Nghiên cứu tái sinh tự nhiên dưới tán rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh - Vĩnh Phúc

89 211 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:02

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRƢƠNG THỊ THƠM NGHIÊN CỨU TÁI SINH TỰ NHIÊN DƢỚI TÁN RỪNG THỨ SINH PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH – VĨNH PHÚC ĐỀ CƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC HÀ NỘI, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRƢƠNG THỊ THƠM NGHIÊN CỨU TÁI SINH TỰ NHIÊN DƢỚI TÁN RỪNG THỨ SINH PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH – VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60 42 01 20 ĐỀ CƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Hà Minh Tâm HÀ NỘI, 2013 Lời cảm ơn! Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Hà Minh Tâm, người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ mặt để em hoàn thành luận văn thạc sĩ Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo môn Thực vật học, khoa sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn quan trọng cho luận văn Em xin chân thành cảm ơn thấy cô giáo hội đồng chấm luận văn cho em đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp Trung tâm GDTX Mê Linh – Hà Nội, cán Trạm đa dạng sinh học Mê Linh tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Tôi xin tỏ lòng biết ơn tới gia đình bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013 Học viên Trương Thị Thơm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa có công bố số công trình khác Tác giả Trương Thị Thơm CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN Đ: Đƣờng kính ngang ngực (cm) H:: Chiều cao vút (cm) OTC : Ô tiêu chuẩn IUCN : Tổ chức bảo tồn thiên nhiên Quốc tế UNDP : Chƣơng trình phát triển Liên hợp quốc WWF : Quỹ bảo vệ động vật hoang dã giới HVN : Chiều cao vút VQG : Vƣờn Quốc Gia DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Danh lục loài khu vực nghiên cứu 33 Bảng 4.2 Hệ số tổ thành loài tái sinh dƣới tán rừng thứ sinh 41 Bảng Chỉ số đa dạng sinh học tái sinh vùng nghiên cứu 46 Bảng 4.4 Mật độ cá thể OTC thống kê 50 Bảng 4.5 Chất lƣợng tái sinh khu vực nghiên cứu 54 Bảng 4.6 Sự phân bố số theo cấp chiều cao 59 Bảng 4.7 Phân bố số loài theo cấp chiều cao 61 Bảng 4.8 Số lƣợng chất lƣợng tái sinh theo vị trí địa hình 64 Bảng 4.9 Số lƣợng chất lƣợng tái sinh cấp độ dốc 65 DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ẢNH Hình 3.1 Bản đồ trạm đa dạng sinh học Mê Linh-Vĩnh Phúc 24 Hình 4.1 Phân bố số theo cấp chiều cao 60 Hình 4.2 Phân bố số loài theo cấp chiều cao 62 Ảnh 4.1 Rừng thứ sinh Trạm đa dạng sinh học Mê Linh- Vĩnh Phúc 40 Ảnh 4.2 Thảm bụi Trạm đa dạng sinh học Mê Linh- Vĩnh Phúc 45 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Danh mục kí hiệu chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm có liên quan đến luận văn 1.2 Lƣợc sử nghiên cứu 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Ở Việt Nam CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 16 2.2 Phạm vi nghiêm cứu 16 2.3 Thời gian nghiên cứu 16 2.4 Nội dung nghiên cứu 16 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 2.5.1 Nghiên cứu tài liệu 16 2.5.2 Điều tra thực điạ 17 2.5.3 Phân tích sử lý số liệu 20 CHƢƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA VÙNG NGHIÊN CỨU 3.1 Điều kiện tự nhiên 23 3.1.1 Vị trí địa lý 23 3.1.2 Địa hình 23 3.1.3 Địa chất thổ nhƣỡng 25 3.1.4 Khí hậu thủy văn 25 3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 26 3.3 Tài nguyên động thực vật rừng 27 3.3.1 Hệ động vật 27 3.3.2 Hệ thực vật 27 3.3.3 Hiện trạng thảm thực vật 39 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tính đa dạng thực vật khu vực nghiên cứu 32 4.2 Đặc điểm tổ thành loài tái sinh 40 4.2.1 Tổ thành loài tái sinh dƣới tán rừng thứ sinh 41 4.2.2 Chỉ số đa dạng sinh học quần hợp gỗ 45 4.2.3 Mật độ cá thể tái sinh rừng thứ sinh 50 4.3 Chất lƣợng tái sinh 54 4.4 Quy luật phân bố tái sinh 58 4.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến trình tái sinh tự nhiên 63 4.5.1 Ảnh hƣởng địa hình 64 4.5.2 Ảnh hƣởng thoái hóa đất 69 4.5.3 Vai trò động vật ảnh hƣởng chăn thả 70 4.5.4 Hoạt động ngƣời ảnh hƣởng hoạt động khai thác gỗ củi 71 4.6 Một số giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng thực vật trạm đa dạng sinh 72 học Mê Linh – Vĩnh Phúc KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A Kết luận 74 B Kiến nghị 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, việc nghiên cứu bảo tồn phát triển hệ sinh thái rừng nhiệm vụ cấp bách toàn nhân loại Vì rừng nguồn tài nguyên vô quý giá Ngoài gỗ nhiều lâm sản có giá trị, rừng có vai trò to lớn việc bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ đất, giữ cân sinh thái phát triển bền vững sống trái đất Ở Việt Nam nhiều nguyên nhân khác (chiến tranh, nhu cầu lâm sản ngày cao, việc chuyển đổi rừng sang đất nông nghiệp nhƣ kết tất yếu tăng dân số đặc biệt khai thác không kế hoạch) từ 14,3 triệu rừng tự nhiên (độ che phủ 43%) năm 1943 giảm xuống 9,2 triệu (độ che phủ 27,8%) năm 1993 (Trần Văn Con cộng sự, 2006) [6] Trong năm vừa qua diện tích rừng độ che phủ tăng, nhƣng chủ yếu rừng trồng, rừng tái sinh, rừng sau khai thác, rừng tre nứa với trữ lƣợng nhỏ, sản phẩm rừng nghèo nàn nên chất lƣợng rừng giảm sút Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh nằm sát Vƣờn quốc gia Tam Đảo Mặc dù có diện tích không lớn, nhƣng đa dạng địa hình thổ nhƣỡng, có nhiều kiểu rừng khác với hệ thực vật đa dạng Đây đƣợc xem địa điểm thuận lợi cho việc nghiên cứu trình tái sinh tự nhiên, xây dựng mô hình phục hồi rừng Với lý lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu tái sinh tự nhiên tán rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh - Vĩnh Phúc” Mục đích nghiên cứu: Đánh giá thực trạng tái sinh tự nhiên dƣới tán rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh - Vĩnh Phúc, làm sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp lâm sinh nhằm thúc đẩy nhanh trình diễn nâng cao chất lƣợng rừng phục hồi khu vực nghiên cứu 66 Bảng 4.9 Số lượng chất lượng tái sinh theo cấp độ dốc Chỉ tiêu nghiên Cấp độ dốc Cứu I Số loài/OTC 17 Mật độ (cây/ha) 5850 II 16 50 4130 III 14 35 2650 40 Chất Tốt (%) 45.50 1.50 40.15 2.50 37.50 2.00 lƣợng Trung 32.30 3.00 28.45 3.20 24.25 2.50 Xấu (%) 22.20 3.50 30.40 2.00 38.25 2.50 Nguồn Chồi (%) 39.50 3.50 41.55 4.40 55.35 4.15 gốc 60.50 3.50 55.45 4.00 44.65 4.50 bình (%) Hạt Tên loài Tổ thành loài % Tên loài % Kháo 36.40 Kháo 40.30 Lấu 18.62 Máu chó 14.65 Vú bò 11.05 16.10 Tên loài % Thàu táu 32.84 Kháo 18.50 Máu chó 17.65 xẻ Máu chó 9.70 Lấu 11.50 Trám 12.65 Cơm 8.44 Cơm 6.27 Cơm 7.12 nguội nguội nguội năm năm năm cạnh cạnh cạnh Loài 15.79 Loài khác khác Số liệu bảng 4.9.cho thấy: 11.18 Loài khác 11.33 67 Số lƣợng loài tái sinh/OTC giảm từ cấp độ dốc I đến cấp độ dốc II III Tuy nhiên, mức chênh lệch không đáng kể Giữa cấp độ dốc I cấp độ dốc II loài, nhƣng đến cấp độ dốc III giảm xuống 14 loài, thấp loài so với cấp độ dốc I loài so với cấp độ dốc II độ dốc có ảnh hƣởng trực tiếp hay gián tiếp đến số lƣợng, chất lƣợng tổ thành loài tái sinh tự nhiên Nguyên nhân ảnh hƣởng liên quan độ dốc trình xói mòn, rửa trôi Độ dốc lớn mức độ xói mòn, rửa trôi mạnh lƣợng vật chất bề mặt bị trôi nhiều Trong số vật chất bị trôi đi, không đất bị bào mòn mà có hạt đƣợc phát tán đến mọc lên chƣa đủ sức đứng vững đất, hạn chế tái sinh ảnh hƣởng tới cấu trúc diễn thảm thực vật Chính mà quần xã đƣợc phục hồi, nơi địa hình dốc có chất lƣợng so với nơi có địa hình phẳng Cũng vậy, qua nghiên cứu cho thấy nơi đất dốc cần phải thận trọng khai thác gỗ, nhƣ tránh tác động học gây nên xói mòn đất Khi áp dụng kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng nơi có độ dốc cao, nên phát triển thành rừng phòng hộ hỗn loài Ở nơi đủ điều kiện nên khoanh nuôi, cho phục hồi tự nhiên có hiệu kinh tế môi trƣờng, bảo vệ đƣợc tính đa dạng sinh học chống xói mòn Về nguồn gốc: tỷ lệ hạt đạt cao 60,50% cấp độ dốc I Con số giảm dần, đến cấp độ dốc n 55,45% cấp độ dốc in 44,65% Qua cho thấy có khác biệt rõ ràng tỷ lệ chồi/cây hạt cấp độ dốc in với cấp độ dốc I II Giữa cấp độ dốc I II khác không nhiều, khoảng 5% Tổ thành loài: Tƣơng tự nhƣ vị trí địa hình, toàn 52 loài tái sinh thống kê đƣợc thấy xuất cấp độ dốc khác chủ yếu hệ số tổ thành loài cấp độ dốc Có loài đạt 68 hệ số tổ thành 5% cấp độ Mỗi cấp độ dốc có loài với tổng hệ số tổ thành chúng đạt 80% So với cấp độ dốc I, tổ hợp loài ƣu cấp độ dốc II loài Chẹo, thay có mặt Ba chạc; cấp độ dốc III Chẹo Lấu, thay vào Thàu táu Me rừng Nhƣ vậy, độ dốc có ảnh hƣởng trực tiếp hay gián tiếp đến số lƣợng, chất lƣợng tổ thành loài tái sinh tự nhiên Nguyên nhân ảnh hƣởng liên quan độ dốc trình xói mòn, rửa trôi Độ dốc lớn mức độ xói mòn, rửa trôi manh lƣợng vật chất bẽ mặt bị trôi nhiều Chính mà quần xã đƣợc phục hồi, nơi địa hình dốc có chất lƣợng tái sinh so với nơi có địa hình phẳng Qua nghiên cứu cho thấy nơi đất dốc cần phải thận trọng khai thác gỗ, nhƣ tránh tác động học gây nên xói mòn đất Khi áp dụng kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng nơi có độ dốc cao, nên phát triển thành rừng phòng hộ hỗn loài Ở nơi đủ điều kiện nên khoanh nuôi cho phục hồi tự nhiên có hiệu kinh tế môi trƣờng, bảo vệ đƣợc tính đa dạng sinh học chống xói mòn 4.5.1.3 Ảnh hưởng hướng phơi Cho đến chƣa thấy có công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề ảnh hƣởng hƣớng phơi đến thành phần cấu trúc thảm thực vật nhƣ tình hình tái sinh tự nhiên Do đó, dẫn liệu khác điều kiện môi trƣờng hƣớng phơi hạn chế Tuy nhiên, dễ dàng thấy hƣớng phơi khác nhau, hƣớng Đông hƣớng Tây, có cƣờng độ xạ mặt tròi khác chừng mực nhiệt độ trung bình/ngày hƣớng phơi khác Những khác biệt có ảnh hƣởng đến đời sống sinh vật, có thực vật 69 Để nghiên cứu ảnh hƣởng hƣớng phơi, tập hợp số liệu đƣợc điều tra theo hai hƣớng: hƣớng Đông hƣớng Tây Kết đƣợc trình bày bảng 4.9 Các số liệu cho thấy: khác biệt tất tiêu nghiên cứu hai hƣớng phơi không nhiều Tổ hợp loài ƣu hƣớng giống nhau, khác chủ yếu hệ số tổ thành loài, mức chênh lệnh không cao 4.5.2 Ảnh hưởng thoái hoá đất Để đánh giá mức độ thoái hoá đất, áp dụng phƣơng pháp đánh giá dựa vào dấu hiệu suy thoái cấu trúc phẫu diện đất mức độ xói mòn rửa trôi Theo cách đánh giá đất tốt đất rừng nguyên trạng, tầng A dày 10 -15cm, có lớp mùn phân huỷ, đất ẩm, tơi xốp có nhiểu rễ Đất trung bình đất bị tác động xói mòn rửa trôi, tầng A mỏng, bị xói mòn hết, đất có cấu trúc chặt, cứng khô so với đất tốt Đất xấu đất bị xói mòn rửa trôi nghiêm trọng, tầng A bị rửa trôi để lộ tầng B, xói mòn rãnh mạnh đến manh, đất khô, chặt cứng Số lƣợng, mật độ chất lƣợng tốt giảm dần theo mức độ thoái hoá đất Tỷ lệ chồi tăng theo mức độ thoái hoá đất Tổ hợp loài ƣu có khác biệt rõ ràng Trừ Lấu (Psychotria balansae), Trám (Canarium tonkinensis) Re (Phoebe sp.) loài có mặt mức độ thoái hoá đất, đất tốt có Ba chạc (Euodia lepta) 9,0%, Chẹo (Engelhardtia roxburghiana), với hộ số tổ thành 6,40%; tƣơng tự đất trung bình có Ba chạc (Euodia lepta) 16,10%, Thàu táu (Aporosa sphaerosperma) 6,70%; đất xấu có Me rừng (Phyllanihus emblica) 17,65%, Thàu táu 26,14% Từ dẫn liệu chứng tỏ thoái hoá đất có ảnh hƣởng sâu sắc đến số lƣợng chất lƣợng tái sinh Nguyên nhân môi trƣờng đất bị phá 70 huỷ không thuận lợi cho nảy mầm hạt đƣợc phát tán đến Điều kiện đất đai khô cằn, thiếu dinh dƣỡng không thuận lợi cho trình sinh trƣởng phát triển con, mùa khô, bị chết không đủ nƣớc Xói mòn rửa trôi tạo tác động có ảnh hƣòng đến khả nảy mầm hạt, nhƣ sinh trƣởng phát triển con, lớp mạ mọc Đó yếu tố ảnh hƣởng đến số lƣợng loài, mật độ chất lƣợng tái sinh Một số loài sau nảy mầm sinh trƣởng bám rễ vào đất, nhƣng vào mùa khô bị chết phần ngọn, đến mùa mƣa phần gốc sống tiếp tục nảy mầm sinh trƣởng tạo nên chồi Mặt khác, đất xấu, chƣa khép tán nên dƣới tán nhiều cỏ dại thu hút trâu bò thả dông vào ăn cỏ Sự dẫm đạp ăn trâu bò nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ chổi vùng đất xấu cao vùng đất tốt 4.5.3 Vai trò động vật ảnh hưởng chăn thả Động vật tác nhân thụ phấn phát tán nhiều loại hạt giống, tạo điểu kiện cho trình tái sinh diễn Điều quan trọng nhờ động vật nhƣ: chim, thú, loài gặm nhấm mà hạt loài đƣợc phát tán xa, tạo loài thảm thực vật khác mẹ Hạt nhiều loài thực vật lại phải nhờ phận tiêu hoá động vật cọ sát làm dập vỡ lớp vỏ cứng bên có khả nảy mầm đƣợc Một số động vật không ăn quả, hạt nhƣng mang có gai, có móc truyền nơi khác làm cho khu phân bố thực vật mở rộng Phân xác chết động vật thảm thực vật có tác dụng nâng cao độ phì đất tạo điều kiện cho phát triển tốt Chăn thả nguyên nhân làm giảm khả phục hồi thảm thực vật Nguyên nhân dẫm đạp ăn tái sinh trâu, bò 71 Để thu thập số liệu, kết hợp điều tra khu vực đƣợc bảo vệ nơi trâu bò thƣờng sinh sống Ngoài thực số tuyến dọc theo suối Quân Boong Để phân biệt dấu hiệu có bị dẫm đạp hay bị ăn cỏ hay không, vào vết chân vết bị ăn Kết điều tra cho thấy: Chăn thả có ảnh hƣởng theo chiều hƣớng xấu đến mật độ tái sinh Nơi bị trâu bò thƣờng đến ăn cỏ có mật độ tái sinh 3465 cây/ nơi khong chăn thả trau bò 5870 cây/ha Chất lƣợng tái sinh giảm chủ yếu tỷ lộ tốt: nơi bị chăn thả 34,25%, nơi không bị chăn thả 72,50% Tổ thành tái sinh có khác biệt rõ ràng Ở nơi bị chăn thả tổ thành loài chủ yếu là: Lấu (Psychotria balansae), Ba chạc (Euodia lepta), Thành ngạnh (Cratoxylum poỉỵanthum), Thàu táu (Aporosa sphaerosperma) Ở nơi không bị chăn thả Chẹo (Engelhardtia roxburghiana), Re (Phoebe sp.), Lấu (Psychotria balansae), 4.5.4 Hoạt động người ảnh hưởng hoạt động khai thác gỗ Những tác động xây dựng phá hoại ngƣời có ảnh hƣởng trực tiếp hay gián tiếp đến khả tái sinh rừng Hoạt động chăm sóc tu bổ rừng yếu tố xúc tiến tái sinh rừng, nghĩa có tác dụng tốt đến trình tái sinh Ngƣợc lại, hoạt động khai thác lạm dụng làm nguồn giống cho trình tái sinh Khai thác kỹ thuật nguyên nhân làm môi trƣờng rừng, khoảng trống đƣợc mở tạo điều kiện thuận lợi cho loài tiên phong ƣa sáng phát triển, loài cỏ dại mọc lên ức chế kìm hãm trình tái sinh tự nhiên 72 Do hoạt động chặt phá rừng làm nƣơng rẫy, khai thác lạm dụng tài nguyên rừng nguyên sinh lấy gỗ để bán, làm nhà, củi đun Dẫn đến làm tầng ƣu sinh thái, tầng che bóng, ánh sáng chiếu thẳng xuống đất làm cho đất khô Mƣa nhiểu, xói mòn đất làm thay đổi tính chất đất theo chiều hƣớng xấu, lƣợng vật chất chứa nitơ bị trôi bay nhiều Sự suy thoái thổ nhƣỡng vi khí hậu làm cho loài vốn thích nghi với môi trƣờng rừng tồn phát triển đƣợc Thay vào loài ƣa sáng, mọc nhanh thích nghi với môi trƣờng đất khô hạn, nghèo dinh dƣỡng xuất chiếm ƣu Trong vùng, hoạt động xây dựng cải tạo ngƣời dừng lại mức độ trồng rừng nhân tạo loài hay hỗn loài đơn giản phục vụ cho mục đích kinh doanh nhƣ: làm nguyên liệu giấy, vật liệu cho công trình xây dựng, củi Vì vậy, làm cho tính đa dạng thảm thực vật bị suy giảm 4.6 Một số giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng thực vật trạm Đa dạng sinh học Mê Linh Hệ thực vật Trạm đa dạng sinh học Mê Linh trình phục hồi phát triển Từ thực tế điều tra nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm góp phần bảo tồn đa dạng thực vật nhƣ sau: Các cấp quyền (tỉnh Vĩnh Phúc, xã Ngọc Thanh) Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam cần có sách đầu tƣ nhân lực lẫn kinh tế phục vụ công tác bảo tồn phát triển hệ thực vật Trạm phụ cận Nâng cao nhận thực cộng đồng hình thức: vận động, tuyên truyền giáo dục ý thức dân địa phƣơng việc bảo vệ phát triển rừng, biến ngƣời dân thành cán kiểm lâm; nâng cao đời sống cho nhân dân khu vực 73 Tránh tác động tiêu cực ngƣời, gia súc; phòng chống lửa rừng, cấm chặt cây, phá rừng, đốt nƣơng làm rẫy, Đầy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế để tạo điều kiện tiếp cận thông tin mới, phƣơng pháp hỗ trợ kinh phí thực công tác bảo tồn đa dạng sinh học vùng nghiên cứu Xúc tiến biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm đẩy nhanh trình phục hồi rừng Các bƣớc cụ thể là: Khoanh nuôi lớp tái sinh, loài có cá thể, nhƣ: Sau sau (Liquidambar formosana), Thừng mực lông (Wrightia pubescens), Mẫu đơn(Ixora coccinea), nhằm bảo vệ phát triển tính đa dạng sinh học Khoanh nuôi loài có khả tái sinh mạnh, nhƣ: Kháo nhỏ (Machilus sp.), Máu chó nhỏ (Knema globularia), Máu chó lớn (Knema pierrei), Chẹo (Engelhardtia roxburghiana), … nhằm xây dựng mô hình ƣu hợp thực vật phục vụ công tác nghiên cứu khoa học tham quan du lịch Trồng bổ sung loài có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên Trạm, nhƣ: Sơn (Toxicodendron succedanea), Bồ đề (Styrax tonkinensis), nhằm phát triển kinh tế địa phƣơng Tiến hành đánh giá định kỳ hoạt động liên quan đến công tác bảo tồn, nhằm đánh giá kết từ có điều chỉnh phù hợp với thực tế 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Từ kết qủa nghiên cứu, rút số kết luận nhƣ sau: 1) Về tính đa dạng thực vật khu vực nghiên cứu: Đã xác định đƣợc 82 loài tái sinh, thuộc 68 chi, họ 33 họ có mặt thảm thực vật khu vực nghiên cứu, với tổng số 2642 thể 2) Về đặc điểm tổ thành loài tái sinh: Đã thống kê đƣợc 82 loài tái sinh thuộc 68 chi 33 họ Trong có 40 loài, chiếm 48,78% gỗ, chiều cao trung bình từ 98cm đến 2,5m , 42 loài bụi chiếm 51,22%, chiều cao từ 35-65cm; đánh giá đƣợc mật độ tái sinh; đánh giá độ thƣờng gặp loài số đa dạng sinh học (đạt 3.59) 3) Về chất lƣợng tái sinh: Số tái sinh tốt 1506 chiếm 57.002%, trung bình 917 chiếm 34,709%, xấu 219 chiếm 8,289% 4) Về quy luật phân bố tái sinh: - Phân bố tái sinh theo chiều cao : tỷ lệ tái sinh tự nhiên cấp I cao giảm mạnh cấp II, sau thay đổi cấp sau, mức độ thay đổi tuỳ vào kiểu thảm - Phân bố loài theo cấp chiều cao: tỷ lệ tái sinh có dạng phân bố chiều cao cấp I (
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tái sinh tự nhiên dưới tán rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh - Vĩnh Phúc, Nghiên cứu tái sinh tự nhiên dưới tán rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh - Vĩnh Phúc, Nghiên cứu tái sinh tự nhiên dưới tán rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh - Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay