BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

197 152 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:29

BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘCCHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐKHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮCBẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘCCHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐKHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮCBẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘCCHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐKHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮCBẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘCCHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐKHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮCBẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘCCHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐKHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC Mã số: B2013 - TN04 - 02 Chủ nhiệm đề tài: TS Hà Thị Kim Linh THÁI NGUYÊN, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC Mã số: B2013 - TN04 - 02 Xác nhận tổ chức chủ trì (ký, họ tên, đóng dấu) Chủ nhiệm đề tài TS Hà Thị Kim Linh Thái Nguyên, năm 2016 MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1 Ở nước 1.2 Những nghiên cứu nước Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 10 Đối tượng khách thể nghiên cứu 11 4.1 Đối tượng nghiên cứu 11 4.2 Khách thể nghiên cứu 11 Nhiệm vụ nghiên cứu 11 Cách tiếp cận 11 Phạm vi nghiên cứu đề tài 12 Phương pháp nghiên cứu 12 Phần NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH THCS NGƯỜI DTTS 13 1.1 Những khái niệm đề tài 13 1.1.1 Bảo tồn 13 1.1.2 Bảo tồn tiếng DTTS 14 1.2 Quan điểm Đảng Nhà nước bảo tồn tiếng dân tộc 19 1.3 Mối quan hệ tiếng dân tộc văn hóa 22 1.3.1 Tiếng dân tộc - đặc trưng văn hóa tộc người 22 1.3.2 Tiếng dân tộc xu phát triển văn hóa 24 1.4 Giáo dục bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh người DTTS trường THCS 27 1.4.1 Đặc điểm HS THCS người DTTS 27 1.4.2 Mục tiêu giáo dục bảo tồn tiếng DTTS 28 1.4.3 Nhu cầu bảo tồn tiếng DT cho học sinh người DTTS 28 1.4.4 Nội dung, hình thức bảo tồn tiếng DTTS cho học sinh THCS 30 1.5 Yếu tố ảnh hưởng đến bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh THCS người DTTS 36 1.5.1 Điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS 36 1.5.2 Chính sách giáo dục ngôn ngữ dân tộc Đảng Nhà nước 37 1.5.3 Về phía cán quản lý nhà trường, giáo viên 37 1.5.4 Cơ chế phối hợp nhà trường, gia đình xã hội 38 Kết luận chương 38 Chương ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 40 2.1 Khái quát địa bàn khảo sát 40 2.2 Mục đích, nội dung, phương pháp đối tượng khảo sát 40 2.2.1 Mục đích khảo sát 40 2.2.2 Nội dung khảo sát 40 2.2.3 Phương pháp khảo sát 41 2.2.4 Đối tượng khảo sát 41 2.3 Kết khảo sát 43 2.3.1 Thực trạng nhận thức bảo tồn tiếng DTTS cho HS THCS 43 2.3.2 Thực trạng 66 2.2.3 Thực trạng khó khăn bảo tồn tiếng DTTS 80 Kết luận chương 82 Chương BIỆN PHÁP BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH NGƯỜI DTTS TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS 83 3.1 Những nguyên tắc đạo đề xuất biện pháp 83 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 83 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 83 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đối tượng giáo dục 83 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 84 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 84 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 84 3.2 Biện pháp giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh người DTTS trường THCS 85 3.2.1 Hoàn thiện điều kiện pháp lý phục vụ bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh người DTTS 85 3.2.2 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên theo hướng tiếp cận nội dung bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh THCS người DTTS 86 3.2.3 Đổi hình thức tổ chức HĐGD theo hướng tích hợp nội dung giáo dục bảo tồn tiếng tiếng dân tộc cho HS 89 3.2.4 Xây dựng mô hình kết nối bảo tồn tiếng dân tộc trải nghiệm văn hóa ngôn ngữ cho HS người DTTS 91 3.2.5 Truyền thông bảo tồn tiếng DTTS cho học sinh người DTTS 93 3.3 Mối quan hệ biện pháp 95 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 95 Kết luận chương 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 99 Kết luận 99 Khuyến nghị 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤC LỤC 01 105 PHỤ LỤC 02 168 PHỤ LỤC 03 180 PHỤ LỤC 04 186 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT DT : Dân tộc DTTS : Dân tộc thiểu số GD : Giáo dục HS : Học sinh HSDTTS : Học sinh dân tộc thiểu số THCS : Trung học sở DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nhận thức phạm trù “Bảo tồn tiếng dân tộc thiểu số” 43 Bảng 2.2 Nhận thức bảo tồn tiếng DT HS người DTTS 44 Bảng 2.3 Nhận thức vai trò bảo tồn tiếng DTTS cho HS người DTTS 45 Bảng 2.4 Nhận thức cần thiết bảo tồn tiếng DTTS 45 Bảng 2.5 Nhận thức ý nghĩa bảo tồn phát huy tiếng DTTS cho HS THCS 46 Bảng 2.6 Nhận thức học sinh người DTTS ý nghĩa bảo tồn tiếng DT 47 Bảng 2.7 Nhận thức bảo tồn tiếng DTTS 48 Bảng 2.8 Thực trạng nhu cầu sử dụng tiếng DTTS giao tiếp HS người DTTS 54 Bảng 2.9 Ý kiến học sinh người DTTS bảo tồn tiếng DTTS giai đoạn 61 Bảng 2.10 Nhận thức cách thức bảo tồn tiếng DTTS cho HS 64 Bảng 2.11 Thực trạng khả giao tiếp tiếng DTTS GV 66 Bảng 2.12 Thực trạng sử dụng tiếng dân tộc giao tiếp HS người DTTS 67 Bảng 2.13 Thực trạng quan tâm nhà trường việc phát huy tiếng DTTS 69 Bảng 2.14 Biện pháp phát huy tiếng dân tộc thiểu số nhà trường 72 Bảng 2.15a Thực trạng giao tiếp tiếng DTTS HS người DTTS 75 Bảng 2.15b Thực trạng giao tiếp tiếng DTTS HS người DTTS 76 Bảng 2.16 Thực trạng hoạt động triển khai trường học bảo tôn tiếng dân tộc cho HS người DTTS 78 Bảng 2.17 Những khó khăn bảo tồn tiếng DTTS cho HS 80 Bảng 3.1 Đánh giá Sự cần thiết biện pháp 96 Bảng 3.2 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 97 THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung Tên đề tài: Bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ thông dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Mã số: B2013 - TN04 - 02 Chủ nhiệm đề tài: TS Hà Thị Kim Linh Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ 2013 - 2015) Mục tiêu Đề tài hướng vào việc phác họa thực trạng công tác bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh DTTS trường học khu vực miền núi Phía Bắc, từ đề xuất biện pháp bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ thông dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc góp phần nâng cao hiệu giáo dục vùng dân tộc đồng thời phát huy sắc văn hóa dân tộc Tính sáng tạo Tiếp cận nghiên cứu vấn đề bảo tồn tiếng DTTS cho học sinh THCS sở tiếp cận Giáo dục học, Văn hóa học Kết nghiên cứu Hệ thống nghiên cứu lý luận bảo tồn tiếng DTTS cho học sinh người DTTS trường THCS tỉnh miền núi Tổ chức khảo sát thực trạng vấn đề bảo tồn tiếng dân tộc thiểu số trường THCS tỉnh miền núi Đông Bắc: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Ninh Đề xuất biện pháp bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh người DTTS khu vực miền núi Phía Bắc: Truyền thông giáo dục bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh THCS người DTTS; Xây dựng mô hình kết nối văn hóa ngôn ngữ trải nghiệm; Hoàn thiện điều kiện pháp lý giáo dục bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh người DTTS trường THCS; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên theo hướng tiếp cận nội dung bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh THCS người DTTS; Đổi hình thức tổ chức HĐGD theo hướng giáo dục bảo tồn tiếng dân tộc cho HS người DTTS Sản phẩm 5.1 Sản phẩm khoa học: 02 báo đăng tạp chí khoa học Hà Thị Kim Linh - Chấu Thị Tráng (2014), “Nhu cầu sử dụng tiếng mẹ đẻ giao tiếp học sinh dân tộc thiểu số Trường phổ thông dân tộc nội trú - Vị Xuyên, Hà Giang”, Tạp chí Giáo dục, số 337 Hà Thị Kim Linh, “Bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn nay”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 118 5.2 Sản phẩm đào tạo Hoàng Thị Huyền, Các hình thức bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số dạy học trường tiểu học vùng Đông Bắc Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học, Bảo vệ năm 2013 Lê Thị Nhung, Giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc thiểu số trường THCS tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học, Bảo vệ năm 2014 5.3 Sách tham khảo: 01 thảo sách tham khảo nghiệm thu “Bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ thông dân tộc khu vực miền núi Phía Bắc” Phương thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu 6.1 Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cho nhà quản lý giáo dục, quản lý xã hội trình xây dựng hoạch định sách giáo dục cho vùng DTTS 6.2 Sách tham khảo tài liệu cho nhà khoa học, giảng viên sinh viên quan tâm nghiên cứu vấn đề có liên quan Ngày Tổ chức chủ trì tháng năm 20 Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) TS Hà Thị Kim Linh INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information Project title: Preserving the native language for minority ethnic students in the Northern Mountainous Regions, Viet Nam Code number: B2013- TN04 - 02 Coordinator: Dr Hà Thị Kim Linh Implementing institution: Thái Nguyên University Duration: 36 months (from 2013 to 2015) Objective(s) The research was to describe the current situations of keeping minority ethnic languages for students at some schools in the mountainous areas in the North of Viet Nam Basing on these results, the researcher suggested measures to save minority ethnic languages for students surveyed, to contribute to improve education quality in the regions and keep local culture having been indentified before Creativeness and innovativeness In sciences of Education and Culture, the research had been carrying out Research results To summary the theories researching on saving minority ethnic languages for students at junior schools in the mountainous areas; To survey the current situations of saving minority ethnic groups’ languages for minority ethnic students in mountainous areas in the North of Viet Nam We surveyed in some provinces such as Thai Nguyen, Cao Bang, Bac Kan, Tuyen Quang, Lang Son, Quang Ninh To suggest five measures to keep the minority ethnic groups’ languages: Educationally communicated with minority ethnic students in mountainous areas to keep the native languages; Designed models to combine between language culture and experience; Reformed some legal bases for educating to save minority ethnic groups’ languages for students in mountainous areas in the North of Viet Nam; Guided teachers the way of saving languages for the minority junior students through some specialised subjects; Renewing the forms of helping students involve in saving the language in mountain areas 172 Câu Theo thầy (cô), để bảo tồn ngôn ngữ DTTS cần: STT 10 11 12 13 Nhận định Khuyến khích việc giao tiếp tiếng DTTS em HS người DTTS nhà trường Giáo viên cần biết đôi chút tiếng dân tộc Cần có định hướng cụ thể để khuyến khích việc giao tiếp tiếng dân tộc HS người DTTS Khuyến khích GV chủ nhiệm giao tiếp với HS tiếng DTTS Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề theo hướng sử dụng tiếng DTTS để giao tiếp trao đổi, bàn luận Đưa giao tiếp tiếng DTTS tổ chức HĐGD bổ trợ phần nội dung hoạt động Ngôn ngữ DTTS công cụ để dạy học HS người DTTS Chú ý đến nhu cầu giao tiếp, học tập rèn luyện thông qua việc sử dụng tiếng mẹ đẻ giao tiếp HS người DTTS Lồng ghép, kết hợp việc tìm hiểu văn hóa tộc người, tìm hiểu ngôn ngữ DTTS cộng đồng nội dung HĐGDNGLL Văn đạo phát triển tiếng DTTS không cụ thể nên khó triển khai thực tế GV nên sử dụng tiếng DTTS để giao tiếp với HS trình dạy học lớp Cần tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu HS - GV tạo dịp thực hành tiếng dân tộc tăng cường hiểu biết HS GV Nên có chương trình giáo dục linh hoạt, mềm dẻo phát triển em học Hoàn Đồng toàn Đồng ý Phân đồng ý vân ý phần Không đồng ý 173 sinh người DTTS lực ngôn ngữ tộc người Tổ chức hoạt động giáo dục bổ trợ 14 nhằm tăng cường việc nói tiếng dân tộc học sinh Câu Thầy (cô) cho biết quan tâm nhà trường việc phát huy tiếng DTTS học sinh DTTS (Đối với nhận định tích dấu x vào mức độ phù hợp) Đồng Hoàn Nhận định STT toàn Đồng ý Phân Không đồng ý vân đồng ý ý GV chủ nhiệm khuyến khích HS sử dụng tiếng DTTS giao tiếp Tổ chức hoạt động khuyến khích việc sử dụng tiếng DTTS giao tiếp Không có biện pháp hỗ trợ việc sử dụng tiếng DTTS học sinh người DTTS Một số giáo viên có khả giao tiếp thành thạo tiếng DTTS Đa số GV giao tiếp tiếng DTTS Việc khuyến khích học sinh sử dụng tiếng DTTS giao tiếp phụ thuộc vào GV Nhà trường khuyến khích GV giao tiếp với học sinh tiếng DTTS Có quy định GV cần học tiếng dân tộc thiểu số để giao tiếp với học sinh Có nội dung giáo dục cụ thể triển khai tiếng dân tộc nhà trường phần 174 Đồng Hoàn STT Nhận định toàn Đồng ý Phân Không đồng ý vân đồng ý ý Đưa tiếng DTTS vào trường học với tư cách nội dung Tổ chức hoạt động giáo dục bổ trợ 10 nhà trường với chủ đề ngôn ngữ chữ viết người DTTS phần 175 Câu Các hoạt động triển khai trường học nhằm phát huy tiếng mẹ đẻ cho HS người DTTS (Thầy cô tích dấu (x )vào mức độ phù hợp) Thường Thỉnh Hiếm Không STT Hoạt động xuyên thoảng Khuyến khích giao tiếp tiếng dân tộc em HS người DTTS nhà trường GV biết chút tiếng dân tộc để giao tiếp với HS Nhà trường có định hướng cụ thể khuyến khích GV giao tiếp với HS tiếng DTTS Khuyến khích GV chủ nhiệm tăng cường giao tiếp với HS tiếng dân tộc Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề theo hướng sử dụng tiếng dân tộc để trao đổi, bàn luận Đưa việc giao tiếp tiếng DTTS tổ chức HĐGDNGLL phần nội dung hoạt động GV ý đến nhu cầu giao tiếp, học tập rèn luyện thông qua việc sử dụng tiếng mẹ đẻ giao tiếp HS dân tộc Lồng ghép, kết hợp việc tìm hiểu văn hóa tộc người, tìm hiểu ngôn ngữ tộc người cộng đồng nội dung HĐGDNGLL Nhà trường có đạo cụ thể phát triển tiếng DTTS HS, GV đảm bảo hiệu giáo dục HS dân tộc 10` Tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu HS - GV tạo dịp thực hành tiếng dân tộc tăng cường hiểu biết HS - GV 11 GV có biện pháp khuyến khích HS sử dụng tiếng dân tộc để giao tiếp học, hoạt động khác nhà trường tổ chức 12 Quan tâm tổ chức hoạt động thu hút HS tham gia qua khuyến khích việc sử dụng tiếng dân tộc HS 13 Giúp HS mạnh dạn, tự tin sử dụng tiếng DTTS thông qua tổ chức hoạt động giáo dục 14 GV giao tiếp tiếng dân tộc với HS cách tự tin 176 Hoạt động STT Thường Thỉnh Hiếm Không xuyên thoảng Tổ chức buổi tọa đàm chủ đề giữ gìn sắc văn hóa dân tộc (trong tiếng dân tộc nội dung) Tổ chức nhiều hoạt động gắn kết yếu tố tiếng tộc người văn hóa tộc người phạm vi nhà trường Văn nghệ: Tiếng hát HS dân tộc Hoạt động vui chơi gắn với chủ đề văn hóa dân tộc, lấy giao tiếp tiếng dân tộc nội dung Tổ chức nhóm dự án tìm hiểu cần thiết tiếng mẹ đẻ học sinh dân tộc Nâng cao vị ngôn ngữ DTTS thông qua lồng ghép vào chủ đề giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 15 16 17 18 19 20 Câu Về đối tượng giao tiếp, phạm vi giao tiếp chủ đề giao tiếp tiếng DTTS HS người DTTS? STT Nội dung Thường Thỉnh Không xuyên thoảng A Hoàn cảnh giao tiếp Trong lớp học/giờ học Giờ giải lao Không phạm vi nhà trường Gia đình B Đối tượng giao tiếp tiếng dân tộc Bạn lớp Bạn không lớp Bạn thân Bạn dân tộc Giáo viên môn Giáo viên chủ nhiệm lớp Thành viên gia đình Người địa phương, dân tộc C Nội dung giao tiếp tiếng dân tộc Nội dung phương pháp học, GV Quan hệ gia đình 177 STT Nội dung Thường xuyên Bạn bè, người xung quanh Các vấn đề thời sự; kiện lớp, trường Giải trí: phim, diễn viên, thời trang, ca sỹ, Bàn luận xã hội Phong tục, tập quán Thói quen, sở thích cá nhân Thỉnh thoảng Không Câu 10 Theo thầy (cô) việc triển khai bảo tồn giáo dục tiếng dân tộc cho học sinh người DTTS nhà trường gặp khó khăn đây? STT Khó khăn Khó linh hoạt hóa việc tổ chức thực Tiếng DTTS không ưu giao tiếp phát triển xã hội Giáo viên giao tiếp tiếng DTTS Không có quy định cụ thể việc dạy phát huy tiếng DTTS nhà trường Cán quản lý không quan tâm đến phát triển tiếng dân tộc thiểu số nhà trường Năng lực tiếng dân tộc thiểu số đội ngũ giáo viên hạn chế Học sinh không mặn mà với tiếng dân tộc thiểu số Thành phần dân tộc HS khác khó triển khai chương trình phát triển tiếng DTTS cho học sinh Chương trình học nặng dẫn đến thời gian cho việc quan tâm đến hoạt động giáo dục bổ trợ HS quan niệm: Tiếng DTTS không giúp ích cho em trình phát triển định hướng nghê nghiệp tương lai sau Thiếu hệ thống văn hướng dẫn tổ chức thực Học sinh thuộc thành phần dân tộc khác như: Tày, Nùng, Kinh, Dao, H’Mong… Chức xã hội tiếng dân tộc thiêu số thay đổi 10 11 12 13 14 Kế hoạch tổ chức thực dạy học sinh tiếng DT (dạy song ngữ) chưa cụ thể hóa Ảnh hưởng nhiều Ảnh hưởng Không ảnh hưởng 178 STT Khó khăn 15 Thiếu nhân lực, tài liệu học tập giảng dạy tiếng dân tộc Nhu cầu học tiếng dân tộc cộng đồng hạn chế Đội ngũ GV luân chuyển tạo không ổn định nhân lực thực 16 17 Ảnh hưởng nhiều Ảnh hưởng Không ảnh hưởng Câu 11 Thầy (cô) cho biết ý kiến biện pháp giáo dục bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số cho học sinh cách đánh dấu (x) vào cột mà thầy (cô) cho phù hợp 11.1 Về Sự cần thiết biện pháp STT Biện pháp Xây dựng hoạt động tin phát tiếng dân tộc hàng tuần Tổ chức thi tìm hiểu ngôn ngữ, tiếng dân tộc học sinh Phối hợp với địa phương thiết kế tổ chức hoạt động văn nghệ tiếng dân tộc Khuyến khích Giáo viên nâng cao lực giao tiếp tiếng dân tộc thiểu số dạy học giáo dục học sinh người dâ tộc thiểu số Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng phát huy sử dụng tiếng dân tộc giao tiếp Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Rất khả thi Khả thi Không khả thi 11.2 Tính khả thi việc áp dụng biện pháp này: STT Biện pháp Xây dựng hoạt động tin phát tiếng dân tộc hàng tuần Tổ chức thi tìm hiểu ngôn ngữ, tiếng dân tộc học sinh Phối hợp với địa phương thiết kế tổ chức hoạt động văn nghệ tiếng dân tộc Khuyến khích Giáo viên nâng cao lực giao tiếp tiếng dân tộc thiểu số dạy học giáo dục học sinh người dâ tộc thiểu số Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng phát huy sử dụng tiếng dân tộc giao tiếp Chân thành cảm ơn quý thầy cô! 179 180 PHỤ LỤC 03 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Để phục vụ nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu giao tiếp tiếng dân tộc học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS), mong bạn cung cấp thông tin cách đánh dấu (x) vào nội dung mà em cho phù hợp Việc trưng cầu ý kiến phục vụ mục đích nghiên cứu I Thông tin cá nhân Học sinh lớp: ………………………………… Dân tộc: ……………………………………… Câu Em hiểu: Bảo tồn tiếng nói học sinh DTTS là…  Lưu giữ lại tiếng nói, chữ viết DTTS cộng đồng người nói tiếng DTTS  Quá trình làm giàu thêm tiếng mẹ đẻ người DTTS  Quá trình lưu giữ làm phong phú tiếng nói, chữ viết người DTTS - Ý nghĩa khác: ………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu Theo em, việc bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh nhà trường có có vai trò……  Rất cần thiết  Cần thiết  Không cần thiết Câu Khả giao tiếp tiếng dân tộc thầy (cô) giáo trường em?     Hiểu không nói tiếng dân tộc Có thể giao tiếp thành thạo tiếng dân tộc Biết đôi chút tiếng dân tộc số câu giao tiếp đơn giản Hoàn toàn tiếng dân tộc Câu Việc nói tiếng dân tộc có ý nghĩa …  Bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc  Đa dạng văn hóa ngôn ngữ  Giúp HS tự truyền thống, lịch sử dân tộc  Để tiếng dân tộc không bị mai cộng đồng người dân tộc thiểu số Ý nghĩa khác: …………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………… 181 Câu 5: Em cho biết ý kiến trước nhận định tiếng dân tộc thiểu số? (Trước nhận định, đánh dấu (x) vào ô mà em cảm thấy phù hợp) STT 10 11 12 13 14 15 Nhận định Em không muốn sử dụng tiếng dân tộc nói chuyện trao đổi với GV Chỉ sử dụng tiếng dân tộc nói chuyện với bạn bè Chỉ sử dụng tiếng dân tộc đề cập đến vấn đề riêng tư, cá nhân Ngôn ngữ thành viên gia định em sử dụng để nói chuyện với tiếng dân tộc Đôi lúc em cảm thấy không thuận lợi giao tiếp tiếng dân tộc Cảm thấy thoải mái tự tin giao tiếp với bạn bè tiếng dân tộc Em chủ yếu sử dụng tiếng dân tộc học Nói tiếng dân tộc có cảm giác trở lại Ngoài học, chủ yếu sử dụng tiếng dân tộc để nói chuyện, trao đổi, bàn luận Nếu GV sử dụng tiếng dân tộc giao tiếp HS cảm thấy cởi mở, gần gũi Không sử dụng tiếng dân tộc giao tiếp với thầy cô giáo Em giao tiếp tiếng dân tộc Em gặp khó khăn học tập, giao tiếp thầy cô không hiểu tiếng dân tộc thiểu số Em thường nói chuyện với bạn bè tiếng dân tộc thiểu số giờ chơi Không thích giao tiếp tiếng dân tộc trường học Hoàn Đồng toàn Đồng ý Phân đồng ý vân ý phần Không đồng ý 182 STT 16 17 18 19 20 21 22 Nhận định Hoàn Đồng toàn Đồng ý Phân đồng ý vân ý phần Không đồng ý Việc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số làm hạn chế phát triển xã hội cá nhân cộng đồng tộc người Nhiều bạn học sinh người dân tộc nói tiếng dân tộc Luôn lo sợ bạn bè cười nhạo (hoặc chế “quê”) nói tiếng dân tộc Nhiều thầy cô giáo sử dụng tiếng dân tộc thành thạo Tiếng dân tộc số thể tồn tại, phát triển cộng đồng tộc người Người dân tộc thiểu số phải biết giao tiếp tiếng dân tộc Rất cần tổ chức hoạt động phong phú, đa dạng theo hướng tổ chức môi trường giao tiếp tiếng dân tộc Câu Ở trường em học thực biện pháp để phát huy tiếng dân tộc thiểu số? (Trước nhận định, đánh dấu (x) vào ô mà em cảm thấy phù hợp) ST T Biện pháp Khuyến khích giao tiếp tiếng dân tộc em HS dân tộc nhà trường Tăng cường giao tiếp với HS tiếng dân tộc Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề theo hướng sử dụng tiếng dân tộc để trao đổi, bàn luận Tổ chức thảo luận, trao đổi theo chủ đề có sử dụng tiếng dân tộc Sử dụng tiếng dân tộc công cụ để dạy học HS dân tộc cần thiết Chú ý đến nhu cầu giao tiếp, học tập rèn luyện thông qua việc sử dụng tiếng mẹ đẻ giao tiếp HS dân tộc Lồng ghép, kết hợp việc tìm hiểu văn hóa tộc người, tìm hiểu ngôn ngữ dân tộc cộng Thường Thỉnh xuyên thoảng Hiếm Không 183 ST T Biện pháp đồng nội dung hoạt động giáo dục học Tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu HS GV tạo dịp thực hành tiếng dân tộc tăng cường hiểu biết HS - GV 10 Có biện pháp khuyến khích HS sử dụng tiếng 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 dân tộc để giao tiếp học, hoạt động khác nhà trường tổ chức Quan tâm tổ chức hoạt động thu hút HS tham gia qua khuyến khích việc sử dụng tiếng dân tộc HS Giúp HS mạnh dạn, tự tin sử dụng tiếng dân tộc thông qua tổ chức hoạt động giáo dục Tổ chức buổi tọa đàm chủ đề giữ gìn sắc văn hóa dân tộc (trong tiếng dân tộc nội dung) Tổ chức nhiều hoạt động gắn kết yếu tố tiếng tộc người văn hóa tộc người phạm vi nhà trường Khuyến khích tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp gia tăng việc sử dụng tiếng dân tộc giao tiếp Tổ chức thi tìm hiểu sức sống tiếng dân tộc cộng đồng Tổ chức hoạt động văn nghệ (hát hát tiếng dân tộc) Tổ chức hoạt động vui chơi gắn với chủ đề văn hóa dân tộc, lấy giao tiếp tiếng tộc người nội dung Tổ chức nhóm dự án tìm hiểu cần thiết tiếng mẹ đẻ học sinh dân tộc Lồng ghép chủ đề bảo tồn tiếng dân tộc vào chủ đề giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Tạo môi trường giao tiếp có sử dụng tiếng dân tộc hàng ngày trường, lớp GV có sử dụng tiếng dân tộc tổ chức tiết sinh hoạt lớp, GV HS trao đổi tiếng dân tộc Thường Thỉnh xuyên thoảng Hiếm Không 184 ST T Thường Thỉnh xuyên thoảng Biện pháp Hiếm Không Ý kiến khác: 185 Câu Em thường nói tiếng dân tộc trường hợp đây? STT Phạm vi/Đối tượng/chủ đề HS giao tiếp Thườn Thỉnh Hiếm Không tiếng DTTS g xuyên thoảng A Hoàn cảnh giao tiếp Trong lớp học Giờ giải lao Không phạm vi nhà trường B Đối tượng giao tiếp Bạn học lớp Bạn trường Chỉ với bạn thân Giáo viên môn Giáo viên chủ nhiệm lớp Các thành viên gia đình C Về nội dung giao tiếp Nội dung phương pháp học lớp Về thầy giáo, cô giáo Chủ đề gia đình Bạn bè, thói quen, sở thích Các vấn đề thời sự; kiện lớp, trường Giải trí: phim, diễn viên, thời trang, ca sỹ, Phong tục, tập quán Chủ đề khác Chân thành cảm ơn đóng góp em! 186 PHỤ LỤC 04 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL) Để phục vụ nghiên cứu thực trạng bảo tồn phát huy tiếng dân tộc học sinh người dân tộc thiểu số, mong thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu (x) vào nội dung mà thầy (cô) cho phù hợp Thầy (cô) cho biết ý kiến biện pháp giáo dục ngôn ngữ dân tộc cho học sinh cách đánh dấu x vào cột thầy (cô) cho phù hợp Về Sự cần thiết biện pháp STT Rất cần thiết Biện pháp Cần thiết Không cần thiết Hoàn thiện điều kiện pháp lý phục vụ bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh người DTTS Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên theo hướng tiếp cận nội dung bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh THCS người DTTS Đổi hình thức tổ chức HĐGD theo hướng tích hợp nội dung giáo dục bảo tồn tiếng dân tộc cho HS Xây dựng mô hình kết nối bảo tồn tiếng dân tộc trải nghiệm văn hóa ngôn ngữ cho HS người DTTS Truyền thông bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh người DTTS Tính khả thi việc áp dụng biện pháp STT Rất khả thi Biện pháp Không Khả thi khả thi Hoàn thiện điều kiện pháp lý phục vụ bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh người DTTS Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên theo hướng tiếp cận nội dung bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh THCS người DTTS Đổi hình thức tổ chức HĐGD theo hướng tích hợp nội dung giáo dục bảo tồn tiếng dân tộc cho HS Xây dựng mô hình kết nối bảo tồn tiếng dân tộc trải nghiệm văn hóa ngôn ngữ cho HS người DTTS Truyền thông bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh người DTTS Chân thành cảm ơn quý thầy cô! [...]... phổ thông dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc 3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 11 Đề tài hướng vào việc phác họa thực trạng công tác bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh DTTS trong các trường học khu vực miền núi Phía Bắc, từ đó đề xuất được biện pháp bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ thông dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục ở các vùng dân tộc. .. là người DTTS khu vực miền núi Phía Bắc Đề xuất biện pháp bảo tồn tiếng nói của học sinh là người DTTS khu vực miền núi Phía Bắc 6 Cách tiếp cận Nghiên cứu bảo tồn tiếng dân tộc cho học học sinh phổ thông DTTS khu vực miền núi Phía Bắc được tiếp cận trên quan điểm tiếp cận giá trị văn hóa Tiếng dân tộc là ngôn ngữ thuộc về tộc người như tiếng Tày, tiếng Nùng, do đó bảo tồn tiếng dân tộc thực chất là... dân tộc hiện nay 4 Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Thực trạng bảo tồn tiếng dân tộc của học sinh DTTS ở các trường THCS khu vực miền núi Phía Bắc 4.2 Khách thể nghiên cứu Bảo tồn tiếng dân tộc của người DTTS 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận của bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh là người DTTS Khảo sát thực trạng bảo tồn tiếng nói của học sinh là người DTTS khu. .. sinh THCS hiện nay, tìm kiếm, xây dựng được biện pháp, nội dung và điều kiện bảo tồn tiếng dân tộc trong mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường là thực sự có ý nghĩa to lớn Việc đưa vấn đề bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh như là nhiệm vụ giáo dục của trường học khu vực miền núi phía Bắc là cần thiết Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài: Bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ. .. giáo dục song ngữ mà tiếng dân tộc như là tiếng mẹ đẻ còn tiếng phổ thông như là ngôn ngôn ngữ thứ 2 1.2 Những nghiên cứu trong nước Nghiên cứu về tiếng dân tộc và vấn đề bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ thông đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Tác giả Nguyễn Văn Lộc và các cộng sự đã nghiên cứu vấn đề bảo tồn ngôn ngữ của dân tộc thiểu số trong mối quan hệ với bảo tồn và phát triển văn... 1.1.1 Nghiên cứu về bảo tồn tiếng dân tộc của người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Trung Quốc Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc với 56 dân tộc, trong đó ước tính DTTS khoảng 110 triệu người Dân tộc Han là dân tộc có số lượng chiếm ưu thế (92%) Hầu hết các DTTS đều có tiếng mẹ đẻ của riêng dân tộc mình ngoại trừ dân tộc Hui và Manchu là nói tiếng Trung Quốc phổ thông Hiến pháp Trung Quốc cho phép các DTTS... trường phổ thông, học sinh vừa phải học tiếng phổ thông nhưng đồng thời cũng cần phải biết giữ gìn và phát huy 10 tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình (TT số 01/GD-ĐT, 1997); Theo tinh thần chỉ thị số 38/2004 của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục triển khai dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ quản lí, giáo viên vùng dân tộc thiểu số, … Thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc thực hiện mục tiêu nâng cao dân. .. văn hóa dân tộc thì vấn đề bảo tồn tiếng dân tộc trong xu thế phát triển hiện nay là một trong những hướng cần thiết trên phương diện giáo dục và phương diện văn hóa dân tộc Lưu giữ và bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ thông có thể được thực hiện thông qua nhiều con đường khác nhau, theo con đường dạy học hoặc theo con đường tổ chức các hoạt động giáo dục và sinh hoạt tập thể cho học sinh, thông. .. tiếng dân tộc trong phạm vi mối liên hệ giáo dục nhà trường - gia đình hữu hiệu 7 Phạm vi nghiên cứu của đề tài - Về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ thông là người DTTS Tày, Nùng trong điều kiện của giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình; Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu biện pháp bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực. .. là dân tộc chiếm số ít so với dân tộc chiếm số đông nhất trong một nước có nhiều dân tộc [32] Biện pháp bảo tồn tiếng DTTS: Cách thức tổ chức bảo tồn tiếng nói (ngôn ngữ nói) của người DTTS thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông và quản lý xã hội nhằm khuyến khích người dân sử dụng tiếng DTTS trong giao tiếp và sinh hoạt xã hội Như vậy có thể hiểu: Biện pháp bảo tồn tiếng dân tộc cho
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC, BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC, BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay