Xây dựng hệ thống bài tập về chủ đề phép chia số tự nhiên cho học sinh lớp 3 và lớp 4 nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

104 155 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN NGỌC THANH XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ CHỦ ĐỀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN CHO HỌC SINH LỚP VÀ LỚP NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học Mã số: 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học giáo dục: PGS.TS.Đỗ Tiến Đạt Hà Nội, 2013 LỜI CẢM ƠN Lời luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Đỗ Tiến Đạt - ngƣời tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu làm đề tài Tôi xin cảm ơn thầy cô giáo Khoa Giáo dục tiểu học, ngƣời giảng dạy động viên suốt hai năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh hai trƣờng tiểu học: Xuân Thƣợng Vĩnh Yên giúp đỡ suốt trình điều tra làm thực nghiệm Luận văn kết bƣớc đầu tập dƣợc nghiên cứu khoa học Do lực thời gian nhiều hạn chế, đề tài nghiên cứu không tránh khỏi sơ suất, thiếu sót Rất mong đƣợc đóng góp, bổ sung thầy cô giáo bạn để công trình thêm hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Ngƣời thực Nguyễn Ngọc Thanh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Đỗ Tiến Đạt Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 12 năm 2013 Tác giả Nguyễn Ngọc Thanh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… 1 Lí chọn đề tài………………………………………………………… Mục đích nghiên cứu…………………………………………………… Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………………… Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu……… ………………… Phƣơng pháp nghiên cứu………………………………………………… Giả thiết khoa học………………………………………………………… CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN……………………… 1.1 Đặc điểm nhận thức học sinh lớp lớp 4……………………… 1.2 Năng lực học toán học sinh tiểu học……………………………… 1.3 Một số khái niệm bản……………………………………………… 1.3.1 Bài tập, toán……………………………………………………… 1.3.2 Hệ thống tập……………………………………………………… 1.3.3 Tích cực hóa hoạt động học tập……………………………………… 1.3.4 Các cấp độ tính tích cực………………………………………… 1.4 Chƣơng trình sách giáo khoa Toán 3, Toán 4……………………… 1.4.1 Chƣơng trình sách giáo khoa Toán 3……………………………… 1.4.2 Chƣơng trình sách giáo khoa Toán 4……………………………… 10 1.5 Vài trò việc xây dựng hệ thống tập nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh…………………………………………………… 11 1.6 Yêu cầu xây dựng hệ thống tập toán…………………………… 12 1.7 Cấp độ kĩ theo đánh giá PISA……………………………… 13 1.8 Tìm hiểu thực trạng tính tích cực học sinh trình dạy học toán trƣờng tiểu học toán nay…………………………………… 15 1.8.1 Mục đích – Đối tƣợng – Nội dung – Phƣơng pháp…………………… 15 1.8.2 Kết điều tra……………………………………………………… 15 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ CHỦ ĐỀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN CHO HỌC SINH LỚP VÀ LỚP NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH………… 18 2.1 Hệ thống tập chủ đề phép chia số tự nhiên nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh……………………………………………… 18 2.1.1 Hệ thống tập chủ đề phép chia số tự nhiên lớp 3…………… 18 2.1.2 Hệ thống tập chủ đề phép chia số tự nhiên lớp 4…………… 39 2.2 Một số biện pháp nhằm phát triển lực toán học cho học sinh thông qua dạy học toán chủ đề phép chia số tự nhiên………………………… 64 2.2.1 Năng lực ghi nhớ quy tắc, công thức toán học……………………… 64 2.2.2 Năng lực phân tích…………………………………………………… 65 2.2.3 Năng lực khái quát…………………………………………………… 65 2.2.4 Năng lực vận dụng…………………………………………………… 66 2.2.5 Có phƣơng pháp học tự học thích hợp…………………………… 66 2.3 Những khó khăn thƣờng gặp học sinh giải toán phép chia…………………………………………………………………… 66 2.3.1 Học sinh thƣờng ƣớc lƣợng thƣơng sai phép chia có dƣ nên dẫn đến tìm đƣợc số dƣ lớn (hoặc số chia) thực chia số dƣ cho số chia………………………………………………………………… 66 2.3.2 Khi chia em thƣờng quên số “phép chia có chữ số thƣơng” …………………………………………………………………… 67 CHƢƠNG 3: THỬ NGHIỆM SƢ PHẠM……………………………… 69 3.1 Mục đích đối tƣợng thử nghiệm sƣ phạm…………………………… 69 3.1.1 Mục đích thử nghiệm sƣ phạm……………………………………… 69 3.1.2 Đối tƣợng thử nghiệm sƣ phạm……………………………………… 69 3.2 Nội dung thử nghiệm…………………………………………………… 71 3.3 Tổ chức thử nghiệm sƣ phạm………………………………………… 71 3.3.1 Công tác chuẩn bị…………………………………………………… 71 3.3.2 Tiến hành thử nghiệm………………………………………………… 72 3.3.3 Kết thử nghiệm…………………………………………………… 73 3.4 Đánh giá kết thử nghiệm…………………………………………… 73 3.4.1 Các tiêu chí đánh giá………………………………………………… 73 3.4.2 Những vấn đề cần rút kinh nhiệm…………………………………… 74 3.4.3 Đánh giá kết thử nghiệm………………………………………… 75 KẾT LUẬN………………………………………………………………… 76 Đề xuất số phƣơng hƣớng nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh qua việc dạy học phép chia số tự nhiên trƣơng trình Toán 3, Toán 4……………………………………………………………………… 76 Kiến nghị………………………………………………………………… 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 78 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mỗi môn học Tiểu học góp phần vào việc hình thành sở ban đầu, quan trọng nhân cách ngƣời Trong môn Toán Tiếng Việt có vai trò quan trọng Nó giúp trang bị cho học sinh hệ thống tri thức khoa học phƣơng pháp để nhận thức giới làm công cụ cần thiết để học tập môn học khác tốt Toán học môn học quan trọng việc thực mục tiêu giáo dục nhà trƣờng Những kiến thức, kĩ phƣơng pháp làm việc Toán giúp HS phát triển lực tƣ nhƣ phân tích, tổng hợp, trừu tƣợng hoá, khái quát hoá Rèn luyện phẩm chất tốt đẹp ngƣời lao động nhƣ tính cẩn thận, xác, kỉ luật, phê phán sáng tạo Qua góp phần hình thành phát triển nhân cách cho học sinh Trọng tâm môn Toán tiểu học đồng thời hạt nhân, mạch nội dung kiến thức, kĩ số học Trong đó, nội dung dạy học phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) số tự nhiên nội dung bản, quan trọng mạch kiến thức số học, đặc biệt dạy học phép chia số tự nhiên nội dung phức tạp Do đó, việc giải toán phép chia có tác dụng tốt việc phát triển lực học toán cho học sinh Do đặc điểm môn Toán Tiểu học kiến thức, kĩ đƣợc hình thành chủ yếu đƣờng thực hành, luyện tập Ngƣời học phải chủ động tích cực tự tổ chức, tự đạo hoạt động học tập dƣới hƣớng dẫn giáo viên nhằm đạt đƣợc mục tiêu học tập đề Vì vậy, cần phải có hệ thống tập để luyện tập, thực hành, tập phải đƣợc lựa chọn xếp chúng theo cấp độ nhận thức, theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp phù hợp với lực nhận thức học sinh Chƣơng trình môn Toán tiểu học đƣợc chia làm giai đoạn: - Giai đoạn 1(các lớp 1, 2, 3) học tập - Giai đoạn 2(các lớp 4, 5) học tập sâu Nội dung dạy học phép chia số tự nhiên bắt đầu xuất từ lớp với nội dung dạy kiến thức, kĩ đơn giản bao gồm: khái niệm, cách đọc – viết, ý nghĩa phép chia, thành lập bảng chia 2, 3, 4, Còn lại, chủ yếu đƣợc dạy Toán Toán bao gồm nội dung kiến thức, kĩ nhƣ: Tiếp tục thành lập hoàn thiện bảng chia từ bảng chia đến bảng chia 9; kĩ thuật chia (kĩ thuật đặt tính viết); quan hệ phép tính nhân, chia phép tính khác; vận dụng vào giải toán Nhƣ vậy, Toán Toán có vai trò đặc biệt quan trọng việc hình thành hoàn thiện kiến thức, kĩ dạy học phép chia số tự nhiên cho học sinh bậc học Tiểu học Trƣớc tầm quan trọng môn Toán Tiểu học, lợi ích thiết thực toán phép chia số tự nhiên lớp lớp cần thiết phải có hệ thống tập để giúp học sinh luyện tập thực hành nên chọn đề tài: “ Xây dựng hệ thống tập chủ đề phép chia số tự nhiên cho học sinh lớp lớp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh” Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập chủ đề phép chia số tự nhiên cho học sinh lớp lớp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn đề tài - Nghiên cứu nội dung toán phép chia số tự nhiên chƣơng trình toán lớp lớp - Nghiên cứu dạng toán phép chia số tự nhiên thƣờng gặp Tiểu học để phân loại, xếp chúng thành hệ thống nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh - Nghiên cứu khó khăn, sai lầm học sinh giải toán phép chia số tự nhiên lớp lớp - Đề xuất số phƣơng hƣớng nhằm góp phần tích cực hóa hoạt động học tập học sinh qua việc dạy học phép chia số tự nhiên chƣơng trình Toán Toán 4 Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Các dạng toán, toán phép chia số tự nhiên chƣơng trình toán lớp lớp 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Những tài liệu lí luận nói phƣơng pháp dạy học toán tiểu học, phƣơng pháp đề toán cho học sinh tiểu học - Những tập toán phép chia số tự nhiên chƣơng trình toán lớp lớp Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu lí luận thực tiễn Phƣơng pháp quan sát: Dự giờ, quan sát, ghi biên rút kinh nghiệm dạy toán tiểu học Phƣơng pháp điều tra: Tiến hành giáo viên trực tiếp giảng dạy số trƣờng Tiểu học huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm: Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm trƣờng Tiểu học để bƣớc đầu kiểm nghiệm tính khả thi tính hiệu hệ thống toán đƣợc xây dựng Giả thiết khoa học Nếu xây dựng đƣợc hệ thống tập chủ đề phép chia số tự nhiên phù hợp với trình độ nhận thức học sinh lớp lớp đồng thời phát hiện, khắc phục đƣợc sai lầm thƣờng gặp học sinh giải toán phép chia góp phần tích cực hóa hoạt động học tập học sinh CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Đặc điểm nhận thức học sinh lớp lớp Khi xây dựng chƣơng trình dạy học phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đặc điểm nhận thức đối tƣợng Chƣơng trình phù hợp với đặc trƣng nhận thức học sinh giúp giáo viên đẩy nhanh gia tốc phát triển trẻ, đƣa em vào “vùng phát triển gần nhất” để phát triển cao trí tuệ Nhận thức học sinh lớp lớp đƣợc thể qua đặc điểm về: ý, tri giác, trí nhớ, tƣởng tƣợng, tƣ Cụ thể nhƣ sau: - Tri giác: Tri giác có vai trò quan trọng ngƣời, thành phần nhận thức cảm tính, điều kiện quan trọng cho định hƣớng hành vi hoạt động ngƣời môi trƣờng xung quanh Tri giác học sinh tiểu học mang tính đại thể, sâu vào chi tiết không mang tính chủ động, phân biệt đối tƣợng em lẫn lộn, dễ mắc sai lầm Ở độ tuổi học sinh lớp lớp 4, tri giác chiều sâu phát triển mạnh nên tri giác em đạt đến mức ổn định - Chú ý: Khi bắt đầu đến trƣờng, độ tuổi trẻ lớp 1, lớp thấp nên trình độ hiểu biết non nớt, lực ý chƣa cao, dễ bị phân tán Những mang tính lạ, hấp dẫn dễ dàng thu hút trí tò mò em Càng lên lớp lớn, em có khả ý mạnh mẽ, đầy đủ Khả phát triển ý có chủ định, bền vững, tập trung em trình học tập cao - Trí nhớ: Trí nhớ trực quan học sinh tiểu học phát triển mạnh trí nhớ lôgic Tốc độ, độ bền tính đầy đủ ghi nhớ đƣợc phát triển dần theo lứa tuổi, tính bền vững trí nhớ tăng đặc biệt thời kì từ lớp đến lớp Việc Bài (1,5 điểm) Mỗi phép tính đƣợc điểm Bài (1,5 điểm) Mỗi phép tính đƣợc điểm Bài (3 điểm) - Viết câu lời giải phép tính để tìm 1 số đƣờng cửa hàng đƣợc điểm - Viết câu lời giải phép tính để tìm số đƣờng lại cửa hàng đƣợc điểm - Viết đáp số đƣợc điểm Bài kiểm tra sau thử nghiệm môn Toán lớp Thời gian làm 40 phút A Đề bài: Bài Đặt tính tính: 278157 : 17826 : 48 4725 : 15 397 : 56 Bài Tính giá trị biểu thức: 1921 + 4674 : 82 94854 – 5872 : 16 8192 : 64 : Bài Tìm x: x 17 = 425 476 : x = 34 Bài Một đội công nhân hai ngày sửa đƣợc 3450m đƣờng Ngày thứ sửa đƣợc ngày thứ hai 170m đƣờng Hỏi ngày đội sửa đƣợc mét đƣờng ? B Đáp án: Bài (2điểm) Mỗi phép tính đƣợc 0,5 điểm Bài (3 điểm) Mỗi phép tính đƣợc điểm Bài (2 điểm) Mỗi phép tính đƣợc điểm Bài (3 điểm) - Nêu câu lời giải phép tính giải tìm hai lần số mét đƣờng đội công nhân sửa chữa đƣợc ngày thứ đƣợc điểm - Nêu câu lời giải phép tính giải tìm số mét đƣờng đội công nhân sửa chữa đƣợc ngày thứ đƣợc 0,8 điểm - Nêu câu lời giải phép tính giải tìm số mét đƣờng đội công nhân sửa chữa đƣợc ngày thứ hai đƣợc 0,8 điểm - Viết đáp số đƣợc 0,4 điểm Phụ lục Một số giáo án minh họa TOÁN Tiết 36 Luyện tập (Bảng chia 7) I MỤC TIÊU Giúp học sinh: Củng cố vận dụng bảng nhân 7, bảng chia 7, mối quan hệ phép nhân phép chia, vào thực hành tính giải toán II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ: + HS lên bảng bài, HS dƣới lớp theo + GV gọi học sinh lên bảng đọc dõi để nhận xét bạn thuộc lòng bảng chia đƣợc học tiết trƣớc + GV nhận xét cho điểm HS DẠY HỌC BÀI MỚI 2.1 Giới thiệu Tiết học trƣớc em thành lập học thuộc lòng bảng chia 7, hôm + HS ý lắng nghe thầy em luyện tập củng cố lại kiến thức, kĩ đƣợc học tiết trƣớc qua việc giải số tập sau đây: 2.2 Ôn tập, kiến thức có liên quan GV tổ chức cho HS ôn lại bảng + HS nêu miệng bảng nhân nhân - Ôn tập bảng chia 2, 3, 5, + HS nêu miện bảng chia 2, 3, 5, 2.3 Hƣớng dẫn thực hành, luyện tập Bài Tính nhẩm: + GV cho học sinh nêu yêu cầu + Học sinh nêu yêu cầu tập tập + Tổ chức cho học sinh tự làm + HS tự làm chữa (HS vận chữa dụng bảng nhân bảng chia để Phần a) giáo viên yêu cầu học sinh làm điền kết phép tính): cặp hai phép tính, nhận xét hai a) x = 56 phép tính nhân chia Phần b, cho HS thi nêu nhanh kết 56 : = x = 63 63 : = … HS nhận xét: (lấy tích chia cho thừa số đƣợc thừa số kia) + GV nhận xét, cho điểm (Phần b) HS thi nêu kết trƣớc lớp b) 70 : = 10 18 : = 63 : = 27 : = 14 : = 56 : = … Bài Tính: + GV cho học sinh nêu yêu cầu + HS lên bảng làm, dƣới lớp theo dõi gọi HS khá, giỏi lên bảng thực bạn hiện: 42 25 Chẳng hạn: 28 42 25 28 0 Để lớp nhớ lại cách làm Khi làm yêu cầu HS vừa nói vừa viết + Cho lớp làm (theo mẫu) + HS làm chữa (3- em lên chữa chữa bài) HS nhận xét, GV nhận xét cho điểm HS Bài GV cho học sinh đọc thầm + HS tự làm vào tập toán giải chữa giấy nháp 1HS lên bảng trình bầy giải + Với HS yếu, GV gợi ý cho em để em giải đƣợc toán Bài giải Số nhóm học sinh đƣợc chia là: 35 : = (nhóm) + HS nhận xét, GV nhận xét cho điểm Đáp số: nhóm HS CỦNG CỐ, DẶN DÕ - GV tổng kết học - Hƣớng dẫn học sinh học nhà TOÁN Tiết 68 Luyện tập (Bảng chia 9) I MỤC TIÊU Giúp học sinh: - Củng cố học thuộc lòng bảng nhân bảng chia - Vận dụng bảng chia vào thực hành tính giải toán có phép chia II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ + 2-3 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng + GV cho 2-3 HS lên bảng đọc thuộc chia 9, dƣới lớp HS ý theo dõi, lòng bảng chia học tiết trƣớc nhận xét bạn + GV nhận xét, cho điểm HS DẠY HỌC BÀI MỚI 2.1 Giới thiệu Giờ học hôm ôn tập, HS ý nghe củng cố lại bảng nhân, chia học thực hành luyện tập làm số tập bảng nhân bảng chia 2.2 Ôn tập, củng cố kiến thức liên quan đến học + GV tổ chức cho học sinh ôn tập lại + HS nêu miệng bảng nhân 3,6, bảng nhân học (Bảng nhân 3, 6, 7,8,9 7, 8, 9) + Ôn tập bảng chia học (Bảng + HS nêu miệng bảng chia 2,3,4,5 chia 2, 3, 4, 5) 2.3 Hƣớng dẫn thực hành luyện tập Bài Tính nhẩm: HS nêu yêu cầu làm bài: + GV cho HS nêu yêu cầu Dựa vào bảng nhân bảng chia làm chữa để làm cặp hai phép tính Chẳng hạn: = 54 Khi chữa phần a, GV cho HS nêu 54 : = nhận xét cặp phép tính … HS nhận xét: (lấy tích chia cho thừa số đƣợc thừa số kia) Phần b, cho HS thi nêu miệng kết HS thi nêu nhanh kết phép phép tính tính GV nhận xét, cho điểm học sinh Bài Số 18 : = 27 : = 18 : = 27 : = … ? + GV cho HS nêu yêu cầu tập + HS nêu yêu cầu (Bài điền số ), ôn tập cách tìm thƣơng, số bị chia, số chia + Tổ chức cho HS tự làm chữa + HS làm chữa bài Khuyến khích học sinh tính nhẩm Khi tìm số chia tiến hành theo hai cách Chẳng hạn: 27 chia ? nhân 27 ? Bài Giải toán HS đọc phân tích, tóm tắt toán GV cho học sinh đọc thầm tìm hiểu theo gợi ý giáo viên toán GV gợi ý cho HS: HS tự làm chữa Bài toán cho biết ? Bài giải Bài toán hỏi ? Số nhà xây là: Phải xây 36 nhà Đã xây đƣợc số Hỏi xây đƣợc nhà ? 36 : = (ngôi nhà) Số nhà phải xây tiếp là: 36 – = 32 (ngôi nhà) Phải xây 36 nhà Đã xây đƣợc … Đáp số: 32 nhà nhà Hỏi phải xây tiếp nhà ? + Cho HS lên bảng chữa bài, HS khác nhận xét, GV nhận xét cho điểm HS CỦNG CỐ, DẶN DÕ - GV tổng kết tiết học - Hƣớng dẫn học sinh học nhà TOÁN Tiết 68 Luyện tập (Chia cho số có chữ số) I MỤC TIÊU Giúp học sinh rèn kĩ năng: - Thực phép chia số có nhiều chữ số cho số có chữ số - Rèn kĩ thực quy tắc chia tổng (một hiệu cho số) - Vận dụng giải toán có liên quan đến phép chia cho số có chữ số II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ GV cho HS lên bảng đặt tính tính: HS lên bảng làm, dƣới lớp HS làm vào giấy nháp 15813 : 22529 : HS dƣới lớp thực phép tính vào giấy nháp: 30595 : + Chữa bài: HS dƣới lớp đổi giấy nháp HS đổi giấy nháp chữa (2 HS ngồi chữa cho bạn gần nhau) GV cho HS nhận xét bảng, GV nhận xét, cho điểm DẠY BÀI MỚI 2.1 Giới thiệu Bài học hôm em ôn tập, HS ý nghe củng cố lại số kiến thức, kĩ có liên quan đến học thực hành số tập phép chia số có nhiều chữ số cho số có chữ số 2.2 Ôn tập, củng cố kiến thức có liên quan đến đến học + Trừ nhẩm: + Học sinh trừ nhẩm nêu kết quả, 17 24 21 nêu lại cách thực + Nhân nhẩm: (Ôn tập bảng nhân + HS nêu miệng bảng nhân, 4, 5, 7, 4, 5, 7, 8, 9) 8, + Chia nhẩm: (Ôn lại bảng chia 4, + HS nêu miệng bảng nhân, chia 4, 5, 7, 8, 9) 5, 7, 8, + Cho HS làm nêu cách thực hiện: +HS nêu: + Cho HS nêu lại công thức (tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó) 2.3 Hƣớng dẫn thực hành, luyện tập Số bé = (Tổng – Hiệu) : Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Bài Đặt tính tính: HS nêu yêu cầu bài, làm + GV cho học sinh nêu yêu cầu chữa bài, tự làm chữ a) 67494 44 9642 29 14 Khi chữa yêu cầu học sinh nêu cách HS thực phép tính từ trái sang thực phải theo bƣớc tính nhẩm là: chia nhẩm, nhân nhẩm, trừ nhẩm GV lƣu ý cho HS: Ở lần chia thứ phải lấy chữ số (67 : 7) không chia đƣợc cho HS nhận xét, GV nhận xét cho điểm Phần b, tƣơng tự HS lên bảng chữa (Mỗi phép tính thực lƣợt chia) HS dƣới lớp nhận xét, GV nhận xét cho điểm Bài Cho HS nêu yêu cầu bài, HS làm chữa làm chữa Số bé là: Chỉ làm phần a GV gợi ý cho học sinh (42506 – 18472) : = 12017 trình bầy gộp bƣớc bƣớc Số lớn là: Chẳng hạn: (137895 – 85287) : = 12017 + 18472 = 30489 26304 Bài Giải toán Cho học sinh đọc phân tích toán HS đọc phân tích, tóm tắt toán GV gợi ý: - Tìm số toa xe chở hàng HS giải toán chữa - Tìm số hàng toa chở Bài giải - Tìm số hàng toa khác chở Số toa xe chở hàng là: - Tìm số hàng trung bình toa xe + = (xe) chở Số hàng toa xe chở là: 14580 x = 43740(kg) Số hàng toa khác chở là: 13275 x = 79650(kg) Trung bình toa xe chở số hàng là: (43704 + 79650) : = 13710(kg) Đáp số: 13710kg hàng Bài Tính hai cách: Gọi HS nêu yêu cầu làm HS nêu yêu cầu làm chữa chữa HS tính hai cách: Cách 1: (33164 + 28528) : = 61692 : = 15423 Cách 2: (33164 + 28528) : = 33164 : + HS chữa bài, GV nhận xét, cho điểm 3.CỦNG CỐ, DẶN DÕ - GV tổng kết tiết học - Hƣớng dẫn học sinh học nhà 28528 : = 8291 + 7132 = 15423 TOÁN Tiết 74 Luyện tập (Chia cho số có hai chữ số) I MỤC TIÊU Giúp học sinh rèn kĩ năng: - Thực phép chia cho số có hai chữ số - Thực tính giá trị biểu thức - Vận dụng giải toán phép chia có dƣ II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ + Gọi học sinh lên bảng thực HS lên bảng làm phép tính: 9072 : 72 Dƣới lớp HS thực vào giấy nháp: HS dƣới lớp thực phép tính vào 8890 : 35 giấy nháp + GV yêu cầu HS dƣới lớp (2 bạn ngồi gần nhau) đổi chữa cho bạn - HS nhận xét bảng, GV nhận HS nhận xét làm bảng bạn xét, cho điểm DẠY HỌC BÀI MỚI 2.1 Giới thiệu Bài học ngày hôm em ôn tập HS ý nghe lại số kiến thức học liên quan đến học thực hành luyện tập số tập củng cố lại cách chia cho số có hai chữ số giải toán có lời văn liên quan đến phép tính chia 2.2 Ôn tập kiến thức có liên quan + Trừ nhẩm: 48 – 42 = ? HS làm vào giấy nháp nêu cách 105 – 96 = ? thực + Nhân nhẩm: Học sinh nhân nhẩm nêu cách thực 24 2=? 34 5=? + Hƣớng dẫn học sinh tập ƣớc lƣợng tìm thƣơng lần chia: Cách 1: Tập ƣớc lƣợng tìm thƣơng lần chia nhƣ sau Chẳng hạn: 63 : 21 đƣợc 3; lấy : đƣợc 77 : 18 = ? Có thể tìm thƣơng lớn : = tiến hành nhân trừ nhẩm Nếu không trừ đƣợc giảm dần thƣơng từ 7, 6, 5, đến trừ đƣợc (mà số dƣ phải bé số chia) Cách 2: Ƣớc lƣợng thƣơng theo cách làm tròn số: Chẳng hạn: 77 : 18 = ? Có thể làm tròn số nhƣ sau: 80 : 20 = HS tập ƣớc lƣơng tìm thƣơng 42 : 21 đƣợc 2; lấy : đƣợc + Bài tập đơn giản: 273 : 13 = ? Học sinh đặt tính tính 780 : 15= ? 2.3 Hƣớng dẫn thực hành, luyện tập Bài Đặt tính tính + HS thực vào giấy nháp GV yêu cầu HS nêu yêu cầu HS nêu yêu cầu tập làm vào tập, tự làm chữa tập giấy nháp Chẳng hạn: 9009 33 66 273 240 231 99 99 + Yêu cầu học sinh nêu cách thực Thực phép chia theo thứ tự từ trái + HS nhận xét bạn, GV nhận qua phải, thực chia theo bƣớc xét, cho điểm Bài Tính giá trị biểu thức: (chia nhẩm, nhân nhẩm, trừ nhẩm) + HS nêu yêu cầu bài, làm (HS ôn lại quy tắc tính giá trị biểu thức a) 4237 x 18 – 34578 = 76266 – 34578 dấu ngoặc) = 41688 + GV cho HS nêu yêu cầu bài, 8064 : 64 x 37 = 126 x 37 = 4662 tự làm chữa b) 46857 + 3444 : 28 = 46857 + 123 = 46980 + Lần lƣợt HS lên bảng chữa bài, 601759 – 1988 : 14 = 601759 – 142 = chữa yêu cầu học sinh nêu lại cách 601617 thực HS lên bảng chữa HS nhận xét bạn, GV nhận xét HS đọc, phân tích, tóm tắt toán, sau cho điểm giải toán HS nêu lại thứ tự thực phép tính Bài Giải toán GV cho HS đọc phân tích toán +Học sinh làm chữa GV gợi ý: Bài giải - Tìm số nan hoa mà xe đạp cần Mỗi xe đạp cần số nan hoa là: có 36 x = 72 (cái) - Tìm số xe đạp lắp đƣợc số nan hoa Thực phép chia ta có: thừa 5260 : 72 = 72 (dƣ 4) + Cho HS lên bảng chữa Vậy lắp đƣợc nhiều 73 xe đạp dƣ nan hoa Đáp số: 73 xe đạp, dƣ nan hoa HS nhận xét giải, GV nhận xét, cho điểm CỦNG CỐ, DẶN DÕ - GV tổng kết tiết học - Hƣớng dẫn học sinh học nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập về chủ đề phép chia số tự nhiên cho học sinh lớp 3 và lớp 4 nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, Xây dựng hệ thống bài tập về chủ đề phép chia số tự nhiên cho học sinh lớp 3 và lớp 4 nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, Xây dựng hệ thống bài tập về chủ đề phép chia số tự nhiên cho học sinh lớp 3 và lớp 4 nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay