ghiên cứu đặc tính sinh dược học của dịch chiết từ lá cây Dâu tằm (Morus alba L.)

65 175 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:53

Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học s- phạm hà nội NGUYN TH HIN NGHIấN CU C TNH SINH DC HC CA DCH CHIT T L CY DU TM (Morus alba L.) Chuyờn ngnh: Sinh hc thc nghim Mó s: 60 42 01 14 LUN VN THC S SINH HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trng Vn Chõu Hà Nội, 2013 LI CM N Trong quỏ trỡnh thc hin ti nghiờn cu, tụi ó luụn nhn c s giỳp , ch bo, úng gúp ý kin ht sc quý bỏu ca PGS.TS Trng Vn Chõu Tụi vụ cựng kớnh trng v chõn thnh cm n s giỳp quý bỏu ú Tụi xin by t lũng bit n ti cỏc, thy cụ Ban giỏm hiu, phũng Sau i hc, khoa Sinh - K thut nụng nghip trng i hc S phm H Ni ó giỳp v to mi iu kin cho tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ca mỡnh Xin cm n gia ỡnh, bn bố, ng nghip ó luụn quan tõm, giỳp , ng viờn, c v, khớch l tụi sut quỏ trỡnh hc v thc hin lun H Ni, ngy thỏng nm 2013 Tỏc gi Nguyn Th Hin LI CAM OAN Tụi xin cam oan rng s liu v kt qu nghiờn cu lun ny l trung thc v khụng trựng l p vi cỏc ti khỏc Tụi cng xin cam oan rng mi s giỳp cho vic thc hin lun ny ó c cm n v cỏc thụng tin trớch dn lun ó c ch rừ ngun gc Nu sai tụi xin hon ton chu trỏch nhim Tỏc gi Nguyn Th Hin MC LC Li cm n Li cam oan Mc lc Danh mc ch vit tt Danh mc cỏc bng Danh mc hỡnh, biu M U Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Hp cht th sinh thc vt 1.1.1 Cỏc hp cht th sinh thc vt 1.1.2 Vai trũ ca cỏc hp cht th sinh thc vt 1.1.3 ng dng ca cỏc hp cht th sinh thc vt 1.2 Bnh bộo phỡ (Obesity) 1.2.1 Khỏi nim v phõn loi bnh bộo phỡ 1.2.2 Thc trng b o phỡ trờn th gii v Vit Nam 10 1.2.3 Nguyờn nhõn gõy bộo phỡ 11 1.2.4 Tỏc hi ca bnh bộo phỡ 11 1.2.5 Gii phỏp v iu tr bnh bộo phỡ 11 1.2.6 Ri lon trao i lipid 12 1.3 Bnh ỏi thỏo ng 13 1.3.1 Khỏi nim v phõn loi 13 1.3.2 Thc trng ỏi thỏo ng trờn th gii v Vit Nam 15 1.3.3 C ch sinh bnh ca T 16 1.3.4 Tỏc hi v bin chng 17 1.3.5 Mt s thuc tng hp iu tr bnh T 18 1.3.6 ỏi thỏo ng vi y hc c truyn 18 1.4 Mi quan h gia b o phỡ v ỏi thỏo ng 19 1.5 Vi nột chung v cõy Dõu tm (Morus alba L.) 20 1.5.1 c im sinh hc 20 1.5.2 Thnh phn húa hc 21 1.5.3 Mt s tỏc dng Sinh - dc v cụng dng ca lỏ cõy Dõu tm 22 Chng I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 23 2.1 i tng nghiờn cu 23 2.1.1 Mu thc vt 23 2.1.2 Mu ng vt 23 2.1.3 Húa cht v dng c thớ nghim 24 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 24 2.2.1 Phng phỏp tỏch chit mu nghiờn cu 24 2.2.2 Phng phỏp kho sỏt thnh phn húa hc ca cõy Dõu tm (Morus alba L.) 24 2.2.3 Nghiờn cu tỏc dng ca dch chit cỏc phõn on lỏ cõy dõu tm lờn trng lng v mt s ch s húa sinh mỏu ca chut BP thc nghim 28 2.2.4 Nghiờn cu tỏc dng h ng huyt ca dch chit lỏ cõy dõu tm lờn chut nht gõy T bng STZ 29 2.2.5 S dng phng phỏp húa sinh - y dc 31 2.2.6 X lý s liu 33 Chng KT QU V THO LUN 35 3.1 Tỏch chit cỏc phõn on dch chit lỏ cõy Dõu tm (Morus alba L.) 35 3.1.1 Quy trỡnh tỏch chit cỏc phõn on dch chit lỏ cõy Dõu tm 35 3.1.2 Kt qu nh tớnh cỏc hp cht t nhiờn cỏc phõn on dch chit t lỏ cõy Dõu tm 36 3.1.3 Phõn tớch thnh phn cỏc hp cht t nhiờn dch chit lỏ Dõu tm bng sc kớ lp mng 38 3.1.4 nh lng polyphenol tng s cỏc phõn on dch chit 39 3.2 Kt qu xỏc nh liu c cp 39 3.3 Kt qu xõy dng mụ hỡnh chut bộo phỡ thc nghim 40 3.4 Tỏc dng h glucose huyt ca mt s phõn on dch chit t lỏ cõy dõu tm trờn mụ hỡnh chut T type 45 3.4.1 Kt qu to mụ hỡnh chut T type thc nghim 45 3.4.2 Tỏc dng ca cỏc phõn on dch chit t lỏ cõy Dõu tm n nng glucose huyt lỳc ca chut T 46 3.5 Tỏc dng n chuyn húa lipid ca lỏ cõy dõu tm trờn mụ hỡnh chut T type 49 KT LUN 52 KIN NGH 54 TI LIU THAM KHO 55 DANH MC CH VIT TT BP Bộo phỡ T ỏi thỏo ng EtOAc Ethylaxetat EtOH Ethanol HDL-c High density lipoprotein (Lipoprotein liờn kt cholesterol t trng cao ) LDL-c Low density lipoprotein (Lipoprotein liờn kt cholesterol t trng thp ) N-hex N-hexan P Phõn on STZ Streptozotocin TC Total cholesterol (cholesterol ton phn) TG Triglyceride VLDL-c Very low density lipoprotein (Lipoprotein t trng thp liờn kt cholesterol) DANH MC CC BNG Tờn bng STT Trang Bng 1.1 Phõn loi BMI ca ngi trng thnh chõu u v chõu 10 Bng 2.1 Bng cỏc phn ng nh tớnh c trng 25 Bng 2.2 Kt qu ng chun gallic 27 Bng 2.3 Thnh phn thc n giu lipid 28 10 11 12 13 Bng 2.4 Mụ hỡnh nghiờn cu kh nng h glucose ca cỏc phõn on dch chit t lỏ cõy Dõu tm 30 Bng 3.1 Khi lng cao thu c chit qua cỏc phõn on v hiu sut 36 Bng 3.2 Bng kt qu nh tớnh mt s hp cht t nhiờn cỏc phõn on dch chit t lỏ cõy Dõu tm 37 Bng 3.3 Kt qu hm lng polyphenol tng s cỏc P dch chit 39 Bng 3.4 Kt qu th c tớnh cp theo ng ung 40 Bng 3.5 Trng lng trung bỡnh ca hai nhúm chut nuụi bng hai ch dinh dng khỏc 41 Bng 3.6 So sỏnh mt s ch s húa sinh mỏu gia chut nuụi thng v nuụi bộo phỡ thc nghim 42 Bng 3.7 Nng glucose huyt ca cỏc lụ chut trc v sau tiờm STZ 45 Bng 3.8 Kt qu nng glucose huyt lỳc ca cỏc lụ chut sau 21 ngy iu tr 47 Bng 3.9 So sỏnh mt s ch s lipid mỏu chut T 14 trc v sau iu tr bng cao phõn on ethanol, cao phõn on n hexan v cao phõn on ethylacetate 50 DANH MC CC HèNH, BIU STT Tờn hỡnh Trang Hỡnh 2.1 Cõy Dõu tm (Morus alba L.) 23 Hỡnh 2.2 Chut nht trng chng Swiss 23 Hỡnh 2.3 th chun acid gallic 27 Hỡnh 3.1 Quy trỡnh chit xut cỏc cht t nhiờn t lỏ cõy Dõu tm 35 Hỡnh 3.2 Sc ký cỏc phõn on 38 Hỡnh 3.3 Chut b o phỡ (A) v chut n thng (B) 40 Hỡnh 3.4 Biu biu din s tng trng ca cỏc nhúm chut 41 vi ch dinh dng khỏc vũng tun Hỡnh 3.5 Biu so sỏnh mt s ch s húa sinh gia cỏc lụ 43 chut TNo Hỡnh.3.6 Nng glucose huyt lỳc ca cỏc lụ chut thớ 46 nghim trc v sau tiờm 72 gi 10 Hỡnh 3.7 Nng glucose huyt lỳc ca cỏc lụ chut 48 trc v sau 21 ngy iu tr 11 Hỡnh 3.8 So sỏnh mt s ch s lipid mỏu chut T trc v sau iu tr bng cao phõn on ethanol, cao phõn on n hexan v cao phõn on ethylacetate 50 M U Lý chn ti Vit Nam nm khu vc cú khớ hu nhit i giú nờn cú mt thm thc vt ht sc a dng v phong phỳ ú chớnh l ngun ti nguyờn thiờn nhiờn vụ giỏ m cho n chỳng cha ng nhiu iu n Ngy nay, cỏc sn phm thiờn nhiờn ngy cng c ngi quan tõm v ng dng rng rói cỏc ngnh kinh t quc dõn bi tớnh nng c ỏo, ớt c hi, d hp thu v c bit khụng lm tn hi n mụi sinh Nm khu vc nhit i giú mựa, ti ắ din tớch ca c nc l nỳi rng trựng ip, cựng vi iu kin khớ hu rt a dng vi nhiu tiu vựng khớ hu khỏ c trng ó to cho Vit Nam cú thm thc vt thiờn nhiờn vụ cựng phong phỳ, c bit l kho tng cỏc cõy dc liu Theo thng kờ, hin s loi thc vt bc cao cú mch nc ta vo khong 12.000 13.000 loi, thỡ s loi c dựng lm thuc chim ti 4.000 loi Vic tỡm kim cỏc cht cú hot tớnh sinh hc t ngun dc liu ó v ang l thu hỳt s quan tõm ca cỏc nh khoa hc cng nh cỏc nh qun lý v kinh doanh nhiu nc, nht l cỏc nc cụng nghip phỏt trin Nghiờn cu khai thỏc, k tha, ng dng v phỏt trin ngun thc vt lm thuc l cú ý ngha khoa hc, kinh t v xó hi rt ln nc ta Cú th núi tỏc dng cha bnh ca cõy c c quyt nh ch yu bi cỏc hp cht t nhiờn cha chỳng Nghiờn cu thnh phn húa hc v hot tớnh sinh hc ca cỏc cõy thuc khụng nhng gúp phn lm sỏng t tỏc dng cha bnh ca tho dc m cũn to nhiu loi thuc mi phũng chng, tr giỳp, ngn nga v cha tr bnh Hin nay, ngi ó phỏt hin c rt nhiu hp cht t cõy c vi cỏc c tớnh sinh hc quý giỏ 42 hn rt nhiu so vi chut n thc n thng v s sai khỏc ny l cú ý ngha thng kờ vi tr s p < 0.05 C th l: Ti thi im ban u s khỏc v trng lng khụng cú ý nga thng kờ (p> 0.05) Sau tun nuụi, chut nuụi vi ch n thng trng lng c th ch tng thờm 24,64g tng ng tng lờn 157,24 so vi ban u, nhúm chut n b o trng lng c th tng thờm 42,61g ng vi 277,58% so vi ban u Nh vy, nhúm chut n b o ó tng trng lng hn so vi chut n thc n thng l 17,97g hay gp 1.73 ln õy l mt kt qu kh quan, phự hp vi thc nghim nuụi bộo chut ca TS Phựng Thanh Hng [8] ỏnh giỏ nh hng ca ch nuụi b o n mt s ch s lipid huyt ca chut vo ngy cui cựng ca thi gian nuụi bộo sau cho nhn qua ờm, chỳng tụi la chn ngu nhiờn 10 chut, ly mỏu tng s v phõn tớch mt s ch s hoỏ sinh Kt qu c trỡnh by bng 3.6 v hỡnh 3.5 sau õy Bng 3.6 So sỏnh mt s ch s húa sinh mỏu gia chut nuụi thng v nuụi bộo phỡ thc nghim Nhúm Nhúm n thng Nhúm n So sỏnh lụ bộo / thng Cỏc ch s lipid (mmol/l) TC 4.16 0.12 5.37* 0.24 1.29 Ln TG 1.42 0.13 2.20* 0.17 1.55 Ln HDL-c 1.63 0.10 0.72* 0.05 0.44 Ln LDL-c 1.15 0.14 1.74* 0.13 1.51 Ln Glucose (mmol/l) 6.72 0.45 7.95* 0.37 1.18 Ln (S liu th hin bng l giỏ tr trung bỡnh ca 10 chut; (*): p < 0.05 so sỏnh vi nhúm n thng) 43 Hỡnh 3.5 Biu so sỏnh mt s ch s húa sinh gia cỏc lụ chut TNo Kt qu bng 3.6 v hỡnh 3.5 cho thy cỏc ch s húa sinh ó cú s khỏc bit gia lụ chut nuụi thng v lụ chut nuụi bộo C th: Sau tun, nhúm chut cho n thc n b o cú hm lng cholesterol ton phn, triglycerid, LDL-c huyt u cao hn vi khong tin cy > 95% (p 18mmol/l Kt qu c trỡnh by bng 3.7 v cú so sỏnh vi cỏc lụ chut ch n thng tiờm STZ, chut thng v chut bộo ch tiờm m (Citrat 0,01M, pH 4,5) Bng 3.7 Nng glucose huyt ca cỏc lụ chut trc v sau tiờm STZ Nng glucose huyt (mmol/l) Cỏc lụ chut Trc tiờm Chut thng tiờm m Chut thng tiờm 6.69 0.4 STZ (100mg/ kg) Chut b o phỡ tiờm m Chut bộo phỡ tiờm STZ (100mg/ kg) 6.72 0.23 7.91 0.22 7.78 0.42 Sau tiờm 72 gi 74 0.27 8.12 0.34 p < 0.001 8.15 0.31 22.38 2.36 p < 0.001 (Ghi chỳ: p: l mc ý ngha so vi thi im trc tiờm) 46 Hỡnh.3.6 Nng gluc se huyt lỳc ca cỏc lụ chut thớ nghim Qua bng 3.7 v hỡnh 3.6 cho thy: - Gia chut bộo v chut thng cú tng nh v mc glucose huyt (trc tiờm) - lụ bộo phỡ tiờm STZ, nng glucose huyt tng mt cỏch rừ rt so vi cỏc lụ thng v so vi trc tiờm Nng glucose huyt ca cỏc chut bộo sau tiờm STZ 72 gi l 22.38 mmol/l Khi tin hnh gõy T bng STZ trờn mụ hỡnh chut b o, u cú glucose huyt tng cao iu ny chng t: hin tng - c ch bộo phỡ, ri lon trao i lipid b nhim cht c vo c th s chuyn sang trng thỏi T type bn vng, khú phc hi (Lenzen, S 2008) [15] 3.4.2 Tỏc dng ca cỏc phõn n dch chit t lỏ cõy Dõu tm n nng gluc se huyt lỳc ca chut T Cỏc lụ chut T type c n thc n thng v iu tr hng ngy bng cỏch cho ung phõn on dch chit t lỏ cõy Dõu tm vi cỏc mụ hỡnh thớ nghim nh phn phng phỏp nghiờn cu, chỳng tụi thu c kt qu th hin bng 3.8 v hỡnh 3.7 47 Bng 3.8 Kt qu nng gluc se huyt lỳc ca cỏc lụ chut sau 21 ngy iu tr Cỏc lụ chut iu tr Chut n chun Chut T khụng iu tr Chut T + EtOAc Chut T + n-Hexan Chut T + EtOH Nng glucose huyt lỳc (mm l/l) Trc ngy 10 ngy 15 ngy 21 ngy iu tr iu tr iu tr iu tr iu tr 6.69 6.65* 6.77* 6.80* 6.71* 0.4 0.2 0.3 0.5 0.2 (0.6%) (1.2%) (1.6%) (0.3%) 21.15 22.78* 22.09* 23.18* 21.45* 2.1 1.4 1.3 1.6 1.4 (7.7%) (4.4%) (9.6%) (1.4%) 22.3 19.5** 18.7** 15.4** 13.4** 2.9 1.7 2.5 1.3 1.6 (12.6%) (16.1%) (30.9%) (39.9%) 21.6 18.2** 17.1** 14.1** 10.9*** 4.2 1.9 1.7 0.9 1.6 (15.7%) (20.8%) (34.7%) (49.5%) 22.5 17.5** 16.2** 11.8** 9.7** 3.9 1.6 1.8 2.0 0.8 (22.2%) (28.0%) (47.6%) (56.9%) (Ghi chỳ: S liu th hin bng l giỏ tr trung bỡnh ca chut/lụ; cỏc giỏ tr p l: *:(p>0.05); **:(p
- Xem thêm -

Xem thêm: ghiên cứu đặc tính sinh dược học của dịch chiết từ lá cây Dâu tằm (Morus alba L.), ghiên cứu đặc tính sinh dược học của dịch chiết từ lá cây Dâu tằm (Morus alba L.), ghiên cứu đặc tính sinh dược học của dịch chiết từ lá cây Dâu tằm (Morus alba L.)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay