phương pháp lập dự toán

26 207 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:53

đậy là phương pháp lập dự toán bằng phần mềm eta, hướng dẫn chi tiết về phần mèm này từng chi tiết cụ thể. đậy là phương pháp lập dự toán bằng phần mềm eta, hướng dẫn chi tiết về phần mèm này từng chi tiết cụ thể. Ph lc s PHNG PHP LP TNG MC U T (Kốm theo Thụng t s: 04/2010/TT-BXD ngy 26/5/2010 ca B Xõy dng) Tng mc u t c tớnh toỏn v xỏc nh giai on lp d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh (bỏo cỏo nghiờn cu kh thi) hoc lp bỏo cỏo kinh t- k thut theo mt cỏc phng phỏp sau õy: Phng phỏp xỏc nh theo thit k c s ca d ỏn Tng mc u t d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh c tớnh theo cụng thc sau: V = GXD + GTB + GBT, TC + GQLDA + GTV + GK + GDP (1.1) Trong ú: - V : tng mc u t ca d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh; - GXD : chi phớ xõy dng; - GTB : chi phớ thit b; - GBT, TC: chi phớ bi thng, h tr v tỏi nh c; - GQLDA: chi phớ qun lýý d ỏn; - GTV : chi phớ t u t xõy dng; - GK : chi phớ khỏc; - GDP : chi phớ d phũng 1.1 Xỏc nh chi phớ xõy dng Chi phớ xõy dng ca d ỏn (GXD) bng tng chi phớ xõy dng ca cỏc cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh thuc d ỏn c xỏc nh theo cụng thc sau: GXD = GXDCT1 + GXDCT2 + + GXDCTn (1.2) Trong ú: - n: s cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh thuc d ỏn Chi phớ xõy dng ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh c xỏc nh theo cụng thc sau: m GXDCT = (QXDj x Zj + GQXDK) x (1 + TGTGT-XD) (1.3) j=1 Trong ú: - QXDj: lng cụng tỏc xõy dng ch yu hoc b phn kt cu chớnh th j ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh thuc d ỏn (j=1ám); - Zj: n giỏ cụng tỏc xõy dng ch yu hoc n giỏ theo b phn kt cu chớnh th j ca cụng trỡnh n giỏ cú th l n giỏ xõy dng cụng trỡnh y hoc giỏ xõy dng tng hp y (bao gm chi phớ trc tip v c chi phớ chung, thu nhp chu thu tớnh trc) Trng hp Zj l giỏ xõy dng cụng trỡnh khụng y thỡ chi phớ xõy dng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh c tng hp theo Bng 3.1 Ph lc s ca Thụng t ny; - GQXDK: chi phớ xõy dng cỏc cụng tỏc khỏc hoc b phn kt cu khỏc cũn li ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh c c tớnh theo t l (%) trờn tng chi phớ xõy dng cỏc cụng tỏc xõy dng ch yu hoc tng chi phớ xõy dng cỏc b phn kt cu chớnh ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh Tu theo tng loi cụng trỡnh xõy dng m c tớnh t l (%) ca chi phớ xõy dng cỏc cụng tỏc khỏc hoc b phn kt cu khỏc cũn li ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh - TGTGT_XD: mc thu sut thu giỏ tr gia tng quy nh cho cụng tỏc xõy dng 1.2 Xỏc nh chi phớ thit b Cn c vo iu kin c th ca d ỏn v ngun thụng tin, s liu cú c cú th s dng mt cỏc phng phỏp sau õy xỏc nh chi phớ thit b ca d ỏn: 1.2.1 Trng hp d ỏn cú cỏc ngun thụng tin, s liu chi tit v dõy chuyn cụng ngh, s lng, chng loi, giỏ tr tng thit b hoc giỏ tr ton b dõy chuyn cụng ngh v giỏ mt tn, mt cỏi hoc ton b dõy chuyn thit b tng ng thỡ chi phớ thit b ca d ỏn (GTB) bng tng chi phớ thit b ca cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn Chi phớ thit b ca cụng trỡnh c xỏc nh theo phng phỏp lp d toỏn nờu mc Ph lc s ca Thụng t ny 1.2.2.Trng hp d ỏn cú thụng tin v giỏ cho hng ng b v thit b, dõy chuyn cụng ngh (bao gm cỏc chi phớ nờu ti im 3.2 khon iu ca Thụng t ny) ca nh sn xut hoc n v cung ng thit b thỡ chi phớ thit b (GTB) ca d ỏn cú th c ly trc tip t cỏc bỏo giỏ hoc giỏ cho hng thit b ng b ny 1.2.3 Trng hp d ỏn ch cú thụng tin, d liu chung v cụng sut, c tớnh k thut ca dõy chuyn cụng ngh, thit b thỡ chi phớ thit b cú th c xỏc nh theo ch tiờu sut chi phớ thit b tớnh cho mt n v cụng sut hoc nng lc phc v ca cụng trỡnh, v c xỏc nh theo cụng thc (1.8) ti mc ca Ph lc ny hoc d tớnh theo theo bỏo giỏ ca nh cung cp, nh sn xut hoc giỏ nhng thit b tng t trờn th trng ti thi im tớnh toỏn hoc ca cụng trỡnh cú thit b tng t ó v ang thc hin 1.3 Xỏc nh chi phớ bi thng, h tr v tỏi nh c Chi phớ bi thng, h tr v tỏi nh c (G BT, TC) c xỏc nh theo lng phi bi thng, tỏi nh c ca d ỏn v cỏc qui nh hin hnh ca nh nc v giỏ bi thng, tỏi nh c ti a phng ni xõy dng cụng trỡnh, c cp cú thm quyn phờ duyt hoc ban hnh 1.4 Xỏc nh chi phớ qun lýý d ỏn, chi phớ t u t xõy dng v cỏc chi phớ khỏc Chi phớ qun lýý d ỏn (GQLDA), chi phớ t u t xõy dng (G TV) v chi phớ khỏc (GK) c xỏc nh bng cỏch lp d toỏn hoc tớnh theo nh mc chi phớ t l nh mc 3, 4, Ph lc s ca Thụng t ny Tng cỏc chi phớ ny (khụng bao gm lói vay thi gian thc hin d ỏn v lu ng ban u) cng cú th c c tớnh t 10á15% ca tng chi phớ xõy dng v chi phớ thit b ca d ỏn Vn lu ng ban u (VLD) (i vi cỏc d ỏn sn xut, kinh doanh) v lói vay thi gian thc hin d ỏn (LVay) (i vi d ỏn cú s dng vay) thỡ tựy theo iu kin c th, tin thc hin v k hoch phõn b ca tng d ỏn xỏc nh 1.5 Xỏc nh chi phớ d phũng Chi phớ d phũng (GDP) c xỏc nh bng tng ca chi phớ d phũng cho yu t lng cụng vic phỏt sinh (G DP1) v chi phớ d phũng yu t trt giỏ (GDP2) theo cụng thc: GDP= GDP1 + GDP2 (1.4) Chi phớ d phũng cho yu t lng cụng vic phỏt sinh GDP1 xỏc nh theo cụng thc sau: GDP1= (GXD + GTB + GBT, TC + GQLDA + GTV + GK) x Kps (1.5) Trong ú: - Kps: h s d phũng cho lng cụng vic phỏt sinh l 10% Riờng i vi trng hp ch lp bỏo cỏo kinh t - k thut thỡ h s d phũng cho lng cụng vic phỏt sinh Kps = 5% Khi tớnh chi phớ d phũng yu t trt giỏ (G DP2) cn cn c vo di thi gian thc hin d ỏn, tin phõn b vn, tỡnh hỡnh bin ng giỏ trờn th trng thi gian thc hin d ỏn v ch s giỏ xõy dng i vi tng loi cụng trỡnh v khu vc xõy dng Chi phớ d phũng yu t trt giỏ (GDP2) c xỏc nh theo cụng thc sau: T GDP2 = (Vt - LVayt){[1 + (IXDCTbq )]t - 1} (1.6) t=1 Trong ú: - T: di thi gian thc hin d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh (nm); - t: s th t nm phõn b thc hin d ỏn (t = 1áT) ; - Vt: u t d kin thc hin nm th t; - LVayt: chi phớ lói vay ca u t d kin thc hin nm th t - IXDCTbq: mc trt giỏ bỡnh quõn tớnh trờn c s bỡnh quõn cỏc ch s giỏ xõy dng cụng trỡnh theo loi cụng trỡnh ca ti thiu nm gn nht so vi thi im tớnh toỏn (khụng tớnh n nhng thi im cú bin ng bt thng v giỏ nguyờn liu, nhiờn liu v vt liu xõy dng); : mc d bỏo bin ng ca cỏc yu t chi phớ, giỏ c khu vc v quc t so vi mc trt giỏ bỡnh quõn nm ó tớnh Phng phỏp tớnh theo din tớch hoc cụng sut sn xut, nng lc phc v ca cụng trỡnh v giỏ xõy dng tng hp, sut u t xõy dng cụng trỡnh Trng hp xỏc nh tng mc u t theo din tớch hoc cụng sut sn xut, nng lc phc v ca cụng trỡnh thỡ cú th s dng ch tiờu sut chi phớ xõy dng (SXD) v sut chi phớ thit b (S TB) hoc giỏ xõy dng tng hp tớnh chi phớ u t xõy dng cho tng cụng trỡnh thuc d ỏn v tng mc u t c xỏc nh theo cụng thc (1.1) ti mc ca Ph lc ny 2.1 Xỏc nh chi phớ xõy dng Chi phớ xõy dng ca d ỏn (G XD) bng tng chi phớ xõy dng ca cỏc cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh thuc d ỏn c xỏc nh theo cụng thc (1.2) ti mc ca Ph lc ny Chi phớ xõy dng ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh (G XDCT) c xỏc nh theo cụng thc sau: GXDCT = SXD x N + CCT-SXD (1.7) Trong ú: - SXD: sut chi phớ xõy dng tớnh cho mt n v cụng sut sn xut, nng lc phc v hoc n giỏ xõy dng tng hp tớnh cho mt n v din tớch ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh thuc d ỏn; - CCT-SXD: cỏc khon mc chi phớ cha c tớnh sut chi phớ xõy dng hoc cha tớnh n giỏ xõy dng tng hp tớnh cho mt n v din tớch hoc mt n v cụng sut, nng lc phc v ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh thuc d ỏn; - N: din tớch hoc cụng sut sn xut, nng lc phc v ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh thuc d ỏn 2.2 Xỏc nh chi phớ thit b Chi phớ thit b ca d ỏn (GTB) bng tng chi phớ thit b ca cỏc cụng trỡnh thuc d ỏn Chi phớ thit b ca cụng trỡnh (G TBCT) c xỏc nh theo cụng thc sau: GTB = STB x N + CCT-STB (1.8) Trong ú: - STB: sut chi phớ thit b tớnh cho mt n v din tớch hoc mt n v cụng sut, nng lc phc v ca cụng trỡnh thuc d ỏn; - CPCT-STB: cỏc khon mc chi phớ cha c tớnh sut chi phớ thit b ca cụng trỡnh thuc d ỏn 2.3 Xỏc nh cỏc chi phớ khỏc Cỏc chi phớ khỏc gm chi phớ bi thng, h tr v tỏi nh c, chi phớ qun lýý d ỏn, chi phớ t u t xõy dng, cỏc chi phớ khỏc v chi phớ d phũng c xỏc nh nh hng dn ti im 1.3, 1.4, 1.5 mc ca Ph lc ny Phng phỏp xỏc nh theo s liu ca d ỏn cú cỏc cụng trỡnh xõy dng cú ch tiờu kinh t - k thut tng t ó thc hin Cỏc cụng trỡnh xõy dng cú ch tiờu kinh t - k thut tng t l nhng cụng trỡnh xõy dng cú cựng loi, cp cụng trỡnh, qui mụ, cụng sut ca dõy chuyn cụng ngh (i vi cụng trỡnh sn xut) tng t Tựy theo tớnh cht, c thự ca cỏc cụng trỡnh xõy dng cú ch tiờu kinh t k thut tng t ó thc hin v mc ngun thụng tin, s liu ca cụng trỡnh cú th s dng mt cỏc cỏch sau õy xỏc nh tng mc u t: 3.1 Trng hp cú y thụng tin, s liu v chi phớ u t xõy dng ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh xõy dng cú ch tiờu kinh t - k thut tng t ó thc hin thỡ tng mc u t c xỏc nh theo cụng thc sau: n n V = GCTTTi x Ht x Hkv CCT-CTTTi (1.9) i=1 i=1 Trong ú: - n: s lng cụng trỡnh tng t ó thc hin; - i: s th t ca cụng trỡnh tng t ó thc hin; - GCTTTi: chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh tng t ó thc hin th i ca d ỏn u t (i = 1án); - Ht: h s qui i v thi im lp d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh; - Hkv: h s qui i v a im xõy dng d ỏn; - CCT-CTTTi: nhng chi phớ cha tớnh hoc ó tớnh chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh tng t ó thc hin th i Trng hp tớnh b sung thờm (+GCT-CTTTi) nhng chi phớ cn thit ca d ỏn ang tớnh toỏn nhng cha tớnh n chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh ca d ỏn tng t Trng hp gim tr (-GCT-CTTTi) nhng chi phớ ó tớnh chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh ca d ỏn tng t nhng khụng phự hp hoc khụng cn thit cho d ỏn ang tớnh toỏn 3.2 Trng hp vi ngun s liu v chi phớ u t xõy dng ca cỏc cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh cú ch tiờu kinh t - k thut tng t ó thc hin ch cú th xỏc nh c chi phớ xõy dng v chi phớ thit b ca cỏc cụng trỡnh thỡ cn qui i cỏc chi phớ ny v thi im lp d ỏn Trờn c s chi phớ xõy dng v chi phớ thit b ó quy i ny, cỏc chi phớ bi thng, h tr v tỏi nh c, chi phớ qun lý d ỏn, chi phớ t u t xõy dng, chi phớ khỏc v chi phớ d phũng c xỏc nh tng t nh hng dn ti im 1.3, 1.4, 1.5 mc ca Ph lc ny Phng phỏp kt hp xỏc nh tng mc u t i vi cỏc d ỏn cú nhiu cụng trỡnh, tu theo iu kin, yờu cu c th ca d ỏn v ngun s liu cú c cú th dng kt hp cỏc phng phỏp nờu trờn xỏc nh tng mc u t ca d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh Ph lc s PHNG PHP LP D TON CễNG TRèNH (Kốm theo Thụng t s 04/2010/TT-BXD ngy 26/5/2010 ca B Xõy dng) D toỏn cụng trỡnh c xỏc nh trờn c s thit k k thut hoc thit k bn v thi cụng D toỏn cụng trỡnh bao gm: chi phớ xõy dng (G XD); chi phớ thit b (GTB); chi phớ qun lý d ỏn (G QLDA); chi phớ t u t xõy dng (G TV); chi phớ khỏc (GK) v chi phớ d phũng (GDP) D toỏn cụng trỡnh c xỏc nh theo cụng thc sau: GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP (2.1) D toỏn cụng trỡnh c tng hp theo Bng 2.1 ca Ph lc ny Xỏc nh chi phớ xõy dng (GXD) Chi phớ xõy dng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh, b phn, phn vic, cụng tỏc xõy dng cú th xỏc nh theo tng ni dung chi phớ hoc tng hp cỏc ni dung chi phớ theo mt cỏc phng phỏp hng dn ti Ph lc s ca Thụng t ny Xỏc nh chi phớ thit b (GTB) Chi phớ thit b bao gm: chi phớ mua sm thit b cụng ngh (k c thit b cụng ngh cn sn xut, gia cụng); chi phớ o to v chuyn giao cụng ngh; chi phớ lp t thit b v thớ nghim, hiu chnh c xỏc nh theo cụng thc sau: GTB = GMS + GT + GL (2.2) Trong ú: - GMS: chi phớ mua sm thit b cụng ngh; - GT: chi phớ o to v chuyn giao cụng ngh; - GL: chi phớ lp t thit b v thớ nghim, hiu chnh 2.1 Chi phớ mua sm thit b cụng ngh cxỏc nh theo cụng thc sau: n GMS =S [QiMi x (1 + TiGTGT-TB)] (2.3) i=1 Trong ú: - Qi: lng hoc s lng thit b (nhúm thit b) th i (i = 1n); - Mi: giỏ tớnh cho mt n v lng hoc mt n v s lng thit b (nhúm thit b) th i (i = 1n), c xỏc nh theo cụng thc: Mi = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T (2.4) Trong ú: - Gg: giỏ thit b ni mua (ni sn xut, ch to hoc ni cung ng thit b ti Vit Nam) hay giỏ tớnh n cng Vit Nam (i vi thit b nhp khu) ó gm c chi phớ thit k v giỏm sỏt ch to; - Cvc: chi phớ chuyn mt n v lng hoc mt n v s lng thit b (nhúm thit b) t ni mua hay t cng Vit Nam n cụng trỡnh; - Clk: chi phớ lu kho, lu bói, lu container mt n v lng hoc mt n v s lng thit b (nhúm thit b) ti cng Vit Nam i vi thit b nhp khu; - Cbq: chi phớ bo qun, bo dng mt n v lng hoc mt n v s lng thit b (nhúm thit b) ti hin trng; - T: thu v phớ bo him, kim nh thit b (nhúm thit b); - TiGTGT-TB : mc thu sut thu giỏ tr gia tng quy nh i vi loi thit b (nhúm thit b) th i (i = 1n) i vi nhng thit b cha xỏc nh c giỏ cú th d tớnh theo bỏo giỏ ca nh cung cp, nh sn xut hoc giỏ nhng thit b tng t trờn th trng ti thi im tớnh toỏn hoc ca cụng trỡnh cú thit b tng t ó v ang thc hin i vi cỏc loi thit b cụng ngh cn sn xut, gia cụng thỡ chi phớ ny c xỏc nh trờn c s lng thit b cn sn xut, gia cụng v giỏ sn xut, gia cụng mt tn (hoc mt n v tớnh) phự hp vi tớnh cht, chng loi thit b theo hp ng sn xut, gia cụng ó c ký kt hoc cn c vo bỏo giỏ gia cụng sn phm ca nh sn xut c ch u t la chn hoc giỏ sn xut, gia cụng thit b tng t ca cụng trỡnh ó v ang thc hin 2.2 Chi phớ o to v chuyn giao cụng ngh c tớnh bng cỏch lp d toỏn hoc d tớnh tu theo c im c th ca tng d ỏn 2.3 Chi phớ lp t thit b v thớ nghim, hiu chnh c lp d toỏn nh i vi chi phớ xõy dng Chi phớ thit b c tng hp theo Bng 2.2 ca Ph lc ny Xỏc nh chi phớ qun lý d ỏn (GQLDA) Chi phớ qun lý d ỏn c xỏc nh theo cụng thc sau: GQLDA = T x (GXDtt + GTBtt) (2.5) Trong ú : - T: nh mc t l (%) i vi chi phớ qun lý d ỏn; - GXDtt : chi phớ xõy dng trc thu; - GTBtt : chi phớ thit b trc thu Xỏc nh chi phớ t u t xõy dng (GTV) Chi phớ t u t xõy dng c xỏc nh theo cụng thc sau: n m GTV = Ci x (1 + TiGTGT-TV) + Dj x (1 + TjGTGT-TV) i=1 (2.6) j=1 Trong ú: - Ci: chi phớ t u t xõy dng th i tớnh theo nh mc t l (i=1n); - Dj: chi phớ t u t xõy dng th j tớnh bng lp d toỏn (j=1m); - TiGTGT-TV: mc thu sut thu giỏ tr gia tng theo quy nh hin hnh i vi khon mc chi phớ t u t xõy dng th i tớnh theo nh mc t l; - TjGTGT-TV: mc thu sut thu giỏ tr gia tng theo quy nh hin hnh i vi khon mc chi phớ t u t xõy dng th j tớnh bng lp d toỏn Xỏc nh chi phớ khỏc (GK) Chi phớ khỏc c xỏc nh theo cụng thc sau: n m GK = Ci x (1 + Ti GTGT-K l ) + Dj x (1 + Tj GTGT-K ) + Ek (2.7) i=1 j=1 k=1 Trong ú : - Ci: chi phớ khỏc th i tớnh theo nh mc t l (i=1n); - Dj: chi phớ khỏc th j tớnh bng lp d toỏn (j=1m); - Ek: chi phớ khỏc th k cú liờn quan khỏc (k=1ál); - TiGTGT-K: mc thu sut thu giỏ tr gia tng theo quy nh hin hnh i vi khon mc chi phớ khỏc th i tớnh theo nh mc t l; - TjGTGT-K: mc thu sut thu giỏ tr gia tng theo quy nh hin hnh i vi khon mc chi phớ khỏc th j tớnh bng lp d toỏn Xỏc nh chi phớ d phũng (GDP) Chi phớ d phũng c xỏc nh bng yu t: d phũng chi phớ cho yu t lng cụng vic phỏt sinh v d phũng chi phớ cho yu t trt giỏ Chi phớ d phũng c xỏc nh theo cụng thc sau: GDP = GDP1 + GDP2 (2.8) Trong ú: - GDP1: chi phớ d phũng cho yu t lng cụng vic phỏt sinh c xỏc nh theo cụng thc: GDP1 = (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x Kps (2.9) Kps l h s d phũng cho lng cụng vic phỏt sinh l 5% - GDP2 : chi phớ d phũng cho yu t trt giỏ c xỏc nh nh i vi chi phớ d phũng cho yu t trt giỏ tng mc u t ti cụng thc (1.6) ca Ph lc s 1, ú Vt l mc d toỏn cụng trỡnh trc chi phớ d phũng Thi gian tớnh chi phớ d phũng cho yu t trt giỏ d toỏn cụng trỡnh l thi gian xõy dng cụng trỡnh c tớnh bng thỏng, quý, nm STT [1] 4.1 4.2 Bng 2.1 TNG HP D TON CễNG TRèNH Ngy thỏng nm Cụng trỡnh: n v tớnh: ng THU GI TR NI DUNG CHI PH GI TR GTGT TRC SAU THU THU [2] [3] [4] [5] Chi phớ xõy dng GXD Chi phớ thit b GTB Chi phớ qun lý d ỏn GQLDA Chi t u t xõy dng GTV Chi phớ thi tuyn, tuyn chn thit k kin trỳc Chi phớ thit k xõy dng cụng trỡnh Chi phớ khỏc GK 5.1 Chi phớ r phỏ bom mỡn, vt n 5.2 Chi phớ bo him cụng trỡnh Chi phớ d phũng (GDP1 + GDP2) GDP 6.1 Chi phớ d phũng cho yu t lng phỏt sinh Chi phớ d phũng cho yu t trt giỏ TNG CNG ( 1+ + + + 5+ 6) GDP1 6.2 NGI LP (ký, h tờn) GDP2 GXDCT NGI CH TRè (ký, h tờn) Chng ch KS nh giỏ XD hng ., s STT [1] 1.1 1.2 Bng 2.2 TNG HP CHI PH THIT B Ngy thỏng nm Cụng trỡnh: n v tớnh: ng NI DUNG GI THU GI CHI PH TR TRC GI TR TR SAU THU GIA THU TNG [2] [3] [4] [5] Chi phớ mua sm thit b Chi phớ o to v chuyn giao cụng ngh Chi phớ lp t thit b v thớ nghim, hiu chnh 1.2.2 Giỏ xõy dng tng hp c lp tng ng vi danh mc v ni dung ca lng nhúm loi cụng tỏc xõy dng, n v kt cu, b phn ca cụng trỡnh Giỏ xõy dng tng hp cú th l giỏ khụng y (bao gm chi phớ vt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng) hoc giỏ y (bao gm chi phớ vt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng, chi phớ trc tip khỏc, chi phớ chung v thu nhp chu thu tớnh trc) c lp trờn c s n giỏ xõy dng cụng trỡnh v tng hp theo Bng 3.3 ca Ph lc ny Phng phỏp lp giỏ xõy dng tng hp hng dn ti Ph lc s ca Thụng t ny * Chi phớ xõy dng tớnh theo lng v n giỏ xõy dng cụng trỡnh khụng y v giỏ xõy dng tng hp khụng y c xỏc nh v tng hp theo Bng 3.1 di õy Bng 3.1 TNG HP D TON CHI PH XY DNG TNH THEO N GI XY DNG CễNG TRèNH KHễNG Y V GI XY DNG TNG HP KHễNG Y Ngy thỏng nm Cụng trỡnh: n v tớnh: ng STT NI DUNG CHI PH CCH TNH GI TR Kí HIU I CHI PH TRC TIP Chi phớ vt liu n VL vl S Qj x Dj + CLVL j=1 Chi phớ nhõn cụng m NC nc S Qj x Dj x (1 + Knc) j=1 Chi phớ mỏy thi cụng h M m S Qj x Dj x (1 + Kmtc) j=1 Chi phớ trc tip khỏc (VL+NC+M) x t l TT Chi phớ trc tip VL+NC+M+TT T II III IV V CHI PH CHUNG T x t l THU NHP CHU THU (T+C) x t l TNH TRC Chi phớ xõy dng trc (T+C+TL) thu THU GI TR GIA G x TGTGT-XD TNG Chi phớ xõy dng sau thu G + GTGT Chi phớ nh tm ti hin G x t l x (1+GTGT) trng v iu hnh thi cụng Tng cng GXD + GXDNT NGI LP (ký, h tờn) C TL G GTGT GXD GXDNT NGI CH TRè (ký, h tờn) Chng ch KS nh giỏ XD hng ., s Trong ú: + Trng hp chi phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng c xỏc nh theo lng v giỏ xõy dng tng hp khụng y : - Qj l lng mt nhúm danh mc cụng tỏc hoc mt n v kt cu, b phn th j ca cụng trỡnh; - Djvl, Djnc, Djm l chi phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng giỏ xõy dng tng hp mt nhúm danh mc cụng tỏc hoc mt n v kt cu, b phn th j ca cụng trỡnh; + Trng hp chi phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng c xỏc nh theo c s lng v n giỏ xõy dng cụng trỡnh khụng y : - Qj l lng cụng tỏc xõy dng th j; - Djvl, Djnc, Djm l chi phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng n giỏ xõy dng cụng trỡnh ca cụng tỏc xõy dng th j; Chi phớ vt liu (Djvl), chi phớ nhõn cụng (Djnc), chi phớ mỏy thi cụng (Djm) n giỏ xõy dng cụng trỡnh khụng y v giỏ xõy dng tng hp khụng y c tớnh toỏn v tng hp theo Bng 3.3 ca Ph lc ny v l mt phn h s d toỏn cụng trỡnh - CLVL: chờnh lch vt liu c tớnh bng phng phỏp bự tr vt liu trc tip hoc bng h s iu chnh; - Knc, Kmtc : h s iu chnh nhõn cụng, mỏy thi cụng (nu cú); - nh mc t l chi phớ chung v thu nhp chu thu tớnh trc c quy nh ti Bng 3.8 ca Ph lc ny; - G: chi phớ xõy dng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh, b phn, phn vic, cụng tỏc trc thu; - TGTGT-XD: mc thu sut thu GTGT quy nh cho cụng tỏc xõy dng; - GXDNT : chi phớ nh tm ti hin trng v iu hnh thi cụng Trng hp nh tm ti hin trng v iu hnh thi cụng c lp d toỏn chi phớ riờng theo thit k thỡ d toỏn chi phớ xõy dng Bng 3.1 trờn õy khụng bao gm chi phớ núi trờn (GXDNT = 0) v nh mc chi phớ chung, thu nhp chu thu tớnh trc c tớnh theo cụng trỡnh dõn dng * Chi phớ xõy dng tớnh theo lng v n giỏ xõy dng cụng trỡnh y v giỏ xõy dng tng hp y c xỏc nh v tng hp theo Bng 3.2 di õy Bng 3.2 TNG HP D TON CHI PH XY DNG TNH THEO N GI XY DNG CễNG TRèNH Y V GI XY DNG TNG HP Y n v tớnh: STT KHON MC CHI PH CCH TNH GI TR Kí HIU Chi phớ xõy dng trc n G thu S Qi x Di i=1 Thu giỏ tr gia tng G x TGTGT-XD GTGT Chi phớ xõy dng sau thu Chi phớ nh tm ti hin G x t l x (1+ TGTGTXD trng v iu hnh thi ) cụng Tng cng GXD + GXDNT NGI LP G + GTGT GXD GXDNT NGI CH TRè (ký, h tờn) (ký, h tờn) Chng ch KS nh giỏ XD hng ., s Trong ú: + Trng hp chi phớ xõy dng c xỏc nh trờn c s lng v giỏ xõy dng tng hp y : - Qi l lng mt nhúm cụng tỏc hoc mt n v kt cu, b phn th i ca cụng trỡnh (i=1án); - Di l giỏ xõy dng tng hp y (bao gm chi phớ trc tip, chi phớ chung v thu nhp chu thu tớnh trc) thc hin mt nhúm cụng tỏc hoc mt n v kt cu, b phn th i ca cụng trỡnh + Trng hp chi phớ xõy dng c xỏc nh trờn c s lng v n giỏ xõy dng cụng trỡnh y : - Qi l lng cụng tỏc xõy dng th i ca cụng trỡnh (i=1án); - Di l n giỏ xõy dng cụng trỡnh y (bao gm chi phớ trc tip, chi phớ chung v thu nhp chu thu tớnh trc) thc hin cụng tỏc xõy dng th i ca cụng trỡnh - G: chi phớ xõy dng cụng trỡnh trc thu; - TGTGT-XD: mc thu sut thu giỏ tr gia tng quy nh cho cụng tỏc xõy dng; - GXD: chi phớ xõy dng cụng trỡnh sau thu; - GXDNT : chi phớ nh tm ti hin trng v iu hnh thi cụng; * Trng hp chi phớ xõy dng lp cho b phn, phn vic, cụng tỏc thỡ chi phớ xõy dng sau thu d toỏn cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh c xỏc nh theo cụng thc sau: n GXD = S gi (3.1) i=1 Trong ú: - gi: chi phớ xõy dng sau thu ca b phn, phn vic, cụng tỏc th i ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh (i=1n) * Trờn c s mc tng hp hoc chi tit ca cỏc lng cụng tỏc xõy dng xỏc nh theo mc 1.1 v mc 1.2 ca Ph lc ny cú th kt hp s dng n giỏ xõy dng cụng trỡnh v giỏ xõy dng tng hp xỏc nh chi phớ xõy dng d toỏn cụng trỡnh Bng 3.3 TNG HP GI XY DNG CễNG TRèNH Tờn cụng trỡnh: I PHN N GI XY DNG CễNG TRèNH Stt (Tờn cụng tỏc xõy dng) n v tớnh : M M THNH HIU HIU V PHN N GI L, NC, M HAO PH [1] DG.1 [2] [3] Chi phớ VL N KHI N TH V LN GI N TNH G H TI N [5] [4] [6] [7] Vl.1 Vl.2 Cng Chi phớ NC (theo cp bc th bỡnh quõn) Chi phớ MTC M.1 M.2 cụn g VL NC ca ca Cng M II PHN GI XY DNG TNG HP Stt (Tờn nhúm loi cụng tỏc xõy dng, n v kt cu, b phn ca cụng trỡnh) n v tớnh : M THNH N KHI THNH PHN CHI TNG HIU PHN C V LN PH CNG N GI ễNG VIC TN G V NH M H T N Y LI CễN U G [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] DG.1 DG.2 Cng VL NC M S Ghi chỳ: - Mó hiu n giỏ v mó hiu vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng cú th bng ch hoc bng s - Trng hp xỏc nh giỏ xõy dng tng hp y thỡ bao gm c chi phớ trc tip khỏc, chi phớ chung, thu nhp chu thu tớnh trc Phng phỏp tớnh theo lng hao phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng v bng giỏ tng ng Chi phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng chi phớ xõy dng cú th c xỏc nh trờn c s tng lng hao phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng v bng giỏ vt liu, giỏ nhõn cụng, giỏ mỏy thi cụng tng ng 2.1 Xỏc nh tng lng hao phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng Tng lng hao phớ cỏc loi vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng c xỏc nh trờn c s hao phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng cho tng lng cụng tỏc xõy dng ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh nh sau: - Xỏc nh tng lng cụng tỏc xõy dng ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh nh mc 1.1.1 ca Ph lc ny - Xỏc nh lng cỏc loi vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng tng ng vi tng lng cụng tỏc xõy dng theo thit k k thut hoc thit k bn v thi cụng ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh thụng qua mc hao phớ v vt liu, nhõn cụng v mỏy thi cụng hon thnh mt n v lng cụng tỏc xõy dng trờn c s cỏc quy chun, tiờu chun xõy dng, quy phm k thut - Tớnh tng lng hao phớ tng loi vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng cho cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh bng cỏch tng hp hao phớ tt c cỏc loi vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng ging ca cỏc cụng tỏc xõy dng khỏc Khi tớnh toỏn cn xỏc nh rừ s lng, n v, chng loi, quy cỏch i vi vt liu; s lng ngy cụng cho tng cp bc cụng nhõn; s lng ca mỏy cho tng loi mỏy v thit b thi cụng theo thụng s k thut ch yu v mó hiu bng giỏ ca mỏy thi cụng ca cụng trỡnh 2.2 Xỏc nh bng giỏ vt liu, giỏ nhõn cụng, giỏ mỏy thi cụng Giỏ vt liu, giỏ nhõn cụng, giỏ mỏy thi cụng c xỏc nh phự hp vi cụng trỡnh xõy dng v gn vi a im xõy dng cụng trỡnh theo hng dn ti Ph lc s ca Thụng t ny - Xỏc nh chi phớ vt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng chi phớ trc tip trờn c s tng lng hao phớ tng loi vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng v giỏ vt liu, giỏ nhõn cụng, giỏ mỏy thi cụng tng ng theo Bng 3.4 v Bng 3.5 ca Ph lc ny Chi phớ xõy dng tớnh theo tng lng hao phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng c xỏc nh v tng hp theo Bng 3.6 ca Ph lc ny Bng 3.4 HAO PH VT LIU, NHN CễNG, MY THI CễNG CHO CC CễNG TC XY DNG Stt Mó hiu Tờn cụng tỏc n Khi v lng [1] [2] [3] 001 M.001 Cụng tỏc th VL.001 Cỏt mn VL.002 Gch ch NC.001 Nhõn cụng 3/7 NC.002 Nhõn cụng 3,5/7 M.001 Mỏy trn va 80 lớt M.002 Vn thng 0,8T 002 M.002 Cụng tỏc th [4] m3 [5] Mc hao phớ Khi lng hao phớ Vt Nhõn Mỏy Vt Nhõn Mỏy liu cụng liu cụng [6] [7] [8] [9] [10] [11] m3 viờn cụng cụng ca ca Bng 3.5 TNG HP CHI PH VT LIU, CHI PH NHN CễNG, CHI PH MY THI CễNG TRONG CHI PH TRC TIP n v tớnh: Stt Mó hiu Ni dung n v Khi lng Giỏ Thnh tin [1] I I.1 I.2 II II.1 II.2 III III.1 III.2 [2] VL.001 VL.002 NC.001 NC.002 M.001 M.002 [3] Vt liu Cỏt mn Gch ch Tng cng Nhõn cụng Nhõn cụng 3/7 Nhõn cụng 3,5/7 Tng cng Mỏy Mỏy trn va 80 lớt Vn thng 0,8T Tng cng [4] [5] [6] [7]=[5]x[6] m3 viờn VL cụng cụng NC ca ca M Ghi chỳ: Nhu cu v cỏc loi vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng (ct 5) c tng hp t hao phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng ging ca ton b cỏc cụng tỏc xõy dng ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh (ct 9, ct 10, ct 11 Bng 3.4 ca Ph lc ny) BNG 3.6 TNG HP CHI PH XY DNG TNH THEO KHI LNG HAO PH VT LIU, NHN CễNG, MY THI CễNG V BNG GI TNG NG STT I NI DUNG CHI PH CHI PH TRC TIP Chi phớ vt liu Chi phớ nhõn cụng Chi phớ mỏy thi cụng CCH TNH Ly t Bng 3.5 Ly t Bng 3.5 Ly t Bng 3.5 GI TR Kí HIU VL NC M II III IV V Chi phớ trc tip khỏc (VL+NC+M) x t l Chi phớ trc tip VL+NC+M+TT CHI PH CHUNG T x t l THU NHP CHU THU (T+C) x t l TNH TRC Chi phớ xõy dng trc (T+C+TL) thu THU GI TR GIA TNG G x TGTGT-XD Chi phớ xõy dng sau thu G + GTGT CHI PH NH TM TI HIN TRNG V IU HNH THI CễNG TNG CNG NGI LP G x t l x (1+ TGTGTXD ) TT T C TL G GTGT GXD GXDNT GXD + GXDNT NGI CH TRè (ký, h tờn) (ký, h tờn) Chng ch KS nh giỏ XD hng ., s Trong ú: - nh mc t l chi phớ chung v thu nhp chu thu tớnh trc theo Bng 3.8 ca Ph lc ny; - G: chi phớ xõy dng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh trc thu; - TGTGT-XD: mc thu sut thu giỏ tr gia tng quy nh cho cụng tỏc xõy dng; - GXD: chi phớ xõy dng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh sau thu; - GXDNT : chi phớ nh tm ti hin trng v iu hnh thi cụng; Phng phỏp xỏc nh chi phớ xõy dng theo sut chi phớ xõy dng sut u t i vi cỏc cụng trỡnh ph tr, cụng trỡnh tm phc v thi cụng hoc cỏc cụng trỡnh thụng dng, n gin, chi phớ xõy dng cú th xỏc nh theo din tớch hoc cụng sut sn xut, nng lc phc v v sut chi phớ xõy dng sut u t xõy dng cụng trỡnh Chi phớ xõy dng ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh (G XD) theo phng phỏp ny c xỏc nh theo cụng thc sau: GXD = SXD x N + CCT-SXD (3.2) Trong ú: - SXD: l sut chi phớ xõy dng sut u t xõy dng cụng trỡnh tớnh cho mt n v cụng sut sn xut, nng lc phc v hoc tớnh cho mt n v din tớch ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh; - N: l din tớch hoc cụng sut sn xut, nng lc phc v ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh; - CCT-SXD: l tng cỏc chi phớ cha c tớnh sut chi phớ xõy dng sut u t xõy dng cụng trỡnh tớnh cho mt n v cụng sut sn xut, nng lc phc v hoc tớnh cho mt n v din tớch ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh Phng phỏp xỏc nh chi phớ xõy dng trờn c s cụng trỡnh cú cỏc ch tiờu kinh t - k thut tng t ó v ang thc hin Chi phớ xõy dng ca cỏc cụng trỡnh nờu trờn cú th xỏc nh da trờn c s d toỏn chi phớ xõy dng ca cỏc cụng trỡnh cú ch tiờu kinh t - k thut tng t ó v ang thc hin v quy i cỏc chi phớ v a im xõy dng cụng trỡnh, thi im lp d toỏn Chi phớ xõy dng ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh (G XD) theo phng phỏp ny c xỏc nh theo cụng thc sau: n GXD = GXDTT x HT x HKV S CTTCT-XDi (3.3) i=1 Trong ú: - GXDTT: chi phớ xõy dng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh tng t ó thc hin; - HT: h s quy i v thi im lp d toỏn; - HKV: h s quy i theo a im xõy dng cụng trỡnh; - CTTCT-XDi: chi phớ cha tớnh hoc ó tớnh th i (i=1án) chi phớ xõy dng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh tng t ó v ang thc hin Bng 3.7 NH MC CHI PH TRC TIP KHC n v tớnh: % STT LOI CễNG TRèNH TRC TIP PH KHC Cụng trỡnh dõn dng Trong ụ th 2,5 Ngoi ụ th Cụng trỡnh cụng nghip Riờng cụng tỏc xõy dng hm lũ, hm thu in Cụng trỡnh giao thụng Riờng cụng tỏc xõy dng ng hm giao thụng Cụng trỡnh thu li Cụng trỡnh h tng k thut Trong ụ th Ngoi ụ th 6,5 6,5 2 1,5 + Chi phớ trc tip khỏc c tớnh bng t l phn trm (%) trờn tng chi phớ vt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy v thit b thi cụng i vi cụng trỡnh xõy dng cú nhiu hng mc cụng trỡnh thỡ cỏc hng mc cụng trỡnh cú cụng nng riờng bit c ỏp dng nh mc t l chi phớ trc tip khỏc theo loi cụng trỡnh phự hp + i vi nhng cụng trỡnh cú yờu cu riờng bit v an ton lao ng nh nh cao t tng tr lờn, xi lụ, ng khúi ca cụng trỡnh cụng nghip hoc tng t thỡ phi lp thit k bin phỏp an ton lao ng, d toỏn v ch u t phờ duyt b sung vo d toỏn xõy dng cụng trỡnh + Chi phớ trc tip khỏc ca cỏc cụng tỏc xõy dng hm giao thụng, hm thy in, hm lũ ó bao gm chi phớ hnh, chi phớ sa cha thng xuyờn h thng cp nc, thoỏt nc, cp giú, cp in phc v thi cụng hm v khụng bao gm chi phớ u t ban u cho h thng thụng giú, chiu sỏng, h thng in, cp thoỏt nc, giao thụng phc v thi cụng hm + i vi cụng trỡnh xõy dng thu in, thu li thỡ chi phớ trc tip khỏc cũn khụng bao gm cỏc chi phớ: - Chi phớ u t ban u h thng nc k thut thi cụng cụng trỡnh; - Chi phớ u t ban u cho cụng tỏc bm nc, vột bựn, bm thoỏt nc h múng sau ngn sụng, chng l, h thng in 0,4kv phc v thi cụng; - Chi phớ bm thoỏt nc h múng sau ngn sụng, chng l; - Chi phớ di chuyn lc lng thi cụng n cụng trỡnh; chi phớ thỏo d, chuyn v lp t cn trc thỏp ni b cụng trng; tu bo dng h thng giao thụng phc v thi cụng cụng trng; chi phớ hnh h thng in tớnh t im u ni h thng in cụng trỡnh n trm h th cui cựng ca cụng trỡnh (im t cụng t o m mua in); - Chi phớ x lý rỏc thi, nc thi, cho khu nh tm ti cụng trng; - Chi phớ thớ nghim tng thờm ca thớ nghim thi cụng bờ tụng m ln (RCC) Bng 3.8 NH MC CHI PH CHUNG, THU NHP CHU THU TNH TRC n v tớnh: % STT LOI CễNG CHI PH CHUNG THU TRèNH NHP CHU TRấN CHI TRấN THU TNH TRC PH TRC CHI PH TIP NHN CễNG Cụng trỡnh dõn 6,5 5,5 dng Riờng cụng trỡnh 10,0 tu b, phc hi di tớch lch s, hoỏ Cụng trỡnh cụng 5,5 6,0 nghip Riờng cụng trỡnh 7,0 xõy dng ng hm, hm lũ Cụng trỡnh giao 5,5 6,0 thụng Riờng cụng tỏc 66,0 tu sa cha thng xuyờn ng b, ng st, ng thu ni a, h thng bỏo hiu hng hi v ng thu ni a Riờng cụng trỡnh 7,0 hm giao thụng Cụng trỡnh thu li Riờng o, p t cụng trỡnh thu li bng th cụng Cụng trỡnh h tng k thut Cụng tc lp t thit b cụng ngh cỏc cụng trỡnh xõy dng, cụng tỏc xõy lp ng dõy, cụng tỏc thớ nghim hiu chnh in ng dõy v trm bin ỏp, cụng tỏc thớ nghim vt liu, cu kin v kt cu xõy dng 5,5 5,5 51,0 5,0 5,5 65,0 6,0 - Thu nhp chu thu tớnh trc c tớnh bng t l phn trm (%) trờn chi phớ trc tip v chi phớ chung d toỏn chi phớ xõy dng - i vi cụng trỡnh xõy dng cú nhiu hng mc cụng trỡnh thỡ cỏc hng mc cụng trỡnh cú cụng nng riờng bit c ỏp dng nh mc t l chi phớ chung v thu nhp chu thu tớnh trc theo loi cụng trỡnh phự hp - i vi cỏc cụng trỡnh xõy dng ti vựng nỳi, biờn gii, hi o thỡ nh mc t l chi phớ chung s c iu chnh vi h s t 1,05 n 1,1 ch u t quyt nh tu iu kin c th ca cụng trỡnh Bng 2.4 nh mc chi phớ trc tip khỏc n v tớnh: % STT LOI CễNG TRèNH Cụng trỡnh dõn dng TRC TIP PH KHC Trong ụ th 2,5 Ngoi ụ th Cụng trỡnh cụng nghip Riờng cụng tỏc xõy dng hm lũ, hm thu in Cụng trỡnh giao thụng Riờng cụng tỏc xõy dng ng hm giao thụng Cụng trỡnh thu li Cụng trỡnh h tng k thut Trong ụ th Ngoi ụ th 6,5 6,5 2 1,5 Bảng 3.8 định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính Trớc Đơn vị tính: % Chi phí chung STT Loại công trình Trên chi phí trực tiếp Công trình dân dụng 6,5 Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hoá 10,0 Công trình công nghiệp 5,5 Riêng công trình xây dựng đờng hầm, hầm lò 7,0 Công trình giao thông 5,5 Riêng công tác tu sửa chữa thờng xuyên đờng bộ, đờng sắt, đờng thuỷ nội địa, hệ thống báo hiệu hàng hải đờng thuỷ nội địa 7,0 Công trình thuỷ lợi 5,5 Riêng đào, đắp đất công trình thuỷ lợi thủ công Công trình hạ tầng kỹ thuật 5,5 6,0 66,0 Riêng công trình hầm giao thông Trên chi phí nhân công 51,0 5,0 Thu nhập chịu thuế tính trớc 6,0 5,5 5,5 Công tắc lắp đặt thiết bị công nghệ công trình xây dựng, công tác xây lắp đờng dây, công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện đờng dây trạm biến áp, công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu xây dựng 65,0 6,0 - Thu nhập chịu thuế tính trớc đợc tính tỷ lệ phần trăm (%) chi phí trực tiếp chi phí chung dự toán chi phí xây dựng - Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng mục công trình hạng mục công trình có công riêng biệt đợc áp dụng định mức tỷ lệ chi phí chung thu nhập chịu thuế tính trớc theo loại công trình phù hợp - Đối với công trình xây dựng vùng núi, biên giới, hải đảo định mức tỷ lệ chi phí chung đợc điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 chủ đầu t định tuỳ điều kiện cụ thể công trình [...]... bị công nghệ trong các công trình xây dựng, công tác xây lắp đờng dây, công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện đờng dây và trạm biến áp, công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng 65,0 6,0 - Thu nhập chịu thuế tính trớc đợc tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng - Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng mục công trình thì các... % Chi phí chung STT 1 2 3 Loại công trình Trên chi phí trực tiếp Công trình dân dụng 6,5 Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hoá 10,0 Công trình công nghiệp 5,5 Riêng công trình xây dựng đờng hầm, hầm lò 7,0 Công trình giao thông 5,5 Riêng công tác duy tu sửa chữa thờng xuyên đờng bộ, đờng sắt, đờng thuỷ nội địa, hệ thống báo hiệu hàng hải và đờng thuỷ nội địa 7,0 Công trình thuỷ... tip khỏc, chi phớ chung v thu nhp chu thu tớnh trc) Phng phỏp lp n giỏ xõy dng cụng trỡnh hng dn ti Ph lc s 6 ca Thụng t ny 1.2 Xỏc nh theo khi lng v giỏ xõy dng tng hp 1.2.1 Khi lng cụng tỏc xõy dng dựng xỏc nh chi phớ xõy dng theo giỏ xõy dng cụng trỡnh c xỏc nh t bn v thit k k thut hoc thit k bn v thi cụng, nhim v cụng vic phi thc hin ca cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh v c tng hp t mt nhúm cỏc cụng... hạng mục công trình thì các hạng mục công trình có công năng riêng biệt đợc áp dụng định mức tỷ lệ chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trớc theo loại công trình phù hợp - Đối với các công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, hải đảo thì định mức tỷ lệ chi phí chung sẽ đợc điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 do chủ đầu t quyết định tuỳ điều kiện cụ thể của công trình
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp lập dự toán, phương pháp lập dự toán, phương pháp lập dự toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay