Nghiên cứu khả năng chịu thiếu nước của cà chua (Lycopersicon esculentum)

56 140 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 21:01

1 Lý chọn đề tài (Lycopersicon esculentum Mill (Solanaceae , vitamin A, B1, B2, : Ca, P, Fe, [39 cung ,d i Dư (v [20 Sự thiếu nước thực vật chủ yếu hạn hán áp suất thẩm thấu môi trường gây nên Khi thiếu nước thường làm cho tế bào sức căng, đỉnh sinh trưởng bị héo trình sinh lí diễn không bình thường, hoạt động enzim thủy phân thường diễn nhanh enzim tổng hợp dẫn đến tế bào chất dinh dưỡng, đồng thời gây ảnh hưởng trầm trọng đến trình hô hấp Khi thiếu nước cường độ hô hấp tăng hiệu lượng bị giảm sút Thiếu nước gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển cây, cuối ảnh hưởng đến suất phẩm chất chúng 95, VT3 Viện Cây lương thực thực phẩm tạo [22], [23] 2962, VL 2910, HT7, XH5, PT8 :“ (Lycopersicon esculentum Mill.)” Mục đích nghiên cứu - Nhiệm vụ nghiên cứu - Đối tượng phạm vi nghiên cứu - : HT144, C155, Savior Phương pháp nghiên cứu Phương p 1.1 1.1.1 c (Solanaceae), Lycopersicon esculentum Mill : L Lycopersicum, S lycopersicon, L kort v.v… lo [3], [4], [5] , thân nh 0-30cm [5] 120cm - 200cm) [5] - ba [1], [5] - [5] - : caroten, B1, B2 : Ca, P, Fe v.v [5] : (mg%) : Vitamin (mg%) 94,0 (g%) Ca: 12 B1: 0,06 Protein: 0,6 P: 26 B2: 0,04 Gluxit: 4,2 Fe: 1,4 C: 10,0 Xenlulo: 0,8 C: 10,0 Tro: 0,4 PP: 0,5 , 1972) v qua - [3], [5] ) th [5], [24] 1.2.2 - - - - - - [3], [4], [5] 35-400 - - - - 1cm [5] .v - - /ha 1, Balan, TN19, TN20, TRD1, - - - /ha 1, 50-55cm - - /ha [4], [5] - - 35 4, theo :7 kg Urê + kg Kali + 5kg NPK , - - : mục đích bấm tỉa cành để tập trung chất dinh dưỡng nuôi Có hai cách bấm tỉa cành, tùy thuộc vào đặc điểm giống dùng cách khác - 10 [2], [5] tr , - - [4] 42 % so Đ/C 100 99,5 99 Trước gây hạn Ngày cuối gây hạn 98,5 98 97,5 HT144 C155 Savior 3.12 Ảnh hưởng đến huỳnh quang hữu hiệu giống HT144, C155, Savior : Fvm , HT144, C155 Savior cao vm vm Sau k vm , nhiên C155 3.13 43 3.13 : (µg/g) Công c HT144 C155 Savior HT144 C155 Savior Đ/C 4,135±0,012 4,206±0,013 4,012±0,022 4,166±0,015 4,215±0,032 4,079±0,052 TN 4,132±0,021 4,208±0,031 4,019±0,034 4,516±0,013 4,340±0,025 4,215±0,041 % so Đ/C 99,9 100 100,2 108,4* 102,9* 103,3* Ghi chú: dấu * sai khác thí nghiệm ĐC có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% % so Đ/C 110 108 106 104 102 100 98 96 94 Trước gây hạn Ngày cuố i gây hạn HT144 C155 Savior 3.13 .H ,t 144 C155 44 [28], [31 T 155, Savior 3.5.1 chua Kết nghiên cứu hàm lượng v bày 3.14 Bảng 3.14 Ảnh hưởng vitamin C 144, C155, Savior Vitamin C (%) Công thức Đối chứng % so với ĐC HT144 C155 Savior 15,46 15,38 14,74 15,43 15,33 14,68 99,8* 99,7* 99,6* % 15.6 15.4 15.2 15 Đối chứng 14.8 14.6 14.4 14.2 Thí nghiệm HT 144 C155 3.14 Ảnh hưởng Savior vitamin C 144, C155, Savior 45 3.14 hình 3.14 so sánh 99,8%) Như z trình bày 3.15 Bảng 3.15 Ảnh hưởng glucoza chua HT144, C155, Savior Glucoza (mg/g) Công thức Đối chứng % so với ĐC HT144 C155 Savior 9,32 9,28 99,6* 8,79 8,68 98,7* 8,77 8,67 98,9* mg/g 9,4 9,2 8,8 Đối chứng 8,6 Thí nghiệm 8,4 8,2 HT 144 C155 Savior 3.15 Ảnh hưởng chua HT144, C155, Savior glucoza 46 Qua kết bảng 3.15 hình 3.15 giống HT144, C155, Savior đạt hàm lượng glucoza 99,6% so với đối chứng, 98,7% t (9,32 tinh β –caroten Hàm lượng β – caroten trình bày bảng 3.16 Bảng 3.16 Ảnh hưởng β –caroten 144, C155, Savior β –caroten (mg/kg) Công thức Đối chứng % so với ĐC HT144 C155 Savior 151,3 132,7 143,6 148,1 130,2 139,8 97,9* 98,1* 97 ,4* 47 155 mg/kg 150 145 140 Đối chứng Thí nghiệm 135 130 125 120 115 HT 144 C155 Savior 3.16 Ảnh hưởng β –caroten chua HT144, C155, Savior Phân tích bảng 3.16 3.16 thấy: giảm hàm lượng β-caroten , cụ thể: làm HT144 hàm lượng β-caroten lô đối chứng 151,3mg/kg lô thí nghiệm đạt 148,1mg/kg chiếm 97,9% so đối chứng β-caroten β-caroten β-caroten 155 (132,7mg/kg) Như vậy, sau β-caroten ,t 3.5.4 a trình bày bảng 3.17 48 Bảng 3.17 Ảnh hưởng qu 144, C155, Savior (%) Công thức Đối chứng % so với ĐC HT144 C155 Savior 0,428 0,504 0,468 0,422 0,496 0,459 98,6* 98,4* 98,1* % 0,52 0,5 0,48 0,46 Đối chứng 0,44 Thí nghiệm 0,42 0,4 0,38 HT 144 C155 S avior 3.17 Ảnh hưởng 144, C155, Savior Qua kết phân tích 3.17 hình 3.17 so sánh ( (0,468%) v 144 (0,428%) , nhiên T 98,6%) 49 đến số tiêu T144, C155, Savior rút số sinh kết luận sau: Tro tăng trưởng chiều cao cây, r đo a, , C sau t 155 144 , ng s D 144 Savior (F0) tăng , F0 C155 (Fm m C155 (Fvm 144 t C155 tăng lên Savior C155 Khi C, glucoza, β-caroten ,t 50 C, β-caroten vitam n C155, Savior, ơn so với giống 51 O V (2000), , Đoàn Xuân Cảnh, (2006), Đánh giá tuyển chọn tổ hợp lai cà chua từ hệ thống lai Dialel vụ Đông vụ Xuân hè 2006, Luận văn thạc sĩ, Đại học Nông nghiệp 1, 2006, P 45 – 46 – (1985), , Nxb, NN , – ”, 9/1971 (2003), , Nxb , Phạm Thị Trân Châu – chủ biên (1999), Thực hành Hóa sinh học, 140 tr., Nxb Giáo dục, Hà Nội ng Giang (2010), (2011), , , Vũ Thanh Hải, (2005), Đánh giá đặc điểm nông sinh học, khả chịu nóng bệnh virus tổ hợp lai cà chua vụ Xuân Hè 2005, Luận văn thạc sĩ, Đại học Nông nghiệp 10 (2001), – 52 11 Kuzushko N.N (1984), , Nxb Leningrat 12 (2012), 2012 , Tr (1998), “ 13 ”, 14 (2010), , 15 Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong (2013), Phương pháp nghiên cứu sinh lí học thực vật (Methods in plant physiology), Nxb ĐHQG, Hà Nội 16 (2000), 7, , 9/2000 17 7”, 2, 7/2006 18 , 10 19 (2001), , 20 , 21/6/2005 113 53 21 (2006 – 2003-2004 , trang 157-170 22 95”, 9, Tr.1130 23 3”, , Tr.1132 24 , (2004), , Tr.59 25 , tr.73-77 26 (1998), , tr.53 -57 27 , , (2007), , Tr.95 54 II Tài liệu tiếng Anh 28 Arora, A and Pardha Haradhi, A (1995) Light induced enhancement in prolin leves in Vigna radiata exeped to enviromental stresses Aust J Plant Physiol, 22: 383-386 29 Chu jin Phing (1994) Processing tomato varietaltral ARC AVRDC Trainning report, p67-68 30 Hanson A.D., Peacock H., Khush G.S (1990), “Drought resistance in rice”, Nature, 345, pp, 26-27 31 Jin Su, Ra Wu (2004), “ Stress-inducible synthesis of proline in transgenic rice confers faster growth under stress conditions than that with constitutive synthesis”, Plant Science 166, p 941-948 32 Kou C.G, Opena R.T and Chen J.T (1998) Guides for tomatoproduction in the tropic and subtropic AVRDC Unpublished Technical Bulltin, p73 25 MelorR (1986), six promising MARDI selected line for lowland peat, Technology sayuran MARDI, p1-73 33 Mustapha,Y.and Babura, S.R (2009), “Determination of carbonhydrate and β-carotene content of some vegetables consumed in Kano Metropolis, Nigeria”, Bayero journal of pure and Applied Sciences, 2(1): 119- 121 34 Peleg L.G., Aspinall D (1981), Physiology and biochemistry of drought resistance Acad Press, New York 35 Ramanjulu S., Bartels D (2002), “Drought - and desiccation – induced modulation of gene expression in plant”, Plant Cell & Environment, 25(2), pp.141- 151 36 Roland Schafleitner, Raymudo Gutierrez, Ricardo Espino, Amelie Gaudin, Mariano Martinez and Merideth Bonierbake (2007), “Field Screening for Variation of Drought Tolerance in Solanum tuberrosum L, 55 by Agronomical, Physiological and Genetic Analysis”, Potato Research Springer Netherlands, 50(1), pp 71-85 37 Serpil U., Yukel K., Elif U (2004), “Proline and ABA levels in two sunflower genotypes subjected to water stress”, Bulgarian Journal of Plant Physiology, 30, pp 34-47 38 Spollen W.G., Nelson C.J (1994), “Response of fluctant to water deficit in growing leaves of tall fescue”, Plant Physiol, 106, pp 329-336 39 Tigchelarr E.C (1989), “Tomato breeding, breeding vegetable crop”, Bassett MAVI Publishing company, TNC, West post, Conect 06881, P 135-171 40 Xiong L., Karen S.S., Zhu J.K (2002) “Cell signaling during cold, drought, and salt stress”, The Plant Cell., pp 165-183 III Internet 41 W.W.W FAO.org (stat Database 2001, , 2010) 42 FAO Database static 2011 56
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng chịu thiếu nước của cà chua (Lycopersicon esculentum), Nghiên cứu khả năng chịu thiếu nước của cà chua (Lycopersicon esculentum), Nghiên cứu khả năng chịu thiếu nước của cà chua (Lycopersicon esculentum)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay