Kỹ thuật định vị các vùng trong nhập điểm tự động

66 149 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:54

H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic TR GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C S PH M HÀ N I NGUY N H I B NG NGUY N H I B NG CHUYÊN NGÀNH KHOA H C MÁY TÍNH THU T NH V CÁC VÙNG TRONG NH P MT NG LU N V N TH C S MÁY TÍNH KHÓA 15 HÀ N I, 2013 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic TR GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C S PH M HÀ N I NGUY N H I B NG THU T NH V CÁC VÙNG TRONG NH P MT NG Chuyên ngành: Khoa h c máy tính Mã s : 60 48 01 01 LU N V N TH C S MÁY TÍNH Ng ih ng d n khoa h c: PGS.TS HÀ N I, 2013 N ng Toàn d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic IC M N Trong trình th c hi n lu n v n này, em nh n n, ch b o t n tình c a PGS TS cs h ng N ng Toàn hi n công tác t i Vi n Công ngh Thông tin thu c Vi n Khoa h c Công ngh Vi t Nam cán b tr c ti p h ng d n khoa h c cho em Em xin chân thành c m n s giúp quý báu ó Em xin chân thành c m n Th y, Cô giáo khoa Công ngh thông tin, th y cô công tác t i Vi n Công ngh Thông tin thu c Vi n Khoa h c Công ngh Vi t Nam, cán b , chuyên viên phòng Sau i h c, tr ng i h c s ph m Hà N i anh ch c quan ã t o nh ng i tr ng t o ng nghi p u ki n thu n l i cho h c t p nghiên c u i h c S Ph m Hà N i Xin chân thành c m n anh, ch b n h c viên l p Cao c K15KHMT- tr ng i h c s ph m Hà N i ã ng viên, giúp nhi t tình chia s v i nh ng kinh nghi m h c t p, công tác su t khoá h c Cu i cùng, mu n g i l i c m vô h n t i gia ình b n bè, nh ng ng i thân yêu bên c nh ng viên su t trình th c hi n lu n v n t t nghi p c dù r t c g ng, song lu n v n không th tránh kh i nh ng thi u sót, kính mong c s ch d n c a quý th y cô b n nh Phúc, ngày tháng n m 2013 Tác gi Nguy n H i B ng d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic I CAM OAN Tôi xin cam oan r ng s li u k t qu nghiên c u lu n v n trung th c không trùng l p v i ng m i s giúp tài khác Tôi c ng xin cam oan cho vi c th c hi n lu n v n ã thông tin trích d n lu n v n ã c c m n c ch rõ ngu n g c nh Phúc, ngày tháng n m 2013 Tác gi Nguy n H i B ng d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic CL C C L C U Ch ng 1: KHÁI QUÁT V X LÝ NH VÀ BÀI TOÁN NH V VÙNG 1.1 Khái quát v x lý nh 1.1.1 lý nh, s 1.1.2 Các v n 1.1.2.1 t ng quát c a m t h th ng x lý nh c b n x lý nh t s khái ni m 1.1.2.2 Bi u di n nh 1.1.2.3 ng c ng nh –khôi ph c nh 1.1.2.4 Nh n d ng nh 1.1.3 Thu nh n nh 10 1.1.3.1 Thi t b thu nh n nh 10 1.1.3.2 Bi u di n màu 11 1.1.3.3 t a màu 12 1.1.4 Các k thu t x lý nh c b n 13 1.1.4.1 Nh phân hóa 13 1.1.4.2 Kh nhi u 14 1.1.4.3 Làm tr n biên, l p 1.2 Bài toán y ch tr ng 14 nh v vùng nh p mt ng 15 1.2.1 Mô t toán 15 1.2.2 Ch t s cách ti p c n 16 ng 2: M T S K 2.1 THU T nh v vùng theo ph NH V VÙNG 17 ng pháp hình thái h c 17 2.1.1 Các phép toán hình thái c b n 17 2.1.1.1 ts nh ngh a 17 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic 2.1.1.2 t s tính ch t c a phép toán hình thái 18 2.1.2 Phát hi n biên d a vào phép toán hình thái 24 2.1.2.1 p x x p x d i it ng nh 24 2.1.2.2 Thu t toán phát hi n biên d a vào phép toán hình thái 25 2.1.3 2.2 nh v vùng s d ng ph nh v vùng s d ng ph ng pháp hình thái h c 27 ng pháp phân lo i Heuristic 28 2.2.1 Thu t gi i Heuristic 28 2.2.2 Bài toán hành trình ng n nh t – ng d ng nguyên lý Greedy 29 2.2.3 Bài toán phân vi c – ng d ng c a nguyên lý th t 31 2.2.4 Các ph 2.2.4.1 ng pháp tìm ki m Heuristic 34 u trúc chung c a toán tìm ki m 34 2.2.4.2 Tìm ki m chi u sâu tìm ki m chi u r ng 35 2.2.5 2.3 nh v vùng s d ng ph ng pháp phân lo i Heuristic 39 nh v vùng s d ng phép bi n i Hough 41 2.3.1 Bi n i Hough cho ng th ng 41 2.3.2 Bi n i Hough cho ng th ng t a 2.3.3 Bi n i Hough phát hi n góc nghiêng v n b n 44 2.3.3.1 Áp d ng bi n c c 43 i Hough phát hi n góc nghiêng v n b n 44 2.3.3.2 Thu t toán phát hi n hi u ch nh góc nghiêng v n b n 45 2.3.4 2.4 Ch nh v vùng s d ng phép bi n nh v vùng b ng ph ng 3: CH i Hough 49 ng pháp k t h p hình thái h c v i Heuristic 50 NG TRÌNH TH NGHI M 51 3.1 Bài toán 51 3.2 Phân tích toán 52 3.3 Ch ng trình th nghi m 55 3.3.1 Thi t k ch 3.3.2 ng trình 55 t s k t qu ch ng trình 58 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic Hình 3.2 Hình nh b ng m ch a xác Hình 3.3 Hình nh b ng m ã xác nh nh c vùng ch a c vùng ch a m 58 m 58 PH N K T LU N 60 TÀI LI U THAM KH O 62 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic U Lý ch n tài lý nh m t khoa h c t ng i m i m so v i nhi u ngành khoa h c khác, nh t quy mô công nghi p, song x lý nh ã b t u xu t hi n nh ng máy tính chuyên d ng Nh n d ng m t nh ng b ph n quan tr ng c a x lý nh ã c ng d ng r t hi u qu nhi u nh v c khác nh y t , giáo d c, qu c phòng, nghiên c u v tr Trong trình công tác, nh n th y r ng: Vi c x lý k t qu thi c a sinh viên hi n h u h t t qu thi sau vào máy tính tr ng c th c hi n m t cách th công c gi ng viên ghi vào biên b n ch m thi s l u tr x lý Vi c nh p m th công nh v y t n nhi u công s c kh n ng nh m l n cao N u công vi c nh p n ch m thi vào máy tính ct m t biên ng hóa hi u qu h n r t nhi u giúp cho vi c ó òi h i ph i xây d ng c công c u hi u vi c nh n d ng vùng ch a d li u b ng ng c nh p c ch s vi t tay Trong ph m vi m t m, nh n tài lu n v n th c s , i sâu vào tìm hi u k thu t nh n d ng vùng ch a d li u b ng m Do ó ch n tài: “ thu t nh v vùng nh p m ng” M c ích nghiên c u - Làm gi m công s c cho giáo viên vi c nh p m t biên b n ch m thi vào máy tính - T ng tính xác, gi m thi u t i a sai sót trình nh p m vào máy tính .d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic Nhi m v nghiên c u - Nghiên c u k thu t x lý nh n d ng nh c b n - Nghiên c u c u trúc m t b ng i giúp cho vi c nh n d ng t it mt ó xu t m u phi u ng c xác m ng ph m vi nghiên c u a it ng nghiên c u - Phi u m (biên b n ch m thi) c a m t s tr ng h c - Các k thu t x lý nh n d ng nh - Xây d ng ph n m m mô ph ng nh n d ng vùng ch a d li u b Ph m vi nghiên c u: M t s k thu t h tr xác li u m nh vùng ch a d m D ki n óng góp m i: tài hoàn thành s gi i quy t m t ph n quan tr ng c a toán nh p mt ng: Xác nh vùng ch a d li u phát tri n ng d ng áp d ng th c t Ph m t t c tr ây c s có th ng h c hi n ng pháp nghiên c u - Nghiên c u tài li u, tìm hi u thông tin Internet v k thu t liên quan - d ng th nghi m công c có s n xây d ng ch ng trình demo hi u rõ b n ch t v n , sau ó d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic Ch ng 1: KHÁI QUÁT V X TOÁN 1.1 LÝ NH VÀ BÀI NH V VÙNG Khái quát v x lý nh 1.1.1 lý nh, s t ng quát c a m t h th ng x lý nh có th hình dung c u hình m t h th ng x lý nh chuyên d ng hay t h th ng x lý nh dùng nghiên c u, t o, tr xem xét b c h t s c c n thi t x lý nh u tr Scanner Thu nh nh n Phân nh hóa tích Nh n d ng Camera quy t u tr nh Hình 1.1 Các giai Tr Thông th n x lý nh c h t trình thu nh n nh nh có th thu nh n qua camera ng nh thu nh n qua camera tín hi u t ki u CCIR), nh ng c ng có th tín hi u s ng t (lo i camera ng hóa (lo i CCD – Charge Coupled Devide) nh c ng có th thu nh n t v tinh qua b c m ng (sensor), hay nh, tranh c quét scanner Chi ti t v trình thu nh n nh s c mô t m c 1.1.3 Ti p theo trình s hóa (Digitalizer) bi n tín hi u t ng hóa, tr ng t sang tín hi u r i r c (l y m u) s hóa b ng l c chuy n sang giai n x lý, phân tích hay l u tr l i i d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic b) Thu t toán phát hi n góc nghiêng v n b n d a vào biên Gi s nh u vào nh màu (Image) Thu t toán phát hi n ch nh a góc nghiêng v n b n c th c hi n theo b c 1: Ti n x lý nh màu Image c nh trung gian TempImage c 2: Xác nh chu n cho Duy t nh t xu ng d c sau: it ng: i, t trái sang ph i, m nh hi n t i (x,y): - N u (x,y) có màu khác màu n n ch a xét Label [x][y]=0 : - T ng giá tr nhãn lên m t - G i hàm xác n v : label=label+1 nh chu n DetectAnObject v i phát (x,y), rec dùng l u hình ch nh t ch a -1 n u it ng cô l p, n u tr ng h p ng it it ng, hàm tr v ng có kích th c l i có kích th m xu t c bình th ng ck l - N u hàm chu n tr v : + T ng s i t ng: Id=Id+1 + L u l i Rec[Id] =rec + Duy t t ph i sang trái, tìm m hàng có nhãn b ng label nh y t i ó - Ng c l i n u hàm DetectAnObject tr v 0: + N u rec.Wid > 200 rec.Hei > 200 ( kích th thi t l p màu n n cho m biên l y c l n) m (x,y+1) làm m xét ti p theo + Ng c l i, t t ph i sang trái tìm tiên có nhãn b ng label nh y t i ó m hàng u d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 48 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic - N u (x,y) có màu khác màu n n ã xét, Label [x][y] > 0, t t ph i sang trái tìm m u tiên hàng có nhãn b ng Label [x][y] nh y t i ó c 3: Dùng m ng Rec[N] xác nh giá tr ng ng trung bình WidAvr, HeiAvr PrmAvr c 4: Áp d ng bi n i Hough i m i ph n t Rec[i] c a m ng Rec: u Rec[i].Pmr < 6*PrmAvr Rec[i].Wid < 4*WidAvr Rec[i].Hei < 4*HeiAvr , áp d ng bi n i Hough cho m gi a áy c a hình ch nh t c 5: Dùng m ng k t qu Hough[360][Dis] cl ng góc nghiêng cho v n n: - Gán giá tr c c i ph n t c a m ng Hough[360][Dis] cho max - Gán maxtotal = - V i m i hàng i c a m ng - Kh i t o cho t ng giá tr c a hàng: total = - V i m i giá tr c t j, n u Hough[i][j] > max/2, t ng t ng total = total+Hough[i][j] - N u total> maxtotal: + maxtotal = total + Góc l ch = i c 6: Quay l i nh Image v i góc l ch ϕ v a xác 2.3.4 nh v vùng s d ng phép bi n Nh Hough ã trình ch nh nh ct c i Hough ph n trên, ta có th s d ng phép bi n nghiêng c a v n b n, tìm ki m ng th ng i iv i d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 49 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic toán nh v vùng nh p c t o b i ng b n thân b ng ng th ng, v y mà ta tìm o nên b ng ta s hoàn toàn xác 2.4 mt nh v vùng b ng ph nh c c v trí vùng ch a m ng th ng m ng pháp k t h p hình thái h c v i Heuristic i ph ng pháp này, vi c u tiên dò tìm c nh nh s d ng ph ng pháp phát hi n biên nh sau tìm biên c a v nh nh phân nh thu c sau hai b c ch ch a c nh g i Ie Sau có c Ie vi c ti p theo tìm vùng liên thông (m i vùng hình bao m t i t ng nh) Ta g i t p vùng liên thông {Ic} c ti p theo phát hi n vùng th a mãn t p {Ic} Ta g i tiêu chu n giúp phát hi n vùng th a mãn t p {Ic} Heuristic, ví d : • Kích th c chi u cao, chi u r ng • l gi a chi u cao chi u r ng • Di n tích vùng • t m nh • l ng vùng d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 50 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic Ch Nh ng 3: CH ã trình bày vùng nh p ch mt th nghi m ph ng Heuristic t ng t c NG TRÌNH TH NGHI M ng 2, có nhi u ph ng pháp nh v ng Trong ph m vi lu n v n này, tác gi i sâu vào nh v vùng b ng ph ng pháp k t h p hình thái h c v i x lý tác gi s s d ng phi u ng phù h p cho trình nh n d ng b ng ph m c xây ng pháp 3.1 Bài toán Hi n nay, a ph n tr qu n lý ng h c u s d ng ph n m m tin h c m Vi c này, giúp vi c qu n lý c xác, tra c u nhanh chóng Tuy nhiên, theo tìm hi u c a tác gi ph n m m cho phép in biên b n ch m trách giáo viên ch m thi nh p m ph i có trách nhi m nh p hi n u cho ch m r i ng i ph m b ng tay M c dù ph n m m u có ch c n ng in ki m dò, nh ng công vi c v n hoàn toàn th công d n t i có nhi u sai sót Bài toán nh p n mà tác gi mt ã nêu ng n u Vi c nh p th p nh biên b n ch m thi (thông th a c b ng c gi i quy t s kh c ph c mt c ng s trình thu ng qua máy Scanner) sau ó s x lý m xác d i d ng s máy tính Trong toán này, có hai toán nh c n gi i quy t ó là: Xác nh vùng ch a d li u m nh n d ng ch s vi t tay Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n, tác gi s i t p trung nghiên c u vào vi c xác h th ng có th nh n d ng c b ng ph i tuân theo m t m u chu n M u ng nh vùng ch a d li u m, phi u xu t m u b ng m dùng u c thi t k cho trình nh n c th c hi n m t cách nhanh chóng xác Tác gi m nh n d ng nh sau: d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 51 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic Hình 3.1 M u b ng Nh m giúp trình lo i b m nh v vùng ch a m ng vi n ô không liên quan t i ô m, dùng ng k li n v i c xác, tác gi m ã i v i ô ch a r ng 1.5 pt 3.2 Phân tích toán Tr c h t, ta phân tích u nh vùng ch mt c m c a t ng ph ng pháp phát hi n ng em áp d ng vào toán phát hi n vùng nh p ng i ph ng pháp bi n i Hough, ta th y có v nh r t thích h p cho toán b i b n ch t b ng c Vì v y, n u ta dùng bi n ràng ta hoàn toàn có th xác m c t o t i Hough nh th c nghi m tác gi nh n th y r ng tìm ng th ng rõ c vùng ch a i v i nh ng ng th ng ngang, m Tuy nhiên, qua ng th ng nét m ng nh d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 52 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic ng m qua trình quét nh i khó nh v c b ng cách t ng ng ng th ng th ng b t nét d n ng th ng Chúng ta có th x lý v n dày c a ng này, nhiên u ós d nt i m m t tính th m m i ph ng pháp phát hi n vùng theo ph t nh ng nh c ng c tính quan tr ng nh t ng pháp hình thái h c, ta th y nh v c vùng c n tìm xác ng xám Trên vùng ch a d li u m, s phân b m c xám không c bi t so v i vùng khác Vì v y mà c nh phân hóa vùng d li u m s có r t n t i khó kh n vi c c thù hình thái u nh v vùng i ph ng pháp phân lo i Heuristic, ta có th xây d ng b phân lo i thông qua tiêu chí sau: • Màu s c • Kích th • c chi u dài, chi u r ng l gi a chi u dài chi u r ng • Di n tích vùng ch a d li u • l m ng vùng i m i tiêu chí ta xây d ng c m t b phân lo i T c t l xác tùy thu c vào cách s p x p b phân lo i c sau cho th y m t cách s p x p b phân lo i mà th c nghi m cho k t qu kh quan: d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 53 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic Vùng ng viên ch a m Kích th c hai chi u kho ng [20, 50] pixel Không ph i Có kh n ng Di n tích kho ng [50, 300] pixel Không ph i Có kh n ng Ch a t n vùng di n tích [10, 50] Không ph i sung vùng nh vào t p k t qu tìm c kh c ph c nh ph c m c a m i ph ng pháp ta k t h p ng pháp hình thái h c v i phân lo i Heuristic: • Nâng cao ch t l • Phát hi n biên s d ng m t n Sobel thu • Sau ó nh phân hóa IS thu • Tìm vùng liên thông IE (m i vùng hình bao m t {Ic} it ng nh u vào c nh IS c nh ch ch a t p c nh IE ng hình nh) Ta g i t p vùng liên thông d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 54 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic • Xác xác nh vùng m t p {Ic} Ta g i tiêu chu n giúp nh vùng bi n s t p {Ic} Heuristic: o 20 pixel chi u cao, chi u r ng o 50 pixel di n tích Ici 300 pixel t o 50 pixel m nh o Ici vùng ch a d li u m n u ch a t n n5 vùng (là vùng ch a ký t ) 3.3 Ch ng trình th nghi m 3.3.1 Thi t k ch ng trình Qua phân tích u vào nh b ng trên, tác gi xây d ng ch m ng trình th nghi m v i c nh p t thi t b thu nh n nh Ch ng trình cho phép phát hi n vùng ch a d li u nh m t cách xác Ch ng trình có module nh sau: • Module: c d li u u vào o u vào: File nh b ng o u ra: nh xám li u u vào m c thu nh n t file nh BMP Ch tr c ti p file nh sau ó chuy n sang nh xám l u ng trình s nh d ng ma tr n bitmap hai chi u • Module: Ti n x lý o u vào: nh xám o u ra: nh sau ã chu n hóa v kích th c c 640 x 480 d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 55 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic Module làm nhi m v nâng cao ch t l ts b c nh c x lý nh làm s c nét nh, c n b ng nh v kích th • Module: c 640 x 480 av ph c v cho b t u vào thông qua ng ph n, , a c sau nh nh phân o u vào: nh xám o u ra: nh nh phân d ng thu t toán SIS ã trình bày phân ph c v cho giai ph n a nh v nh nh n sau • Module: Tìm biên nh o u vào: nh nh phân o u ra: nh biên Sobel Do vùng liên thông nh có th m không rõ nét Nh v y giai n tìm vùng liên thông cho k t qu t t ta ti n hành tìm biên Sobel tr c tìm vùng liên thông • Module: Tách vùng liên thông nh o u vào: nh sau dò biên o u ra: T p vùng liên thông {IC} nh sau ã tìm biên Sobel ta ti n hành dò tìm vùng liên thông nh l u vào t p {IC} • Module: Xác nh vùng ng viên ch a o u vào: T p vùng liên thông {IC} o u ra: T p vùng ng viên ch a m m {IL} t p vùng liên thông {IC} ta s d ng ph thái h c v i Heuristic nh viên ch a {IL} ã trình bày ph n ng pháp k t h p hình xác nh vùng ng d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 56 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic • Module: Lo i b vùng ng viên không ph i vùng ch a m t p {IL} o u vào: T p {IL} o u ra: T p {IL} sau ã lo i b vùng ng viên không ph i vùng ch a m a vào thông tin v t l gi a c nh, chi u cao, ta xác nh vùng IL ng ng có ph i vùng ch a r ng vùng m hay không • Module: Hi n th k t qu o u vào: T p {IL} o u ra: nh sau khoanh vùng ( i màu) ch a d li u i m i nh t p {IL} ta ti n hành khoanh vùng ch a d li u nh g c hi n th k t qu cho m i u vào t ng ng m m d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 57 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic 3.3.2 t s k t qu ch ng trình Hình 3.2 Hình nh b ng Hình 3.3 Hình nh b ng m ch a xác m ã xác nh nh c vùng ch a c vùng ch a Thông qua ti n hành th c nghi m file nh, ch c k t qu nh sau: m m ng trình ã thu d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 58 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic • Máy ch y th c nghi m: AMD Turion 64 x TL – 58 1.9 GHz, Ram 2GB • t qu th c nghi m: c ch b ng 3.1 ng 3.1: K t qu th c nghi m t phi u phi u nh n d ng úng l (%) 20 18 90 20 20 100 20 20 100 20 18 90 20 20 100 20 17 85 20 20 100 20 20 100 20 19 95 10 20 20 100 200 192 96 ng ng d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 59 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic PH N K T LU N Trong giai n c a m t h th ng nh p phát hi n tách vùng ch a th i gian nh thu m giai c t thi t b th mt ng, giai n n r t khó kh n òi h i nhi u ng b sai l ch y u t nh góc quay, kho ng cách, ánh sáng, Ph n l n k t qu nh n d ng sai không phát hi n c xác vùng ch a m tài ã nghiên c u m t s thu t phát hi n vùng áp d ng vào toán phát hi n vùng ch a d li u m toán nh p mt ng Trong th i gian nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi ã t c t s k t qu sau: • Nghiên c u m t s k thu t ti n x ng nh lý nh nh m nâng cao ch t u vào • Nghiên c u m t s k thu t phát hi n vùng nh: Phát hi n vùng theo ph ph ng pháp hình thái h c, phát hi n vùng s d ng ng pháp phân lo i Heuristic, phát hi n vùng s d ng phép bi n i Hough phát hi n vùng s d ng ph ng pháp hình thái h c k t p v i Heuristic • Thi t k ch ng ph ng trình phát hi n vùng ch a ng m t file Qua th c nghi m cho ng trình làm vi c t t v i nh khác v ch t l ts ms ng pháp k t h p hình thái h c v i Heuristic Ch trình cho phép nh n nh b ng th y ch m b ng u vào m c ng nh xu t Trong th i gian t i, báo cáo c ng nh ch u, phát tri n thêm m t s ch c n ng: ng trình s c nghiên d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 60 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic • i ti n m t s ch c n ng ch hi u qu phát hi n vùng ch a d li u ng trình cho phép nâng cao m b ng m gi m • Tích h p thêm ch c n ng nh n d ng ch s vi t tay hoàn thi n thi u th i gian x lý ch ng trình nh p mt ng .d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 61 c u-tr a c k c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k to k lic TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t [1] N ng Toàn, Ph m Vi t Bình, Giáo trình X lý nh, Nhà xu t b n Khoa h c K thu t, Hà N i 2008 [2] ng M nh Bá, Nguy n Thanh Th y, Nh p môn X lý nh s Nhà xu t n Khoa h c K thu t, Hà N i 1999 Ti ng Anh [1] Ian T Young, Jan J.Gerbrands, Lucas J van Vliet Image Processing Fundamentals [2] John C Russ The image processing handbook, third edition CRC Press [3] William K Pratt Digital Image Processing: PIKS Inside, Third Edition [4] Jaroslav Borovieka Circle detection using Hough transforms documentation [5] Philippe Crochat, Daniel Franklin Back-Progagation Neural Network Tutorial d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to 62 c u-tr a c k c
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật định vị các vùng trong nhập điểm tự động, Kỹ thuật định vị các vùng trong nhập điểm tự động, Kỹ thuật định vị các vùng trong nhập điểm tự động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay