Trac nghiem chuong IISong cosong amco dap an

6 199 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:25

1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP CHƯƠNG II SÓNG CƠ – SÓNG ÂM I SÓNG CƠ VÀ SƯ TRUYỀN SÓNG CƠ: Sóng sóng dọc tính chất nêu ? A Chỉ truyền chất lỏng chất rắn B Không truyền chân không C Có tốc độ phụ thuộc vào chất môi trường D Phương dao động phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng Chọn phát biểu sai sóng A Tốc độ truyền pha dao động tốc độ truyền sóng B Quá trình truyền sóng trình truyền lượng C Tần số dao động phần tử vật chất có sóng truyền qua tần số sóng D Bước sóng khoảng cách hai điểm nằm phương truyền sóng dao động pha Khi sóng truyền từ môi trường sang môi trường khác, đại lượng không thay đổi A cường độ sóng B bước sóng C chu kì sóng D tốc độ truyền sóng Một sóng có phương trình u = Acos(ωt −αx) truyền dọc theo trục Ox Tốc độ truyền sóng A v = αω B v = ω α C v = α ω D v = αω Trong môi trường có sóng truyền với chu kì T tốc độ v Khi truyền quãng đường d, pha sóng giảm lượng A 2πd v T B 2π d vT C 2πd T v D 2π d v Sóng truyền mặt nước có bước sóng 40 cm Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng, dao động ngược pha có giá trị nào? A 40 cm B 10 cm C 20 cm D 80 cm Hai điểm gần phương truyền sóng, dao động lệch pha góc π/2 10 cm Sóng có bước sóng A 40 cm B 10 cm C 20 m D 80 cm Một sóng học lan truyền với tốc độ 3m/s, bước sóng 30cm Tần số sóng A Hz B 90 Hz C 0,1 Hz D 10 Hz Một sóng sơ truyền môi trường với tốc độ 120m/s Ở thời điểm, hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha cách 1,2m Chu kì sóng là: A s B 50 s C 0,2 s D 0,02 s 10 Khoảng cách đầu sóng m, tốc độ truyền sóng m/s Sóng có tần số : A Hz B 0,5 Hz C Hz D Hz 11 Một người quan sát phao mặt biển thấy nhô lên cao 10 lần 27s, khoảng cách hai sóng kề 1,5 m Tốc độ truyền sóng mặt biển A v = m/s B v = 2m/s C v = 0,5 m/s D v = 4,5 m/s 12 Sóng sợi dây đàn hồi dài có chu kì sóng T = 3s vận tốc truyền sóng 25 cm/s Hai điểm M N dây cách m đầu sóng Cho biết từ điểm M đến N ( kể M N) có sóng ? A 20 sóng B 21 sóng C sóng D sóng 13 Nguồn sóng có phương trình u = 2cos(2πt + π/4) (cm) Biết sóng lan truyền với bước sóng 0,2m Coi biên độ sóng không đổi Phương trình dao động sóng điểm nằm phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10cm là: A u = 2cos(2πt + π/2) (cm) B u = 2cos(2πt - π/4) (cm) C u = 2cos(2πt - 3π/4) (cm) D u = 2cos(2πt + π/4) (cm) 2 14 Một sóng ngang truyền từ A đến B với vận tốc v = m/s Biết AB = 3,5 m Phương trình sóng B uB = 5cos(4π t (cm) phương trình sóng A π ) (cm) π C uA = 5cos(4π t - ) (cm) π ) π ) (cm) π D uA = 5cos(4π t + ) (cm) A uA = 5cos(4π t - B uA = 5cos(4π t + 15 Một sóng ngang truyền theo phương OM Sóng O uo = 4cosπt (cm), sóng M uM = 4cosπ( t – 0,1x) (cm) ( x = OM) Sóng có chu kì bước sóng A 2s, 20 cm B 4s, cm C 1s, 10 cm D 0,5 s, 10 cm 16 Một nguồn sóng O truyền theo phương Ox Một điểm M Ox có phương trình sóng u = cos(10πt – 2,5πx)(cm) Tốc độ truyền sóng dây là: A cm/s B cm/s C 40 cm/s D 2,5 cm/s 17 Phương trình sóng ngang truyền sợi dây là: u = cos(100πt – A 20 m/s B 40 m/s C 80 m/s D 0,4 m/s 18 Một sóng truyền dọc trục Ox theo phương trình: u = Acos(200πt – này? A Sóng có tần số 100Hz C Bước sóng 24 cm πx ) cm Tốc độ truyền sóng dây 40 πx ) cm Phát biểu sau không sóng 12 B Chu kì sóng 0,01s D quãng đường sóng truyền 5s 100m 19 Một sóng truyền từ nguồn O dây thẳng, nằm dọc trục Ox theo phương trình: u = 2cos50π(t – x ) cm Phần tử 150 dây có toạ độ 55cm thời điểm t = 1,25s có li độ dao động A cm B −0,5 cm C D −0,25 cm cm 20 Một sóng truyền dọc theo đường thẳng Phương trình dao động nguồn sóng O : u = A0cos cách nguồn O khoảng 1/3 bước sóng, thời điểm t = 2π t Một điểm M T T dao động với li độ u = 2cm Biên độ sóng điểm A cm B cm C cm D cm 21 Sóng có tần số 40 Hz lan truyền môi trường với vận tốc m/s Dao động phần tử vật chất hai điểm phương truyền sóng cách nguồn sóng đoạn 31 cm 33,5 cm, lệch pha góc A π rad B π rad C 2π rad D π rad 22 Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với dây Tốc độ truyền sóng dây m/s Xét điểm M dây cách A khoảng 28 cm, người ta thấy M dao động lệch pha so với A góc số π Biết tần số f có giá trị từ 22Hz đến 26Hz Bước sóng λ 25 25 A 16m B m C 16 cm D cm 7 lẻ lần II GIAO THOA SÓNG : Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động đồng pha có biên độ A bước sóng λ Tại điểm M mặt nước, đường hai sóng tới M d1=3,25λ d2=7,25λ Biên độ sóng tổng hợp M A A B 2A C D A Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S S2 dao động với tần số 10Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 30cm/s Với điểm M có khoảng d1, d2 dao động với biên độ cực đại? A d1 = 25cm d2 = 20cm B d1 = 25cm d2 = 21cm C d1 = 25cm d2 = 22cm D d1 = 20cm d2 = 25cm Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S S2 dao động với chu kì 0,05s Tốc độ truyền sóng mặt nước 80cm/s Với điểm M có khoảng d1, d2 dao động với biên độ cực tiểu? A d1 = 25cm d2 = 20cm B d1 = 28cm d2 = 20cm C d1 = 15cm d2 = 25cm D d1 = 22cm d2 = 26cm Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50Hz đo khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm dao động 2mm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 10 cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 25 cm/s Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn dao động có tần số 150Hz tốc độ truyền sóng 3m/s Khoảng cách hai cực đại liền đường thẳng nối hai nguồn A mm B mm C 10 mm D 20 mm Tại hai điểm M N môi trường truyền sóng hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động tần số 50Hz Biết biên độ, vận tốc sóng không đổi trình truyền sóng Trong đọan MN, quan sát thấy có hai điểm đứng yên gần nhất, cách 1,2 cm Vận tốc truyền sóng môi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Dùng âm thoa có tần số rung f = 100Hz để tạo điểm O O2 mặt nước hai nguồn sóng biên độ, pha Một hệ gợn lồi xuất gồm gợn thẳng 14 gợn hypebol bên Khoảng cách hai gợn đo dọc theo O1O2 14cm Tốc độ truyền sóng mặt nước bao nhiêu? A v = 1m/s B v = 0,2m/s C v = 0,4m/s D v = 0,1m/s Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 20Hz, điểm M cách A B 19cm 27cm, sóng có biên độ cực đại, M đường trung trực AB có dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước bao nhiêu? A v = 20cm/s B v = 26,7cm/s C v = 40cm/s D v = 53,4cm/s Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 20Hz, điểm M cách A B 16cm 18cm, sóng có biên độ cực đại, M đường trung trực AB dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước bao nhiêu? A v = 20cm/s B v = 80cm/s C v = 40cm/s D v = 80m/s 10 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S 1, S2 dao động với tần số 15Hz, điểm M cách S1 S2 d1 = 14cm d2 = 20cm, sóng có biên độ cực tiểu, M đường trung trực S 1S2 có dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước bao nhiêu? A v = 25cm/s B v = 60 cm/s C v = 30 cm/s D v = 36 cm/s 4 11 Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách 10cm, dao động pha chu kì sóng 0,2s Vận tốc truyền sóng môi trường 15cm/s Số cực đại giao thoa khoảng S1S2 là: A B C D 12 Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách cm, dao động pha tần số 25Hz Vận tốc truyền sóng môi trường 15cm/s Số cực tiểu giao thoa khoảng S1S2 là: A 20 B 19 C 18 D 21 13 Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 10cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos60πt (cm) (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,5m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại số điểm đứng yên A B C D 14 Hai nguồn S1 S2 cách 25 cm dao động theo phương trình u = Acos20πt (cm) tao giao thoa sóng mặt nước Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 0,8 m/s, biên dộ sóng không đổi Số hypebol cực đại khoảng S 1S2 là: A B C D 15 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn có phương trình dao động u1 = u2 = Acos(880πt) cm đặt cách khoảng AB= 2m Vận tốc truyền sóng thí nghiệm 352m/s Số điểm đoạn AB dao động với biên độ 2A A B C D 16 Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B, phương trình dao động A B u A=cosωt(cm) uB=cos(ωt+π)(cm) Tại trung điểm AB sóng có biên độ A B 0,5cm C 1cm D 2cm 17 Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 22cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt uB = 2cos(40πt + π) (uA uB tính cm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Số điểm dao động với biên độ 4cm đoạn AB A 29 B 28 C 30 D 31 III SÓNG DỪNG: Với k số nguyên, điều kiện xảy sóng dừng sợi dây đàn hồi chiều dài l, đầu cố định, đầu tự A l = k λ B λ =  k + 0,5 C l = (2k+1) λ D λ = 4 2k + Trong hệ sóng dừng sợi dây, khoảng cách bụng sóng nút sóng liên tiếp d Bước sóng dây A λ=2d B λ = 4d C λ= d/2 D λ=d/4 Trên sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, có sóng dừng với hai bụng, bước sóng dây A l B 2l C l/2 D 3l/2 Trên sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng nhất, biết vận tốc truyền sóng dây v không đổi Tần số sóng A l v B v 2l C 2l v D v l Một sợi dây đàn hồi AB căng theo phương ngang, đầu A cố định, đầu B rung nhờ dụng cụ để tạo thành sóng dừng dây Tần số rung 25Hz khoảng cách hai nút sóng liên tiếp d = 1cm Tốc độ truyền sóng dây là: A 200cm/s; B 50cm/s; C 12,5cm/s; D 250cm/s Quan sát sóng dừng dây AB, người ta thấy 11 nút sóng kể hai đầu A B Biết tốc độ tần số sóng dây m/s 15Hz Chiều dài sợi dây AB A m B 1,8 m C 3,6 m D m Sóng dừng đoạn dây AB với đầu A cố định, đầu B bụng sóng dao động với tần số 20 Hz Kể đầu B người ta đếm bụng sóng Biết tốc độ truyền sóng m/s tính chiều dài đoạn dây AB A 43,75 cm B 37,5 cm C 62,5 cm D 56,25 cm Sóng dừng dây AB có bước sóng 20cm, đầu A nút sóng Để đầu B bụng sóng chiều dài dây AB phải có kết sau A 110 cm B 27,5 cm C 55 cm D 50 cm Dây AB căng ngang dài m, hai đầu AB cố định, tạo sóng dừng dây với tần số 50Hz, đoạn AB thấy có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 100 m/s B 50 m/s C 25 cm/s D 12,5 cm/s 10 Một dây đàn hồi dài 60cm, rung với tần số 50Hz, dây tạo thành sóng dừng ổn định với bụng sóng, hai đầu hai nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 60 m/s B 75 m/s C 12 m/s D 15 m/s 11 Một sóng dừng hình thành phương x’Ox Khoảng cách nút sóng liên tiếp đo 12cm Tần số sóng f = 10 Hz Tốc độ truyền sóng phương x’Ox A 20 cm/s B 25 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s 12 Một sợi dây đầu A cố định, đầu B tự dao động với tần số 100Hz, AB =110cm, vận tốc truyền sóng dây 40m/s Trên dây có nút sóng bụng sóng ? A có nút sóng bụng sóng B có nút sóng bụng sóng C có nút sóng bụng sóng D có nút sóng bụng sóng 13 Một dây AB dài 71 cm, đầu B cố định, đầu A gắn với nguồn dao động với tần số 50 Hz dao động với biên độ nhỏ, tốc độ truyền sóng dây 10 m/s Số nút sóng số bụng sóng dây A có nút sóng bụng sóng B có nút sóng bụng sóng C có nút sóng bụng sóng D có nút sóng bụng sóng 14 Một sợi dây căng ngang có hai đầu A B cố định Tạo sóng dừng dây với tần số 20Hz tốc độ truyền sóng 2,5 m/s Khoảng cách từ đầu A đến điểm M 30 cm phương truyền sóng có bụng nút sóng ? A bụng sóng, nút sóng B bụng sóng, 10 nút sóng C 10 bụng sóng, 11 nút sóng D 10 bụng sóng, 10 nút sóng 15 Quan sát sóng dừng sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A nút) Với đầu B tự tần số dao động đầu A 18 Hz dây có nút Nếu đầu B cố định coi tốc độ truyền sóng dây cũ, để có nút tần số dao động đầu A phải A Hz B 16 Hz C 22 Hz D 20Hz 16 Dây AB căng ngang đầu B cố định, đầu A cho rung với tần số 2,5 Hz, dây xuất bụng sóng Khoảng thời gian liên tiếp hai thời điểm mà dây duỗi thẳng A 0,2s B 2,5s C 0,05s D 0,4s 17 Một sợi dây dài 40 cm bị kẹp chặt hai đầu Cho tốc độ truyền sóng dây 60 m/s Trên dây có dóng dừng với tần số A 150 Hz B 225 Hz C 350 Hz D 525 Hz IV SÓNG ÂM Chọn phát biểu sai nói truyền âm A Khi truyền từ không khí vào nước, bước sóng âm giảm B Môi trường truyền âm rắn, lỏng, khí C Tốc độ truyền âm thay đổi theo nhiệt độ môi trường D Những vật liệu bông, xốp, nhung truyền âm kim loại Âm nghe cao A cường độ âm lớn B Biên độ âm lớn C chu kì âm nhỏ D mức cường độ âm lớn Cường độ âm I1 có mức cường độ âm 10 dB, cường độ âm I có mức cường độ âm dB Hệ thức liên hệ I I2 : A I1 = I2 B I2 = 10 I1 C I1 = 10 I2 D I1 = I1 Khi cường độ âm tăng lên lần mức cường độ âm tăng thêm A dB B lg2 dB C 10lg2 dB D 102 dB Một nguồn âm O phát sóng âm đẳng hướng không gian Một điểm A cách O 5m có cường độ âm 0,05 W/m Công suất nguồn âm O A 3,14 W B 15,7 W C 10 W D 50 W Loa máy thu có công suất P = 0,5 W phát sóng âm điểm M có mức cường độ âm 60 dB Muốn mức cường độ âm M có mức 80 dB phải tăng công suất loa công suất A 20,5 W B 25 W C 50 W D W Âm có cường độ I1 có mức cường độ âm 10 dB Âm có cường độ I có mức cường độ âm 30 dB I lớn gấp lần I1 ? A 20 lần B lần C 1000 lần D 100 lần Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Âm có mức cường độ âm 65 đêxiben có cường độ âm I ? A 1053 W/m2 B I = 6,13.10-6 W/m2 C 3,16.10-6 W/m2 D 6.10-6 W/m2 Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 2.10 -5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A L = 70dB B 73dB C 80dB D 7,3dB 10 Âm I1 có mức cường độ âm 30 dB Âm I có cường độ âm lớn gấp 100 lần cường độ âm I Mức cường độ âm âm I2 A 50 dB B 20 dB C 10 dB D 3000 dB 11 Âm I1 có cường độ âm nhỏ cường độ âm I2 100 lần Mức cường độ âm âm I1 so với mức cường độ âm âm I2 A lớn 100 dB B nhỏ 20 dB C nhỏ 100 lần D nhỏ 100 dB 12 Để đảm bảo sức khoẻ cho công nhân, mức cường độ âm nhà máy phải giữ cho không vượt 85 dB Biết cường độ âm chuẩn 10−12 W/m2 Cường độ âm cực đại mà nhà máy qui định A 3,16 10−21 W/m2 B 0,5.10−4 W/m2 C 3,16 10−4 W/m2 D 8,5 10−12 W/m2
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem chuong IISong cosong amco dap an, Trac nghiem chuong IISong cosong amco dap an, Trac nghiem chuong IISong cosong amco dap an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay