CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN

75 249 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:05

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢKINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNHTỈNH THÁI NGUYÊNCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢKINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNHTỈNH THÁI NGUYÊNCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢKINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNHTỈNH THÁI NGUYÊNCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢKINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNHTỈNH THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN MÃ SỐ: ĐH2014-TN03-03 Chủ nhiệm đề tài: ThS HỒ LƯƠNG XINH THÁI NGUYÊN, 2015 DAr Hec rHAr NcuyeN rmlonc DAr Hec NOnc lAu )e nAo cAo ON ffi er r6nc KET T.U NGHITN CIIU KHOA HOC CAP DAI HOC cAc yEU roAnrnndor{cnnxrrrpu euA :.L^AA KII\H TE IIQ NONG DAN SAU THUHOIDAT NONG NGIIIEP ' pHU r4r cAc Kr{u cONc NGrryp O HrryFN nirvr TiNH TIIAINGUTON MA SO: DH20l4 -TN03 - 03 tai: ThS HO lU0uc xrI\H Ngucri tham gia thgc hiQn: TS Bti Dinh Hda Chfr nhiQm adi ThS ThS ThS ThS Bni Thi Thanh Tflm Phucrng Hitu Khi6m TrAn LO Thi Bfch Hitng Trffn Viet Dfrng uan chfr *i DAI a' tri Od thi H ^t TL.HTFU TRUONG T,TRUONG PHONG KHCN VA HTQT l PHO TRUONG PHONG THATNGUYEN5d# Jful' i NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Khoa KT&PTNT - ĐHNL ThS Hồ Lương Xinh Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp Trưởng khoa Khoa TS Bùi Đình Hòa KT&PTNT - ĐHNL Chuyên môn: Kinh tế Khoa KT&PTNT - ĐHNL ThS Bùi Thị Thanh Tâm Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp Ban KHCN&MT - ĐHTN Chuyên môn: Kinh tế ThS Phương Hữu Khiêm nông nghiệp, Thương mại quốc tế Khoa KT&PTNT - ĐHNL ThS Trần Lệ Thị Bích Hồng Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp Họ tên Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Chủ trì đề tài, tổng hợp chung, báo cáo, thuyết trình Nghiên cứu hoạt động nông nghiệp phi nông nghiệp Nghiên cứu vấn đề hạ tầng xã hội Xử lý số liệu thu thập Nghiên cứu hoạt động sinh kế nông nghiệp Khoa KT&PTNT - ĐHNL Nghiên cứu tác động Chuyên môn: Phát triển KCN nông thôn Th.S Trần Việt Dũng ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị Nội dung phối hợp N/cứu Ban đạo công tác giải phóng mặt Cung cấ p tài liê ̣u, số liê ̣u tỉnh Thái Nguyên Ban quản lý KCN Thái Nguyên Cung cấ p tài liê ̣u, số liê ̣u Cục Thống kê Thái Nguyên Cung cấp số liệu, tài liệu Họ tên người đại diện Ông Lê Kim Phúc Phó Trưởng Ban Ông Phan Mạnh Cường Trưởng ban Hoàng Gia Hinh Cục trưởng cục Thống kê Hỗ trợ nhân sự, cung cấp tài liệu, số TS Bùi Đình Hòa Khoa Kinh tế & PTNT, Trường ĐH liệu, trao đổi, góp ý để Trưởng khoa Nông Lâm thực mục tiêu KT&PTNT nghiên cứu ii MỤC LỤC Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Kinh tế hộ vấn đề kinh tế hộ 2.1.2 Đất nông nghiệp 11 2.1.3 Khu công nghiệp cần thiết khách quan phải thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai 14 2.2 Cơ sở thực tiễn kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp KCN 18 2.2.1 Kinh nghiệm giải việc làm cho người dân bị thu hồi đất giới 18 2.2.2 Kinh nghiệm giải việc làm cho nông dân sau bị thu hồi đất nước 19 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 22 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 22 3.2.2 Phương pháp chọn mẫu 22 3.2.3 Phương pháp chuyên gia 23 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 23 3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 23 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Phú Bình 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Phú Bình 26 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội huyện Phú Bình 28 iii 4.2 Tình trạng thu hồi đất hộ địa bàn Huyện Phú Bình để xây dựng KCN 29 4.2.1 Dân cư tình trạng thu hồi đất để xây dựng KCN 29 4.2.2 Phân loại nhóm hộ điều tra theo tiêu chí diện tích đất bị thu hồi 30 4.2.3 Ảnh hưởng đến ngành nghề hộ điều tra 33 4.2.4 Ảnh hưởng đến lao động hộ 35 4.3 Kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ sau thu hồi đất nông nghiệp 39 4.3.1 Kiểm định mức độ phù hợp mô hình 39 4.3.2 Kiểm định hệ số hồi quy 40 4.3.3 Thảo luận kết hồi quy Binary Logistic 41 Chương CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KCN HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN 43 5.1 Giải pháp dựa kết phân tích mô hình 43 5.2 Một số giải pháp khác 43 5.3 Kết luận 46 5.4 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CCN : Cụm công nghiệp CĐ : Cố định CN : Công nghiệp CNH : Công nghiệp hoá DT : Diện tích ĐTH : Đô thị hoá DVNN : Dịch vụ nông nghiệp GPMB : Giải phóng mặt GTSX : Giá trị sản xuất HĐH : Hiện đại hoá HH : Hiện hành HTX : Hợp tác xã KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất KKT : Khu kinh tế LN : Lâm nghiệp NL : Nông lâm NLKH : Nông lâm kết hợp THĐ : Thu hồi đất TM : Thương mại TNbq : Thu nhập bình quân TS : Thuỷ sản TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Uỷ ban nhân dân XDCB Xây dựng : i DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình nông dân bị thu hồi đất 25 Bảng 4.1: Tình hình sử dụng đất huyện Phú Bình năm 2013 - 2014 27 Bảng 4.2: Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Phú Bình giai đoạn 2012-2014 28 Bảng 4.3: Tổng hợp số hộ tài sản khu vực thu hồi đất để xây dựng KCN huyện Phú Bình 29 Bảng 4.4: Diện tích đất bị thu hồi tai KCN địa bàn huyện Phú Bình 30 Bảng 4.5: Hiện trạng sử dụng đất trước sau thu hồi đất hộ điều tra 31 Bảng 4.6: Ngành nghề trước sau thu hồi đất hộ điều tra 34 Bảng 4.7: Độ tuổi lao động nhóm hộ điều tra 36 Bảng 4.8: Trình độ văn hoá, chuyên môn kỹ thuật lao động nhóm hộ điều tra 38 Bảng 4.9: Kiểm định Omnibus hệ số mô hình 39 Bảng 4.10: Tóm tắt kết mô hình 40 Bảng 4.11: Phân loại dự báo 40 Bảng 4.12: Các biến mô hình 41 Bảng 4.13: Mô xác suất thay đổi thu nhập 42 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Các yết tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên - Mã số: ĐH2014-TN03-03 - Chủ nhiệm: Th.S Hồ Lương Xinh Tel: 0986962349 E mail: Luongxinh84@gmail.com - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông Lâm - Thời gian thực hiện: Tháng 01/2014 đến tháng 12/2015 Mục tiêu: Mục tiêu bao trùm đề tài làm rõ yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế hộ nông dân sau bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ xây dựng KCN địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Kết nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Số liệu sử dụng nghiên cứu thu thập từ kết khảo sát 100 hộ nông dân có đất nông nghiệp bị thu hồi khu công nghiệp huyện Phú Bình phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic dựa chương trình SPSS 20.0 Sau phân tích, nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tăng thu nhập hộ theo thứ tự tầm quan trọng là: Số năm học chủ hộ; Số lao động hộ; Lao động hộ làm khu công nghiệp Tỷ lệ số người nằm độ tuổi lao động tổng số người gia đình Sản phẩm + Hỗ trợ 01 NCS: Hồ Lương Xinh Tên đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên + 04 báo KHCN nước (1) Hồ Lương Xinh, Bùi Thị Thanh Tâm (2014), “Thực trạng số giải pháp phát triển kinh tế cho hộ sau thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng KCN địa bàn Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp phát triển nông thôn, tháng 6/2014, 256-262 (2) Hồ lương Xinh, Lưu Thị Thùy Linh, Bùi Thị Thanh Tâm, Nguyễn Mạnh Thắng, Phạm Thị Tuyết (2015), “Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nông dân bị thu hồi đất để phát triển khu công nghiệp xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 138, số 08, 107 - 115 (3) Kiều Thị Thu Hương, Hồ Lương Xinh, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lưu Thị Thùy Linh, Nguyễn Hoài Nam, Aessing Economic Efficiency of Farmers, Households after land Acquisiton, Proceedings of the international conference on Livelihood Development and Sustainable Environmental Management in the Context of Climate Change (LDEM), 65, 475 (4) Hồ Lương Xinh, Nguyễn Thị Thu Hà (2016), “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp KCN huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 150, số 05, 189 - 195 + Hướng dẫn 01 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Tên đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nông dân bị thu hồi đất để phát triển KCN xã Điềm Thụy Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Phạm Thị Tuyết + Cúng tham gia 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Tên đề tài: Ảnh hưởng trình thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng KCN đến việc làm hộ địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Chủ nhiệm đề tài: ThS Bùi Thị Thanh Tâm Hiệu - Về Giáo dục, đào tạo: Kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên giảng viên ngành kinh tế học tập, nghiên cứu giảng dạy - Về Kinh tế, xã hội: Là tài liệu tham khảo cho quan quyền, hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên việc nâng cao hiệu kinh tế bền vững sau bị đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp địa bàn f' Iti ning dgng rflp vi phuong thftc chuy6n giao k6t qui nghiOn cli'u I^e tei hQu tham kh6o hiru ich cho IDND H tu huyQn dua c6c phuong rin UBND huyQn Phf Binh t16 girip cho nhim ndng cao thu nhap cria ngudi ddn nOi d,6t ndng nghiEp el6 xdy dUng c6c tri 25 thang 12 ndm 2015 Chri nhiQmp6 tei +rru H6 Luong Xinh *\ s{r} 'r.::- /* TL.H|FU TRUONG PHONG KHCN VA HTOT PHO TRUONG PHONG T3:96 I ! l KCN Ngdy Co quan chri sau ",l,hn/, dân số khoảng 70 người/ km2 Trong thời CNH-HĐH, Malaisia gặp phải nhiều khó khăn việc giải vấn đề người dân sau THĐ, nhiên có nhiều giải pháp giải kịp thời nên Malaisia giải vấn đề lao động, việc làm mà nước nhập lao động lớn Kết chứng tỏ Malaisia có kinh nghiệm việc giải lao động , việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt lao động sau THĐ Cụ thể, kinh nghiệm thể sau: + Thời gian đầu trọng phát triển nông nghiệp, đặc biệt phát triển trồng công nghiệp, song song với việc phát triển ngành công nghiệp chế biến nhằm giải đầu cho sản phẩm, đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân + Thu hút đầu tư nước vào phát triển công nghiệp (trước hết công nghiệp chế biến), nhằm chuyển dịch cấu lao động cách hiệu + Hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bị THĐ tìm việc làm nâng cao thu nhập, đảm bảo sống ổn định, lâu dài cho họ 10.2 Ở Việt Nam Vấn đề thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng KCN, khu chế xuất tác động đến kinh tế hộ nông dân vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả quan tâm có nhiều công trình công bố năm vừa qua góp phần quan trọng việc nghiên cứu bền vững kinh tế hộ sau thu hồi đất Theo sách chuyên khảo “Tác động xã hội vùng KCN Việt Nam” Tiến sĩ Nguyễn Bình Giang - Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện kinh tế trị giới chủ biên Cuốn sách khái quát phát triển KCN Việt Nam, đến năm 2010 nước có 173 KCN vào hoạt động, trung bình KCN rộng xấp xỉ 253ha Các KCN đem lại tác động tích cực khoản đền bù cao sản xuất nông nghiệp ví dụ sản xuất nông nghiệp Vĩnh Phúc năm trồng nông nghiệp nông dân thu 900 nghìn đồng/ha nông dân nhận tiền đền bù đất 30 triệu đồng 50 vụ lúa 25 năm canh tác người nông dân, nông dân có điều kiện việc làm trực tiếp gián tiếp từ KCN đem lại thu nhập cao, cải thiện đời sống ví dụ sau thu hồi số nhà mái tăng lên 31,1%, nhà tầng tăng 5,7%, tiện nghi tăng từ - lần so với trước thu hồi Nhưng mặt tiêu cực việc xây dựng KCN không nhỏ, tác động đến thu nhập, việc làm, môi trường sống, môi trường xã hội Đề tài khoa học cấp năm 2010 Học viện Chính trị - Hành khu vực I TS Trần Thị Ngọc Minh làm chủ nhiệm nghiên cứu giải việc làm cho nông dân bị thu hồi đất ngoại thành Hà Nội tác giả tổng kết 20 năm phát triển KCN với việc giải việc làm cho lao động, rõ tác động đến thị trường lao động kiến nghị nhà nước cần có sách tạo điều kiện để nông dân bị thu hồi đất có việc làm lâu dài, tạo việc làm chỗ cho lao động 35 tuổi Công trình GS.TS Chu Văn Cấp ‘Một số vấn đề xã hội nảy sinh từ tác động sách thu hồi đất nông dân trình CNH, HĐH” đề cập đến vấn đề nông dân việc làm sau đất, sử dụng đất đai sai mục đích ô nhiễm môi trường Tác giả nêu lên thực trạng có 37,7% số người bị đất có thu nhập thấp có đất, thất nghiệp tăng từ 5,22% lên 9,1%, nhận vào làm KCN có 2,7 % Hơn quản lý đất đai chưa chặt chẽ, có hàng trăm đất sử dụng không mục đích cho khiếu kiện đất đai chiếm 85% số đơn kiện trình Quốc hội bảo vệ môi trường lên tới 12000 sở nước Qua cần có giải pháp tăng cường đầu tư nông nghiệp, dạy nghề cho nông dân hoàn thiện sách thu hồi đất Theo thống kê Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, diện tích đất trồng lúa chuyển đổi khu công nghiệp thành lập khoảng 10.000 ha, chiếm 20% tổng diện tích đất tự nhiên khu công nghiệp Diện tích đất trồng lúa khu công nghiệp quy hoạch phát triển đến năm 2015 ước tính từ 8000 -10.000 Tổng diện tích đất trồng lúa chuyển đổi để phát triển khu công nghiệp đến năm 2015 từ 18.000 - 20.000 ha, chiếm khoảng 0,5% tổng diện tích đất trồng lúa nước theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 (trên 3700 nghìn ha) Mặt khác, địa phương phát triển nhiều khu công nghiệp thời gian qua Đông Nam Bộ, đồng sông Cửu Long diện tích đất trồng lúa so với diện tích đất tự nhiên khu công nghiệp chiếm tỷ lệ - 8%, thấp so với tỷ lệ vùng đồng sông Hồng số tỉnh miền Bắc Chỉ tính từ năm trở lại đây, theo báo cáo 49 tỉnh, thành phố (số lại không báo cáo) lấy 750.000 đất để thực 29.000 dự án đầu tư, có tới 80% đất nông nghiệp Khoảng 50% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nằm vùng kinh tế trọng điểm năm hai vụ lúa "Phong trào" xây sân golf dồn dập hai năm nay, 16 năm cấp phép cho 34 dự án sân golf, có năm (2006 - 2008) cấp 104 dự án, tức bình quân tuần lại "mọc" sân golf Hiện nước có 141 sân golf 39 tỉnh, thành, sử dụng tới 49.268 ha, có 2.625 đất bờ xôi ruộng mật Điều tra Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn 16 tỉnh, thành trọng điểm, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi chiếm khoảng 89%, hầu hết đất lúa, với diện tích vậy, năm làm giảm sản lượng triệu lúa Lâu tồn thực trạng đáng buồn là, đất bị thu hồi không sử dụng mà bỏ hoang hoá, gây lãng phí lớn Chẳng hạn, khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư thành lập từ 15 năm nay, lấp đầy có 18,8%; khu công nghiệp Đồ Sơn (Hải Phòng) khai sinh năm 1997, lấp đầy 24,1%; khu công nghiệp Khánh An (Cà Mau) năm xây dựng bản, cho thuê ha, tức lấp đầy có 1,22%; hai khu công nghiệp Cát Lái IV (TP.Hồ Chí Minh) Kim Hoa (Vĩnh Phúc) thành lập năm 1997 - 1998, đến chưa xong sở hạ tầng, chưa có nhà đầu tư Dự án "treo" phổ biến Theo thống kê Bộ Kế hoạch - đầu tư, 61 tỉnh, thành khoảng 1200 dự án treo với diện tích 130.000 Đã có nhiều luận văn, đề tài nghiên cứu nhà kinh tế, báo cáo tổng kết Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch đầu tư ….đã đề cập đến ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống nông dân nhiều lĩnh vực việc làm, thu nhập, định giá đền bù, hộ trợ nông dân đất, ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp hầu hết nghiên cứu thực trạng tại, thống kê số liệu thu hồi đất chưa rõ nhũng yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp, mối quan hệ yếu tố đến phát triển kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất cách bền vững Đây vấn đề nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên” 10.2 Danh mục công trình công bố thuộc lĩnh vực đề tài chủ nhiệm thành viên tham gia nghiên cứu (họ tên tác giả; báo; ấn phẩm; yếu tố xuất bản) - Hồ lương Xinh, 2011.Nghiên cứu mô hình kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, tạp chí Rừng Môi trường; 40, 49-52 - Bùi Đình Hòa, 2009/2010, Đề tài cấp mã số B2009-05-45 ”Giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nông dân sau thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên.” - Bùi Đình Hòa , 2011, Giải pháp giải việc làm cho nông dân sau thu hồi đất cho dự án Núi Pháo địa bàn xã Hà Thượng, Huyện Đai từ, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên 11 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong năm qua trình đô thị hoá công nghiệp hoá (CNH) diễn mạnh mẽ lan toả nhanh chóng từ thành phố lớn vùng phụ cận nông thôn Việt Nam Biểu trình thời gian ngắn có hàng trăm khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp xây dựng, ước tính đến năm 2014 nước có 270 KCN khu chế xuất quy hoạch phát triển có 190 KCN khu chế xuất vào hoạt động Cũng trình này, dẫn tới việc chuyển đổi đất từ sản xuất nông nghiệp sang phục vụ cho việc xây dựng KCN khu chế xuất, đồng thời trình kéo theo trình chuyển dịch cấu lao động từ nông nghiệp sang lĩnh vực khác Có thể nói việc thu hồi đất để xây dựng KCN yêu cầu khách quan, mang tính tất yếu trình CNH, đại hoá (HĐH) đất nước Mặc dù việc thu hồi đất phục vụ cho trình CNH phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp dịch vụ xây dựng khu đô thị mới, tạo điều kiện thu hút đầu tư, đẩy mạnh trình chuyển dịch cấu kinh tế đặt nhiều vấn đề xúc đời sống người dân bị thu hồi đất, đặc biệt vấn đề việc làm, ổn định thu nhập đảm bảo đời sống kinh tế nhiều hộ nông dân đất Khiến cho sống hàng triệu nông dân gặp nhiều khó khăn sau bị THĐ, thực tế mà người dân phải đối mặt là: Nếu không tìm việc làm mới, quay lại nghề nông đất nông nghiệp không họ lại bị rơi vào cảnh thất nghiệp cận kề nghèo đói Chính câu hỏi lớn đặt làm để giải vấn đề cấp bách trên, đảm bảo đời sống người dân tốt trước thu hồi đất tối thiểu trước thu hồi, câu hỏi Đảng nhà nước quan tâm tháo gỡ Huyện Phú Bình huyện trung du địa đầu phía đông nam tỉnh Thái Nguyên Để góp phần thực mục tiêu đến năm 2020 Thái Nguyên trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục vùng Nhằm đạt mục tiêu này, năm qua có nhiều điều kiện thuận lợi nên trình CNH, HĐH Phú Bình diễn mạnh mẽ KCN cụm công nghiệp hình thành Bên cạnh tác động tích cực mà trình CNH, HĐH mang lại Huyện Phú Bình phải đối mặt với khó khăn lớn ổn định đời sống kinh tế người dân sau họ bị THĐ sản xuất đất nhằm đảm bảo sống lâu dài, bền vững hộ Xuất phát từ vấn đề thực tế trên, để làm rõ vấn đề thực trạng việc làm, thu nhập người dân sau THĐ từ đề giải pháp nhằm giải phần vấn đề bất cập đảm bảo nâng cao đời sống cho người dân cách bền vững, đồng thời đóng góp cho trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thực có hiệu huyện Phú Bình lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên” 12 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Mục tiêu chung Mục tiêu bao trùm đề tài làm rõ yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế hộ nông dân sau bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ xây dựng KCN địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên - Mục tiêu cụ thể + Làm rõ số vấn đề lý luận chuyển đổi kinh tế hộ cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu KCN + Đánh giá thực trạng kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp địa bàn Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên + Phát yếu tố ảnh hưởng tới kinh tế hộ nông dân sau bị thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 13 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 13.2 Phạm vi nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vào hộ nông dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng Khu công nghiệp địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên - Phạm vi thời gian: 02 năm 2014 - 2015 thông tin thứ cấp thu thập qua số năm gần (ít 03 năm) 14 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1 Cách tiếp cận đề tài Sử dụng cách tiếp cận từ phía vĩ mô sở từ lãnh đạo địa phương vi mô từ hộ gia đình nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng KCN - Tiếp cận theo khu công nghiệp Đến 31 tháng 10 năm 2012 địa bàn huyện Phú Bình có 02 cụm công nghiệp 01 khu công nghiệp quy hoạch + Cụm công nghiệp Điềm Thụy Xã Điềm Thụy UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 định số 1137/QĐ-UBND với diện tích quy hoạch 66ha có điều chỉnh cục định số 2980/QĐ-UBND ngày 28/11/2010 + Cụm công nghiệp Kha Sơn Địa điểm xóm Tây Bắc xã Kha Sơn UBND tỉnh Thái Nguyên có định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 23/09/2009 với diện tích 9,2ha điều chỉnh lần từ 9,2ha lên 13,2ha đến 31/05/2012 + Khu công nghiệp Điềm Thụy Địa điểm xã Điềm Thụy, xã Thượng Đình huyện Phú Bình, xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 18 tháng năm 2009, với diện tích 170ha Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 phần diện tích lại 180ha Đến ngày 31 tháng 10 năm 2012 khu công nghiệp Điềm Thụy với tổng diện tích UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt 350ha + Khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ Yên Bình Vị trí xã Nga My, xã Úc Kỳ huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên, xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tỷ lệ 1/2000 Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 với tổng diện tích 8009ha, huyện Phú Bình 2741ha - Tiếp cận theo nhóm hộ nông dân bị thu hồi đất Dựa số lượng đất bị thu hồi ta chia thành nhóm: + Nhóm 1: Bao gồm hộ diện tích đất nông nghiệp, nhóm dựa vào số lượng diện tích thu hồi hộ nên nhóm lại chia thành nhóm nhỏ: 10 Nhóm hộ có diện tích thu hồi < 50% tổng diện tích đất nông nghiệp hộ Nhóm hộ có diện tích thu hồi  50% tổng diện tích đất nông nghiệp hộ + Nhóm 2: Bao gồm hộ có diện tích thu hồi bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất vườn tạp đất thổ cư - Tiếp cận theo sinh kế hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng KCN Sau bị thu hồi đất nông nghiệp hộ chuyển đổi sang hình thức sinh kế + Thâm canh nông nghiệp + Kinh doanh dịch vụ Khung khái niệm sinh kế phát triển bền vững liên quan đến thu hồi đất đai Khả phục hồi sau sốc Thu hồi đất cú sốc lớn - Làm giảm đột ngột nguồn lực sinh kế chính: đất đai - Hộ nông dân không sử dụng cá kỹ sản xuất vốn có - Nhận số tiền đền bù lớn Cơ sở nguồn lực hộ Các tài sản (N, H,P,F,S) Cơ hội Các sách xu hướng kinh tế vĩ mô Thiết lập trạng thái cân Các lựa chọn hộ - Các hoạt động tạo thu nhập - Xây dựng lực - Các lựa chọn khác xem trình điều chỉnh thích ứng sau sốc Rủi ro rào cản khác (Nguồn: Tạp chí kinh tế phát triển, 2005) Kết đầu - Cuộc sống hộ sao? - Năng lực hộ có cải thiện? 11 14.2 Phương pháp nghiên cứu và các hoạt động phục vụ nghiên cứu đề tài 1.4.2.1 Các câu hỏi nghiên cứu Một là, trình hình thành phát triển khu công nghiệp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên diễn nào? Hai là, người nông dân tỉnh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng từ việc phát triển khu công nghiệp địa bàn? Ba là, hiệu kinh tế chuyển đổi cho hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp nào? Bốn là, giải pháp để yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế chuyển đổi hộ nông dân nhằm phát triển bền vững? 1.4.2.2 Phương pháp nghiên cứu Các hoạt động tổng thể phục vụ nghiên cứu đề tài Bước 1: Chuẩn bị đề cương chi tiết, xác định mực tiêu điều tra chuẩn bị phiếu khảo sát Bước 2: Điều tra khảo sát thử chỉnh sửa phiếu khảo sát cho phù hợp chuẩn bị nguồn lực cho khảo sát Bước 3: tổ chức hoạt động thực địa bao gồm xác định mẫu khảo sát, thủ tục hành tiến hành khảo sát Bước 4: Kiểm tra giám sát nhập liệu trình làm liệu đảm bảo cho việc sử lý liệu sau khảo sát Thông tin sau thu thập nhập quản lý sở dũ liệu thông qua sử dụng excel - Thu thập thông tin thứ cấp Đây số liệu từ công trình nghiên cứu trước lựa chọn sử dụng vào mục đích phân tích, minh họa rõ nét nội dung nghiên cứu + Sách, báo, tạp chí, văn kiện Nghị quyết, chương trình nghiên cứu xuất bản, kết nghiên cứu công bố quan nghiên cứu, nhà khoa học nước, tài liệu internet +Tài liệu, số liệu công bố tình hình kinh tế, xã hội nông thôn, kinh tế ngành sản xuất, đời sống nông hộ nông nghiệp nằm khu vực có khu công nghiệp… số liệu thu thập từ phòng Thống kê huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện phòng, ban có liên quan Trên sở tiến hành tổng hợp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiên cứu 12 - Thu thập thông tin sơ cấp Số liệu sơ cấp số liệu phục vụ cho nội dung nghiên cứu đề tài Những số liệu thu thập từ việc điều tra hộ có sản xuất nông nghiệp Các số liệu sử dụng để phân tích tình hình trạng sản xuất nông nghiệp hộ nông dân, tình hình đất nông nghiệp, chuyển dịch cấu trồng, tình hình chuyển đổi việc làm hộ ảnh hưởng khu công nghiệp * Phương pháp chọn điểm nghiên cứu Việc chọn địa điểm nghiên cứu có ảnh hưởng định đến kết việc nghiên cứu Để chọn địa điểm nghiên cứu đại diện cho vùng nghiên cứu vào đồ đất đai, quy hoạch tổng thể khu công nghiệp chuyến khảo sát 15 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1 Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu chia thành nội dung Nội dung 1: Tổng quan tài liệu phương pháp nghiên cứu Tham khảo tài liệu liên quan đến sở khoa học sở lý luận đề tài nghiên cứu Phương pháp áp dụng: sử dụng phương pháp tìm tài liệu khoa học để tìm tài liệu lien quan thông qua việc liệt kê lĩnh vực tài liệu cần tìm kiếm Kết mong đợi: Hoàn thiện nội dung chương tham khảo tài liệu liên quan đến vấn đề - Tổng quan tài liệu nghiên cứu + Các vấn đề sở hữu ruộng đất, vai trò ruộng đất thu hồi đất + Sở hữu ruộng đất vai trò ruộng đất + Vấn đề thu hồi đất + CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn với vấn đề thu hồi đất + Các vấn đề liên quan đến CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn + CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn với vấn đề thu hồi đất đời sống người dân sau THĐ + Thu nhập vấn đề liên quan đến thu nhập - Cơ sở khoa học công nghiệp hoá, khu công nghiệp, kinh tế hộ nông dân ảnh hưởng khu công nghiệp đến kinh tế hộ nông dân 13 + Công nghiệp hoá vai trò công nghiệp hoá với phát triển kinh tế - xã hội + Khu công nghiệp, vai trò khu công nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội nông thôn + Hộ nông dân đặc trưng kinh tế hộ nông dân + Tính tất yếu phải phát triển khu công nghiệp vùng nông thôn + Tác động khu công nghiệp tới đời sống hộ nông dân Nội dung 2: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Phương pháp: Áp dụng cách tiếp cận có tham gia tiếp cận hệ thống, tiếp cận sinh kế để thu thập thông tin phân tích thực trạng Công cụ sử dụng phiếu khảo sát dạng cấu trúc bán cấu trúc, phân tích sử dụng phương pháp phân nhóm phân tổ thống kê với công cụ việc sử dụng mô hình hàm hồi quy phân tích liệu phần mềm SPSS, SWOT ứng dụng phân tích định tính nhằm tìm điểm mạnh, điểm yếu, thách thức, hội Kết mong đợi: Thu thập thông tin - Đặc điểm địa bàn nghiên cứu - Đặc điểm điều kiện tự nhiên - Đặc điểm kinh tế - xã hội * Nhận xét điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên + Lợi + Những hạn chế - Tình hình phát triển khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên + Thực trạng phát triển khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Khái quát chung khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Các sách giải phóng mặt ổn định đời sống người dân vùng ảnh hưởng - Ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến hộ nông dân + Ảnh hưởng đến đất đai hộ điều tra + Ảnh hưởng đến ngành nghề hộ điều tra + Ảnh hưởng đến lao động hộ + Ảnh hưởng đến việc làm lao động hộ điều tra + Ảnh hưởng đến thu nhập hộ 14 + Tình hình sử dụng tiền đền bù + Ảnh hưởng THĐ đến đời sống kinh tế hộ + Ảnh hưởng đến môi trường - Hiệu kinh tế hộ sản xuất kinh doanh điển hình sau thu hồi đất nông nghiệp + Thời gian chuyển đổi sản xuất kinh doanh + Chuyển đổi nguồn vốn sản xuất + Kết sản xuất hàng hóa hộ + Tỷ suất hàng hóa (TSHH) + Kết sản xuất kinh doanh hộ + Hiệu sản xuất kinh doanh hộ - Đánh giá chung ảnh hưởng KCN đến việc chuyển đổi sản xuất sau bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng KCN + Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức cho hộ nông dân chuyển đổi sản xuất sau bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng KCN - Chạy hàm hàm sản xuất phân tích nhân tố ảnh hưởng tới kinh tế chuyển đổi cho hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu nông nghiệp tỉnh Huyện Phú Bình Thái Nguyên Nội dung 3: Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hiệu kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp khu công nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Phương pháp áp dụng: Xử lý số liệu phần mềm chuyên dụng, tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia nhà quản lý địa phương nhằm đề xuất giải pháp khả thi cụ thể cho việc áp dụng vào thực tiễn Kết mong đợi: - Dựa kết phân tích thực tiễn kết hợp với nghiên cứu tổng quan nhóm nghiên cứu đưa hệ thống giải pháp - Tổ chức hội nghị chuyên gia lấy ý kiến điều chỉnh giải pháp để đưa + Định hướng phát triển kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên + Các giải pháp chung + Các giải pháp cụ thể nhóm hộ 15 + Các giải pháp cụ thể nhóm hộ chuyển đổi Nội dung 4: Tổ chức hội nghị trình bày kết khả đưa vào ứng dụng - Mục tiêu: Nhằm lấy ý kiến, hoàn thiện giải pháp việc ứng dụng vào thực tiễn Hội nghị tổ chức với tham gia nhà chuyên gia, nhà quản lý để báo cáo kết - Phương pháp: Sử dụng phương pháp tham gia chuyên gia việc tổ chức hội nghị Thời gian Các nội dung, công việc cần TT thực Xây dựng đề cương nghiên cứu Sản phẩm (tháng) (bắt đầu, kết thúc) Đề cương chi tiết 1/2014 - 2/2014 Cá nhân, tổ chức thực Nhóm tác giả tham gia Hội đồng thẩm định đề cương Đề cương chi tiết chi tiết, thuyết minh đề tài hoàn chỉnh Hội đồng 3/2014 - 4/2014 Thu số liệu Thu thập số liệu thứ cấp Xây dựng phiếu điều tra phục vụ cho đề tài Nhóm tác giả 4/2014 - 6/2014 tham gia Phiếu điều tra phục vụ đề tài Nhóm tác giả 6/2014 - 7/2014 tham gia Thu thâp thông tin sơ cấp Thu số liệu 7/2014 - Nhóm tác giả thông qua phiếu điều tra 10/2014 tham gia phục vụ cho đề tài Tổng hợp số liệu điều tra Xỷ lý số liệu phục thẩm định phần mền chuyên dụng vụ đề tài Nhóm tác giả 10/2014 tham gia 3/2015 Nhóm tác giả Tổng hợp liệu viết đề tài Đề tài hoàn chỉnh 3/2015 tham gia 12/2015 16 16 SẢN PHẨM 16.1 Sản phẩm khoa học Sách Số lượng Sách chuyên khảo Sách tham khảo Giáo trình Báo, Báo cáo Số lượng Bài báo đăng tạp chí nước Bài báo đăng tạp chí 02 nước Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế 16.2 Sản phẩm đào tạo Loại Nghiên cứu sinh Số lượng Hỗ trợ đào tạo 01 NCS Cao học Đề tài sinh viên NCKH+KLTN 02 16.3 Sản phẩm ứng dụng (tên sản phẩm, số lượng yêu cầu khoa học sản phẩm, địa ứng dụng) Số Yêu cầu lượng khoa học TT Tên sản phẩm Địa ứng dụng Nêu yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp Khả thi, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái chi tiết để Nguyên ứng dụng vào thực tiễn Đưa kiến nghị, khuyến cáo sách huyện Phú Bình vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân Chính xác, Thông qua hội nghị theo hình có tính ứng thức chuyển giao công nghệ có dụng cao đào tạo thông qua đơn vị phố i hợp UBND huyện Huyện Phú Bình, Ban quản lý KCN tỉnh Thái Nguyên Bài báo khoa học tạp chí chuyên ngành nước 02 Đăng Ứng dụng vào đào tạo lĩnh tạp chí vực phát triển kinh tế, phát triển khoa học nông thôn nước 17 Đào tạo thạc sỹ 01 Bảo vệ Ứng dụng vào đào tạo lĩnh thành công vực phát triển kinh tế, phát triển luận văn nông thôn thạc sĩ Đề tài sinh viên nghiên 01 cứu khoa học Bảo vệ Ứng dụng vào đào tạo lĩnh thành công vực phát triển kinh tế, phát triển đề tài nông thôn NCKH sinh viên 16.4 Sản phẩm khác 17 HIỆU QUẢ (giáo dục đào tạo, kinh tế - xã hội) - Về Giáo dục, đào tạo: Kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên giảng viên ngành kinh tế học tập, nghiên cứu giảng dạy - Về Kinh tế, xã hội: Là tài liệu tham khảo cho quan quyền, hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên việc nâng cao hiệu kinh tế bền vững sau bị đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp địa bàn - 01 học viên cao học chuyên ngành Phát triển nông thôn làm luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, 01 sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học 02 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp 18 KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: 60.000.000 đồng Trong đó: Ngân sách Nhà nước: 27.000.000 đồng; Các nguồn kinh phí khác: 33.000.000 đồng; Nhu cầu kinh phí năm: - Năm 2014: 30.000.000 đồng Trong đó: NSNN:11.000.000 đồng; Các nguồn khác: 19.000.000 đồng; - Năm 2015: 30.000.000 đồng Trong đó: NSNN: 16.000.000 đồng; Các nguồn khác: 14.000.000 đồng; 18 Dự trù kinh phí theo mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Tổng Nguồn kinh phí Thời gian Các kinh Kinh Ghi thực phí từ nguồn phí Khoản chi, nội dung chi Chi công lao động tham gia trực tiếp thực đề tài Chi mua nguyên nhiên vật liệu, thiết bị Mua tài liệu, số liệu, dịch tài liệu,in ấn Quản lý chung Nghiệm thu Chi hội thảo, tập huấn Chi khác Ngày… tháng 02 năm 2014 Cơ quan chủ trì 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 1/2014 12/2015 NSNN khác 12,5 12,5 41,67% 10 5 16,67% 2,5 2,5 8,33% 2,5 2,5 8,33% 2,5 2,5 8,33% 2,5 2,5 8,33% 2,5 2,5 8,33% 25 Ngày tháng 02 năm 2014 Chủ nhiệm đề tài Hồ Lương Xinh Ngày … tháng … năm ……… Cơ quan chủ quản duyệt KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay