Nghiên cứu một số chỉ số sinh học và trí tuệ của học sinh trường Trung học cơ sở Na hang và trường Trung học phổ thông Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quan

122 148 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:01

7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NÔNG THỊ THÚY LỘC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC VÀ TRÍ TUỆ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NA HANG VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NA HANG, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC HÀ NỘI – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NÔNG THỊ THÚY LỘC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC VÀ TRÍ TUỆ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NA HANG VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NA HANG, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành : Sinh học thực nghiệm Mã số : 60 42 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học GS TSKH TẠ THÚY LAN HÀ NỘI – 2013 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS TSKH Tạ Thúy Lan, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu thực luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Sinh- KTNN, Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em trình nghiên cứu thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô giáo em học sinh trường Trung học sở trường Trung học phổ thông Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ để hoàn thành luận văn Hà Nội, năm 2013 Tác giả Nông Thị Thúy Lộc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các kết quả, số liệu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả Nông Thị Thúy Lộc NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BMI Chỉ số khối thể (Body Mass Index) cs Cộng CDC National Center for Chronic Disease Preventinon and Health Promotion (Trung tâm quốc gia phòng bệnh mạn tính tăng cường sức khỏe) C.A.H Trạng thái sức khỏe, Tính tích cực, Tâm trạng GTSH Giá trị sinh học người Việt Nam HSSH Hằng số sinh học người Việt Nam Nxb Nhà xuất THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông IQ Itelligent Quotient SD Standard Diviation (Độ lệch chuẩn) Tr Trang MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Một số số sinh học 1.2 Kiểu hình thần kinh 1.3 Trí tuệ 1.4 Trí nhớ 12 1.5 Khả ý 14 1.6 Trạng thái cảm xúc 17 1.7 Chỉ số vượt khó 20 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu số sinh học 22 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu kiểu hình thần kinh 25 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu trí tuệ 25 2.2.4 Phương pháp nghiên cứu trí nhớ 27 2.2.5 Phương pháp nghiên cứu khả ý 27 2.2.6 Phương pháp nghiên cứu trạng thái cảm xúc 28 2.2.7 Phương pháp nghiên cứu số vượt khó 28 2.3 Phương pháp xử lý số liệu 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1 Các số sinh học học sinh 31 3.1.1 Chiều cao đứng học sinh 31 3.1.2 Cân nặng học sinh 34 3.1.3 Vòng ngực trung bình học sinh 37 3.1.4 Chỉ số Pignet học sinh 39 3.1.5 BMI học sinh 42 3.2 Kiểu hình thần kinh học sinh 47 3.3 Trí tuệ học sinh 50 3.3.1 Chỉ số IQ học sinh theo tuổi giới tính 50 3.3.2 Phân bố học sinh theo mức trí tuệ 52 3.4 Trí nhớ học sinh 56 3.4.1 Trí nhớ thị giác học sinh 56 3.4.1 Trí nhớ thính giác học sinh 58 3.4.2 So sánh khả ghi nhớ thị giác thính giác học sinh 58 3.5 Khả ý học sinh 60 3.5.1 Độ tập trung ý học sinh 62 3.5.2 Độ xác ý học sinh 62 3.6 Trạng thái cảm xúc học sinh 67 3.6.1 Cảm xúc chung học sinh 67 3.6.2 Cảm xúc sức khỏe học sinh 69 3.6.3 Cảm xúc tính tích cực học sinh 70 3.6.4 Cảm xúc tâm trạng học sinh 72 3.7 Chỉ số vượt khó (AQ) học sinh 75 3.7.1 Chỉ số AQ học sinh theo tuổi giới tính 75 3.7.2 Chỉ số C học sinh 77 3.7.3 Chỉ số O học sinh 79 3.7.4 Chỉ số R học sinh 81 3.7.5 Chỉ số E học sinh 84 3.8 Mối liên hệ số IQ với số nghiên cứu khác 86 3.8.1 Mối liên hệ số IQ với trí nhớ 86 3.8.2 Mối liên hệ số IQ với khả ý 88 3.8.3 Mối liên hệ số IQ với trạng thái cảm xúc 90 3.8.4 Mối liên hệ số IQ với số vượt khó 90 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu 22 Bảng 2.2 Phân loại thể lực theo số Pignet 23 Bảng 2.3 Thang phân loại trí tuệ the số IQ 26 Bảng 3.1.Chiều cao đứng học sinh theo tuổi giới tính 31 Bảng 3.2 Cân nặng học sinh theo tuổi giới tính 35 Bảng 3.3 Vòng ngực trung bình học sinh theo tuổi giới tính 37 Bảng 3.4 Chỉ số Pignet học sinh theo tuổi giới tính 40 Bảng 3.5 BMI học sinh theo tuổi giới tính 42 Bảng 3.6 Tỷ lệ học sinh theo mức dinh dưỡng 44 Bảng 3.7 Tỷ lệ học sinh nam theo mức dinh dưỡng 45 Bảng 3.8 Tỷ lệ học sinh nữ theo mức dinh dưỡng 46 Bảng 3.9 Kiểu hình thần kinh học sinh 48 Bảng 3.10 Chỉ số IQ học sinh theo tuổi giới tính 51 Bảng 3.11 Tỷ lệ học sinh theo mức trí tuệ 54 Bảng 3.12 Trí nhớ thị giác học sinh theo tuổi giới tính 56 Bảng 3.13 Trí nhớ thính giác học sinh theo tuổi giới tính 59 Bảng 3.14 So sánh trí nhớ thị giác trí nhớ thính giác học sinh 61 Bảng 3.15 Độ tập trung ý học sinh theo tuổi giới tính 63 Bảng 3.16 Độ xác ý học sinh theo tuổi giới tính 65 Bảng 3.17 Cảm xúc chung học sinh theo tuổi giới tính 67 Bảng 3.18 Cảm xúc sức khỏe học sinh theo tuổi giới tính 69 Bảng 3.19 Cảm xúc tính tích cực học sinh theo tuổi giới tính 71 Bảng 3.20 Cảm xúc tâm trạng học sinh theo tuổi giới tính 73 Bảng 3.21 Chỉ số AQ học sinh theo tuổi giới tính 75 Bảng 3.22 Chỉ số C học sinh theo tuổi giới tính 78 Bảng 3.23 Chỉ số O học sinh theo tuổi giới tính 80 Bảng 3.24 Chỉ số R học sinh theo tuổi giới tính 82 Bảng 3.25 Chỉ số E học sinh theo tuổi giới tính 84 Bảng 3.26 Mối tương quan số IQ với số khác 86 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1] Đỗ Hồng Anh (1990), Bản hướng dẫn sử dụng test Raven, Lược dịch, N–T, Hà Nội [2] Nguyễn Kỳ Anh (1998), Một số nhận xét phát triển chiều cao, cân nặng học sinh phổ thông Việt Nam năm qua, Tuyển tập nghiên cứu khoa học Giáo dục thể chất, sức khỏe trường học cấp, Nxb thể dục thể thao, Hà Nội [3] Bộ Y tế (2003), Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỉ 90 – kỉ XX, Nxb Y học Hà Nội [4] Trịnh Văn Bảo (1994), Nghiên cứu thăm dò số số di truyền số sinh học có liên quan số học sinh khiêu, Đề tài KX – 07 – 07, Hà Nội [5] Bộ môn Nhi Khoa, trường Đại học Y Dược Hà Nội, (1996), Đặc điểm phát triển phát dục trẻ em, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [6] Carole Izard (1992), Những cảm xúc người, Dịch: Nguyễn Hữu Chương, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Dương Khư, Nxb Giáo dục, Tr 17-45 [7] Quốc Chấn (1998), “ Tìm hiểu phát triển lực trí tuệ học sinh trường đạt chuẩn Quốc gia”, Nghiên cứu giáo dục, (số 10) [8] Đỗ Hồng Cường (2009), Nghiên cứu số số sinh học học sinh Trung học cở sở dân tộc tỉnh Hòa Bình, Luận án tiễn sĩ Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội [9] Daniel Goleman (2007), Trí tuệ xúc cảm, Nxb Lao động Xã hội [10] Nguyễn Văn Dần cs (1996), “ Các tiêu hình thái trẻ em lứa tuổi học sinh”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội 96 [11] Trần Văn Dần cs (1997), “Một số nhận xét phát triển thể lực học sinh lứa tuổi - 14 số dân cư miền Bắc Việt Nam thập kỷ 90”, Bàn đặc điểm tăng trưởng người Việt Nam, Đề tài KX - 07 - 07, Hà Nội, tr.480 - 490 [12] Phan Văn Duyệt, Lê Nam Trà (1996), Một số vấn đề chung phương pháp luận nghiên cứu tiêu sinh học, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu học sinh người Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội, tr 13 - 18 [13] Trịnh Bỉnh Di, Đỗ Đình Hồ, Phạm Khuê, Nguyễn Quang Quyền, Lê Thành Uyên (1982), Về thông số sinh học người Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr.19 - 22 [14] Trịnh Bỉnh Di (1994), “Tổng quan tài liệu số đặc điểm chức sinh lý người Việt Nam”, Bàn đặc điểm sinh thể người Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 67 - 87 [15] Trịnh Bỉnh Di (1996), “ Quá trình hình thành tư duy”, Chuyên đề sinh lý học, I, Nxb Y học, Hà Nội, tr 187 - 199 [16] Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia [17] Đỗ Trung Đàm (1996), Sử dụng Microsoft Excel thống kê sinh học, Nxb Y học, Hà Nội [18] Thẩm Thị Hoàng Điệp (1992), Đặc điểm hình thái thể lực học sinh trường phổ thông sở Hà Nội, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Y dược, Đại học Y khoa Hà Nội [19] Thẩm Thị Hoàng Điệp, Nguyễn Quang Quyền, Vũ Huy Khôi cs (1996), “Một số nhận xét phát triển chiều cao, vòng đầu, vòng ngực người Việt Nam từ - 55 tuổi”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội, tr 68 - 71 97 [20] Đoàn Văn Điểu (2000), “Nghiên cứu mối quan hệ trí lục với khả học toán học sinh Trung học sở”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học tâm lý, giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 185 – 198 [21] Phạm Minh Đức cs (2009), Sinh lý học, Nxb Y học [22] Eysenck J H (2003), Trắc nghiệm số thông minh (IQ),Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội [23] Roger Fisher & Dianiel Shapiro (2009), Sức mạnh trí tuệ cảm xúc, Nxb Trẻ, tr 10 - 28 [24] Goman A, Nguyễn Công Khanh, Dương Bá Trực, Trần Thu Hà, Lirgdgren G (1996), “Các tiêu hình thái trẻ em lứa tuổi học sinh trường Thành Công A, quận Đống Đa, Hà Nội”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội, tr 126 [25] Lê Minh Hà (2000), “Một số quan điểm trí nhớ” Tạp chí nghiên cứu giáo dục, (sô 11), tr.15 - 16 [26] Phạm Minh Hạc (2000), “Xây dựng ngành khoa học mới: Viện nghiên cứu người”, tạp chí Tài hoa trẻ (số 106), tr - [27] Phạm Minh Hạc (2006), Tuyển tập tâm lý học, Nxb Chính trị Quốc gia [28] Trần Thị Minh Hạnh, “Học sinh THPT: Suy sinh dưỡng giảm, thừa cân tăng”, Báo cáo hội nghị toàn quốc y tế cộng đồng Việt Nam lần thứ VII, Hà Nội, Ngày 27/04/2011 [29] Nguyễn Kế Hào (1985), Sự phát triển trí tuệ học sinh đầu tuổi học, Nxb Giáo dục, Hà Nội [30] Nguyễn Kế Hào (1991), “Khả phát triển trí tuệ học sinh Việt Nam”, Nghiên cứu giáo dục (số 10), tr - 3, 10 98 [31] Vương Thị Hòa (1998), Nghiên cứu phát triển số số hình thái trẻ sơ sinh đến tuổi vùng nông thôn Thái Bình Luận án Tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y khoa Hà Nội, tr - 34 [32] Ngô Công Hoàn (1991), “Một số kết nghiên cứu phát triển trí tuệ học sinh phổ thông”, Thông tin khoa học giáo dục (số 26), tr 15 - 20 [33] Ngô Công Hoàn, Nguyễn Thị Kim Quý (1991), Trắc nghiệm tâm lý I, Đại học sư phạm Hà Nội, tr 18 - 69 [34] Ngô Công Hoàn, Nguyễn Thanh Bình ,Nguyễn Thị Kim Quý (1997), Những rắc nghiệm tâm lý I, Đại học Quốc gia Hà Nội [35] Ngô Công Hoàn, Nguyễn Thanh Bình ,Nguyễn Thị Kim Quý (1997), Những rắc nghiệm tâm lý II, Nxb Đại học sư phạm I Hà Nội [36] Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thành (2008), Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm, Nxb Thế giới [37] Nguyễn Văn Hoài, Nguyễn Đức Hồng, Nguyễn Thế Công (1994), “Tầm vóc, thể lực người Việt Nam”, Bàn đặc điểm sinh thể người Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [38] Bùi Văn Huệ (1996), “Về chất lực trí tuệ”, Nghiên cứu giáo dục (số 9), tr 11 - 12 [39] Bùi Văn Huệ (2002), Tâm lí học, Nxb Đai học Quốc gia Hà Nội [40] Đỗ Công Huỳnh, Vũ Văn Lạp, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Hải Anh (1997), Nghiên cứu số IQ (theo test Gille test Raven) thời gian phản xạ cảm giác - vận động thiếu niên tuổi từ đến 18 Nam sân bay Biên Hòa, Bắc sân bay Biên Hòa xã Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Tây, Dự án nghiên cứu Y - sinh hoc thuộc dự án Z, Bộ Quốc phòng, Học viện Quân Y, Hà Nội [41] Mai Văn Hưng (2002), “Đặc điểm hình thái - thể lực sinh viên Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa”, Tạp chí Sinh lí học (số 6), Tháng 08/2002, tr -11 99 [42] Mai Văn Hưng (2003), Nghiên cứu số số sinh học lực trí tuệ sinh viên số trường đại học phía bắc Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội [43] Võ Hưng (chủ biên) (1991), Atlas nhân trắc học người Việt Nam lứa tuổi lao động, Nxb Khoa học kĩ thuật, Hà Nội [44] Nguyễn Thị Đoàn Hương, Lê Thị Tuyết Lan, Trần Liên Minh cs (1979), “Một số đặc điểm thể lực sinh viên học Thành phố Hồ Chí Minh”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội, tr 93 - 69 [45] Đào Huy Khuê (1991), Đặc điểm kích thước hình thái, tăng trưởng phát triển thể học sinh phổ thông – 17 tuổi (thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Sơn Bình), Luận án phó Tiến sĩ sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội [46] Đặng Phương Kiệt (2001), Cơ sở tâm lý học ứng dụng, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội [47] Trần Kiều (chủ biên) (2005), Trí tuệ đo lường trí tuệ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [48] Tạ Thúy Lan (2003), Sinh lí học thần kinh, Tập 1, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội [49] Tạ Thúy Lan (2007), Sinh lí học thần kinh, Tập 2, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội [50] Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan (1995), “ Nghiên cứu, đánh giá phát triển trí tuệ học sinh trường THCS Đông Hoàng”, Thông báo khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 64 - 67 [51] Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan (1996), “ Nghiên cứu, đánh giá phát triển trí tuệ học sinh nông thôn”, Thông báo khoa học (số 6), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 53 - 57 100 [52] Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan (1996), Nghiên cứu, đánh giá phát triển trí tuệ học sinh, sinh viên theo giới tính, Tạp chí khoa học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 30 - 36 [53] Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan (2010), Sinh lý trẻ em, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội [54] Tạ Thúy Lan, Đàm Phượng Sào (1998), “Sự phát triển thể lực học sinh trường tiểu học Trung học sở tỉnh Hà Tây”, Thông báo khoa học, (số 6), Trường Đại học Sư phàm Hà Nội, tr 86 - 90 [55] Tạ Thúy Lan, Võ Văn Toàn (1993), “Bước đầu thăm dò khả trí tuệ học sinh cấp I Hà Nội”, Hội nghị khoa học - Các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, Cửa Lò [56] Tạ Thúy Lan, Võ Văn Toàn (1995), “Nghiên cứu lực trí tuệ học sinh thuộc số trường phổ thông Hà Nội Quy Nhơn”, báo cáo kết nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội [57] Tạ Thúy Lan, Võ Văn Toàn (1995), “Bước đầu nghiên cứu đánh giá phát triển trí tuệ học sinh cấp II Quy Nhơn”, Thông báo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 85 - 89 [58] Tạ Thúy Lan, Võ Văn Toàn (1995), “Bước đầu nghiên cứu khả hoạt động trí tuệ học sinh trường tiểu học Phương Mai, Hà Nội”, Thông báo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (số 2), tr 10 - 11 [59] Trần Thị Loan (1995), “Một số đặc điểm phát triển trí tuệ học sinh trường THPT Lương Thế Vinh”, Thông báo khoa học (số 2), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 89 - 93 [60] Trần Thị Loan (1996), “Nghiên cứu lực trí tuệ học sinh thành phố Hà Nội”, Thông bào khoa học (số 5), Trường Đại học Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 121 - 124 101 [61] Trần Thị Loan (1999), “Nghiên cứu số hình thái, thể lực học sinh trường phổ thông thành phố Hà Nội”, Tạp chí sinh lý học, tập (số 12), tháng 12/1999, tr 23 - 30 [62] Trần Thị Loan (1999), “Nghiên cứu thể lực học sinh nữ phổ thông”, Kỷ yếu hội nghị khoa học cán khoa học nữ,, Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ IV, tr 90 – 95 [63] Trần Thị Loan (2000), “Nghiên cứu số trí tuệ học sinh số trường phổ thông thuộc thành phố Hà Nội”, Tạp chí sinh lý học, Tập IV (số 1), tháng 06/2000, tr 14 - 19 [64] Trần Thị Loan (2002), Nghiên cứu số thể lực trí tuệ học sinh từ - tuổi Quận Cầu Giấy - Hà Nội, Luận án Tiễn Sĩ Sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội [65] Lê Quang Long (1983), Hóa trị phản xạ trí nhớ, Nxb Giáo dục [66] Nguyễn Quang Mai, Nguyễn Thị Lan (1999), “Nghiên cứu số tiêu thể lực sinh lý tuổi dậy em gái, trai dân tọc người hai tỉnh Vĩnh Phúc Phú Thọ”, Thông báo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (số 6), tr 114 - 121 [67] Nguyễn Quang Mai (chủ biên), Trần Thị Loan, Mai Văn Hưng (2004), Sinh lí học động vật người, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [68] Trịnh Văn Minh, Trần Sinh Vương cs (1996), “Kết điều tra số tiêu nhân trắc dân cư trưởng thành phường Thượng Đình xã Định Công, Hà Nội”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội, tr 49 - 63 [69] Nguyễn Văn Mùi, Tô Như Khuê (2001), “Nghiên cứu số số hình thái- thể lực vận động viên đội tuyển bóng đá Hải Phòng”, Tạp chí Sinh lý học (số 5), tr 46 - 52 102 [70] Nguyễn Văn Mùi (2002), Nghiên cứu hình thái - thể lực chức số quan vận động viên thành tích cao Hải Phòng, Luận án Tiễn sĩ Y học, Học viện Quân Y [71] Phan Trọng Ngọ (chủ biên), Dương Diệu Hoa, Nguyễn Lan Anh (2001), Tâm lí học trí tuệ, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 40 - 42, [72] Nguyễn Thị Bích Ngọc (2008), “Nghiên cứu số số tầm vóc thể lực học sinh Sán Dìu 11 - 17 tuổi Vĩnh Phúc Phú Thọ”, Tạp chí sinh học (số 5), N03 12/2008, tr 14 - 19 [73] Việt Phương, Thái Ninh (2009), IQ - EQ tảng thành công, Nxb Phụ Nữ [74] Nguyễn Quang Quyền (1974), Nhân trắc học ứng dụng nghiên cứu người Việt Nam, Nxb Y học [75] Roger Fisher & Dianiel Shapiro (2009), Sức mạnh trí tuệ cảm xúc, Nxb Trẻ, tr.10 - 28, Thành phố Hồ Chí Minh [76] Nguyễn Thạc, Lê Văn Hồng (1993), “Nghiên cứu chuẩn đoán phát triển trí tuệ học sinh”, Nghiên cứu giáo dục (số 11), tr 21 - 22 [77] Nguyễn Xuân Thăng (1993), Ảnh hưởng môi trường nóng khô nóng ẩm lên số tiêu sinh lý người động vật, Luận án Phó tiễn sĩ Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội [78] Trần Trọng Thủy (1989), “Tìm hiểu phát triển trí tuệ học sinh test Raven”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục (số 6), tr.19 – 21 [79] Trần Trọng Thủy (1992), Khoa học chuẩn đoán tâm lý, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr - 12 [80] Trần Trọng Thủy, Ngô Công Hoàn, Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Quang Uẩn (1990), Bài tập thực hành tâm lý học, Nxb Giáo dục, Hà Nội [81] Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn (1999), Tâm lý học đại cương, Tái lần 1, Nxb Giáo dục 103 [82] Nguyễn Xuân Thức (1995), “Một số kết chuẩn đoán trí tuệ trẻ em qua trắc nghiệm vẽ tranh”, Kỷ yếu hội thảo khoa học đổi giảng dạy tâm lý học giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 188 - 192 [83] Võ Văn Toàn (1995), Nghiên cứu khả hoạt động trí tuệ học sinh tiểu học – Trung học sở Hà Nội Qui Nhơn test Raven điện não đồ, Luận án Phó tiễn sĩ Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội [84] Nguyễn Tấn Gi Trọng, Vũ Triệu An, Trần Thị Ân cs (1975), Hằng số sinh học người Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội [85] Lê Ngọc Trọng cs (2003), Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 - kỉ XX, Nxb Y học, Hà Nội [86] Nguyễn Tuấn Anh (1998), Nghiên cứu hiệu giáo dục thể chất phát triển tố chất thể lực nam học sinh phổ thông thành phố Hồ Chí Minh, lứa tuổi - 18, Luận án Tiễn sĩ Giáo dục, Viện Khoa học Thể dục Thể thao [87] Nguyễn Văn Trường, Lê Nam Trà (1994), “Một số suy nghĩ phương pháp luận nghiên cứu người Việt Nam chương trình KX - 07 đề tài KX - 07 - 07”, Bàn đặc điểm sinh thể người Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr - 52 [88] Nguyễn Quan Uẩn (chủ biên), Trần Hữu Luyến, Trần Trung Thành (2003), Tâm lý học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội [89] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang (2007), Giáo trình tâm lý học đại cương, Nxb Đại học Sư phạm [90] Trần Sinh Vương (2005), Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, thể lực, dinh dưỡng người Việt trưởng thành số tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ, Luận án Tiễn sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 104 [91] Viện Hồ Chí Minh lãnh tụ Đảng (2007), Hồ Chí Minh giáo dục, bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng, Nxb Lao động - Xã hội [92] Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin [93] Đoàn Yên, Trịnh Bỉnh Duy, Đào Phong Tần cs (1993), “Biến động số thông số hình thái sinh lý qua lứa tuổi”, Một số vấn đề lý luận thực tiễn lão khoa bản, Bộ Y tế, Hà Nội, tr 305 - 337 [94] Nguyễn Yên cs (1997), “Nghiên cứu đặc trưng hình thái, tăng trưởng phát triển thể người Việt Nam (người Kinh số dân tộc người) mối quan hệ họ với môi trường sinh thái (ở tỉnh phía Bắc)”, Bàn đặc điểm tang trưởng người Việt Nam, Đề tài thuộc chương trình KX - 07 - 07 II TÀI LIỆU TIẾNG ANH [95] Raven J C (1960), Guide to the Standard progressive Matrices Set A, B, C, D and E, Lomdon [96] Terman L (1977), Measuaring intelligence Scale, Boston [97] Wechsler D (1995), Wechsler adult intelligence scale (W AIS) NewYork III TÀI LIỆU THAM KHẢO TRÊN MẠNG [98] Chi-so-vuot-kho/-AQ.htm.vnnet [99] www Peaklearning.com [100] Quanly.net.vn/chi-so-vuot-kho/a.937 [101] Vietbao.vn/chi-so-vuot-kho [102] www.baihocthanhcong.com/vuotlenchinhminh/cai-thien-chi-so-vuotkho PHỤ LỤC Bảng 4.1 Chiều cao đứng (cm) học sinh theo tác giả Giới Nam Nữ Tuổi Đoàn Nông HSSH Thị (1975) Yên Thẩm Trần Lê Đỗ Thị Thị Ngọc Hồng Thúy cs Hoàng Loan Trọng Cường Lộc (1993) Điệp (2002) cs (2009) (2013) (1996) (2003) 12 140,78 126,98 126,24 131,08 136,15 135,01 140,29 13 146,02 130,92 130,65 136,65 141,08 140,46 147,10 14 152,18 133,95 135,90 141,36 146,04 147,73 153,58 15 158,37 137,51 141,25 147,60 150,58 155,52 159,13 16 161,35 146,20 148,42 156,15 157,94 160,29 - 17 162,92 - 152,11 159,94 161,15 162,73 - 18 164,09 - 154,50 160,63 161,88 163,45 - 12 142,15 126,39 125,96 133,37 138,17 137,78 144,02 13 147,53 130,59 130,86 138,49 143,05 143,11 148,06 14 150,48 135,01 137,25 142,74 149,85 147,64 152,62 15 153,16 138,95 142,74 148,58 153,86 151,01 152,44 16 154,18 143,40 146,92 150,08 154,67 152,45 17 155,36 - 149,05 151,50 154,93 152,87 18 156,83 - 149,35 152,03 155,41 152,77 Bảng 4.2 Cân nặng (kg) học sinh theo tác giả Giới Tuổi Nông HSSH Đào Đoàn Trần Lê Đỗ Thị (1975) Huy Yên Thị Ngọc Hồng Thúy Khuê cs Loan Trọng Cường Lộc (1991) (1993) (2002) cs (2013) Nam Nữ (2009) (2003) 12 32,56 24,06 25,23 24,33 30,56 27,63 31,32 13 35,87 25,52 26,86 26,33 33,09 30,92 34,88 14 39,12 27,77 29,60 29,46 35,32 35,47 41,56 15 44,06 29,84 34,28 33,93 38,00 40,92 45,50 16 49,47 34,91 37,49 37,50 41,32 45,33 - 17 51,39 - 42,94 42,08 47,94 48,03 - 18 52,56 - 46,29 45,02 48,84 49,71 - 12 33,25 23,52 26,41 24,33 29,46 28,74 43,40 13 36,38 25,77 28,83 26,96 33,09 32,53 43,09 14 40,24 28,19 32,85 30,33 36,23 36,35 42,28 15 42,16 30,76 35,36 34,03 41,75 40,19 35,74 16 43,03 34,16 38,83 36,73 42,90 42,13 - 17 44,05 - 41,09 41,10 44,06 42,98 - 18 46,20 - 43,62 42,62 44,92 42,84 - Bảng 4.3 Vòng ngực trung bình (cm) học sinh theo tác giả Giới Tuổi Nông HSSH Đào Thẩm Trần Lê Đỗ Thị (1975) Huy Thị Thị Ngọc Hồng Thúy Khê Hoàng Loan Trọng Cường Lộc (1991) Điệp (2002) cs (2013) Nam Nữ (1996) (2009) (2003) 12 63,87 60,34 61,18 59,29 62,36 61,18 64,22 13 65,34 61,79 62,18 61,48 64,55 63,30 67,13 14 69,87 63,08 64,35 64,47 67,02 66,07 71,15 15 72,51 64,17 65,52 67,35 69,48 68,92 74,53 16 78,44 67,20 69,26 71,60 72,07 71,44 - 17 79,83 - 73,14 74,89 76,92 73,25 - 18 80,21 - 76, 01 75,94 77,88 75,08 - 12 64,59 58,26 59,39 59,38 59,47 60,54 65,89 13 67,01 59,92 60,62 63,20 61,52 62,89 70,03 14 71,48 61,15 62,81 67,16 64,52 65,20 73,16 15 72,71 62,66 64,39 71,17 69,79 66,28 74,22 16 74,35 64,75 66,43 73,49 72,04 69,18 - 17 78,38 - 68,65 75,42 73,80 69,83 - 18 79,07 - 69,10 77,10 74,87 72,87 - Bảng 4.4 Pignet học sinh theo tác giả Giới Tuổi Nông Thị HSSH Trần Thị Lê Ngọc Đỗ Hồng Thúy Lộc (1975) Loan Trọng Cường (2002) cs (2003) (2009) (2013) Nam Nữ 12 43,21 42,58 44,05 43,43 45,05 13 42,57 43,61 44,38 42,25 43,09 14 41,15 43,10 43,67 42,90 42,28 15 40,07 43,50 42,83 42,20 40,27 16 33,56 44,09 40,12 43,29 - 17 31,72 - 37,08 41,21 - 18 31,27 - 35,49 38,61 - 12 43,01 44,61 48,68 43,99 43,40 13 41,24 44,90 47,94 43,82 43,09 14 35,76 45,67 47,17 44,16 42,28 15 34,41 45,53 42,40 43,26 35,74 16 33,27 44,49 40,65 41,19 - 17 32,49 - 37,07 40,17 - 18 31,20 - 35,05 36,35 - Bảng 4.5 BMI học sinh theo tác giả Giới Tuổi Nông Thị HSSH Trần Thị Lê Ngọc Đỗ Hồng Thúy Lộc (1975) Loan Trọng Cường (2002) cs (2003) (2009) (2013) Nam Nữ 12 16,43 14,92 16,47 15,17 15,89 13 16,82 14,89 16,85 15,60 16,09 14 16,89 15,48 16,78 16,25 17,47 15 17,57 15,78 16,78 16,98 17,99 16 19,00 16,33 17,45 17,64 - 17 19,36 - 18,25 18,14 - 18 19,52 - 18,61 18,61 - 12 16,46 14,72 15,55 15,15 15,99 13 16,71 15,11 16,24 15,95 16,85 14 17,77 15,47 16,57 16,72 17,43 15 19,97 15,93 17,58 17,63 18,15 16 18,10 16,61 17,96 18,39 - 17 18,25 - 18,32 18,78 - 18 18,78 - 18,59 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số chỉ số sinh học và trí tuệ của học sinh trường Trung học cơ sở Na hang và trường Trung học phổ thông Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quan, Nghiên cứu một số chỉ số sinh học và trí tuệ của học sinh trường Trung học cơ sở Na hang và trường Trung học phổ thông Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quan, Nghiên cứu một số chỉ số sinh học và trí tuệ của học sinh trường Trung học cơ sở Na hang và trường Trung học phổ thông Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay