NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

117 367 1
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:08

NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNNGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNNGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNNGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Đ IăH CăTHÁIăNGUYểN TRUNGăTỂMăGIÁOăD CăQU CăPHọNGăTHÁIăNGUYểN BÁOăCÁOăT NGăK T Đ ăTÀIăKHOAăH CăVÀăCỌNGăNGH ăC PăĐ IăH C NGHIểNăC UăHO T Đ NG NGO I KHÓA TRONG GIÁO D C QU C PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN Đ I H C THÁI NGUYÊN Mưăs :ăĐH2014-TN12-01 Ch ănhi măđ ătƠi:ăThS.ăTr n Hoàng Tinh THÁI NGUYÊN - 2016 Đ IăH CăTHÁIăNGUYểN TRUNGăTỂMăGIÁOăD CăQU CăPHọNGăTHÁIăNGUYểN BÁOăCÁOăT NGăK T Đ ăTÀIăKHOAăH CăVÀăCỌNGăNGH ăC PăĐ IăH C NGHIểNăC UăHO T Đ NG NGO I KHÓA TRONG GIÁO D C QU C PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN Đ I H C THÁI NGUYÊN Mưăs :ăĐH2014-TN12-01 Ch ănhi măđ ătƠi:ă ThS.ăTr năHoƠngăTinh Ng iăthamăgiaăth căhi n:ă 1.ăThS.ăNguy năTh ăH ngăThuyên 2.ăĐ iăúy.ăThS.ăTri uăQuangăK 3.ăThS.ăNguy năTh ăNghĩa Xácănh năc aăc ăquanăch ătrìăđ ătƠi THÁI NGUYÊN - 2016 i M CăL C N iădung Trang Danh m c chữ viết tắt iv Danh m c b ng biểu v Thông tin kết qu nghiên cứu (bằng tiếng Vi t) vi Thông tin kết qu nghiên cứu (bằng tiếng Anh) ix M ăĐ U Lý ch n đề tài M c tiêu nghiên cứu 3 Đối t ng khách thể nghiên cứu Nhi m v ph m vi nghiên cứu Ph ơng pháp nghiên cứu 3 Cấu trúc đề tài Ch ngă 1.ă C ă S ă Lụă LU Nă V ă HĐNKă CHOă SVă ă CÁCă TR NGă Đ Iă H CăVÀăTệNHăCH TăĐẶCăTHỐă ăCÁCăTRUNG TÂM GDQPAN 1.1.ăT ngăquanăv ăv năđ ănghiênăc u 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Trong nước 5 1.2.ăM tăs ăkháiăni măc ăb năcóăliênăquanăđ năv năđ ănghiênăc u 1.2.1 Hoạt động ngoại khoá 9 1.2.2 Mục tiêu, tác dụng đặc điểm c a HĐNK 1.2.3 Nội dung c a hoạt động ngoại khóa 1.2.4 Hình th c c a hoạt động ngoại khóa 1.2.5 Phương pháp tổ ch c HĐNK Trung tâm GDQP 1.2.6 Quy trình tổ ch c hoạt động ngoại khóa 11 14 16 19 22 1.2.7 Một số kỹ tổ ch c HĐNK c a GV 25 1.2.8 Tiêu chí đánh giá HĐNK 25 Ti uăk tăch 27 ngă1 Ch ngă2.ăKH OăSÁTăTH CăTR NGăHĐNKăCHOăSINHăVIểNăKHIăH Că MỌNăGDQPANăT IăTRUNGăTỂMăGDQPăTHÁIăNGUYểN 2.1.ăKháiăquátăv ăTrung tâm GDQP Thái Nguyên 2.2 Th că tr ngă m tă s ă n iă dungă HĐNKă choă SVă khiă h că mônă GDQPANă t i Trung tâm 28 28 30 ii N iădung Trang 2.2.1 Mục đích tổ ch c HĐNK cho SV học môn GDQPAN 2.2.2 Thực trạng HĐNK môn học GDQPAN 30 31 2.2.3 Thực trạng nội dung HĐNK để rứn luyện nâng cao kỹ thực hành Quân 32 2.2.4 Thực trạng nội dung HĐNK VHVN 2.2.5 Thực trạng nội dung HĐNK TDTT 2.2.6 Thực trạng nội dung HĐNK trò chơi QS 2.3 Th cătr ngăt ăch căHĐNKăchoăSVăkhiăh cămônăGDQPANăt iăTrungătơm 2.3.1 Thực trạng nhận th c HĐNK Trung tâm 2.3.2 Thực trạng rứn luyện tính kỷ luật cho SV thông qua số HĐNK Trung tâm 2.3.3 Thực trạng phương pháp tổ ch c HĐNK Trung tâm 2.3.4 Thực trạng hình th c tổ ch c HĐNK Trung tâm 2.4.ăTh cătr ngăphẩmăch t,ănĕngăl căvƠăkỹănĕngăt ăch căHĐNKăc aăđ iăngǜă CB, GV vƠăCBQLKăt iăTrung tâm 2.4.1 Đánh giá phẩm chất đội ngũ CB, GV CBQLK Trung tâm 32 33 34 35 35 36 39 40 42 43 2.4.2 Đánh giá lực chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ CB, GV CBQLK Trung tâm 2.4.3 Đánh giá kỹ c a GV tổ ch c HĐNK cho SV Trung tâm 44 46 2.5.ă Th că tr ngă côngă tácă b oăđ mă CSVCă choă côngă tácă GDQPANă vƠă t ă ch că HĐNKăt iăTrungătơm 48 2.6.ăĐánhăgiáăch tăl Ti uăk tăch ngăHĐNKăt iăTrung tâm ngă2 Ch ngă3.ăĐ ăăXU TăM TăS ăHĐNKăCHOăSVăKHIăH CăMỌNăGDQPANă T IăTRUNGăTỂMăGIÁOăD CăQU CăPHọNGăTHÁI NGUYÊN 3.1.ă M tă s ă gi iă phápă đ ă t ă ch că HĐNKă choă SVă khiă h că mônă GDQPANă t iă Trung tâm 3.1.1 Nâng cao nhận th c, trách nhiệm cho CB, GV, CBQLK SV vị trí, vai trò c a HĐNK Trung tâm 3.1.2 Rứn luyện kỹ cho GV, CBQLK tổ ch c HĐNK cho SV Trung tâm 3.1.3 Bảo đảm điều kiện cho HĐNK c a SV 3.2.ăĐ ăxu tăm tăs ăn iădungăHĐNKăchoăSVăkhiăh cămônăGDQPANăt iăTrung tâm 3.2.1 Tổ ch c cho SV xem phim tài liệu lĩnh vực QP-AN 3.2.2 Tổ ch c cho SV tham quan bảo tàng lực lượng vũ trang 3.2.3 Tổ ch c cho SV tham quan số sở sản xuất lớn 50 51 52 52 52 53 56 58 58 59 60 iii N iădung Trang 3.2.4 Tổ ch c cho SV tham quan số đơn vị quân đội đóng địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3.2.5 Tổ ch c hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 60 60 3.2.6 Tổ ch c trò chơi QS nhằm c ng cố rứn luyện kỹ QS 61 3.2.7 Kết khảo sát ý kiến c a nhà quản lý, GV, CBQLK SV số nội dung HĐNK đề xuất 62 3.3.ăQuyătrìnhăt ăch căHĐNKăchoăSVăkhiăh cămônăh căGDQPANăt iăTrungătơm GDQP Thái Nguyên 3.3.1 Mục đích - Phạm vi áp dụng 3.3.2 Nội dung quy trình Ti uăk tăch ngă3 Ch ngă4:ăTH CăNGHI MăTHỌNGăQUAăM TăS ăTRọăCH IăQUỂNăS ă VÀăĐÁNHăGIÁăHI UăQU 4.1.ăĐ tă1:ăTh cănghi măđ iăv iăSVăK47ă- Tr ngăĐHăNôngăLâm 4.1.1 Lớp đối ch ng 4.1.2 Lớp thực nghiệm 4.2.ăĐ tă2:ăTh cănghi măđ iăv iăSVăK50ă- Tr 4.2.1 Lớp đối ch ng 4.2.2 Lớp thực nghiệm 4.2.3 Nhận xỨt Ti uăk tăch ngă4 ngăĐHăKỹăthu tậCôngănghi p 64 64 64 65 66 66 66 68 70 71 72 72 73 K TăLU NăVÀăKHUY NăNGH 1.ăK tălu n 2.ăKhuy năngh DANH M C TÀI LI U THAM KH O PH L C 74 74 75 77 79 PH L C 81 PH L C 82 PH PH PH PH PH 83 88 89 96 101 L L L L L C4 C5 C6 C7 C8 iv DANHăM CăCÁCăCH VI TăT T GDQPAN Giáo d c quốc phòng, an ninh QP-AN Quốc phòng - An ninh SV Sinh viên HĐNK Ho t động ngo i khóa QS Quân RLTKL Rèn luy n tính kỷ luật CSVC Cơ s vật chất GV Gi ng viên CBQLK Cán qu n lý khung CB Cán VHVN Văn hóa, văn ngh TDTT Thể d c, thể thao v DANHăM CăCÁCăB NG BI U N IăDUNG TRANG Bảng 2.1: Khảo sát thực trạng mục đích tổ ch c HĐNK cho SV học môn GDQPAN 30 Bảng 2.2: Nội dung HĐNK môn học GDQPAN 31 Bảng 2.3: Nội dung HĐNK tổ ch c để rứn luyện kỹ thực hành QS 32 Bảng 2.4: Ý kiến c a SV nội dung HĐNK thuộc lĩnh vực VHVN 33 Bảng 2.5: Ý kiến c a SV nội dung HĐNK trung tâm tổ ch c thuộc TDTT 33 Bảng 2.6: Ý kiến c a SV nội dung HĐNK trò chơi QS 34 Bảng 2.7: M c độ nhận th c vai trò, vị trí, tầm quan trọng c a HĐNK môn GDQPAN trung tâm GDQPAN 35 Bảng 2.8: Đánh giá thực trạng RLTKL cho SV thông qua số HĐNK 37 Bảng 2.9 Phương pháp tổ ch c HĐNK Trung tâm 40 Bảng 2.10 Hình th c HĐNK Trung tâm GDQPAN 41 Bảng 2.11 Hình th c HĐNK để rứn luyện kỹ QS 42 Bảng 2.12 Kết tự đánh giá phẩm chất c a đội ngũ CB, GV CBQLK c a Trung tâm Bảng 2.13 Kết tự đánh giá lực chuyên môn, nghiệp vụ c a CB, GV CBQLK Trung tâm GDQP Thái Nguyên Bảng 2.14 Đánh giá kỹ c a GV, CBQLK tổ ch c HĐNK cho SV học tập môn học GDQPAN 43 45 47 Bảng 2.15 Đánh giá công tác đảm bảo sở vật chất phục vụ học tập lớp HĐNK 48 Bảng 2.16 Đánh giá chất lượng HĐNK Trung tâm c a số HĐNK đề xuất 50 Bảng 3.1 Kết đánh giá cần thiết, tính khả thi tác dụng 63 Bảng 4.1 Kết học tập học phần môn học GDQPAN c a lớp đối ch ng 67 Bảng 4.2 Kết môn học GDQPAN c a lớp đối ch ng 67 Bảng 4.3 Kết học tập học phần môn học GDQPAN c a lớp thực nghiệm 70 Bảng 4.4 Kết môn học GDQPAN c a lớp thực nghiệm 70 Bảng 4.5 Kết học tập học phần môn học GDQPAN c a lớp đối ch ng 71 Bảng 4.6 Kết môn học GDQPAN c a lớp đối ch ng 71 Bảng 4.7 Kết học tập học phần môn học GDQPAN c a lớp thực nghiệm 72 Bảng 4.8 Kết môn học GDQPAN c a lớp thực nghiệm 72 vi Đ I H C THÁI NGUYÊN TRUNGăTỂMăGIÁOăD CăQU CăPHọNGăTHÁIăNGUYểN THỌNGăTINăK TăQU ăNGHIểNăC U Thông tin chung: - Tên đề tài: ắNghiên cứu hoạt động ngoại khóa Giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên Đại học Thái Nguyên” - Mư số: ĐH2014-TN12-01 - Chủ nhi m: ThS Trần Hoàng Tinh - Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giáo d c quốc phòng Thái Nguyên - Th i gian thực hi n: 24 tháng (từ tháng 8/2014 - tháng năm 2016) M c tiêu: Đề xuất nội dung tổ chức ho t động ngo i khóa (HĐNK) cho sinh viên (SV) Giáo d c quốc phòng an ninh (GDQPAN) nhằm đem l i hi u qu tốt hơn, góp phần nâng cao chất l ng công tác GDQPAN K tăqu ănghiên c u: - Đề tài đư tóm l c số công trình nghiên cứu tiêu biểu n ớc HĐNK; Đề tài đư khẳng đ nh tính cấp thiết tổ chức HĐNK, nhằm củng cố, nâng cao kiến thức GDQPAN, rèn luy n kỹ quân (QS), kỹ sống, kỹ xử lý tình cho SV; làm sáng tỏ khái ni m HĐNK nhà tr ng nói chung t i Trung tâm GDQPAN nói riêng; xác đ nh đ c m c tiêu, tác d ng, đặc điểm, nội dung, hình thức, ph ơng pháp quy trình tổ chức HĐNK cho SV h c tập t i Trung tâm GDQPAN; từ nội dung mang tính lý luận, đề tài đư đề cập đến kỹ cần thiết ph i có gi ng viên (GV) cán qu n lý khung (CBQLK); đồng th i xác đ nh tiêu chí đánh giá HĐNK t i Trung tâm GDQP Thái Nguyên giai đo n hi n - Tác gi đư kh o sát, phân tích, đánh giá thực tr ng nhận thức, động SV HĐNK; thực tr ng vi c xác đ nh nội dung, hình thức ph ơng pháp tổ chức HĐNK cho SV; tác gi tiến hành điều tra thực tr ng phẩm chất, lực kỹ tổ chức HĐNK đội ngũ cán (CB), GV CBQLK b o đ m s vật chất (CSVC) cho công tác GDQPAN nói chung tổ chức HĐNK nói riêng t i Trung tâm th i gian qua Từ thấy đ c điểm m nh, điểm yếu nguyên nhân, điều ki n làm h n chế hi u qu , chất l ng tổ chức HĐNK Trung tâm vii Thực tế cho thấy qu n lý HĐNK Trung tâm GDQP Thái Nguyên nhiều bất cập, biểu hi n: Bất cập qu n lý HĐNK, lựa ch n nội dung ngo i khóa để thực hi n, công tác tổ chức ho t động tập thể ch a có kế ho ch c thể (mang tính tự phát), bất cập sử d ng kinh phí, CSVC ph c ph HĐNK đặc bi t có bất cập nhận thức không riêng SV mà c đội ngũ CB, GV - Trên s lý luận tổ chức HĐNK, với kết qu kh o sát thực tr ng HĐNK cho SV, tác gi đề xuất số gi i pháp tiêu biểu nhằm tăng c ng hi u qu tổ chức HĐNK cho SV ngày tốt Các bi n pháp là: Nâng cao nhận thức, trách nhi m cho CB, GV, CBQLK SV v trí, vai trò HĐNK t i trung tâm; Rèn luy n kỹ cho GV, CBQLK công tác b o đ m điều ki n tổ chức HĐNK cho SV t i trung tâm GDQP Thái Nguyên Trong đề tài đư đề xuất số nội dung HĐNK cho SV h c môn GDQPAN t i trung tâm, cần ý đến số trò chơi QS, b i mang tính chất đặc thù môn h c, môi tr ng h c QS Quy trình tổ chức HĐNK cho SV h c môn h c GDQPAN t i Trung tâm GDQP Thái Nguyên - Để đánh giá tính kh thi khoa h c gi i pháp đư đề xuất, đư thiết kế đ c k ch b n, quy trình tổ chức HĐNK cho SV h c môn h c GDQPAN Căn vào đó, đư tiến hành thực nghi m thu đ c kết qu kh quan - Tiến hành thực nghi m đánh giá hi u qu đ t với tổng số 496 SV Kết qu thực nghi m đề tài đư ph n ánh đầy đủ tính sát thực hi u qu cao gi i pháp tổ chức HĐNK cho SV Kết qu nghiên cứu đư ho t động thực ti n công tác GDQPAN nói chung HĐNK nói riêng t i Trung tâm GDQP Thái Nguyên Những gi i pháp tổ chức HĐNK cho SV trung tâm GDQPAN công trình, kết qu nghiên cứu tập thể tác gi , có giá tr khoa h c mặt lý luận giá tr thực ti n cao, đáp ứng đầy đủ m c tiêu, yêu cầu đề tài S n phẩm: a) báo khoa h c đư đăng t p chí n ớc - Trần Hoàng Tinh (2015), “Trò chơi quân giáo d c quốc phòng, an ninh - ho t động ngo i khóa nhằm góp phần rèn luy n tính kỷ luật cho sinh viên”, Tạp chí giáo dục, số 372 Kỳ - 12/2015, tr17-19 - Trần Hoàng Tinh (2015), “V trí, vai trò tác d ng ho t động ngo i khóa cho sinh viên giáo d c quốc phòng, an ninh t i Trung tâm Giáo d c quốc phòng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 133 (03)/2, tr27-30 - Trần Hoàng Tinh (2015), “Rèn luy n tính kỷ luật cho sinh viên thông qua viii ho t động ngo i khóa t i Trung tâm Giáo d c quốc phòng Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 145 (15), tr91-96 - Trần Hoàng Tinh (2016), “Rèn luy n kỹ tổ chức ho t động ngo i khóa cho gi ng viên Trung tâm Giáo d c quốc phòng Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 148 (03/1), tr93-98 b) K ch b n ho t động ngo i khóa đ c áp d ng t i Trung tâm Giáo d c quốc phòng c) Báo cáo tổng kết đề tài Hi uăqu : - Mô hình HĐNK thống phát huy tính tích cực, tự giác h c tập, tăng c ng t o lập nhu cầu chấp hành kỷ luật, tr ớc mắt h c tập t o dựng thói quen chấp hành kỷ luật lao động sau tr ng l - Nội dung HĐNK đ c tổ chức qu n lý chặt chẽ góp phần nâng cao chất ng h c tập môn h c, giúp xóa mặc c m môn h c "khô khan, cứng nhắc" môi tr ng h c tập Trung tâm môi tr ng "thép" - Thông qua HĐNK t i Trung tâm em HSSV đ c trang b số kỹ sống góp phần phát triển toàn di n - Góp phần h n chế số l ng mức độ vi ph m kỷ luật HSSV th i gian tham gia môn h c GDQPAN t i Trung tâm Kh nĕngăápăd ngăvƠăph ngăth c chuy n giao k t qu nghiên c u: Kết qu nghiên cứu đề tài áp d ng đ c t i Trung tâm GDQPAN nằm h thống Trung tâm GDQPAN thuộc Bộ Giáo d c Đào t o Ngày 10 tháng năm 2016 C ăquanăch ătrì (ký, họ tên, đóng dấu) Ch ănhi măđ ătƠi ThS Tr năHoƠngăTinh 90 ph i thay ng i quan sát m c tiêu Hết số hi p chơi quy đ nh đổi l i đội chơi Kết thúc trận đấu, đội l i số ng lò cò cõng đội thắng * Tiến công! Phục kích i nhiều đội thắng cuộc, đội thua ph i nh y + Lực l ng tham gia: Từ tiểu đội đến trung đội SV + Cách chơi: Đội hình chơi nh trò chơi “bắn”, “ngừng” Khi bắt đầu chơi, ng i GV ngồi th p xuống, đồng th i hô to “phục kích” Những ng i chơi làm theo nh Ng i GV đứng lên hô to “tiến công” Những ng i chơi l i làm theo nh Có lúc ng i GV hô “phục kích” nh ng l i đứng vùng lên, hô “tiến công” nh ng l i ngồi th p xuống Tr ng h p này, ng huy, nhầm thua điểm * Phát người lãnh đạo i chơi không đ + Lực l ng chơi: trung đội SV + Cách chơi: Toàn đơn v đứng thành vòng tròn, ng “địch”, b b t mắt đứng vòng tròn Một ng c làm theo động tác i đ c đ nh làm i đứng vòng tròn đ c đ nh làm ng i lưnh đ o Ng i lưnh đ o làm động tác tất c trung đội SV ph i làm động tác nh Ví d : Người lãnh đạo giơ tay trái lên tất phải giơ tay trái Bắt đầu chơi, tất c vỗ tay để làm hi u cho “địch” biết gỡ khăn b t mắt ra, để bắt đầu quan sát, tìm ng i lưnh đ o Ng i lưnh đ o ph i thay đổi liên t c động tác, tất c ng i chơi ph i làm theo Ng i làm “địch” ph i phát hi n ng i thay đổi động tác cho m i ng i làm theo, ng i lưnh đ o Nếu “địch” tìm ng i lưnh đ o ng i lưnh đ o ph i nh y lò cò vòng làm đ ch Trong vòng l i cử ng tiếp t c chơi * Ai đổi chỗ + Lực l ng chơi: trung đội SV i lưnh đ o khác + Cách chơi: Quân số trung đội đ c chia làm hai đội, đ c g i “đội số 1“ “đội số 2” Mỗi đội ch n lấy ng i có kh nhớ tốt để làm ng i chơi Các thành viên “đội số 1” đứng thành vòng tròn, ng i chơi thứ “đội số 2” đứng nhìn l t tất c v trí đứng viên “đội số 1”, sau ng i GV dùng khăn b t mắt ng i chơi l i Ng i GV thay đổi chỗ đứng ng i, sau tháo khăn b t mắt Ng i chơi ph i đư đổi chỗ từ đâu đến đâu Mỗi lần 91 đ c điểm Tiếp t c thay đổi ng i chơi thứ hai “đội số 2” để phát hi n ng i đổi chỗ Sau đổi đội chơi, cuối đội nhiều điểm thắng * Anh nuôi chợ + Lực l ng chơi: tiểu đội SV + Cách chơi: Ngồi thành vòng tròn, tiểu đội tr ng nói “anh nuôi chợ mua mớ rau” Ng i nói “anh nuôi chợ mua mớ rau, cân thịt” Ng i nói “anh nuôi chợ mua mớ rau, cân thịt, cân cá” Rồi ng i nói đầy đủ nh ng i tr ớc thêm vào cuối lo i thực phẩm khác Ai quên hay nhầm ph i ch y vòng * Vượt rào ban đêm + Lực l ng chơi: Hai trung đội (lớp SV) + Cách chơi: Ng i chơi chia thành hai bên, bên b b t mắt đứng thành hàng ngang, ng i cách ng i s i tay, hàng cách hàng m t ng tr ng hàng rào Bên l i có trách nhi m v t qua hàng rào, cách đi, ch y, bò qua kho ng cách ng i đứng làm hàng rào, cho không b ng i làm hàng rào ch m vào ng i Ng i làm rào không đ c khua tay, chân liên t c, mà nghe tiếng động qu tay để ch m vào đối ph ơng, ng i v t rào b ch m vào ng i ph i quay tr l i hàng rào để bắt đầu l i Sau th i gian quy đ nh, hai bên đổi cho Bên có số ng i v t đ c rào nhiều hơn, nhanh thắng * Người canh đêm + Lực l ng chơi: trung đội SV + Cách chơi: Ng i canh đêm úp mặt vào cánh tay, dựa vào b ớc t ng hay thân cây, ng i chơi khác đứng cách kho ng 10 mét, sau l ng Khi có l nh, ng i chơi cố hay ch y đến gần ng i canh đêm Nếu ng i canh đêm quay l i, cử động ng i ph i tr điểm xuất phát Những ng i chơi ph i t đối đứng im ng i canh đêm quay l i Ai vồ đ c vào l ng ng i canh đêm đ * Bắt thám báo c thay chơi l i bắt đầu + Lực l ng chơi: Từ tiểu đội đến trung đội SV + Cách chơi: Chơi buổi tối t i khu rừng th a hay đất rộng Một ng pin bấm gi làm thám báo ch y trốn C đội tìm, thỉnh tho ng ng i chơi cầm đèn i ch y trốn l i bật đèn lên tắt lẩn chỗ khác Sau th i gian quy đ nh từ hay 10 phút, thám bào không b bắt thắng cuộc, b bắt thay ng i khác 92 2.ăTròăch iărènăluy nătinhăth nădǜngăc m,ăs căkh eădẻoădai,ăs ăkhéoăléo,ănhanhănhẹn * Vượt suối - Cách chơi: V ch hai đ ng thẳng song song cách từ đến 10 mét làm b suối Giữa hai b đặt “hòn đá” cách vẽ vòng tròn có kho ng cách không nhau, gần b ớc sang đ c, xa ph i nh y qua theo đ ng ngoằn ngoèo Từng ng i đội có l nh (1 tiếng còi) liên nh y lên “hòn đá” dòng để qua b bên Hai đội chơi, đội có ng i cuối đặt chân lên b bên tr ớc đ c điểm, đội sau đ c 2,5 điểm Ai tr t chân xuống suối hay dẫm ph i v ch vẽ gi làm đá b trừ 0,5 điểm, với điều ki n tất c thành viên đội ph i qua hết suối * Chuyển đạn lên trận địa + Lực l ng tham gia: Tổ chức chơi theo cấp trung đội tổ chức tiểu đội (hoặc đội) chơi Số ng i chơi đội + Cách chơi: Vật chất gồm lựu đ n tập, mũ cứng Ng i chơi ph i lần l t thực hi n động tác kẹp lựu đ n vào hai đùi động (đi ch y); đội mũ cứng đầu, không bỏ quai mũ, hai tay chống hông làm động tác bật ếch v trí Các đội chơi cử ng i lần l t đến v ch xuất phát, có l nh”bắt đầu”, ng i động tác kẹp lựu đ n vào đùi sau ch y phía v ch có để mũ đến nới đặt lựu đ n xuống v trí để mũ đội mũ lên đầu, dùng động tác bật ếch v ch xuất phát, đến nơi lấy mũ trao cho ng i Ng i thực hi n động tác đội mũ, bật ếch đến v trí để lựu đ n, lấy lựu đ n kẹp vào đùi, động đích trao cho ng i khác, nh lần l t chơi hết số ng i tham dự, đội hoàn thành hết số ng i chơi tr ớc không ph m luật thắng * Chú ý: Khi đội mũ đ c dùng động tác bật ếch, bàn tay nắm cổ tay để sau l ng Khi kẹp lựu đ n đùi dùng động tác động tác ch y; Nếu đ ng di chuyển để giơi đồ vật ph i nhanh chóng nhặt quay l i v trí đặt đồ vật để thực hi n l i động tác; Nếu bố trí thêm vật c n ph i v * Bánh xe trường sơn t qua vật c n có sẵn - Cách chơi: Mỗi đội xếp thành hàng d c tr ớc v ch xuất phát, có l nh (1 tiếng còi) lần l t sinh viên dùng hai tay điều khiển bánh xe lăn theo đo n đ ng thẳng quay tr l i qua c c dích zắc cho bánh xe không b đổ, lần bánh xe đổ trừ 0,5 điểm Hai đội chơi, đội xong tr ớc đội thắng đ c điểm, thua đ c 2,5 điểm 93 * Kéo co + Lực l ng chơi: Từng tiểu đội SV + Cách chơi: Ng i chơi chia thành hai bên ngang sức nhau, bên nắm vào nửa dây thừng to, dây thừng buộc d i v i mầu đỏ để đánh dấu Bắt đầu chơi, d i v i mầu đỏ đặt vào điểm trung tâm sân Khi có l nh, hai bên kéo đối ph ơng phía Bên kéo đ c d i v i màu đỏ phía cách điểm trung tâm mét thắng * Vượt qua gian khó + Lực l ng chơi: Từng tiểu đội trung đội SV + Cách chơi: Toàn thành viên đội xếp thành hàng d c v ch xuất phát, có hi u l nh bắt đầu tính th i gian, lần l t thành viên đội ph i v t qua ch ớng ng i vật đ c bố trí nh v t núi, v t rào, chuyển đ n, qua cầu độc mộc… sau ch y quay l i điểm xuất phát vỗ vào tay thành viên tiếp theo, thành viên đ c xuất phát, nh cho hết thành viên đội Cứ thành viên bỏ cộng phút, không hoàn thành tr ớng ng i vật cộng phút Đội có th i gian ngắn ngắn thắng * Truyền tin + Lực l ng chơi: Từng tiểu đội trung đội SV + Cách chơi: Mỗi đội xếp thành hàng d c ng i cách 1m, bắt đầu chơi Ban giám kh o cung cấp cho ng i đứng đầu hàng tin (tin số có từ, tin số có từ tin số có từ) Khi có l nh ng i đầu hàng đội đồng th i chuyển tin ng i tiếp sau (không đ c nói to), đến ng i sau ph i viết vào giấy nộp cho Ban giám kh o Đội truyền xác nhanh đ c điểm, đội l i đ c 2,5 điểm Trừ 0,5 điểm cho lần đội có ng i nhắc to * Dẫn dầu mặt trận + Lực l ng chơi: Hai tiểu đội hai trung đội SV + Cách chơi: Mỗi đội chơi đ c cấp 02 thùng nhựa (lo i 40 lít), thùng chứa đầy n ớc; 01 đo n ống nhựa dài 50m; 01 gáo múc n ớc; 01 ph u Khi có l nh thành viên đội ph i chuyển n ớc qua đ ng ống sang thùng nhựa l i, với điều ki n thành viên đội không đ c để đ ng ống chuyển n ớc ch m đất, hai thùng đựng n ớc cách tối thiểu 40m Đội xong tr ớc có số n ớc nhiều đ c thắng 94 * Đoàn kết + Lực l ng chơi: từ đến trung đội SV + Cách chơi: Ng i chơi xếp thành vòng tròn vừa vừa vỗ tay hát Ng i huy đứng vòng hô “Đoàn kết năm”, vòng tròn tự động gi i tán M i ng i ch y tìm nhau, kết nhóm ng i Ng i thừa ph i lò cò vòng Sau đó, ng i huy l i tiếp t c g i số khác Chú ý: Nên g i số chẵn l i g i số lẻ để ng i chơi khó tập h p 3.ăTròăch iărènăluy năkỹănĕngăchuyênămôn * Chuyển thương + Lực l ng chơi: Hai tiểu đội hai trung đội SV + Cách chơi: Khi có l nh tập trung, đội có phút để xếp v trí thành viên, đứng thành hàng d c v ch xuất phát Khi Ban giám kh o hô “điểm số từ đến hết”, không đ c đổi v trí đứng ng i, ng i đứng v trí số chẵn th ơng binh đ c ng i đứng v trí số lẻ cõng Khi có l nh “xuất phát” lần l t cặp đội (không phân bi t nam, nữ), cõng th ơng binh đến v trí tập kết, cặp đ c xuất phát, nh hết Cộng phút cho cặp không cõng đ c mà ph i dìu th ơng binh Đội có th i gian ngắn thắng * Tìm phương hướng + Lực l ng chơi: trung đội SV + Cách chơi: Ng i điều khiển đứng Cách mét quanh để vật chuẩn (mũ, viên g ch…) làm h ớng: đông, tây, nam, bắc, đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam Cử ng i chơi đứng vào h ớng Ng i điều khiển ngo nh mặt vào ai, ng i h ớng bắc, ng i khác ph i luận h ớng Khi ng i điều khiển g i tên hai h ớng nào, ng i mang tên h ớng ph i ch y theo chiều kim đồng hồ, vòng ng i, để đổi chỗ cho Ai ngập ngừng hay nhầm tên b trừ điểm Thỉnh tho ng ng i điều khiển l i ngo nh mặt h ớng khác làm h ớng bắc, để ng i chơi ph i nhanh chóng luận h ớng mình… Sau th i gian quy đ nh l i đổi ng i đứng vào h ớng chơi tiếp t c 4.ăTròăch iăgiáoăd căt ngăh pă- ch iăl n * Tiến công - Phòng ngự - Lực l ng tham gia: trung đội có quân số nhau, không phân bi t nam nữ - Cách chơi: Một lớp SV làm lực l ng “bộ đội” có nhi m v tiến công “đ ch”, lớp sinh viên gi làm “đ ch” có nhi m v phòng ngự b o v v trí huy “đ ch” Lực 95 l ng tiến công cách trận đ a phòng ngự “đ ch” kho ng 300 mét trận đ a phòng ngự “đ ch” có cắm c màu xanh (kích th ớc 100 cm x 80 cm, cán cao 2,5 m) để xác đ nh v trí huy “đ ch” Nhi m v lực l ng tiến công “đ ch” vận d ng t thế, động tác khom, bò, lê, tr n … l i d ng đ a hình, đ a vật nh nấp sau thân cây, b i rậm, đất, t ng đá… để không b “đ ch” phát hi n Khi có l nh tiến công (1 hồi còi dài Ban giám kh o), t động tác vận động chiến tr ng kỹ vốn có, “bộ đội” vận động tới gần “đ ch”, gần “đ ch” động tác ph i linh ho t, tinh khôn Nếu muốn quan sát ph i khéo léo l i d ng đ a hình, đ a vật, không ngẩng đầu lên nhìn d b lộ số Quân “đ ch” l i d ng h thống giao thông hào, chiến hào, súng, lô cốt…để ẩn nấp động chặn đ ng tiến công đối ph ơng h ớng tiến công Ng i đ c đ c số đối ph ơng hô to lên để Ban giám kh o xác nhận Nếu số ng i chơi coi nh đư b “hy sinh”, ph i khỏi chơi Khi “bộ đội” tới đích “v trí cắm c xanh” mà không b g i số thắng Trò chơi kéo dài gi nh ng 30 phút l i đổi bên (tiến công – phòng ngự) Sau hết th i gian bên m ng sống nhiều bên thắng đ c 10 điểm, thua đ c điểm Trò chơi cần nhiều tr ng tài ph Chú ý: Trong trình di n trò chơi, Ban tổ chức m loa có âm t o gi tiếng nổ lo i bom, mìn, súng…để gắn với tình gi đ nh di n ra, làm tăng phấn khích ng i chơi * Tập làm anh nuôi, ăn dã ngoại + Lực l ng tham gia: trung đội có quân số nhau, không phân bi t nam nữ - Cách tiến hành: Chỉ huy tiến hành phổ biến nội dung, yêu cầu đ t đ c nội dung này, tiến hành cấp l ơng thực, thực phẩm, tăng võng, cuốc xẻng BB, vật chất để nấu ăn phân công v trí bếp Hoàng Cầm đư đ c đào sẵn + Nấu cơm bếp Hoàng cầm đ cho thành viên đội sử dụng, nguyên liệu cấp: G o tẻ, rau xanh (hoặc củ, qu ), bánh đa nem, th t n c vai, mộc nhĩ, hành hoa, trứng v t, miến rong, giò l a, hành tây, cà rốt, đậu ph , d a hấu (giá tr mua thực phẩm kho ng 25.000 đ/01 sinh viên) Đội hoàn thành sớm đ c điểm, đội chế biến tốt đ c điểm đội điểm cao thắng + Mắc tăng võng đào hố chiến đấu cá nhân: Mỗi lớp lựa ch n v trí thích h p để mắc đ c 03 tăng võng, có kèm theo hố chiến đấu cá nhân (hố quỳ bắn), giá để ba lô, giá để súng TLAK (có tính đến yếu tố đội hình chiến đấu tổ BB) Đội hoàn thành sớm tốt đội chiến thắng 96 PH ăL C K CH B N T CH C HĐNK CHO SINH VIÊN THÔNG QUA M T S TRÒ CH I QUÂN S VÀ ĔN, Dà NGO I T I TRUNG TÂM GDQP THÁI NGUYÊN 1.ă M că đích,ă Ủă nghĩaă t ă ch că HĐNKă thôngă quaă tròă ch iă QSă vƠă ĕn,ă ă dưă ngo iă t iă Trung tâm GDQPAN Trò chơi QS ho t động vui chơi, gi i trí; thông qua ho t động vui chơi, gi i trí để rèn luy n phẩm chất, kỹ cần thiết, làm phong phú thêm đ i sống tinh thần, ý thức b o v Tổ quốc cho SV, th i gian h c tập, rèn luy n t i trung tâm GDQPAN Trò chơi QS có tác d ng to lớn ho t động GDQPAN: - Góp phần rèn luy n ho t động trí óc, giác quan thể lực - Giúp SV tự rèn luy n đ c kỹ GDQPAN d ới d ng chơi - Hầu hết, trò chơi tổ chức d ới d ng “ê kíp” thi tài, nên có tác d ng rèn luy n phối h p đồng đội, tính kỷ luật chấp hành l nh, điều l , quy tắc chơi trung thực, thẳng thắn chơi Tổ chức ăn, dư ngo i nhằm trang b kĩ năng, kh tồn t i điều ki n rừng núi tiếp cận sống “ng i lính” với bữa ăn đ c nấu bếp Hoàng Cầm huấn luy n di n tập chiến đấu 2.ăTh iăgianăvƠăđ aăđi m - Thời gian: Ch ơng trình đ c tổ chức buổi (Sáng: 07.00-12.00 Chiều: 13.00-18.00) vào ngày thứ chủ nhật, th i gian SV h c môn GDQPAN t i Trung tâm GDQP Thái Nguyên - Địa điểm: T i sân vận động Trung tâm điểm cao 25 – 42,4 – 35 3.ăThƠnhăph năvƠăđ iăt ng - Thành phần Ban tổ ch c: Đ i di n Ban Giám đốc Đ i di n Phòng, khoa Đ i di n Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Thành phần Ban giám khảo: Đ i di n Phòng ĐT-QLSV Đ i di n Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cán qu n lý khung 97 - Đối tượng tham gia: Tất c SV đ c biên chế theo lớp h c t i Trung tâm Mỗi buổi tổ chức lớp, lớp từ 40 – 50 SV 4.ăN iădungăbu iăHĐNK - Ban tổ chức phổ biến qui đ nh nội dung buổi ho t động ngo i khóa (Địa điểm: Sân hội trường lớn - Thời gian 15 phút) - Các lớp hội ý phân công nhi m v cho ng i giai đo n (Địa điểm: Sân vận động - Thời gian 15 phút) - Ban giám kh o hội ý phân công thành nhóm, nhóm giám sát chấm điểm đội chơi, báo cáo kết qu th ký tổng h p, để Ban tổ chức công bố kết qu trao th ng 4.1 Thử thách chiến sỹ (Thời gian 60 phút - Tối đa 30 điểm) * Thử thách số 1: Bánh xe trường sơn (Th i gian 10 phút - Tối đa điểm) - Ý nghĩa: Nhằm tái hi n hình nh Đ ng Tr ng Sơn - Con đ ng huyền tho i sức m nh ý chí niềm tin thắng toàn Đ ng, toàn dân toàn quân Vi t Nam đư vào trang sử hào hùng dân tộc kháng chiến thống đất n ớc - Cách chơi: Mỗi đội xếp thành hàng d c tr ớc v ch xuất phát, có l nh (1 tiếng còi) lần l t sinh viên dùng hai tay điều khiển bánh xe lăn theo đo n đ ng thẳng quay tr l i qua c c dích zắc cho bánh xe không b đổ, lần bánh xe đổ trừ 0,5 điểm Hai đội chơi, đội xong tr ớc đội thắng đ c điểm, thua đ c 2,5 điểm * Thử thách số 2: Vượt qua gian khó (Th i gian 10 phút - Tối đa điểm) Tr - Ý nghĩa: Thể hi n tinh thần v t qua khó khăn, trèo đèo v ng Sơn theo tinh thần “Không kẻ thù ngăn đ c b ớc ta đi” t suối, m đ ng - Cách chơi: Toàn thành viên đội ph i v t qua ch ớng ng i vật đ c bố trí nh v t núi, v t rào, chuyển đ n, qua cầu độc mộc… Thang điểm tối đa điểm với điều ki n tất c thành viên đội ph i qua hết ch ớng ng i có th i gian ngắn nhất, đội sau đ c 2,5 điểm * Thử thách số 3: Vượt suối (Th i gian 10 phút - Tối đa điểm) - Ý nghĩa: Thể hi n hình nh chiến sĩ gi i phóng quân v t sông, suối đ hành quân vào mặt trận - Cách chơi: V ch hai đ ng ng thẳng song song cách từ đến 10 mét làm b suối Giữa hai b đặt “hòn đá” cách vẽ vòng tròn có kho ng cách không nhau, gần b ớc sang đ c, xa ph i nh y qua theo đ ng ngoằn ngoèo Từng ng i đội có l nh (1 tiếng còi) liên nh y lên 98 “hòn đá” dòng để qua b bên Hai đội chơi, đội có ng i cuối đặt chân lên b bên tr ớc đ c điểm, đội sau đ c 2,5 điểm Ai tr t chân xuống suối hay dẫm ph i v ch vẽ gi làm đá b trừ 0,5 điểm, với điều ki n tất c thành viên đội ph i qua hết suối * Thử thách số 4: Chuyển thương (Th i gian 10 phút - Tối đa điểm) - Ý nghĩa: Thể hi n hình nh đ a th ơng binh hậu tuyến - Cách chơi: Khi có l nh tập trung, đội có phút để xếp v trí thành viên, đứng thành hàng d c v ch xuất phát Khi Ban giám kh o hô “điểm số từ đến hết”, không đ c đổi v trí đứng ng i, ng i đứng v trí số chẵn th ơng binh đ c ng i đứng v trí số lẻ cõng Khi có l nh “xuất phát” lần l t cặp đội (không phân bi t nam, nữ), cõng th ơng binh đến v trí tập kết Thang điểm cho đội có th i gian ngắn điểm, đội sau 2,5 điểm, với điều ki n tất c cặp đội ph i đến v trí Trừ điểm cho cặp không cõng đ c mà ph i dìu th ơng binh * Thử thách số 5: Dẫn dầu mặt trận (Th i gian 10 phút - Tối đa điểm) - Ý nghĩa: Tái hi n hình nh chiến sĩ công binh kháng chiến chống Mỹ cứu n ớc, đư thực hi n đ ng ống dẫn dầu tiền tuyến - Cách chơi: Mỗi đội chơi đ c cấp 02 thùng nhựa (lo i 40 lít), thùng chứa đầy n ớc; 01 đo n ống nhựa dài 50m; 01 gáo múc n ớc; 01 ph u Khi có l nh thành viên đội ph i chuyển n ớc qua đ ng ống sang thùng nhựa l i, với điều ki n thành viên đội không đ c để đ ng ống chuyển n ớc ch m đất, hai thùng đựng n ớc cách tối thiểu 40m Đội xong tr ớc có số n ớc nhiều đ c điểm, xong sau đ c 2,5 điểm * Thử thách số 6: Truyền tin (Th i gian 10 phút - Tối đa điểm) - Ý nghĩa: Tái hi n l i vi c làm ng i chiến sỹ hành quân cần truyền tin theo m nh l nh ng i huy, thể hi n tính kỷ luật cao ng i chiến sỹ - Cách chơi: Mỗi đội xếp thành hàng d c ng i cách 1m, bắt đầu chơi Ban giám kh o cung cấp cho ng i đứng đầu hàng tin (tin số có từ, tin số có từ tin số có từ) Khi có l nh ng i đầu hàng đội đồng th i chuyển tin ng i tiếp sau (không đ c nói to), đến ng i sau ph i viết vào giấy nộp cho Ban giám kh o Đội truyền xác nhanh đ l iđ c 2,5 điểm Trừ 0,5 điểm cho lần đội có ng c điểm, đội i nhắc to 99 4.2 Tiến công - Phòng ngự (Th iăgiană60ăphútă- T iăđaălƠă20ăđi m) Chiến đấu tiến công nhằm huấn luy n cho sinh viên nắm đ c đặc điểm m c tiêu, thủ đo n đối phó đ ch số m c tiêu th ng gặp công m c tiêu công sự; cách đánh hành động ng i đánh lo i m c tiêu; biết vận d ng kỹ thuật động tác chiến đấu b n vào thực hi n đánh chiếm m c tiêu Chiến đấu phòng ngự nhằm huấn luy n cho sinh viên nắm đ c đặc điểm, thủ đo n tiến công đ ch; nội dung công tác chuẩn b ành động ng i chiến đấu phòng ngự; biết vận d ng kỹ thuật động tác chiến đấu b n vào trình chiến đấu phòng ngự Đây, đ c xác đ nh hai hình thức chiến đấu b n Quân đội nhân dân Vi t Nam - Khu vực chơi thao tr ng chiến thuật Trung tâm (Điểm cao 42,4 điểm cao lân cận) Mỗi ng i chơi ghim mũ tai bèo m nh giấy màu trắng có đánh chữ số không trùng nhau, để đ c đ c từ xa kho ng 100 mét (chữ số cao cm, nét chữ 1cm đậm màu đen) - Lực l ng tham gia: lớp có quân số nhau, không phân bi t nam nữ - Cách chơi: Một lớp sinh viên làm lực l ng “bộ đội” có nhi m v tiến công “đ ch”, lớp sinh viên gi làm “đ ch” có nhi m v phòng ngự b o v v trí huy “đ ch” Lực l ng tiến công cách trận đ a phòng ngự “đ ch” kho ng 300 mét trận đ a phòng ngự “đ ch” có cắm c màu xanh (kích th ớc 100 cm x 80 cm, cán cao 2,5 m) để xác đ nh v trí huy “đ ch” Nhi m v lực l ng tiến công “đ ch” vận d ng t thế, động tác khom, bò, lê, tr n … l i d ng đ a hình, đ a vật nh nấp sau thân cây, b i rậm, đất, t ng đá… để không b “đ ch” phát hi n Khi có l nh tiến công (1 hồi còi dài Ban giám kh o), t động tác vận động chiến tr ng kỹ vốn có, “bộ đội” vận động tới gần “đ ch”, gần “đ ch” động tác ph i linh ho t, tinh khôn Nếu muốn quan sát ph i khéo léo l i d ng đ a hình, đ a vật, không ngẩng đầu lên nhìn d b lộ số Quân “đ ch” l i d ng h thống giao thông hào, chiến hào, công đối ph ơng súng, lô cốt…để ẩn nấp động chặn đ ng tiến h ớng tiến công Ng i đ c đ c số đối ph ơng hô to lên để Ban giám kh o xác nhận Nếu số ng i chơi coi nh đư b “hy sinh”, ph i khỏi chơi Khi “bộ đội” tới đích “v trí cắm c xanh” mà không b g i số thắng Trò chơi kéo dài gi nh ng 30 phút 100 l i đổi bên (tiến công - phòng ngự) Sau hết th i gian bên m ng sống nhiều bên thắng đ c 10 điểm, thua đ c điểm Trò chơi cần nhiều tr ng tài ph Chú ý: Trong trình di n trò chơi, Ban tổ chức m loa có âm t o gi tiếng nổ lo i bom, mìn, súng… để gắn với tình gi đ nh di n ra, làm tăng phấn khích ng i chơi 4.3 Tập làm anh nuôi, ăn dã ngoại (Th iăgiană120ăphútă- T iăđaălƠă50ăđi m) - Ban giám kh o tập chung đội chơi t i Điểm cao 25, tiến hành phổ biến nội dung, yêu cầu đ t đ c giai đo n này, tiến hành cấp l ơng thực, thực phẩm, tăng võng, cuốc xẻng BB, vật chất để nấu ăn phân công v trí bếp Hoàng Cầm đư đ c đào sẵn Nội dung gồm: + Mắc tăng võng đào hố chiến đấu cá nhân: Mỗi lớp lựa ch n v trí thích h p để mắc đ c 03 tăng võng, có kèm theo hố chiến đấu cá nhân (hố quỳ bắn), giá để ba lô, giá để súng TLAK (có tính đến yếu tố đội hình chiến đấu tổ BB), đội tốt đ điểm, đ c 10 điểm c 15 + Nấu cơm bếp Hoàng cầm đ cho thành viên đội sử dụng, nguyên liệu cấp: G o tẻ, rau xanh (hoặc củ, qu ), bánh đa nem, th t n c vai, mộc nhĩ, hành hoa, trứng v t, miến rong, giò l a, hành tây, cà rốt, đậu ph , d a hấu (giá tr mua thực phẩm kho ng 25.000 đ/01 sinh viên) Đội tốt đ c 35 điểm, đ c 20 điểm * Ban giám khảo tổng hợp chấm điểm cuối Ban tổ ch c thông báo kết chung cuộc, sau cán quản lý khung tổ ch c cho sinh viên ăn cơm nhà lán thao trường tổ ch c thu dọn theo qui định Ghi chú: Trung tâm có trách nhiệm đầu tư sở vật chất từ nguồn kinh phí đào tạo; tiền ăn sinh viên đóng góp 101 PH ăL Că8 QUYăTRỊNHăT ăCH CăHO TăĐ NGăNGO IăKHịAăCHOăSINHăVIểN T IăTRUNGăTỂMăGIÁOăD CăQU C PHÒNG THÁI NGUYÊN S ă Tên công tt vi c N iădung B ăph n/Ng iă th căhi n B ăph n/Ng iă ph iăh păth căhi n K tăqu ăđ tă đ c Căn vào nhi m v năm h c kế ho ch Xác đ nh yêu cầu triển khai đoàn cấp trên, Đoàn Trung tâm Phòng ĐT-QLSV kết h p với Phòng ĐT-QLSV xác đ nh nội Đoàn Trung tâm Kế ho ch công tác dung HĐNK cần tổ chức Kh o sát thực tế Phòng ĐT-QLSV kết h p Đoàn trung tâm tổ chức đoàn kh o sát thực tế điều ki n cần thiết để tổ chức HĐNK: CSVC, thiết b , điều ki n b o đ m điều ki n sinh hoat Phòng ĐT-QLSV Đoàn Trung tâm Phòng, Khoa Giáo viên ho t khác Xây dựng kế ho ch HĐNK Căn vào kết qu kh o sát thực tế, Phòng ĐTQLSV kết h p/Đoàn trung tâm xây dựng kế Phòng ĐT-QLSV ho ch chi tiết tổ chức HĐNK khóa h c Đoàn Trung tâm Ban giám đốc Kế ho ch HĐNK trình Ban giám đốc xem xét Căn kế ho ch Phòng ĐT-QLSV kết Thành lập Phòng ĐT-QLSV h p/Đoàn trung tâm trao đổi đề xuất thành lập Ban tổ chức Đoàn Trung tâm Ban tổ chức điều hành HĐNK Phòng, Khoa Giáo viên Dự kiến Quyết đ nh Danh sách Ban tổ chức Bi uă m u/h ăs 102 S ă tt Tên công vi c Xét t B ăph n/Ng iă th căhi n N iădung Ban giám đốc xem xét phê t kế ho ch HĐNK, đ nh thành lập Ban tổ chức (nếu không đồng ý Phòng ĐT-QLSV Đoàn trung tâm ph i đề xuất l i) Ban giám đốc Phòng ĐT-QLSV kết h p/Đoàn trung tâm tổ Phòng ĐT-QLSV chức h p Ban tổ chức để triển khai kế ho ch Đoàn Trung tâm HĐNK Tổ chức thực hi n Các thành viên BTC theo nhi m v đư đ c phân công kế ho ch, tiến hành triển khai thực hi n theo k ch b n buổi HĐNK Thông báo Căn vào kế ho ch đ c phê t kết qu h p, ban tổ chức thông báo phổ biến kế ho ch đến phòng, khoa CBQLK SV 10 H p triển khai Thông báo Sau nhận đ c thông báo BTC, phòng, khoa tổ chức h p để triển khai công tác b o đ m nội dung có liên quan phòng, khoa cấp Cán qu n lý khung sinh viên thông báo kế ho ch tổ chức HĐNK xuống cho lớp để SV quán tri t nhi m v làm công tác chuẩn b K tăqu ăđ tă đ c Phòng ĐT-QLSV Kế ho ch HĐNK, Quyết Đoàn Trung tâm đ nh Danh sách Ban tổ chức H p triển khai B ăph n/Ng iă ph iăh păth căhi n Ban tổ chức Giao nhi m v c thể cho thành viên BTC Ban tổ chức Cán qu n lý khung Theo m c đích tổ chức HĐNK Ban tổ chức Phòng, Khoa/cán qu n lý khung sinh viên Phòng, Khoa Chi đoàn thuộc phòng, khoa Kế ho ch phân công nhi m v Cán qu n lý khung Cán lớp sinh viên Kế ho ch thực hi n Bi uă m u/h ăs 103 S ă tt Tên công vi c 11 Chuẩn b 12 Thực hi n 13 Theo dõi, đôn đốc 14 Kiểm tra, giám sát 15 16 17 N iădung B ăph n/Ng iă th căhi n Cán qu n lý khung cán lớp kế ho ch, tiến hành làm tốt công tác chuẩn b ph c Cán qu n lý v cho ch ơng trình HĐNK theo yêu cầu khung/Cán BTC, kiến ngh đề xuất vấn đề cần hỗ lớp tr , giúp đỡ SV tham gia nội dung theo k ch b n Cán QL khung ch ơng trình HĐNK đư xác đ nh Cán lớp Ban tổ chức th ng xuyên theo dõi đôn đốc thực hi n, k p th i đ o chấn chỉnh Ban tổ chức trình tổ chức HĐNK (Nếu ch a đ t Ban tổ chức điều chỉnh cho phù h p với k ch b n ch ơng trình) Phòng, khoa/Đoàn Trung tâm bám sát hỗ tr phận thực hi n nhi m v (Nếu ch a đ t Phòng ĐT-QLSV có vấn đề phát sinh đ o Ban tổ Đoàn Trung tâm chức điều chỉnh gi i quyết) Tổng Ban tổ chức tiến hoành h p tổng kết đánh giá, kết/báo cáo rút kinh nghi m tổng h p báo cáo lên Ban Ban tổ chức rút kinh giám đốc nghi m Báo cáo kết qu thực hi n, thuận l i, khó Phòng ĐT-QLSV Báo cáo khăn trình triển khai thực hi n Đoàn Trung tâm Phòng ĐT-QLSV/Đoàn Trung tâm l u hồ sơ Phòng ĐT-QLSV L u hồ sơ liên quan đến đ t HĐNK theo khóa h c Đoàn Trung tâm B ăph n/Ng iă ph iăh păth căhi n K tăqu ăđ tă đ c Sinh viên lớp Sinh viên lớp K ch b n HĐNK Cán qu n lý khung Ban tổ chức/Cán qu n lý khung Các thành viên Kết qu Ban giám đốc Kết qu Bi uă m u/h ăs 104 S ăĐ ăQUYăTRỊNHăT ăCH CăHO TăĐ NGăNGO IăKHịAăCHO SINH VIÊN T IăTRUNGăTỂMăGIÁOăD CăQU CăPHọNGăTHÁIăNGUYểN Đ NăV BANăGIÁMăĐ C XỂYăD NGăK ăHO CH Xét t L UăTR 16 Báo cáo Không đồng ý Đề xuất thành lập Ban tổ chức, Ban Giám kh o PHọNGăĐTQLSV, ĐOÀNăTHANHă NIÊN TRUNG TÂM TRI NăKHAIăTH CăHI N H p triển khai 15 Tổng kết báo cáo rút kinh nghi m Xây dựng kế ho ch Tổ chức thực hi n Tiến hành kh o sát thực tế t i Trung tâm 14 Kiểm tra, giám sát Thông báo Xác đ nh yêu cầu Ch a đ t H p triển khai CÁNăB ăQU Nă LÝ KHUNG 13 Theo dõi, đôn đốc 10 H p triển khai Ch a đ t SINH VIÊN 11 Chuẩn b 12 Thực hi n 17 L u hồ sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, Kết quả nghiên cứu:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay