So sánh truyện thơ dân tộc Thái và truyện thơ dân tộc H''Mông (Trên cứ liệu hai tác phẩm Tiễn dặn người yêu và Tiếng hát làm dâu)

105 166 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:04

Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học s- phạm hà nội BI QUANG VINH SO SNH TRUYN TH DN TC THI V TRUYN TH DN TC HMễNG (TRấN C LIU HAI TC PHM TIN DN NGI YấU V TING HT LM DU) Chuyờn ngnh: Lý lun hc Mó s: 60 22 01 20 LUN VN THC S NGễN NG V VN HểA VIT NAM Ngi hng dn khoa hc: PGS TS NGUYN THANH T Hà Nội, 2013 LI CM N Tụi xin trõn trng cm n ban Giỏm hiu, phũng Sau i hc, ban ch nhim khoa Ng trng i hc S phm H Ni ó to iu kin cho tụi c hc tp, nghiờn cu v bo v lun Thc s ti trng Tụi xin trõn trng cm n th Giỏo s, Phú Giỏo s, Tin s, ging viờn vin Vn hc, khoa Ng trng i hc s phm H Ni ó nhit tỡnh ging dy v nh hng quỏ trỡnh hc cng nh nghiờn cu ca tụi Tụi xin trõn trng cm n Phú Giỏo s, Tin s Nguyn Thanh Tỳ v gia ỡnh ó to iu kin v tn tỡnh hng dn tụi hon thnh lun ny Tụi xin trõn trng cm n ban Giỏm hiu trng Trung cp Vn húa, Ngh thut v Du lch tnh Lo Cai; ban Giỏm c Trung tõm Thc nghim v Biu din ó ng viờn, to iu kin giỳp sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v bo v lun ca tụi Tụi xin trõn trng cm n gia ỡnh, bn bố ó to nhiu iu kin cho tụi hon thnh quỏ trỡnh hc v nghiờn cu Xin trõn trng cm n! H Ni, thỏng nm 2013 Tỏc gi lun Bựi Quang Vinh LI CAM OAN Tụi xin cam oan v chu trỏch nhim trc Hi ng khoa hc: Lun ny l kt qu nghiờn cu trung thc ca cỏ nhõn tụi di s hng dn ca Phú Giỏo s, Tin s Nguyn Thanh Tỳ Lun khụng chộp kt qu ca bt k cụng trỡnh khoa hc no di bt k hỡnh thc no Mi trớch dn lm cn c khoa hc u ó c ghi chỳ y , trung thc H Ni, thỏng nm 2013 Tỏc gi lun Bựi Quang Vinh LI CAM OAN Tụi xin cam oan v chu trỏch nhim trc Hi ng khoa hc: Lun ny l kt qu nghiờn cu trung thc ca cỏ nhõn tụi di s hng dn ca Phú Giỏo s, Tin s Nguyn Thanh Tỳ Lun khụng chộp kt qu ca bt k cụng trỡnh khoa hc no di bt k hỡnh thc no Mi trớch dn lm cn c khoa hc u ó c ghi chỳ y , trung thc H Ni, thỏng nm 2013 Tỏc gi lun Bựi Quang Vinh MC LC PHN M U 1 Lý chn ti Lch s 2.1 V truyn th Thỏi 2.2 V truyn th HMụng Mc ớch v nhim v nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu 3.2 Nhim v nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu 4.1 i tng nghiờn cu 4.2 Phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu D kin úng gúp PHN NI DUNG 10 Chng 1: Mụi trng húa 10 1.1 Dõn tc Thỏi 10 1.1.1 Mụi trng t nhiờn 10 1.1.2 C s xó hi 10 1.1.3 V ngh dõn gian 15 1.2 Dõn tc HMụng 18 1.2.1 Mụi trng t nhiờn 18 1.2.2 C s xó hi 18 1.2.3 V ngh dõn gian 24 Chng 2: Nhng im tng ng gia Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu 26 2.1 V ni dung 26 2.1.1 Tỡnh yờu dung d thit tha 26 2.1.2 Cuc u tranh quyt lit bo v tỡnh yờu 28 2.1.3 Tỡnh yờu thy chung nhng hon cnh mang tớnh bi kch 33 2.2 V nhõn vt 37 2.2.1 Con ngi tỡnh yờu 37 2.2.1.1 Con ngi tỡnh yờu biu hin qua ct truyn 37 2.2.1.2 Con ngi tỡnh yờu biu hin qua nhõn vt chớnh 39 2.2.2 Con ngi bi kch 40 2.2.2.1 Bi kch v cuc i cụ gỏi 40 2.2.2.2 Bi kch tỡnh yờu tan v 43 2.3 V ngh thut 48 2.3.1 Khụng gian tỡnh yờu 48 2.3.1.1 Khụng gian p gn vi hnh phỳc la ụi 48 2.3.1.2 Khụng gian lu lc a y 50 2.3.2 Li th ngh thut 54 2.3.3 Mt s bin phỏp ngh thut 61 2.3.3.1 Mt s bin phỏp tu t t vng 61 2.3.3.2 Mt s bin phỏp t cỳ phỏp 63 2.4 Nguyờn nhõn ca s tng ng 66 2.4.1 Nguyờn nhõn v th loi 66 2.4.2 Nguyờn nhõn lch s húa 67 Chng 3: Nhng im khỏc bit gia Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu 69 3.1 V ni dung 69 3.1.1 Ct truyn 69 3.1.2 Mc u tranh bo v tỡnh yờu 71 3.2 V nhõn vt 72 3.2.1 Mc hp thu dõn ca 72 3.2.2 Tớnh cht t s ca nhõn vt 74 3.2.3 S phn nhõn vt 78 3.3 V ngh thut 80 3.3.1 Khụng gian mang tớnh biu tng (Tin dn ngi yờu) 80 3.3.2 Miờu t nhõn vt 83 3.4 Nguyờn nhõn s khỏc bit 87 3.4.1 Nn tng húa, phong tc, quỏn, tớn ngng 87 3.4.2 Nhúm ngụn ng khỏc 87 PHN KT LUN 93 Danh mc ti liu tham kho 95 PHN M U Lý chn ti 1.1 Vit Nam l mt quc gia a dõn tc, hoỏ Vit Nam cng l nn hoỏ a dõn tc Bi vy, mt nhng nhim v quan trng ca ng li chin lc hoỏ ngh hin l: Khai thỏc v phỏt trin mi sc thỏi v giỏ tr hoỏ, ngh thut ca cỏc dõn tc trờn t nc ta, to s thng nht tớnh a dng v phong phỳ ca nn hoỏ Vit Nam [5:111] Bỏo cỏo Chớnh tr ca Ban chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam, ti i hi i biu ton quc ln th VIII ca ng, ó xỏc nh rừ nh hng xõy dng nn hoỏ Vit Nam nh sau: Mi hot ng hoỏ ngh phi nhm xõy dng v phỏt trin nn hoỏ tiờn tin, m bn sc dõn tc [5:110] 1.2 Trong nhng sc thỏi v giỏ tr hoỏ, ngh thut ca cỏc dõn tc trờn t nc ta, trc ht phi k n vn hc dõn gian m truyn th l mt th loi c ỏo, tiờu biu Truyn th khụng nhng l mt th loi hc m cũn l mt hỡnh thc sinh hot hoỏ ngh va truyn thng va hin i, c nhõn dõn cỏc dõn tc, c xa v u yờu thớch Nghiờn cu th loi truyn th núi chung v so sỏnh truyn th dõn tc Thỏi v dõn tc HMụng, theo chỳng tụi l mt vic lm cn thit Nú cho chỳng ta nhn thc rừ hn nhiu xoay quanh nhng nột tng ng - thng nht ca hc a dõn tc Vit Nam va cho ta thy c th hn nhng gỡ l nột c ỏo ca hc dõn tc Thỏi v dõn tc HMụng Qua ú s hiu thu ỏo hn th no l tớnh dõn tc ca mt nn hoỏ hc a dõn tc - mt khớa cnh ht sc lý thỳ ca mi ch c lu ý n gn õy 1.3 Bn thõn l ngi sinh v ln lờn, lm vic vựng ng bo Thỏi v ng bo HMụng sinh sng nờn cụng vic tỡm hiu v truyn th dõn tc Thỏi v truyn th dõn tc HMụng ó giỳp tụi hiu thờm v húa, hc dõn tc Thỏi v dõn tc HMụng núi chung v th loi truyn th ca hai dõn tc ny núi riờng iu ú cú ý ngha thit thc cho cụng tỏc ca tụi sinh sng v lm vic cựng vi ng bo, v cng hy vng qua lun vn, chỳng tụi lm sỏng t mt lý lun hc hin i l lý thuyt hc so sỏnh ng thi cng gúp phn lm rừ hn nhng bn sc c ỏo ca hai dõn tc Thỏi v HMụng t gúc nhỡn hc Lch s Vic nghiờn cu truyn th ca dõn tc Thỏi v dõn tc HMụng xa ó c nhiu nh nghiờn cu hc su tm, tỡm hiu Chỳng tụi xin im li mt s cụng trỡnh c bn sau õy: 2.1 V truyn th Thỏi Nm 1957, nh nghiờn cu hc iờu Chớnh Ngõu Dch v gii thiu truyn th Tin dn ngi yờu ln u tiờn ting Vit t nguyờn bn ch Thỏi Trong li gii thiu, iờu Chớnh Ngõu ó nhn nh s lc v giỏ tr phn ỏnh xó hi ca tỏc phm ễng cú cp ti giỏ tr ngh thut ca tỏc phm nhng khụng i sõu m ch yu bn v nh hng ca ca dao dõn ca Thỏi tỏc phm Nm 1958, iờu Chớnh Ngõu, H Lem, Cm Biờu - Dch v gii thiu truyn th Tin dn ngi yờu ln th Nm 1977, nh nghiờn cu, nh Mc Phi ó chnh lớ ni dung v dch mt cỏch y tỏc phm Tin dn ngi yờu sang ting Vit Trong li gii thiu, Mc Phi ó cp n ni dung tỏc phm khỏ sõu sc, th hin nhng mt sau: Tỏc phm ngi ca mi tỡnh u trng thy chung; Tỏc phm mang giỏ tr nhõn o sõu sc v cú ranh gii ta cng phi tha nhn rng lũng yờu thng ca h thc ó cú ranh gii Tuy khụng th nh tinh thn nhõn o sỏng sut, trn ca chỳng ta ngy nhng tinh thn nhõn o Tin dn ngi yờu cng ó khỏc lm vi cỏi lũng nhõn m h, chung chung [31:30]; Tỏc phm l ting hỏt u tranh V phng din giỏ tr hỡnh thc, nh nghiờn cu nờu vi c im v ngh thut: Tin dn ngi yờu l mt truyn th nhng c bit chỳ ý n s miờu t ni tõm nhõn vt, cú trng thỏi tõm hn phc tp, cú mõu thun[31:39]; V miờu t, Tin dn ngi yờus trng vic miờu t tớnh cỏch nhõn vt qua li núi nhõn vt[31:39]; Chỳng ta gp hu ht cỏc th th thụng dng, t th khp bc cõu di 11, 12 ch n th khng khỏi cõu ngn 5, ch Nhng th th ny c xen k mt cỏch iờu luyn ti tỡnh[31:40]; Ngụn ng Tin dn ngi yờu l ngụn ng hng ngy ca nhõn dõn c nõng cao lờn v chau chut thờm[39:41] Li nhn nh ca nh nghiờn cu nm khuụn kh li gii thiu cun sỏch nờn chỳng ta thy khụng th trỏnh s s lc Trong giỏo trỡnh Vn hc dõn gian Vit Nam tỏc gi Bỡnh Tr cng ch rừ giỏ tr ni dung ca Tin dn ngi yờu Tuy ch cp n ti tỡnh yờu nhng tỏc phm hu nh ng n tt c, dớnh dỏng n s phn tt c mi ngi xó hi c [44:288] Tỏc gi ó coi giỏ tr ni dung ú l ting hỏt õm thm cõm lng, vỳt lờn nh ting thột go, chua chỏt, ng cay, ti hn, ut cc th quanh qun sut 2000 cõu th[44:232] Nh nghiờn cu cng ch cỏc nhõn vt ó cú ý thc u tranh ginh li quyn sng, cha li s phn Anh yờu ó sn sng lm gic gia ph, lm lon gia mng ly c Em yờu Em yờu li phn ng theo kiu ph n gió go qung chy, phi thúc chi sn C Anh yờu v Em yờu u quyt lit vỡ tỡnh yờu V giỏ tr hỡnh thc, tỏc gi Bỡnh Tr rt chỳ trng ngh thut t tỡnh t n mc iờu luyn v ngh thut miờu t thiờn nhiờn va cú tớnh c l va cú tớnh t thc Nh nghiờn cu cng cho rng thng thc bt c on th no ngi ta cng liờn tng n nhng iu Xũe Thỏi quen thuc[44: 241] Tỏc gi V Anh Tun Ging chn lc hc Vit Nam [44: 59] ch phõn tớch on trớch Thõn em ch bng thõn b nga c trớch ging chng trỡnh lp 10 cng ó ch giỏ tr ni dung mang tớnh tiờu biu cho c tỏc phm l tỡnh cm ph phng v nhng ting yờu thng V phng din giỏ tr hỡnh thc, tỏc gi li chỳ ý n tớnh kch kt cu v th phỏp miờu t, tõm trng nhõn vt v ngh thut s dng ngụn ng truyn th Cụng phu v sõu sc nht phi k n lun ỏn Phú tin s ca tỏc gi Lờ Trng Phỏt: c im kt cu truyn th cỏc dõn tc ớt ngi Vit Nam [29] Cụng trỡnh khoa hc ny ó bn ti thi phỏp ca tỏc phm, nhng mc ớch nghiờn cu nờn ch i sõu vo kt cu Trang 95 ca lun ỏn, tỏc gi túm tt khỏi quỏt ni dung tỏc phm (11 dũng) v lp s gm bin c - s kin: Anh ch quen 84 Chỳng ta khụng giỳp ni chỏu i, Ta ó n gúi tru nh ngi mang ti gi, Gúi cau ngi mang ti dm; Dõy tru khụng ngi ó ti cun leo! Nhng cõu núi biu l rừ tớnh cỏch tht th nh m ca h H khụng tỡm c li gii thớch no khỏc H núi vi cụ nh phm nhõn thỳ ti Ngi chng cụ gỏi th hin lũng tt, tỡnh yờu ca mỡnh õu y qua li tỏn tnh, nhng ch bng mt cõu núi ca ó bc l nột tớnh cỏch khụng tt p gỡ, khin ngi nghe nghi ngi lũng tt ca anh ta: Tri cho thnh la ụi, Kt hai ta thnh chng thnh v Ta ly m nh bng lỏ gianh cng mc, Chn hp bng lỏ c cng nh c ri, p ngang nm nm ngang, Chng kộo li v co, Con nh khúc hai bờn dự cht rột mc nú! Qua my li a tin ngi yờu ca cụ gỏi, hin lờn mt ngi ph n Thỏi hin hu, chung thy, chõn tỡnh: Nh em kh tu dong xu hộo, Phn em nghốo, khúi lnh gian treo Tin anh yờu chng ly õu g bộo Ch nm xụi khụng gi nh theo khc tớnh cỏch nhõn vt, tỏc gi dõn gian Thỏi trung th hin qua li núi ca cỏc nhõn vt, bng li núi trau chut, giu hỡnh nh Cỏc hỡnh nh li núi cng rt sinh ng v búng by: ging me rng, me nh cỏch vớ von linh hot, to li núi nh nhng, cun hỳt ngi nghe Cỏc nhõn vt truyn th Ting hỏt lm dõu, c miờu t trc din, thụng qua nhng hnh ng c ch, li núi õy l mt c im biu hin rừ nht nột tớnh cỏch ngi HMụng bc trc, thng thn 85 Trong li gii thiu Ting hỏt lm dõu, Ch Lan Viờn nhn xột: Th HMụng din t xỳc cm, din t hnh ng Th HMụng cú yu t tỡnh cm, cú yu t bn nng Nhng th HMụng cng din t nhng suy ngh Trong th HMụng cú yu t rt rừ ca lý trớ Ch lý l ch thng thy th HMụng Ngi HMụng l ngi rt mun bit rừ l phi, phõn bit phi trỏi [29: 22] Truyn th Ting hỏt lm dõu ó hp thu vo lũng nú ton b nhng c trng ny Khỏc vi Tin dn ngi yờu hỡnh nh cỏc chng trai cụ gỏi HMụng c gi t qua nhng hỡnh nh, hnh ng H hin l nhng chng trai cụ gỏi khe khon, rn ri, xinh p Miờu t v p ca nng D - Ch Tng tỏc gi dõn gian núi: Nng D l l ng gia nh Ch Tng trm nhỡn thy rừ gỏi xinh ti Ch Tng l l ng gia gian Nng D trm lic thy rừ trai tun tỳ Miờu t v p ca A Tho Nự Cõu: A Tho nh bụng hoa vng trờn nỳi Nự Cõu ti nh bụng hoa bc trờn i Khc hỡnh nh V Pỳa Chua, tỏc gi HMụng núi: tay khộo tay thờu liu, tay khộo tay thờu la Dự l gi t nhng v p ca h hin khỏ rừ tõm trớ ngi c ngi nghe c bit li núi rt chõn tht ca ngi HMụng in m nhng cõu th Khc tớnh cỏch nhõn vt, ngi HMụng i sõu vo mụ t hnh ng, nhng din bin tõm lý bờn Miờu t s ộp duyờn tn bo ca cha m cụ gỏi, tỏc gi HMụng ghi li nhng hnh ng tht tn bo m cha m h ó lm V Pỳa Chua b lụi xch n ch n dm M cha em lũng khụng tt Lụi xch em n ch n dm 86 M cha em lũng khụng thng Lụi xch em n ch n hi Hay ụng b A Tho da nt nu khụng i lm dõu ụng s thuờ ngi mi dao, ụng thuờ ngi mi gm Nhng hnh ng, c ch, li núi ny ó phn ỏnh mt xó hi HMụng xa y bo lc chuyn ộp g, r duyờn H dựng tt c sc mnh ca tõm linh, ca cng quyn v bo lc cp i quyn c yờu, c hng hnh phỳc ca ngi Miờu t s kh i ca cỏc nng dõu HMụng thỡ hỡnh nh ngi m chng v ngi chng gi t bng nhng hnh ng vụ cựng c ỏc, tn bo B m chng c t bng mt cõu chung chung m chng ỏc tht ỏc/ m chng nghit tht nghit Cũn hnh ng l chi, mng, ra, ay, nhỡn qum qum Hỡnh nh b m chng hin l mt ngi nghit ngó, h khc, vụ nhõn Ngi chng cng c xut hin vi nhng hnh ng bo hnh vụ nhõn tớnh Tờn chng ca nng A Tho c miờu t: Thng chng ỏc, chõn ỏ tay ỏnh Thõn em chng khỏc trõu ỏm ca nh ngi Thng chng ỏc, chõn p, tay p Thõn em chng khỏc trõu ỏm ca nh h Miờu t c thy chung ca cỏc chng trai cụ gỏi tỡnh yờu tan v, h phi chia lỡa l ni au tõm can, ni nh nhung vũ xộ Nng D phi i lm dõu, au n tỏi tờ: Nng ngh, cng ngh cng au tht th gan Gan phi c im nh quyn sỏch úng Nng ngh, cng ngh cng au nhúi bung tim Tim phi c lng nh chic ỏo gp A Tho v nh chng, nng au n tt : A Tho nc mt trn tr m ba tng ỏo nhiu A Tho nc mt dn da m ba tng ỏo en 87 Ch Tng i buụn quay v, bit ngi yờu ó i ly chng, chng au ing tõm can, gi hn mỡnh vo bi kốn lỏ: Gan hộo ht, tay ngt lỏ xanh chng a lờn mụi Thi nhc tờn nng D mói khụng ngh Rut qun au, tay ngt lỏ xanh chng a lờn ming Thi nhc tờn nng D mói khụng ngng Nự Cõu nghe tin ngi yờu ó i ly chng thỡ lũng tỏi tờ nc mt tuụn dũng/ lũng tỏi tờ nc mt chan cha Ri chng b c sõn hố ba rờu ph, b c hố sõn ba rờu phong Nh vy, Tin dn ngi yờu, tớnh cỏch nhõn vt c biu hin ch yu thụng qua li núi thỡ Ting hỏt lm dõu ch yu c biu hin qua nhng hnh ng v tõm lý nhõn vt 3.4 Nguyờn nhõn s khỏc bit Xem xột truyn th Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu, chỳng tụi ó ch nhng im khỏc bit, õy l nhng im khỏc bit c bn ca hai truyn th Nhng im khỏc bit ny c hỡnh thnh trờn nhng c s nht nh Lun s lm rừ mt s nguyờn nhõn sau 3.4.1 Nn tng húa, phong tc, quỏn, tớn ngng Nh ó trỡnh by chng 1, dõn tc Thỏi v dõn tc HMụng l hai dõn tc cú ngun gc khỏc nhau, h l hai dõn tc thiờn di n Vit Nam vo nhng thi im khỏc Trong quỏ trỡnh nh c ti Vit Nam ngi Thỏi v ngi HMụng, sinh sng xen k khu vc nỳi vỡ vy s giao thoa, nh hng, tip thu húa ln ca hai tc ngi l hin nhiờn v to nờn nhng nột chung v húa Tuy nhiờn s giao thoa y khụng lm mt i bn sc riờng ca mi dõn tc Chớnh bn sc riờng y ó cú nh hng khụng nh n truyn th Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu Núi khỏc i Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu ó th hin nhiu phong tc quỏn, nhiu nột húa riờng bit ca hai dõn tc 88 Cựng l hụn nhõn nhng hai dõn tc cú nhng tc l, phong tc khỏc thỡ cỏch nhỡn nhn khỏc Nh ó phõn tớch, quan nim hụn nhõn ca dõn tc Thỏi xa cũn m tớnh cht qun hụn chớnh vỡ vy ct truyn ca Tin dn ngi yờu theo mt thiờn hng khỏc Cuc i cụ gỏi trụi ni qua nhng ln g bỏn Cũn dõn tc HMụng quan nim hụn nhõn mt v mt chng, cụ gỏi v nh chng l theo chng n chng cht, lm ma nh chng, thm chng cht ri thỡ phi ly anh em rut chng, khụng ly thỡ mi c ly ngi ngoi, iu ny nh hng ln n ct truyn ca Ting hỏt lm dõu Cỏc cụ gỏi nng D, A Tho, V Chỳa Pua, i lm dõu l khụng cũn ng gii thoỏt H ch t gii thoỏt nh chng nghit ngó v tn bo bng ng t hoc chy trn Vn ci hi, ngi Thỏi cú tc r, ngi HMụng cú tc thỏch ci Hai tc l ny ó c phn ỏnh truyn th Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu S phn ỏnh nột húa i sng y ó to nờn tỡnh tit cõu chuyn cú im khỏc Chng trai ngi Thỏi ch ng xin n hi cụ gỏi v xin r, khụng c, quyt i buụn kim tin chuc li ngi yờu Nhng chng trai ngi HMụng thỡ hiu tc l dõn tc mỡnh, phi cú tht nhiu tin mi ly c v nờn h ch ng i buụn v xin hi, ci Nh vy tc l khỏc ó to nờn hai truyn th nhng im khỏc v mt ct truyn Tớn ngng cng nh hng ln n s khỏc bit ca hai tỏc phm ngi Thỏi cho rng cú s tn ti hai th gii song song l th gii ca thc ti v th gii tõm linh cũn gi l th gii cỏc Phi (ngha l th gii cỏc ma) i sng nhõn dõn Thỏi luụn luụn tụn th th gii th hai ny, h cho rng cuc sng ca ngi cú mt sc mnh siờu nhiờn iu phi Nim tin y ó thm m truyn th Tin dn ngi yờu Chớnh vỡ vy truyn th Tin dn ngi yờu cú khụng gian biu tng ễng tri Tớn ngng ngi HMụng khỏc nhiu so vi ngi Thỏi Ngi HMụng cng tin l cú th gii thn linh, th gii th hai nhng cú l th gii th hai y ca h khụng c th nh ngi Thỏi tng tng nờn s nh hng, hay khỏc i l s phn ỏnh ca Ting hỏt lm dõu khụng nhiu Trong Ting hỏt lm dõu, cú núi n nhng tỏc ng nht nh ca tớn ngng nhng ú l 89 nhng qu búi xng g, c oỏn ngy p, gi p Cũn th gii Then ca ngi Thỏi thỡ nh hng, chi phi nhiu gúc v ni dung, ngh thut ca Tin dn ngi yờu Hai dõn tc cựng sinh sng trờn mt t nc, c bit dõn tc Thỏi v dõn tc HMụng li sinh sng xen k vi khu vc nỳi, vy nờn v húa cú nhiu im tng ng L hai tc ngi khỏc cú ngụn ng riờng, cú nhng thúi quen sinh hot riờng nờn quỏ trỡnh lch s h ó dt nờn nhng nột húa c trng, riờng bit Nhng nột c trng riờng bit y chớnh l mt nhng nguyờn nhõn to nờn s khỏc bit ca hai truyn th Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu, mc dự chỳng cựng mt ti phn ỏnh, cựng mt th loi hc a bn c trỳ, thúi quen sinh hot l mt cú nh hng khụng nh n ni dung, ngh thut ca hai tỏc phm ú l mụi trng sng ca chớnh cỏc tỏc gi dõn gian Thỏi v HMụng Hay núi khỏc i, truyn th Tin dn ngi yờu v Truyờn th Ting hỏt lm dõu ó phn ỏnh khỏ y nhng nột c trng cuc sng ca hai dõn tc Thỏi v HMụng Dõn tc Thỏi l mt dõn tc cú cuc sng v sinh hot trờn mt v trớ a lý khỏ rng ln khu vc Tõy Bc Vit Nam ú l c s t nhiờn ca s i truyn th Thỏi m tiờu biu l Tin dn ngi yờu Do c im a lớ khỏ him tr m dõn tc Thỏi cú c im húa khỏ c ỏo: nn húa nụng nghip thung lng Ngi Thỏi thng sng thnh bn vi chc núc nh nhng thung lng lũng cho H rt gii lm rung nc Lng thc ch yu ca h l go t, go np V mún n a thớch nht l mún cỏ (mún cỏ l mún khụng th thiu mõm c cỳng mi dp l tt) Trong Tin dn ngi yờu hu ht khụng gian c miờu t l khụng gian nỳi rng vựng Tõy Bc vi nỳi non him tr, vi nhng dũng sụng cun cun chy (sụng Nm Na, sụng ), nhng bn sụng vng v, hiu ht, him nguy Nhng hỡnh nh th cng l nhng hỡnh nh ly t thc t vựng Tõy Bc, i sng ca ngi dõn Thỏi Tõy Bc (rung lỳa, bn sụng, ỏnh bt cỏ, rau, nh sn, chim cun cỳt, g gụ) 90 Khỏc vi dõn tc Thỏi, dõn tc HMụng xa cú cuc sng du canh du c (ngy nh nhng ch trng chớnh sỏch ca ng v Nh nc ta, ngi HMụng ó nh c khỏ n nh) H thng sng theo dũng h mi bn, sn nỳi cao Ngi HMụng nh trỡnh tng bng t rt kớn (nh khung g, xung quanh trỡnh t dy 40cm 80cm, t mt nn lờn n mỏi, ch li ca vo) H gii lm rung bc thang v lm nng ry Lng thc ch yu ca h l ngụ, mún n thng ngy l mốn mộn (bt ngụ chớn) H sng khộp kớn nờn cuc sng ca h mang tớnh t cung, t cp rt cao H t trng lanh dt vi, t chn nuụi cỏc ging trõu, nga, ln, lm thc phm Nhng c im ny phn ỏnh Ting hỏt lm dõu khỏ rừ Khụng gian Ting hỏt lm dõu l khụng gian nỳi rng, nng ry him tr l ch yu, rt ớt khụng gian vựng thp nh bn sụng, rung, vn, nu cú thỡ cng l ca ngi Xó, ngi Giy Hỡnh nh th l nhng hỡnh nh mang tớnh c trng: nng ry, u nc, ci nga, xem xng g, chim li di, chim P, n lỏ ngún t Hỡnh nh trai gỏi HMụng khe mnh, rn chc, li núi chõn thnh, thng thn Nh vy, nn tng húa, phong tc quỏn, a bn c trỳ l mt nguyờn nhõn gúp phn to s khỏc bit ca truyn th Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu Nhng nột riờng v húa ca hai dõn tc c phn ỏnh v gúp phn hỡnh thnh nờn cỏc tỏc phm vi nhng c trng riờng bit, c sc 3.4.2 Nhúm ngụn ng khỏc Mt to nờn nhng s khỏc bit ó phõn tớch trờn õy l hai dõn tc Thỏi v dõn tc HMụng l hai dõn tc thuc hai nhúm ngụn ng khỏc Dõn tc Thỏi thuc nhúm ngụn ng Ty - Thỏi, dõn tc HMụng thuc nhúm ngụn ng HMụng - Dao Ngụn ng dõn tc Thỏi thuc ng h Thỏi - Ka nhúm Ty - Thỏi Trong ngụn ng Thỏi cú nhiu phng ng khỏc tựy tng a phng, tng ngnh Thỏi (en, trng, , Thỏi Thanh) Nhng ngụn ng Thỏi li cú im ging ch: ng õm, t vng, cu trỳc ng phỏp u khụng cú s vờnh lch ln, nờn v c bn h u giao tip vi v nghe c ting núi ca V ng õm: 91 Ting Thỏi l ngụn ng n lp, õm tit c to bi ph õm u, vn, iu (Thanh iu ting Thỏi khụng biu hin bng ký hiu v ký t nh iu ca nhiu ngụn ng khỏc) V t ng: Ting Thỏi cú h thng ng õm phong phỳ, chỳng l n v to nờn li núi, cõu núi phc v giao tip v biu t cỏc cung bc ca tỡnh cm ng thi l cht liu sỏng to chng, ca khỳc Dõn tc Thỏi Vit Nam l mt s ớt dõn tc cú ch vit riờng Ch ca dõn tc Thỏi thuc kiu ch Xng - c - rit (ngi Thỏi thng gi nụm na l "X Xan") Ch Thỏi c lu hnh vựng khu vc Tõy bc gm 38 t (ph õm), 38 t c chia thnh 19 t thp (õm vc thp) v 19 t cao (õm vc cao); v cú 19 may (nguyờn õm) Ngoi ch Thỏi cũn cú s ký t c bit khỏc va m nhim vai trũ nh l ph õm, va m nhim vai trũ l mt ký t Ch Thỏi ci tin ca Tõy Bc (T nm 1964) c b sung thờm kớ hiu ghi du gi l "Mai" gm "mi nng" v "mai xoong", nhm cho ngi c nhn din ỳng t Ch vit ca ngi Thỏi s dng phc v giao lu - giao tip, ghi chộp li kho tng hc dõn gian v sỏng tỏc chng ng thi gúp phn khụng nh vo vic gi gỡn, bo tn v phỏt huy bn sc húa ca dõn tc Thỏi Tõy Bc núi riờng v Thỏi Vit Nam núi chung Ngụn ng ca dõn tc HMụng nm nhúm ngụn ng HMụng - Dao (Miờu - Dao) thuc ng h Nam Do cỏc iu kin v a lý, huyt h m ngụn ng dõn tc HMụng hỡnh thnh v n nh thnh phng ng tng ng vi ngnh HMụng l HMụng Trng (HMụngz z); HMụng Hoa (HMụngz Lờnhl); HMụng (HMụngz Siz); HMụng en (HMụngz uz) v HMụng Xanh (HMụngz Suụ) Trong ú phng ng HMụng Hoa v HMụng Trng cú tớnh ph bin hn c Tuy chia lm phng ng nhng xem xột gúc ng õm thỡ ting HMụng Suụ so vi ting ca phng ng ch khỏc nhiu nht khụng quỏ 21,3% (theo s liu iu tra ngụn ng nhng nm 1955 - 1957) Cũn xột theo gúc t vng c bn v cu trỳc ng phỏp ting HMụng ca c phng ng mang tớnh thng nht cao 92 V cu trỳc õm tit nhỡn chung cu trỳc õm tit ca ngụn ng HMụng l hon ton m v Ngc hoỏ Khỏc vi ngụn ng Vit, cu trỳc õm tit ca ting HMụng khụng cú õm tit tn cựng bng ph õm khộp mụi nh: "m", "p" v ph õm tc xỏt nh: "n", "t", "c", "ch" Do vy, cu trỳc õm tit ca ting HMụng l tng i n gin H thng ph õm u gm: 58 ph õm v t hp ph õm u Trong ú cú 22 ph õm v t ph õm cú tin õm mi y l iu kin c bit ớt thy cỏc ngụn ng ca dõn tc thiu s anh em khỏc V nguyờn õm, ting HMụng dựng trn 11 nguyờn õm: a, , õ, c, ờ, i, o, ụ, , u, Vn ting HMụng, ting HMụng thuc loi ngụn ng ớt vn, k c nhng thuc nhúm t vay mn Vit v t vay mn Hỏn, ting HMụng gm 21 Thanh iu (du ging) ting HMụng, ting HMụng cú iu c dựng by ch t cui õm tit, biu th khụng du ca ting HMụng tng ng khụng du ca ting Vit khụng dựng ký hiu biu th iu By ch dựng biu th iu l: k, l, r, s, v, x, z Ting HMụng cú t n õm v a õm, cú t loi nh: danh t, i t, ng t, tớnh t, trng t, kt t T s khỏc nh trờn m dn n s miờu t, biu cm khỏc mi tỏc phm ca hai dõn tc Nh vy, nhỡn t gúc ngụn ng thỡ truyn th Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu c hỡnh thnh trờn hai ng h khỏc õy, mc ớch lun khụng khai thỏc khớa cnh ngụn ng hc ca hai tỏc phm m chỳng tụi khỏi lc nhng nột c bn ca hai nhúm ngụn ng ch nguyờn nhõn to s khỏc bit ca hai tỏc phm cựng th loi T hai ng h nh ó khỏi lc trờn to ng iu, õm iu, th ca Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu nhng nột c trng khỏc bit 93 PHN KT LUN Dõn tc Thỏi v dõn tc HMụng l hai dõn tc thiờn di n Vit Nam t rt lõu H sinh sng cựng cỏc dõn tc khỏc v cựng to nờn nn húa Vit Nam a sc mu Trong quỏ trỡnh lao ng sn xut, h ó sỏng to nhng cụng trỡnh húa, cụng trỡnh ngh thut, ú truyn th l mt nhng cụng trỡnh tiờu biu Truyn th Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu chn ti phn ỏnh l ti tỡnh yờu Mt ti hay v hp dn ti ny ó c phn ỏnh dõn ca ca hai dõn tc, truyn th tip tc phỏt trin, lp rỏp nhng mng tõm tỡnh thnh nhng tỡnh tit v phỏt trin nhng nột tớnh cỏch, hnh ng ca nhõn vt Cựng phn ỏnh v nhng cõu chuyn tỡnh bng th loi truyn th nờn Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu cú nhiu im tng ng Tng ng v ni dung [ct truyn, c phn ỏnh (tỡnh yờu thy chung, dung d, s u tranh bo v tỡnh yờu)] Tng ng v nhõn vt (nhõn vt chớnh l nhng ngi tỡnh yờu, mi hon cnh h luụn thy chung son st, h khỏt vng v luụn u tranh dnh li quyn c yờu, quyn c hng hnh phỳc ớch thc) Tng ng v ngh thut (Khụng gian, mt s bin phỏp tu t, li th ngh thut) S tng ng y xut phỏt t nhiu nguyờn nhõn, chỳng tụi nhn thy mt s nguyờn nhõn c bn ú l: Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu cựng mt th loi vỡ vy cỏc cõu chuyn mang nhng c trng ca th loi truyn th Tỏc gi ca hai truyn th l ng bo Thỏi v ng bo HMụng, hai dõn tc cựng sinh sng Vit Nam t rt lõu i Trong quỏ trỡnh cựng sinh sng, h ó sn sinh nhng giỏ tr húa Nhng giỏ tr húa y cú s nh hng, giao thoa thng xuyờn Vỡ vy nú ó nh hng to nhng nột tng ng truyn th dõn tc Thỏi v truyn th dõn tc HMụng Cựng vi s tng ng, thỡ Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu cú nhng im khỏc bit õy chớnh l s tn ti c lp ca truyn th dõn tc Thỏi 94 v truyn th dõn tc HMụng Mc dự quỏ trỡnh lch s, hai dõn tc cựng sinh sng trờn a bn v cú s giao thoa, nh hng, song mi dõn tc cú nhng phong tc quỏn riờng bit nht nh Ngi Thỏi cú nhng tc l truyn thng ca dõn tc mỡnh, ngi HMụng cng vy Quỏ trỡnh giao thoa, hi nhp nhng h khụng b hũa tan, bn sc ca mi dõn tc c gi vng iu ny to nhng c trng riờng ca mi dõn tc Nhng c trng y to nờn s khỏc bit cỏc truyn th Mt khỏc, hc ly phng tin l ngụn ng truyn ti, hai dõn tc thuc hai nhúm ngụn ng khỏc ó to nhng tỏc phm cựng th loi nhng cú nhiu im khỏc Trong cuc sng sinh hot, ngi Thỏi v ngi HMụng cú nhng thúi quen khỏc nhau, truyn th phn ỏnh s khỏc ú hin nhiờn to nhng nột khỏc bit mi truyn th ca hai dõn tc Túm li, truyn th dõn tc Thỏi v truyn th dõn tc HMụng cú nhiu im tng ng v cng cú nhiu im khỏc bit nghiờn cu mt cỏch ton din v lớ gii mt cỏch trit cn nguyờn ca s tn ti c lp v nh hng ln gia truyn th dõn tc Thỏi v truyn th dõn tc HMụng l nhim v ca mt cụng trỡnh nghiờn cu quy mụ ln hn v trỡnh cao hn Trong khuụn kh mt lun Thc s, chỳng tụi xin ch mt s nột tng ng, khỏc bit c bn, lớ gii nguyờn nhõn ca nú trờn c liu ca hai tỏc phm tiờu biu Tin dn ngi yờu v Ting hỏt lm dõu Theo chỳng tụi, xem xột tỏc phm ca cỏc dõn tc thiu s cn cú cỏi nhỡn ton din, h thng, c bit l cn cú cỏi nhỡn so sỏnh cú th thy ht giỏ tr ca tỏc phm i vi chớnh sỏch phỏt trin v húa, chỳng ta cn nm bt lch s dõn tc, tõm lý dõn tc, tớnh cỏch dõn tc cú nhng chớnh sỏch phự hp 95 DANH MC TI LIU THAM KHO Hong Vn An (1981) Mt vi ý kin v húa dõn tc, tip xỳc húa v tip xỳc ngụn ng - Mt s lch s - húa cỏc dõn tc Vit Bc, Bo tng Vit Bc xut bn Nguyn T Chi (1995) Gúp phn nghiờn cu húa v tc ngi Nxb VHTT, TC VHNT Nguyn Vn Dõn Lý lun hc so sỏnh, NXB HQG H Ni Chu Xuõn Diờn V vic nghiờn cu thi phỏp hc dõn gian TC Vn hc, s 5/1981 ng Cng sn Vit Nam (1996) Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII Nxb CTQG H Ni Nguyn Tn c (1983) Vn hc ụng Nam Nhng lch s húa ụng Nam Vn hc cỏc nc ụng Nam , UBKHXHVN Vin ụng Nam xut bn, H Ni Cao Huy nh (1975) Tỡm hiu tin trỡnh hc Vit Nam, Nxb KHXH Kiu Thu Hoch (1980) Truyn th Nụm Ngun gc v th loi, Nxb KHXH, H Ni H Th Hm, Lc Th Khiờm su tm, Bựi Tiờn biờn dch (1983) Khp Thỏi Thanh Húa Nxb Thanh Húa 10 inh Gia Khỏnh (1993) Vn húa dõn gian Vit Nam bi cnh húa ụng Nam Nxb KHXH H Ni 11 inh Gia Khỏnh (1989) Trờn ng tỡm hiu húa dõn gian, Nxb KHXH, H Ni 12 inh Gia Khỏnh v Chu Xuõn Diờn (1973) Vn hc dõn gian, Nxb H v THCN, H Ni, (1972), 13 V Ngc Khỏnh (1991) Dn lun nghiờn cu folklore, s Giỏo dc Thanh Húa 14 Phong Lờ ỡnh Vn nh (1985) 40 nm húa ngh thut cỏc dõn tc thiu s Vit Nam (1945 1985), Vn Húa 96 15 L Vn Lụ, ng Nghiờm Vn (1986) S lc gii thiu cỏc nhúm dõn tc ty Nựng Thỏi Vit Nam, Nxb KHXH, H Ni 16 Trng Lu Hong ỡnh Quý (ch biờn) (1996) Vn húa dõn tc HMụng H Giang, S VHTT, H Giang 17 Phng Lu Mi quan h gia hc Vit Nam v hc Trung Quc qua cỏi nhỡn so sỏnh, Nxb Giỏo dc 18 Phng Lu Khi dũng lý thuyt, Nxb Hi nh 19 Phng Lu T hc so sỏnh n thi hc so sỏnh, Nxb Vn hc 20 Lũ Bỡnh Minh - Tớnh bi kch v tỡnh yờu la ụi truyn th (Khun Lỳ Nng a ca dõn tc Thỏi (Lun Thc s) trng HSP H Ni I 21 iờu Chớnh Ngõu dch v chỳ thớch (1957) Sng ch xon sao, Nxb Hi nh vn, H Ni 22 Phan Nht Tỡm hiu quỏ trỡnh hỡnh thnh truyn th Ting hỏt lm dõu TC Vn hc s nm 1972 23 Phm ng Nht (1981) Vn hc cỏc dõn tc thiu s Vit Nam, Nxb Vn húa, H Ni 24 Phm ng Nht Cn phõn loi hc dõn gian cỏc dõn tc ớt ngi nh nú tn ti cuc sng TC hc s nm 1977 25 Vừ Quang Nhn (1983) hc dõn gian cỏc dõn tc ớt ngi Vit Nam Nxb H v THCN, H Ni 26 Nhiu tỏc gi (1974) - Bc u tỡm hiu vn ngh Vit Bc, S húa Thụng tin Vit Bc xut bn 27 Nhiu tỏc gi (1989) - Vn húa dõn gian nhng lnh vc nghiờn cu, Nxb KHXH, H Ni 28 Lờ Trng Phỏt Truyn th cỏc dõn tc thiu s - mt th loi hc, hai phong cỏch ngụn ng, TC Ngụn ng v i sng, s 2/1996 29 Lờ Trng Phỏt c im thi phỏp truyn th cỏc dõn tc thiu s (Lun ỏn PTS) HSP H Ni 30 Mc Phi su tm v biờn son (1984) Xng ch xon xao In ln th hai Nxb Vn húa, H Ni 97 31 Mc Phi dch, kho d, chỳ thớch (1977) Tin dn ngi yờu, Nxb VHDT, H Ni 32 Mc Phi Vn hc Thỏi giu tớnh nhõn o, TC Vn ngh s 45 thỏng 2/1961 33 Nguyn Hng Phong (1963) Tỡm hiu tớnh cỏch dõn tc Nxb Khoa hc, H Ni 34 Lờ Chớ Qu, Vừ Quang Nhn, Nguyn Hựng V (1990) Vn hc dõn gian Vit Nam, t sỏch trng HTH, H Ni 35 Ngụ Thanh Quý Nghiờn cu thi phỏp Tin dn ngi yờu ca dõn tc Thỏi (lun Thc s), HSP Thỏi Nguyờn 36 Trn Hu Sn (1996) Vn húa HMụng, Nxb VHDT, H Ni 37 Doón Thanh su tm, dch Hong Thao tuyn, chnh lý Ch Lan Viờn gii thiu (1984), Dõn ca HMụng, Nxb Vn hc, H Ni 38 Quc Thỏi Tớnh dõn tc mi quan h gia húa cỏc dõn tc anh em trờn t nc ta TC húa ngh thut s nm 1971 39 Nguyn Hu Thc (ch biờn) (1991) Dõn ca Thỏi Mai Chõu S húa thụng tin H Sn Bỡnh 40 T hc dõn gian cỏc dõn tc Vin Vn hc chnh lý, biờn son (1964) Truyn c dõn gian cỏc dõn tc Vit Nam, III, Nxb Vn hc, H Ni 41 T Vn hc dõn gian Vin Vn hc biờn son (1963) Truyn c dõn gian Vit Nam II Nxb Vn Húa, H Ni 42 Bỡnh Tr (1995) - Phõn tớch tỏc phm hc dõn gian B giỏo dc v o to V Giỏo viờn xut bn 43 Bỡnh Tr (1978) - Nghiờn cu tin trỡnh hc dõn gian Vit Nam, trng HSP H Ni I 44 Bỡnh Tr (1991) - Vn hc dõn gian Vit Nam, I, Nxb Giỏo dc 45 Cm Trng (1978) Ngi Thỏi Tõy Bc Vit Nam, Nxb KHXH, H Ni 46 Cm Trng, Phan Hu Dt (1995) Vn húa Thỏi Vit Nam, Nxb VHDT, H Ni 47 Truyn c cỏc dõn tc ớt ngi Vit Nam, III, Nxb Vn hc, H Ni 1987 98 48 ng Nghiờm Vn (1993) Quan h gia cỏc tc ngi mt quc gia dõn tc Nxb CTQG H Ni 49 Lờ Trung V (1984) Truyn c HMụng, Nxb Vn hc, H Ni 50 Phm Thu Yn (1998) Nhng th gii ngh thut ca dao, Nxb Giỏo dc
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh truyện thơ dân tộc Thái và truyện thơ dân tộc H''Mông (Trên cứ liệu hai tác phẩm Tiễn dặn người yêu và Tiếng hát làm dâu), So sánh truyện thơ dân tộc Thái và truyện thơ dân tộc H''Mông (Trên cứ liệu hai tác phẩm Tiễn dặn người yêu và Tiếng hát làm dâu), So sánh truyện thơ dân tộc Thái và truyện thơ dân tộc H''Mông (Trên cứ liệu hai tác phẩm Tiễn dặn người yêu và Tiếng hát làm dâu)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay