, AAaa= C 6.C = 15 Cái em vẻ hình bát giác áp dụng tổ hợp xác suất bên toán em theo hình vuông, Aaaa có đỉnh A chọn đỉnh A có đỉnh a chọn đỉnh a có 2 =>Số AAaa= C 6.C = 15 Tỉ lệ AAAA:AAAa:Aaaa=12:40:15=3:8:3 TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET +) Định noãn có Aaa tạo 2/6a (n):2/6Aa(n+1):1 6A(n):1/6aa (n+1) Tạo giao tử bình thường 2/3Aa:1/3aa Có phép lai (3/14AAAA:8/14AAAa:3/14Aaaa) (2/3Aa:1/3aa) =>AAAaAa=8/14 2/3=8/21 Bài 37: Một hợp tử 2n = nguyên phân liên tiếp Biết chu kì nguyên phân 60 phút tỉ lệ thời gian giai đoạn chuẩn bị với trình phân chi thức 3:1, thời gian kì trước, kì giữa, kì sau kì cuối 5:4:3:3 Theo dõi trình nguyên phân hợp tử từ đầu giai đoạn chuẩn bị lần phân bào Biết thời gian nguyên phân liên tiếp 3h53 phút Khi số tế bào tạo nói bước vào kì giảm phân người ta định tế bào thấy có cặp NST thứ nhất, thứ ba, thứ tư có bị đột biến cấu trúc Qúa trình giảm phân diễn bình thường Hỏi số hợp tử sinh Loại giao tử mang từ NST bị đột biến (định hợp tử gp) chiếm tỉ lệ? A 3/8 B 16 1/4 C 32 3/8 D 5/8 E 16 3/4 F 32 5/9 G 32 5/8 H.16và 6/8 Giải Thời gian chuẩn bị chu kì 45 phút Thời gian kì đầu, giữa, sau, cuối phút phút phút phút Ta có 3h 53 phút=60+60+60+45+5+3 Các tế bào kì lần nguyên phân thứ Số tế bào tế bào giảm phân: -tỉ lệ để giao tử chứa NST số 1, số số bị đột biến chiếm tỉ lệ 1/2 -tỉ lệ giao tử chứa NST số bị đột biến => tỉ lệ giao tử chứa từ NST bị đột biến TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET C 2 (1/ 2) 1/ = / Bài 38: Giả sử tế bào vi khuẩn E coli, tế bào có chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu N15 mạch đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa N 14 thời gian Trong thời gian nuôi cấy thời gian hệ vi khuẩn 40 phút Sau khoảng thời gian người ta thu loại phân tử ADN Sau người ta thấy phân tử ADN tạp N 14-N15 bị đột biến cấu trúc, Biết chiều dài mạch mạch N 14N15 1700 AO + phân tử bị đột biến chuyển đoạn dài 51 từ mạch N15 sang mạch N14 biết tỉ lệ A:T:G:X=1:2:1:2 + phân tử tạp bị đoạn mạch với đoạn đoạn có khối lượng tổng cộng 1200dvc Các phân tử lại không xãy đột biến Hỏi số Nu A+T+G+X tất phân tử ADN tạp A 9600 B 1800 C 1400 D 1000 E 2700 F 1100 G 980 H 9900 Giải: Số lần nhân đối 4h=240p=40 6=>Có lần nhân đôi phân tử ADN chứa toàn N15 nhân đôi lần môi trường N14 Được 26 =320 phân tử ADN Có 10 phân tử ADN chứa N15-N14 310 phân tử ADN chứa toàn N14-N14 Chiều dài mạch N14 N15 L=N 3,4=> N=500 Nu Mà 10 phân tử N14-N15 nên có 20 mạch => tổng số Nu 10 phân tử 500 20=10000 Nu (các em thắc mắc L=N/2 3,4 áp dụng cho mạch nên chia cho mạch không cần chia 2=> Rất nhiều em lầm tưởng công thức ) +) Định phân tử ADN tạp N15-N14 -3 phân tử bị đột biến chuyển đoạn dài 51AO ( Thực bẫy vô hình anh vẽ ra, ý đề hỏi số Nu A+T+G+X tất phân tử ADN tạp tức tổng số Nu TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET toàn 10 phân tử mà chuyển đoạn từ mạch sang mạch khác tổng số Nu 10 phân từ ADN không đổi nên ta bỏ qua luôn, em bị vào bẫy em phải tốn nhiều thời gian tính toán số Nu đoạn chuyển qua cuối em đáp án kiên trì tính toán, anh soạn để để xiết lại thời gian cho bị rơi vào vòng xoáy  + tế bào ta thấy tổng khối lượng đoạn 1200dcv=> 400 Nu Vậy tổng số Nu 10 phân tử N14-N15 : 10000-400=9600 Nu  Đáp án A Câu anh phát triễn từ đề 2016 nhé, em xem qua đề 2016 ( THPT 2016 ) Giả sử tế bào vi khuẩn ecoli, tế bào có chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu N15 mạch đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa N 14 thời gian Trong thời gian nuôi cấy thời gian hệ vi khuẩn 20 phút Cho biết không xãy đột biến, có dự đoán sai Số phân tử ADN vùng nhân thu sau 1536 Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1533 Số phân tử ADN nhân chứa N 14 thu sau 1530 Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N15 thu sau A B C D Giải phân tử ADN chứa toàn N 15 nhân đôi lần môi trường N14 1536 phân tử ADN, phân tử ADN chứa N15 1530 phân tử ADN chứa toàn N14 Số mạch đơn chứa N14 1530 + = 3066 Trong phân tử ADN chứa N 15 có mạch chứa N14 mạch chứa N15 → 1,3,4 sai => đáp án C TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Bài 39: gen A, B, C, D, E, F có cấu trúc mạch kép, tự nhân đôi số lần liên tiếp tạo số gen Số mạch đơn cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường gen 492 Biết số lần nhân đôi A,B,C,D,E,F tuân theo cấp số cộng đơn vị Câu hỏi đặt cho em số lần nhân đôi A+C+D bao nhiêu? A 11 B 12 C 13 D 14 E F G H Giải Giải: ta thấy gen nhân đôi với ngững lần không nên gọi x,y,z,l,m,n số lần nhân đôi gen A, B, C, D, E, F Ta có số mạch đơn tạo qua kì nhân đôi 2.2 x + 2.2 y + 2.2 z + 2.2l + 2.2m + 2.2n = 492 + 12 ( 12 số mạch đơn gen ban đầu) Chú ý cho anh số lấn nhân đôi tuân theo cấp số cộng đơn vị nên Ta có y=x+1, z=x+2, l=x+3, m=x+4, n=x+5 2.2 x + 2.2 x +1 + 2.2 x + + 2.2 x + + 2.2 x + + 2.2 x + = 492 + 12 =>x=2 Số lần nhân đôi A+C+D=x+z+l=2+4+5=11 => đáp án A Bài 40: Một gen có chiều dài 4080 Trên mạch gen có A=4T, G=A-T, X=2T Gen bị đột biến thay cặp A-T thành GX, biết G thay A X thay T mạch nhiều A mạch bị hụt 4A , mạch A hụt 1A Sau trình phát triễn người ta lại thấy đoạn dài 510 biết A:T:G:X=3:1:2:4 Giả sử chọn mạch làm gốc, phiên mã lần tạo phân tử mARN Đánh số thứ tự phân tử Biết số phân tử phân tử mARN thứ xảy đột biến làm biến đổi ba thứ 210 thành ba kết thúc, phân tử thứ bị đột biến ba 195 thành ba kết thúc Các phân tử mARN bước vào trình dịch mã Số riboxom trượt qua 1,4,2,5,3 riboxom Hỏi TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET tổng số axit amin tất chuỗi polipeptit tạo thành bao nhiêu: A 2972 B 3150 C 4180 D 4165 E 3192 F 5400 G 7600 H 9000 Giải Theo ta lập hệ phương trình: A2 + T2 + G2 + X2 =1200 A2=4T2 G2=A2 –T2  A2=480, T2=120, G2=360, X2=240 -Định gen đột biến thay cặp A-T thành G-X ta có Mạch mạch gốc nên A2=476, T2=119 G2=364, X2=241 - Sau trình phát triễn người ta thấy đoạn dài 510 biết A:T:G:X=3:1:2:4 ta có đoạn A2:T2:G2:X2=45:15:30:60  Mạch A2=431, T2=104, G2=334, X2=181 => N=1050 nu Cho mạch tiến hành phiên mã lần tạo mARN -ta thấy m ARN thứ 1,2,5 không xảy đột biến số riboxom trượt qua 1,4,3 => số chuỗi polipeptit sau thu đc 1+4+3=8 Số aa ba phân tử m ARN (1050/3 -1) 8=2792 aa -phân tử m ARN thứ bị đb ba thứ 210 thành ba kết thúc Có riboxom trượt qua => tạo đc chuỗi polipeptit có số aa (210-1) 2=418 aa -tương tự với phân tử m ARN thứ Số aa chuỗi polipeptit (195-1) 5=970 aa => tổng aa tất chuỗi: 2792+418+970=4180 aa => đáp án C TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG [...]... CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET 7 Acridin chèn vào mạch khuôn cũ thêm 1 cặp Nu 8 Acridin chèn vào mạch mới đang tổng hợp làm mất 1 cặp Nu 9 Đột biến xoma xãy ra ở tế bào sinh dưỡng trong nguyên phân hình thức sinh sản vô tính 10 Đột biến giao tử xãy ra ở vùng sinh dục, qua quá trình giảm phân, con đường hữu tính hoặc vô tính A.1 B.2 C.3 D.4 Giải: 1 sai sự bắt... làm tăng số lượng gen trên NST tạo nguồn vật chất di truyền bổ sung, trong quá trình tiến hóa đoạn vật chất di truyền này cso thể làm thay đổi chức năng tạo ra các gen mới 5 Mất đoạn là hiện tượng có 1 đoạn NST bị đứt ra sau đó bị enzim phân giải TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET 6 Lặp đoạn làm số lượng gen trên NST tăng... đứt ra gắn vào NST khác tương đồng 4 Chuyển đoạn tương hỗ là hiện tượng 2 NST không tương đồng trao đổi đoạn NST cho nhau TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET 5 Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ đều làm thay đổi nhóm gen liên kết 6 Các dạng chuyển đoạn lớn thường không làm mất khả năng sinh sản 7 Chuyển đoạn nhỏ ít... CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET 4 Mỗi gen mã hóa protein điển hình gồm 3 vùng trình tự nu: vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc 5 Sự khác nhau giữa gen cấu trúc và gen điều hòa là chức năng sản phẩm 6 Trên phân tử mARN, bộ ba mở đầu AUG mã hóa axitamin meetionin ở sinh vật nhân thực 7 Mã di truyền có tính phổ biến, chúng tỏ tất cả các loài sinh vật hiện nay... không phải là sự khác nhau về phiên mã ở sinh vật nhân thực so với sinh vật nhân sơ TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET 6 Các loại bazo nito trong cấu trúc ARN là adenin, xitozin, uraxin, guanin 7 mARN chứa thông tin để tổng hợp một số loại chuỗi polipepetit ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ 8.mARN chứa thông tin để... mồi A.1 B.2 C.3 D.4 Giải: 3 sai enzim ADN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chi u 3’ đến 5’ 7 sai ligaza có tác dụng nối các polinu mới chính xác TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET 8 sai 1 đơn vị tái bản gồm 2 chạc tái bản tạo Đáp án C Câu này anh định bẫy các em ở câu 5 và 6 nhưng nghĩ lại đề cũng nặng nên thôi... ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET 6 Lệch bội tạo ra sự đa dạng cho sinh vật và có thể từ đó quá trình tiến hóa làm phát sinh các dạng sinh vật mới 7 Lệch bội không thể dùng để xác định vị trí gen trên NST 8 Sự trao đổi chéo không cân giữa các cromatit trong một cặp NST kép tương đồng dẫn đến đột biến lặp đoạn và mất đoạn 9 Lặp đoạn... bội lẻ có khả năng sinh sản 8 Người ta thường dùng đột biến đa bội để kích thích sự phát triễn 9 Đột biến đa bội chỉ xãy ra ở thực vật 10 Đột biến đa bội lẻ được dùng để tạo các dạng cây ăn quả không hạt A.2 B.4 C.6 D.1 TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Giải: 7 sai đột biến đa bội lẻ không có khả năng sinh sản 9 sai đột... B.3 C.5 D.6 Giải: Thấy 1,4 sai Đáp án A Bài 18: (Trích đề thi thpt Quốc Gia 2015) gen M ở sinh vật nhân thực có Mạch bổ sung 5’’ATG/AAA/GTG/XAT XGA/GTA TAA 3’’ Mạch mã gốc 3’’TAX/TTT/XAX/GTA GXT/XAT ATT…5’’ Số thứ tự nu 1 63 64 88 91 Biết rằng axit amin valin chỉ mã hóa bởi 4 triplet TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET 3’’XAA5’’,3’’XAG5’’,3’’XAT5’’,3’’XAX5’’và... TB bị đột biến chi m tỉ lệ là 8/312 = 1/39 TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET Đáp án C Câu 34: Định 4 tế bào sinh tinh của 1 cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân hình thành giao tử Biết quá trình GP bình thường Tỉ lệ các loại giao tử có thể tạo ra 1: 1; 3: 3: 1: 1; 2: 2: 1: 1; 1: 1: 1: 1; 3: 1 A 4 B 5 C 3 D 2 Giải: các phương
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET, GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET, GIẢI CHI TIẾT ĐỀ DI TRUYỀN CỘNG ĐỒNG SINH HỌC ALANET

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay