Một số chỉ số sinh học của học sinh THPT dân tộc Sán Dìu và dân tộc Kinh huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

131 123 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:58

* BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LÊ THANH HÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC SÁN DÌU VÀ DÂN TỘC KINH HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC HÀ NỘI, 2013 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài nghiên cứu, nhận giúp đỡ, bảo, đóng góp ý kiến quý báu TS Đỗ Hồng Cường Tôi vô kính trọng chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS TSKH Tạ Thúy Lan, PGS TS Trần Thị Loan, PGS TS Mai Văn Hưng nhiệt tình giúp đỡ trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy, Cô Ban giám hiệu, phòng Sau đại học, khoa Sinh - Kĩ thuật nông nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Thầy, Cô giáo em học sinh trường THPT Tam Đảo THPT Tam Đảo nhiệt tình giúp đỡ trình thực đề tài nghiên cứu khoa học Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, động viên, cổ vũ, khích lệ suốt trình học tập thực luận văn Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2013 Tác giả Lê Thanh Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Học viên Lê Thanh Hà DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ CÁI VIẾT TẮT FEV1 Thể tích thở tối đa 1,0 giây FVC Dung tích sống thở mạnh GTSH TK 90 Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 – kỷ XX HSPT Học sinh phổ thông HSSH Hằng số sinh học người Việt Nam NXB Nhà xuất PT Phương trình r Hệ số tương quan THPT Trung học phổ thông Tr Trang TSL HSPT Các số sinh lý tâm lý học sinh phổ thông VC Dung tích sống VNTB Vòng ngực trung bình MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Bảng chữ viết tắt luận văn Mục lục Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, đồ thị Phần I MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Phần II NỘI DUNG Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 1.1 Các vấn đề nghiên cứu hình thái - thể lực thể người 1.1.1 Các vấn đề chung hình thái - thể lực thể người 1.1.2 Các nghiên cứu số hình thái - thể lực người 1.2 Các nghiên cứu số chức sinh lý 13 1.2.1 Các vấn đề chung số chức sinh lý 13 1.2.2 Các nghiên cứu chức sinh lý 16 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 2.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.2 Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Các số nghiên cứu .23 2.2.2 Phương pháp xác định số 24 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 31 3.1 Một số số hình thái học sinh THPT dân tộc Sán Dìu dân tộc Kinh huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 31 3.1.1 Chiều cao đứng 31 3.1.2 Cân nặng 35 3.1.3 Vòng ngực trung bình .39 3.1.4 Vòng đùi phải 42 3.1.5 Vòng bụng 45 3.1.6 Vòng cánh tay phải co 48 3.2 Các số thể lực học sinh THPT dân tộc Sán Dìu dân tộc Kinh huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 51 3.2.1 Chỉ số Pignet 51 3.2.2 BMI .54 3.2.3 Chỉ số QVC 58 3.2.4 Khối mỡ học sinh nam nữ 61 3.2.5 Khối nạc học sinh nam nữ 63 3.2.6 Tỉ lệ phần trăm mỡ học sinh nam nữ 64 3.3 Một số số chức sinh lý học sinh THPT dân tộc Sán Dìu dân tộc Kinh huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 67 3.3.1 Tần số tim 67 3.3.2 Lưu lượng tim 70 3.3.3 Huyết áp tối đa 72 3.3.4 Huyết áp tối thiểu .75 3.3.5 Dung tích sống (VC) 78 3.3.6 Dung tích sống thở mạnh (FVC) .82 3.3.7 Chỉ số Demeny 84 3.4 Mối tương quan số số hình thái chức sinh lý học sinh THPT huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 87 3.4.1 Tương quan chiều cao đứng với số số chức hệ tuần hoàn 87 3.4.2 Tương quan cân nặng với số số chức hệ tuần hoàn 90 3.4.3 Tương quan BMI với số số chức hệ tuần hoàn .92 3.4.4 Giá trị phương trình hồi quy tính số đối chiếu thông số chức phổi 95 Phần KẾT LUẬN .97 Kết luận 97 Kiến nghị .99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Tiếng Việt 100 Tiếng Anh .107 PHỤ LỤC .108 DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng STT Bảng 1.1 Huyết áp tối đa tối thiểu trẻ thuộc lứa tuổi khác Bảng 2.1 Phân bố học sinh theo tuổi, giới tính dân tộc Bảng 3.1 Chiều cao đứng (cm) học sinh nam theo tuổi dân tộc Bảng 3.2 Chiều cao đứng (cm) học sinh nữ theo tuổi dân tộc Bảng 3.3 Chiều cao đứng (cm) học sinh THPT theo nghiên cứu tác giả khác Bảng 3.4 Cân nặng (kg) học sinh nam theo tuổi dân tộc Bảng 3.5 Cân nặng (kg) học sinh nữ theo tuổi dân tộc Trang 17 23 31 32 34 35 36 Bảng 3.6 Cân nặng (kg) học sinh THPT theo nghiên cứu tác giả khác 38 Bảng 3.7 VNTB (cm) học sinh nam theo tuổi dân tộc 39 10 Bảng 3.8 VNTB (cm) học sinh nữ theo tuổi dân tộc 40 11 Bảng 3.9 VNTB (cm) học sinh theo nghiên cứu tác giả khác 12 Bảng 3.10 Vòng đùi phải (cm) học sinh nam theo tuổi dân tộc 13 Bảng 3.11 Vòng đùi phải (cm) học sinh nữ theo tuổi dân tộc 14 Bảng 3.12 Vòng đùi phải (cm) học sinh THPT theo nghiên cứu tác giả khác 41 42 43 44 15 Bảng 3.13 Vòng bụng (cm) học sinh nam theo tuổi dân tộc 16 Bảng 3.14 Vòng bụng (cm) học sinh nữ theo tuổi dân tộc 17 Bảng 3.15 Vòng bụng (cm) học sinh THPT theo nghiên cứu tác giả khác 18 Bảng 3.16.Vòng cánh tay phải co (cm) học sinh nam theo tuổi dân tộc 19 Bảng 3.17 Vòng cánh tay phải co (cm) học sinh nữ theo tuổi dân tộc 20 Bảng 3.18 Vòng cánh tay phải co (cm) học sinh THPT theo nghiên cứu tác giả khác 21 Bảng 3.19 Chỉ số Pignet học sinh nam theo tuổi dân tộc 22 Bảng 3.20 Chỉ số Pignet học sinh nữ theo tuổi dân tộc 23 Bảng 3.21 Chỉ số Pignet học sinh THPT theo nghiên cứu tác giả khác 45 46 47 48 49 50 51 53 54 24 Bảng 3.22 BMI học sinh nam theo tuổi dân tộc 55 25 Bảng 3.23 BMI học sinh nữ theo tuổi dân tộc 56 26 Bảng 3.24 BMI học sinh THPT theo nghiên cứu tác giả khác 27 Bảng 3.25 Chỉ số QVC (cm) học sinh nam theo tuổi dân tộc 28 Bảng 3.26 Chỉ số QVC (cm) học sinh nữ theo tuổi dân tộc 57 58 59 29 Bảng 3.27 Chỉ số QVC (cm) học sinh THPT theo nghiên cứu tác giả khác 30 Bảng 3.28 Khối mỡ (kg) học sinh theo tuổi, giới tính dân tộc 31 Bảng 3.29 Khối nạc (kg) học sinh theo tuổi, giới tính dân tộc 32 Bảng 3.30 Tỉ lệ phần trăm mỡ (%) học sinh theo tuổi, giới tính dân tộc 33 Bảng 3.31 Tần số tim (nhịp/phút) học sinh nam theo tuổi dân tộc 34 Bảng 3.32 Tần số tim (nhịp/phút) học sinh nữ theo tuổi dân tộc 35 Bảng 3.33 Tần số tim (nhịp/phút) học sinh THPT theo nghiên cứu tác giả khác 36 Bảng 3.34 Lưu lượng tim (lít) học sinh nam theo tuổi dân tộc 37 Bảng 3.35 Lưu lượng tim (lít) học sinh nữ theo tuổi dân tộc 38 Bảng 3.36 Huyết áp tối đa (mmHg) học sinh nam theo tuổi dân tộc 39 Bảng 3.37 Huyết áp tối đa (mmHg) học sinh nữ theo tuổi dân tộc 40 Bảng 3.38 Huyết áp tối đa (mmHg) học sinh THPT theo nghiên cứu tác giả khác 41 Bảng 3.39 Huyết áp tối thiểu (mmHg) học sinh nam theo tuổi dân tộc 42 Bảng 3.40 Huyết áp tối thiểu (mmHg) học sinh nữ theo 61 61 63 65 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 101 Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội [10] Trần Văn Dần cs (1997), “Một số nhận xét phát triển thể lực học sinh tuổi từ 8-14 số vùng dân cư miền Bắc Việt Nam thập kỷ 90”, Bàn đặc điểm tăng trưởng người Việt Nam, Đề tài KX 07-07, Hà Nội, tr.480 - 503 [11] Trần Đăng Dong (2002), “Các thể tích, dung tích lưu lượng hô hấp”, Giáo trình Sinh lý học - Học viện Quân y, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội [12] Phan Văn Duyệt, Lê Nam Trà (1996), “Một số vấn đề chung phương pháp luận nghiên cứu tiêu sinh học”, Kết bước đầu nghiên cứu số số sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, tr.13 - 16 [13] Trịnh Bỉnh Dy, Lê Thành Uyên (1978), “Bàn mốc phân chia lớp tuổi người Việt Nam”, Sinh lý học, Tổng hội Y dược học việt Nam, (1), Hà Nội, tr.66 - 68 [14] Trịnh Bỉnh Dy, Đỗ Đình Hồ, Phạm Khuê, Nguyễn Quang Quyền, Lê Thành Uyên (1982), Về thông số sinh học người Việt Nam, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr.11- 13 [15] Trịnh Bỉnh Dy, Nguyễn Đình Hường, Lưu Văn Hoá, Phạm Quý Soạn, Nguyễn Thị Chỉnh (1988), Số lý thuyết dung tích sống người Việt Nam tuổi lao động (thống tư liệu năm sở y học Trung ương Bắc bộ), Hội nghị tiêu chuẩn hoá dung tích sống, Viện Y học lao động Việt Nam, tr.18 25 [16] Trịnh Bỉnh Dy (1994) “Tổng quan tài liệu số đặc điểm chức sinh lý người Việt Nam”, Bàn đặc điểm sinh thể sinh thể người Việt Nam, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr.67 - 87 [17] Trịnh Bỉnh Dy, Lê Thành Uyên, Đoàn Yên (1995), Một số thăm dò chức sinh lý, NXB Y học, Hà Nội, tr.14 - 107 [18] Trịnh Bỉnh Dy, Nguyễn Đình Hường, Nguyễn Văn Tường (1996), 102 “Nghiên cứu chức phổi từ sau hội nghị số 1972”, Kết bước đầu nghiên cứu số số sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, tr.134 - 139 [19] Thẩm Thị Hoàng Điệp (1992), Đặc điểm hình thái thể lực học sinh trường PTCS Hà Nội, Luận án tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y hà Nội [20] Thẩm Thị Hoàng Điệp, Nguyễn Quang Quyền, Vũ Huy Khôi cs (1996), “Một số nhận xét chiều cao, vòng đầu, vòng ngực người Việt Nam từ đến 55 tuổi”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, NXB y học, Hà Nội, tr.68 - 71 [21] Phạm Thị Minh Đức (1998), “Huyết áp động mạch”, Chuyên đề sinh lý học Bộ môn Sinh lý học trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, Hà Nội, tr.51 - 61 [22] Goran A, Nguyễn Công Khanh cs (1996), “Các tiêu hình thái trẻ em tuổi học sinh trường Thành Công A, Đống Đa, Hà Nội”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, tr.26 [23 ] Trần Thị Minh Hạnh, “ Học sinh THPT: Suy dinh dưỡng giảm, thừa cân tăng”, Báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc Hội y tế công cộng Việt Nam lần thứ VII, Hà Nội, Ngày 27/04/2011 [24] Nguyễn Văn Hoài, Nguyễn Đức Hồng, Nguyễn Thế Công (1994), “Tầm vóc thể lực người Việt Nam”, Bàn đặc điểm sinh thể sinh thể người Việt Nam, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr.146 - 147 [25] Nguyễn Đức Hồng (1996), “Đặc điểm nhân trắc hình thái người Việt lớp tuổi lao động giai đoạn 1981-1985”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, tr.63 - 67 [ 26] Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Quang Quyền (1959), Sức lớn học sinh Hà Nội từ tới 18 tuổi, Kỷ yếu công trình trường Đại học Y Hà Nội 103 [27] Mai Văn Hưng (2003), Nghiên cứu số số sinh học lực trí tuệ sinh viên số trường đại học phía bắc Việt Nam, Luận án tiến sĩ Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội [28] Lê Hữu Hưng, Vũ Duy San cs (1996), “ Hình thái thể lực, khối mỡ khối nạc bề dầy lớp mỡ da công nhân liên hiệp xí nghiệp Mộc Châu”, Kết bước đầu nghiên cứu số số sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, tr.72 - 74 [29] Nguyễn Đình Hường (1996), “Giá trị bình thường tiêu thông khí phổi người vùng Hà Nội từ 11 đến 80 tuổi”, Kết bước đầu nghiên cứu số số sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, tr.140 - 142 [30] Nguyễn Khải cs (1978), “Tình hình thể lực học sinh phổ thông thành phố Huế (từ 16-18 tuổi)”, Hình thái học, tập 9, (1), tr.1 - 28 [ 31] Đào Huy Khuê (1991) Đặc điểm kích thước hình thái , sức tăng trưởng phát triển thể học sinh phổ từ – 17 tuổi, Luận án phó tiến sĩ sinh học, trường Đại học Tổng hợp, Hà Nội [32] Đào Huy Khuê, Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Yên (1996), “Các số dinh dưỡng người lớn xã thuộc tỉnh Hà Tây”, Kết bước đầu nghiên cứu số số sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, tr.74 - 75 [33] Phạm Văn Kiều (1999), Lý thuyết xác suất thống kê toán học, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [34] Tạ Thuý Lan, Trần Thị Loan (1995), Sinh lý trẻ em, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội [35] Trần Thị Loan (2001), “Nghiên cứu nhịp tim học sinh số trường phổ thông thuộc thành phố Hà Nội’’, Tạp chí sinh học, 4, (3b), tr.155 158 [36] Trần Thị Loan (2002), Nghiên cứu số số thể lực trí tuệ 104 học sinh từ đến 17 tuổi quận Cầu Giấy - Hà Nội, Luận án tiến sĩ sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội [37] Trần Đình Long cs (1996), “Nghiên cứu phát triển thể tuổi đến trường phổ thông (6 -18 tuổi)”, Đề tài thuộc nhánh dự án “Nghiên cứu số sinh học người Việt Nam thập kỷ 90 ” [38] Trần Đình Long (1996), “Nghiên cứu đặc điểm phát triển thể học sinh phổ thông”, Tuyển tập nghiên cứu khoa học giáo dục thể chất, sức khoẻ trường học cấp, NXB thể dục thể thao, Hà Nội, tr.232 - 238 [39] Đào Mai Luyến (2001), Nghiên cứu số số sinh học người Êđê người Kinh định cư Đắc Lắc, Luận án Tiến sĩ Y học, Học viện Quân Y, Hà Nội [40] Nguyễn Quang Mai, Nguyễn Thị Lan (1998), “Nghiên cứu tiêu thể lực sinh lý tuổi dậy nữ sinh dân tộc người thuộc tỉnh Vĩnh Phúc Phú Thọ”, Thông báo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội, (6), tr.86 - 89 [41] Trịnh Văn Minh, Trần Sinh Vương cs (1996), “Kết điều tra số tiêu nhân trắc cư dân trưởng thành phường Thượng Đình xã Định Công Hà Nội”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, tr.49 - 63 [42] Trịnh Văn Minh, Trần Sinh Vương, Thẩm Hoàng Điệp, Lê Gia Vinh cs (1996), “Kết điều tra thí điểm số tiêu nhân trắc người Việt Nam bình thường xã Liên Ninh ngoại thành Hà Nội”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, tr 32 - 48 [43] Nguyễn Văn Mùi, Tô Như Khuê (2001), ''Nghiên cứu số số hình thái thể lực vận động viên đội tuyển bóng đá Hải Phòng'', Tạp chí sinh lý học, (5), N03 12/2001, tr.46 - 52 105 [44] Lê Văn Nghị (2002), “Nghiên cứu số tiêu thể lực sức khoẻ niên sau khoá huấn luyện tân binh”, Tạp chí sinh học, (6), N01 4/2002, tr.7 - 12 [45] Nguyễn Quang Quyền, Lê Gia Vinh (1975), “Nghiên cứu kích thước số thể lực cư dân xã đồng tỉnh Hà Tây”, Y học Việt Nam, (3), tr.22 - 32 [46] Nguyễn Quang Quyền, Lê Gia Vinh (1975), “Sự tương quan số thể lực Pignet QVC với khối mỡ, khối nạc số kích thước khác”, Y học Việt Nam, (4), tr.8 - 13 [47] Nguyễn Quang Quyền, Lê Gia Vinh cs (1976), “Tình hình thể lực nông dân xã Duyên Thái (Hà Tây)”, Một số công trình điều tra sức khoẻ người Việt Nam, Trường Đại học Y khoa Hà Nội, tr.32 - 48 [48] Nguyễn Quang Quyền, Lê Gia Vinh, Trịnh Hùng Cường (1977), “Bề dày lớp mỡ da học sinh y khoa Hà Nội, tuổi từ 16 - 25”, Y học Việt Nam, (6), tr22 - 31 [49] Nguyễn Quang Quyền (1984), Nhân trắc học ứng dụng nghiên cứu người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội [50] Nguyễn Quang Quyền, Lê Gia Vinh (1997), “Nghiên cứu tăng trưởng tầm vóc thể lực người trưởng thành”, Bàn đặc điểm tăng trưởng người Việt Nam, Đề tài KX-07-07, Hà Nội, tr.37 - 66 [51] Nghiêm Xuân Thăng (1993), Ảnh hưởng môi trường nóng khô nóng ẩm lên số tiêu sinh lý người động vật, Luận án Phó Tiến sĩ sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội [52] Trần Trọng Thuỷ chủ biên (2006), Các số sinh lý tâm lý học sinh phổ thông nay, Trung tâm Tâm lý học Sinh lý tuổi, Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội [53] Lê Nam Trà cs (1996), Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu 106 sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội [54] Lê Nam Trà, Trần Đình Long (1997), “Tăng trưởng trẻ em”, Bàn đặc điểm tăng trưởng người Việt Nam, Đề tài KX-07-07, Hà Nội, tr.6 - 36 [55] Trần Đỗ Trinh (1996), “Trị số huyết áp động mạch người Việt Nam”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, tr.146 - 150 [56] Trần Đỗ Trinh, Trần Văn Đồng (2000), Hướng dẫn đọc điện tim, NXB Y học, Hà Nội [57] Nguyễn Tấn Gi Trọng cộng (1975), Hằng số sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội [58] Nguyễn Văn Tường, Lê Nam Trà (1994), “Bàn đặc điểm sinh thể người Việt Nam”, Bàn đặc điểm sinh thể người Việt Nam, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr.24 - 52 [59] Nguyễn Văn Tường, Trịnh Bỉnh Dy cs (1996), “Giá trị bình thường tiêu chức phổi nghiên cứu khu vực Thanh Trì Thượng Đình Hà Nội”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, tr.143 - 145 [60] Cao Quốc Việt (1997), “Nội tiết tăng trưởng”, Bàn đặc điểm tăng trưởng người Việt Nam, Đề tài KX-07-07, Hà Nội, tr.92 - 125 [61] Đoàn Yên, Trịnh Bỉnh Dy (1993), “Biến động số thông số hình thái sinh lý trình phát triển cá thể”, Kỷ yếu lão khoa, Viện bảo vệ sức khoẻ Người cao tuổi, Hà Nội, tr.491 - 518 [62] Nguyễn Yên cs, “Nghiên cứu đặc trưng hình thái, tăng trưởng phát triển thể người Việt Nam (người Kinh số dân tộc người) mối quan hệ họ với môi trường sinh thái (ở tỉnh phía Bắc)”, Bàn đặc điểm tăng trưởng người Việt Nam, Đề tài KX-07-07, Hà Nội, tr.504 510 107 Tiếng Anh [63] Bernstein L (1967), “Respiration”, Am Rev Physiol, (29), pp.29 - 34 [64] Camphell E.J.M (1968), “Respiration”, Am Rev Physiol, (30), pp.105 - 119 [65] Gannong W.F (1999), Review of Medical Physiology, 9th ed, San Fracisco Appleton & Langer [66] Guyton A.C (1996), Textbook of Medical Physiology, 9th ed, Philadenphia, W.B Sauders Company [67] Mc Donald, D.A (1974) Blood flow in arterries 2nd Edition, Vol Williams & Wilkins, Bantimore [68] Miller, G.J (1993) Hypertension and hypercoaguability Progress in lipit research, (32), pp.61 - 69 [69] Prentice, R.L (1982) Peripheral blood pressure measurements and cardivascula dissease in Japanes cohort Am J of epidemiology, (119), pp.128 [70] Rodkiewicz, CM (1983), Arteries and arterial blood flow, Springer Verlag, New York 108 PHỤ LỤC Danh mục bảng so sánh Bảng Bảng so sánh chiều cao đứng học sinh theo tác giả khác Lê Thanh Hà (2013) Giới tính Nam Nữ Tuổi GTSH TK 90 TSLHSPT Kinh Sán Dìu (2003) (2006) (1) (2) (3) (4) P(1-2) P(1-3) P(2-3) P(1-4) P(2-4) 16 >0.05 >0.05 >0.05 0.05 17 >0.05 0.05
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số chỉ số sinh học của học sinh THPT dân tộc Sán Dìu và dân tộc Kinh huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Một số chỉ số sinh học của học sinh THPT dân tộc Sán Dìu và dân tộc Kinh huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Một số chỉ số sinh học của học sinh THPT dân tộc Sán Dìu và dân tộc Kinh huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay