Đề thi học sinh môn Sinh học lớp 12 tỉnh Hải Dương năm 2016 có hướng dẫn chấm chi tiết

10 804 7
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:04

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 tỉnh Hải Dương năm học 2016 2017 có hướng dẫn chấm chi tiết. Ngày thi 8.10.2016. Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 tỉnh Hải Dương năm học 2016 2017 có hướng dẫn chấm chi tiết. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN THI: SINH HỌC Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi gồm 02 trang) Câu (1,5điểm) a) Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể điển hình chứa trình tự nuclêôtit gọi tâm động, đầu mút trình tự khởi đầu nhân đôi ADN Hãy cho biết ý nghĩa vùng trình tự nuclêôtit b) Ở ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Xét ba cặp nhiễm sắc thể thường, cặp nhiễm sắc thể, xét gen có hai alen khác Trong trình giảm phân ruồi giấm đực, số tế bào có cặp nhiễm sắc thể không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường;các kiện khác giảm phân diễn bình thường tế bào khác giảm phân bình thường.Theo lí thuyết, số loại giao tử gen có thể được tạo từ quá trình giảm phân của thể là bao nhiêu? Câu (1,5 điểm) a) Nêu đặc điểm đường thoát nước qua b)Những nhóm sinh vật có khả cố định nitơ phân tử? Vì chúng có khả đó? c) Vì trồngtrọt người ta phải thường xuyên xới đất gốc cho tơi xốp? Câu (1,5 điểm) a) Vi sinh vật cộng sinh có vai trò động vật nhai lại? b) Ở người, vận tốc máu loại mạch nhanh nhất, loại mạch chậmnhất? Nêu tác dụng việc máu chảy nhanh hay chậm loại mạch c) Tại nói trình hô hấp cá có tượng dòng nước chảy chiều gần liên tục từ miệng qua mang? Câu (1,0 điểm) a) Chất trung gian hóa học có vai trò truyền tin qua xináp? b) Tại kích thích vào điểm thể thủy tức toàn thân co lại? Việc co lại toàn thân có ưu điểm nhược điểm gì? Câu (1,5 điểm) a)Trong tự nhiên, dạng đột biến gen phổ biến nhất? Vì sao? b) Sự biểu đột biến gen thường có hại, chọn giống người ta sử dụng phương pháp gây đột biến gen để tạo giống mới? c) Tại phần lớn loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có hại, chí gây chết cho thể đột biến? Câu (1,0 điểm) Opêron gì? Nêu chức thành phần opêron Lac vi khuẩn E coli Câu (2,0 điểm) a) Ở loài thực vật, xét phép lai P: ♂AabbDD x ♀AaBBdd Ở đời con, thể đột biến có kiểu gen AAaBbDd Hãy giải thích chế hình thành thể đột biến b) Một loài thực vật có 2n = 14 Khi quan sát tế bào số cá thể quần thể thu kết sau: Cặp nhiễm sắc thể Cá thể Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cá thể 2 2 Cá thể 2 2 2 Cá thể 2 2 2 Cá thể 3 3 3 Hãy cho biết dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể cá thể Giải thích c) Một cá thể loài động vật có nhiễm sắc thể 2n =12 Khi quan sát trình giảm phân 10000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số xảy trao đổi chéo không cân crômatit khác nguồn gốc, tế bào lại giảm phân bình thường;các kiện khác giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, tổng số tinh trùng tạo thành, tinh trùng mang đột biến đoạn nhiễm sắc thể chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Hết -Họ tên thí sinh: .Số báo danh: Chữ kí giám thị 1: Chữ kí giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Câu (1,5đ) KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN SINH HỌC Hướngdẫnchấmgồm: 04trang Nội dung Điểm a) Ở sinh vật nhân thực nhiễm sắc thể điển hình chứa trình tự nuclêôtit gọi tâm động, đầu mút trình tự khởi đầu nhân đôi ADN Hãy cho biết ý nghĩa vùng trình tự nuclêôtit Ý nghĩa vùng trình tự nuclêôtit 0,25 - Tâm động vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST 0,25 di chuyển cực tế bào trình phân bào - Vùng đầu mút có tác dụng bảo 0,25 vệ NST làm cho NST không dính vào - Các trình tự khởi đầu nhân đôi ADN điểm mà ADN bắt đầu nhân đôi b) Ở ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Xét ba cặp nhiễm sắc thể thường, cặp nhiễm sắc thể, xét gen có hai alen khác Trong trình giảm phân ruồi giấm đực, số tế bào có cặp nhiễm sắc thể không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường; kiện khác giảm phân diễn bình thường tế bào khác giảm phân bình thường Theo lí thuyết, số loại giao tử gen có thể được tạo từ quá trình giảm phân của thể là bao nhiêu? -Giả sử cặp NST thứ I xét gen có alen (A,a), cặp NST thứ II xét gen có alen (B, b), cặp NST thứ III xét gen có alen (D, d) 0,25 -Một số tế bào giảm phân bình thường: + Ở cặp NST giảm phân cho loại giao tử Số loại giao tử bình thường là: 2× 2× = 8(loại giao tử) 0,25 - Một số tế bào có cặp NST giảm phân I không phân li: 0,25 + Một số tế bào có cặp NST thứ I không phân li giảm phân I tạo loại giao tử đột biến Aa (n+1) giao tử O (n-1), cặp NST khác giảm phân bình thường cặp NST cho loại giao tử (B, b)và (D,d ) →Số loại giao tử đột biến là: 2× 2× =8 loại giao tử +Vì có cặp NST, không phân li NST xảy cặp NST → Số loại giao tử đột biến: 8×3=24(loại) -Số loại giao tử gen có thể được tạo từ quá trình giảm phân của tế bào là:8 + 24 = 32(loại) a) Nêu đặc điểm đường thoát nước qua Câu (1,5đ) - Con đường qua khíkhổng: Vậntốclớn, lượngnướcnhiều,,ítnhấtcũngđạtk 0,25 hoảng 70% vàlượngnướcthoátđượcđiềuchỉn 0,25 hbằngviệcđóngmởkhíkhổng -Con đường qua bềmặtlá (Qua cutin): Vậntốcyếu, lượngnướcnhỏ, nhiềunhấtcũngchỉđược 30% vàkhôngcósựđiềuchỉnhlượngnư ớcthoát b)Những nhóm sinh vật có khả cố định nitơ phân tử? Vì chúng có khả đó? - Những sinh vật có khả cố định nitơ không khí: + Nhóm VK cố định nitơ sống 0,25 tự do: Cyanobacteria… + Nhóm VK cố định nitơ sống cộng sinh:Rhizobium sống 0,25 rễ họ đậu… - Chúng có khả có enzim nitrôgenaza nên có khả phá vỡ liên kết bền vững nitơ chuyển thành dạng NH3 c) Vì trồng trọt người ta phải thường xuyên xới đất gốc cho tơi xốp? -Làm cho nồng độ O2 đất cao giúp cho hệ rễ hô hấp mạnh 0,25 nên tạo áp suất thẩm thấu cao để nhận nước chất 0,25 dinh dưỡng từ đất - Ngăn cản trình phản nitrat hóa - Tiêu diệt ngăn cản phát triển cỏ dại a) Vi sinh vật cộng sinh có vai trò động vật nhai lại? Câu3 (1,5đ) - Hệ tiêu hóa động vật nhai lại không tiết enzim xenlulaza Vì vậy, chúng không tự tiêu hóa thức ăn có thành xenlulôzơ tế bào thực vật Vi sinh vật cộng sinh cỏ manh tràng có khả 0,25 tiết enzim xenlulaza để tiêu hóa xenlulôzơ Ngoài ra, vi sinh vật tiết enzim tiêu 0,25 hóa chất hữu khác có tế bào thực vật thành chất dinh dưỡng đơn giản Các chất dinh dưỡng đơn giản nguồn chất dinh dưỡng cho động vật nhai lại cho vi sinh vật - Vi sinh vật cộng sinh từ cỏ theo thức ăn vào múi khế ruột Ở ruột, vi sinh Câu (1,0đ) vật bị tiêu hóa trở thành nguồn prôtêin quan trọng cho động vật nhai lại b) Ở người, vận tốc máu loại mạch nhanh nhất, loại mạch chậm nhất? Nêu tác dụng việc máu chảy nhanh hay chậm loại mạch -Vận tốc máu nhanh động mạch Tác dụng: đưa máu chất dinh dưỡng kịp thời đến 0,25 quan, chuyển nhanh sản phẩm hoạt động tế bào đến 0,25 nơi cần thiết đến quan tiết - Vận tốc máu chậm mao mạch Tác dụng: tạo điều kiện cho máu kịp trao đổi chất với tế bào c) Tại lại nói trình hô hấp cá có tượng dòng nước chảy chiều gần liên tục từ miệng qua mang? - Quá trình hô hấp cá có tượng dòng nước chảy chiều gần liên tục từ miệng qua mang: + Khi cá thở vào, cửa miệng cá 0,25 mở ra, thềm miệng hạ xuống, nắp mang đóng làm thể tích khoang miệng tăng, áp suất 0,25 khoang miệng giảm Nước tràn qua qua miệng vào khoang miệng + Khi cá thở ra, cửa miệng đóng lại, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở làm thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng tăng có tác dụng đẩy nước từ khoang miệng qua mang a) Chất trung gian hóa học có vai trò truyền tin qua xináp? Chất trung gian hóa học làm thay đổi tính thấm màng sau 0,25 khe xináp làm xuất điện hoạt động lan truyền tiếp b)TạisaokhikíchthíchvàomộtđiểmtrêncơthểThủytứcthìtoànthâ nnó co lại? Việc co lạitoànthâncóưu, nhượcđiểmgì? Câu (1,5đ) Do hệ thần kinh thủy tức có dạng lưới, tế bào thần kinh 0,25 phân bố khắp thể liên hệ với qua sợi thần kinh Khi 0,25 kích thích điểm toàn 0,25 tế bào thần kinh trả lời kích thích => co rút toàn thể + Ưu điểm: tránh kích thích…………………………… … + Nhược điểm: Tiêu tốn lượng………………………… …… a) Trong tự nhiên, dạng đột biến gen phổ biến nhất? Vì sao? -Đột biến gen phổ biến thay cặp nuclêôtit -Vì: + Cơ chế phát sinh đột biến tự phát dạng thay 0,25 nucleotit dễ xảy tác nhân 0,25 đột biến (do nucleotit tế bào tồn dạng phổ 0,25 biến hiếm) + Trong phần lớn trường hợp, đột biến thay nucleotit đột biến trung tính (ít gây hậu nghiêm trọng) ảnh hưởng đến codon gen + Trong thực tế, dạng đột biến gen tìm thấy (biểu thể đột biến) phổ biến hầu hết loài b) Sự biểu đột biến gen thường có hại, chọn giống người ta sử dụng phương pháp gây đột biến gen để tạo giống mới? - Tuy đa số đột biến gen có hại, có số đột biến gen có lợi đượcdùng làm nguyên liệu cho chọn giống trồng 0,25 vi sinh vật, đặc biệt đột biến có Câu (1,0đ) Câu giá trị suất, phẩm chất, khả chống chịu (hạn, mặn, rét ) đối tượng trồng 0,25 - Bản thân đột biến có giá trị tương đối, môi trường có hại, sang môi trường khác có lợi tổ hợp gen lợi vào tổ hợp gen khác trở thành có lợi Vì vậy, đột biến tạo dùng làm nguyên liệu cho trình lai giống để tạo tổ hợp gen có kiểu hình đáp ứng mục tiêu sản xuất c) Tại phần lớn loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có hại, chí gây chết cho thể đột biến? Vì đột biến cấu trúc NST thường 0,25 làm hỏng gen, tái cấu trúc gen làm cân cho khối lớn gen Opêron gì? Nêu chức thành phần opêron Lacở vi khuẩn E coli - Kháiniệm: Trên phân tử ADN vi khuẩn, cácgencấutrúccó liên quan vềchức thường 0,25 phân bốliền thànhtừngcụmcó chung chếđiềuhòagọilàopêron 0,25 -Chức thành phần opêron 0,25 + Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) liên quan chức nằm kề 0,25 nhau: mã hóa enzim phân hủy lactôzơ + Vùng vận hành (O): nằm trước gen cấu trúc, vị trí tương tác với chất ức chế (prôtêin ức chế) + Vùng khởi động (P): nằm trước vùng vận hành, vị trí tương tác ARN pôlimeraza để khởi đầu phiên mã a) Ở loài thực vật, xét phép lai ♂AabbDD x ♀AaBBdd Ở đời có thể đột biến có kiểu gen AAaBbDd Hãy giải thích (2,0đ) chế hình thành thể đột biến * Rối loại giảm phân I thể đực thể - Nếu xảy rối loạn giảm phân I thể đực tạo giao tử AabD 0,25 Giao tử kết hợp với giao tử bình thường ABd thể tạo thành hợp tử AAaBbDd, 0,25 phát triển thành thể đột biến - Nếu xảy rối loạn giảm phân I thể tạo giao tử AaBd Giao tử kết hợp với giao tử 0,25 bình thường AbD thể đực tạo thành hợp tử AAaBbDd, phát triển thành thể 0,25 đột biến * Rối loại giảm phân II thể đực thể - Nếu xảy rối loạn giảm phân II thể đực tạo giao tử AAbD Giao tử kết hợp với giao tử bình thường aBd thể tạo thành hợp tử AAaBbDd, phát triển thành thể đột biến - Nếu xảy rối loạn giảm phân II thể tạo giao tử AABd Giao tử kết hợp với giao tử bình thường abD thể đực tạo thành hợp tử AAaBbDd, phát triển thành thể đột biến (HS biện luận theo cách khác cho điểm tối đa) b) Một loài thực vật có 2n = 14 Khi quan sát tế bào số cá thể quần thể thu kết sau: Cá thể Cá thể Cá thể Cá thể Cá thể Cặp nhiễm sắc thể Cặp 2 Cặp Cặp 2 2 Cặp 2 Cặp Cặp 2 2 Hãy cho biết dạng đột biến số lượng NST cá thể trên? Giải thích? - Cá thể 1: thể ba (2n+1) 0,25 có cặp thừa NST - Cá thể 2: thể một(2n-1)vì 0,25 có cặp thiếu NST - Cá thể 3: thể lưỡng bội bình thường (2n) cặp có NST - Cá thể 4: thể tam bội(3n) cặp có NST c) Một cá thể loài động vật có nhiễm sắc thể 2n =12 Khi quan sát trình giảm phân 10000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số xảy trao đổi chéo không cân crômatit khác nguồn gốc, tế bào lại giảm phân bình thường; kiện khác giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, tổng số tinh trùng tạo thành, tinh trùng mang đột biến đoạn chiếm tỷ lệ bao nhiêu? - Tổng số tinh trùng hình thành: x 10000 = 40000 (tinh trùng) - 10 tế bào sinh tinh giảm phân có trao đổi chéo tạo 40 0,25 tinh trùng có 20 tinh 0,25 trùng bình thường , 10 tinh trùng mang đột biếnmất đoạn 10 tinh trùng mang đột biến lặp đoạn -Tỷ lệ tinh trùng mang đột biến đoạn: 10/40000 = 0,025% (HS biện luận để đáp số cho điểm tối đa)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh môn Sinh học lớp 12 tỉnh Hải Dương năm 2016 có hướng dẫn chấm chi tiết, Đề thi học sinh môn Sinh học lớp 12 tỉnh Hải Dương năm 2016 có hướng dẫn chấm chi tiết, Đề thi học sinh môn Sinh học lớp 12 tỉnh Hải Dương năm 2016 có hướng dẫn chấm chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay