PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

157 143 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:56

PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––– BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 Mã số: ĐH2014-TN06-01 Chủ nhiệm đề tài: TS Ngô Thị Tân Hƣơng Thái Nguyên - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––– BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 Mã số: ĐH2014-TN06-01 Chủ nhiệm đề tài : TS Ngô Thị Tân Hƣơng Ngƣời tham gia thực : TS V Thị T ng Hoa TS Ph m Thị Nga ThS Đào Thị Tân Xác nhận quan chủ trì đề tài Thái Nguyên - 2016 Chủ nhiệm đề tài i DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH I Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu đề tài TS V Thị T ng Ho TS Ph m Thị Ng ThS Đ o Thị T n II Đơn vị phối hợp Viện Triết học – Viện H n l m Kho học xã hội Việt N m Khoa GDCT - Trƣờng ĐHSP – ĐHTN ii MỤC LỤC DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC PHỤ LỤC viii THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ixi INFORMATION ON RESEARCH RESULTS xii MỞ ĐẦU xii Lý lự chọn đề t i 2.Tổng qu n tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực củ đề t i v ngo i nƣớc 2 Tổng qu n nghiên cứu văn hó kinh nh 2 Tổng qu n nghiên cứu phát triển bền vững v phát huy giá trị củ văn hóa kinh doanh phát triển bền vững 2 Tổng qu n nghiên cứu phát triển bền vững 2 Tổng qu n nghiên cứu phát huy giá trị củ văn hó kinh nh phát triển bền vững Mục tiêu nghiên cứu củ đề t i 11 Cách tiếp cận củ đề t i 11 Phƣơng pháp nghiên cứu củ đề t i 11 Đối tƣợng v ph m vi nghiên cứu củ đề t i 11 Đối tƣợng nghiên cứu củ đề t i 11 Ph m vi nghiên cứu củ đề t i .11 Nội dung nghiên cứu củ đề t i 12 Chƣơng 1: VĂN HOÁ KINH DOANH VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA KINH DOANH TRONG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 13 1 Văn hó kinh nh v kết cấu củ văn hó kinh nh .13 1 Khái niệm văn hoá kinh doanh 13 1 Kết cấu củ văn hoá kinh nh .15 iii Phát triển bền vững v yếu tố cấu th nh phát triển bền vững 24 1.2.1 Khái niệm phát triển bền vững 24 2 Các yếu tố cấu th nh phát triển bền vững .25 Phát huy giá trị củ văn hoá kinh nh phát triển bền vững 29 Văn hó kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế 29 Văn hó kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động, hƣớng tới phát triển bền vững môi trƣờng xã hội 31 1.3.3 Văn hó kinh nh n ng c o nhận thức hƣớng tới kh i thác v sử dụng hợp lý nguồn lực tự nhiên, bảo vệ phát triển bền vững môi trƣờng tự nhiên 32 Văn hó kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động, góp phần x y dựng văn hó theo hƣớng đảm bảo cho phát triển bền vững .33 Văn hoá kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động, góp phần đảm bảo phát triển bền vững ngƣời 35 Chƣơng 2: PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA .38 Điều kiện cho hình th nh v phát huy giá trị văn hó kinh nh củ tỉnh Thái Nguyên n y .38 1 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 2 Do nh nghiệp v văn hó kinh nh Thái Nguyên qu gi i đo n lịch sử .41 2 Thực tr ng việc phát huy giá trị củ văn hó kinh nh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên n y 43 2 Thực tr ng việc phát huy giá trị củ văn hó kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế 43 2 Thực tr ng việc phát huy giá trị văn hó kinh nh n ng c o nhận thức v h nh động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững môi trƣờng xã hội v môi trƣờng tự nhiên .54 iv 2 Thực tr ng việc phát huy giá trị văn hóa kinh doanh nâng cao nhận thức v h nh động góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững văn hó v ngƣời .66 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 79 Nhóm giải pháp từ phí quyền .79 1 Chính quyền cần ho n thiện thể chế môi trƣờng kinh nh l nh m nh, bình đẳng giữ khu vực kinh tế, hƣớng tới tăng trƣởng bền vững kinh tế đảm bảo cho ổn định mặt xã hội .79 Chính quyền đị phƣơng sở quy định chuẩn mực văn hó kinh nh củ nƣớc t nói chung, cần phải x y dựng hệ thống văn quy định chuẩn mực văn hó kinh nh, văn hó nh nh n m ng dấu ấn củ tỉnh Thái Nguyên 81 3 Chính quyền cần có chế, sách khuyến khích nh nghiệp Thái Nguyên sử dụng tiết kiệm, có hiệu nguồn t i nguyên thiên nhiên để phát huy v i trò củ văn hó kinh nh phát triển bền vững 83 Nhóm giải pháp từ phí nh nh n v nh nghiệp 84 Do nh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cần trọng x y dựng v ho n thiện nữ văn hó kinh nh củ nh nghiệp nhằm hƣớng tới mục tiêu kinh nh bền vững 84 2 Do nh nh n Thái Nguyên n y phải không ngừng học tập, rèn luyện nh n cách đ o đức nh nh n v giáo dục cho ngƣời l o động nh nghiệp củ văn hó kinh nh .86 3.2.3 Các nh nh n, nh nghiệp Thái Nguyên n y cần chủ động liên kết, hợp tác nhằm hƣớng tới phát triển bền vững 88 Do nh nghiệp Thái Nguyên cần phát huy tính chủ động, tự giác việc thực trách nhiệm xã hội nhằm phát huy nữ v i trò củ văn hó kinh nh hƣớng tới phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên .88 3 Nhóm giải pháp từ phí lực lƣợng xã hội khác .91 3 Phát huy v i trò củ ngƣời tiêu d ng Thái Nguyên để tăng cƣờng khả giám sát củ họ nh nghiệp việc thực văn hó kinh doanh 91 v 3.3 Đ d ng hó hình thức v tăng cƣờng ho t động tôn vinh nh nh n có nh n cách v văn hó , l m gƣơng tiêu biểu cho cộng đồng nh nh n noi theo 91 3 Tăng cƣờng nghiên cứu, đ o t o, bồi dƣỡng văn hó kinh nh Việt N m nói chung v văn hó kinh nh Thái Nguyên nói riêng, nhằm giáo dục cho hệ trẻ hiểu đƣợc v i trò củ kinh nh v văn hó kinh nh phát triển bền vững củ tỉnh 92 KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DNNN : Do nh nghiệp nh nƣớc DNTN : Do nh nghiệp tƣ nh n DN FDI : Do nh nghiệp vốn đầu tƣ nƣớc ngo i Nxb : Nh xuất XHCN : Xã hội chủ nghĩ TNHH : Trách nhiệm hữu h n TNHH MTV : Trách nhiệm hữu h n th nh viên vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu số 1: Kết th nh tr DN FDI 53 viii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN 109 Phụ lục 2: QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 110 Phụ lục 3: THÍCH HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC Ở THÁI NGUYÊN 128 Phụ lục 4: TẠO LẬP PHƢƠNG THỨC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC Ở THÁI NGUYÊN 129 Phụ lục 5: TẠO LẬP PHƢƠNG THỨC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI (DN FDI) Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 130 Phụ lục 6: TẠO LẬP PHƢƠNG THỨC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 131 Phụ lục 7: MỘT SỐ HÌNH ẢNH GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 132 Phụ lục 8: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 134 128 Phụ lục QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH THÍCH HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC Ở THÁI NGUYÊN 15% 45% 40% Kỹ Bình thƣờng Tìm hiểu qua 129 Phụ lục TẠO LẬP PHƢƠNG THỨC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC Ở THÁI NGUYÊN 130 Phụ lục TẠO LẬP PHƢƠNG THỨC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI (DN FDI) Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 131 Phụ lục TẠO LẬP PHƢƠNG THỨC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 132 Phụ lục MỘT SỐ HÌNH ẢNH GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Hình 1: Nhà máy Kẽm điện phân bị xem đơn vị gây ô nhiễm khí thải nghiêm trọng KCN Sông Công I Nguồn: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/kinh-te/bai-3-bao-ve-moi-truong-chuahet-nan-giai-221653-108.html Hình 2: Dự án Núi Pháo chưa đem lại lợi ích cho địa phương gây ô nhiễm 133 Hình 3: án trại người dân dựng lên bao vây nhà máy Nguồn: http://www.kinhtenongthon.com.vn/Du-an-Nui-Phao-gay-o-nhiem-Nguoidan-chan-duong-doi-truy-cuu-trach-nhiem-122-55273.html Hình 4: Thái Nguyên: đất bị ô nhiễm nặng khai thác khoáng sản Nguồn: http://www.tinmoi.vn/thai-nguyen-dat-bi-o-nhiem-nang-do-khai-thackhoang-san-01760852.html 134 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Kính thƣ quý vị! Để có sở khách qu n, kho học cho đề t i: “Phát huy giá trị văn hóa kinh doanh phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2020” xin quý vị trả lời cho số c u h i dƣới đ y Quý Ông/ Quý B đồng ý phƣơng án n o tích X v o ô, không đồng ý để trống, nêu suy nghĩ củ v o mục “ý kiến khác” Trân trọng cảm ơn hợp tác quý vị! Câu 1: Doanh nghiệp Ông/Bà công tác thuộc loại hình doanh nghiệp sau đây: Do nh nghiệp có yếu tố sở hữu Nh nƣớc Do nh nghiệp tƣ nh n Do nh nghiệp có yếu tố đầu tƣ nƣớc ngo i Khác:…………………………………………………………………… Câu 2: ĩnh vực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gì? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 3: Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp thích hợp với điều kiện tự nhiên địa bàn nhƣ nào? Mức độ thích hợp STT Điều kiện tự nhiên Quỹ đất, kết cấu h tầng sản Rất thích hợp Thích hợp Không thích hợp Không biết xuất (đƣờng gi o thông, nh xƣởng, điện, nƣớc…) Nguồn nguyên liệu đầu v o cho sản xuất, kinh nh Khí hậu, thời tiết Yếu tố tự nhiên khác:………………………………………………………… 135 Câu 4: ĩnh vực sản xuất, kinh doanh Doanh nghiệp thích hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nhƣ nào? a Trước tiến hành hoạt động kinh doanh, Ông/Bà tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh mức nào? Rất kỹ Bình thƣờng Kỹ Tìm hiểu qu Không quan tâm b Nguồn vốn đáp ứng cho lĩnh vực kinh doanh Tự chủ, đảm bảo yêu cầu kinh nh V y vốn < 50% V y vốn > 50% Khác: c Nguồn lực lao động địa phương lĩnh vực kinh doanh Doanh nghiệp? T y nghề đƣợc đ o t o tốt T y nghề phải đ o t o l i Không có t y nghề, cần đ o t o s u tuyển dụng d Trình độ công nghệ sản xuất m nh nghiệp đ ng sử dụng (so với đất nƣớc) mức: Cao 2.Trung bình Thấp Không qu n t m e Mức độ quan tâm củ DN đến tâm lý, tập quán, văn hóa tiêu d ng củ ngƣời d n sản phẩm DN sản xuất nhƣ n o? Rất qu n t m Qu n t m 3.Ít quan tâm 4.Không quan tâm g Mức độ tiêu thụ sản phẩm người tiêu dùng sản phẩm củ nh nghiệp ông (b ) nhƣ n o? 1.Cao 2.Trung bình Thấp Không qu n t m h Uy tín sản phẩm DN làm (chất lƣợng, giá cả, tác dụng củ sản phẩm ) ngƣời tiêu d ng mức: Cao Thấp 2.Trung bình Không qu n t m i Sự quan tâm DN đến trí tuệ, sức khoẻ phát triển giống nòi Rất qu n t m Qu n t m 136 3.Ít quan tâm Không quan tâm k Việc thăm dò dư luận xã hội, lấy ý kiến khách h ng tin tƣởng củ khách h ng DN: Thƣờng xuyên lấy ý kiến khách h ng Chƣ n o Đôi lấy ý kiến khách h ng Không biết Câu 5: Để trì tồn t i tăng trƣởng DN, cần có yếu tố sau đây? Nguồn vốn đáp ứng đủ yêu cầu kinh doanh N ng c o chất lƣợng, n to n sản phẩm Giảm chi phí, h giá th nh sản phẩm Thực tốt vệ sinh, n to n l o động, xử lý chất thải sản xuất, kinh nh Khai thác tối ƣu nguồn nguyên liệu t i chỗ Sử dụng tối đ nguồn l o động t i chỗ Sự qu n t m, t o điều kiện củ cấp quyền Tr nh thủ hội sách điều tiết củ nh nƣớc chƣ c n thiệp, chƣ điều chỉnh C nh tr nh liệt với DN khác phƣơng thức 10 Ý kiến khác: Câu 6: Doanh nghiệp nơi Ông/Bà công tác xây dựng số yếu tố sau triết lý kinh doanh không? Stt Yếu tố văn hóa kinh doanh Triết lý kinh nh Giá trị quản lý tổ chức kinh nh để thực triết lý kinh nh Biện pháp quản lý tổ chức kinh nh để thực triết lý kinh nh Quy đinh trung thực Quy đinh tôn trọng ngƣời Quy định tự phát huy tính sáng t o củ tập thể Quy đinh c m kết trách nhiệm với cộng đồng, xã hội Có xây dựng Không xây dựng Không biết 137 Câu 7: DN Ông (Bà) có xây dựng quy chuẩn đạo đức kinh doanh riêng không? Có Không * Nếu có, quy chuẩn đ o đức đƣợc biểu qua hình thức dƣới đây: Bằng văn có tính chất r ng buộc Có ý định x y dựng th nh văn bản, song chƣ thực đƣợc Không cần thiết x y dựng th nh văn bản, nhắc nhở qu họp, hội nghị củ tổ chức, đo n thể Có văn quy định, đƣợc phổ biến họp, hội nghị, tuyên truyền qu phƣơng tiện thông tin công cộng v cá nh n Có văn quy định v cá nh n phải tự tìm hiểu, học h i Ý kiến khác: Câu 8: Ông/Bà, vui lòng cho biết, DN thực nguyên tắc kinh doanh sau nhƣ nào? Mức độ tuân thủ nguyên tắc kinh doanh Luôn tuân Hiếm Không Đôi thủ nguyên vi quan vi ph m tắc n y ph m tâm Stt Nguyên tắc kinh doanh Kinh nh h ng hoá theo hợp đồng KD (về chủng lo i, chất lƣợng, giá cả, mẫu mã ), đ t mức: Không nói xấu, xuyên t c, tìm cách h thấp uy tín củ DN khác Không thực h nh vi tiêu cực nhƣ: Trốn thuế, chuyển giá, kh i không nh thu nhằm trục lợi Luôn qu n t m đến lợi ích đáng củ ngƣời l o động Luôn xử lý h i ho lợi ích giữ DN - ngƣời l o động – xã hội 138 Câu 9: Ở DN Ông/Bà công tác, ngƣời lao động đƣợc hƣởng thêm phúc lợi sau đây: Chỗ miễn phí Chỗ cho thuê giá rẻ Hỗ trợ chi phí điện, nƣớc sinh ho t Hỗ trợ tiền ăn trƣ , ăn giữ c Hỗ trợ t u xe dịp nghỉ lễ lớn, Tết Nguyên đán Có nh trẻ nuôi d y ngƣời l o động Hỗ trợ chăm nuôi dƣới tuổi củ ngƣời l o động Hỗ trợ mức viện phí vƣợt khả chi trả củ Bảo hiểm Phúc lợi khác: Câu 10: Ho t động kinh doanh doanh nghiệp ông (bà) bị ảnh hƣởng xấu lý sau đây? Các DN khác xuyên t c, nói xấu Đối tác thực s i c m kết hợp đồng Các phƣơng tiện thông tin đ i chúng phản ánh s i thật Ngƣời l o động đình công, bãi công Những chủ trƣơng, sách củ quyền (các cấp) không ph hợp yêu cầu thực tiễn Lý khác: Câu 11: DN Ông/Bà công tác thực trách nhiệm xã hội nhƣ nào? a Hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế Nhà nước mức độ: Đúng theo quy định, đ t 100% Đ t ≥50% Đ t
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KINH DOANH TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay